Нови книги - септември 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92394 

Наука I освIта украiнського придунав'я : вимIри, виклики, перспективи  = Science and education of Ukrainian danuvian region : Opportunities,challenges, prospects : Collective monograph, on the ocasion of the 80th anniversary of the Izmail Statw University og Humanities : Колективна монографiя, з нагоди 80-рiччя Iзмаiльского державного гуманiарного унiверситету . - Iзмаiл : Мiнiстерство освiти i науки Украiни ; Iзмаiльський державний гуманiтарний унiверситет, 2020 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-7473-48-9 


 001(477)  + 37(477)
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Образование 
Цб 120000130422
  

Сист. No: 51842

- 2 -

Цб II 92352 

Панчева, Цветанка

   Библиографски и дигитални измерения на българското краезнание : Монография / Цветанка Панчева ; Науч. ред. Симеон Недков ; Рец. Оля Харизанова, Нина Шуманова ; Ред. Татяна Димитрова ; Художник Симона Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 201 с. : с граф., табл. ; 23,5 см

   Библиогр. : с. 182-190

   ISBN 978-954-07-4887-0 


 908(497.2)  + 016:91
Ключови думи: 1. краеведска библиография 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130304
 съдържание 

Сист. No: 51638

- 3 -

Цб II 92346 

Communicative Space - Political Space  : 11th Central and Eastern European Communication and Media Conference, 2018, from 30 May to 1 June, 2018, Szeged /  Ed. by Gergo Hajzer et al. . - Szeged : Iurisperitus Kiado, 2020 . - 272 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (A Polay Elemer Alapitvany Konyvtara ; 86)

   Authors : p. 267-268 Bibl. : p. 269-272
   http://ceecom2018.hu/ 

   ISBN 978-615-6268-04-4 

   ISBN  ISSN 1786-352X


1. Медии, комуникации - Централна и Източна Европа - конференция 
 07  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000130298
 съдържание 

Сист. No: 51583

Философия

Психология

- 4 -

Цб II 92386 

Дигитални трансформации, медии и обществено включване  = Digital transformation, media and inclusion : International scientific conference : Международна научна конференция, 5 юни 2020 /  Организац. комитет Петко Чобанов и др. . - Българска, Първо издание . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020 ("ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово) . - 536 с. : с табл., граф. ; 24 см

   
   www.bfu.bg 

   ISBN 978-619-7126-92-1 


1. Дигитализация - медии - конференции 
 04  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Психология 3. Образование 4. Регионална икономика. Геоикономика. 5. Право 
Цб 120000130391
  

Сист. No: 51814

- 5 -

Цб II 92356 

Иванчев, Боян Христов

   Поведенски икономикс : практическо приложение и най-нови аспекти : Учебно помагало / Боян Христов Иванчев ; Рец. Теодор Седларски, Атанас Атанасов ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 112 с. : с табл., граф. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-444-5 


1. Икономическо поведение – учебно помагало 
 330.16
Ключови думи: 1. поведенческа икономика 2. невроикономика 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Психология 
Цб 120000130311, Цб 120000130312, Цб 120000130313
 съдържание 

Сист. No: 51835

- 6 -

Цб II 92357 

Рибов, Манол

   Новите технологии. Следващото поколение / Манол Рибов ; Рец. Соня Милева-Божанова, Стефан Христов, Николина Попова ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Първо издание . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 242 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-511-4 


 33  + 004.5
Ключови думи: 1. мегатехнологии 2. нови технологии 3. бъдеще 4. иновации 5. личност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Психология 
Цб 120000130314, Цб 120000130315, Ф 120000130316, Ф 120000130317
 съдържание 

Сист. No: 51889

Религия

- 7 -

Цб II 92341 

Monastic Economy Across Time: Wealth Management, Patterns, and Trends  /  Ed. by Roumen Avramov, Aleksandar Fotic, Elias Kolovos, Phokion P. Kotzageorgis . - Sofia : Centre for Advanced Study Sofia, 2021 (Digital Print Express) . - 316 p. : with tabl, graf. ; 23,5 sm

   Автори: Dimitrios Kalpakis, Styliani N. Lepida, Preston Perluss, Gheorghe Lazar, Konstantinos Giakoumis, Lidia Cotovanu, Andreas Bouroutis, Brian Heffernan, Antoine Roullet, Michalis N. Michael, Daniela Kalkandjieva, Isabelle Depret, Isabelle Jonveaux.
   www.cas.bg 

   ISBN 978-619-91841-0-3 


1. Манастири – Европа – икономически проблеми – история 
 27-788.003.1
Ключови думи: 1. Monastic economy 2. религиозна икономика 3. религия 4. монашество 5. икономика 6. икономическо поведение 7. религиозни модели 8. история на Европа 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Икономикс 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Европа 2. Югоизточна Европа 3. Западна Европа 
Цб 120000130291
 съдържание 

Сист. No: 51367

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 8 -

Цб II 92347 

Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope  = [Регионално развитие и демографски тенденции в страните от Югоизточна Европа : Научна конференция] : [XXV Naucni skup] /  Red. Zivorad Gligorijevic, Tadija Dukic . - Nis : Univerzitet u Nisu Ekonomski fakultet, 2020 . - 654 p. : graf., prikazi, tabl. ; 24,5

   
   www.eknfak.ni.ac.rs 

   ISBN 978-86-6139-201-6 


1. Регионално развитие - демография - Югоизточна Европа 
 332  + 314  + 061.3
Ключови думи: 1. демографски тенденции 2. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 
Цб 120000130299, Цб 120000130393
 съдържание 

Сист. No: 51596

- 9 -

Цб II 92347 

Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope  : [ XXIII Naucni skup] /  Redakt. Zivorad Gligorijevic . - Nis : Univerzitet u Nisu Ekonomski fakultet, Jun 2018 . - 574 p. : graf. prikazi, tabele ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-86-6139-155-2 


1. Регионално развитие - демография - Югоизточна Европа 
 332  + 314  + 061.3
Ключови думи: 1. конференции 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000130392
  

Сист. No: 51823

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 10 -

Цб II 92379 

Айртън, Черилин

   Журналистика, "фалшиви новини" и дезинформация : Наръчник за академична и професионална подготовка по журналистика /  Авт. и ред. Черилин Айртън, Джули Позети, Клеър Уордъл и др. ; Прев. на бълг. Нина Венова . - Б. м. : Издателски комплекс - УНСС ; Фондация "Медии 21", 2021 . - 155 с. ; 24 см . -  (Поредица на ЮНЕСКО за журналистическо образование)

   Други автори: Хосеин Дерахшан, Алис Матюс, Магда Абу-Фадил, Том Трюинард, Фъргюс Бел, Алексиос Манцарлис

   ISBN 978-619-232-398-1 


1. Журналистика - фалшиви новини - общество 
 07
Ключови думи: 1. журналистическо образование 2. информация 3. истина 4. доверие 5. дезинформация 6. злонамерена информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Образование 
Цб 120000130381, Цб 120000130382, Ф 120000130383, Ф 120000130384
 съдържание 

Сист. No: 51913

- 11 -

Цб II 92354 

Данов, Данаил

   Медийната грамотност : преосмисляне на опита / Данаил Данов ; Ред. Веселина Стоянова ; Дизайн на кор. Антонина Георгиева . - Българско, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 240 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. : с. 231-238

   ISBN 978-954-07-4912-9 


1. Средства за масова информация – образование и просвета 
 07
Ключови думи: 1. медийна грамотност 2. медиен пазар 3. обучение 4. целеви групи 5. средно образование 6. висше образование 7. устойчиво развитие 8. СУ "Св. Климент Охридски" 9. Нов български университет - София 10. Американски университет в България 11. УНСС 12. УНИБИТ 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Финландия 3. Естония 4. Германия 5. Нидерландия 
Цб 120000130306
 съдържание 

Сист. No: 51643

- 12 -

Цб II 92346 

Communicative Space - Political Space  : 11th Central and Eastern European Communication and Media Conference, 2018, from 30 May to 1 June, 2018, Szeged /  Ed. by Gergo Hajzer et al. . - Szeged : Iurisperitus Kiado, 2020 . - 272 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (A Polay Elemer Alapitvany Konyvtara ; 86)

   Authors : p. 267-268 Bibl. : p. 269-272
   http://ceecom2018.hu/ 

   ISBN 978-615-6268-04-4 

   ISBN  ISSN 1786-352X


1. Медии, комуникации - Централна и Източна Европа - конференция 
 07  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000130298
 съдържание 

Сист. No: 51583

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 13 -

Цб II 92391 

Петева, Ирена

   Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на информационната цивилизация = Strategic energy resources in the focus of information civilization / Ирена Петева, Владислав Лазаров ; Науч. рец. Стоян Денчев, Атанас Тасев ; Ред. и кор. Ваня Мичева ; Дизайн на кор. Ралица Йотова . - Българска, Първо издание . - София : Академично изд. "За буквите - О писменехь", 2020 . - 220 с. : с граф. ; 23,5 см

   Изпол. л-ра : с. 213-219

   ISBN 978-619-185-438-7 


 620.91.000.32
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000130419
  

Сист. No: 51837

- 14 -

Цб II 92342 

Bulgaria and the World 2020  : Annual Analysis /  Ed. Borislav Munzov ; Scientific ed. Evelina Kelbecheva . - Sofia : Ciela ; Euro-Atlantic Security Center (Евро-атлантически Център за сигурност), 2021 . - 224 p. : with tabl., graf. ; 23 sm

   Автори: Tsvetan Tsvetanov, Rumen Kanchev, Sabi Sabev, Hristo Kazandzhiev, Ivan Hinovski, Nikolay Krastev, Sofiya Petkova, Ivan Dinev Ivanov, Krum Garkov, Dzhema Grozdanova.
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3478-6 


1. Геополитика – България 
 327(497.2)(100)
Ключови думи: 1. международна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000130292
 съдържание 

Сист. No: 51368

- 15 -

Цб II 92343 

   

East Asian Strategic Review 2021  . - Tokyo : Interbooks Co., Ltd. ; The National Institute for Defense Studies, Japan, July 2021 . - 276 p. ; 21 sm

   
   NIDS URL : http://www.nids.mod.go.jp 

   ISBN 978-4-86482-097-4 


1. Covid-19 - Източна Азия - стратегии 
 327(5)  + 616-036.21
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. пандемична криза 3. пандемия 4. международни отношения 5. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Азия 2. Китай 3. Корея 4. Русия 5. САЩ 6. Япония 
Цб 120000130296
 съдържание 

Сист. No: 51369

- 16 -

Цб II 92344 

Energy and Climate Diplomacy  /  Editor-in chief Slavtcho Neykov, Stela Stancheva . - Sofia : Republic of Bulgaria ; Ministry of Foreign Affairs ; Bulgarian Diplomatic Institute, July 2021 (Veles Publishing Ltd.) . - 164 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (Foreign Affairs Research Papers ; 15)

   
   http://bdi.bg Facebook : Bulgarian Diplomatic Institute 

   ISBN 978-619-7200-31-7 


1. Европейски съюз – политика – сборници 2. Енергийна политика - ЕС 
 327.7:061.1 ЕС  + 620.9  + 551.583
Ключови думи: 1. климатични промени 2. енергетика 3. стопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Екология 4. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000130293, Цб 120000130294, Цб 120000130295
 съдържание 

Сист. No: 51370

- 17 -

Цб II 92396 

Stefanova, Albena

   Ideas for interactive ESP acquisition /  Author Albena Stefanova ; Review. Georgi Zabunov, Maria Neikova . - Bulgarian, First Edition . - Sofia : Publishing House Avangard Prima, 2021 (([София] : [БПС])) . - 148 p. : with col. graf. ; 20,5 sm

