Нови статии - август 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб П II 51

Данаилов, Г. Т.  Промишлените музеи са едно необходимо средство за подържание и развитие на индустрията / Г. Т. Данаилов. // Списание на Българското икономическо дружество, II, 1897, N 1, 26 - 29. 

1. Дигитализирани публикации 2. Отворен достъп 
 069
Ключови думи: 1. музеи 2. промишленост 3. индустрия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36486

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 2 -

 

Банов, Банчо.  Как Националният статистически институт (НСИ) на България измерва инфлацията? Защо цената на бензина се повишава, а НСИ отчита дефлация? / Банчо Банов. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2020, 23-28. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/22cb8f08-2a10-4c52-85b0-aaa5f2d97fb9?tk=IsuPCCoQTFKFsKql8tl_uQAAAABhC4B9.mbinXmHrToxbhHTLsbzL3Q&citation_url=/xmlui/handle/nls/33617 

 311
Ключови думи: 1. статистика 2. инфлация 3. измерване на инфлацията 4. потребителска кошница 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36446

- 3 -

Цб П II 403

Богданов, Богдан.  Основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България след влизането в Европейския съюз / Богдан Богданов. // Статистика, 2021, N 2, 1-29. 

   Настоящата статия е предназначена да запознае читателя с основни измерители на социално-икономическото развитие след влизането на България в Европейския съюз (ЕС). Измина повече от десетилетие, в което страната е в ЕС. Изминатият път на позитивно развитие е налице. Пазарната икономика доминира. Остават поредица въпроси за факторите и причините, формиращи устойчивостта на икономическото развитие. Постава се въпросът дали нашата страна отговаря на условията за устойчиво икономическо развитие? В статията е направен анализ на основни макро- и микроикономически показатели, характеризиращи развитието на България през последните десет години. Цитирани са мисли на световноизвестния икономист Джоузеф Стиглиц. Представени са таблици със сравнителни данни по основни икономически показатели за страните от ЕС. Изложените постановки и изводи не изчерпват тази важна и мащабна тема, но могат да бъдат добро начало за коментар и продължение на представения материал в сп. "Статистика". . 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=261 

 31
Ключови думи: 1. статистически измерения 2. социално-икономическо развитие 3. България 4. Европейски съюз (ЕС) 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 6. икономически показатели 7. пазар на труда 8. инфлация 9. коефициент на Джини 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36467

- 4 -

Цб П II 403

Богданов, Богдан.  В памет на проф. Поля Ангелова - учен, преподавател и ръководител / Богдан Богданов. // Статистика, 2021, N 2, 1-3. 

   На 28 март 2021 г. на 60-годишна възраст почина заместник-ректорът на Стопанска академия "Д. А. Ценов" и дългогодишен ръководител на катедра "Статистика и приложна математика" проф. д-р Поля Ангелова. В кратката статия, посветена на проф. Ангелова, се представят основни моменти от нейния творчески път като научен работник. Наред с това се разказва за нея като човек и колега - моментни спомени от запомнящи се срещи и колегиално сътрудничество. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=265 

 311
Ключови думи: 1. учен 2. преподавател 3. ръководител 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36496

- 5 -

Цб П II 403

Василева, Светлана.  Едно статистическо изследване върху успеха на учениците по математика (2005 - 2019) / Светлана Василева. // Статистика, 2021, N 2, 1-11. 

   Представен е анализ на резултатите от ученическо изследване, проведено в Природо-математическата гимназия "Иван Вазов", гр. Добрич. Работата по проекта "Анализ на успеха на учениците по математика (2005 - 2019)" има за цел да покаже на учениците как да събират и анализират данни, като използват срочни и годишни оценки от училищни дневници на избрани класове за определени години. Оценките по математика от първия и втория срок и годишните оценки за всяка учебна година са сравнени с Т-тест, F-тест и Рангова корелация по Крюгер-Спирман. Най-важната цел на проекта е учениците да разберат и оценят многообразните приложения на статистиката не само в човешката дейност и в управлението на различни отрасли, но и като помощ за учителите, които не са специалисти по математика. . 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=264 

 311
Ключови думи: 1. статистика 2. изследване 3. ученици 4. математика 5. анализ 6. Т-тест 7. F-тест 8. рангова корелация 9. Крюгер-Спирман 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36495

- 6 -

 

Гилина, Надя.  Собственост и конфликт / Надя Гилина, Ивайло Иванов. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 192 - 201. 

   Прев.загл.: Property and Conflict

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920418). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/06.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 347.23  + 316.48
Ключови думи: 1. собственост 2. конфликт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36455

- 7 -

Цб П II 403

Златанова, Соня.  Първо преброяване на индустриалните и търговските заведения в царство България през 1926 година / Соня Златанова. // Статистика, 2021, N 1, 1-12. 

   В доклад № 4001 от 17 март 1926 г. до Върховния статистически съвет са изложени мотивите за допълване на демографското преброяване с преброяване на стопанските предприятия. Върховният статистически съвет одобрява проекта на Дирекцията на статистиката за обединяване на демографското, жилищното и стопанското преброяване, като приема единодушно следното решение: "Едновременно с общото демографско преброяване по досегашния кадър да се предприеме и преброяване на селското стопанство и занаятчийско-индустриалното производство със специални карти, чрез които да се съберат най-общи сведения за установяване количествено и качествено, от една страна земеделческите и от друга - всички останали неземеделчески стопанства и предприятия в нашата страна". На 31 декември 1926 г. се провежда първото общо преброяване на индустриалните и търговските предприятия в Царство България едновременно с преброяването на населението и жилищния фонд. Главната дирекция на статистиката използва две номенклатури. Едната е разработена от френския статистик Жак Бертийон, а другата е изготвена от българските статистици и е използвана в две анкети за преброяване на насърчаваната от държавата индустрия, проведени в началото на XX век. Окончателните резултати са издадени в три тома, които са двуезични, с паралелен текст на френски език. Публикациите от проведеното през 1926 г. преброяване на стопанските предприятия са част от библиотечния фонд на НСИ и могат да се ползват в читалнята на библиотеката. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=258 

   + 31
Ключови думи: 1. преброяване 2. Царство България 3. индустриални заведения 4. търговски заведения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36466

- 8 -

Цб П II 403

Русинов, Русин.  БВП на човек от населението в регионите на ЕС / Русин Русинов. // Статистика, 2021, N 2, 1-9. 

   Регионалният брутен вътрешен продукт (БВП) се използва за измерване и сравняване на икономическата активност на регионите. Това е най-важният показател за подбора на регионите, отговарящи на условията за подпомагане по целта за инвестиции, за растеж и работни места в регионалната политика на страната. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=266 

 311.31
Ключови думи: 1. БВП 2. човек 3. население 4. региони 5. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36497

- 9 -

Цб П II 403

Сугарева, Марта.  За нуждата от повишаване на статистическата грамотност и култура / Марта Сугарева. // Статистика, 2021, N 2

   Авторите отбелязват нуждата от повишаване на статистическата грамотност и култура на населението. Посочват се пътищата, по които това може да се постигне - чрез подобряване на учебните програми и на преподаването на учебния материал в раздел "Вероятности и статистика" в часовете по математика в училище. Друга дейност, която се очертава като полезна в тази насока, е продължаващото обучение на учителите. Обосновава се необходимостта от системно провеждане на обучителни курсове за учители по математика за преподаване на статистика; препоръчва се също подготвяне и разпространение на съответните учебни материали по приложна статистика за учители и за ученици. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=262 

 312
Ключови думи: 1. образование 2. статистическа грамотност 3. учебни програми 4. продължаващо обучение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36488

- 10 -

Цб П II 403

Чешмеджиева, Гергана.  Статистиката и опазването на околната среда / Гергана Чешмеджиева. // Статистика, 2021, N 2, 1-15. 

