Нови статии - януари 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб П II 1626

Георгиева, Даниела Венциславова.  По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на български иновативни предприятия / Даниела Венциславова Георгиева. // Бизнес управление, 2021, N 1, 56-72. 

   Прев.загл.: On Some Issues Regarding Non-Publication Of Research And Development Disclosures In The Financial Statements Of Bulgarian Innovative Enterprises

   Статията е индексирана в бази данни: CEEOL и EBSCO. 
   https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4471 

 001.891
Ключови думи: 1. научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 2. оповестявания 3. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 37939

Философия

- 2 -

Цб II 92479

Димитрова, Христина.  Основни ценности на консервативната политическа философия: опит за съвременна интерпретация / Христина Димитрова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 453-461. 

1. Политическа наука - конференция 
 1.000.32
Ключови думи: 1. политическа философия 2. консерватизъм 3. религия 4. родители 5. семейство 6. традиции 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
Географски понятия: 1. Русия 2. Унгария 
  

Сист. No: 37997

Психология

- 3 -

Цб П I 1041

Братков, Марин.  Емоцията и ценообразуването / Марин Братков. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 127-134. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638734
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/55/61 

 159.942  + 338.5
Ключови думи: 1. емоции 2. ценообразуване 3. психологично ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37905

- 4 -

Цб II 92479

Мизов, Максим.  Новите реалности, моралните дефицити и политологията / Максим Мизов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 55-65. 

1. Политическа наука - конференция 
 32
Ключови думи: 1. власт 2. демокрация 3. морал 4. пазар 5. постмодерност 6. самота 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Психология 
  

Сист. No: 37957

- 5 -

Цб II 92479

Симеонова, Елена.  Политика на страха: капаните на изопачената реалност / Елена Симеонова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 273-288. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32  + 316.62
Ключови думи: 1. конспиративни теории 2. нова нормалност 3. пандемия 4. COVID-19 5. Ковид-19 6. политически риск 7. социален контрол 8. политика на страха 9. социално одобрение 10. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Психология 
За него: 1. Байдърман, Албърт 
  

Сист. No: 37979

Религия

Обществени науки

- 6 -

Цб П II 157

Кънев, Методи.  Капитализмът срещу себе си (критически възгледи и прозрения) / Методи Кънев. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 4, 3-23. 

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2692 

 005.44  + 33
Ключови думи: 1. капитализъм 2. антикейнсианска революция 3. частен интерес 4. публичен интерес 5. антропоцен 6. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37899

- 7 -

Цб II 92479

Петрова, Мария.  Съвременната социална ситуация и провокацията към социалните науки / Мария Петрова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 120-131. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 3
Ключови думи: 1. глобална криза 2. социална идентичност 3. социална отговорност 4. социални ценности 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществени науки 
  

Сист. No: 37965

- 8 -

Цб II 90740

Nowak, Marek.  Involvement and Trust in Poland and Bulgaria in Comparison with Other European Societies / Marek Nowak, Piotr Jabkowski, Patryk Borowiak. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 185-208. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.11
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10467 

1. Economic Development 
 330.34
Ключови думи: 1. trust 2. institutions 3. NGOs (non-governmental organizations) 4. involvement 5. Poland 6. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Обществени науки 3. Статистика. Демография. Социология. 
 пълен текст 

Сист. No: 37880

Статистика. Демография. Социология.

- 9 -

 

Борисова-Маринова, Кремена.  Развитие на изследванията в областта на формалната демография в академичното звено по демография през периода 1990-2019 / Кремена Борисова-Маринова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 1, 5-23. 

 314.143
Ключови думи: 1. формална демография 2. научни приноси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37850

- 10 -

Цб II 92479

Джиджев, Божидар.  Основни институции за формиране на обществено мнение / Божидар Джиджев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 437-442. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. медии 2. обществено мнение 3. образование 4. постдемокрация 5. семейство 6. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37995

- 11 -

 

Димитрова, Елица.  Социални различия в репродуктивните намерения на съвременните млади поколения в България. Резултати от европейско социално изследване / Елица Димитрова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 1, 25-54. 

 314
Ключови думи: 1. раждаемост 2. дете 3. възпроизводство 4. социални различия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37854

- 12 -

Цб II 92479

Дойков, Йордан.  Познавателни проблематизации при институционалната сегментация (по концептуалното схващане на Питър Бъргър и Томас Лукман) / Йордан Дойков. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 368-374. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 316.334.3
Ключови думи: 1. институционализация 2. подуниверсум 3. сегментация 4. знания 5. интегративност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Бъргър, Питър 2. Лукман, Томас 
  

Сист. No: 37989

- 13 -

Цб II 92479

Дурев, Галин.  Лидерът и партията : предизвикателства в управлението на политическите структури / Галин Дурев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 197-207. 

1. Политическа наука - конференция 
 329  + 316.46.000.32
Ключови думи: 1. политическа партия 2. организационно развитие 3. политическа структура 4. стратегическо лидерство 5. политически лидери 6. популизъм 7. авторитаризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37973

- 14 -

Цб II 92479

Златанова, Маряна.  Дигиталните разкази в новата политическа реалност / Маряна Златанова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 420-436. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. комуникация 2. дигитализация 3. политическа ситуация 4. социални медии 5. социология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37994

- 15 -

 

Йорданов, Йордан.  Демографски детерминанти и предизвикателства пред социалната защита при майчинство в България / Йордан Йорданов. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 2, 56-80. 

   Прев.загл.: Demographic Determinants And Challenges To Social Protection For Maternity In Bulgaria

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2635 

 314  + 304
Ключови думи: 1. социална защита 2. обезщетение при майчинство 3. демографска политика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37948

- 16 -

 

Йорданова, Евелин.  Очаквана продължителност на живота в добро здраве в България по пол и за специфични възрасти през периода 2011–2016 / Евелин Йорданова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 39, 2021, N 1, 33-61. 

   Статията е индексирана в бази данни CEEOL. 

 314
Ключови думи: 1. продължителност на живота 2. здраве 3. методи 4. доходи 5. метод на Съливан 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37936

- 17 -

 

Моралийска-Николова, Станислава.  Кохортна раждаемост в България – динамика и основни характеристики / Станислава Моралийска-Николова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 2, 159-188. 

 314.3
Ключови думи: 1. кохортна раждаемост 2. раждаемост 3. паритет 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37869

- 18 -

 

Моралийска-Николова, Станислава.  Декомпозиране на намалението в равнището на завършена кохортна раждаемост по паритетни компоненти на промяната в България / Станислава Моралийска-Николова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 39, 2021, N 1, 5-32. 

 314
Ключови думи: 1. раждаемост 2. кохортна раждаемост 3. паритет 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37924

- 19 -

Цб II 92479

Симеонова, Елена.  Политика на страха: капаните на изопачената реалност / Елена Симеонова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 273-288. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32  + 316.62
Ключови думи: 1. конспиративни теории 2. нова нормалност 3. пандемия 4. COVID-19 5. Ковид-19 6. политически риск 7. социален контрол 8. политика на страха 9. социално одобрение 10. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Психология 
За него: 1. Байдърман, Албърт 
  

Сист. No: 37979

- 20 -

Цб П I 1041

Спасова, Люба.  Престъпления от омраза и нормализация на омразата. Данни за България / Люба Спасова. // Политика и сигурност, III, 2019, N 2, 13-31. 

   doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.5667849
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/92/101 

 343
Ключови думи: 1. престъпления 2. престъпления от омраза 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37887

- 21 -

 

Стойчев, Любомир.  Нагласи и дистанции на етническите българи във фертилна възраст спрямо смесените бракове с български граждани от турски произход / Любомир Стойчев. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 39, 2021, N 1, 103-122. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 

 314
Ключови думи: 1. смесен брак 2. етническо семейство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37942

- 22 -

 

Тодоров, Тодор.  Уязвимите общности в България – съществуващ капацитет и перспективи за развитие / Тодор Тодоров. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 1, 2020, N 1, 95-124. 

 316.44
Ключови думи: 1. уязвими сектори 2. уязвими групи 3. местно развитие 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37866

- 23 -

 

Цеков, Николай.  Регионални различия във възпроизводството на трудовите ресурси в България / Николай Цеков. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 1, 55-74. 

 331  + 314
Ключови думи: 1. трудоспособно население 2. демографски промени 3. дефицит 4. кадри 5. демографско развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37860

- 24 -

 

Borissova-Marinova, K.  1990-2019: Formal Demography Research Development in the Bulgarian Academic Research Unit / K. Borissova-Marinova. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 39, 2021, N 2, 167-183. 

   Статията се индексира в база данни CEEOL. 

 314
Ключови думи: 1. formal demography 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37943

- 25 -

 

Dimitrova, Elitsa.  Social Differences in Fertility Intentions among Contemporary Young Generations in Bulgaria. Results from European Social Survey / Elitsa Dimitrova. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 39, 2021, N 2, 185-204. 

   Статията се индексира в база данни CEEOL. 

 314
Ключови думи: 1. fertility intentions 2. reproduction 3. social differences 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37945

- 26 -

 

Kotzeva,Tatyana.  Family Values and Family Policy Priorities in Bulgaria / Tatyana Kotzeva. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 3, 307-322. 

 314
Ключови думи: 1. family 2. family values 3. family policy 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37916

- 27 -

 

Lillova, Kamellia.  Population Ageing and Longevity in Bulgaria (1947-2015) / Kamellia Lillova. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, T. 39, 2021, N 2, 205-240. 

 314
Ключови думи: 1. ageing population 2. life expectancy 3. longevity 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37949

- 28 -

Цб II 90740

Nowak, Marek.  Involvement and Trust in Poland and Bulgaria in Comparison with Other European Societies / Marek Nowak, Piotr Jabkowski, Patryk Borowiak. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 185-208. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.11
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10467 

1. Economic Development 
 330.34
Ключови думи: 1. trust 2. institutions 3. NGOs (non-governmental organizations) 4. involvement 5. Poland 6. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Обществени науки 3. Статистика. Демография. Социология. 
 пълен текст 

Сист. No: 37880

- 29 -

 

Paunov, Marin.  Social Trust as an Underlying Substance of Cultural Preferences / Marin Paunov. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 109-124. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.05
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10461 

1. Преподаватели от УНСС 
 316
Ключови думи: 1. values 2. trust 3. social trust 4. cultures 5. society 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
 пълен текст 

Сист. No: 37851

- 30 -

 

Todorov, Todor.  The Fragile Communities in Bulgaria – Existing Capacity and Prospects for Development / Todor Todorov. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 39, 2021, N 2, 267-292. 

   Статията се индексира в база данни CEEOL. 

 314
Ключови думи: 1. fragile communities 2. local development 3. capacity building 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37952

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 31 -

Цб II 92479

Велчев, Андрей.  Медии, политически комуникации и обществена съпричастност / Андрей Велчев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 177-184. 

1. Политическа наука - конференция 
 07:32
Ключови думи: 1. медии 2. комуникации 3. политически комуникации 4. политическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37970

- 32 -

Цб П ІІ 1480

Дмитриев, А. Г.  Моделирование эффективной стратегии PR-кампании / А. Г. Дмитриев, А. Н. Романников. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 9, 83-101. 

   

 659.4
Ключови думи: 1. социальные сети 2. моделирование 3. математическая модель 4. PR-компания 5. стратегия 6. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 7127

- 33 -

Цб II 92479

Златанова, Маряна.  Дигиталните разкази в новата политическа реалност / Маряна Златанова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 420-436. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. комуникация 2. дигитализация 3. политическа ситуация 4. социални медии 5. социология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37994

- 34 -

Цб II 92479

Панайотов, Тодор.  Основателят на УНСС и развитието на печатните медии в България / Тодор Панайотов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 132-141. 

1. Политическа наука - конференция 2. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 070.000.93  + 92 Бобчев, Стефан Савов
Ключови думи: 1. печатни медии 2. български медии 3. история 4. история на журналистиката 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
  

Сист. No: 37966

- 35 -

Цб II 92479

Петрова, Силвия.  Политика на постистината в контекста на инфодемията Covid-19 / Силвия Петрова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 289-299. 

1. Политическа наука - конференция 
 32
Ключови думи: 1. инфодемия 2. постистина 3. Ковид-19 4. COVID-19 5. медии 6. фалшиви новини 7. политически некоректна реторика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37981

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 36 -

Цб II 92479

Аврейски, Никола.  Европа между Макрон и Меркел / Никола Аврейски. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 208-217. 

1. Политическа наука - конференция 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. колективно лидерство 3. Договор от Аахен 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
За него: 1. Меркел, Ангела 2. Макрон, Еманюел 
  

Сист. No: 37974

- 37 -

Цб II 92479

Антонов, Лъчезар.  Толерантността отвъд границите на негативното признаване на различията / Лъчезар Антонов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 166-176. 

1. Политическа наука - конференция 
 32
Ключови думи: 1. либерална теория 2. негативна толерантност 3. признаване на другостта 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37969

- 38 -

Цб II 92479

Асенов, Симеон.  Политическият плурализъм в България: тридесет години по-късно / Симеон Асенов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 155-165. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 329
Ключови думи: 1. политически плурализъм 2. партии 3. партийна система 4. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37968

- 39 -

Цб П I 1041

Бакалов, Йордан.  Влиянието на кюрдския въпрос върху стабилността на Близкия Изток и Черноморския регион. Новият регионален милитаризъм на Турция / Йордан Бакалов. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 21-44. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638669
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/48/54 

 355/359  + 327
Ключови думи: 1. кюрдски въпрос 2. Близък Изток 3. Черноморски регион 4. Турция 5. Сирия 6. милитаризъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37893

- 40 -

Цб II 92479

Благоева, Блага.  Турция в индексите за демокрация / Блага Благоева, Ани Арутюнян. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 218-235. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 321.011.5(560)
Ключови думи: 1. демокрация 2. граждански права 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 2. Западна Европа 
  

Сист. No: 37975

- 41 -

Цб II 92479

Боянов, Калин.  Свързаното управление - българският опит в европейска перспектива / Калин Боянов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 346-357. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 351/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични услуги 3. свързано правителство 4. административна реформа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37987

- 42 -

Цб II 92479

Велчев, Андрей.  Медии, политически комуникации и обществена съпричастност / Андрей Велчев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 177-184. 

1. Политическа наука - конференция 
 07:32
Ключови думи: 1. медии 2. комуникации 3. политически комуникации 4. политическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37970

- 43 -

Цб II 92479

Винаров, Иван.  Разпространение на политическите науки в страните от региона на Западните Балкани / Иван Винаров. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 93-104. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. политическа наука 2. политология 3. висше образование 4. рейтинг 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 37963

- 44 -

Цб П I 1041

Георгиев, Васил.  Конференцията за бъдещето на Европа и общата външна политика и политика за сигурност на ЕС / Васил Георгиев. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 45-56. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638686
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/49/55 

 061.1ЕС  + 32
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. външна политика 3. Конференция за бъдещето на Европа 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37895

- 45 -

 

Георгиев, Васил.  Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз / Васил Георгиев. // Годишник на ВУСИ, 2020, N 1, 5-18. 

 061.1ЕС  + 327
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. сигурност 3. външна политика 4. политика за сигурност 5. глобална стратегия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37906

- 46 -

Цб II 92479

Гечев, Васил.  Търговският спор САЩ-Китай: повече политика, отколкото икономика / Васил Гечев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 330-345. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 327
Ключови думи: 1. търговски отношения 2. кибершпионаж 3. новият път на коприната 4. стопански интереси 5. политически интереси 6. търговски баланс 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Китай 
  

Сист. No: 37986

- 47 -

Цб П II 1592

Градинаров, Борислав.  Между войната и дипломацията: краят на ялтенско-потсдамския международен ред и мястото на България / Борислав Градинаров. // Геополитика & геостратегия, 2021, N 4

   
   https://geopolitica.eu/2021/192-broy-4-2021/3403-mezhdu-voynata-i-diplomatsiyata-krayat-na-yaltensko-potsdamskiya-mezhdunaroden-red-i-myastoto-na-balgariya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ЕС 2. САЩ 3. Русия 4. България 5. Турция 6. Ердоган 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37832

- 48 -

Цб II 92479

Денчев, Емил.  Приложение на дигиталните технологии в политологията / Емил Денчев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 67-75. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. блокчейн 2. виртуална реалност 3. добавена реалност 4. изкуствен интелект (AI) 5. Интернет на нещата ( IoT) 6. облачни услуги 7. складове от данни 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37961

- 49 -

Цб II 92479

Джиджев, Божидар.  Основни институции за формиране на обществено мнение / Божидар Джиджев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 437-442. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. медии 2. обществено мнение 3. образование 4. постдемокрация 5. семейство 6. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37995

- 50 -

Цб II 92479

Димитров, Александър.  Развитието на политическите науки - поглед към бъдещето / Александър Димитров. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 76-92. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. политически науки 2. висше образование 3. рейтинг 4. индикатори 5. методология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 
  

Сист. No: 37962

- 51 -

Цб II 92479

Димитрова, Христина.  Основни ценности на консервативната политическа философия: опит за съвременна интерпретация / Христина Димитрова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 453-461. 