   Bibliogr. : p. 139-147
     

   ISBN 978-619-239-614-5 


 802.0
Ключови думи: 1. English language teaching (ELT) 2. English for specific purposes (ESP) 3. английски език 4. икономикс 5. международни отношения 6. международен туризъм 7. политика 8. недвижима собственост 9. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000130401, Цб 120000130402, Цб 120000130403
  

Сист. No: 51909

Икономикс

- 18 -

Цб II 92362 

Беев, Ивайло Дончев

   Икономика на обществения сектор : Учебник / Ивайло Дончев Беев, Лилия Йотова Борисова ; Рец. Румен Брусарски, Георги Манлиев ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Първо издание . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 398 с. : с граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-408-7 


1. Публичен сектор - икономика 
 330.101.54  + 336.2
Ключови думи: 1. икономика на публичен сектор 2. икономика на благосъстоянието 3. публични блага 4. бюджет 5. данъчно облагане 6. икономическа ефективност 7. данъчна политика 8. фискална децентрализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130329, Цб 120000130330, Цб 120000130331
 съдържание 

Сист. No: 51894

- 19 -

Цб II 92356 

Иванчев, Боян Христов

   Поведенски икономикс : практическо приложение и най-нови аспекти : Учебно помагало / Боян Христов Иванчев ; Рец. Теодор Седларски, Атанас Атанасов ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 112 с. : с табл., граф. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-444-5 


1. Икономическо поведение – учебно помагало 
 330.16
Ключови думи: 1. поведенческа икономика 2. невроикономика 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Психология 
Цб 120000130311, Цб 120000130312, Цб 120000130313
 съдържание 

Сист. No: 51835

- 20 -

Цб II 92384 

Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 -  = Economic science, education and the real economy : development and interacions in the digital age: Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна /  Науч. съвет Евгени Станимиров и др. ; Организац. комитет Зоя Младенова и др. : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна (ИУ - Варна)

   

   ISBN 978-954-21-1038-5 


   Т. 2 . - 2020 . - 849 с. : с табл., граф.

 

   


1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130389
  

Сист. No: 51809

- 21 -

Цб II 92339 

Къртев, Петър

   Справедлива печалба : Капитализъм 5.0. Нов модел за разпределение на доходите при капитализма : Монография / Петър Къртев ; Рец. Асен Конарев . - Пловдив, 2021 ("Инпринт" АД) . - 336 с. : с граф., табл. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 335-336

   ISBN 978-619-918-930-6 


1. Капитализъм – кризи 
 330.012
Ключови думи: 1. капитализъм 5.0 2. икономически растеж 3. инфлация 4. теория за стойността 5. справедлива печалба 6. доходи 7. пазарна икономика 8. либерална демокрация 9. политическа икономия 10. морален упадък 11. Лейбър фондове 12. екологична катастрофа 13. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000130285, Цб 120000130286, Цб 120000130287, Цб 120000130288, Цб 120000130289
 съдържание 

Сист. No: 51268

- 22 -

Цб II 92365 

Проданов, Христо Василев

   Експоненциалност, конвергентност и подривност на дигиталните технологии, икономики, общества / Христо Василев Проданов ; Рец. Светла Тошкова, Ивайло Беев ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 356 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-481-0 


1. Информационно общество – икономически проблеми 
 004.77:33  + 316.324.8
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. политическа икономия 3. пандемия 4. COVID-19 5. Четвърта индустриална революция 6. държава 5.0 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130336, Цб 120000130337, Цб 120000130338
 съдържание 

Сист. No: 51898

- 23 -

Цб II 92357 

Рибов, Манол

   Новите технологии. Следващото поколение / Манол Рибов ; Рец. Соня Милева-Божанова, Стефан Христов, Николина Попова ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Първо издание . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 242 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-511-4 


 33  + 004.5
Ключови думи: 1. мегатехнологии 2. нови технологии 3. бъдеще 4. иновации 5. личност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Психология 
Цб 120000130314, Цб 120000130315, Ф 120000130316, Ф 120000130317
 съдържание 

Сист. No: 51889

- 24 -

Цб II 92341 

Monastic Economy Across Time: Wealth Management, Patterns, and Trends  /  Ed. by Roumen Avramov, Aleksandar Fotic, Elias Kolovos, Phokion P. Kotzageorgis . - Sofia : Centre for Advanced Study Sofia, 2021 (Digital Print Express) . - 316 p. : with tabl, graf. ; 23,5 sm

   Автори: Dimitrios Kalpakis, Styliani N. Lepida, Preston Perluss, Gheorghe Lazar, Konstantinos Giakoumis, Lidia Cotovanu, Andreas Bouroutis, Brian Heffernan, Antoine Roullet, Michalis N. Michael, Daniela Kalkandjieva, Isabelle Depret, Isabelle Jonveaux.
   www.cas.bg 

   ISBN 978-619-91841-0-3 


1. Манастири – Европа – икономически проблеми – история 
 27-788.003.1
Ключови думи: 1. Monastic economy 2. религиозна икономика 3. религия 4. монашество 5. икономика 6. икономическо поведение 7. религиозни модели 8. история на Европа 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Икономикс 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Европа 2. Югоизточна Европа 3. Западна Европа 
Цб 120000130291
 съдържание 

Сист. No: 51367

- 25 -

Цб II 92396 

Stefanova, Albena

   Ideas for interactive ESP acquisition /  Author Albena Stefanova ; Review. Georgi Zabunov, Maria Neikova . - Bulgarian, First Edition . - Sofia : Publishing House Avangard Prima, 2021 (([София] : [БПС])) . - 148 p. : with col. graf. ; 20,5 sm

   Bibliogr. : p. 139-147
     

   ISBN 978-619-239-614-5 


 802.0
Ключови думи: 1. English language teaching (ELT) 2. English for specific purposes (ESP) 3. английски език 4. икономикс 5. международни отношения 6. международен туризъм 7. политика 8. недвижима собственост 9. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000130401, Цб 120000130402, Цб 120000130403
  

Сист. No: 51909

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 26 -

Цб II 92381 

Armstrong, Michael

   Performance Managеment: Key Strategies and Practical Guidelines / Michael Armstrong . - 3rd ed. . - London etc. : Kogan Page, 2006 . - 216 p. ; 23 sm

   References : p. 201-203 Further reading : p.205-210
   www.kogan-page.co.uk 

   ISBN 0-7494-4537-8 


 005.95/.96  + 658.3
Ключови думи: 1. управление на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000130386
 съдържание 

Сист. No: 51687

- 27 -

Цб II 92382 

Armstrong, Michael

   Strategic Human Resource Management : A Guide to Action / Michael Armstrong . - 3rd ed. . - London etc. : Kogan Page, 2006 . - 194 p. ; 23 sm

   References : p. 169-178 Further reading : p. 179-184
   www.kogan-page.co.uk 

   ISBN 0-7494-4511-4 


 005.95/.96  + 658.3
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000130387
 съдържание 

Сист. No: 51689

- 28 -

Цб II 92380 

Europe and the Politics of Capabilities  /  Ed. by Robert Salais, Robert Villeneuve . - Cambridge etc. : Cambridge University Press, 2004 . - 312 p. ; 23 sm

   
   www.cambridge.org 

   ISBN 978-0521-10416-6 paperback


 005.95/.96  + 331
Ключови думи: 1. заетост 2. насърчаване 3. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Италия 3. Белгия 4. Марсилия 
Цб 120000130385
 съдържание 

Сист. No: 51685

Регионална икономика. Геоикономика.

- 29 -

Цб II 92386 

Дигитални трансформации, медии и обществено включване  = Digital transformation, media and inclusion : International scientific conference : Международна научна конференция, 5 юни 2020 /  Организац. комитет Петко Чобанов и др. . - Българска, Първо издание . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020 ("ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово) . - 536 с. : с табл., граф. ; 24 см

   
   www.bfu.bg 

   ISBN 978-619-7126-92-1 


1. Дигитализация - медии - конференции 
 04  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Психология 3. Образование 4. Регионална икономика. Геоикономика. 5. Право 
Цб 120000130391
  

Сист. No: 51814

- 30 -

Цб II 92383 

Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 -  : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г. /  Организац. комитет Людмил Найденов и др. : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна (ИУ - Варна)

   

   ISBN 978-954-21-0956-3 


   Т. 1 . - 2018 . - 623 с. : с табл., граф.

 

   


1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000130388
  

Сист. No: 51805

- 31 -

Цб II 92395 

Azis, Hasan

   Decentralization as a factor for development of local self-government : Cross-border integrated governance model for Bulgaria, Greece and Turkey / Hasan Azis ; Review. Maria Neykova, Ivanka Bankova . - Chisinau : LAP Lambert Academic Publishing, 2021 . - 248 p. : with tabl., graf. ; 22 sm

   
   www.ingimage.com 

   ISBN 978-620-3-85337-7 


 332
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 3. Турция 
Цб 120000130423
  

Сист. No: 51846

- 32 -

Цб II 92347 

Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope  = [Регионално развитие и демографски тенденции в страните от Югоизточна Европа : Научна конференция] : [XXV Naucni skup] /  Red. Zivorad Gligorijevic, Tadija Dukic . - Nis : Univerzitet u Nisu Ekonomski fakultet, 2020 . - 654 p. : graf., prikazi, tabl. ; 24,5

   
   www.eknfak.ni.ac.rs 

   ISBN 978-86-6139-201-6 


1. Регионално развитие - демография - Югоизточна Европа 
 332  + 314  + 061.3
Ключови думи: 1. демографски тенденции 2. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 
Цб 120000130299, Цб 120000130393
 съдържание 

Сист. No: 51596

- 33 -

Цб II 92347 

Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope  : [ XXIII Naucni skup] /  Redakt. Zivorad Gligorijevic . - Nis : Univerzitet u Nisu Ekonomski fakultet, Jun 2018 . - 574 p. : graf. prikazi, tabele ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-86-6139-155-2 


1. Регионално развитие - демография - Югоизточна Европа 
 332  + 314  + 061.3
Ключови думи: 1. конференции 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000130392
  

Сист. No: 51823

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 34 -

Цб II 92362 

Беев, Ивайло Дончев

   Икономика на обществения сектор : Учебник / Ивайло Дончев Беев, Лилия Йотова Борисова ; Рец. Румен Брусарски, Георги Манлиев ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Първо издание . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 398 с. : с граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-408-7 


1. Публичен сектор - икономика 
 330.101.54  + 336.2
Ключови думи: 1. икономика на публичен сектор 2. икономика на благосъстоянието 3. публични блага 4. бюджет 5. данъчно облагане 6. икономическа ефективност 7. данъчна политика 8. фискална децентрализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130329, Цб 120000130330, Цб 120000130331
 съдържание 

Сист. No: 51894

- 35 -

Цб II 92364 

Димитров, Валери Георгиев

   Банково право : [Учебен курс] / Валери Георгиев Димитров ; Рец. Таня Йосифова, Захари Торманов ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Първо издание . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 234 с. ; 24 см

   Л-ра : с. 231-233

   ISBN 978-619-232-486-5 


1. Банково дело – правни проблеми – учебници за ВУЗ 
 347.73
Ключови думи: 1. позитивно право 2. банкова дейност 3. банково законодателство 4. банков мениджмънт 5. капиталова адекватност на банките 6. Българска народна банка (БНБ) 7. банкови кредити 8. банкова тайна 9. банкови гаранции 10. банков надзор 11. банкова несъстоятелност 12. кредитни институции 13. преструктуриране 14. банки 15. платежни институции 16. дружество за електронни пари 17. финансова институция 18. финансов холдинг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
Цб 120000130333, Цб 120000130334, Цб 120000130335
 съдържание 