   Политиките на Европейския съюз за околната среда и климата имат за цел да защитят околната среда и да минимизират рисковете за климата, човешкото здраве и биологичното разнообразие. Европейската зелена сделка и програмата за устойчиво развитие до 2030 г. са два открояващи се примера за това. Европейската зелена сделка цели да превърне Европа в първия климатично неутрален континент с трансформационна програма в икономиката по отношение на чистата енергия, устойчивата промишленост, кръговата икономика, устойчивата мобилност и други. Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. дава възможност на собствената стратегическа ориентация на ЕС да изгради устойчиво бъдеще. Програмите за действие в областта на околната среда се основават на стратегически инициативи, включващи ефективност на ресурсите, опазване на биологичното разнообразие и нисковъглеродна икономика. Евростат предоставя екологична статистика, сметки и показатели в подкрепа на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на политиките, стратегиите и инициативите на Европейския съюз за околната среда. . 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=263 

 311.4
Ключови думи: 1. статистика 2. околна среда 3. опазване 4. Европейска зелена сделка 5. устойчиво развитие 6. Стратегии за климата 7. кръгова икономика 8. стратегически програми 9. Регламент (ЕС) № 691/2011 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36489

Икономика. Икономически теории

- 11 -

 

Ганев, Калоян.  Моделиране на икономическия растеж и бизнес цикъла в условията на централно планиране в България (първа част) / Калоян Ганев. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2020, 77-106. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/22cb8f08-2a10-4c52-85b0-aaa5f2d97fb9?tk=IsuPCCoQTFKFsKql8tl_uQAAAABhC4B9.mbinXmHrToxbhHTLsbzL3Q&citation_url=/xmlui/handle/nls/33617 

 330
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. бизнес цикъл 3. планиране 4. икономическа мисъл 5. централно планиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36448

- 12 -

 

Лечева, Ина.  Ефективност и ефикасност при управлението на риска / Ина Лечева. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 185 - 191. 

   Целта на настоящата статия е да представи важността, изискванията и реалните възможности на управлението на риска, като по този начин да се подпомогне висшето и оперативното ръководство при постигане на целите и вземане на законосъобразни, ефективни, ефикасни и икономични решения. 

   Прев.загл.: Effectiveness and Efficiency in Risk Management

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920417). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/05.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 2. управление на риска 3. вътрешен контрол 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36454

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 13 -

 

Иванова, Зоя.  Ролята ва гъвкави стратегии при организиране на заетостта в търговските предприятия / Зоя Иванова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 108-111. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 331.1
Ключови думи: 1. търговски предприятия 2. заетост 3. управление на човешките ресурси 4. заети лица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36475

- 14 -

 

Игнатова, Николинка.  Изследване на влиянието на човешките ресурси върху добавената стойност в сектор L "Операции с недвиживи имоти" / Николинка Игнатова. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 174 - 184. 

   Прев.загл.: Research on the Impact of Human Resources on the Value Added in Sector L - Real Estate Transactions

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920414). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/04.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 331  + 332.8
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. производителност на труда 3. добавена стойност 4. недвижими имоти 5. заплата 6. възнаграждения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36449

Кооперации

- 15 -

Цб П II 51

Мициев, Ив. Г.  Две производителни кооперативни дружества / Ив. Г. Мициев. // Списание на Българското икономическо дружество, II, 1897, N 1, 28 - 34. 

1. Дигитализирани публикации 2. Отворен достъп 
 334
Ключови думи: 1. производителни кооперации 2. кооперации 3. дружества 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36481

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 16 -

 

Ганев, Огнян.  Изследване на структурата на финансирането на АДСИЦ в България за периода 2014 - 2019 година / Огнян Ганев. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 67-73. 

   Прев.загл.: Research on the Impact of Human Resources on the Value Added In Sector L "Real Estate Operations"

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=945013). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/08.pdf 

 334
Ключови думи: 1. акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) 2. АДСИЦ 3. секюритизация 4. недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36505

- 17 -

 

Игнатов, Игнат.  The Choice of an Approach to Fiscal Consolidation / Игнат Игнатов. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2020, 131-145. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/22cb8f08-2a10-4c52-85b0-aaa5f2d97fb9?tk=IsuPCCoQTFKFsKql8tl_uQAAAABhLxUy.dmZw_dwT7tETxm4EBSSg7g&citation_url=/xmlui/handle/nls/33617 

 336
Ключови думи: 1. фискална консолидация 2. дълг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36498

- 18 -

Цб П II 51

Караджов, С.  Отчетът на Българската Народна Банка и Земледелските Каси за истеклата 1896 година : (Продължение.) / С. Караджов. // Списание на Българското икономическо дружество, II, 1897, N 1, 5 - 18. 

1. Дигитализирани публикации 2. Отворен достъп 
 334.2
Ключови думи: 1. отчет 2. Българска народна банка (БНБ) 3. земеделски каси 4. кредити 5. кредитни институции 6. земеделски стопани 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36476

- 19 -

 

Касабова, Камелия.  Банковата гаранция през погледа на съдебната практика / Камелия Касабова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2020, 159-175. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/22cb8f08-2a10-4c52-85b0-aaa5f2d97fb9?tk=IsuPCCoQTFKFsKql8tl_uQAAAABhLxUy.dmZw_dwT7tETxm4EBSSg7g&citation_url=/xmlui/handle/nls/33617 

 336
Ключови думи: 1. банкова гаранция 2. съдебна практика 3. бенефициенти 4. авансово плащане 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36500

- 20 -

 

Кънева, Аглика.  Прогноза за изменението на ипотечните кредити, предоставяни от банките в България / Аглика Кънева. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 64-66. 

   Прев.загл.: Forecast of the Change in the Mortgage Loans Provided by Banks in Bulgaria

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=945012). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/07.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 336.77
Ключови думи: 1. банки 2. ипотечни кредити 3. прогнозиране 4. трендови модели 5. България 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36504

- 21 -

Цб II 92338

Borio, Claudio.  A Tale of Two Financial Cycles: Domestic and Global : Session 1: The Global Financial Cycle / Claudio Borio. // The Current Global and European Financial Cycle: Where do We Stand and How we Move Forward? : Joint Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140th Anniversary og BNB, 8 July 2019, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Българска народна банка, 2020, 33-52. 

1. Българска народна банка (БНБ) 
 336
Ключови думи: 1. финансов цикъл 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36491

- 22 -

Цб II 92338

Canova, Fabio.  Commentary : The Financial and the Real Cycle in the Euro Area : Session 2: The Euro Area Financial Cycle / Fabio Canova. // The Current Global and European Financial Cycle: Where do We Stand and How we Move Forward? : Joint Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140th Anniversary og BNB, 8 July 2019, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Българска народна банка, 2020, 67-76. 

