ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕ: ОБЯСНЕНИЕ: ПРИМЕР:
Търсен текст В полето се задават думите, по които ще се търси информация

Съдържа комбинация от думи, които ще бъдат използвани при търсенето на информация

В полето се попълват думите, по които ще се търси информация. Те могат да се свързват с логическите оператори И (AND) и ИЛИ (OR).

За да намерите информация за книги на тема физика и  физикохимия:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Всички думи от Признак за търсене;
 3. Попълнете физика AND физикохимия в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.
Команди и командни бутони

Търси

Избирането на бутона Търси изпълнява търсенето по зададените условия и параметри.

Търсене през РЕЧНИК

Избирането на Търсене през РЕЧНИК отваря помощен екран, който позволява да се прецизира търсенето, като се извежда списък с търсените термини и броя на срещанията им във библиотечните фондове.

Кликнете ТУК, за да получите повече информация за Търсене през РЕЧНИК.

Добави И (AND)

Избирането на Добави И (AND) добавя AND - логическо И в полето Търсен текст.

Добави ИЛИ (OR)

Избирането на Добави ИЛИ (OR) добавя OR - логическо ИЛИ в полето Търсен текст.

ИЗЧИСТИ

Избирането на ИЗЧИСТИ зачиства полето Търсен текст.

Признак за търсене В полето се избира критерий, по който ще се търси информация

Всички думи

Избирането на Всички думи означава, че ще се извърши търсене на информация по всяка една дума от библиографското описание, която се съдържа в полетата за описание на  библиотечните документи и посочени от библиотечните работници, че ще участват при изграждането на речника (класификатора) "Всички думи".

От падащото меню Параметри за търсене признакът Всички думи е избран по подразбиране.

За да намерите информация за книги, касаещи Втората световна война:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Всички думи от Признак за търсене;
 3. Попълнете Втора AND световна AND война в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Заглавия

Избирането на Заглавия означава, че ще се търси информация по заглавието на библиотечните документи.


За да намерите информация за книгите, чиито заглавия започват с думата готварство:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Заглавия от Признак за търсене;
 3. Попълнете готварство в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Автори

Избирането на Автори означава, че ще се търси информация по авторите на библиотечните документи.

Важно: имената на авторите се въвеждат в инверсия - водещо е фамилното име, следвано от лично име и накрая бащиното име.


За да намерите информация за книгите, чийто автор е Иван Вазов:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Автори от Признак за търсене;
 3. Попълнете Вазов, Иван в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Предметни рубрики

Избирането на Предметни рубрики означава, че ще се търси информация по предметна рубрика.

Предметните рубрики разкриват съдържанието на документите. С тяхна помощ се определя разглеждания като основна тема въпрос, а също така се установява и гледната точка, от която е третиран проблема.

За да намерите информация за книгите, предметизирани с Математика - ръководства:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Предметни рубрики от Признак за търсене;
 3. Попълнете Математика - ръководства в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Ключови думи

Избирането на Ключови думи означава, че ще се търси информация по ключова дума.

Ключовите думи са отделни думи или словосъчетания, разкриващи съдържанието на библиотечните документи.

За да намерите информация за книгите, характеризиращи се с ключови думи история и България:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Ключови думи от Признак за търсене;
 3. Попълнете история AND България в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

УДК индекси

Избирането на УДК индекси означава, че ще се търси информация по конкретен индекс (код) от УДК.

УДК (универсална десетична класификация) - система за библиотечна класификация.

За да намерите информация за книги, руска литература, с УДК индекс 882:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете УДК индекси от Признак за търсене;
 3. Попълнете 882 в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

УДК и определител

Избирането на УДК и определител означава, че ще се търси информация по индекс (код) от УДК заедно със съответния определител..

Определителите на УДК се присъединяват към основните индекси, като ги детайлизират и уточняват тяхното съдържание или форма.

За да намерите информация за книги - литературна критика за руски писатели, с УДК индекс 882, специален определител .09 и общ определител (092):

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете УДК индекси от Признак за търсене;
 3. Попълнете 882.09(092) в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Тематични рубрики

Избирането на Тематични рубрики означава, че ще се търси информация по тематична рубрика.