Сист. No: 51897

- 36 -

Цб II 92372 

Ненкова, Пресияна Стойкова

   Фискална децентрализация в България : вертикално несъответствие и хоризонтални различия : [Монография] / Пресияна Стойкова Ненкова ; Рец. Велчо Стоянов, Богомил Манов, Георги Манлиев ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 278 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Л-ра : с. 264-278

   ISBN 978-619-232-474-2 


1. Местни бюджети – България – управление и организация 
 336.14  + 352(497.2)
Ключови думи: 1. финанси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130357, Цб 120000130358, Цб 120000130359
 съдържание 

Сист. No: 51905

- 37 -

Цб II 92373 

Проблеми и предизвикателства на съвременното дългово и фискално управление на Република България  : Колективна монография / Пламен Орешарски, Силвия Трифонова, Атанас Атанасов, Милена Ковачевич, Николай Величков, Свилен Колев, Ирена Христова ; Дизайн и предпеч. подг. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 246 с. с граф. ; 24 см

   Научноиследователски проект по договор за университетска научна поръчка № НИД НИ 5-2016 г. на Фонд "Научни изследвания" при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) Публикации : с. 218-237

   ISBN 978-619-232-459-9 


1. Държавен дълг - България 2. Бюджет – България – управление и организация 
 336.3(497.2)  + 336.14(497.2)
Ключови думи: 1. дългово и финансово управление 2. фискално управление 3. клъстерен анализ 4. страни-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130360, Цб 120000130361, Цб 120000130362
  

Сист. No: 51906

- 38 -

Цб II 92376 

Ранчев, Георги

   Електронното фактуриране като дигитална екосистема : Колективна монография / Георги Ранчев, Мария Балтаджиева, Кирил Пиперевски ; Рец. Емил Асенов, Пепа Стойкова ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 168 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Изпол. л-ра : с. 158-167

   ISBN 978-619-232-476-6 


1. Електронно фактуриране - дигитализация 
 002.1.003.2  + 004.77:33
Ключови думи: 1. бизнес екосистема 2. блокчейн 3. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Латинска Америка 
Цб 120000130372, Цб 120000130373, Цб 120000130374
  

Сист. No: 51910

- 39 -

Цб II 92359 

Филипова-Сланчева, Атанаска

   Счетоводството като информационно-контролна система при управлението на кредитния риск в банките / Атанаска Филипова-Сланчева ; Рец. Васил Меразчиев, Даниела Фесчиян ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 252 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. справка : с. 199-206

   ISBN 978-619-232-412-4 


1. Банки - управление на риска 
 657.003.2
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. банков риск 3. финансово-счетоводен анализ 4. кредитен риск 5. кредитен портфейл 6. банкова система 7. търговски банки 8. кредит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130321, Цб 120000130322, Цб 120000130323
 съдържание 

Сист. No: 51891

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 40 -

Цб II 92393 

Спасов, Димитър

   Независимият финансов одит в България : от началото до наши дни поглед към бъдеще / Димитър Спасов и др. . - Трето юбилейно издание . - Б. м. : Идес (Институт на дипломираните експерт счетоводители в България), 2021 . - 320 с. ; 23,5 см

   
   "Spektar.bg" 

   ISBN 978-954-91469-3-6 


 657.6(497.2)
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000130421
  

Сист. No: 51840

- 41 -

Цб II 92378 

Стоянов, Стоян

   Обща теория на счетоводство : Учебник / Стоян Димитров Стоянов, Камелия Димитрова Савова, Николина Красимирова Николова ; Рец. Снежана Башева, Румяна Пожаревска ; Ред. Лилия Даскалова ; Дизайн на кор. Истилиян Божилов ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 272 с. ; 24 см

   Библиогр. : с. 249-252

   ISBN 978-619-232-502-2 


1. Счетоводство - обучение - университети 
 657
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000130378, Цб 120000130379, Цб 120000130380
  

Сист. No: 51912

- 42 -

Цб II 92374 

Счетоводство и дигитализация  : Сборник с научни доклади /  Науч. редкол. Стоян Стоянов и др. ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет ; Катедра "Счетоводство и анализ" ; Катедра "Финансов контрол", 2021 . - 204 с. : с граф. ; 23,5 см

   Други ред.: Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Даниела Петрова, Теодора Рупска Финан. със средства по проект НП-4/2020 "Изследване на възможностите за прилагане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", Дистанционна форма на обучение.

   ISBN 978-619-232-469-8 


1. Счетоводство – дигитализация – сборници 
 657  + 004
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
Цб 120000130363, Цб 120000130364, Цб 120000130365, Ф 120000130366, Ф 120000130367
  

Сист. No: 51907

- 43 -

Цб II 92359 

Филипова-Сланчева, Атанаска

   Счетоводството като информационно-контролна система при управлението на кредитния риск в банките / Атанаска Филипова-Сланчева ; Рец. Васил Меразчиев, Даниела Фесчиян ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 252 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. справка : с. 199-206

   ISBN 978-619-232-412-4 


1. Банки - управление на риска 
 657.003.2
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. банков риск 3. финансово-счетоводен анализ 4. кредитен риск 5. кредитен портфейл 6. банкова система 7. търговски банки 8. кредит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130321, Цб 120000130322, Цб 120000130323
 съдържание 

Сист. No: 51891

Управление

- 44 -

Цб II 92360 

Иванов, Ивайло Бориславов

   Управление на конфликти в организациите : Монография / Ивайло Бориславов Иванов ; Рец. Йосиф Илиев Илиев, Мария Георгиева Стоянова ; Ред. Тинка Атанасова ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 266 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Цитирани източ. : с. 243-255

   ISBN 978-619-232-465-0 


1. Управление на конфликти - бизнес организации 
 005.7
Ключови думи: 1. конфликти 2. организационни конфликти 3. управление на организацията 4. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000130324, Цб 120000130325
 съдържание 

Сист. No: 51892

- 45 -

Цб II 92361 

Иванов, Ивайло Бориславов

   Конфликти на бизнес организацията : Учебно помагало / Ивайло Бориславов Иванов ; Рец. Йосиф Илиев, Иван Цанов ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 172 с. : с граф., табл. ; 24 см

   Л-ра : с. 167-170 Допъл. л-ра : с. 171-172

   ISBN 978-619-232-499-5 


1. Управление на конфликти - бизнес организации - учебно помагало 
 005.7(072)
Ключови думи: 1. конфликтознание 2. конфликт 3. организация 4. конфликтно поведение 5. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000130326, Цб 120000130327, Цб 120000130328
  

Сист. No: 51893

- 46 -

Цб II 92363 

Корпоративна сигурност  : Учебник / Димитър Димитров, Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Георги Павлов, Константин Пудин, Нончо Димитров, Екатерина Богомилова, Юри Ценков, Теодора Гечкова, Атанас Димитров, Никола Иванов ; Рец. Георги Ботев, Николай Крушков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 424 с. : с граф. ; 24 см

   
   www.e-dnrs.org. 

   ISBN 978-619-232-484-1 


1. Корпоративна сигурност - управление - учебник за ВУЗ 
 004.056  + 334.784
Ключови думи: 1. заплахи за сигурността 2. индустриален шпионаж 3. икономически шпионаж 4. организационна култура 5. управление на риска 6. корпорации 7. киберсигурност 8. информационна сигурност 9. защита на лични данни 10. GDPR 11. приложна криптография 12. организирана престъпност 13. ядрени обекти 14. ядрена сигурност 15. физическа защита 16. корпоративно разузнаване 17. управленско решение 18. управленски процеси 19. мрежова сигурност 20. комуникационна сигурност (COMSEC) 21. електронна търговия 22. работа от дома 23. електронен подпис 24. персонална сигурност 25. справедлива култура 26. скрининг 27. култура на сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130332
 съдържание 

Сист. No: 51896

- 47 -

Цб II 92358 

Ножаров, Щерьо Стефанов

   Корпоративна социална отговорност : Учебно-методическо помагало / Щерьо Стефанов Ножаров ; Рец. Румен Василев Гечев, Веселин Минчев ; Ред. Лина Калайджиева, Елена Конова ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 148 с. : с въпроси ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 143-147

   ISBN 978-619-232-489-6 


1. Корпоративна социална отговорност - учебно помагало 
 005.35
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. макроикономически политики 3. бизнес модели 4. "Зеленият пакет" ("Green Package") 5. Програма "Дневен ред 21" (UN Agenda 21) 6. ООН 7. отчетност 8. бизнес практики 9. Corporate Social Responsibility (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000130318, Цб 120000130319, Цб 120000130320
 съдържание 

Сист. No: 51890

- 48 -

Цб II 92350 

Павлова, Галинка

   Сборник с тестове по мениджмънт на човешките ресурси в лечебните заведения / Галинка Павлова ; Рец. Р. Златанова, Ал. Воденичарова ; Предпечат Галя Гарасимова . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 104 с. ; 20 см

   Л-ра : с. 100-103

   ISBN 978-954-07-4907-5 


1. Здравни заведения – управление и организация – тестове 
 005.95/.96  + 614.21
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. здравен мениджмънт 3. лидерство 4. екипна работа 5. лечебни заведения 6. подбор на персонала 7. мотивация на персонала 8. кариерно развитие 9. трудови договори 10. безопасни условия на труд 11. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 
Цб 120000130302
 съдържание 

Сист. No: 51621

- 49 -

Цб II 92371 

Проучване на значението на иновативните фирми за осигуряване на икономически растеж на националната икономика  : Монография / Димитър Благоев, Зорница Йорданова, Радостин Бояджиев, Красимир Петков ; Дизайн и предпеч. подг. Кремена Коева ; Рец. Цветан Цветков, Николай Карев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 272 с. : с табл., цв. граф. ; 24 см

   Библиогр. с. 255-264

   ISBN 978-619-232-490-2 


1. Стопански предприятия - управление и организация 
 005.7  + 005.591.6
Ключови думи: 1. национална икономика 2. иновации 3. фирмени иновации 4. иновативни фирми 5. индустриален сектор 6. българска икономика 7. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130354, Цб 120000130355, Цб 120000130356
 съдържание 

Сист. No: 51904

- 50 -

Цб II 92370 

Стоянова, Зорница Димова

   Устойчиво управление на водния сектор в България / Зорница Димова Стоянова ; Рец. Юлия Дойчинова, Албена Краева-Миткова ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 204 с. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 181-186

   ISBN 978-619-232-471-1 


1. Водно стопанство – България – управление и организация 
 556.18(497.2)  + 502.13
Ключови думи: 1. хидрология 2. устойчиво развитие 3. воден сектор 4. проекти 5. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130351, Цб 120000130352, Цб 120000130353
 съдържание 

Сист. No: 51903

- 51 -

Цб II 92385 

Съвременни управленски практики Х : свързаност и регионално партньорство  : Юбилейна международна конференция, 7-8 юни 2019 г. /  Науч. съвет Петко Чобанов и др. ; Организац. комитет Милен Балтов и др. . - Българска, Първо издание . - Бургас : Бургаски свободен университет ; Център по икономически и управленски науки, 2019 ("ЕКС-ПРЕС"ООД - Габрово) . - 76 с. : с табл., граф. ; 24 см

   
   www.bfu.bg  

   ISBN  ISSN: 1313-8758


1. Управление и организация – конференции 
 005.3  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000130390
  