1. Българска народна банка (БНБ) 
 336
Ключови думи: 1. финансов цикъл 2. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36493

- 23 -

Цб II 92338

Hoogendoorn, Martin.  Some Caveats for the Late Stage of the Financial Cycle / Martin Hoogendoorn. // The Current Global and European Financial Cycle: Where do We Stand and How we Move Forward? : Joint Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140th Anniversary og BNB, 8 July 2019, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Българска народна банка, 2020, 17-22. 

1. Българска народна банка (БНБ) 
 336
Ключови думи: 1. финансов цикъл 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36490

- 24 -

Цб II 92338

Orphanides, Athanasios.  Assessing Financial Stability: Stars, Gaps, Cycles and Other Challenges : Session 3: The Financial Cycle in the Non-euro Area EU Member States / Athanasios Orphanides. // The Current Global and European Financial Cycle: Where do We Stand and How we Move Forward? : Joint Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140th Anniversary og BNB, 8 July 2019, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Българска народна банка, 2020, 77-96. 

1. Българска народна банка (БНБ) 
 336
Ключови думи: 1. финансов цикъл 2. финансова стабилност 3. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36494

- 25 -

Цб II 92338

Pires, Fatima.  The Euro Area Financial Cycle : Session 2: The Euro Area Financial Cycle / Fatima Pires. // The Current Global and European Financial Cycle: Where do We Stand and How we Move Forward? : Joint Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140th Anniversary og BNB, 8 July 2019, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Българска народна банка, 2020, 59-66. 

1. Българска народна банка (БНБ) 
 336
Ключови думи: 1. финансов цикъл 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36492

- 26 -

 

Popova, Nelly.  Immovable Property Taxation and Economic Efficiency / Nelly Popova. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 165 - 173. 

   Abstract: Taxes on immovable property have a small role in modern tax systems and in most countries they accrue to municipal budgets. However, in recent years, there has been an increased interest from scholars and policymakers in their potential to finance the public sector. Property taxes have an immobile base, thus they do not distort markets. In public finance literature they are considered among the best fiscal instruments from an efficiency point of view. At the same time, depending on their organization, immovable property taxes can have redistributive effects. Furthermore, their administration is relatively simpler and less costly than the administration of other taxes. Thus, in the context of globalization and increasing capital mobility, these taxes have significant advantages, which are worth examining. Against this background, the present paper has as an objective to analyze the potential of immovable property taxes to finance the public sector. The paper is organized as follows: the first part considers the effects of immovable property taxes from an efficiency point of view; the second part dwells on the reasons for the small role of these taxes in modern tax systems; the third part outlines the recent reforms in Europe; and the fourth part concludes. 

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920411). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/03.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8  + 336.2
Ключови думи: 1. immovable property 2. taxation 3. economic efficiency 4. property taxes 5. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36441

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 27 -

Цб П I 1023

Вайсилова, Емилия.  За дивидентите и дивидентната политика като средство за финансиране на предприятията от транспортния сектор / Емилия Вайсилова. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 2, 1-12. 

   Съвременните транспортни дружества оперират в една силно конкурентна среда. За да се развиват устойчиво и проспериращо, те трябва да насочат усилията си към повишаване на своята ефективност и конкурентоспособност. Основният движещ мотив за устойчиво развитие на всяка стопанска организация е печалбата. Тя присъства като цел във всички финансови и инвестиционни решения, тъй като е отплатата за рисковете, поети от акционерите, и същевременно е основата за растеж на компанията. Когато в една компания липсва перспектива за печалба, адекватна на поетите стопански рискове, тогава инвеститорите се въздържат от влагане на капитали в нейни акции. Инвестирайки в акции на определена компания, акционерът се ръководи от стремежа си в бъдеще да получава дивиденти от нейната печалба. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151603496&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1886/02-2021-eveyselova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. дивиденти 2. дивидентна политика 3. счетоводно третиране 4. данъчно третиране 5. транспортна компания 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36442

- 28 -

 

Видолова, Мария.  Класификация на експозициите в банките и приложимата счетоводна рамка в светлината на МСФО 9 / Мария Видолова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2020, 29-50. 

 657
Ключови думи: 1. МСФО 9 Финансови инструменти 2. кредитен риск 3. кредитни загуби 4. финансови активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36447

- 29 -

Цб П I 1023

Лучков, Кирил.  Идентификация на взаимоотношенията между свързани лица и тяхното оповестяване във финансовите отчети / Кирил Лучков. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 2, 1-15. 

   В статията се поставя акцент върху значимостта на информацията за свързани лица, която се разкрива в пояснителните приложения към финансовите отчети. Пояснява се в кои случаи се прилагат разпоредбите на МСС 24 Оповестяване на свързани лица. Идентифицирани са неуредените въпроси, които не се разглеждат от посочения стандарт. С конкретни примери са анализирани взаимоотношенията на свързаност, които възникват между стопанските субекти. Сравнени са изискванията за оповестяване на сделките между свързани лица, залегнали в международното и национално счетоводно законодателство. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151603499&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1888/02-2021-kiril-luchkov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. свързани лица 2. контрол 3. влияние 4. ключов ръководен персонал 5. предприятие майка 6. дъщерни предприятия 7. асоциирани предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36450

- 30 -

Цб П I 1023

Ранчев, Георги.  Намаляване на данъчната основа за ддс при липса на плащане по доставка / Георги Ранчев. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 2, 1-10. 

   При настоящата икономическа криза предприятията все по-често ще се сблъскват с риска от частично или пълно неплащане на дължимите от техните клиенти суми по облагаеми с ДДС доставки. В българския ЗДДС липсва конкретна разпоредба, позволяваща на регистрирано по ДДС лице да си намали данъчната основа при липса на получено плащане по извършена доставка на стока или услуга. В тази ситуация всеки доставчик е поставен в хипотезата да дължи към държавата начисленото по тази доставка ДДС, а получателят по доставката да може да ползва ДДС кредит, без да е извършил плащане по доставката. Облекченията, предвидени от специалния режим на касова отчетност, могат да се прилагат в строго ограничен кръг от случаи и от регистрирани лица след разрешение от НАП. Възможността за пряко прилагане на чл. 90, параграф 1 от ДДС Директивата, обосновано от практиката на СЕС, при липса на законово уреждане на дерогация от тези разпоредби в българския ЗДДС, може да доведе до поредица от дела в СЕС с негативен резултат за България и законодателна промяна в близко бъдеще. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151603500&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1887/02-2021-georgi-ranchev.pdf 

 657
Ключови думи: 1. данъчен контрол 2. данъчна основа 3. ДДС 4. облекчения 5. лоши вземания 6. СЕС 7. ЗДДС 8. плащания 9. доставки 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36451

- 31 -

Цб П I 1023

Станева, Валентина.  Префактурирането като нелоялна търговска практика за преодоляване на давностния срок при периодични плащания / Валентина Станева. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 2, 1-10. 