Тематичната рубрика е код, който обединява библиотечните документи в определена актуална тема или в специфично за библиотеката направление.

За да намерите информация за статии, отнесени към картотека Краезнание:

 1. Изберете Статии от поле Каталог;
 2. Изберете Тематични рубрики от Признак за търсене;
 3. Попълнете Картотека Краезнание в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

За него (за нея)

Избирането на За него (за нея) означава, че ще се търси информация за конкретна личност.

За да намерите информация за книги, написани за Васил Левски:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете За него (за нея) от Признак за търсене;
 3. Попълнете Левски, Васил в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Географски понятия

Избирането на Географски понятия означава, че ще се търси информация за библиотечни документи, касаещи конкретно географско понятие.

За да намерите информация за статии, в които е цитиран град Елена:

 1. Изберете Статии от поле Каталог;
 2. Изберете Географски понятия от Признак за търсене;
 3. Попълнете гр. Елена в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

ISBN

Избирането на ISBN означава, че ще се търси информация за библиотечни документи посредством международния стандартен номер на книгата.

ISBN - международен стандартен номер на книгата - съобразен с международните стандарти уникален номер, идентифициращ еднозначно книгата

За да намерите информация за едно от българските издания на книгата "Шифърът на Леонардо", посредством нейния ISBN 954-585-433-2:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете ISBN от Признак за търсене;
 3. Попълнете 954-585-433-2 в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Издателства

Избирането на Издателства означава, че ще се търси информация за библиотечни документи, издадени от определено издателство.

За да намерите информация за книгите, издадени от издателство Бард:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Издателства от Признак за търсене;
 3. Попълнете Бард в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Колективни автори

Избирането на Колективни автори означава, че ще се търси информация за библиотечни документи, написани от колективна институция.

Примери за колективни автори: министерски съвет, парламент, научна конференция и др. от този род.

За да намерите информация за книги, чийто колективен автор е България. Министерство на образованието и науката:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Колективни автори от Признак за търсене;
 3. Попълнете България. Министерство на образованието и науката в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Системен номер

Избирането на Системен номер означава, че ще бъде показано описанието само на една библиотечна единица, отговаряща на системния номер.

За да намерите библиографското описание на книга, записано под 13-ти системен номер :

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Системен номер от Признак за търсене;
 3. Попълнете 13 в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.
Каталог В полето се избира каталога, в който ще се търси информация

Книги,
   Периодика,
   Статии,
   Ноти,
   CD, касети,
   Дисертации,
   Библиографии

Избирането на Книги в полето Каталог означава, че ще се търси информация за книги. Избирането на Периодика в полето Каталог означава, че ще се търси информация за периодични издания.

Библиотечните каталози, изброени вляво, са обособени по спецификата на библиотечните документи.

За да намерите информация за книги, чийто автор е Иван Иванов и след това за статии от същия автор:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Автори от Признак за търсене;
 3. Попълнете Иванов, Иван в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси;
 5. Изберете Статии от поле Каталог;
 6. Изберете Автори от Признак за търсене;
 7. Попълнете Иванов, Иван в поле Търсен текст;
 8. Натиснете бутон Търси.
Търсене с маскиране Активирането на полето позволява да се търси информация по непълно съвпадение

Търсене с маскиране

Активирането на Търсене с маскиране означава, че търсенето ще е по непълно съвпадение.

Ако е активно Търсене с маскиране и се направи търсене по Автори за книги с автор Иванов, С, в получените резултати ще излязат книги на автори като Иванов, С, Иванов, Сава, Иванов, Симеон, Иванов, Станко, Иванов, Ст., Иванов, Стефан.

Изключването на Търсене с маскиране означава, че търсенето ще е по пълно съвпадение.

Ако не е активно Търсене с маскиране и се направи търсене по Автори за книги с автор Петров, Петър, в получените резултати ще излязат само книги с авторска отговорност Петров, Петър.