Сист. No: 51812

- 52 -

Цб II 92389 

IX Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката" - 2017 " на ТУ - София  = IX International scientific conference " E-Governance and E-Communications" jointly with the "Science Days - 2017" of TU - Sofia : Conference proceedings : Сборник трудове /  Организац. комитет Г. Михов и др. ; Межд. науч. комит. И. Кралов и др. . - Созопол : Технически университет, Юни 2017 . - 182 с. : с табл., граф. ; 20,5 см

   

   ISBN  ISSN: 2534-8523


1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-управление 2. е-комуникации 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000130396
  

Сист. No: 51830

- 53 -

Цб II 92387 

VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София  = VII-th International scientific conference "E-Governance" jointly with the "Science Days - 2015 " of TU- Sofia : Conference proceedings : Сборник трудове /  Организац. комитет Г. Михов и др. ; Межд. науч. комит. И. Кралов и др. . - Созопол : Технически университет, Юни 2015 . - 290 с. : с табл. ; 20,5 см

   

   ISBN  ISSN: 1313-8774


1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-управление 2. иновации 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130394
  

Сист. No: 51826

- 54 -

Цб II 92388 

VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София  = VIII-th International scientific conference "E-Governance and E-Communications" jointly with the "Science Days - 2016 " of TU - Sofia : Conference proceedings : Сборник трудове /  Организац. комитет Г. Михов и др. ; Межд. науч. комит. И. Кралов и др. . - Созопол : Технически университет, Юни 2016 . - 266 с. : с табл., граф. ; 20,5 см

   

   ISBN  ISBN: 1313-8774


1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-управление 2. е-комуникации 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130395
  

Сист. No: 51829

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 55 -

Цб II 92367 

Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони  : Сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие /  Науч. и орган. комитет Юлия Дойчинова и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2021 . - 272 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-232-477-3 


1. Аграрна политика – конференции 
 338.43  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000130344
 съдържание 

Сист. No: 51900

Икономика на индустрията

- 56 -

Цб II 92375 

Industrial Growth Conference 2020  : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace . - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021 . - 420 p. : with tabl., graf.; 68 p. ; 24 sm + Special Panel Session

   Special Panel Session: Indexind the regional innovative levels in the sectors of the economy (IRISI) - scenarios for the four priority thematic areas for smart specialisation indentified in the ISIS and their positioning towards the circular economy
   www.industrialgrowth.eu  

   ISBN  ISSN: 2738-7267


1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. конференции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Цб 120000130368, Цб 120000130369, Цб 120000130370, Цб 120000130371
  

Сист. No: 51908

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 57 -

Цб II 92368 

Nikolova, Christina

   Freight exchange platforms in Bulgaria and Applicable business models / Christina Nikolova ; Рец. Hristo Parvanov, Borislav Arnaudov ; Дизайн на кор. Kremena Koeva ; Предпеч. подгот. Zhulieta Vitova . - Sofia : UNWE Publishing Complex ; University of National and World Economy, 2021 . - 120 с. : с цв. ил., табл. ; 24 sm

   Bibliogr. : p. 117-118

   ISBN 978-619-232-472-8 


1. Спедиция – България – автоматизация 2. Транспорт – България – управление и организация 
 338.47  + 656.07  + 004.42
Ключови думи: 1. превоз на товари 2. автоматизация 3. приложни програми 4. SPEDITOR.Net platform 5. TIMOCOM platform 6. Trans. Eu platform 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130345, Цб 120000130346, Цб 120000130347
 съдържание 

Сист. No: 51901

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 58 -

Цб II 92345 

Външна търговия и пандемия  : Сборник с доклади, от кръгла маса организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab на 02.12.2020 г. /  Науч. ред. Даниела Бобева ; Гл. ред. Радостин Вазов ; Ред. кол. Григорий Вазов и др. . - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2021 . - 169 с. : с табл., граф. ; 30х21 см

   Ксерокопие
   www.vuzf.bg e-mail : pariikultura@vuzf.bg 

   ISBN 978-619-7622-09-6 


1. Covid-19 - външна търговия - сборник 
 339.56  + 616-036.21.003.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Здравеопазване 
Цб 120000130297
 съдържание 

Сист. No: 51574

- 59 -

Цб II 92355 

Дънешка, Антоанета Христова

   Стратегии за навлизане на външни пазари : Япония : Монография / Антоанета Христова Дънешка ; Рец. Миланка Славова, Иван Стойчев ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 144 с. : с граф. ; 20 см

   Изпол. л-ра : с. 141-144

   ISBN 978-619-232-482-7 


1. Япония - външни пазари 
 339.9(520)
Ключови думи: 1. конкурентни предимства 2. външна търговия 3. международен бизнес 4. фирмена дейност 5. ситуационна теория 6. институционална теория 7. културна легитимност 8. лидерство 9. партньорство 10. международен маркетинг 11. бизнес стратегия 12. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Япония 
Цб 120000130307, Цб 120000130308, Цб 120000130309, Цб 120000130310
 съдържание | пълен текст 

Сист. No: 51841

Европейски съюз

- 60 -

Цб II 92344 

Energy and Climate Diplomacy  /  Editor-in chief Slavtcho Neykov, Stela Stancheva . - Sofia : Republic of Bulgaria ; Ministry of Foreign Affairs ; Bulgarian Diplomatic Institute, July 2021 (Veles Publishing Ltd.) . - 164 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (Foreign Affairs Research Papers ; 15)

   
   http://bdi.bg Facebook : Bulgarian Diplomatic Institute 

   ISBN 978-619-7200-31-7 


1. Европейски съюз – политика – сборници 2. Енергийна политика - ЕС 
 327.7:061.1 ЕС  + 620.9  + 551.583
Ключови думи: 1. климатични промени 2. енергетика 3. стопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Екология 4. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000130293, Цб 120000130294, Цб 120000130295
 съдържание 

Сист. No: 51370

Право

- 61 -

Цб II 92386 

Дигитални трансформации, медии и обществено включване  = Digital transformation, media and inclusion : International scientific conference : Международна научна конференция, 5 юни 2020 /  Организац. комитет Петко Чобанов и др. . - Българска, Първо издание . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020 ("ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово) . - 536 с. : с табл., граф. ; 24 см

   
   www.bfu.bg 

   ISBN 978-619-7126-92-1 


1. Дигитализация - медии - конференции 
 04  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Психология 3. Образование 4. Регионална икономика. Геоикономика. 5. Право 
Цб 120000130391
  

Сист. No: 51814

- 62 -

Цб II 92364 

Димитров, Валери Георгиев

   Банково право : [Учебен курс] / Валери Георгиев Димитров ; Рец. Таня Йосифова, Захари Торманов ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Първо издание . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 234 с. ; 24 см

   Л-ра : с. 231-233

   ISBN 978-619-232-486-5 


1. Банково дело – правни проблеми – учебници за ВУЗ 
 347.73
Ключови думи: 1. позитивно право 2. банкова дейност 3. банково законодателство 4. банков мениджмънт 5. капиталова адекватност на банките 6. Българска народна банка (БНБ) 7. банкови кредити 8. банкова тайна 9. банкови гаранции 10. банков надзор 11. банкова несъстоятелност 12. кредитни институции 13. преструктуриране 14. банки 15. платежни институции 16. дружество за електронни пари 17. финансова институция 18. финансов холдинг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
Цб 120000130333, Цб 120000130334, Цб 120000130335
 съдържание 

Сист. No: 51897

- 63 -

Цб II 92348 

Научни четения на тема "Санкциите в правото"  = Scholarly readings : "Sanctions in the law" : Colection of the reports : Сборник с доклади от научна конференция /  Състав. и науч. рец. Пламен Панайотов, Даниел Вълчев ; Състав. Красимир Манов, Симеон Гройсман ; Науч. рец. Янаки Стоилов и др. . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 656 с. ; 24 см

   Конференцията е посветена на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и е организирана от катедра "Теория и история на държавата и правото" и катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", проведена на 15-16 април 2019 г.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4831-3 


1. Право - конференции 
 34  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130300
 съдържание 

Сист. No: 51612

- 64 -

Цб II 92366 

Стойков, Стоян Огнянов

   Наказателно право : Обща част : Теория, съдебна практика, казуси, тестове : Учебно помагало / Стоян Огнянов Стойков ; Рец. Добринка Чанкова, Евдокия Кемалова ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 202 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Библиогр. : с. 199-202

   ISBN 978-619-232-388-2 


1. Наказателно право - учебно помагало за ВУЗ 
 343(075.8)
Ключови думи: 1. наказателно правоотношение 2. престъпления 3. наказателна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130339, Цб 120000130340, Ф 120000130341, Ф 120000130342, Ф 120000130343
 съдържание 

Сист. No: 51899

Обществено управление. Публична администрация

- 65 -

Цб II 92372 

Ненкова, Пресияна Стойкова

   Фискална децентрализация в България : вертикално несъответствие и хоризонтални различия : [Монография] / Пресияна Стойкова Ненкова ; Рец. Велчо Стоянов, Богомил Манов, Георги Манлиев ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 278 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Л-ра : с. 264-278

   ISBN 978-619-232-474-2 


1. Местни бюджети – България – управление и организация 
 336.14  + 352(497.2)
Ключови думи: 1. финанси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130357, Цб 120000130358, Цб 120000130359
 съдържание 

Сист. No: 51905

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 66 -

Цб II 92343 

   

East Asian Strategic Review 2021  . - Tokyo : Interbooks Co., Ltd. ; The National Institute for Defense Studies, Japan, July 2021 . - 276 p. ; 21 sm

   
   NIDS URL : http://www.nids.mod.go.jp 

   ISBN 978-4-86482-097-4 


1. Covid-19 - Източна Азия - стратегии 
 327(5)  + 616-036.21
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. пандемична криза 3. пандемия 4. международни отношения 5. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Азия 2. Китай 3. Корея 4. Русия 5. САЩ 6. Япония 
Цб 120000130296
 съдържание 

Сист. No: 51369

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 67 -

Цб II 92349 

Драганова, Зорница

   Алтерглобализъм и публични пространства на близост (Антропологично изследване на самоорганизирани социални центрове в седем балкански града) / Зорница Драганова ; Науч. рец. Меглена Златкова, Татяна Шопова ; Ред. Полина Шукадарова ; Художник Симона Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 228 с. ; 21 см

   Библиогр. : с. 215-221 Др. източници : с. 222-223
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4793-4 


1. Социална работа – Балкански полуостров 
 364(497)  + 572
Ключови думи: 1. социални движения 2. социални центрове 3. градове 4. алтерглобализация 5. автономност 6. самоорганизация 7. глобализация 8. капитализъм 9. представителна демокрация 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Приложни науки 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 3. Гърция 4. Македония (Северна Македония) 5. Балкани 
Цб 120000130301
 съдържание 

Сист. No: 51616

- 68 -

Цб II 92351 

Павлова, Галинка

   Сборник с тестове по монография "Здравноосигурителен модел в България - предизвикателства и възможни решения" / Галинка Павлова ; Рец. Д. Сиджимова, Ал. Воденичарова ; Предпечат Галя Герасимова . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 92 с. ; 21 см

   Л-ра : с. 86-91
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4906-8 


1. Здравно осигуряване – България – тестове 
 364.32
Ключови думи: 1. здравноосигурителна система 2. исторически обзор 3. европейски опит 4. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Централна и Източна Европа 2. България 
Цб 120000130303
 съдържание 

Сист. No: 51632

Образование

- 69 -

Цб II 92379 

Айртън, Черилин

   Журналистика, "фалшиви новини" и дезинформация : Наръчник за академична и професионална подготовка по журналистика /  Авт. и ред. Черилин Айртън, Джули Позети, Клеър Уордъл и др. ; Прев. на бълг. Нина Венова . - Б. м. : Издателски комплекс - УНСС ; Фондация "Медии 21", 2021 . - 155 с. ; 24 см . -  (Поредица на ЮНЕСКО за журналистическо образование)