   Многообразието на търговските сделки в стопанската практика у нас включва и използването на всякакви възможности за възстановяване на търговски вземания. В по-голямата част от случаите при предоставяне на обществени услуги взаимоотношенията протичат коректно и без необходимост от прилагане на специфични подходи за събиране на вземания. Един от използваните начини за събиране на вземания от операторите на обществени услуги при забава на клиентите е използването на счетоводния подход префактуриране. Префактурирането е нормална търговска практика за документално отчитане на взаимоотношения между собственик - наемодател и наемател във връзка с предоставени услуги от оператор на обществена услуга. Дали префактурирането е законосъобразно в счетоводната практика на операторите на обществени услуги, когато търсеният резултат е създаване на условия за възстановяване на дължими търговски вземания по съдебен ред? Правилното му прилагане изисква добро познаване както на счетоводната теория, така и на действащата нормативна уредба. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151603497&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1889/02-2021-vstaneva-hstanev.pdf 

 657
Ключови думи: 1. префактуриране 2. оператор 3. обществени услуги 4. нелоялни търговски практики 5. погасителна давност 6. периодични плащания 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36443

- 32 -

Цб П I 1023

Христов, Владимир.  Чекът в правен и счетоводен аспект / Владимир Христов. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 2, 1-18. 

   В разработката са разгледани някои правни и счетоводни аспекти на чека. Специално внимание е отделено на базисните преценки, които следва да бъдат направени при вземане на решение дали дадено джиросване (прехвърляне) на чек отговаря на регламентираните в Счетоводен стандарт 32 - Финансови инструменти критерии за отписване на финансов актив. Представени са практически примери и модели за счетоводното отразяване на първоначалните и последващи оценки и отписването на чека. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151603498&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1890/02-2021-vladimir-hristov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. чек 2. лимитирана чекова книжка 3. акцептиран чек 4. джиро 5. иск 6. давност 7. финансов инструмент 8. финансов актив 9. финансов пасив 10. класификация 11. първоначална оценка 12. последваща оценка 13. обезценка 14. отписване 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36444

Управление

- 33 -

 

Видолова, Мария.  Риск мениджмънт и професионална етика във фирмената дейност / Мария Видолова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2020, 51-76. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/22cb8f08-2a10-4c52-85b0-aaa5f2d97fb9?tk=IsuPCCoQTFKFsKql8tl_uQAAAABhDNEP.Y5zJaV-qdVDRcsSxmRiTbg&citation_url=/xmlui/handle/nls/33617 

 005.551
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. професионална етика 3. риск 4. управление на риска 5. бизнес култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 36452

- 34 -

 

Вълчев, Кристиян.  Примерна концепция за управление и развитие на общинско предприятие / Кристиян Вълчев. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 59-63. 

   Прев.загл.: Exemplary Concept for the Management and Development of the Regional Enterprise

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944992). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/06.pdf 

 352.07
Ключови думи: 1. общински предприятия 2. управление 3. общински жилища 4. жилищен фонд 5. жилищна политика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 36503

- 35 -

 

Енчевски, Енчо.  Управленски течения в сферата на корпоративната недвижима собственост / Енчо Енчевски. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 138 - 147. 

   Прев.загл.: Management Activities in the Field of Corporate Real Estate

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899607). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/08.pdf 

 005  + 005.936
Ключови думи: 1. управление 2. пропърти мениджмънт 3. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 4. асет мениджмънт 5. недвижима собственост 6. корпоративна собственост 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36432

- 36 -

 

Лечева, Ина.  Ефективност и ефикасност при управлението на риска / Ина Лечева. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 185 - 191. 

   Целта на настоящата статия е да представи важността, изискванията и реалните възможности на управлението на риска, като по този начин да се подпомогне висшето и оперативното ръководство при постигане на целите и вземане на законосъобразни, ефективни, ефикасни и икономични решения. 

   Прев.загл.: Effectiveness and Efficiency in Risk Management

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920417). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/05.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 2. управление на риска 3. вътрешен контрол 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36454

- 37 -

 

Петкова-Гурбалова, Ия.  Съвременни модели за описване и изследване на лидерството (първа част) / Ия Петкова-Гурбалова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., Т. 18, 2020, 107-130. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/22cb8f08-2a10-4c52-85b0-aaa5f2d97fb9?tk=IsuPCCoQTFKFsKql8tl_uQAAAABhDNuC.GmTNBumBIvn-AcownWNudg&citation_url=/xmlui/handle/nls/33617 

 005
Ключови думи: 1. лидерство 2. развитие 3. изследване 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 36453

- 38 -

 

Филипова, Теодора.  Изследване на необходимите търговски компетенции за осъществяване на женско предприемачество в България и Италия / Теодора Филипова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 36-39. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 005
Ключови думи: 1. женско предприемачество 2. търговска политика 3. компетентност 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 2. Управление 
  

Сист. No: 36462

- 39 -

 

Ivanova, Margarita.  Digital Options for Forward-Looking Management in a Predomminantly Offline Sector / Margarita Ivanova. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 202 - 207. 

   Abstract: This publication explores the opportunities that digitalization can offer to improve the current practice and cope with pressing challenges in the real estate sector. The analysis encompasses five key aspects. The first examines the core subject for management control. In a dynamically changing international environment, the second highlights the importance to better understand the growing client's demands. The third is dedicated to the ways to improve customer experience, as part of the strategy for increased competitiveness. The fourth section introduces the discussion for tokenization, as a new way to approach real estate assets. The fifth aspect is devoted to the human factor and the preparation of qualified professionals as a precondition for success. The key role of the university is highlighted as a leading institution. Important recommendations are formulated in the end of this publication to help real estate leaders. 

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920420). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/07.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. digitalization 2. management 3. innovations 4. artificial intelligence (AI) 5. real estate 6. tokenization 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36456

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 40 -

 

Аргилова, Мария.  Синергизъм на компетенциите в организацията / Мария Аргилова, Маргита Панова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2020, 5-22. 

   Успехът или неуспехът на една идея, нов продукт или компания, е обусловен в значителна степен от избора на стратегия за реализирането им. Но стратегията не може да съществува самоцелно, тя трябва да бъде обвър-зана с това, което компанията може и прави най-добре, т.е. с нейните базови компетенции. Изграждането на тези компетенции, като продължителен и сложен процес, се обуславя и допълва от организационното учене, водещо до подобряване нивото на можене в организацията. 

 339.13
Ключови думи: 1. синергия 2. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36445

- 41 -

 

Дикова, Илияна.  Ролята ня трейд маркетинга в условията на пандемията COVID-19 / Илияна Дикова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 150-154. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

1. Отворен достъп 
 339.138
Ключови думи: 1. пандемия 2. маркетинг 3. продажби 4. брандирани продуктови категории 5. дигитален маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36480

- 42 -

 

Кръстева, Невяна.  Проучване на приложението на шведската концепция „лагом“ в маркетинговите стратегии на българските фирми / Невяна Кръстева. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2020, 211-230. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/22cb8f08-2a10-4c52-85b0-aaa5f2d97fb9?tk=IsuPCCoQTFKFsKql8tl_uQAAAABhLxUy.dmZw_dwT7tETxm4EBSSg7g&citation_url=/xmlui/handle/nls/33617 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингов микс 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36502

- 43 -

 

Николова-Минкова, Венцислава.  За ценността и стойността на бранда / Венцислава Николова-Минкова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 113-117. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. бранд 2. ценност 3. стойност 4. имидж 5. лоялност 6. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36477

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 44 -

 

Боянова, Гергана.  Практически аспекти при извършване на строеж в недвижим имот / Гергана Боянова. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 18 - 24. 