При изключено Търсене с маскиране може да се прави едновременно търсене с пълно и непълно съвпадение. В този случай, при търсене по Автори, ако в полето Търсен текст е попълнено Иванов, С% OR Петров, Петър, резултатите ще представляват обединение на двете предишни запитвания.

Символът % се използва за маскиране.

За да намерите информация за книги, чийто автор е точно изписан като Вазов, Ив. Минчов:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Автори от Признак за търсене;
 3. Махнете отметката в Търсене с маскиране;
 4. Попълнете Вазов, Ив. Минчов в поле Търсен текст;
 5. Натиснете бутон Търси;

За да намерите информация за книги, чийто автор е Вазов:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Автори от Признак за търсене;
 3. Поставете отметка в Търсене с маскиране;
 4. Попълнете Вазов в поле Търсен текст;
 5. Натиснете бутон Търси

 

Търсене само в записи със сканирани обекти Активирането на полето позволява да се търси информация само в записите, към които има прикачени сканирани обекти

Търсене само в записи със сканирани обекти

Активирането на Търсене само в записи със сканирани обекти означава, че в резултатите от търсенето ще бъдат показани само записите, към които са прикачени сканирани обекти - напр. "Корица", "Съдържание", "Пълен текст" и др.

При изключено Търсене само в записи със сканирани обекти се прави търсене във всички записи.

За да намерите информация само за книгите, чийто автор е Иван Вазов и към тях има сканирани обекти:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Автори от Признак за търсене;
 3. Попълнете Вазов, Иван в поле Търсен текст;
 4. Активирайте полето Търсене само в записи със сканирани обекти;
 5. Натиснете бутон Търси.
Добави "AND" при търсене по ВСИЧКИ ДУМИ Активирането на полето позволява да не се изписва булевия оператор "AND" при търсенето по признак ВСИЧКИ ДУМИ

Добави "AND" при търсене по ВСИЧКИ ДУМИ

Активирането на Добави "AND" при търсене по ВСИЧКИ ДУМИ означава, че при търсене по признак ВСИЧКИ ДУМИ програмата сама добавя нулевия израз "AND" межд думите.

Внимание! Функцията работи само при търсене по признак ВСИЧКИ ДУМИ.

За да намерите информация за книгите, чийто описание се съдържат думите word и  windows:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Всички думи от Признак за търсене;
 3. Попълнете word windows в поле Търсен текст;
 4. Активирайте полето Добави "AND" при търсене по ВСИЧКИ ДУМИ;
 5. Натиснете бутон Търси.
Сортировка по В полето се избира критерий за подредба на резултатите от търсенето

Редна дума↑

При извеждането на резултатите е възможна една от изредените вляво пет сортировки.

Стрелката, сочеща нагоре, означава, че сортировката е във възходящ ред.

Стрелката, сочеща надолу, означава, че сортировката е в низходящ ред.

За да направите справка за статии, отнесени към картотека Краезнание и я подредите по:

1. Година на регистрация (низходящ ред);
2. Редна дума (възходящ ред);
3. Заглавие (възходящ ред):

 1. Изберете Статии от поле Каталог;
 2. Изберете Тематични рубрики от Признак за търсене;
 3. Попълнете Картотека Краезнание в поле Търсен текст;
 4. Изберете Год.изд.↓;Редна дума↑;Заглавие↑ от поле Сортировка по;
 5. Натиснете бутон Търси.

Год.изд.↓;
   Редна дума↑;
   Заглавие↑

Год.рег.↓;
   Редна дума↑;
   Заглавие↑

Редна дума↑;
   Заглавие↑;
   Год.изд.↓

Редна дума↑;
   Заглавие↑;
   Год.рег.↓

Вид на справката В полето се избира изходния формат за показване резултатите от търсенето

Списък

Резултатите ще бъдат изведени във формат на Списък.

За да получите справка във вид на Кратко библиографско описание за книгите, в чието описание е включена думата библия:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Всички думи от Признак за търсене;
 3. Изберете Кратко библ. описание от Вид на справката;
 4. Попълнете библия в поле Търсен текст;
 5. Натиснете бутон Търси.

Кратко библ. описание

Резултатите ще бъдат изведени във формат на Кратко библиографско описание.