   Други автори: Хосеин Дерахшан, Алис Матюс, Магда Абу-Фадил, Том Трюинард, Фъргюс Бел, Алексиос Манцарлис

   ISBN 978-619-232-398-1 


1. Журналистика - фалшиви новини - общество 
 07
Ключови думи: 1. журналистическо образование 2. информация 3. истина 4. доверие 5. дезинформация 6. злонамерена информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Образование 
Цб 120000130381, Цб 120000130382, Ф 120000130383, Ф 120000130384
 съдържание 

Сист. No: 51913

- 70 -

Цб II 92390 

Денчев, Стоян

   COVID-19 и "Визия 2030" за бъдещето на Европейските университети = The value of European university education in the context of COVID-19 : Scientific Study : Студия / Стоян Денчев, Диана Стоянова ; Рец. Никола Аврейски ; Ред. и кор. Жана Ганчева ; Корица Ралица Йотова . - Българска, Първо издание . - София : Академично изд. "За буквите - О писменехь", 2020 (АветоГрафик) . - 59 с. ; 24 см

   Изпол. източ. и л-ра : с. 41-49

   ISBN 978-619-185-408-0 


 378
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000130418
  

Сист. No: 51836

- 71 -

Цб II 92386 

Дигитални трансформации, медии и обществено включване  = Digital transformation, media and inclusion : International scientific conference : Международна научна конференция, 5 юни 2020 /  Организац. комитет Петко Чобанов и др. . - Българска, Първо издание . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020 ("ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово) . - 536 с. : с табл., граф. ; 24 см

   
   www.bfu.bg 

   ISBN 978-619-7126-92-1 


1. Дигитализация - медии - конференции 
 04  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Психология 3. Образование 4. Регионална икономика. Геоикономика. 5. Право 
Цб 120000130391
  

Сист. No: 51814

- 72 -

Цб II 92377 

Иванов, Петър Георгиев

   Техническа подготовка на студенти от профилирани групи по волейбол : Монография / Петър Георгиев Иванов ; Рец. Спас Ставрев, Георги Божилов ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. Петър Иванов ; Предпеч. подгот. Жулиета Витова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 146 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Л-ра : с. 138-143

   ISBN 978-619-232-475-9 


 796.325
Ключови думи: 1. волейбол 2. университетско образование 3. студенти 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Образование 
Цб 120000130375, Цб 120000130376, Цб 120000130377
  

Сист. No: 51911

- 73 -

Цб II 92340 

Лазаров, Лъчезар Иванов

   Информационни и комуникационни технологии в обучението на деца със специални образователни потребности / Лъчезар Иванов Лазаров ; Рец. Антония Кръстева, Галя Бонева ; Дизайн на кор. Бисер Евлогиев ; Езиково-стилов ред. и кор. Диана Вацова ; Техн. ред. Десислава Димитрова . - Българска, първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 127 с. : с табл., с граф. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-240-6 


1. Деца с увреждания – образование и просвета 2. Информационни и комуникационни технологии – образование 
 376-053.2
Ключови думи: 1. специални образователни потребности (СОП) 2. деца в неравностойно положение 3. е-образование 4. е-учебни ресурси 5. Интернет 6. дислексия 7. аутизъм 8. слепота 9. слухови увреждания 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130290
 съдържание 

Сист. No: 51366

- 74 -

Цб II 92369 

Мирчева-Игликина, Весела

   Начално образование : ретроспекции и перспективи / Весела Мирчева-Игликина ; Рец. Мирена Легурска, Ивайло Прокопов ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 170 с. : с граф. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 163-167

   ISBN 978-619-232-495-7 


1. Начално образование 
 373.3
Ключови думи: 1. начално обучение 2. възпитание 3. оценяване 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000130348, Цб 120000130349, Цб 120000130350
 съдържание 

Сист. No: 51902

- 75 -

Цб II 92394 

Наука I освIта украiнського придунав'я : вимIри, виклики, перспективи  = Science and education of Ukrainian danuvian region : Opportunities,challenges, prospects : Collective monograph, on the ocasion of the 80th anniversary of the Izmail Statw University og Humanities : Колективна монографiя, з нагоди 80-рiччя Iзмаiльского державного гуманiарного унiверситету . - Iзмаiл : Мiнiстерство освiти i науки Украiни ; Iзмаiльський державний гуманiтарний унiверситет, 2020 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-7473-48-9 


 001(477)  + 37(477)
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Образование 
Цб 120000130422
  

Сист. No: 51842

- 76 -

Цб II 92353 

Пелтекова, Ирен

   Университетски баскетбол / Ирен Пелтекова ; Рец. Росица Църова, Людмил Петров ; Фотогр. Борислав Пелтеков . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 216 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. : с. 193-207
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4897-9 


1. Баскетбол – методика на преподаването за ВУЗ 
 796.323
Ключови думи: 1. висше образование 2. спорт 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Образование 
Цб 120000130305
 съдържание 

Сист. No: 51642

- 77 -

Цб II 92374 

Счетоводство и дигитализация  : Сборник с научни доклади /  Науч. редкол. Стоян Стоянов и др. ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет ; Катедра "Счетоводство и анализ" ; Катедра "Финансов контрол", 2021 . - 204 с. : с граф. ; 23,5 см

   Други ред.: Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Даниела Петрова, Теодора Рупска Финан. със средства по проект НП-4/2020 "Изследване на възможностите за прилагане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", Дистанционна форма на обучение.

   ISBN 978-619-232-469-8 


1. Счетоводство – дигитализация – сборници 
 657  + 004
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
Цб 120000130363, Цб 120000130364, Цб 120000130365, Ф 120000130366, Ф 120000130367
  

Сист. No: 51907

Математика. Естествени науки

- 78 -

Цб II 92370 

Стоянова, Зорница Димова

   Устойчиво управление на водния сектор в България / Зорница Димова Стоянова ; Рец. Юлия Дойчинова, Албена Краева-Миткова ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 204 с. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 181-186

   ISBN 978-619-232-471-1 


1. Водно стопанство – България – управление и организация 
 556.18(497.2)  + 502.13
Ключови думи: 1. хидрология 2. устойчиво развитие 3. воден сектор 4. проекти 5. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130351, Цб 120000130352, Цб 120000130353
 съдържание 

Сист. No: 51903

Екология

- 79 -

Цб II 92344 

Energy and Climate Diplomacy  /  Editor-in chief Slavtcho Neykov, Stela Stancheva . - Sofia : Republic of Bulgaria ; Ministry of Foreign Affairs ; Bulgarian Diplomatic Institute, July 2021 (Veles Publishing Ltd.) . - 164 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (Foreign Affairs Research Papers ; 15)

   
   http://bdi.bg Facebook : Bulgarian Diplomatic Institute 

   ISBN 978-619-7200-31-7 


1. Европейски съюз – политика – сборници 2. Енергийна политика - ЕС 
 327.7:061.1 ЕС  + 620.9  + 551.583
Ключови думи: 1. климатични промени 2. енергетика 3. стопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Екология 4. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000130293, Цб 120000130294, Цб 120000130295
 съдържание 

Сист. No: 51370

Приложни науки

- 80 -

Цб II 92349 

Драганова, Зорница

   Алтерглобализъм и публични пространства на близост (Антропологично изследване на самоорганизирани социални центрове в седем балкански града) / Зорница Драганова ; Науч. рец. Меглена Златкова, Татяна Шопова ; Ред. Полина Шукадарова ; Художник Симона Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 228 с. ; 21 см

   Библиогр. : с. 215-221 Др. източници : с. 222-223
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4793-4 


1. Социална работа – Балкански полуостров 
 364(497)  + 572
Ключови думи: 1. социални движения 2. социални центрове 3. градове 4. алтерглобализация 5. автономност 6. самоорганизация 7. глобализация 8. капитализъм 9. представителна демокрация 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Приложни науки 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 3. Гърция 4. Македония (Северна Македония) 5. Балкани 
Цб 120000130301
 съдържание 

Сист. No: 51616

Здравеопазване

- 81 -

Цб II 92345 

Външна търговия и пандемия  : Сборник с доклади, от кръгла маса организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab на 02.12.2020 г. /  Науч. ред. Даниела Бобева ; Гл. ред. Радостин Вазов ; Ред. кол. Григорий Вазов и др. . - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2021 . - 169 с. : с табл., граф. ; 30х21 см

   Ксерокопие
   www.vuzf.bg e-mail : pariikultura@vuzf.bg 

   ISBN 978-619-7622-09-6 


1. Covid-19 - външна търговия - сборник 
 339.56  + 616-036.21.003.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Здравеопазване 
Цб 120000130297
 съдържание 

Сист. No: 51574

- 82 -

Цб II 92350 

Павлова, Галинка

   Сборник с тестове по мениджмънт на човешките ресурси в лечебните заведения / Галинка Павлова ; Рец. Р. Златанова, Ал. Воденичарова ; Предпечат Галя Гарасимова . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 104 с. ; 20 см

   Л-ра : с. 100-103

   ISBN 978-954-07-4907-5 


1. Здравни заведения – управление и организация – тестове 
 005.95/.96  + 614.21
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. здравен мениджмънт 3. лидерство 4. екипна работа 5. лечебни заведения 6. подбор на персонала 7. мотивация на персонала 8. кариерно развитие 9. трудови договори 10. безопасни условия на труд 11. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 
Цб 120000130302
 съдържание 

Сист. No: 51621

- 83 -

Цб II 92343 

   

East Asian Strategic Review 2021  . - Tokyo : Interbooks Co., Ltd. ; The National Institute for Defense Studies, Japan, July 2021 . - 276 p. ; 21 sm

   
   NIDS URL : http://www.nids.mod.go.jp 

   ISBN 978-4-86482-097-4 


1. Covid-19 - Източна Азия - стратегии 
 327(5)  + 616-036.21
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. пандемична криза 3. пандемия 4. международни отношения 5. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Азия 2. Китай 3. Корея 4. Русия 5. САЩ 6. Япония 
Цб 120000130296
 съдържание 

Сист. No: 51369

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 84 -

Цб II 92391 

Петева, Ирена

   Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на информационната цивилизация = Strategic energy resources in the focus of information civilization / Ирена Петева, Владислав Лазаров ; Науч. рец. Стоян Денчев, Атанас Тасев ; Ред. и кор. Ваня Мичева ; Дизайн на кор. Ралица Йотова . - Българска, Първо издание . - София : Академично изд. "За буквите - О писменехь", 2020 . - 220 с. : с граф. ; 23,5 см

   Изпол. л-ра : с. 213-219

   ISBN 978-619-185-438-7 


 620.91.000.32
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000130419
  

Сист. No: 51837

- 85 -

Цб II 92344 

Energy and Climate Diplomacy  /  Editor-in chief Slavtcho Neykov, Stela Stancheva . - Sofia : Republic of Bulgaria ; Ministry of Foreign Affairs ; Bulgarian Diplomatic Institute, July 2021 (Veles Publishing Ltd.) . - 164 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (Foreign Affairs Research Papers ; 15)

   
   http://bdi.bg Facebook : Bulgarian Diplomatic Institute 

   ISBN 978-619-7200-31-7 


1. Европейски съюз – политика – сборници 2. Енергийна политика - ЕС 
 327.7:061.1 ЕС  + 620.9  + 551.583
Ключови думи: 1. климатични промени 2. енергетика 3. стопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Екология 4. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000130293, Цб 120000130294, Цб 120000130295
 съдържание 

Сист. No: 51370

Информационни технологии. Иновации

- 86 -

Цб II 92386 

Дигитални трансформации, медии и обществено включване  = Digital transformation, media and inclusion : International scientific conference : Международна научна конференция, 5 юни 2020 /  Организац. комитет Петко Чобанов и др. . - Българска, Първо издание . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020 ("ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово) . - 536 с. : с табл., граф. ; 24 см

   
   www.bfu.bg 

   ISBN 978-619-7126-92-1 


1. Дигитализация - медии - конференции 
 04  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Психология 3. Образование 4. Регионална икономика. Геоикономика. 5. Право 
Цб 120000130391
  

Сист. No: 51814

- 87 -

Цб II 92384 

Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 -  = Economic science, education and the real economy : development and interacions in the digital age: Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна /  Науч. съвет Евгени Станимиров и др. ; Организац. комитет Зоя Младенова и др. : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна (ИУ - Варна)

   

   ISBN 978-954-21-1038-5 


   Т. 2 . - 2020 . - 849 с. : с табл., граф.