   Прев.загл.: Practical Aspects of Construction of a Real Estate

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944976). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/02.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 349.442
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. строителство 3. право на строеж 4. съсобственици 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36461

- 45 -

 

Гилина, Надя.  Собственост и конфликт / Надя Гилина, Ивайло Иванов. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 192 - 201. 

   Прев.загл.: Property and Conflict

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920418). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/06.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 347.23  + 316.48
Ключови думи: 1. собственост 2. конфликт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36455

- 46 -

 

Дунева, Емилия.  Агенциите за недвижими имоти в София след COVID-19. План за подобряване на дейността / Емилия Дунева. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 47-58. 

   Прев.загл.: Real Estate Agencies in Sofia After Covid-19. Business Improvement Plan

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944987). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/05.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. агенции за недвижими имоти 2. София 3. COVID-19 4. бизнес план 5. брокери 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36501

- 47 -

 

Енчевски, Енчо.  Управленски течения в сферата на корпоративната недвижима собственост / Енчо Енчевски. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 138 - 147. 

   Прев.загл.: Management Activities in the Field of Corporate Real Estate

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899607). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/08.pdf 

 005  + 005.936
Ключови думи: 1. управление 2. пропърти мениджмънт 3. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 4. асет мениджмънт 5. недвижима собственост 6. корпоративна собственост 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36432

- 48 -

 

Иванов, Петър.  Изследвания върху цикличността на жилищните цени и причиняващите я фактори / Петър Иванов. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 131 - 137. 

   Прев.загл.: Research on the Housing Price Cycle and the Determinants Causing it

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899606). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/07.pdf 

 332.8  + 338.5
Ключови думи: 1. жилищни цени 2. жилищен пазар 3. цикличност 4. текуща сметка 5. баланс 6. земя 7. джентрификация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36431

- 49 -

 

Игнатова, Николинка.  Изследване на влиянието на човешките ресурси върху добавената стойност в сектор L "Операции с недвиживи имоти" / Николинка Игнатова. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 174 - 184. 

   Прев.загл.: Research on the Impact of Human Resources on the Value Added in Sector L - Real Estate Transactions

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920414). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/04.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 331  + 332.8
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. производителност на труда 3. добавена стойност 4. недвижими имоти 5. заплата 6. възнаграждения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36449

- 50 -

 

Йовкова, Йорданка.  Недвижима собственост. Иновативно градско планиране. Интелигентен град / Йорданка Йовкова. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 11 - 17. 

   Прев.загл.: eal Estate Property. Innovative Urban Planning. Intelligent City

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944974). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/01.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8  + 71
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. градско планиране 3. интелигентни градове 4. иновации 5. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36460

- 51 -

 

Коляндов, Симеон.  Перспективи за устойчиво развитие на офис сградите в столицата на България / Симеон Коляндов. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 37-46. 

   Прев.загл.: Prospects for Sustainable Development of Office Buildings in the Capital of Bulgaria

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944981). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/04.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. офис сгради 3. инвестиционни имоти 4. търговски имоти 5. бизнес имоти 6. иновативни офиси 7. пазар 8. София 9. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36499

- 52 -

 

Пелов, Тихомир.  Методът на остатъчната стойност при оценяване на земята за строителство / Тихомир Пелов. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 162 - 164. 

   Прев.загл.: The Method of Residual Value in Estimating Land for Construction

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920410). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/02.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. земя 3. поземлен имот 4. оценяване 5. строителство 6. остатъчна стойност 7. метод на остатъчната стойност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36440

- 53 -

 

Праматаров, Антон.  Практически аспекти в оптимизирането на пациентския потор чрез редизайн в комплекс от лечебни заведения / Антон Праматаров. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 208 - 214. 

   Прев.загл.: Practical Aspects in the Optimization of the Patients Flow Through Redisin in Hospital Complex

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920421). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/08.pdf 

 614  + 338.49
Ключови думи: 1. пациентски поток 2. лечебни заведения 3. болнични заведения 4. болнична инфраструктура 5. инфраструктура 6. болничен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36457

- 54 -

 

Стоенчев, Николай.  Някои проблеми при започване на търговия с недвижими имоти в България / Николай Стоенчев, Яна Хрисчева. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 155 - 161. 

   Прев.загл.: Some Problems When Starting a Real Estate Business in Bulgaria

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920407). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/01.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 339  + 005.936
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилищни недвижими имоти 3. търговия 4. стартиране на бизнес 5. агенции за недвижими имоти 6. брокери 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36434

- 55 -

 

Тагарев, Стоян.  Състояние и тенденции на паргинговото стопанство в големите градове (на примера на град София) / Стоян Тагарев, Мирослав Кръстев, Полина Асенова-Костова. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 25 - 36. 

   Прев.загл.: Conditions and Trends of Parking Economy in the Major Cities (on the Basis of Sofia City)

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944977). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/03.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 71
Ключови думи: 1. София 2. паркинги 3. паркоместа 4. гаражи 5. градоустройство 6. градове 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36468

- 56 -

 

Ivanova, Margarita.  Digital Options for Forward-Looking Management in a Predomminantly Offline Sector / Margarita Ivanova. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 202 - 207. 

   Abstract: This publication explores the opportunities that digitalization can offer to improve the current practice and cope with pressing challenges in the real estate sector. The analysis encompasses five key aspects. The first examines the core subject for management control. In a dynamically changing international environment, the second highlights the importance to better understand the growing client's demands. The third is dedicated to the ways to improve customer experience, as part of the strategy for increased competitiveness. The fourth section introduces the discussion for tokenization, as a new way to approach real estate assets. The fifth aspect is devoted to the human factor and the preparation of qualified professionals as a precondition for success. The key role of the university is highlighted as a leading institution. Important recommendations are formulated in the end of this publication to help real estate leaders. 

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920420). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/07.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. digitalization 2. management 3. innovations 4. artificial intelligence (AI) 5. real estate 6. tokenization 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36456

- 57 -

 

Popova, Nelly.  Immovable Property Taxation and Economic Efficiency / Nelly Popova. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 165 - 173. 

   Abstract: Taxes on immovable property have a small role in modern tax systems and in most countries they accrue to municipal budgets. However, in recent years, there has been an increased interest from scholars and policymakers in their potential to finance the public sector. Property taxes have an immobile base, thus they do not distort markets. In public finance literature they are considered among the best fiscal instruments from an efficiency point of view. At the same time, depending on their organization, immovable property taxes can have redistributive effects. Furthermore, their administration is relatively simpler and less costly than the administration of other taxes. Thus, in the context of globalization and increasing capital mobility, these taxes have significant advantages, which are worth examining. Against this background, the present paper has as an objective to analyze the potential of immovable property taxes to finance the public sector. The paper is organized as follows: the first part considers the effects of immovable property taxes from an efficiency point of view; the second part dwells on the reasons for the small role of these taxes in modern tax systems; the third part outlines the recent reforms in Europe; and the fourth part concludes. 