1. Политическа наука - конференция 
 1.000.32
Ключови думи: 1. политическа философия 2. консерватизъм 3. религия 4. родители 5. семейство 6. традиции 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
Географски понятия: 1. Русия 2. Унгария 
  

Сист. No: 37997

- 52 -

Цб II 92479

Дойков, Йордан.  Познавателни проблематизации при институционалната сегментация (по концептуалното схващане на Питър Бъргър и Томас Лукман) / Йордан Дойков. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 368-374. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 316.334.3
Ключови думи: 1. институционализация 2. подуниверсум 3. сегментация 4. знания 5. интегративност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Бъргър, Питър 2. Лукман, Томас 
  

Сист. No: 37989

- 53 -

Цб II 92479

Дурев, Галин.  Лидерът и партията : предизвикателства в управлението на политическите структури / Галин Дурев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 197-207. 

1. Политическа наука - конференция 
 329  + 316.46.000.32
Ключови думи: 1. политическа партия 2. организационно развитие 3. политическа структура 4. стратегическо лидерство 5. политически лидери 6. популизъм 7. авторитаризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37973

- 54 -

Цб II 92479

Златанова, Маряна.  Дигиталните разкази в новата политическа реалност / Маряна Златанова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 420-436. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. комуникация 2. дигитализация 3. политическа ситуация 4. социални медии 5. социология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37994

- 55 -

Цб II 92479

Иванов, Станислав.  Начален етап на политизирането на женско дружектво "Елховка" след деветосептемврийския преврат / Станислав Иванов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 387-396. 

1. Политическа наука - конференция 
 396.000.32
Ключови думи: 1. женски дружества 2. 9 септември 1944 3. общество 4. жени 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 37991

- 56 -

Цб II 92479

Коджабашева, Рада.  Просещите принцове на Макиавели / Рада Коджабашева. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 375-386. 

1. Политическа наука - конференция 
 32
Ключови думи: 1. политически риск 2. символна система 3. социално напрежение 4. ценностна система 5. представителна демокрация 6. недоволство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37990

- 57 -

Цб II 92479

Кондарев, Тодор.  Новите реалности в политическата система на ЕВропейския съюз / Тодор Кондарев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 261-269. 

1. Политическа наука - конференция 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. Лисабонски договор 3. европейски институции 4. европейска политика 5. политическа система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37978

- 58 -

Цб II 92479

Кръстев, Николай.  Пандемия, модернизация и популизъм / Николай Кръстев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 300-305. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32  + 614
Ключови думи: 1. COVID-19 2. Ковид-19 3. пандемична криза 4. авторитаризъм 5. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37983

- 59 -

Цб II 92479

Кузманска, Марияна.  Социалната политика в контекста на кандидат-президентската реторика / Марияна Кузманска. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 473-482. 

1. Политическа наука - конференция 
 324
Ключови думи: 1. президентски избори 2. кандидат-президент 3. социална политика 4. реторика 5. речева комуникация 6. избиратели 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37999

- 60 -

Цб II 92479

Манолов, Георги.  Всеобщото избирателно право - равенство или привилегия / Георги Манолов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 145-154. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 324  + 342.8
Ключови думи: 1. всеобщо избирателно право 2. привилегии 3. равенство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 37967

- 61 -

Цб П I 1041

Манолов, Георги Л.  Родовите привилегии в Древния Изток / Георги Л. Манолов. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 7-20. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638637
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/47/53 

1. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. власт 2. привилегии 3. Древен Изток 4. Месопотамия 5. Шумер 6. Акад 7. Вавилон 8. Асирия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 37891

- 62 -

Цб II 92479

Манчева, Галя.  Връзка между преки чуждестранни инвестиции и основен лихвен процент в контекста на демократизацията: на примера на Западните Балкани / Галя Манчева. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 358-367. 

1. Политическа наука - конференция 
 321.011.5.003.2
Ключови думи: 1. демокрация 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. основни лихвени проценти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 37988

- 63 -

Цб II 92479

Маргоевски, Алексей.  Политическата криза в Киргизстан и отражението й върху националната сигурност / Алексей Маргоевски. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 483-491. 

1. Политическа наука - конференция 
 32(575.2)  + 355.02(575.2)
Ключови думи: 1. Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 2. новият път на коприната 3. политическа криза 4. импийчмънт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Киргизия (Киргизстан) 2. Централна Азия 
  

Сист. No: 38000

- 64 -

Цб II 92479

Мизов, Максим.  Новите реалности, моралните дефицити и политологията / Максим Мизов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 55-65. 

1. Политическа наука - конференция 
 32
Ключови думи: 1. власт 2. демокрация 3. морал 4. пазар 5. постмодерност 6. самота 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Психология 
  

Сист. No: 37957

- 65 -

Цб II 92479

Митев, Трендафил.  Консенсусната демокрация - същност и възможности / Трендафил Митев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 37-54. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 321.011.5
Ключови думи: 1. представителна демокрация 2. консенсусна демокрация 3. Кодекс за национален просперитет 4. "личен режим" 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37956

- 66 -

Цб П I 1041

Ненков, Петър.  Войните в Косово и Източна Украйна и двойният стандарт при оценката на двете събития от международната общност / Петър Ненков. // Политика и сигурност, III, 2019, N 2, 47-59. 

   doi: 10.5281/zenodo.5668041
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/94/103 

 32
Ключови думи: 1. война 2. Косово 3. Украйна 4. международно право 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37889

- 67 -

Цб II 92479

Николова, Християна.  Дигиталните технологии като арена на демократизация и активиране на гражданското общество / Християна Николова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 407-419. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. демократизация 2. дигитализация 3. дигитални технологии 4. гражданско общество 5. онлайн мобилизация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37993

- 68 -

Цб II 92479

Панайотов, Тодор.  Основателят на УНСС и развитието на печатните медии в България / Тодор Панайотов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 132-141. 

1. Политическа наука - конференция 2. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 070.000.93  + 92 Бобчев, Стефан Савов
Ключови думи: 1. печатни медии 2. български медии 3. история 4. история на журналистиката 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
  

Сист. No: 37966

- 69 -

Цб II 92479

Парушев, Пламен.  Оспорване на изборния резултат в новата политическа реалност / Пламен Парушев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 397-403. 

   Докладът представлява ретроспекция на местните избори за общински съветници, проведени в Балчик през 2015 и 2016 г. 

1. Политическа наука - конференция 
 324
Ключови думи: 1. избори 2. Изборен кодекс 3. общински избирателни комисии (ОИК) 4. местни избори 5. общински съветници 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балчик 
  

Сист. No: 37992

- 70 -

Цб II 92479

Пастармаджиева, Даниела.  Избори в условията на пандемията от Covid-19 / Даниела Пастармаджиева. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 306-314. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 614
Ключови думи: 1. пандемия 2. Ковид-19 3. COVID-19 4. изборен процес 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37984

- 71 -

Цб II 92479

Петкова-Гурбалова, Ия.  Ръководителите в централната и местна администрация - лидери или администратори? / Ия Петкова-Гурбалова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 185-196. 

1. Политическа наука - конференция 
 351/354.008.2
Ключови думи: 1. местна администрация 2. централна администрация 3. лидерство 4. автентично лидерство 5. себепознание 6. вътрешна морална перспектива 7. прозрачност в отношенията 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 37971

- 72 -

Цб II 92479

Петров, Камен.  За приложността на политическите науки в новия глобален безпорядък / Камен Петров. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 105-119. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. глобализация 2. геоикономика 3. политически решения 4. регионална политика 5. ефективност 6. оценяване 7. измерване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37964

- 73 -

Цб II 92479

Петрова, Мария.  Съвременната социална ситуация и провокацията към социалните науки / Мария Петрова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 120-131. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 3
Ключови думи: 1. глобална криза 2. социална идентичност 3. социална отговорност 4. социални ценности 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществени науки 
  

Сист. No: 37965

- 74 -

Цб II 92479

Петрова, Силвия.  Политика на постистината в контекста на инфодемията Covid-19 / Силвия Петрова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 289-299. 

1. Политическа наука - конференция 
 32
Ключови думи: 1. инфодемия 2. постистина 3. Ковид-19 4. COVID-19 5. медии 6. фалшиви новини 7. политически некоректна реторика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37981

- 75 -

Цб II 92479

Попадийна, Евелин.  Приносът на жените в политиката в началото на XXI век / Евелин Попадийна. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 443-452. 

1. Политическа наука - конференция 
 396.9
Ключови думи: 1. жени 2. политика 3. права на жените 4. феминизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 37996

- 76 -

Цб II 92479

Симеонова, Елена.  Политика на страха: капаните на изопачената реалност / Елена Симеонова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 273-288. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32  + 316.62
Ключови думи: 1. конспиративни теории 2. нова нормалност 3. пандемия 4. COVID-19 5. Ковид-19 6. политически риск 7. социален контрол 8. политика на страха 9. социално одобрение 10. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Психология 
За него: 1. Байдърман, Албърт 
  

Сист. No: 37979

- 77 -

Цб II 92479

Сракмаджиев, Мартин.  Новите реалности и политическата наука (неолиберализмът и неговите неудобства) / Мартин Сракмаджиев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 462-472. 

1. Политическа наука - конференция 
 32
Ключови думи: 1. глобализация 2. епохална криза 3. култура на кризата 4. монополизъм 5. стагнация 6. неолиберализъм 7. финансиализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37998

- 78 -

Цб П II 1592

Хаджиев, Алекс.  Ядрено-космическите амбиции на Анкара / Алекс Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 2021, N 4, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2021/192-broy-4-2021/3405-yadreno-kosmicheskite-ambitsii-na-ankara 

 327:911.3
Ключови думи: 1. НАТО 2. ООН 3. Турция 4. Ердоган 5. космическа програма 6. АЕЦ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37837

- 79 -

Цб II 92479

Христов, Ивайло.  Регионални геополитически рискове: три сюжета / Ивайло Христов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 315-329. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 327:911.3
Ключови думи: 1. кризи 2. национализъм 3. неоосманизъм 4. патриотизъм 5. революция 6. рискове 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 2. Украйна 
  

Сист. No: 37985

- 80 -

Цб II 92479

Цакова, Ивка.  За олигархичната политика в развитите западни държави през XXI век / Ивка Цакова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 250-260. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 321.63
Ключови думи: 1. либерална демокрация 2. неолиберален капитализъм 3. неолиберализъм 4. олигархизация 5. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Западна Европа 2. САЩ 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37977

- 81 -

Цб II 92479

Чолаков, Петър.  Българските политически институции и украинската криза / Петър Чолаков. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 236-249. 

1. Политическа наука - конференция 
 32(497.2)(477)
Ключови думи: 1. политически партии 2. българска политика 3. руски енергийни проекти 4. украинска криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Русия 3. Украйна 4. САЩ 5. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37976

- 82 -

Цб II 92479

Янков, Георги.  Метаморфозите на политиката в началото на XXI век / Георги Янков. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 25-34. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. демагогия 2. околонаука 3. олигархия 4. плутокрация 5. постдемокрация 6. симулакрум 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37955

- 83 -

 

Kodjabasheva, Rada.  Social Dimensions of Political Risk - SDPR: Concept and Index for Risk Impact on Society / Rada Kodjabasheva. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 77-107. 

   doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.04 ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10460 

 32
Ключови думи: 1. political risk 2. society 3. values 4. globalization 5. democracy 6. paradigm 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
 пълен текст 

Сист. No: 37840

Икономика. Икономически теории

- 84 -

Цб П ІІ 1480

Айрапетян, Мамикон.  Актуальные проблемы экономики и экономической политики России / Мамикон Айрапетян. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 10, 6-24. 

   Прев.загл.: Актуални проблеми на икономиката и икономическата политика на Русия

 33
Ключови думи: 1. Россия 2. мировая экономика 3. экономические циклы 4. экономика 5. государственное регулирование 6. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37845

- 85 -

Цб П ІІ 1480

Гуров, И. Н.  Зависимость между уровнем развития страны и влиянием структуры банковского кредитования на экономический рост / И. Н. Гуров, Е. Ю. Куликова. // Вопросы экономики, 2021, N 10, 51-70. 

   Прев.загл.: Връзката между нивото на развитие на страната и влиянието на структурата на банковото кредитиране върху икономическия растеж

 330.101.54
Ключови думи: 1. финансы 2. экономический рост 3. банковская система 4. кредиты 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37846

- 86 -

Цб П II 157

Дулевски, Стойчо.  Мястото на стопанска дейност и постоянният обект в контекста на дъщерното дружество и дигиталната икономика / Стойчо Дулевски. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 4, 38-56. 

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2694 

1. Преподаватели от УНСС 
 33
Ключови думи: 1. стопанска дейност 2. дигитална икономика 3. дъщерно дружество 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37910

- 87 -

 

Золотарева, А. Б.  Как повысить эффективность бюджетного контроля? / А. Б. Золотарева. // Российский эконом. журнал, 2021, N 3, 15-24. 

   Статья основывается на результатах анализа текущих показателей эффективности контроля в бюджетной сфере. Характеризуются основные направления той реформы контрольно-надзорной деятельности. 

 336.127
Ключови думи: 1. бюджетная сфера 2. контроль 3. финансовый контроль 4. эффективность 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37896

- 88 -

Цб П II 157

Кънев, Методи.  Капитализмът срещу себе си (критически възгледи и прозрения) / Методи Кънев. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 4, 3-23. 

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2692 

 005.44  + 33
Ключови думи: 1. капитализъм 2. антикейнсианска революция 3. частен интерес 4. публичен интерес 5. антропоцен 6. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37899

- 89 -

 

Тодоров, Павлин.  „Случаят Нидерландия“ и неговите цивилизационни измерения: ситуиране на дебата за прехода към капитализъм / Павлин Тодоров. // Научни трудове на УНСС, 2021, 31-64. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10444 

 330.83
Ключови думи: 1. капитализъм 2. цивилизация 3. икономика 4. Европа 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37817

- 90 -

Цб II 90740

Nowak, Marek.  Involvement and Trust in Poland and Bulgaria in Comparison with Other European Societies / Marek Nowak, Piotr Jabkowski, Patryk Borowiak. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 185-208. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.11
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10467 

1. Economic Development 
 330.34
Ключови думи: 1. trust 2. institutions 3. NGOs (non-governmental organizations) 4. involvement 5. Poland 6. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Обществени науки 3. Статистика. Демография. Социология. 
 пълен текст 

Сист. No: 37880

Икономикс

- 91 -

Цб П II 157

Николова, Величка.  Ефекти на глобалната икономическа криза и COVID-19 пандемията върху управлението на държавния дълг в силно задлъжнели страни / Величка Николова. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, 36-52. 

   В настоящата статия се поставя акцент върху анализирането на държавния дълг в някои силно задлъжнели страни в световен мащаб, сред които се отнасят Венецуела, Судан, Япония и Гърция. Основната цел е да се проследят и съпоставят първоначалните ефекти от световната финансова и икономическа криза (2008) и пандемията ot COVID-19 върху равнищата на държавен дълг в изследваните страни. 

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2678 

 330.101.54
Ключови думи: 1. държавен дълг 2. задлъжнялост 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 37818

- 92 -

Цб II 90740

Charalampi, Anastasia.  Investigating the Relation of Functioning as A Determinant of Wellbeing to Political and Social Trust in Three Balkan Countries / Anastasia Charalampi, Joanna Tsiganou, Catherine Michalopoulou. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 209-231. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.12
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10468 

 330.115  + 364.1
Ключови думи: 1. wellbeing 2. trust 3. exploratory factor analysis 4. confirmatory factor analysis 5. reliability 6. validity 7. social survey 8. Albania 9. Bulgaria 10. Kosovo 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
 пълен текст 

Сист. No: 37884

- 93 -

 

Marikina, Maria.  Institutional Convergence of Bulgaria to the Eurozone Countries / Maria Marikina. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 41-75. 

   doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.03 ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10459 

1. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. institutions 2. convergence 3. institutional quality 4. institutional convergence 5. Bulgaria 6. European Union (EU) 7. Eurozone 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
 пълен текст 

Сист. No: 37839

- 94 -

Цб П II 1655

Radev, Radko.  Identifying Strategies as a Ploy for Overcoming Negative Effects of COVIDization of Economy / Radko Radev. // Economic Alternatives, 2021, N 4, 489-503. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22009 

1. Преподаватели от УНСС 
 330.101.54
Ключови думи: 1. COVID-19 2. бизнес стратегии 3. организационно развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 37805

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 95 -

 

Атанасова, Маргарита.  Съвременни промени в заетостта в България и предизвикателства пред националната система за инспектиране на труда / Маргарита Атанасова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 2, 203-220. 

 331
Ключови думи: 1. заетост 2. трудова мобилност 3. инспекции по труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37871

- 96 -

 

Атанасова, Маргарита.  Развитие на дигиталните умения на заети лица в България - тенденции и предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 39, 2021, N 1, 63-77. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 

 331
Ключови думи: 1. дигитални умения 2. обучение 3. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37940

- 97 -

 

Белева, Искра.  Насърчаване на инвестиционната активност в дейности и сектори с висока добавена стойност в условия на демографски ограничения върху работната сила в България / Искра Белева. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 37, 2019, N 4, 657-689. 