 

   


1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130389
  

Сист. No: 51809

- 88 -

Цб II 92363 

Корпоративна сигурност  : Учебник / Димитър Димитров, Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Георги Павлов, Константин Пудин, Нончо Димитров, Екатерина Богомилова, Юри Ценков, Теодора Гечкова, Атанас Димитров, Никола Иванов ; Рец. Георги Ботев, Николай Крушков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 424 с. : с граф. ; 24 см

   
   www.e-dnrs.org. 

   ISBN 978-619-232-484-1 


1. Корпоративна сигурност - управление - учебник за ВУЗ 
 004.056  + 334.784
Ключови думи: 1. заплахи за сигурността 2. индустриален шпионаж 3. икономически шпионаж 4. организационна култура 5. управление на риска 6. корпорации 7. киберсигурност 8. информационна сигурност 9. защита на лични данни 10. GDPR 11. приложна криптография 12. организирана престъпност 13. ядрени обекти 14. ядрена сигурност 15. физическа защита 16. корпоративно разузнаване 17. управленско решение 18. управленски процеси 19. мрежова сигурност 20. комуникационна сигурност (COMSEC) 21. електронна търговия 22. работа от дома 23. електронен подпис 24. персонална сигурност 25. справедлива култура 26. скрининг 27. култура на сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130332
 съдържание 

Сист. No: 51896

- 89 -

Цб II 92340 

Лазаров, Лъчезар Иванов

   Информационни и комуникационни технологии в обучението на деца със специални образователни потребности / Лъчезар Иванов Лазаров ; Рец. Антония Кръстева, Галя Бонева ; Дизайн на кор. Бисер Евлогиев ; Езиково-стилов ред. и кор. Диана Вацова ; Техн. ред. Десислава Димитрова . - Българска, първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 127 с. : с табл., с граф. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-240-6 


1. Деца с увреждания – образование и просвета 2. Информационни и комуникационни технологии – образование 
 376-053.2
Ключови думи: 1. специални образователни потребности (СОП) 2. деца в неравностойно положение 3. е-образование 4. е-учебни ресурси 5. Интернет 6. дислексия 7. аутизъм 8. слепота 9. слухови увреждания 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130290
 съдържание 

Сист. No: 51366

- 90 -

Цб II 92352 

Панчева, Цветанка

   Библиографски и дигитални измерения на българското краезнание : Монография / Цветанка Панчева ; Науч. ред. Симеон Недков ; Рец. Оля Харизанова, Нина Шуманова ; Ред. Татяна Димитрова ; Художник Симона Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 201 с. : с граф., табл. ; 23,5 см

   Библиогр. : с. 182-190

   ISBN 978-954-07-4887-0 


 908(497.2)  + 016:91
Ключови думи: 1. краеведска библиография 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130304
 съдържание 

Сист. No: 51638

- 91 -

Цб II 92365 

Проданов, Христо Василев

   Експоненциалност, конвергентност и подривност на дигиталните технологии, икономики, общества / Христо Василев Проданов ; Рец. Светла Тошкова, Ивайло Беев ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 356 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-481-0 


1. Информационно общество – икономически проблеми 
 004.77:33  + 316.324.8
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. политическа икономия 3. пандемия 4. COVID-19 5. Четвърта индустриална революция 6. държава 5.0 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130336, Цб 120000130337, Цб 120000130338
 съдържание 

Сист. No: 51898

- 92 -

Цб II 92371 

Проучване на значението на иновативните фирми за осигуряване на икономически растеж на националната икономика  : Монография / Димитър Благоев, Зорница Йорданова, Радостин Бояджиев, Красимир Петков ; Дизайн и предпеч. подг. Кремена Коева ; Рец. Цветан Цветков, Николай Карев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 272 с. : с табл., цв. граф. ; 24 см

   Библиогр. с. 255-264

   ISBN 978-619-232-490-2 


1. Стопански предприятия - управление и организация 
 005.7  + 005.591.6
Ключови думи: 1. национална икономика 2. иновации 3. фирмени иновации 4. иновативни фирми 5. индустриален сектор 6. българска икономика 7. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130354, Цб 120000130355, Цб 120000130356
 съдържание 

Сист. No: 51904

- 93 -

Цб II 92376 

Ранчев, Георги

   Електронното фактуриране като дигитална екосистема : Колективна монография / Георги Ранчев, Мария Балтаджиева, Кирил Пиперевски ; Рец. Емил Асенов, Пепа Стойкова ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 168 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Изпол. л-ра : с. 158-167

   ISBN 978-619-232-476-6 


1. Електронно фактуриране - дигитализация 
 002.1.003.2  + 004.77:33
Ключови думи: 1. бизнес екосистема 2. блокчейн 3. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Латинска Америка 
Цб 120000130372, Цб 120000130373, Цб 120000130374
  

Сист. No: 51910

- 94 -

Цб II 92357 

Рибов, Манол

   Новите технологии. Следващото поколение / Манол Рибов ; Рец. Соня Милева-Божанова, Стефан Христов, Николина Попова ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Първо издание . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 242 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-511-4 


 33  + 004.5
Ключови думи: 1. мегатехнологии 2. нови технологии 3. бъдеще 4. иновации 5. личност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Психология 
Цб 120000130314, Цб 120000130315, Ф 120000130316, Ф 120000130317
 съдържание 

Сист. No: 51889

- 95 -

Цб II 92374 

Счетоводство и дигитализация  : Сборник с научни доклади /  Науч. редкол. Стоян Стоянов и др. ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет ; Катедра "Счетоводство и анализ" ; Катедра "Финансов контрол", 2021 . - 204 с. : с граф. ; 23,5 см

   Други ред.: Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Даниела Петрова, Теодора Рупска Финан. със средства по проект НП-4/2020 "Изследване на възможностите за прилагане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", Дистанционна форма на обучение.

   ISBN 978-619-232-469-8 


1. Счетоводство – дигитализация – сборници 
 657  + 004
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
Цб 120000130363, Цб 120000130364, Цб 120000130365, Ф 120000130366, Ф 120000130367
  

Сист. No: 51907

- 96 -

Цб II 92392 

Целков, Веселин

   Сигурност на информационните ресурси = Information resources security : Монография / Веселин Целков, Стоян Денчев, Ирена Петева ; Науч. рец. Кирил Боянов, Николай Стоянов ; Граф. дизайн и кор. Цветелин Цонев . - Българска, Първо издание . - София : Академично изд. "За буквите - О писменехь", 2020 (ВТУ принт) . - 266 с. ; 24 см . -  (Поредица "Защита на информацията")

   Изпол. л-ра : с. 243-254

   ISBN 978-619-185-432-5 


 004.056
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130420
  

Сист. No: 51838

- 97 -

Цб II 92389 

IX Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката" - 2017 " на ТУ - София  = IX International scientific conference " E-Governance and E-Communications" jointly with the "Science Days - 2017" of TU - Sofia : Conference proceedings : Сборник трудове /  Организац. комитет Г. Михов и др. ; Межд. науч. комит. И. Кралов и др. . - Созопол : Технически университет, Юни 2017 . - 182 с. : с табл., граф. ; 20,5 см

   

   ISBN  ISSN: 2534-8523


1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-управление 2. е-комуникации 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000130396
  

Сист. No: 51830

- 98 -

Цб II 92368 

Nikolova, Christina

   Freight exchange platforms in Bulgaria and Applicable business models / Christina Nikolova ; Рец. Hristo Parvanov, Borislav Arnaudov ; Дизайн на кор. Kremena Koeva ; Предпеч. подгот. Zhulieta Vitova . - Sofia : UNWE Publishing Complex ; University of National and World Economy, 2021 . - 120 с. : с цв. ил., табл. ; 24 sm

   Bibliogr. : p. 117-118

   ISBN 978-619-232-472-8 


1. Спедиция – България – автоматизация 2. Транспорт – България – управление и организация 
 338.47  + 656.07  + 004.42
Ключови думи: 1. превоз на товари 2. автоматизация 3. приложни програми 4. SPEDITOR.Net platform 5. TIMOCOM platform 6. Trans. Eu platform 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130345, Цб 120000130346, Цб 120000130347
 съдържание 

Сист. No: 51901

- 99 -

Цб II 92387 

VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София  = VII-th International scientific conference "E-Governance" jointly with the "Science Days - 2015 " of TU- Sofia : Conference proceedings : Сборник трудове /  Организац. комитет Г. Михов и др. ; Межд. науч. комит. И. Кралов и др. . - Созопол : Технически университет, Юни 2015 . - 290 с. : с табл. ; 20,5 см

   

   ISBN  ISSN: 1313-8774


1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-управление 2. иновации 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130394
  

Сист. No: 51826

- 100 -

Цб II 92388 

VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София  = VIII-th International scientific conference "E-Governance and E-Communications" jointly with the "Science Days - 2016 " of TU - Sofia : Conference proceedings : Сборник трудове /  Организац. комитет Г. Михов и др. ; Межд. науч. комит. И. Кралов и др. . - Созопол : Технически университет, Юни 2016 . - 266 с. : с табл., граф. ; 20,5 см

   

   ISBN  ISBN: 1313-8774


1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-управление 2. е-комуникации 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000130395
  

Сист. No: 51829

Изкуство. Музика. Спорт

- 101 -

Цб II 92377 

Иванов, Петър Георгиев

   Техническа подготовка на студенти от профилирани групи по волейбол : Монография / Петър Георгиев Иванов ; Рец. Спас Ставрев, Георги Божилов ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. Петър Иванов ; Предпеч. подгот. Жулиета Витова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 146 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Л-ра : с. 138-143

   ISBN 978-619-232-475-9 


 796.325
Ключови думи: 1. волейбол 2. университетско образование 3. студенти 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Образование 
Цб 120000130375, Цб 120000130376, Цб 120000130377
  

Сист. No: 51911

- 102 -

Цб II 92353 

Пелтекова, Ирен

   Университетски баскетбол / Ирен Пелтекова ; Рец. Росица Църова, Людмил Петров ; Фотогр. Борислав Пелтеков . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 216 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. : с. 193-207
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4897-9 


1. Баскетбол – методика на преподаването за ВУЗ 
 796.323
Ключови думи: 1. висше образование 2. спорт 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Образование 
Цб 120000130305
 съдържание 

Сист. No: 51642

Езикознание. Литературознание

- 103 -

Цб II 92396 

Stefanova, Albena

   Ideas for interactive ESP acquisition /  Author Albena Stefanova ; Review. Georgi Zabunov, Maria Neikova . - Bulgarian, First Edition . - Sofia : Publishing House Avangard Prima, 2021 (([София] : [БПС])) . - 148 p. : with col. graf. ; 20,5 sm