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920411). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/03.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8  + 336.2
Ключови думи: 1. immovable property 2. taxation 3. economic efficiency 4. property taxes 5. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36441

Икономика на индустрията

- 58 -

 

Шарков, Бисер.  Разработване и налагане на нов продукт на пазара - иновации и етапи. / Бисер Шарков. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 164-167. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005
Ключови думи: 1. нови продукти 2. иновации 3. кризисен мениджмънт 4. COVID-19 5. защитни маски 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 36484

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 59 -

 

Златкова, Величка.  Роля на потребителската пътека в омниканалната търговия / Величка Златкова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

1. Отворен достъп 
 339.3
Ключови думи: 1. омниканална търговия 2. потребители 3. потребителска среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 36482

- 60 -

 

Илчев, Никола.  Промяна на потребителското поведение след навлизането на електронната търговия в България / Никола Илчев. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 145-149. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

1. Отворен достъп 
 339.37
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. електронна търговия 3. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 36479

- 61 -

 

Стоенчев, Николай.  Някои проблеми при започване на търговия с недвижими имоти в България / Николай Стоенчев, Яна Хрисчева. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 155 - 161. 

   Прев.загл.: Some Problems When Starting a Real Estate Business in Bulgaria

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920407). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/01.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 339  + 005.936
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилищни недвижими имоти 3. търговия 4. стартиране на бизнес 5. агенции за недвижими имоти 6. брокери 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36434

- 62 -

 

Тинева, Нора Владимирова.  Методи и модели за управление на риска на търговската фирма / Нора Владимирова Тинева. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 168-171. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

1. Отворен достъп 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.3
Ключови думи: 1. риск 2. управление на риска 3. методи на управление 4. търговска фирма 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 36485

Право

- 63 -

 

Александров, Андрей.  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците - средство за преодоляване или задълбочаване на негативните икономически последици от пандемията на COVID-19 / Андрей Александров. // Научни трудове на УНСС, 2021, 301-312. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10414 

 34
Ключови думи: 1. извънредно положение 2. епидемии 3. Ковид-19 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36435

- 64 -

 

Боянова, Гергана.  Практически аспекти при извършване на строеж в недвижим имот / Гергана Боянова. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 18 - 24. 

   Прев.загл.: Practical Aspects of Construction of a Real Estate

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944976). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/02.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 349.442
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. строителство 3. право на строеж 4. съсобственици 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36461

- 65 -

 

Христова, Жанета.  Изменение на трудовото правоотношение при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка / Жанета Христова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 313-329. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. Ковид-19 3. извънредно положение 4. епидемии 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36436

Обществено управление. Публична администрация

- 66 -

 

Вълчев, Кристиян.  Примерна концепция за управление и развитие на общинско предприятие / Кристиян Вълчев. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 59-63. 

   Прев.загл.: Exemplary Concept for the Management and Development of the Regional Enterprise

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944992). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/06.pdf 

 352.07
Ключови думи: 1. общински предприятия 2. управление 3. общински жилища 4. жилищен фонд 5. жилищна политика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 36503

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 67 -

 

Петрова, Мариана.  Корпоративната социална отговорност, търговията и инвестирането - въздействие на COVID-19 / Мариана Петрова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 141-144. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 368
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. COVID-19 3. европейски опит 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 36478

Образование

- 68 -

 

Ишпекова-Братанова, Калина Филипова.  Испански език в УНСС (учебно-методическа и академична продукция за целите на обучението) / Калина Филипова Ишпекова-Братанова. // Научни трудове на УНСС, Т. 3, 2021, N 3, 395-410. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10419 

 37
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. испански език 3. подготовка 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36438

- 69 -

 

Stefanova, Albena.  Improving the Communicative Competence in ESP of Students of Economics / Albena Stefanova. // Научни трудове на УНСС, Т. 3, 2021, N 3, 373-394. 

 37
Ключови думи: 1. комуникативна компетентност 2. английски език 3. студенти по икономика 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36437

Обществено положение на жената

- 70 -

 

Филипова, Теодора.  Изследване на необходимите търговски компетенции за осъществяване на женско предприемачество в България и Италия / Теодора Филипова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 36-39. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 005
Ключови думи: 1. женско предприемачество 2. търговска политика 3. компетентност 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 2. Управление 
  

Сист. No: 36462

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Здравеопазване

- 71 -

Цб П I 1026

Зидарова, Боряна.  Правен статус на Националния съвет по цени и реимбурсиране мястото му в системата на здравеопазването / Боряна Зидарова, Димитрина Апостолова, Александра Савова, Маноела Манова, Силвия Терезова, Мария Василева, Николай Данчев. // Инфраструктура & Комуникации, 7, 2017, N 11-12, 7-10. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%207,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202017,%20%D0%BA%D0%BD.%2011-12.pdf 

1. Отворен достъп 
 614
Ключови думи: 1. лекарства 2. цени 3. правна уредба 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 36487

- 72 -

 

Праматаров, Антон.  Практически аспекти в оптимизирането на пациентския потор чрез редизайн в комплекс от лечебни заведения / Антон Праматаров. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 208 - 214. 

   Прев.загл.: Practical Aspects in the Optimization of the Patients Flow Through Redisin in Hospital Complex

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920421). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/08.pdf 

 614  + 338.49
Ключови думи: 1. пациентски поток 2. лечебни заведения 3. болнични заведения 4. болнична инфраструктура 5. инфраструктура 6. болничен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36457

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 73 -

 

Боянова, Гергана.  Практически аспекти при извършване на строеж в недвижим имот / Гергана Боянова. // Недвижими имоти & бизнес, V, 2021, N 1, 18 - 24. 

   Прев.загл.: Practical Aspects of Construction of a Real Estate

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=944976). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-5-1/02.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 349.442
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. строителство 3. право на строеж 4. съсобственици 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36461

Информационни технологии. Иновации

- 74 -

 

Ivanova, Margarita.  Digital Options for Forward-Looking Management in a Predomminantly Offline Sector / Margarita Ivanova. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 3, 202 - 207. 

   Abstract: This publication explores the opportunities that digitalization can offer to improve the current practice and cope with pressing challenges in the real estate sector. The analysis encompasses five key aspects. The first examines the core subject for management control. In a dynamically changing international environment, the second highlights the importance to better understand the growing client's demands. The third is dedicated to the ways to improve customer experience, as part of the strategy for increased competitiveness. The fourth section introduces the discussion for tokenization, as a new way to approach real estate assets. The fifth aspect is devoted to the human factor and the preparation of qualified professionals as a precondition for success. The key role of the university is highlighted as a leading institution. Important recommendations are formulated in the end of this publication to help real estate leaders. 