   Статията се индексира в база данни CEEOL. 

 331
Ключови думи: 1. заетост 2. работни места 3. инвестиции 4. структура на икономиката 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37982

- 98 -

 

Борисова-Маринова, Кремена.  Перспективи на икономически активното население на България / Кремена Борисова-Маринова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 37, 2019, N 4, 615-656. 

   Статията се индексира в база данни CEEOL. 

 331
Ключови думи: 1. работна сила 2. пазар на труда 3. активно населеление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37980

- 99 -

Цб П ІІ 1480

Долженко, Руслан.  Блокчейн в системе экономических и трудовых отношений: перспективы и сдерживающие силы / Руслан Долженко. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 9, 138-156. 

   

   Прев.загл.: Блокчейн в системата на икономическите и трудовите отношения: перспективи и ограничаващи сили

 331  + 004.5
Ключови думи: 1. распределенные реестры 2. блокчейн 3. трудовые отношения 4. трансакции 5. проблемы при внедрении 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37377

- 100 -

 

Колева-Стефанова, Десислава.  Социални, демографски иикономически дистанции между страните членки на Европейския съюз, допринасящи за регионални различия на пазара на труд / Десислава Колева-Стефанова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 2, 221-241. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. заетост 2. образование 3. социални фактори 4. икономически фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37872

- 101 -

Цб П II 1654

Марков, Костадин.  Дигитална администрация и утвърждаване на правила за работа в хоум офис / Костадин Марков. // Икономически и социални алтернативи, 2021, 147-152. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/21909 

 331
Ключови думи: 1. работа от дома 2. правила 3. икономика на труда 4. иновации 5. дигитална администрация 6. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37804

- 102 -

 

Христова, Адриана.  Продължително безработни и обезкуражени лица в България през периода 2003-2017 / Адриана Христова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 1, 75-93. 

 331
Ключови думи: 1. безработица 2. образование 3. квалификация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37864

- 103 -

 

Цеков, Николай.  Регионални различия във възпроизводството на трудовите ресурси в България / Николай Цеков. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 1, 55-74. 

 331  + 314
Ключови думи: 1. трудоспособно население 2. демографски промени 3. дефицит 4. кадри 5. демографско развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37860

- 104 -

 

Цеков, Николай.  Общи и регионални аспекти на застаряването на трудовите ресурси в България / Николай Цеков. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 2, 257-280. 

 331
Ключови думи: 1. население 2. трудоспособно население 3. застаряващо население 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37878

- 105 -

 

Цеков, Николай.  Влияние на нарастването на пенсионната възраст върху трудовите ресурси на България през последните две десетилетия / Николай Цеков. // Научни трудове на УНСС, Т. 39, 2021, N 1, 79-102. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 

 331
Ключови думи: 1. депопулация 2. демография 3. трудови ресурси 4. демографски дивидент 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37941

- 106 -

 

Jeliazkova, Maria.  Quality of Jobs and Employment in Bulgaria / Maria Jeliazkova. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 39, 2021, N 2, 241-265. 

   Статията се индексира в база данни CEEOL. 

 331
Ключови думи: 1. jobs 2. employment 3. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37951

- 107 -

Цб П II 1655

Oyinlola, Mutiu A.  Domestic Resource Mobilization and Human Capital Development in Sub- Saharan Africa / Mutiu A. Oyinlola, Oluwatosin Аdeniyi, Abdulfatai A. Adedeji. // Economic Alternatives, Т. 27, 2021, N 4, 504-533. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22010 

 331
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. мобилизация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37844

- 108 -

 

Paunov, Marin.  Social Trust as an Underlying Substance of Cultural Preferences / Marin Paunov. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 109-124. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.05
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10461 

1. Преподаватели от УНСС 
 316
Ключови думи: 1. values 2. trust 3. social trust 4. cultures 5. society 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
 пълен текст 

Сист. No: 37851

Регионална икономика. Геоикономика.

- 109 -

Цб П II 157

Ангелов, Петко.  Финансова прозрачност на общините в българия в контекста на европейската икономическа дигитализация / Петко Ангелов, Силвия Заркова. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 4, 24-37. 

 352/354
Ключови думи: 1. България 2. общини 3. дигитализация 4. публичен сектор 5. електронно управление 6. финансова прозрачност 7. Европа 2030 8. COVID-19 9. местно самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37901

- 110 -

Цб II 92479

Петров, Камен.  За приложността на политическите науки в новия глобален безпорядък / Камен Петров. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 105-119. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. глобализация 2. геоикономика 3. политически решения 4. регионална политика 5. ефективност 6. оценяване 7. измерване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37964

- 111 -

Цб П II 157

Тодорова-Петкова, Силвия Драганова.  Проблеми пред сближаването на плановите райони В България / Силвия Драганова Тодорова-Петкова. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 4, 57-72. 

 332.1
Ключови думи: 1. регионално планиране 2. планински райони 3. ЕС 4. кохезионна политика 5. кохезия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37915

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 112 -

 

Бонева, Светла.  Развитие на политиката за въвеждане на въглеродни данъци: глобални и Европейски измерения / Светла Бонева. // Научни трудове на УНСС, 2021, 93-120. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10446 

1. Преподаватели от УНСС 
 502.3  + 336
Ключови думи: 1. въглеродни данъци 2. Европейски съюз (ЕС) 3. въглероден граничен данък 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37814

- 113 -

Цб П I 998

Василева, Валентина.  Данъчно третиране по ЗДДС на сделки с недвижими имоти / Валентина Василева. // Актив, 2022, N 1, 18-23. 

 332.8  + 351.72:336.2
Ключови думи: 1. пазар на недвижима собственост 2. ДДС 3. данъчно третиране 4. недвижими имоти 5. бартер 6. дефиниция 7. освободени доставки 8. право на строеж 9. прехвърляне на право на строеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37927

- 114 -

Цб П I 998

Димитрова, Мина.  Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране / Мина Димитрова. // Актив, 2021, N 11, 25-33. 

 657
Ключови думи: 1. инвестиране 2. активи 3. финансиране 4. МСС 20 5. СС 20 6. счетоводно третиране 7. данъчно третиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37870

- 115 -

 

Кулакова, М. В.  Криптовалюта: трудный путь от де-факто к де-юре / М. В. Кулакова, Ю. А. Маклакова. // Вестн. Моск. ун-та - Сер. Экономика, 2021, N 3, 271-286. 

 336.74
Ключови думи: 1. функции денег 2. цифровые деньги 3. криптовалюта 4. биткоин 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37856

- 116 -

Цб П I 1041

Льондев, Атанас.  Митнически контрол при износ на изделия с двойна употреба / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 106-126. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638728
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/54/60 

 339.543
Ключови думи: 1. митнически контрол 2. износ 3. технологии 4. изделия с двойна употреба 5. стоки с двойна употреба 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37904

- 117 -

Цб II 92479

Манчева, Галя.  Връзка между преки чуждестранни инвестиции и основен лихвен процент в контекста на демократизацията: на примера на Западните Балкани / Галя Манчева. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 358-367. 

1. Политическа наука - конференция 
 321.011.5.003.2
Ключови думи: 1. демокрация 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. основни лихвени проценти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 37988

- 118 -

Цб П I 998

Минчев, Иван.  Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на акции и дялове на чуждестранни дружества / Иван Минчев. // Актив, 2021, N 12, 37-39. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 2. доходи от акции 3. чуждестранни фирми 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37881

- 119 -

Цб П I 998

Минчев, Иван.  Данъчно третиране по ЗДДФЛ на авторски и лицензионни възнаграждения / Иван Минчев. // Актив, 2022, N 1, 27-29. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) 2. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 3. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 4. обекти на авторско право 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37929

- 120 -

 

Ненкова, Пресияна.  Данъчна децентрализация – подходи за вертикално структуриране на данъчните постъпления в публичния сектор / Пресияна Ненкова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 65-92. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10445 

1. Преподаватели от УНСС 
 336
Ключови думи: 1. фискална децентрализация 2. данъчно облагане 3. местни данъци 4. данъчни приходи 5. данъчна автономност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37815

- 121 -

Цб П I 998

Панева, Лиляна.  Подоходното облагане на доходите от наем на физичаски лица за недвижимо имущество, предоставено на предприятия / Лиляна Панева. // Актив, 2021, N 11, 17-19. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. доходи на физически лица 3. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 4. доходи от наем 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37865

- 122 -

Цб П I 998

Панева, Лиляна.  Данъчна ставка за ДДС при услуга за международен превоз, осъществявана от подизпълнител / Лиляна Панева. // Актив, 2021, N 12, 33-35. 

 336.2
Ключови думи: 1. международен превоз 2. данъци 3. ДДС 4. доставчици на логистични услуги 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37879

- 123 -

Цб П I 998

Панева, Лиляна.  Данъчни и осигурителни задължения за доходи от интернет сайтове / Лиляна Панева. // Актив, 2022, N 1, 37-38. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. доходи от интернет сайтове 2. облагане на доходите на физически лица 3. подоходно облагане 4. осигурителни задължения 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37930

- 124 -

Цб П I 998

Панева, Лиляна.  Публични задължения на физически лица, подлежащи на принудително изпълнение / Лиляна Панева. // Актив, 2022, N 1, 39-41. 

 336.2
Ключови думи: 1. публични задължения 2. принудително изпълнение 3. данък върху доходите на физическите лица 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37931

- 125 -

Цб П ІІ 1480

Пеникас, Г. И.  Премия за неявное страхование вкладов в российских государственных банках / Г. И. Пеникас. // Вопросы экономики, 2021, N 10, 89-112. 

   Прев.загл.: Премия за имплицитно застраховане на депозити в руски държавни банки

   https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-10-89-112

 336.7
Ключови думи: 1. страхование 2. депозити 3. Русия 4. процентная ставка 5. государственный банк 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37848

- 126 -

Цб П I 998

Петкова, Аспасия.  Данъчни облекчения за деца за 2021 г. / Аспасия Петкова. // Актив, 2022, N 1, 42-46. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчни облекчения 2. деца 3. деца с увреждания 4. Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) 5. облекчения чрез работодатели 6. годишна данъчна декларация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37932

- 127 -

Цб П I 998

Попова, Евгения.  Ангажименти на работодателите при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ / Евгения Попова. // Актив, 2021, N 11, 20-24. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. работодатели 2. облагане на доходите 3. трудови правоотношения 4. данъчни облекчения 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37867

- 128 -

Цб П I 998

Попова, Евгения.  Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ с подаване на годишна данъчна декларация за 2021 г. / Евгения Попова. // Актив, 2021, N 12, 43-50. 

 336.2
Ключови думи: 1. ЗДДФЛ 2. данъчни облекчения 3. годишна данъчна декларация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37882

- 129 -

Цб П I 998

Попова, Евгения.  Облагане на доходите от наем в полза на чуждестранни физически лица и предоставянето на информация за тези доходи / Евгения Попова. // Актив, 2022, N 1, 24-27. 

 336.2
Ключови думи: 1. доходи от наем 2. данъчно облагане 3. чуждестранни физически лица 4. окончателен данък 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37928

- 130 -

 

Симеонов, Калоян.  Сравнение между България и Хърватия по пътя към ERM II и банковия съюз на ЕС / Калоян Симеонов. // Научни трудове на УНСС, 2021, 263-276. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10454 

 336
Ключови думи: 1. Еврозона 2. ERM II 3. Валутнокурсов механизъм 2 4. Хърватия 5. България 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37828

- 131 -

 

Стефанова, Кристина.  Модели на финансиране на научно-изследователската и развойна дейност в Европейския съюз: клъстер анализ / Кристина Стефанова. // Научни трудове на УНСС, Т. 5, 2021, N 5, 173-187. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10449 

1. Преподаватели от УНСС 
 378  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. клъстерен анализ 3. иновации 4. научно-изследователска дейност 5. финансиране 6. НИРД 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37822

- 132 -

 

Цветкова, Станислава.  Финансовите корекции по обществени поръчки като корективен механизъм за защита на публичните бюджетни разходи / Станислава Цветкова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 121-137. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10425 

 336
Ключови думи: 1. финансови корекции 2. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37812

- 133 -

 

Чилова, Нина.  Данъчни нарушения и наказания. Понятие. Видовe / Нина Чилова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 215-229. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10452 

1. Преподаватели от УНСС 
 342.9  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчни престъпления 2. фактически състав 3. административно наказание 4. данъци 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37825

- 134 -

 

Dimitrov, Atanas.  "COVID-19" Pandemic: Rethinking Defence Spending in Bulgaria / Atanas Dimitrov. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 25-39. (CEEOL). 

   doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.02 ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10458 

1. Преподаватели от УНСС 
 351.86  + 616-036.21  + 336
Ключови думи: 1. defence 2. defence spending 3. pandemic 4. COVID-19 5. military expenditure 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 37838

- 135 -

Цб П II 1655

Mathieu, Alban.  Frankel and Rose’s Introduction to the Endogeneity of Optimality: A Model Limited to the European Monetary Experience / Alban Mathieu. // Economic Alternatives, 2021, N 2, 299-314. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/20490 

 336
Ключови думи: 1. валута 2. пари 3. Европейски паричен съюз 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37843

- 136 -

Цб П II 1656

Nenkova, Presiana.  Assessing the 2019 Redesign of Bulgarian Fiscal Equalization System / Presiana Nenkova. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 161-174. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.09
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10465 

1. Преподаватели от УНСС 
 336
Ключови думи: 1. Bulgaria 2. fiscal decentralization 3. fiscal equalization 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 37858

- 137 -

Цб II 90740

Popova, Nelly.  Value Added Tax Efficiency in the Western Balkan Countries / Nelly Popova. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 175-184. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.10
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10466 

1. Преподаватели от УНСС 2. Taxation 
 336.2
Ключови думи: 1. Western Balkans 2. Value Added Tax 3. VAT 4. VAT efficiency 5. consumption taxes 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 37859

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 138 -

Цб П ІІ 1480

Авдашева, С.  Экономический анализ границ фирмы и ограничений конкуренции: случай консорциума «Северный поток — 2» / С. Авдашева, Г. Ф. Юсупова. // Вопросы экономики, 2021, N 10, 134-151. 

 657.6
Ключови думи: 1. Северный поток 2. конкурентное законодательство 3. ценовая дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37849

- 139 -

Цб П I 1023

Асенов, Емил.  Характерни особености на системата за управление на риска от нормативно несъответствие в дейността на банковите институции в България / Емил Асенов. // ИДЕС, ХХIII, 2019, N 3, 1-12. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=138957169&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1691/3-2019-emil-asenov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. Риск от несъответствие 2. compliance risk 3. нормативни изисквания 4. compliance function 5. юридически риск 6. нормативни актове 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37918

- 140 -

Цб П I 1023

Банкова, Дияна.  За някои аспекти на финансовия одит, свързани с противодействието на икономическата престъпност / Дияна Банкова. // ИДЕС, ХХIII, 2019, N 3, 1-14. 

   Статитята е индексирана в EBSCOл https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=138957168&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1690/3-2019-diyana-bankova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. одит 2. финансови престъпления 3. съдебно счетоводство 4. качество на одита 5. законодателни реформи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37911

- 141 -

Цб П I 1023

Божков, Васил.  Елементите на финансовия отчет по МСФО - характеристика и връзки между тях в процеса на признаването им / Васил Божков. // ИДЕС, ХХIII, 219, N 2, 1-25. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=137713467&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1681/02-2019-vasil-bojkov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. икономически ресурс 3. претенция 4. активи 5. пасиви 6. задължения 7. собствен капитал 8. приходи 9. разходи 10. признаване 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37922

- 142 -

Цб П I 998

Бонев, Живко.  Амортизационни планове / Живко Бонев. // Актив, 2021, N 11, 3-6. 

 657
Ключови думи: 1. амортизации 2. регламенти 3. амортизационни отчисления 4. дълготрайни активи 5. изхабяване на активи 6. счетоводно третиране 7. амортизационна техника 8. данъчно въздействие 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37861

- 143 -

Цб П I 998

Бонев, Живко.  Незавършеното производство и финансовия резултат на предприятието / Живко Бонев. // Актив, 2022, N 1, 2-4. 

 657
Ключови думи: 1. незавършено производство 2. отчетност 3. приходи 4. разходи 5. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37923

- 144 -

 

Борисов, Борислав.  Възможности за модернизация и електронизация на вътрешния контрол в публичния сектор / Борислав Борисов. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 3, 31-44. 

