Нови статии - декември 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

 

Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2020 г. . // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, 75-115. 

   Нобелова награда в областта на икономическите науки за 2020 година е присъдена на Пол Милгръм и Робърт Уилсън "за подобрения в теорията на търговете и създаване на нови формати на търгове". 

 001.8
Ключови думи: 1. Нобелови лауреати 2. икономическа наука 3. търг 4. теория на търговете 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Уилсън, Робърт 2. Милгръм, Пол 
  

Сист. No: 34459

- 2 -

Цб II 92018

Толева, Петя Николаева.  Оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда / Петя Николаева Толева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 337-357. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 027.54
Ключови думи: 1. библиотечен мениджмънт 2. обществени библиотеки 3. информационна среда 4. библиотекознание 5. оценка на библиотечни дейности 6. научни проекти 7. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34409

Философия

- 3 -

Цб II 92018

Атанасов, Ивайло.  Лок срещу Хобс за разделението на властта / Ивайло Атанасов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 25-40. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1.000.93
Ключови думи: 1. власт 2. държава 3. управление 4. либерализъм 5. парламент 6. обществен договор 7. естествено състояние 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Лок, Джон 2. Хобс, Томас 
  

Сист. No: 34387

- 4 -

Цб II 92018

Бахнева, Нина.  Проблемът за вродените идеи при Лайбниц и диспозицията за тяхното откриване / Нина Бахнева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 71-84. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1
Ключови думи: 1. философия 2. познание 3. възприятие 4. модуси 5. вроденост 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Лайбниц, Готфрид Вилхелм 2. Малбранш, Никола 3. Арно, Антоан 
  

Сист. No: 34390

- 5 -

Цб II 92018

Бачев, Мирослав.  Проблемът за априорното при Имануел Кант и Рудолф Ото / Мирослав Бачев. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 55-69. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1
Ключови думи: 1. феноменология на религията 2. априорно познание 3. свято 4. свещено 5. философия на религията 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Кант, Имануел 2. Ото, Рудолф 
  

Сист. No: 34389

- 6 -

Цб II 92018

Минева, Мартина.  Проблемът за философската логика: Витгенщайн срещу Ръсел / Мартина Минева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 41-53. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 16
Ключови думи: 1. философска логика 2. философия 3. логически опит 4. логическа форма 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Витгенщайн, Лудвиг 2. Ръсел, Бъртранд 
  

Сист. No: 34388

- 7 -

Цб II 92018

Митева, Яна.  Убеждение и взимане на решение в контекста на философията на Дейвид Хюм / Яна Митева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 85-94. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1
Ключови думи: 1. етика на убежденията 2. вземане на решения 3. убеждение 4. желание 5. навик 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Хюм, Дейвид 
  

Сист. No: 34391

- 8 -

Цб II 92019

Попковачева-Терзиева, Мария.  Тезата на Хюм: страстите държат ключа към разбиране за моралността / Мария Попковачева-Терзиева. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 118-131. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1
Ключови думи: 1. страсти 2. емоции 3. разум 4. естествени добродетели 5. изкуствени добродетели 6. морал 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Хюм, Дейвид 
  

Сист. No: 34431

- 9 -

Цб II 92018

Стоименова, Дарина.  Нормативността в моделите за възприятието на директния реализъм и дизюнктивизма / Дарина Стоименова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 95-104. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1
Ключови думи: 1. възприятие 2. нормативност 3. директен реализъм 4. дизюнктивизъм 5. илюция 6. халюцинации 7. перцептивни способности 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 34392

- 10 -

Цб II 92018

Шанова, Михаела.  Познавателни процедури по търсене на истината при ранния Августин / Михаела Шанова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 11-23. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1
Ключови думи: 1. гносеология 2. логически закони 3. истина 4. скептицизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Августин 
  

Сист. No: 34386

Психология

- 11 -

 

Владимирова, Велина.  Криминалната психология и методи за превенция на корупционно и измамно поведение / Велина Владимирова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, 19-22. 

