ИНСТРУКЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ТЪРСЕНЕ

+

Водещият знак плюс показва, че тази дума трябва да присъства във всеки намерен запис.
Примери:
+ябълка +сок
Намира записи, които съдържат и двете думи.
+ябълка нектар
Намира записи, които съдържат думата "ябълка", и класира записите с по-висок приоритет, ако съдържат и "нектар".

-

Водещият знак минус показва, че тази дума не трябва да присъства в намерените записи.
Забележка: Ползва се в комбинация с други оператори за търсене. Не работи самостоятелно. Връща празен резултат ако се ползва самостоятелно
Пример:
+ябълка -нектар
Намира записи, които съдържат думата "ябълка", но не и "нектар".

(без оператор)

Пример:
ябълка банан
Намира записи, които съдържат поне една от двете думи в зададеният за търсене показател.

> <

Тези два оператора се използват, за да променят приоритета на една дума в направената извадка. Операторът > увеличава приоритета, а операторът < го намалява.
Пример:
+ябълка +(>нектар <щрудел)
Намира записи, които съдържат думите "ябълка" и "нектар" или "ябълка" и "щрудел" (в какъвто и да е ред), но класира "ябълка нектар" с по-голям приоритет от "ябълка щрудел".

( )

Скобите групират думите в подгрупи. Вмъкнатите групи могат да бъдат вложени.

~

Този водещ знак действа, за да укаже, че приоритетът на записите с последващата този знак дума е по-нисък. Това е полезно за маркиране на думите, които добавят информационен "шум". Запис, съдържащ такава дума, е с по-нисък приоритет от други, но не е изключен от извадката.
Пример:
+ябълка ~нектар
Намира записи, които съдържат думата "ябълка", като записите, които съдържат и думата "нектар", са с по-нисък приоритет и се подреждат накрая.

*

Звездата служи като оператор за маскиране. За разлика от останалите оператори, тя е в края на търсената дума. Думите съвпадат, ако започват с думата, предшестваща оператора *.
Пример:
книж*
Намира записи, които съдържат думи като "книжен", "книжно", "книжна" или "книжни".

"

Фразата, която е приложена в двойните символи за цитати ("), съвпада само със записи, които съдържат фразата буквално, както тя е написана.
Пример:
"някои думи"
Намира записи, които съдържат точната фраза "някои думи" (например записи, съдържащи "някои думи за мъдростта", но не и "някои мъдри думи"). Обърнете внимание, че знаците ", които ограждат фразата, са символите на оператора, които обозначават фразата. Те не са кавичките, които обграждат самия низ на търсене.