   Прев.загл.: Opportunities and problems in implementing electronic data systems for financial management and control in the public sector

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2688 

 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен контрол 2. публична администрация 3. електронизация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37953

- 145 -

Цб П I 1023

Вейсел, Али.  Показатели относно противодействие на корупцията в нефинансовите декларации на предприятията / Али Вейсел. // ИДЕС, ХХIII, 2019, N 2, 1-13. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=137713466&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1674/02-2019-ali-veysel.pdf 

 657
Ключови думи: 1. нефинансова декларация 2. интегрирана отчетност 3. корупция 4. счетоводно законодателство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37920

- 146 -

Цб П I 998

Вечев, Венцислав.  Задбалансовото счетоводно отчитане в публичния сектор / Венцислав Вечев. // Актив, 2021, N 11, 7-8. 

 657
Ключови думи: 1. задбалансово отчитане 2. задбалансови активи 3. задбалансови пасиви 4. НСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37862

- 147 -

Цб П I 998

Вечев, Венцислав.  Аспекти на счетоводното отчитане на командировките в страната от бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2021, N 12, 9-11. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. командировки 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37876

- 148 -

Цб П I 998

Досев, Христо.  Счетоводни и данъчни аспекти на финансиранията / Христо Досев. // Актив, 2021, N 12, 3-8. 

 657
Ключови думи: 1. годишно счетоводно приключване 2. COVID-19 3. СС 20 4. финансиране 5. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37874

- 149 -

Цб П I 1023

Досев, Христо.  Облагане на печалби и доходи от сделки с финансови активи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ / Христо Досев. // ИДЕС, ХХIII, 2019, N 3, 1-18. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=138957171&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1693/3-2019-hristo_dosev.pdf 

 657
Ключови думи: 1. финансов актив 2. вземания 3. цесия 4. цесионер 5. цедент 6. ЗКПО (Закон за корпоративно подоходно облагане) 7. ЗДДФЛ 8. ЗЗД 9. печалба 10. доходи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37917

- 150 -

Цб П I 998

Досев, Христо.  Продажбите на консигнация през погледа на търговското, счетоводното и данъчното законодателство / Христо Досев. // Актив, 2022, N 1, 11-17. 

 657
Ключови думи: 1. консигнация 2. продажби 3. счетоводно законодателство 4. данъчно законодателство 5. СС 18 Приходи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37926

- 151 -

Цб П I 998

Дурин, Стоян.  Отчитане на материалните запаси / Стоян Дурин. // Актив, 2021, N 11, 9-13. 

 657
Ключови думи: 1. материални запаси 2. счетоводно отчитане 3. оценка 4. отчитане на материалните активи 5. отчитане на продукцията 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37863

- 152 -

Цб П I 1023

Николов, Георги.  Отчитане на отсрочени данъци за активи с право на ползване по договори за оперативен лизинг съгласно изискванията на МСФО 16 лизинг / Георги Николов. // ИДЕС, ХХIII, 2019, N 3, 1-20. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=138957170&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1697/3-2019-georgi-nikolov-1.pdf 

 657
Ключови думи: 1. лизинг 2. активи и пасиви 3. отсрочени данъци 4. временни разлики 5. МСС 12 6. МСФО 16 - Лизинг 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37912

- 153 -

Цб П I 998

Папраданова, Диана.  Счетоводното отчитане на поетите ангажименти за разходи в бюджетните организации / Диана Папраданова. // Актив, 2022, N 1, 5-10. 

 657
Ключови думи: 1. бюджетни организации 2. разходи 3. счетоводно отчитане 4. ангажираност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37925

- 154 -

Цб П I 1023

Стоянов, Атанас.  Генезис и особености на концепцията за интегрирана отчетност. Корелационна зависимост между интегрираното отчитане и модела COSO / Атанас Стоянов. // ИДЕС, ХХIII, 2019, N 3, 1-11. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=138957167&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1689/3-2019-atanas-stoyanov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. интегрирана отчетност 2. нефинансова информация 3. история 4. рискове 5. възможности 6. COSO ( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) 7. корелация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37913

- 155 -

 

Velinova-Sokolova, Nadya.  Accounting Education, Accounting Profession and COVID-19? / Nadya Velinova-Sokolova. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 125-136. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.06
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10462 

1. Education and Research Institutions 2. Accounting and Auditing 
 378  + 657
Ключови думи: 1. students 2. accounting 3. accounting education 4. accounting profession 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
 пълен текст 

Сист. No: 37852

Управление

- 156 -

Цб П I 1041

Алашки, Максим.  За мотивацията: смяна на операционните системи / Максим Алашки. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 75-83. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638704
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/51/57 

 005
Ключови думи: 1. мотивация 2. потребности 3. удовлетворение 4. самоусъвършенстване 5. майсторство 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37900

- 157 -

Цб П I 1041

Василев, Валентин.  Бенчмаркингът като инструмент за управление на кризисни ситуации - от теоретична рамка към практическо приложение / Валентин Василев. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 94-105. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638722
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/53/59 

 005
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. управление 3. кризисна ситуация 4. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37903

- 158 -

 

Кирилова, Катя.  Състояние на електронното управление и дигиталните административни услуги в Република България / Катя Кирилова. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 2, 5-21. 

   Прев.загл.: The State Of E-Government And Digital Administrative Services In The Republic Of Bulgaria

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO. 
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2632 

 338.46:352/353
Ключови думи: 1. електронно управление 2. информационни технологии 3. обработка на информация 4. обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 37944

- 159 -

Цб П ІІ 1480

Пыряев, В. В.  Теоретические и практические аспекты преодоления неопределенности в процессе управления организацией / В. В. Пыряев. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 10, 117-137. 

   Прев.загл.: Теоретични и практически аспекти на преодоляването на несигурността в процеса на управление на организация

 005
Ключови думи: 1. процес управления 2. неопределенность 3. факторы 4. риск 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37842

- 160 -

Цб П I 1041

Тепавичарова, Милена.  Бенчмаркинг - същност, характеристики, възможности / Милена Тепавичарова. // Политика и сигурност, III, 2019, N 2, 32-46. 

   doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.5667955
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/93/102 

 005
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. стратегическо управление 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37888

- 161 -

Цб П II 1656

Boeva, Bistra.  Sustainable Corporate Governance - The Purpose of the Company / Bistra Boeva. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 149-160. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.08
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10464 

1. Преподаватели от УНСС 2. Corporate Governance 
 334.784  + 005
Ключови думи: 1. corporate governance 2. stakeholders 3. purpose 4. shared value 5. sustainability 6. sustainable development 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 пълен текст 

Сист. No: 37857

- 162 -

 

Pavlova, Miglena.  Digitalization of the Awarding Process in Bulgaria During a Pandemic / Miglena Pavlova. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 9-23. 

   doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.01 ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10457 

1. Преподаватели от УНСС 
 347.45  + 004
Ключови думи: 1. digitalization 2. procurement 3. electronic procurement 4. public procurement 5. electronic platforms 6. award process 7. procurement awarding 8. Bulgaria 9. pandemic 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Обществено управление. Публична администрация 
 пълен текст 

Сист. No: 37835

- 163 -

Цб П II 1654

Velev, Mladen.  Research of the Influence of the Innovations of the Business Models on the Economic Results of the Enterprises / Mladen Velev, Siya Veleva. // Икономически и социални алтернативи, 2021, N 4, 567-579. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22013 

 005.591.6
Ключови думи: 1. бизнес модели 2. иновации 3. иновационен капацитет 4. ефективност 5. изследвания 6. резултати 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37807

- 164 -

Цб П II 1655

Velev, Mladen.  Innovative Activity of Small and Medium- Sized Enterprises / Mladen Velev, Boyko Takov. // Economic Alternatives, Т. 4, 2021, N 4, 580-608. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22014 

 004  + 005.7
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. иновации 3. дейност 4. изследвания 5. анализ 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 37809

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 165 -

Цб П I 1041

Братков, Марин.  Емоцията и ценообразуването / Марин Братков. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 127-134. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638734
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/55/61 

 159.942  + 338.5
Ключови думи: 1. емоции 2. ценообразуване 3. психологично ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37905

- 166 -

Цб П ІІ 1480

Кривенко, М. С.  Формирование инструментов цифрового маркетинга / М. С. Кривенко, Ю. А. Бутырина, В. В. Бутырин. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 10, 103-116. 

   Прев.загл.: Създаване на нови инструменти за дигитален маркетинг

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетинговый инструментарий 3. модернизация 4. разработка 5. цифровой маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37841

- 167 -

 

Любенов, Любомир.  Стратегическитe маркетинг взаимоотношения в сектор пчеларство в област Русе / Любомир Любенов. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 4, 88-107. 

   Прев.загл.: Strategic marketing relations in the beekeeping sector in Ruse district

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2710 

 339.138
Ключови думи: 1. пчеларство 2. маркетинг 3. B2B сегменти 4. B2C сегменти 5. VMS (вертикални маркетинг системи) 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37960

- 168 -

 

Христов, Александър.  Теоретични основи на първата покупка в маркетинга / Александър Христов. // Научни трудове на УНСС, 2021, 13-29. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10443 

1. Преподаватели от УНСС 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. покупка 3. потребителско поведение 4. потребителски опит 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37819

- 169 -

Цб П II 1655

Khan, Zaheer Ahmed.  The Mediating Role of Brand Engagement and Store Image on Relationship between Brand Identification and Purchase Intention: a Study of Omani Retail Market / Zaheer Ahmed Khan, Hyder Kamran, Ermal Bino. // Economic Alternatives, Т. 27, 2021, N 4, 609-621. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22015 

 339.13
Ключови думи: 1. маркетинг 2. марка 3. покупка 4. потребителско поведение 5. магазини 6. посредничество 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37847

Услуги

- 170 -

 

Господинова, Силвия.  Фактори, обусловили доминиращата роля на сектора на услугите в съвременните икономики / Силвия Господинова. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 2, 81-100. 

   Прев.загл.: Factors Determining The Dominant Role Of The Services Sector In Modern Economies

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2636 

 338.46
Ключови думи: 1. услуги 2. икономическо развитие 3. структурни промени 
Тематични рубрики: 1. Услуги 
  

Сист. No: 37950

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 171 -

Цб П I 998

Василева, Валентина.  Данъчно третиране по ЗДДС на сделки с недвижими имоти / Валентина Василева. // Актив, 2022, N 1, 18-23. 

 332.8  + 351.72:336.2
Ключови думи: 1. пазар на недвижима собственост 2. ДДС 3. данъчно третиране 4. недвижими имоти 5. бартер 6. дефиниция 7. освободени доставки 8. право на строеж 9. прехвърляне на право на строеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37927

- 172 -

 

Микова, Росица.  Депопулацията на селските райони в България за периода 2001–2017 / Росица Микова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 2, 243-256. 

 338.43
Ключови думи: 1. депопулация 2. селски райони 3. селищна мрежа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 37877

- 173 -

 

Пелов, Тихомир.  Дисбалансите в сферата на недвижимите имоти / Тихомир Пелов. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 3, 148-153. 

   ISSN (Print): 2603-2759; ISSN (Online): 2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-3/01.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 2. Недвижима собственост 
 332.8
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 37921

Икономика на индустрията

- 174 -

Цб П II 1655

Khalilov, Hamza.  Impact of Oil Revenue Spending on Income Distribution: the Case of Azerbaijan / Hamza Khalilov, Ramil Huseyn. // Economic Alternatives, 2021, N 4, 622-639. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22016 

 338.314
Ключови думи: 1. нефт 2. приходи 3. петрол 4. доходи на населението 5. неравенство 6. Джини коефициент 7. социална стратификация 8. Азербайджан 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37810

- 175 -

Цб П II 1655

Lyubenov, Lyubomir.  A Study of the Yield of Honey in Farms from North-Eastern Bulgaria / Lyubomir Lyubenov. // Economic Alternatives, 2021, N 4, 640-653. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22017 

 338.4
Ключови думи: 1. цени 2. разходи 3. пазари 4. пчеларство 5. мед 6. В2В маркетинг 7. В2С маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37811

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 176 -

 

Маринова, Диана.  Чартъри и коносаменти при международния превоз на товари по море / Диана Маринова. // Научни трудове на УНСС, Т.5, 2021, N 5, 43-72. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10448 

1. Преподаватели от УНСС 
 338.47  + 347.451.9
Ключови думи: 1. чартър 2. коносамент 3. международни превози 4. договор за морски превоз 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Право 
  

Сист. No: 37813

- 177 -

 

Arnaudov, Borislav.  Analyzing the Factors Which Influence the Effectiveness of Railway Passenger Transport / Borislav Arnaudov. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 137-148. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.07
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10463 

1. Преподаватели от УНСС 2. Transportation Economics 3. Energy 
 656
Ключови думи: 1. transport 2. railway transport 3. energy efficiency 4. public passengers 5. stable development 6. technical indicators 7. operational indicators 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
 пълен текст 

Сист. No: 37853

- 178 -

 

Zinoviev, Vladimir.  The Automation of Standard People Operations in the Energy Transport / Vladimir Zinoviev, Nikolai Nikolov. // Научни трудове на УНСС, 2021, 203-213. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10451 

1. Преподаватели от УНСС 
 338.47
Ключови думи: 1. energy transport 2. software 3. automation 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 37824

Туризъм

- 179 -

 

Гайдаров, Никола.  Влияние на COVID-19 върху авиокомпаниите и международния туризъм / Никола Гайдаров. // Научни трудове на УНСС, 2021, 189-201. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10450 

1. Преподаватели от УНСС 
 338.48
Ключови думи: 1. международен туризъм 2. Ковид-19 3. COVID-19 4. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 37823

- 180 -

 

Кулчев, Красимир.  Инструменти на икономическия анализ при изследване на туристическия пазар / Красимир Кулчев. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 2, 22-39. 

   Прев.загл.: Tools Of Economic Analysis When Researching The Tourism Market

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2633 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. факторен анализ 3. структурен анализ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 37946

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 181 -

Цб II 92479

Гечев, Васил.  Търговският спор САЩ-Китай: повече политика, отколкото икономика / Васил Гечев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 330-345. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 327
Ключови думи: 1. търговски отношения 2. кибершпионаж 3. новият път на коприната 4. стопански интереси 5. политически интереси 6. търговски баланс 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Китай 
  

Сист. No: 37986

- 182 -

 

Желязкова, Донка.  Етапи в развитието на търговските отношения между Европейския Съюз и Русия / Донка Желязкова, Сергей Пиддрубривный. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 3, 76-92. 

   Прев.загл.: Stages in the development of EU trade relations with Russia

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2691 

 339.92
Ключови думи: 1. търговски отношения 2. Русия 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 37954

- 183 -

 

Капканщиков, С. Г.  Коронакризис в механизмах циклического развития мировой и российской экономик / С. Г. Капканщиков. // Российский эконом. журнал, 2021, N 4, 3-33. 

 339.97
Ключови думи: 1. коронавирус 2. глобальный финансово-экономический кризис 3. антикризисное регулирование экономики 4. циклический характер воспроизводства 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
За него: 1. Кондратиев, Н. Д. 2. Кузнец, Саймън 3. Жюглар, Клеман 
  

Сист. No: 37897

- 184 -

Цб П II 157

Михайлова, Маргарита Е.  Влияние на глобалните тенденции и COVID-19 върху развитието на международните нови предприятия / Маргарита Е. Михайлова. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, 53-67. 

   Настоящата статия анализира подробно влиянието на процесите и ефектите, свързани с посочените тенденции, върху създаването и успешното развитие на международните нови предприятия. 

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2679 

 339.94
Ключови думи: 1. COVID-19 2. глобална бизнес среда 3. международни организации 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 37820

- 185 -

 

Петрова, Симеонка.  Предизвикателства пред асортиментното предлагане на ритейлърите в ерата на омниканалността / Симеонка Петрова. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 4, 45-63. 

   Прев.загл.: Challenges facing retailers' assortment supply in the omnichannel age

 339.3
Ключови думи: 1. ритейл практика 2. омниканална търговия 3. омниканална търговия 4. омниканално предлагане на асортимент 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 37959

- 186 -

Цб П ІІ 1480

Рыжих, А. И.  Интеграция цифровых технологий маркетинговых коммуникаций в современном ритейле / А. И. Рыжих, Ли Тяньтянь, Е. Симен. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 9, 202-217. 

   Прев.загл.: Интегриране на дигиталните технологии на маркетинговите комуникации в съвременните търговски обекти

 339.3
Ключови думи: 1. ритейл 2. цифровизация 3. пандемия 4. маркетинговые коммуникации 5. омниканальный маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34542

- 187 -

Цб П II 1656

Boeva, Bistra.  Sustainable Corporate Governance - The Purpose of the Company / Bistra Boeva. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 149-160. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.08
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10464 

1. Преподаватели от УНСС 2. Corporate Governance 
 334.784  + 005
Ключови думи: 1. corporate governance 2. stakeholders 3. purpose 4. shared value 5. sustainability 6. sustainable development 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 пълен текст 

Сист. No: 37857

Европейски съюз

- 188 -

Цб II 92479

Аврейски, Никола.  Европа между Макрон и Меркел / Никола Аврейски. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 208-217. 