   Bibliogr. : p. 139-147
     

   ISBN 978-619-239-614-5 


 802.0
Ключови думи: 1. English language teaching (ELT) 2. English for specific purposes (ESP) 3. английски език 4. икономикс 5. международни отношения 6. международен туризъм 7. политика 8. недвижима собственост 9. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000130401, Цб 120000130402, Цб 120000130403
  

Сист. No: 51909

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 104 -

Цб II 92352 

Панчева, Цветанка

   Библиографски и дигитални измерения на българското краезнание : Монография / Цветанка Панчева ; Науч. ред. Симеон Недков ; Рец. Оля Харизанова, Нина Шуманова ; Ред. Татяна Димитрова ; Художник Симона Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 201 с. : с граф., табл. ; 23,5 см

   Библиогр. : с. 182-190

   ISBN 978-954-07-4887-0 


 908(497.2)  + 016:91
Ключови думи: 1. краеведска библиография 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130304
 съдържание 

Сист. No: 51638

- 105 -

Цб II 92341 

Monastic Economy Across Time: Wealth Management, Patterns, and Trends  /  Ed. by Roumen Avramov, Aleksandar Fotic, Elias Kolovos, Phokion P. Kotzageorgis . - Sofia : Centre for Advanced Study Sofia, 2021 (Digital Print Express) . - 316 p. : with tabl, graf. ; 23,5 sm

   Автори: Dimitrios Kalpakis, Styliani N. Lepida, Preston Perluss, Gheorghe Lazar, Konstantinos Giakoumis, Lidia Cotovanu, Andreas Bouroutis, Brian Heffernan, Antoine Roullet, Michalis N. Michael, Daniela Kalkandjieva, Isabelle Depret, Isabelle Jonveaux.
   www.cas.bg 

   ISBN 978-619-91841-0-3 


1. Манастири – Европа – икономически проблеми – история 
 27-788.003.1
Ключови думи: 1. Monastic economy 2. религиозна икономика 3. религия 4. монашество 5. икономика 6. икономическо поведение 7. религиозни модели 8. история на Европа 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Икономикс 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Европа 2. Югоизточна Европа 3. Западна Европа 
Цб 120000130291
 съдържание 