 328.185  + 15
Ключови думи: 1. корупционно поведение 2. измами 3. криминално поведение 4. криминална психология 5. полиграфски метод 6. поведенчески профайлинг 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34283

- 12 -

Цб II 92018

Иванова, Елиза.  Психологически особености на взаимовръзката интернет зависимост, киберхондрия и благополучие / Елиза Иванова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 283-302. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 364.69  + 159.913
Ключови думи: 1. интернет зависимост 2. здравна тревожност 3. киберхондрия 4. психологическо благополучие 5. субективно благополучие 6. личностни качества 7. психология на личността 8. изследване 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34407

- 13 -

 

Иванова, Снежина.  Изследване на ситуационното поведение на човешкия фактор в организацията / Снежина Иванова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, 46-63. 

   Индивидуалното поведение на човешкия фактор в ситуация е функция на характеристиките на личността, организацията и особеностите на ситуацията, което е от значение за организациите. 

 005.2
Ключови думи: 1. поведение на личността 2. ситуационен подход 3. човешки фактор 4. привързаност към организацията 5. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
  

Сист. No: 34396

- 14 -

 

Неврюев, Андрей Николаевич.  Психологические особенности работников на удаленной работе / Андрей Николаевич Неврюев. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 8, 95-102. 

   Статията разглежда основните психологически модели, които се използват за анализ на поведението на служители на организация, които са заети извън дома и които работят отдалечено. С разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) този проблем стана доста широко разпространен. 

 331  + 15
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемия 3. отдалечена работа 4. инвестиционно поведение 5. инвестиционни решения 6. личностни особености 7. етични отношения 8. стратегии за управление на стреса 9. модели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 34293

- 15 -

Цб II 92039

Stoyanova, Milena.  Emotional intelligence - a key factor to successful professional performance of tourism specialists / Milena Stoyanova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 78-92. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. емоционална компетентност 3. комуникация "човек-човек" 4. личностно развитие 5. професионализъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Психология 
  

Сист. No: 34343

Религия

- 16 -

Цб II 92019

Бачев, Мирослав.  Еволюция на религиозните форми : Вилхелм Вунд и Рудолф Ото / Мирослав Бачев. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 36-42. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 2
Ключови думи: 1. религия 2. еволюция 
Тематични рубрики: 1. Религия 
За него: 1. Вунд, Вилхелм 2. Ото, Рудолф 
  

Сист. No: 34425

- 17 -

Цб II 92018

Бегова, Мила.  Юдеите в Корана - поглед към кораничните текстове / Мила Бегова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 169-181. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 297.18
Ключови думи: 1. Коран 2. юдаизъм 3. ислям 4. мюсюлмани 5. евреи 6. религия 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 34414

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 18 -

Цб II 92018

Бачева, Ина.  Новите медии като предизвикателство пред кризисния пиар / Ина Бачева. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 329-342. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5  + 316.78
Ключови думи: 1. криза 2. Интернет 3. медии 4. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 5. социални мрежи 6. ефективна кризисна комуникация 7. информационна среда 8. общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34420

- 19 -

Цб II 92019

Иванова, Десислава М.  Техники за въздействие чрез невербална комуникация чрез звук и аромати / Десислава М. Иванова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 309-320. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 316.454.5  + 82.085
Ключови думи: 1. невербални комуникации 2. влияние 3. подсъзнание 4. убеждаване 5. техники за въздействие 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34439

- 20 -

Цб II 92018

Миндова, Венцислава.  Социокултурни модели на репрезентация на националната идентичност / Венцислава Миндова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 359-275. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 316.77
Ключови думи: 1. национална идентичност 2. пропаганда 3. виртуална общност 4. идеологически стереотипи 5. социокултурни модели 6. стереотипно гнездо 7. минало 8. културни трансформации 9. колективна памет на нацията 10. национализъм 11. скрито влияние 12. масова публика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34422

- 21 -

Цб II 92019

Ралева, Нина.  Невербална комуникация - теоретични постановки и университетско образование / Нина Ралева. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 321-335. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 316.454.5  + 378
Ключови думи: 1. невербална комуникация 2. образование 3. университети 4. социална значимост 5. учебна дисциплина 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европа 2. Северна Америка 3. България 
  