1. Политическа наука - конференция 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. колективно лидерство 3. Договор от Аахен 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
За него: 1. Меркел, Ангела 2. Макрон, Еманюел 
  

Сист. No: 37974

- 189 -

Цб П I 1041

Георгиев, Васил.  Конференцията за бъдещето на Европа и общата външна политика и политика за сигурност на ЕС / Васил Георгиев. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 45-56. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638686
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/49/55 

 061.1ЕС  + 32
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. външна политика 3. Конференция за бъдещето на Европа 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37895

- 190 -

 

Георгиев, Васил.  Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз / Васил Георгиев. // Годишник на ВУСИ, 2020, N 1, 5-18. 

 061.1ЕС  + 327
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. сигурност 3. външна политика 4. политика за сигурност 5. глобална стратегия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37906

- 191 -

Цб П II 157

Дамянов, Атанас.  Очертаване линиите на разлома в Европейския съюз / Атанас Дамянов. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, 3-14. 

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2676 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. разпадане 3. Брекзит 4. менталност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37808

- 192 -

Цб II 92479

Кондарев, Тодор.  Новите реалности в политическата система на ЕВропейския съюз / Тодор Кондарев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 261-269. 

1. Политическа наука - конференция 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. Лисабонски договор 3. европейски институции 4. европейска политика 5. политическа система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37978

- 193 -

Цб П II 157

Любенов, В.  Лихвената крива в еврозоната по време на пандемията от COVID-19: влияние на инвестиционните и макроикономическите нагласи / В. Любенов. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 4, 73-100. 

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2696 

 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономика 2. лихвена крива 3. Еврозона 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 5. държавни облигации 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37919

- 194 -

 

Татузов, В. Ю.  Прямые иностранные инвестиции и западноевропейская интеграция: некоторые циклические факторы / В. Ю. Татузов. // Вестн. Моск. ун-та - Сер. Экономика, 2021, N 3, 3-19. 

 339.923:061.1  + 341.24
Ключови думи: 1. ЕС 2. Россия 3. экономическое развитие 4. экономические циклы 5. экономические кризисы 6. волны Н. Кондратьева 7. прямые иностранные инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37855

- 195 -

 

Marikina, Maria.  Institutional Convergence of Bulgaria to the Eurozone Countries / Maria Marikina. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 41-75. 

   doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.03 ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10459 

1. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. institutions 2. convergence 3. institutional quality 4. institutional convergence 5. Bulgaria 6. European Union (EU) 7. Eurozone 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
 пълен текст 

Сист. No: 37839

Право

- 196 -

Цб П I 998

Василева, Мариана.  Срочен трудов договор за определен срок / Мариана Василева. // Актив, 2021, N 11, 45-48. 

 349.2
Ключови думи: 1. срочен трудов договор 2. трудови правоотношения 3. временна работа 4. сезонна работа 5. обезщетение за безработица 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37875

- 197 -

Цб П I 998

Василева, Мариана.  Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие / Мариана Василева. // Актив, 2021, N 12, 56-60. 

 34
Ключови думи: 1. трудов договор 2. прекратяване на договор 3. трудово правоотношение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37885

- 198 -

Цб П I 998

Василева, Мариана.  Закрила при уволнение / Мариана Василева. // Актив, 2022, N 1, 51-57. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудови правоотношения 2. уволнение 3. закрила на работниците 4. синдикални организации 5. прекратяване на трудово правоотношение 6. право на защита 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37934

- 199 -

Цб П II 1645

Димитрова, Снежана.  Технология на трафика на хора / Снежана Димитрова. // Годишник на ВУСИ, 2020, N 1, 29-35. 

 326.1
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. човешки права 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37908

- 200 -

 

Добрева, Наташа.  Критерии за допустимост на жалби по чл. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека - смърт в лечебно заведение / Наташа Добрева. // Адвокатски преглед, 2020, N 12, 33-36. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv12-2020-4-10397.pdf 

 342.7
Ключови думи: 1. човешки права 2. здравно законодателство 3. медицинско обслужване 4. Конвенция за защите на правата на човека и основните свободи 5. жалби 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37833

- 201 -

 

Дулевски, Стойчо.  Съотношението между правото на европейския съюз и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане / Стойчо Дулевски. // Научни трудове на УНСС, 2021, 277-286. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10455 

1. Преподаватели от УНСС 
 34
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. двойно данъчно облагане 3. право на Европейския съюз 4. преки данъци 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37830

- 202 -

Цб П II 1626

Дулевски, Стойчо.  Ключови аспекти относно дъщерното дружество в концепцията за място на стопанска дейност / Стойчо Дулевски. // Бизнес управление, 2021, N 1, 41-55. 

   Прев.загл.: Key Aspects About The Subsidiary In The Concept Of Permanent Establishment

   Статията е индексирана в бази данни: CEEOL и EBSCO. 
   https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4470 

1. Преподаватели от УНСС 
 34
Ключови думи: 1. данъчно право 2. стопанска дейност 3. място на стопанска дейност (МСД) 4. двойно данъчно облагане 5. избягване на двойното данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37938

- 203 -

 

Златанов, Благой.  Относно отражението на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна от сделката / Благой Златанов. // Адвокатски преглед, 2020, N 12, 29-32. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv12-2020-3-10396.pdf 

 347.7
Ключови думи: 1. търговско право 2. Търговски закон (ТЗ) 3. договор 4. договор за текуща сметка (ДТС) ( conto corrente ) 5. контокорентен договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37831

- 204 -

Цб П I 1041

Йорданов, Милорад.  Правата на пострадалите от престъпления като проявление на правата на човека / Милорад Йорданов. // Политика и сигурност, III, 2019, N 2, 60-74. 

   doi: 10.5281/zenodo.5668069
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/95/104 

 342.7
Ключови думи: 1. престъпления 2. пострадали 3. права на човека 4. човешки права 5. законосъобразност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37890

- 205 -

 

Йорданова, Радослава.  Фишът за налагане на глоба по Закона за движението по пътищата и наказателното обвинение по чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека / Радослава Йорданова. // Адвокатски преглед, 2020, N 12, 3-11. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv12-2020-10394.pdf  

 351.81
Ключови думи: 1. Закон за движение по пътищата (ЗДвП) 2. административни нарушения 3. глоба 4. електронен фиш 5. Конвенция за защите на правата на човека и основните свободи 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37827

- 206 -

Цб II 92479

Манолов, Георги.  Всеобщото избирателно право - равенство или привилегия / Георги Манолов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 145-154. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 324  + 342.8
Ключови думи: 1. всеобщо избирателно право 2. привилегии 3. равенство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 37967

- 207 -

 

Маринова, Диана.  Чартъри и коносаменти при международния превоз на товари по море / Диана Маринова. // Научни трудове на УНСС, Т.5, 2021, N 5, 43-72. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10448 

1. Преподаватели от УНСС 
 338.47  + 347.451.9
Ключови думи: 1. чартър 2. коносамент 3. международни превози 4. договор за морски превоз 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Право 
  

Сист. No: 37813

- 208 -

Цб П I 998

Мушкаров, Гошо.  Обезщетения по Кодекса на труда / Гошо Мушкаров. // Актив, 2022, N 1, 58-60. 

 349.22
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. трудови договори 3. брутно трудово възнаграждение 4. обезщетение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37935

- 209 -

 

Пенчев, Георги.  Правен режим на защитените природни територии по директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО на Европейския съюз / Георги Пенчев. // Научни трудове на УНСС, 2021, 231-262. 

   Основната цел на настоящото изследване е анализ на опазването на биологичното разнообразие в защитени природни територии по директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО. Тези правни актове на Европейския съюз са свързани с опазването на видове от дивата флора и фауна и природните местообитания. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10453 

 34
Ключови думи: 1. Директива 92/43/ЕИО 2. Директива 2009/147/ЕО 3. Европейски съюз (ЕС) 4. защитени природни територии 5. екологично законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37826

- 210 -

Цб П I 1041

Спасова, Люба.  Престъпления от омраза и нормализация на омразата. Данни за България / Люба Спасова. // Политика и сигурност, III, 2019, N 2, 13-31. 

   doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.5667849
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/92/101 

 343
Ключови думи: 1. престъпления 2. престъпления от омраза 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37887

- 211 -

 

Ставру, Стоян.  "Разширен" режим на лични контакти между детето и родителя, който не упражнява родителските права: "битката" за ежедневието на детето в практиката на Върховния касационен съд / Стоян Ставру. // Адвокатски преглед, 2020, N 12, 12-28. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv12-2020-2-10395.pdf 

 347.6
Ключови думи: 1. семейно право 2. родителски права 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37829

- 212 -

 

Чилова, Нина.  Данъчни нарушения и наказания. Понятие. Видовe / Нина Чилова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 215-229. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10452 

1. Преподаватели от УНСС 
 342.9  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчни престъпления 2. фактически състав 3. административно наказание 4. данъци 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37825

Обществено управление. Публична администрация

- 213 -

Цб II 92479

Боянов, Калин.  Свързаното управление - българският опит в европейска перспектива / Калин Боянов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 346-357. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 351/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични услуги 3. свързано правителство 4. административна реформа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37987

- 214 -

Цб II 92479

Петкова-Гурбалова, Ия.  Ръководителите в централната и местна администрация - лидери или администратори? / Ия Петкова-Гурбалова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 185-196. 

1. Политическа наука - конференция 
 351/354.008.2
Ключови думи: 1. местна администрация 2. централна администрация 3. лидерство 4. автентично лидерство 5. себепознание 6. вътрешна морална перспектива 7. прозрачност в отношенията 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 37971

- 215 -

 

Pavlova, Miglena.  Digitalization of the Awarding Process in Bulgaria During a Pandemic / Miglena Pavlova. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 9-23. 

   doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.01 ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10457 

1. Преподаватели от УНСС 
 347.45  + 004
Ключови думи: 1. digitalization 2. procurement 3. electronic procurement 4. public procurement 5. electronic platforms 6. award process 7. procurement awarding 8. Bulgaria 9. pandemic 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Обществено управление. Публична администрация 
 пълен текст 

Сист. No: 37835

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 216 -

Цб П II 1645

Алашки, Максим.  Система за защита на националната сигурност / Максим Алашки. // Годишник на ВУСИ, 2020, N 1, 19-28. 

 355/359
Ключови думи: 1. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37907

- 217 -

Цб П I 1041

Бакалов, Йордан.  Влиянието на кюрдския въпрос върху стабилността на Близкия Изток и Черноморския регион. Новият регионален милитаризъм на Турция / Йордан Бакалов. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 21-44. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638669
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/48/54 

 355/359  + 327
Ключови думи: 1. кюрдски въпрос 2. Близък Изток 3. Черноморски регион 4. Турция 5. Сирия 6. милитаризъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37893

- 218 -

 

Борисов, Томо.  Психо-физическа подготовка на служители от сектора за сигурност за действие в кризисни ситуации / Томо Борисов. // Годишник на ВУСИ, 2020, N 1, 36-40. 

 355/359
Ключови думи: 1. психо-физическа подготовка 2. полицейски служители 3. кризисна ситуация 4. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37909

- 219 -

Цб П I 1041

Дойков, Ненко.  Тактически действия в сгради и постройки / Ненко Дойков. // Политика и сигурност, III, 2019, N 2, 5-12. 

   doi: 10.5281/zenodo.5667735
   https://zenodo.org/record/5667735#.YegKKdJBzs0 

1. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. тактическа подготовка 2. тактически действия 3. психо-физическа подготовка 4. екстремални ситуации 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37886

- 220 -

Цб П I 1041

Кожухаров, Станимир.  Осигуряване на безопасността на движение от "Териториална полиция" / Станимир Кожухаров. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 57-74. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638693
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/50/56 

 656.11
Ключови думи: 1. пътна безопасност 2. движение 3. полиция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37898

- 221 -

 

Dimitrov, Atanas.  "COVID-19" Pandemic: Rethinking Defence Spending in Bulgaria / Atanas Dimitrov. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 25-39. (CEEOL). 

   doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.02 ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10458 

1. Преподаватели от УНСС 
 351.86  + 616-036.21  + 336
Ключови думи: 1. defence 2. defence spending 3. pandemic 4. COVID-19 5. military expenditure 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 37838

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 222 -

Цб П I 998

Заркова, Вержиния.  Парично обезщетение при временна неработоспособност поради общо заболяване при работа през определени дни / Вержиния Заркова. // Актив, 2021, N 12, 51-56. 

 368
Ключови думи: 1. временна нетрудоспособност 2. обезщетение 3. общо заболяване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37883

- 223 -

Цб П I 998

Заркова, Вержиния.  Осигурителни вноски върху премиите и целевите награди / Вержиния Заркова. // Актив, 2022, N 1, 47-50. 

 368
Ключови думи: 1. награди 2. премийни приходи 3. осигурителни вноски 4. допълнителни възнаграждения 5. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 6. примери 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37933

- 224 -

 

Йорданов, Йордан.  Демографски детерминанти и предизвикателства пред социалната защита при майчинство в България / Йордан Йорданов. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 2, 56-80. 

   Прев.загл.: Demographic Determinants And Challenges To Social Protection For Maternity In Bulgaria

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2635 

 314  + 304
Ключови думи: 1. социална защита 2. обезщетение при майчинство 3. демографска политика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37948

- 225 -

Цб П II 157

Йорданов, Пламен.  Организационно-икономически характеристики на обезщетенията при болест с временна неработоспособност / Пламен Йорданов, Маргарита Николова, Жанета Ангелова. // Народностопански архив, LXXIV, 2021, N 3, 15-35. 

   Обект на изследване е осигуряването при болест с общ характер, а предмет – организационната рамка и режимът на предоставяните обезщетения при временна неработоспособност. Цел на настоящата разработка е да бъдат проучени организационно-икономическите характеристики на паричните обезщетения при болест с временна неработоспособност с общ характер в избрани страни от Европейския съюз като основа за очертаване насоките за организационно развитие и усъвършенстване на предоставяната оси¬гурителна защита в България. 

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2677 

 368
Ключови думи: 1. временна неработоспособност 2. заболявания 3. обезщетение по болест 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37816

- 226 -

Цб П I 1041

Марков, Костадин.  Нормативно определени изисквания при планирането на социалните услуги в Националната карта през 2021 година / Костадин Марков. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 84-93. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638709
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/52/58 

 005  + 36
Ключови думи: 1. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37902

- 227 -

Цб П I 998

Петкова, Аспасия.  Прпомени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и в КСО / Аспасия Петкова. // Актив, 2021, N 11, 41-45. 

 368
Ключови думи: 1. държавно обществено осигуряване (ДОО) 2. линия на бедност 3. пенсионна реформа 4. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37873

Образование

- 228 -

Цб П ІІ 1480

Авдеева, Е. С.  Исследование факторов внешнего влияния на процесс оценки результатов обучения в вузе / Е. С. Авдеева, Т. Э. Носальская, Н. Ю. Светова, Е. А. Цвелик. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 9, 157-175. 

   Прев.загл.: Изследване на факторите на външно влияние върху процеса на оценяване на резултатите от обучението в университета

 37.014.54
Ключови думи: 1. ВУЗ 2. давление на преподавателя 3. оценивание результатов обучения 4. качество высшего образования 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 37150

- 229 -

Цб II 92479

Винаров, Иван.  Разпространение на политическите науки в страните от региона на Западните Балкани / Иван Винаров. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 93-104. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. политическа наука 2. политология 3. висше образование 4. рейтинг 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 37963

- 230 -

Цб II 92479

Димитров, Александър.  Развитието на политическите науки - поглед към бъдещето / Александър Димитров. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 76-92. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. политически науки 2. висше образование 3. рейтинг 4. индикатори 5. методология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 
  

Сист. No: 37962

- 231 -

 

Молокова, Е. Л.  К сравнительной характеристике национальных моделей организации высшего образования / Е. Л. Молокова, В. Л. Устюжанин. // Российский эконом. журнал, 2021, N 1, 109-123. 

   В статье исследуются национальные модели организации высшего образования. За основу анализа взяты системы высшего образования США, Германии, Нидерландов, Китая и России. 

 37.03
Ключови думи: 1. высшее образование 2. финансирование 3. коммерциализация вузов 4. академическое сообщество 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 37892

- 232 -

Цб П II 1626

Славева, Красимира.  Изграждане на ефективна връзка "образование - наука - бизнес" - стратегическа цел и средство за повишаване на ефективността на разходите за висше образование / Красимира Славева. // Бизнес управление, 2021, N 1, 5-22. 

   Прев.загл.: Building an effective relationship "education-science-business" - strategic objective and means for increasing the efficiency of higher education expenditures.

   Статията е индексирана в бази данни: CEEOL и EBSCO. 
   https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4468 

 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. разходи за образование 3. статистически анализ 4. структурни изменения 5. трендови модели 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 37937

- 233 -

 

Стефанова, Кристина.  Модели на финансиране на научно-изследователската и развойна дейност в Европейския съюз: клъстер анализ / Кристина Стефанова. // Научни трудове на УНСС, Т. 5, 2021, N 5, 173-187. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10449 

1. Преподаватели от УНСС 
 378  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. клъстерен анализ 3. иновации 4. научно-изследователска дейност 5. финансиране 6. НИРД 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37822

- 234 -

 

Филипов, Александър.  Училищният директор - образователен лидер и професионален мениджър / Александър Филипов. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 2, 40-55. 