Пълно библ. описание

Резултатите ще бъдат изведени във формат на Пълно библиографско описание.

Записи на страница В полето се избира по колко записа да се показват на страница

 5
   10
   15

Числата, изброени вляво, показват възможния брой записи на страница, при визуализацията на резултатите.

 

Дата на регистрация Полето се активира, за да може да се зададе обхват от дати на регистриране

Дата на регистрация

 

От

До

Избирането на Дата на регистрация позволява в полето От да се зададе начална дата на регистрация на библиотечни материали, а в полето До - крайна.

Дата на регистрация е допълнителен (вторичен) филтър, който се ползва за допълнително отсичане на библиотечни документи по тяхната дата на регистрация.

За да намерите информация за статии за Васил Левски, регистрирани в базата данни за периода от 01.01.2008 до 31.03.2008:

 1. Изберете Статии от поле Каталог;
 2. Изберете За него (за нея) от Признак за търсене;
 3. Попълнете Левски, Васил в поле Търсен текст;
 4. Активирайте поле Дата на регистрация;
 5. Попълнете 01.01.2008 в поле От;
 6. Попълнете 31.03.2008 в поле До;
 7. Натиснете бутон Търси.
Дата на издаване Полето се активира, за да може да се зададе обхват от дати на издаване

Дата на издаване

 

От

До

Избирането на Дата на издаване позволява в полето От да се зададе начална дата на издаване на библиотечни материали, а в полето До - крайна.

Дата на издаване е допълнителен (вторичен) филтър, който се ползва за допълнително отсичане на библиотечни документи по тяхната дата на издаване.

За да намерите информация за статии за Васил Левски, публикувани през периода 01.01.2008 - 31.03.2008:

 1. Изберете Статии от поле Каталог;
 2. Изберете За него (за нея) от Признак за търсене;
 3. Попълнете Левски, Васил в поле Търсен текст;
 4. Активирайте поле Дата на издаване ;
 5. Попълнете 01.01.2008 в поле От;
 6. Попълнете 31.03.2008 в поле До;
 7. Натиснете бутон Търси.
Допълнителни команди

Ново търсене

Избирането на Ново търсене отваря основния екран за търсене.

Обмен

Избирането на Обмен отваря специален екран, който позволява на библиотеките да си обменят записи, сканирани изображения и заявки за междубиблиотечно заемане.

ВНИМАНИЕ: Ползването и предоставянето на тези услуги се осъществява само от служители на библиотеката.

Моята библиотека

Избирането на Моята библиотека отваря нов екран, който предоставя на читателите допълнителни услуги, предоставяни от библиотеката чрез интернет. За ползването им се изисква парола, която се предоставя лично в библиотеката.

ВНИМАНИЕ: Ползването и предоставянето на тези услуги се осъществява само от служители на библиотеката.

АБ каталози

Избирането на АБ каталози отваря нов екран, в който се съдържат препратки към изнесените в интернет каталози на библиотеки, работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (АБ).

Информация

Избирането на Информация отваря екран, даващ допълнителна информация за броя на библиотечните документи в каталога, броя на авторите, броя на предметните рубрики и др..

Помощ

Избирането на Помощ показва настоящия екран .

Библиотека

Избирането на Библиотека отваря нов прозорец, с препратка към уеб страницата на библиотеката (ако има такава) .

Нови книги

Избирането на Нови книги отваря нов прозорец, в който са представени новополучените материали в библиоеката - бюлетините "Нови книги", "Нови статии" и др.

Библиографии

Избирането на Библиографии отваря нов прозорец, в който могат да се видят библиографиите, издадени от библиотеката (ако има такива и библиотеката е разрешила показването им в интернет).

Най-четено

Избирането на Най-четено отваря нов прозорец, в който са представени най-четените заглавия и автори (ако е разрешила показването им в интернет).

Търсене през РЕЧНИК Отваря вторичен прозорец за подпомагане и прецизиране на търсенето. Командите и командните бутони, ползвани във вторичния прозорец, са разяснени по-долу.