Сист. No: 51367


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 70 
Айртън, Черилин 10 69 
Ангелова, Лора 5 19 22 36 37 39 43 50 65 78 91 
Армстронг, Майкъл 26 27 
Асенов, Емил 38 93 
Атанасов, Атанас 5 19 37 
Атанасова, Тинка 44 
Балтаджиева, Мария 38 93 
Балтов, Милен 51 
Башева, Снежана 41 
Беев, Ивайло 22 91 
Беев, Ивайло Дончев 18 34 
Благоев, Димитър 49 92 
Бобева, Даниела 58 81 
Богомилова, Екатерина 46 88 
Божилов, Георги 72 101 
Божилов, Истилиян 41 
Бонева, Галя 73 89 
Борисова, Лилия Йотова 18 34 
Ботев, Георги 46 88 
Бояджиев, Радостин 49 92 
Боянов, Кирил 96 
Брусарски, Румен 18 34 
Вазов, Григорий 58 81 
Вазов, Радостин 58 81 
Вацова, Диана 73 89 
Величков, Николай 37 
Венова, Нина 10 69 
Витова, Жулиета 72 101 
Воденичарова, Ал. 48 68 82 
Вълчев, Даниел 63 
Ганчева, Жана 70 
Гарасимова, Галя 48 82 
Георгиева, Антонина 11 
Герасимова, Галя 68 
Гечев, Румен Василев 47 
Гечкова, Теодора 46 88 
Гройсман, Симеон 63 
Данов, Данаил 11 
Даскалова, Лилия 41 
Денчев, Стоян 13 70 84 96 
Димитров, Атанас 46 88 
Димитров, Валери Георгиев 35 62 
Димитров, Димитър 46 88 
Димитров, Нончо 46 88 
Димитрова, Десислава 73 89 
Димитрова, Татяна 2 90 104 
Дойчинова, Юлия 50 55 78 
Драганова, Зорница 67 80 
Дънешка, Антоанета Христова 59 
Евлогиев, Бисер 73 89 
Здравкова, Виолета 6 18 23 34 35 38 41 47 59 62 74 93 94 
Златанова, Р. 48 82 
Златкова, Меглена 67 80 
Иванов, Ивайло Бориславов 44 45 
Иванов, Никола 46 88 
Иванов, Петър 72 101 
Иванов, Петър Георгиев 72 101 
Иванов, Тилчо 46 88 
Иванчев, Боян Христов 5 19 
Илиев, Йосиф 45 
Илиев, Йосиф Илиев 44 
Йорданова, Зорница 49 92 
Йосифова, Таня 35 62 
Йотова, Ралица 13 70 84 
Калайджиева, Лина 6 18 23 34 35 36 45 47 59 62 65 94 
Карев, Николай 49 92 
Кемалова, Евдокия 64 
Ковачевич, Милена 37 
Коева, Кремена 6 23 35 38 42 47 49 59 62 77 92 93 94 95 
Колев, Свилен 37 
Конарев, Асен 21 
Конова, Елена 5 19 47 50 64 72 74 78 101 
Краева-Миткова, Албена 50 78 
Кралов, И. 52 53 54 97 99 100 
Крушков, Николай 46 88 
Кръстева, Антония 73 89 
Къртев, Петър 21 
Лазаров, Владислав 13 84 
Лазаров, Лъчезар Иванов 73 89 
Легурска, Мирена 74 
Лозанова, Емилия 18 34 44 45 64 74 
Манлиев, Георги 18 34 36 65 
Манов, Богомил 36 65 
Манов, Красимир 63 
Маркова, Теодора 5 19 22 36 45 65 91 
Меразчиев, Васил 39 43 
Милева-Божанова, Соня 6 23 94 
Минчев, Веселин 47 
Мирчева-Игликина, Весела 74 
Михов, Г. 52 53 54 97 99 100 
Мичева, Ваня 13 84 
Младенова, Зоя 20 87 
Найденов, Людмил 30 
Недков, Симеон 2 90 104 
Ненкова, Пресияна Стойкова 36 65 
Николова, Николина Красимирова 41 
Николова, Христина 57 98 
Ножаров, Щерьо Стефанов 47 
Орешарски, Пламен 37 
Павлов, Георги 46 88 
Павлова, Галинка 48 68 82 
Панайотов, Пламен 63 
Панчева, Цветанка 2 90 104 
Пелтеков, Борислав 76 102 
Пелтекова, Ирен 76 102 
Петева, Ирена 13 84 96 
Петков, Красимир 49 92 
Петров, Людмил 76 102 
Петрова, Симона 2 67 80 90 104 
Пиперевски, Кирил 38 93 
Пожаревска, Румяна 41 
Позети, Джули 10 69 
Попова, Николина 6 23 94 
Проданов, Христо Василев 22 91 
Прокопов, Ивайло 74 
Пудин, Константин 46 88 
Ранчев, Георги 38 93 
Рибов, Манол 6 23 94 
Савова, Камелия Димитрова 41 
Седларски, Теодор 5 19 
Сиджимова, Д. 68 
Славова, Миланка 59 
Спасов, Димитър 40 
Ставрев, Спас 72 101 
Станимиров, Евгени 20 87 
Стефанова, Албена 17 25 103 
Стоилов, Янаки 63 
Стойков, Стоян Огнянов 64 
Стойкова, Пепа 38 93 
Стойчев, Иван 59 
Стоянов, Велчо 36 65 
Стоянов, Николай 96 
Стоянов, Стоян 42 77 95 
Стоянов, Стоян Димитров 41 
Стоянова, Веселина 11 
Стоянова, Диана 70 
Стоянова, Зорница Димова 50 78 
Стоянова, Мария Георгиева 44 
Тасев, Атанас 13 84 
Торманов, Захари 35 62 
Тошкова, Светла 22 91 
Трифонова, Силвия 37 
Уордъл, Клеър 10 69 
Фесчиян, Даниела 39 43 
Филипова-Сланчева, Атанаска 39 43 
Харизанова, Оля 2 90 104 
Христов, Стефан 6 23 94 
Христова, Ирена 37 
Цанов, Иван 45 
Цветков, Цветан 46 49 88 92 
Целков, Веселин 96 
Ценков, Юри 46 88 
Цонев, Цветелин 96 
Църова, Росица 76 102 
Чанкова, Добринка 64 
Чобанов, Петко 4 29 51 61 71 86 
Шопова, Татяна 67 80 
Шукадарова, Полина 67 80 
Шуманова, Нина 2 90 104 
Armstrong, Michael 26 27 
Arnaudov, Borislav 57 98 
Avramov, Roumen 7 24 105 
Azis, Hasan 31 
Bankova, Ivanka 31 
Dukic, Tadija 8 32 
Fotic, Aleksandar 7 24 105 
Gligorijevic, Zivorad 8 9 32 33 
Hajzer, Gergo 3 12 
Kelbecheva, Evelina 14 
Koeva, Kremena 57 98 
Kolovos, Elias 7 24 105 
Kotzageorgis, Phokion P. 7 24 105 
Munzov, Borislav 14 
Neikova, Maria 17 25 103 
Neykov, Slavtcho 16 60 79 85 
Neykova, Maria 31 
Nikolova, Christina 57 98 
Parvanov, Hristo 57 98 
Salais, Robert 28 
Stancheva, Stela 16 60 79 85 
Stefanova, Albena 17 25 103 
Villeneuve, Robert 28 
Vitova, Zhulieta 57 98 
Zabunov, Georgi 17 25 103 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алтерглобализъм и публични пространства на близост (Антропологично изследване на самоорганизирани социални центрове в седем балкански града) 67 80 
Банково право 35 62 
Библиографски и дигитални измерения на българското краезнание 2 90 104 
Външна търговия и пандемия 58 81 
Дигитални трансформации, медии и обществено включване 4 29 61 71 86 
Експоненциалност, конвергентност и подривност на дигиталните технологии, икономики, общества 22 91 
Електронното фактуриране като дигитална екосистема 38 93 
Журналистика, "фалшиви новини" и дезинформация 10 69 
Икономика на обществения сектор 18 34 
Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - 20 87 
Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони 55 
Информационни и комуникационни технологии в обучението на деца със специални образователни потребности 73 89 
Конфликти на бизнес организацията 45 
Корпоративна сигурност 46 88 
Корпоративна социална отговорност 47 
Медийната грамотност : преосмисляне на опита 11 
Наказателно право : Обща част : Теория, съдебна практика, казуси, тестове 64 
Наука I освIта украiнського придунав'я : вимIри, виклики, перспективи 1 75 
Научни четения на тема "Санкциите в правото" 63 
Начално образование : ретроспекции и перспективи 74 
Независимият финансов одит в България : от началото до наши дни поглед към бъдеще 40 
Новите технологии. Следващото поколение 6 23 94 
Обща теория на счетоводство 41 
Поведенски икономикс : практическо приложение и най-нови аспекти 5 19 
Проблеми и предизвикателства на съвременното дългово и фискално управление на Република България 37 
Проучване на значението на иновативните фирми за осигуряване на икономически растеж на националната икономика 49 92 
Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - 30 
Сборник с тестове по мениджмънт на човешките ресурси в лечебните заведения 48 82 
Сборник с тестове по монография "Здравноосигурителен модел в България - предизвикателства и възможни решения" 68 
Сигурност на информационните ресурси 96 
Справедлива печалба : Капитализъм 5.0. Нов модел за разпределение на доходите при капитализма 21 
Стратегии за навлизане на външни пазари : Япония 59 
Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на информационната цивилизация 13 84 
Счетоводство и дигитализация 42 77 95 
Счетоводството като информационно-контролна система при управлението на кредитния риск в банките 39 43 
Съвременни управленски практики Х : свързаност и регионално партньорство 51 
Техническа подготовка на студенти от профилирани групи по волейбол 72 101 
Университетски баскетбол 76 102 
Управление на конфликти в организациите 44 
Устойчиво управление на водния сектор в България 50 78 
Фискална децентрализация в България : вертикално несъответствие и хоризонтални различия 36 65 
Bulgaria and the World 2020 14 
Communicative Space - Political Space 3 12 
COVID-19 и "Визия 2030" за бъдещето на Европейските университети 70 
Decentralization as a factor for development of local self-government 31 
East Asian Strategic Review 2021 15 66 83 
Energy and Climate Diplomacy 16 60 79 85 
Europe and the Politics of Capabilities 28 
Freight exchange platforms in Bulgaria and Applicable business models 57 98 
Ideas for interactive ESP acquisition 17 25 103 
Industrial Growth Conference 2020 56 
IX Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката" - 2017 " на ТУ - София 52 97 
Monastic Economy Across Time: Wealth Management, Patterns, and Trends 7 24 105 
Performance Managеment: Key Strategies and Practical Guidelines 26 
Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 8 9 32 33 
Strategic Human Resource Management 27 
VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София 53 99 
VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София 54 100 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрна политика – конференции 55 
Банки - управление на риска 39 43 
Банково дело – правни проблеми – учебници за ВУЗ 35 62 
Баскетбол – методика на преподаването за ВУЗ 76 102 
Бюджет – България – управление и организация 37 
Водно стопанство – България – управление и организация 50 78 
Геополитика – България 14 
Деца с увреждания – образование и просвета 73 89 
Дигитализация - медии - конференции 4 29 61 71 86 
Държавен дълг - България 37 
Европейски съюз – политика – сборници 16 60 79 85 
Електронно управление - конференции 52 53 54 97 99 100 
Електронно фактуриране - дигитализация 38 93 
Енергийна политика - ЕС 16 60 79 85 
Журналистика - фалшиви новини - общество 10 69 
Здравни заведения – управление и организация – тестове 48 82 
Здравно осигуряване – България – тестове 68 
Икономическо поведение – учебно помагало 5 19 
Индустриален растеж - конференция 56 
Информационни и комуникационни технологии – образование 73 89 
Информационно общество – икономически проблеми 22 91 
Капитализъм – кризи 21 
Корпоративна сигурност - управление - учебник за ВУЗ 46 88 
Корпоративна социална отговорност - учебно помагало 47 
Манастири – Европа – икономически проблеми – история 7 24 105 
Медии, комуникации - Централна и Източна Европа - конференция 3 12 
Местни бюджети – България – управление и организация 36 65 
Наказателно право - учебно помагало за ВУЗ 64 
Начално образование 74 
Право - конференции 63 
Публичен сектор - икономика 18 34 
Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 30 
Регионално развитие - демография - Югоизточна Европа 8 9 32 33 
Социална работа – Балкански полуостров 67 80 
Спедиция – България – автоматизация 57 98 
Средства за масова информация – образование и просвета 11 
Стопански предприятия - управление и организация 49 92 
Стопанство - ИУ-Варна - конференции 20 87 
Счетоводство - обучение - университети 41 
Счетоводство – дигитализация – сборници 42 77 95 
Транспорт – България – управление и организация 57 98 
Управление и организация – конференции 51 
Управление на конфликти - бизнес организации 44 
Управление на конфликти - бизнес организации - учебно помагало 45 
Япония - външни пазари 59 
Covid-19 - външна търговия - сборник 58 81 
Covid-19 - Източна Азия - стратегии 15 66 83 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 57 98 
автономност 67 80 
алтерглобализация 67 80 
Американски университет в България 11 
английски език 17 25 103 
аутизъм 73 89 
банки 35 62 
банков мениджмънт 35 62 
банков надзор 35 62 
банков риск 39 43 
банкова дейност 35 62 
банкова несъстоятелност 35 62 
банкова система 39 43 
банкова тайна 35 62 
банкови гаранции 35 62 
банкови кредити 35 62 
банково законодателство 35 62 
банково счетоводство 39 43 
безопасни условия на труд 48 82 
бизнес екосистема 38 93 
бизнес модели 47 
бизнес практики 47 
бизнес стратегия 59 
блокчейн 38 93 
бъдеще 6 23 94 
българска икономика 49 92 
Българска народна банка (БНБ) 35 62 
бюджет 18 34 
висше образование 11 76 102 
воден сектор 50 78 
волейбол 72 101 
възпитание 74 
външна търговия 59 
глобализация 67 80 
градове 67 80 
данъчна политика 18 34 
данъчно облагане 18 34 
дезинформация 10 69 
демографски тенденции 8 32 
деца в неравностойно положение 73 89 
дигитализация 2 90 104 
дигитална икономика 22 91 
дислексия 73 89 
доверие 10 69 
доходи 21 
дружество за електронни пари 35 62 
дългово и финансово управление 37 
държава 5.0 22 91 
е-комуникации 52 54 97 100 
е-образование 73 89 
е-управление 52 53 54 97 99 100 
е-учебни ресурси 73 89 
европейски опит 68 
екипна работа 48 82 
екологична катастрофа 21 
електронен подпис 46 88 
електронна търговия 46 88 
електронно управление 38 93 
емпирично изследване 44 49 92 
енергетика 16 60 79 85 
журналистическо образование 10 69 
заетост 28 
заплахи за сигурността 46 88 
защита на лични данни 46 88 
здравен мениджмънт 48 82 
здравноосигурителна система 68 
злонамерена информация 10 69 
икономика 7 24 105 
икономика на благосъстоянието 18 34 
икономика на публичен сектор 18 34 
икономикс 17 25 103 
икономическа ефективност 18 34 
икономически растеж 21 
икономически шпионаж 46 88 
икономическо поведение 7 24 105 
индустриален сектор 49 92 
индустриален шпионаж 46 88 
иновативни фирми 49 92 
иновации 6 23 49 53 92 94 99 
институционална теория 59 
Интернет 73 89 
инфлация 21 
информационна сигурност 46 88 
информация 10 69 
истина 10 69 
исторически обзор 68 
история на Европа 7 24 105 
капитализъм 67 80 
капитализъм 5.0 21 
капиталова адекватност на банките 35 62 
кариерно развитие 48 82 
киберсигурност 46 88 
климатични промени 16 60 79 85 
клъстерен анализ 37 
Ковид-19 15 58 66 81 83 
комуникационна сигурност (COMSEC) 46 88 
конкурентни предимства 59 
конференции 9 33 56 
конференция 3 4 12 20 29 30 51 52 53 54 55 61 71 86 87 97 99 100 
конфликт 45 
конфликти 44 
конфликтно поведение 45 
конфликтознание 45 
корпоративно разузнаване 46 88 
корпорации 46 88 
краеведска библиография 2 90 104 
кредит 39 43 
кредитен портфейл 39 43 
кредитен риск 39 43 
кредитни институции 35 62 
култура на сигурност 46 88 
културна легитимност 59 
Лейбър фондове 21 
лечебни заведения 48 82 
либерална демокрация 21 
лидерство 48 59 82 
личност 6 23 94 
макроикономически политики 47 
мегатехнологии 6 23 94 
медиен пазар 11 
медийна грамотност 11 
международен бизнес 59 
международен маркетинг 59 
международен туризъм 17 25 103 
международна сигурност 14 
международна търговия 58 81 
международни отношения 15 17 25 66 83 103 
монашество 7 24 105 
морален упадък 21 
мотивация на персонала 48 82 
мрежова сигурност 46 88 
наказателна отговорност 64 
наказателно правоотношение 64 
насърчаване 28 
национална икономика 49 92 
национална сигурност 15 66 83 
начално обучение 74 
невроикономика 5 19 
недвижима собственост 17 25 103 
неравенство 21 
Нов български университет - София 11 
нови технологии 6 23 94 
обучение 11 
ООН 47 
организационна култура 46 88 
организационни конфликти 44 
организация 45 
организирана престъпност 46 88 
отчетност 47 
оценяване 74 
пазарна икономика 21 
пандемична криза 15 66 83 
пандемия 15 22 66 83 91 
партньорство 59 
персонална сигурност 46 88 
платежни институции 35 62 
поведенческа икономика 5 19 
подбор на персонала 48 82 
позитивно право 35 62 
политика 17 25 103 
политическа икономия 21 22 91 
превоз на товари 57 98 
представителна демокрация 67 80 
преструктуриране 35 62 
престъпления 64 
приложна криптография 46 88 
приложни програми 57 98 
Програма "Дневен ред 21" (UN Agenda 21) 47 
проекти 50 78 
психология 5 19 
публични блага 18 34 
работа от дома 46 88 
регионална политика 8 32 
религиозна икономика 7 24 105 
религиозни модели 7 24 105 
религия 7 24 105 
самоорганизация 67 80 
ситуационна теория 59 
скрининг 46 88 
слепота 73 89 
слухови увреждания 73 89 
социална политика 28 
социални движения 67 80 
социални центрове 67 80 
специални образователни потребности (СОП) 73 89 
спорт 76 102 
справедлива култура 46 88 
справедлива печалба 21 
средно образование 11 
стопанска политика 16 60 79 85 
страни-членки на ЕС 37 
студенти 72 101 
СУ "Св. Климент Охридски" 11 
теория за стойността 21 
трудови договори 48 82 
търговски банки 39 43 
УНИБИТ 11 
университетско образование 72 101 
УНСС 11 
управление на конфликти 45 48 82 
управление на организацията 44 
управление на персонала 26 
управление на риска 46 50 78 88 
управление на човешките ресурси 27 48 82 
управленски процеси 46 88 
управленско решение 46 88 
устойчиво развитие 11 30 47 50 78 
фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 17 25 103 
физическа защита 46 88 
финанси 36 65 
финансиране 68 
финансов холдинг 35 62 
финансова институция 35 62 
финансово-счетоводен анализ 39 43 
фирмена дейност 59 
фирмени иновации 49 92 
фискална децентрализация 18 34 
фискално управление 37 
хидрология 50 78 
целеви групи 11 
Четвърта индустриална революция 22 91 
ядрена сигурност 46 88 
ядрени обекти 46 88 
"Зеленият пакет" ("Green Package") 47 
Corporate Social Responsibility (CSR) 47 
COVID-19 22 91 
English for specific purposes (ESP) 17 25 103 
English language teaching (ELT) 17 25 103 
GDPR 46 88 
Monastic economy 7 24 105 
SPEDITOR.Net platform 57 98 
TIMOCOM platform 57 98 
Trans. Eu platform 57 98 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Азия 15 66 83 
Балкани 67 80 
Белгия 28 
България 2 18 31 34 36 37 38 39 43 47 49 50 53 57 64 65 67 68 78 80 90 92 93 98 99 104 
Германия 11 
Гърция 31 67 80 
Европа 7 16 24 60 79 85 105 
Европейски съюз 11 28 38 47 93 
Естония 11 
Западна Европа 7 24 105 
Италия 28 
Китай 15 66 83 
Корея 15 66 83 
Латинска Америка 38 93 
Македония (Северна Македония) 67 80 
Марсилия 28 
Нидерландия 11 
Русия 15 66 83 
САЩ 15 66 83 
Турция 31 67 80 
Финландия 11 
Централна и Източна Европа 68 
Югоизточна Европа 7 8 24 32 105 
Япония 15 59 66 83