   Прев.загл.: School Principals - Educational Leaders And Professional Managers

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2634 

 37.014.54
Ключови думи: 1. училищно образование 2. управление на образованието 3. стил на управление 4. училища 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 37947

- 235 -

 

Хюсеинов, Баки.  Проблемът „напускане на училище“ – предизвикателства, причини, политики / Баки Хюсеинов. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 38, 2020, N 1, 125-142. 

 37
Ключови думи: 1. образование 2. териториални различия 3. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 37868

- 236 -

 

Velinova-Sokolova, Nadya.  Accounting Education, Accounting Profession and COVID-19? / Nadya Velinova-Sokolova. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 125-136. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.06
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10462 

1. Education and Research Institutions 2. Accounting and Auditing 
 378  + 657
Ключови думи: 1. students 2. accounting 3. accounting education 4. accounting profession 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
 пълен текст 

Сист. No: 37852

Обществено положение на жената

- 237 -

Цб II 92479

Иванов, Станислав.  Начален етап на политизирането на женско дружектво "Елховка" след деветосептемврийския преврат / Станислав Иванов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 387-396. 

1. Политическа наука - конференция 
 396.000.32
Ключови думи: 1. женски дружества 2. 9 септември 1944 3. общество 4. жени 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 37991

- 238 -

Цб II 92479

Попадийна, Евелин.  Приносът на жените в политиката в началото на XXI век / Евелин Попадийна. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 443-452. 

1. Политическа наука - конференция 
 396.9
Ключови думи: 1. жени 2. политика 3. права на жените 4. феминизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 37996

Математика. Естествени науки

Екология

- 239 -

 

Бонева, Светла.  Развитие на политиката за въвеждане на въглеродни данъци: глобални и Европейски измерения / Светла Бонева. // Научни трудове на УНСС, 2021, 93-120. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10446 

1. Преподаватели от УНСС 
 502.3  + 336
Ключови думи: 1. въглеродни данъци 2. Европейски съюз (ЕС) 3. въглероден граничен данък 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37814

Приложни науки

Здравеопазване

- 240 -

Цб II 92479

Кръстев, Николай.  Пандемия, модернизация и популизъм / Николай Кръстев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 300-305. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32  + 614
Ключови думи: 1. COVID-19 2. Ковид-19 3. пандемична криза 4. авторитаризъм 5. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37983

- 241 -

 

Новоселова, Л. А.  Государственная антивирусная политика: поучительная китайская практика / Л. А. Новоселова. // Российский эконом. журнал, 2021, N 2, 77-90. 

 614
Ключови думи: 1. пандемия 2. коронавирус 3. Китай 4. антикризисная политика 5. здравоохранение 6. денежно кредитная политика государства 7. целевые облигационные займы 8. стимулирование инвестиционной активности 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37894

- 242 -

Цб II 92479

Пастармаджиева, Даниела.  Избори в условията на пандемията от Covid-19 / Даниела Пастармаджиева. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 306-314. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 614
Ключови думи: 1. пандемия 2. Ковид-19 3. COVID-19 4. изборен процес 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37984

Информационни технологии. Иновации

- 243 -

Цб II 92479

Денчев, Емил.  Приложение на дигиталните технологии в политологията / Емил Денчев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 67-75. 

1. Политическа наука - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. блокчейн 2. виртуална реалност 3. добавена реалност 4. изкуствен интелект (AI) 5. Интернет на нещата ( IoT) 6. облачни услуги 7. складове от данни 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37961

- 244 -

Цб II 92479

Джиджев, Божидар.  Основни институции за формиране на обществено мнение / Божидар Джиджев. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 437-442. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. медии 2. обществено мнение 3. образование 4. постдемокрация 5. семейство 6. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37995

- 245 -

Цб II 92479

Златанова, Маряна.  Дигиталните разкази в новата политическа реалност / Маряна Златанова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 420-436. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. комуникация 2. дигитализация 3. политическа ситуация 4. социални медии 5. социология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37994

- 246 -

 

Кирилова, Катя.  Състояние на електронното управление и дигиталните административни услуги в Република България / Катя Кирилова. // Бизнес управление, XXXI, 2021, N 2, 5-21. 

   Прев.загл.: The State Of E-Government And Digital Administrative Services In The Republic Of Bulgaria

   Статията е индексирана в баpи данни CEEOL и EBSCO. 
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2632 

 338.46:352/353
Ключови думи: 1. електронно управление 2. информационни технологии 3. обработка на информация 4. обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 37944

- 247 -

Цб II 92479

Николова, Християна.  Дигиталните технологии като арена на демократизация и активиране на гражданското общество / Християна Николова. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 407-419. 

1. Политическа наука - конференция 
 32  + 004.5
Ключови думи: 1. демократизация 2. дигитализация 3. дигитални технологии 4. гражданско общество 5. онлайн мобилизация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37993

- 248 -

Цб П ІІ 1480

Рыжих, А. И.  Интеграция цифровых технологий маркетинговых коммуникаций в современном ритейле / А. И. Рыжих, Ли Тяньтянь, Е. Симен. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 9, 202-217. 

   Прев.загл.: Интегриране на дигиталните технологии на маркетинговите комуникации в съвременните търговски обекти

 339.3
Ключови думи: 1. ритейл 2. цифровизация 3. пандемия 4. маркетинговые коммуникации 5. омниканальный маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34542

- 249 -

Цб П II 1655

Boyanov, Luben K.  Financial Data Processing in Big Data Platforms / Luben K. Boyanov. // Economic Alternatives, Т. 4, 2021, N 4, 534-546. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22011 

1. Преподаватели от УНСС 
 004.6
Ключови думи: 1. големи данни 2. ИТ процеси 3. обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37806

- 250 -

 

Pavlova, Miglena.  Digitalization of the Awarding Process in Bulgaria During a Pandemic / Miglena Pavlova. // Yearbook of UNWE, 2021, N 1, 9-23. 

   doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.01 ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10457 

1. Преподаватели от УНСС 
 347.45  + 004
Ключови думи: 1. digitalization 2. procurement 3. electronic procurement 4. public procurement 5. electronic platforms 6. award process 7. procurement awarding 8. Bulgaria 9. pandemic 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Обществено управление. Публична администрация 
 пълен текст 

Сист. No: 37835

- 251 -

Цб П II 1655

Velev, Mladen.  Innovative Activity of Small and Medium- Sized Enterprises / Mladen Velev, Boyko Takov. // Economic Alternatives, Т. 4, 2021, N 4, 580-608. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/22014 

 004  + 005.7
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. иновации 3. дейност 4. изследвания 5. анализ 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 37809

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 252 -

Цб П I 1041

Манолов, Георги Л.  Родовите привилегии в Древния Изток / Георги Л. Манолов. // Политика и сигурност, V, 2021, N 1, 7-20. 

   doi: 10.5281/zenodo.5638637
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/47/53 

1. Преподаватели от УНСС 
 32
Ключови думи: 1. власт 2. привилегии 3. Древен Изток 4. Месопотамия 5. Шумер 6. Акад 7. Вавилон 8. Асирия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 37891

- 253 -

Цб II 92479

Панайотов, Тодор.  Основателят на УНСС и развитието на печатните медии в България / Тодор Панайотов. // Новите реалности и политическата наука : Сборник с доклади  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 132-141. 

1. Политическа наука - конференция 2. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 070.000.93  + 92 Бобчев, Стефан Савов
Ключови думи: 1. печатни медии 2. български медии 3. история 4. история на журналистиката 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
  