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=920420). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-3/07.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. digitalization 2. management 3. innovations 4. artificial intelligence (AI) 5. real estate 6. tokenization 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36456

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 75 -

 

Василева, Силвия.  Методи и модели за съпоставителен текстолигвистичен анализ / Силвия Василева. // Научни трудове на УНСС, 2021, 411-441. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10420 

 801
Ключови думи: 1. текстолингвистичен анализ 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 36439


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 63 
Апостолова, Димитрина 71 
Аргилова, Мария 40 
Асенова-Костова, Полина 55 
Банов, Банчо 2 
Богданов, Богдан 3 4 
Боянова, Гергана 44 64 73 
Вайсилова, Емилия 27 
Василева, Мария 71 
Василева, Светлана 5 
Василева, Силвия 75 
Видолова, Мария 28 33 
Вълчев, Кристиян 34 66 
Ганев, Калоян 11 
Ганев, Огнян 16 
Гилина, Надя 6 45 
Данаилов, Г. Т. 1 
Данчев, Николай 71 
Дикова, Илияна 41 
Дунева, Емилия 46 
Енчевски, Енчо 35 47 
Зидарова, Боряна 71 
Златанова, Соня 7 
Златкова, Величка 59 
Иванов, Ивайло 6 45 
Иванов, Петър 48 
Иванова, Зоя 13 
Игнатов, Игнат 17 
Игнатова, Николинка 14 49 
Илиева, Станимира 5 
Илчев, Никола 60 
Ишпекова-Братанова, Калина Филипова 68 
Йовкова, Йорданка 50 
Караджов, С. 18 
Касабова, Камелия 19 
Коляндов, Симеон 51 
Кръстев, Мирослав 55 
Кръстева, Невяна 42 
Кънева, Аглика 20 
Лечева, Ина 12 36 
Лучков, Кирил 29 
Манова, Маноела 71 
Мициев, Ив. Г. 15 
Мургова, Мариана 9 
Николова-Минкова, Венцислава 43 
Панова, Маргита 40 
Пелов, Тихомир 52 
Петкова-Гурбалова, Ия 37 
Петрова, Мариана 67 
Праматаров, Антон 53 72 
Ранчев, Георги 30 
Русинов, Русин 8 
Савова, Александра 71 
Станев, Христо 31 
Станева, Валентина 31 
Стоенчев, Николай 54 61 
Сугарева, Марта 9 
Тагарев, Стоян 55 
Терезова, Силвия 71 
Тинева, Нора Владимирова 62 
Филипова, Теодора 38 70 
Христов, Владимир 32 
Христова, Жанета 65 
Хрисчева, Яна 54 61 
Чешмеджиева, Гергана 10 
Шарков, Бисер 58 
Borio, Claudio 21 
Canova, Fabio 22 
Hoogendoorn, Martin 23 
Ivanova, Margarita 39 56 74 
Orphanides, Athanasios 24 
Pires, Fatima 25 
Popova, Nelly 26 57 
Stefanova, Albena 69 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агенциите за недвижими имоти в София след COVID-19. План за подобряване на дейността 46 
Банковата гаранция през погледа на съдебната практика 19 
БВП на човек от населението в регионите на ЕС 8 
В памет на проф. Поля Ангелова - учен, преподавател и ръководител 4 
Две производителни кооперативни дружества 15 
Едно статистическо изследване върху успеха на учениците по математика (2005 - 2019) 5 
Ефективност и ефикасност при управлението на риска 12 36 
За дивидентите и дивидентната политика като средство за финансиране на предприятията от транспортния сектор 27 
За нуждата от повишаване на статистическата грамотност и култура 9 
За ценността и стойността на бранда 43 
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците - средство за преодоляване или задълбочаване на негативните икономически последици от пандемията на COVID-19 63 
Идентификация на взаимоотношенията между свързани лица и тяхното оповестяване във финансовите отчети 29 
Изменение на трудовото правоотношение при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка 65 
Изследване на влиянието на човешките ресурси върху добавената стойност в сектор L "Операции с недвиживи имоти" 14 49 
Изследване на необходимите търговски компетенции за осъществяване на женско предприемачество в България и Италия 38 70 
Изследване на структурата на финансирането на АДСИЦ в България за периода 2014 - 2019 година 16 
Изследвания върху цикличността на жилищните цени и причиняващите я фактори 48 
Испански език в УНСС (учебно-методическа и академична продукция за целите на обучението) 68 
Как Националният статистически институт (НСИ) на България измерва инфлацията? Защо цената на бензина се повишава, а НСИ отчита дефлация? 2 
Класификация на експозициите в банките и приложимата счетоводна рамка в светлината на МСФО 9 28 
Корпоративната социална отговорност, търговията и инвестирането - въздействие на COVID-19 67 
Методи и модели за съпоставителен текстолигвистичен анализ 75 
Методи и модели за управление на риска на търговската фирма 62 
Методът на остатъчната стойност при оценяване на земята за строителство 52 
Моделиране на икономическия растеж и бизнес цикъла в условията на централно планиране в България (първа част) 11 
Намаляване на данъчната основа за ддс при липса на плащане по доставка 30 
Недвижима собственост. Иновативно градско планиране. Интелигентен град 50 
Някои проблеми при започване на търговия с недвижими имоти в България 54 61 
Основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България след влизането в Европейския съюз 3 
Отчетът на Българската Народна Банка и Земледелските Каси за истеклата 1896 година 18 
Перспективи за устойчиво развитие на офис сградите в столицата на България 51 
Правен статус на Националния съвет по цени и реимбурсиране мястото му в системата на здравеопазването 71 
Практически аспекти в оптимизирането на пациентския потор чрез редизайн в комплекс от лечебни заведения 53 72 
Практически аспекти при извършване на строеж в недвижим имот 44 64 73 
Префактурирането като нелоялна търговска практика за преодоляване на давностния срок при периодични плащания 31 
Примерна концепция за управление и развитие на общинско предприятие 34 66 
Прогноза за изменението на ипотечните кредити, предоставяни от банките в България 20 
Промишлените музеи са едно необходимо средство за подържание и развитие на индустрията 1 
Промяна на потребителското поведение след навлизането на електронната търговия в България 60 
Проучване на приложението на шведската концепция „лагом“ в маркетинговите стратегии на българските фирми 42 
Първо преброяване на индустриалните и търговските заведения в царство България през 1926 година 7 
Разработване и налагане на нов продукт на пазара - иновации и етапи. 58 
Риск мениджмънт и професионална етика във фирмената дейност 33 
Роля на потребителската пътека в омниканалната търговия 59 
Ролята ва гъвкави стратегии при организиране на заетостта в търговските предприятия 13 
Ролята ня трейд маркетинга в условията на пандемията COVID-19 41 
Синергизъм на компетенциите в организацията 40 
Собственост и конфликт 6 45 