 

Избирането на Търсене през РЕЧНИК отваря втори допълнителен прозорец за подпомагане и прецизиране на търсенето. В допълнителния екран се попълват думите, по които ще се търсят библиотечни документи.

В резултат на търсенето в речника се визуализират термините за търсене по избрания признак и бройката на срещанията им в системата.

Чрез кликване на съответна дума от изведените резултати тя се прехвърля в полето Търсен текст на основния екран за търсене.

За да получите списък на всички предметни рубрики, започващи с био:

 1. Изберете Предметни рубрики от Признак за търсене;
 2. Изберете Търсене през РЕЧНИК (отваря се вторичен екран);
 3. Въведете био в поле Предметни рубрики на вторичния екран;
 4. Натиснете бутон Списък (получава се списък от предметни рубрики, започващи с био, както и бройката на библиотечните документи по всяка от тях);

За да намерите информация за книги, съдържанието, на които е разкрито с ключовите думи физика и химия, като ползвате Търсене през РЕЧНИК :

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Ключови думи от Признак за търсене;
 3. Изберете Търсене през РЕЧНИК (отваря се вторичен екран);
 4. Въведете физика в поле Ключови думи на вторичния екран;
 5. Натиснете бутон Списък (получава се списък от ключови думи, започващи с физика, както и бройката на библиотечните документи по всяка от тях);
 6. Кликнете на физика, от изведения списък (ключовата дума физика се прехвърля в полето Търсен текст от основния екран за търсене);
 7. Изберете Добави И (AND) от вторичния екран (добавя AND в полето Търсен текст от основния екран за търсене)
 8. Въведете химия в поле Ключови думи на вторичния екран;
 9. Натиснете бутон Списък (получава се списък от ключови думи, започващи с химия, както и бройката на библиотечните документи по всяка от тях);
 10. Кликнете на химия, от изведения списък (ключовата дума химия се прехвърля в полето Търсен текст от основния екран за търсене);
 11. Затворете вторичния екран на речника;
 12. Натиснете бутон Търси.

Търсен текст

Наименованието на полето Търсен текст е условно. Истинското му наименование може да бъде - Всички думи, Заглавия, Автори и т.н., т.е. всеки един от допустимите Признаци за търсене.

В полето се попълват термините за търсене в речника.

Списък

Изпълнява търсенето в речника по зададените термини за търсене.

Добави И (AND)

Добавя AND - логическо И в полето Търсен текст на основния екран за търсене.

Добави ИЛИ (OR)

Добавя OR - логическо ИЛИ в полето Търсен текст на основния екран за търсене.

ИЗЧИСТИ

Изчиства полето Търсен текст на основния екран за търсене.

Допълнителни възможности за търсене с маскиране

Търсене по прозволна дума от поле, независимо от местоположението й

Заграждането на определена дума с % (процент) позволява търсенето й в цялото поле, независимо от местоположението й.

За да намерите информация за книги, в чието заглавие се среща името Леонардо:

 1. Изберете Книги от поле Каталог;
 2. Изберете Заглавие от Признак за търсене;
 3. Попълнете %Леонардо% в поле Търсен текст;
 4. Натиснете бутон Търси.

Търсене с маскиране на определена позиция в дума

Замяната на определена буква в дума с _ (долно тире) позволява маскирано търсене.

При търсене с маскиране на думата ча_ка, в резултатите ще се появят думите чавка, чайка, чашка.

Екран с резултати

Резултатите от търсенето се показват в избрания формат Списък, Кратко библиографско описание или Пълно библиографско описание.

На екрана е показана и допълнителна информация: бройката на намерените записи, в кой фонд е направено търсенето, признаците за търсене, избраната сортировка и др.

Чрез командата Печат резултатите могат да бъдат разпечатани на принтер.

При библиотеки, участващи в обмена на записи, сканирани изображения и междубиблиотечно заемане чрез АБ в екрана на резултатите има допълнителна секция "ЗАЯВКИ ЗА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ". Ползването й се осъществява само от служители на библиотеката.

 

 

Copyright © 2007 [PC-TM Ltd]. All rights reserved.