Сист. No: 37966


 Индекс по АВТОРИ

Аdeniyi, Oluwatosin 107 
Авдашева, С. 138 
Авдеева, Е. С. 228 
Аврейски, Никола 36 188 
Айрапетян, Мамикон 84 
Алашки, Максим 156 216 
Ангелов, Петко 109 
Ангелова, Жанета 225 
Антонов, Лъчезар 37 
Арутюнян, Ани 40 
Асенов, Емил 139 
Асенов, Симеон 38 
Атанасова, Маргарита 95 96 
Бакалов, Йордан 39 217 
Банкова, Дияна 140 
Белева, Искра 97 
Благоева, Блага 40 
Божков, Васил 141 
Бонев, Живко 142 143 
Бонева, Светла 112 239 
Борисов, Борислав 144 
Борисов, Томо 218 
Борисова-Маринова, Кремена 9 98 
Боянов, Калин 41 213 
Братков, Марин 3 165 
Бутырин, В. В. 166 
Бутырина, Ю. А. 166 
Василев, Валентин 157 
Василева, Валентина 113 171 
Василева, Мариана 196 197 198 
Вейсел, Али 145 
Велчев, Андрей 31 42 
Вечев, Венцислав 146 147 
Винаров, Иван 43 229 
Гайдаров, Никола 179 
Георгиев, Васил 44 45 189 190 
Георгиева, Даниела Венциславова 1 
Гечев, Васил 46 181 
Господинова, Силвия 170 
Градинаров, Борислав 47 
Гуров, И. Н. 85 
Дамянов, Атанас 191 
Денчев, Емил 48 243 
Джиджев, Божидар 10 49 244 
Димитров, Александър 50 230 
Димитрова, Елица 11 
Димитрова, Мина 114 
Димитрова, Снежана 199 
Димитрова, Христина 2 51 
Дмитриев, А. Г. 32 
Добрева, Наташа 200 
Дойков, Йордан 12 52 
Дойков, Ненко 219 
Долженко, Руслан 99 
Досев, Христо 148 149 150 
Дулевски, Стойчо 86 201 202 
Дурев, Галин 13 53 
Дурин, Стоян 151 
Желязкова, Донка 182 
Заркова, Вержиния 222 223 
Заркова, Силвия 109 
Златанов, Благой 203 
Златанова, Маряна 14 33 54 245 
Золотарева, А. Б. 87 
Иванов, Станислав 55 237 
Йорданов, Йордан 15 224 
Йорданов, Милорад 204 
Йорданов, Пламен 225 
Йорданова, Евелин 16 
Йорданова, Радослава 205 
Капканщиков, С. Г. 183 
Кирилова, Катя 158 246 
Коджабашева, Рада 56 
Кожухаров, Станимир 220 
Колева-Стефанова, Десислава 100 
Кондарев, Тодор 57 192 
Кривенко, М. С. 166 
Кръстев, Николай 58 240 
Кузманска, Марияна 59 
Кулакова, М. В. 115 
Куликова, Е. Ю. 85 
Кулчев, Красимир 180 
Кънев, Методи 6 88 
Ли Тяньтянь 186 248 
Льондев, Атанас 116 
Любенов, В. 193 
Любенов, Любомир 167 
Маклакова, Ю. А. 115 
Манолов, Георги 60 206 
Манолов, Георги Л. 61 252 
Манчева, Галя 62 117 
Маргоевски, Алексей 63 
Маринова, Диана 176 207 
Марков, Костадин 101 226 
Мизов, Максим 4 64 
Микова, Росица 172 
Минчев, Иван 118 119 
Митев, Трендафил 65 
Михайлова, Маргарита Е. 184 
Молокова, Е. Л. 231 
Моралийска-Николова, Станислава 17 18 
Мушкаров, Гошо 208 
Ненков, Петър 66 
Ненкова, Пресияна 120 
Николов, Георги 152 
Николова, Величка 91 
Николова, Маргарита 225 
Николова, Християна 67 247 
Новоселова, Л. А. 241 
Носальская, Т. Э. 228 
Панайотов, Тодор 34 68 253 
Панева, Лиляна 121 122 123 124 
Папраданова, Диана 153 
Парушев, Пламен 69 
Пастармаджиева, Даниела 70 242 
Пелов, Тихомир 173 
Пеникас, Г. И. 125 
Пенчев, Георги 209 
Петкова, Аспасия 126 227 
Петкова-Гурбалова, Ия 71 214 
Петров, Камен 72 110 
Петрова, Мария 7 73 
Петрова, Силвия 35 74 
Петрова, Симеонка 185 
Пиддрубривный, Сергей 182 
Попадийна, Евелин 75 238 
Попова, Евгения 127 128 129 
Пыряев, В. В. 159 
Романников, А. Н. 32 
Рыжих, А. И. 186 248 
Светова, Н. Ю. 228 
Симен, Е. 186 248 
Симеонов, Калоян 130 
Симеонова, Елена 5 19 76 
Славева, Красимира 232 
Спасова, Люба 20 210 
Сракмаджиев, Мартин 77 
Ставру, Стоян 211 
Стефанова, Кристина 131 233 
Стойчев, Любомир 21 
Стоянов, Атанас 154 
Татузов, В. Ю. 194 
Тепавичарова, Милена 160 
Тодоров, Павлин 89 
Тодоров, Тодор 22 
Тодорова-Петкова, Силвия Драганова 111 
Устюжанин, В. Л. 231 
Филипов, Александър 234 
Хаджиев, Алекс 78 
Христов, Александър 168 
Христов, Ивайло 79 
Христова, Адриана 102 
Хюсеинов, Баки 235 
Цакова, Ивка 80 
Цвелик, Е. А. 228 
Цветкова, Станислава 132 
Цеков, Николай 23 103 104 105 
Чилова, Нина 133 212 
Чолаков, Петър 81 
Юсупова, Г. Ф. 138 
Янков, Георги 82 
Adedeji, Abdulfatai A. 107 
Arnaudov, Borislav 177 
Bino, Ermal 169 
Boeva, Bistra 161 187 
Borissova-Marinova, K. 24 
Borowiak, Patryk 8 28 90 
Boyanov, Luben K. 249 
Charalampi, Anastasia 92 
Dimitrov, Atanas 134 221 
Dimitrova, Elitsa 25 
Huseyn, Ramil 174 
Jabkowski, Piotr 8 28 90 
Jeliazkova, Maria 106 
Kamran, Hyder 169 
Khalilov, Hamza 174 
Khan, Zaheer Ahmed 169 
Kodjabasheva, Rada 83 
Kotzeva,Tatyana 26 
Lillova, Kamellia 27 
Lyubenov, Lyubomir 175 
Marikina, Maria 93 195 
Mathieu, Alban 135 
Michalopoulou, Catherine 92 
Nenkova, Presiana 136 
Nikolov, Nikolai 178 
Nowak, Marek 8 28 90 
Oyinlola, Mutiu A. 107 
Paunov, Marin 29 108 
Pavlova, Miglena 162 215 250 
Popova, Nelly 137 
Radev, Radko 94 
Takov, Boyko 164 251 
Todorov, Todor 30 
Tsiganou, Joanna 92 
Velev, Mladen 163 164 251 
Veleva, Siya 163 
Velinova-Sokolova, Nadya 155 236 
Zinoviev, Vladimir 178 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуальные проблемы экономики и экономической политики России 84 
Амортизационни планове 142 
Ангажименти на работодателите при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ 127 
Аспекти на счетоводното отчитане на командировките в страната от бюджетните организации 147 
Бенчмаркинг - същност, характеристики, възможности 160 
Бенчмаркингът като инструмент за управление на кризисни ситуации - от теоретична рамка към практическо приложение 157 
Блокчейн в системе экономических и трудовых отношений: перспективы и сдерживающие силы 99 
Българските политически институции и украинската криза 81 
Влияние на COVID-19 върху авиокомпаниите и международния туризъм 179 
Влияние на глобалните тенденции и COVID-19 върху развитието на международните нови предприятия 184 
Влияние на нарастването на пенсионната възраст върху трудовите ресурси на България през последните две десетилетия 105 
Влиянието на кюрдския въпрос върху стабилността на Близкия Изток и Черноморския регион. Новият регионален милитаризъм на Турция 39 217 
Войните в Косово и Източна Украйна и двойният стандарт при оценката на двете събития от международната общност 66 
Връзка между преки чуждестранни инвестиции и основен лихвен процент в контекста на демократизацията: на примера на Западните Балкани 62 117 
Всеобщото избирателно право - равенство или привилегия 60 206 
Възможности за модернизация и електронизация на вътрешния контрол в публичния сектор 144 
Генезис и особености на концепцията за интегрирана отчетност. Корелационна зависимост между интегрираното отчитане и модела COSO 154 
Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз 45 190 
Государственная антивирусная политика: поучительная китайская практика 241 
Данъчна децентрализация – подходи за вертикално структуриране на данъчните постъпления в публичния сектор 120 
Данъчна ставка за ДДС при услуга за международен превоз, осъществявана от подизпълнител 122 
Данъчни и осигурителни задължения за доходи от интернет сайтове 123 
Данъчни нарушения и наказания. Понятие. Видовe 133 212 
Данъчни облекчения за деца за 2021 г. 126 
Данъчно третиране по ЗДДС на сделки с недвижими имоти 113 171 
Данъчно третиране по ЗДДФЛ на авторски и лицензионни възнаграждения 119 
Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на акции и дялове на чуждестранни дружества 118 
Декомпозиране на намалението в равнището на завършена кохортна раждаемост по паритетни компоненти на промяната в България 18 
Демографски детерминанти и предизвикателства пред социалната защита при майчинство в България 15 224 
Депопулацията на селските райони в България за периода 2001–2017 172 
Дигитална администрация и утвърждаване на правила за работа в хоум офис 101 
Дигиталните разкази в новата политическа реалност 14 33 54 245 
Дигиталните технологии като арена на демократизация и активиране на гражданското общество 67 247 
Дисбалансите в сферата на недвижимите имоти 173 
Европа между Макрон и Меркел 36 188 
Елементите на финансовия отчет по МСФО - характеристика и връзки между тях в процеса на признаването им 141 
Емоцията и ценообразуването 3 165 
Етапи в развитието на търговските отношения между Европейския Съюз и Русия 182 
Ефекти на глобалната икономическа криза и COVID-19 пандемията върху управлението на държавния дълг в силно задлъжнели страни 91 
За мотивацията: смяна на операционните системи 156 
За някои аспекти на финансовия одит, свързани с противодействието на икономическата престъпност 140 
За олигархичната политика в развитите западни държави през XXI век 80 
За приложността на политическите науки в новия глобален безпорядък 72 110 
Зависимость между уровнем развития страны и влиянием структуры банковского кредитования на экономический рост 85 
Задбалансовото счетоводно отчитане в публичния сектор 146 
Закрила при уволнение 198 
Избори в условията на пандемията от Covid-19 70 242 
Изграждане на ефективна връзка "образование - наука - бизнес" - стратегическа цел и средство за повишаване на ефективността на разходите за висше образование 232 
Инструменти на икономическия анализ при изследване на туристическия пазар 180 
Интеграция цифровых технологий маркетинговых коммуникаций в современном ритейле 186 248 
Исследование факторов внешнего влияния на процесс оценки результатов обучения в вузе 228 
К сравнительной характеристике национальных моделей организации высшего образования 231 
Как повысить эффективность бюджетного контроля? 87 
Капитализмът срещу себе си (критически възгледи и прозрения) 6 88 
Ключови аспекти относно дъщерното дружество в концепцията за място на стопанска дейност 202 
Консенсусната демокрация - същност и възможности 65 
Конференцията за бъдещето на Европа и общата външна политика и политика за сигурност на ЕС 44 189 
Коронакризис в механизмах циклического развития мировой и российской экономик 183 
Кохортна раждаемост в България – динамика и основни характеристики 17 
Криптовалюта: трудный путь от де-факто к де-юре 115 
Критерии за допустимост на жалби по чл. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека - смърт в лечебно заведение 200 
Лидерът и партията : предизвикателства в управлението на политическите структури 13 53 
Лихвената крива в еврозоната по време на пандемията от COVID-19: влияние на инвестиционните и макроикономическите нагласи 193 
Медии, политически комуникации и обществена съпричастност 31 42 
Между войната и дипломацията: краят на ялтенско-потсдамския международен ред и мястото на България 47 
Метаморфозите на политиката в началото на XXI век 82 
Митнически контрол при износ на изделия с двойна употреба 116 
Модели на финансиране на научно-изследователската и развойна дейност в Европейския съюз: клъстер анализ 131 233 
Моделирование эффективной стратегии PR-кампании 32 
Мястото на стопанска дейност и постоянният обект в контекста на дъщерното дружество и дигиталната икономика 86 
Нагласи и дистанции на етническите българи във фертилна възраст спрямо смесените бракове с български граждани от турски произход 21 
Насърчаване на инвестиционната активност в дейности и сектори с висока добавена стойност в условия на демографски ограничения върху работната сила в България 97 
Начален етап на политизирането на женско дружектво "Елховка" след деветосептемврийския преврат 55 237 
Незавършеното производство и финансовия резултат на предприятието 143 
Новите реалности в политическата система на ЕВропейския съюз 57 192 
Новите реалности и политическата наука (неолиберализмът и неговите неудобства) 77 
Новите реалности, моралните дефицити и политологията 4 64 
Нормативно определени изисквания при планирането на социалните услуги в Националната карта през 2021 година 226 
Обезщетения по Кодекса на труда 208 
Облагане на доходите от наем в полза на чуждестранни физически лица и предоставянето на информация за тези доходи 129 
Облагане на печалби и доходи от сделки с финансови активи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ 149 
Общи и регионални аспекти на застаряването на трудовите ресурси в България 104 
Организационно-икономически характеристики на обезщетенията при болест с временна неработоспособност 225 
Осигурителни вноски върху премиите и целевите награди 223 
Осигуряване на безопасността на движение от "Териториална полиция" 220 
Основателят на УНСС и развитието на печатните медии в България 34 68 253 
Основни институции за формиране на обществено мнение 10 49 244 
Основни ценности на консервативната политическа философия: опит за съвременна интерпретация 2 51 
Оспорване на изборния резултат в новата политическа реалност 69 
Относно отражението на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна от сделката 203 
Отчитане на материалните запаси 151 
Отчитане на отсрочени данъци за активи с право на ползване по договори за оперативен лизинг съгласно изискванията на МСФО 16 лизинг 152 
Очаквана продължителност на живота в добро здраве в България по пол и за специфични възрасти през периода 2011–2016 16 
Очертаване линиите на разлома в Европейския съюз 191 
Пандемия, модернизация и популизъм 58 240 
Парично обезщетение при временна неработоспособност поради общо заболяване при работа през определени дни 222 
Перспективи на икономически активното население на България 98 
По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на български иновативни предприятия 1 
Подоходното облагане на доходите от наем на физичаски лица за недвижимо имущество, предоставено на предприятия 121 
Познавателни проблематизации при институционалната сегментация (по концептуалното схващане на Питър Бъргър и Томас Лукман) 12 52 
Показатели относно противодействие на корупцията в нефинансовите декларации на предприятията 145 
Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ с подаване на годишна данъчна декларация за 2021 г. 128 
Политика на постистината в контекста на инфодемията Covid-19 35 74 
Политика на страха: капаните на изопачената реалност 5 19 76 
Политическата криза в Киргизстан и отражението й върху националната сигурност 63 
Политическият плурализъм в България: тридесет години по-късно 38 
Правата на пострадалите от престъпления като проявление на правата на човека 204 
Правен режим на защитените природни територии по директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО на Европейския съюз 209 
Предизвикателства пред асортиментното предлагане на ритейлърите в ерата на омниканалността 185 
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие 197 
Премия за неявное страхование вкладов в российских государственных банках 125 
Престъпления от омраза и нормализация на омразата. Данни за България 20 210 
Приложение на дигиталните технологии в политологията 48 243 
Приносът на жените в политиката в началото на XXI век 75 238 
Проблеми пред сближаването на плановите райони В България 111 
Проблемът „напускане на училище“ – предизвикателства, причини, политики 235 
Продажбите на консигнация през погледа на търговското, счетоводното и данъчното законодателство 150 
Продължително безработни и обезкуражени лица в България през периода 2003-2017 102 
Просещите принцове на Макиавели 56 
Прпомени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и в КСО 227 
Прямые иностранные инвестиции и западноевропейская интеграция: некоторые циклические факторы 194 
Психо-физическа подготовка на служители от сектора за сигурност за действие в кризисни ситуации 218 
Публични задължения на физически лица, подлежащи на принудително изпълнение 124 
Развитие на дигиталните умения на заети лица в България - тенденции и предизвикателства 96 
Развитие на изследванията в областта на формалната демография в академичното звено по демография през периода 1990-2019 9 
Развитие на политиката за въвеждане на въглеродни данъци: глобални и Европейски измерения 112 239 
Развитието на политическите науки - поглед към бъдещето 50 230 
Разпространение на политическите науки в страните от региона на Западните Балкани 43 229 
Регионални геополитически рискове: три сюжета 79 
Регионални различия във възпроизводството на трудовите ресурси в България 23 103 
Родовите привилегии в Древния Изток 61 252 
Ръководителите в централната и местна администрация - лидери или администратори? 71 214 
Свързаното управление - българският опит в европейска перспектива 41 213 
Система за защита на националната сигурност 216 
Социалната политика в контекста на кандидат-президентската реторика 59 
Социални различия в репродуктивните намерения на съвременните млади поколения в България. Резултати от европейско социално изследване 11 
Социални, демографски иикономически дистанции между страните членки на Европейския съюз, допринасящи за регионални различия на пазара на труд 100 
Сравнение между България и Хърватия по пътя към ERM II и банковия съюз на ЕС 130 
Срочен трудов договор за определен срок 196 
Стратегическитe маркетинг взаимоотношения в сектор пчеларство в област Русе 167 
Счетоводни и данъчни аспекти на финансиранията 148 
Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране 114 
Счетоводното отчитане на поетите ангажименти за разходи в бюджетните организации 153 
Съвременната социална ситуация и провокацията към социалните науки 7 73 
Съвременни промени в заетостта в България и предизвикателства пред националната система за инспектиране на труда 95 
Съотношението между правото на европейския съюз и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане 201 
Състояние на електронното управление и дигиталните административни услуги в Република България 158 246 
Тактически действия в сгради и постройки 219 
Теоретические и практические аспекты преодоления неопределенности в процессе управления организацией 159 
Теоретични основи на първата покупка в маркетинга 168 
Технология на трафика на хора 199 
Толерантността отвъд границите на негативното признаване на различията 37 
Турция в индексите за демокрация 40 
Търговският спор САЩ-Китай: повече политика, отколкото икономика 46 181 
Училищният директор - образователен лидер и професионален мениджър 234 
Уязвимите общности в България – съществуващ капацитет и перспективи за развитие 22 
Фактори, обусловили доминиращата роля на сектора на услугите в съвременните икономики 170 
Финансова прозрачност на общините в българия в контекста на европейската икономическа дигитализация 109 
Финансовите корекции по обществени поръчки като корективен механизъм за защита на публичните бюджетни разходи 132 
Фишът за налагане на глоба по Закона за движението по пътищата и наказателното обвинение по чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека 205 
Формирование инструментов цифрового маркетинга 166 
Характерни особености на системата за управление на риска от нормативно несъответствие в дейността на банковите институции в България 139 
Чартъри и коносаменти при международния превоз на товари по море 176 207 
Ядрено-космическите амбиции на Анкара 78 
"COVID-19" Pandemic: Rethinking Defence Spending in Bulgaria 134 221 
"Разширен" режим на лични контакти между детето и родителя, който не упражнява родителските права: "битката" за ежедневието на детето в практиката на Върховния касационен съд 211 
1990-2019: Formal Demography Research Development in the Bulgarian Academic Research Unit 24 
A Study of the Yield of Honey in Farms from North-Eastern Bulgaria 175 
Accounting Education, Accounting Profession and COVID-19? 155 236 
Analyzing the Factors Which Influence the Effectiveness of Railway Passenger Transport 177 
Assessing the 2019 Redesign of Bulgarian Fiscal Equalization System 136 
Digitalization of the Awarding Process in Bulgaria During a Pandemic 162 215 250 
Domestic Resource Mobilization and Human Capital Development in Sub- Saharan Africa 107 
Family Values and Family Policy Priorities in Bulgaria 26 
Financial Data Processing in Big Data Platforms 249 
Frankel and Rose’s Introduction to the Endogeneity of Optimality: A Model Limited to the European Monetary Experience 135 
Identifying Strategies as a Ploy for Overcoming Negative Effects of COVIDization of Economy 94 
Impact of Oil Revenue Spending on Income Distribution: the Case of Azerbaijan 174 
Innovative Activity of Small and Medium- Sized Enterprises 164 251 
Institutional Convergence of Bulgaria to the Eurozone Countries 93 195 
Investigating the Relation of Functioning as A Determinant of Wellbeing to Political and Social Trust in Three Balkan Countries 92 
Involvement and Trust in Poland and Bulgaria in Comparison with Other European Societies 8 28 90 
Population Ageing and Longevity in Bulgaria (1947-2015) 27 
Quality of Jobs and Employment in Bulgaria 106 