Статистиката и опазването на околната среда 10 
Съвременни модели за описване и изследване на лидерството (първа част) 37 
Състояние и тенденции на паргинговото стопанство в големите градове (на примера на град София) 55 
Управленски течения в сферата на корпоративната недвижима собственост 35 47 
Чекът в правен и счетоводен аспект 32 
A Tale of Two Financial Cycles: Domestic and Global 21 
Assessing Financial Stability: Stars, Gaps, Cycles and Other Challenges 24 
Commentary : The Financial and the Real Cycle in the Euro Area 22 
Digital Options for Forward-Looking Management in a Predomminantly Offline Sector 39 56 74 
Immovable Property Taxation and Economic Efficiency 26 57 
Improving the Communicative Competence in ESP of Students of Economics 69 
Some Caveats for the Late Stage of the Financial Cycle 23 
The Choice of an Approach to Fiscal Consolidation 17 
The Euro Area Financial Cycle 25 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Българска народна банка (БНБ) 21 22 23 24 25 
Дигитализирани публикации 1 15 18 
Докторанти - изследвания - УНСС 58 62 
Отворен достъп 1 15 18 41 59 60 62 71 
Преподаватели от УНСС 6 12 14 20 26 36 39 44 45 46 49 50 51 52 54 55 56 57 61 64 73 74 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансово плащане 19 
агенции за недвижими имоти 46 54 61 
АДСИЦ 16 
акцептиран чек 32 
акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) 16 
анализ 5 
английски език 69 
асет мениджмънт 35 47 
асоциирани предприятия 29 
баланс 48 
банки 20 
банкова гаранция 19 
БВП 8 
безопасност 51 
бенефициенти 19 
бизнес имоти 51 
бизнес култура 33 
бизнес план 46 
бизнес цикъл 11 
болничен мениджмънт 53 72 
болнична инфраструктура 53 72 
болнични заведения 53 72 
бранд 43 
брандирани продуктови категории 41 
брокери 46 54 61 
брутен вътрешен продукт (БВП) 3 
България 3 20 
Българска народна банка (БНБ) 18 
влияние 29 
възнаграждения 14 49 
вътрешен контрол 12 36 
гаражи 55 
градове 55 
градоустройство 55 
градско планиране 50 
давност 32 
данъчен контрол 30 
данъчна основа 30 
данъчно третиране 27 
ДДС 30 
джентрификация 48 
джиро 32 
дивиденти 27 
дивидентна политика 27 
дигитален маркетинг 41 
дигитализация 50 
добавена стойност 14 49 
доставки 30 
дружества 15 
дълг 17 
дъщерни предприятия 29 
Еврозона 22 24 
Европейска зелена сделка 10 
европейски опит 67 
Европейски съюз (ЕС) 3 
електронна търговия 60 
епидемии 63 65 
ЕС 8 
женско предприемачество 38 70 
жилищен пазар 48 
жилищен фонд 34 66 
жилищна политика 34 66 
жилищни недвижими имоти 54 61 
жилищни цени 48 
заети лица 13 
заетост 13 
заплата 14 49 
защитни маски 58 
ЗДДС 30 
здравеопазване 71 
земеделски каси 18 
земеделски стопани 18 
земя 48 52 
извънредно положение 63 65 
измерване на инфлацията 2 
изследване 5 37 
икономическа мисъл 11 
икономически показатели 3 
икономически растеж 11 
имидж 43 
инвестиционни имоти 51 
индустриални заведения 7 
индустрия 1 
иновативни офиси 51 
иновации 50 58 
интелигентни градове 50 
инфлация 2 3 
инфраструктура 53 72 
ипотечни кредити 20 
иск 32 
испански език 68 
класификация 32 
ключов ръководен персонал 29 
Ковид-19 63 65 
коефициент на Джини 3 
компетентност 38 40 70 
комуникативна компетентност 69 
конкурентно предимство 43 
контрол 29 
конфликт 6 45 
кооперации 15 
корпоративна собственост 35 47 
корпоративна социална отговорност (CSR) 67 
кредитен риск 28 
кредити 18 
кредитни загуби 28 
кредитни институции 18 
кризисен мениджмънт 58 
кръгова икономика 10 
Крюгер-Спирман 5 
лекарства 71 
лечебни заведения 53 72 
лидерство 37 
лимитирана чекова книжка 32 
лоши вземания 30 
лоялност 43 
маркетинг 41 42 
маркетингов микс 42 
математика 5 
метод на остатъчната стойност 52 
методи на управление 62 
МСФО 9 Финансови инструменти 28 
музеи 1 
население 8 
недвижима собственост 35 47 50 52 
недвижими имоти 14 16 44 49 54 61 64 73 
нелоялни търговски практики 31 
нови продукти 58 
обезценка 32 
облекчения 30 
образование 9 
обществени услуги 31 
общински жилища 34 66 
общински предприятия 34 66 
околна среда 10 
омниканална търговия 59 
опазване 10 
оператор 31 
остатъчна стойност 52 
отписване 32 
отчет 18 
офис сгради 51 
оценяване 52 
пазар 51 
пазар на труда 3 
пандемия 41 
паркинги 55 
паркоместа 55 
пациентски поток 53 72 
периодични плащания 31 
планиране 11 
плащания 30 
погасителна давност 31 
подготовка 68 
поземлен имот 52 
последваща оценка 32 
потребители 59 
потребителска кошница 2 
потребителска среда 59 
потребителско поведение 60 
правна уредба 71 
право на строеж 44 64 73 
преброяване 7 
предприятие майка 29 
преподавател 4 
префактуриране 31 
прогнозиране 20 
продажби 41 
продължаващо обучение 9 
производителни кооперации 15 
производителност на труда 14 49 
промишленост 1 
пропърти мениджмънт 35 47 
професионална етика 33 
първоначална оценка 32 
развитие 37 
рангова корелация 5 
региони 8 
Регламент (ЕС) № 691/2011 10 
риск 12 33 36 62 
риск мениджмънт 33 
ръководител 4 
свързани лица 29 
секюритизация 16 
СЕС 30 
синергия 40 
собственост 6 45 
София 46 51 55 
социално-икономическо развитие 3 
сравнителен анализ 38 70 
стартиране на бизнес 54 61 
статистика 2 5 10 
статистическа грамотност 9 
статистически измерения 3 
стойност 43 
Стратегии за климата 10 
стратегически програми 10 
строителство 44 52 64 73 
студенти по икономика 69 
счетоводно третиране 27 
съдебна практика 19 
съсобственици 44 64 73 
Т-тест 5 
текстолингвистичен анализ 75 
текуща сметка 48 
тенденции 60 
транспортна компания 27 
трендови модели 20 
трудово правоотношение 65 
търговия 54 61 
търговска политика 38 70 
търговска фирма 62 
търговски заведения 7 
търговски имоти 51 
търговски предприятия 13 
управление 34 35 47 66 
управление на риска 12 33 36 62 
управление на човешките ресурси 13 
устойчиво развитие 10 51 
учебни програми 9 
учен 4 
ученици 5 
фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 35 47 
финансов актив 32 
финансов инструмент 32 
финансов пасив 32 
финансов цикъл 21 22 23 24 25 
финансова стабилност 24 
финансови активи 28 
фискална консолидация 17 
Царство България 7 
цени 71 
ценност 43 
централно планиране 11 
цикличност 48 
чек 32 
човек 8 
човешки ресурси 14 49 
чуждоезиково обучение 68 
artificial intelligence (AI) 39 56 74 
COVID-19 46 58 63 67 
digitalization 39 56 74 
economic efficiency 26 57 
European Union (EU) 26 57 
F-тест 5 
immovable property 26 57 
innovations 39 56 74 
management 39 56 74 
property taxes 26 57 
real estate 39 56 74 
taxation 26 57 
tokenization 39 56 74 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 24