Research of the Influence of the Innovations of the Business Models on the Economic Results of the Enterprises 163 
Social Differences in Fertility Intentions among Contemporary Young Generations in Bulgaria. Results from European Social Survey 25 
Social Dimensions of Political Risk - SDPR: Concept and Index for Risk Impact on Society 83 
Social Trust as an Underlying Substance of Cultural Preferences 29 108 
Sustainable Corporate Governance - The Purpose of the Company 161 187 
The Automation of Standard People Operations in the Energy Transport 178 
The Fragile Communities in Bulgaria – Existing Capacity and Prospects for Development 30 
The Mediating Role of Brand Engagement and Store Image on Relationship between Brand Identification and Purchase Intention: a Study of Omani Retail Market 169 
Value Added Tax Efficiency in the Western Balkan Countries 137 
„Случаят Нидерландия“ и неговите цивилизационни измерения: ситуиране на дебата за прехода към капитализъм 89 
Экономический анализ границ фирмы и ограничений конкуренции: случай консорциума «Северный поток — 2» 138 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Недвижима собственост 173 
Политическа наука - конференция 2 4 5 7 10 12 13 14 19 31 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 110 117 181 188 192 206 213 214 229 230 237 238 240 242 243 244 245 247 253 
Преподаватели от УНСС 5 19 29 38 40 41 43 46 48 50 58 60 61 65 72 76 79 80 82 86 93 94 100 108 110 112 120 131 133 134 136 137 161 162 168 173 176 177 178 179 181 187 195 201 202 206 207 212 213 215 221 229 230 233 239 240 243 249 250 252 
Сигурност 219 
Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 34 68 253 
Accounting and Auditing 155 236 
Corporate Governance 161 187 
Economic Development 8 28 90 
Education and Research Institutions 155 236 
Energy 177 
Taxation 137 
Transportation Economics 177 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автентично лидерство 71 214 
авторитаризъм 13 53 58 240 
административна реформа 41 213 
административни нарушения 205 
административно наказание 133 212 
АЕЦ 78 
Азербайджан 174 
Акад 61 252 
академическое сообщество 231 
активи 114 141 
активи и пасиви 152 
активно населеление 98 
амортизации 142 
амортизационна техника 142 
амортизационни отчисления 142 
анализ 164 251 
ангажираност 153 
антикейнсианска революция 6 88 
антикризисная политика 241 
антикризисное регулирование экономики 183 
антропоцен 6 88 
Асирия 61 252 
банковская система 85 
бартер 113 171 
безработица 102 
бенчмаркинг 157 160 
бизнес модели 163 
бизнес стратегии 94 
биткоин 115 
Близък Изток 39 217 
блокчейн 48 99 243 
Брекзит 191 
брутно трудово възнаграждение 208 
България 20 47 109 130 210 
българска политика 81 
български медии 34 68 253 
бюджетная сфера 87 
бюджетни организации 153 
В2В маркетинг 175 
В2С маркетинг 175 
Вавилон 61 252 
валута 135 
Валутнокурсов механизъм 2 130 
вземания 149 
виртуална реалност 48 243 
висше образование 43 50 229 230 232 
власт 4 61 64 252 
война 66 
волны Н. Кондратьева 194 
временна неработоспособност 225 
временна нетрудоспособност 222 
временна работа 196 
временни разлики 152 
всеобщо избирателно право 60 206 
ВУЗ 228 
въглероден граничен данък 112 239 
въглеродни данъци 112 239 
въздушен транспорт 179 
възможности 154 
възпроизводство 11 
външна политика 44 45 189 190 
вътрешен контрол 144 
вътрешна морална перспектива 71 214 
высшее образование 231 
геоикономика 72 110 
глоба 205 
глобализация 72 77 84 110 
глобална бизнес среда 184 
глобална криза 7 73 
глобална стратегия 45 190 
глобальный финансово-экономический кризис 183 
годишна данъчна декларация 126 128 
годишно счетоводно приключване 148 
големи данни 249 
государственное регулирование 84 
государственный банк 125 
граждански права 40 
гражданско общество 67 247 
давление на преподавателя 228 
данък върху доходите на физическите лица 124 
данъци 122 133 212 
данъчна автономност 120 
данъчни облекчения 126 127 128 
данъчни престъпления 133 212 
данъчни приходи 120 
данъчно въздействие 142 
данъчно законодателство 150 
данъчно облагане 120 121 129 201 
данъчно право 202 
данъчно третиране 113 114 171 
движение 220 
двойно данъчно облагане 201 202 
ДДС 113 122 171 
дейност 164 251 
демагогия 82 
демография 105 
демографска политика 15 224 
демографски дивидент 105 
демографски промени 23 103 
демографско развитие 23 103 
демократизация 67 247 
демокрация 4 40 62 64 80 117 
денежно кредитная политика государства 241 
депозити 125 
депопулация 105 172 
дете 11 
дефиниция 113 171 
дефицит 23 103 
деца 126 
деца с увреждания 126 
Джини коефициент 174 
дигитализация 14 33 54 67 109 245 247 
дигитална администрация 101 
дигитална икономика 86 
дигитални технологии 67 247 
дигитални умения 96 
Директива 2009/147/ЕО 209 
Директива 92/43/ЕИО 209 
дискриминация 235 
добавена реалност 48 243 
договор 203 
договор за морски превоз 176 207 
договор за текуща сметка (ДТС) ( conto corrente ) 203 
Договор от Аахен 36 188 
допълнителни възнаграждения 223 
доставчици на логистични услуги 122 
доходи 16 149 
доходи на населението 174 
доходи на физически лица 121 
доходи от акции 118 
доходи от интернет сайтове 123 
доходи от наем 121 129 
Древен Изток 61 252 
дълготрайни активи 142 
държавен дълг 91 
държавни облигации 193 
държавно обществено осигуряване (ДОО) 227 
дъщерно дружество 86 
Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 63 
Еврозона 130 193 
Европа 89 
Европа 2030 109 
европейска интеграция 36 188 
европейска политика 57 192 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 193 
европейски институции 57 192 
Европейски паричен съюз 135 
Европейски съюз (ЕС) 44 45 57 112 131 182 189 190 191 192 209 233 239 
екологично законодателство 209 
екстремални ситуации 219 
електронен фиш 205 
електронизация 144 
електронно управление 109 158 246 
емоции 3 165 
епохална криза 77 
Ердоган 47 78 
ЕС 47 111 194 
етническо семейство 21 
ефективност 72 110 160 163 
жалби 200 
жени 55 75 237 238 
женски дружества 55 237 
заболявания 225 
задбалансови активи 146 
задбалансови пасиви 146 
задбалансово отчитане 146 
задлъжнялост 91 
задължения 141 
заетост 95 97 100 
Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) 119 
Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 118 119 121 
Закон за движение по пътищата (ЗДвП) 205 
Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) 126 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 119 
законодателни реформи 140 
законосъобразност 204 
закрила на работниците 198 
застаряващо население 104 
защитени природни територии 209 
ЗДДФЛ 128 149 
здраве 16 
здравно законодателство 200 
здравоохранение 241 
ЗЗД 149 
ЗКПО (Закон за корпоративно подоходно облагане) 149 
знания 12 52 
избиратели 59 
Изборен кодекс 69 
изборен процес 70 242 
избори 69 
избягване на двойното данъчно облагане 202 
изделия с двойна употреба 116 
изкуствен интелект (AI) 48 243 
измерване 72 110 
износ 116 
изследвания 163 164 251 
изхабяване на активи 142 
икономика 89 
икономика на труда 101 
икономическа наука 6 88 
икономически ресурс 141 
икономически фактори 100 
икономическо развитие 170 
импийчмънт 63 
инвестиране 114 
инвестиции 97 
индикатори 50 230 
иновации 101 131 163 164 233 251 
иновационен капацитет 163 
инспекции по труда 95 
институционализация 12 52 
интегративност 12 52 
интегрирана отчетност 145 154 
Интернет 32 
Интернет на нещата ( IoT) 48 243 
инфодемия 35 74 
информационни технологии 158 246 
история 34 68 154 253 
история на журналистиката 34 68 253 
ИТ процеси 249 
кадри 23 103 
кандидат-президент 59 
капитализъм 6 88 89 
качество высшего образования 228 
качество на одита 140 
квалификация 102 
кибершпионаж 46 181 
Китай 241 
клъстерен анализ 131 233 
Ковид-19 5 19 35 58 70 74 76 179 240 242 
Кодекс за национален просперитет 65 
Кодекс за социално осигуряване (КСО) 223 227 
Кодекс на труда (КТ) 208 
колективно лидерство 36 188 
командировки 147 
коммерциализация вузов 231 
комуникации 31 42 
комуникация 14 33 54 245 
Конвенция за защите на правата на човека и основните свободи 200 205 
конкурентное законодательство 138 
коносамент 176 207 
консенсусна демокрация 65 
консерватизъм 2 51 
консигнация 150 
конспиративни теории 5 19 76 
контокорентен договор 203 
контроль 87 
Конференция за бъдещето на Европа 44 189 
корелация 154 
коронавирус 183 241 
корупция 145 
космическа програма 78 
Косово 66 
кохезионна политика 111 
кохезия 111 
кохортна раждаемост 17 18 
кредиты 85 
кризи 79 
кризисна ситуация 157 218 
криптовалюта 115 
култура на кризата 77 
кюрдски въпрос 39 217 
либерална демокрация 80 
либерална теория 37 
лидерство 71 214 
лизинг 152 
линия на бедност 227 
Лисабонски договор 57 192 
лихвена крива 193 
магазини 169 
майсторство 156 
макроикономика 193 
малки и средни предприятия (МСП) 164 251 
марка 169 
маркетинг 166 167 168 169 
маркетинговые коммуникации 186 248 
маркетинговый инструментарий 166 
математическая модель 32 
материални запаси 151 
мед 175 
медии 10 31 35 42 49 74 244 
медицинско обслужване 200 
международен превоз 122 
международен туризъм 179 
международни организации 184 
международни превози 176 207 
международно право 66 
менталност 191 
Месопотамия 61 252 
местна администрация 71 214 
местни данъци 120 
местни избори 69 
местно развитие 22 
местно самоуправление 109 
метод на Съливан 16 
методи 16 
методология 50 230 
милитаризъм 39 217 
мировая экономика 84 
митнически контрол 116 
мобилизация 107 
моделирование 32 
модернизация 166 
монополизъм 77 
морал 4 64 
мотивация 156 
МСС 12 152 
МСС 20 114 
МСФО 16 - Лизинг 152 
място на стопанска дейност (МСД) 202 
награди 223 
население 104 
НАТО 78 
научни приноси 9 
научно-изследователска дейност 131 233 
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 1 
национализъм 79 
национална сигурност 216 
негативна толерантност 37 
недвижими имоти 113 171 
недоволство 56 
незавършено производство 143 
неолиберален капитализъм 80 
неолиберализъм 77 80 
неоосманизъм 79 
неопределенность 159 
неравенство 174 
нефинансова декларация 145 
нефинансова информация 154 
нефт 174 
НИРД 131 233 
нова нормалност 5 19 76 
новият път на коприната 46 63 181 
нормативни актове 139 
нормативни изисквания 139 
НСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи 146 
обезщетение 208 222 
обезщетение за безработица 196 
обезщетение по болест 225 
обезщетение при майчинство 15 224 
обекти на авторско право 119 
облагане на доходите 127 
облагане на доходите на физически лица 123 
облачни услуги 48 243 
облекчения чрез работодатели 126 
обработка на данни 158 246 249 
обработка на информация 158 246 
образование 10 49 100 102 235 244 
образователна система 10 49 244 
обучение 96 
обществени поръчки 132 
обществено мнение 10 49 244 
общество 55 237 
общини 109 
общински избирателни комисии (ОИК) 69 
общински съветници 69 
общо заболяване 222 
одит 140 
околонаука 82 
окончателен данък 129 
олигархизация 80 
олигархия 82 
омниканална търговия 185 
омниканално предлагане на асортимент 185 
омниканальный маркетинг 186 248 
онлайн мобилизация 67 247 
ООН 78 
оповестявания 1 
организационно развитие 13 53 94 
освободени доставки 113 171 
осигурителни вноски 223 
осигурителни задължения 123 
основни лихвени проценти 62 117 
отсрочени данъци 152 
отчетност 143 
отчитане на материалните активи 151 
отчитане на продукцията 151 
оценивание результатов обучения 228 
оценка 151 
оценяване 72 110 
пазар 4 64 
пазар на недвижима собственост 113 171 
пазар на труда 98 
пазари 175 
пандемична криза 58 240 
пандемия 5 19 70 76 101 186 241 242 248 
пари 135 
паритет 17 18 
партии 38 
партийна система 38 
пасиви 141 
патриотизъм 79 
пенсионна реформа 227 
петрол 174 
печалба 149 
печатни медии 34 68 253 
планински райони 111 
плутокрация 82 
подоходно облагане 123 
подуниверсум 12 52 
покупка 168 169 
политика 75 238 
политика за сигурност 45 190 
политика на страха 5 19 76 
политическа журналистика 31 42 
политическа криза 63 
политическа наука 43 229 
политическа партия 13 53 
политическа система 57 192 
политическа ситуация 14 33 54 245 
политическа структура 13 53 
политическа философия 2 51 
политически интереси 46 181 
политически комуникации 31 42 
политически лидери 13 53 
политически науки 50 230 
политически некоректна реторика 35 74 
политически партии 81 
политически плурализъм 38 
политически решения 72 110 
политически риск 5 19 56 76 
политология 43 229 
полицейски служители 218 
полиция 220 
популизъм 13 38 53 58 240 
посредничество 169 
постдемокрация 10 49 82 244 
постистина 35 74 
постмодерност 4 64 
пострадали 204 
потребителски опит 168 
потребителско поведение 168 169 
потребности 156 
права на жените 75 238 
права на човека 204 
правила 101 
право на Европейския съюз 201 
право на защита 198 
право на строеж 113 171 
представителна демокрация 56 65 
президентски избори 59 
преки данъци 201 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 62 117 
прекратяване на договор 197 
прекратяване на трудово правоотношение 198 
премийни приходи 223 
престъпления 20 204 210 
престъпления от омраза 20 210 
претенция 141 
прехвърляне на право на строеж 113 171 
привилегии 60 61 206 252 
признаване 141 
признаване на другостта 37 
примери 223 
принудително изпълнение 124 
приходи 141 143 174 
проблемы при внедрении 99 
продажби 150 
продължителност на живота 16 
прозрачност в отношенията 71 214 
процентная ставка 125 
процес управления 159 
прямые иностранные инвестиции 194 
психо-физическа подготовка 218 219 
психологично ценообразуване 3 165 
публичен интерес 6 88 
публичен сектор 109 
публична администрация 41 144 213 
публични задължения 124 
публични услуги 41 213 
пчеларство 167 175 
пътна безопасност 220 
работа от дома 101 
работна сила 98 
работни места 97 
работодатели 127 
равенство 60 206 
раждаемост 11 17 18 
разпадане 191 
разработка 166 
разходи 141 143 153 175 
разходи за образование 232 
распределенные реестры 99 
революция 79 
регионална политика 72 110 
регионално планиране 111 
регламенти 142 
резултати 163 
рейтинг 43 50 229 230 
религия 2 51 
реторика 59 
речева комуникация 59 
риск 159 
Риск от несъответствие 139 
рискове 79 154 
ритейл 186 248 
ритейл практика 185 
родители 2 51 
родителски права 211 
Россия 84 194 
Русия 47 125 182 
руски енергийни проекти 81 
самота 4 64 
самоусъвършенстване 156 
САЩ 47 
свързано правителство 41 213 
себепознание 71 214 
Северный поток 138 
сегментация 12 52 
сезонна работа 196 
селищна мрежа 172 
селски райони 172 
семейно право 211 
семейство 2 10 49 51 244 
сигурност 45 190 218 
символна система 56 
симулакрум 82 
синдикални организации 198 
Сирия 39 217 
складове от данни 48 243 
смесен брак 21 
собствен капитал 141 
социален контрол 5 19 76 
социална защита 15 224 
социална идентичност 7 73 
социална отговорност 7 73 
социална политика 59 
социална психология 5 19 76 
социална стратификация 174 
социални медии 14 33 54 245 
социални различия 11 
социални услуги 226 
социални фактори 100 
социални ценности 7 73 
социално напрежение 56 
социално одобрение 5 19 76 
социальные сети 32 
социология 14 33 54 245 
срочен трудов договор 196 
СС 18 Приходи 150 
СС 20 114 148 
стагнация 77 
статистически анализ 232 
стил на управление 234 
стимулирование инвестиционной активности 241 
стоки с двойна употреба 116 
стопанска дейност 86 202 
стопански интереси 46 181 
стратегическо лидерство 13 53 
стратегическо управление 160 
стратегия 32 
страхование 125 
структура на икономиката 97 
структурен анализ 180 
структурни изменения 232 
структурни промени 170 
счетоводно законодателство 145 150 
счетоводно отчитане 143 147 148 151 153 
счетоводно третиране 114 142 
съдебно счетоводство 140 
тактическа подготовка 219 
тактически действия 219 
териториални различия 235 
технологии 116 
традиции 2 51 
трансакции 99 
трафик на хора 199 
трендови модели 232 
трудов договор 197 
трудова мобилност 95 
трудови договори 208 
трудови правоотношения 127 196 198 
трудови ресурси 105 
трудово правоотношение 197 
трудовые отношения 99 
трудоспособно население 23 103 104 
туризъм 180 
Турция 39 47 78 217 
търговски баланс 46 181 
Търговски закон (ТЗ) 203 
търговски отношения 46 181 182 
търговско право 203 
уволнение 198 
удовлетворение 156 
украинска криза 81 
Украйна 66 
управление 157 
управление на кризи 157 
управление на образованието 234 
услуги 170 
училища 234 
училищно образование 234 
уязвими групи 22 
уязвими сектори 22 
фактически състав 133 212 
факторен анализ 180 
факторы 159 
фалшиви новини 35 74 
феминизъм 75 238 
финансиализация 77 
финансиране 114 131 148 233 
финансирование 231 
финансов актив 149 
финансова прозрачност 109 
финансови корекции 132 
финансови отчети 1 141 
финансови престъпления 140 
финансовый контроль 87 
финансы 85 
фискална децентрализация 120 
формална демография 9 
функции денег 115 
Хърватия 130 
цедент 149 
целевые облигационные займы 241 
цени 175 
ценностна система 56 
ценовая дискриминация 138 
ценообразуване 3 165 
централна администрация 71 214 
цесионер 149 
цесия 149 
цивилизация 89 
циклический характер воспроизводства 183 
цифровизация 186 248 
цифровой маркетинг 166 
цифровые деньги 115 
чартър 176 207 
частен интерес 6 88 
Черноморски регион 39 217 
човешки капитал 107 
човешки права 199 200 204 
човешки ресурси 96 
чуждестранни физически лица 129 
чуждестранни фирми 118 
Шумер 61 252 
юридически риск 139 
"личен режим" 65 
9 септември 1944 55 237 
accounting 155 236 
accounting education 155 236 
accounting profession 155 236 
ageing population 27 
Albania 92 
automation 178 
award process 162 215 250 
B2B сегменти 167 
B2C сегменти 167 
Bulgaria 8 28 90 92 93 106 136 162 195 215 250 
capacity building 30 
compliance function 139 
compliance risk 139 
confirmatory factor analysis 92 
consumption taxes 137 
convergence 93 195 
corporate governance 161 187 
COSO ( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) 154 
COVID-19 5 19 35 58 70 74 76 91 94 109 134 148 155 179 184 221 236 240 242 
cultures 29 108 
defence 134 221 
defence spending 134 221 
democracy 83 
digitalization 162 215 250 
electronic platforms 162 215 250 
electronic procurement 162 215 250 
employment 106 
energy efficiency 177 
energy transport 178 
ERM II 130 
European Union (EU) 93 195 
Eurozone 93 195 
exploratory factor analysis 92 
family 26 
family policy 26 
family values 26 
fertility intentions 25 
fiscal decentralization 136 
fiscal equalization 136 
formal demography 24 
fragile communities 30 
globalization 83 
institutional convergence 93 195 
institutional quality 93 195 
institutions 8 28 90 93 195 
involvement 8 28 90 
jobs 106 
Kosovo 92 
life expectancy 27 
local development 30 
longevity 27 
military expenditure 134 221 
NGOs (non-governmental organizations) 8 28 90 
operational indicators 177 
pandemic 134 162 215 221 250 
paradigm 83 
Poland 8 28 90 
political risk 83 
PR-компания 32 
procurement 162 215 250 
procurement awarding 162 215 250 
public passengers 177 
public procurement 162 215 250 
purpose 161 187 
railway transport 177 
reliability 92 
reproduction 25 
shared value 161 187 
social differences 25 
social survey 92 
social trust 29 108 
society 29 83 108 
software 178 
stable development 177 
stakeholders 161 187 
students 155 236 
sustainability 161 187 
sustainable development 161 187 
technical indicators 177 
transport 177 
trust 8 28 29 90 92 108 
validity 92 
Value Added Tax 137 
values 29 83 108 
VAT 137 
VAT efficiency 137 
VMS (вертикални маркетинг системи) 167 
wellbeing 92 
Western Balkans 137 
экономика 84 
экономические кризисы 194 
экономические циклы 84 194 
экономический рост 85 
экономическое развитие 194 
эффективность 87 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Байдърман, Албърт 5 19 76 
Бобчев, Стефан Савов 34 68 253 
Бъргър, Питър 12 52 
Жюглар, Клеман 183 
Кондратиев, Н. Д. 183 
Кузнец, Саймън 183 
Лукман, Томас 12 52 
Макрон, Еманюел 36 188 
Меркел, Ангела 36 188 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балчик 69 
България 34 38 41 68 81 213 253 
Европейски съюз 36 80 81 188 
Западна Европа 40 80 
Западни Балкани 43 62 117 229 
Киргизия (Киргизстан) 63 
Китай 46 181 
Македония (Северна Македония) 79 
Русия 2 51 81 
САЩ 46 80 81 181 
Турция 40 
Украйна 79 81 
Унгария 2 51 
Централна Азия 63