Сист. No: 34440

- 22 -

Цб II 92019

Спасова, Мария.  Политики за преодоляване на неравенствата по пол в България през социализма / Мария Спасова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 43-52. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 321.64(497.2)  + 316.346.2
Ключови думи: 1. мъже 2. жени 3. равенство 4. неравенство 5. утилитарен аргумент 6. социализъм 7. публична патриархалност 8. частна патриархалност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34426

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 23 -

Цб II 92018

Бачева, Ина.  Новите медии като предизвикателство пред кризисния пиар / Ина Бачева. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 329-342. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5  + 316.78
Ключови думи: 1. криза 2. Интернет 3. медии 4. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 5. социални мрежи 6. ефективна кризисна комуникация 7. информационна среда 8. общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34420

- 24 -

Цб II 92019

Добрева, Десислава.  Социални медии - възникване, развитие, тенденции и перспективи / Десислава Добрева. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 224-245. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. Интернет 3. исторически обзор 4. дигитални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34433

- 25 -

Цб II 92018

Йорданова, Цветелина.  Медии, прозрачност и военни отношения (Анализ на международните механизми за деклариране на въоръженията) / Цветелина Йорданова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 377-395. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 07.000.32  + 355.000.32
Ключови думи: 1. международни отношения 2. военна прозрачност 3. отчетност 4. международни отношения 5. външна политика 6. прозрачност 7. междудържавни отношения 8. медии 9. сигурност 10. доверие 11. международна политика 12. оръжия 13. ООН 14. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34423

- 26 -

Цб II 92018

Касабова, Иглика.  Визуалната аргументация във виртуалната среда. Визуални реторически образи / Иглика Касабова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 259-272. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 07  + 82.085
Ключови думи: 1. виртуална реторика 2. визуална аргументация 3. визуална реторика 4. дигитална медийна среда 5. съвременна медийна реторика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34416

- 27 -

Цб II 92018

Манова-Георгиева, Десислава Емилова.  Изграждане на европейска идентичност сред младежките общности в интернет посредством социалните медии / Десислава Емилова Манова-Георгиева. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 343-358. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5-053.81  + 316.346.36-053.81
Ключови думи: 1. социални медии 2. онлайн пиар 3. междукултурен диалог 4. младежи 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. европейска идентичност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34421

- 28 -

Цб II 92019

Налбантов, Георги.  Голямата манипулация. Решителният телевизионен дебат - сблъсък за президент в Бразилия през 1989 година / Георги Налбантов. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 302-308. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 82.085.000.32  + 075.2.000.32
Ключови думи: 1. публичен образ 2. телевизия 3. медии 4. оратор 5. президент 6. дебати 7. кандидатпрезидентска кампания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Бразилия 
За него: 1. Лула да Силва, Луис Инасио 2. Колор, Фернандо Мело 
  

Сист. No: 34438

- 29 -

Цб II 92019

Стоичкова, Десислава.  Реторични похвати в самопрезентирането в LinkedIn / Десислава Стоичкова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 263-276. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5  + 82.085
Ключови думи: 1. реторика 2. реторични похвати 3. самопрезентиране 4. LinkedIn 5. професионални социални мрежи 6. онлайн бизнес комуникация 7. виртуален оратор 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34435

- 30 -

 

Череповская, Н. А.  Коммуникации как инструмент эффективного управления / Н. А. Череповская. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 9, 123-138. 

   Статията разглежда проблемите на комуникацията между служителите. Организациите все повече признават комуникативното значение на служителите, но тяхната комуникационна отговорност остава неизследвана тема. Ефективната комуникация е безспорно важна за успеха в управлението. Извършен е анализ на състоянието на комуникационния климат във фирмата Domino's Pizza, разкрити са основните фактори и видове вътрешни комуникации. Анализът показа ефективността на взаимоотношенията между служителите и пряката комуникация между ръководителя и служителите. 

 005.1  + 331.103.2
Ключови думи: 1. комуникации междуличностни 2. комуникации организационни 3. ефективно управление 4. трудов колектив 5. Domino's Pizza 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34299

- 31 -

 

Чужиков, Андрей.  Индикативни модели за развитие на медиите в глобалната икономика / Андрей Чужиков. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, 5-24. 

 07
Ключови думи: 1. медия 2. медиен пазар 3. глобална икономика 4. пазарна структура 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34385

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 32 -

Цб II 92018

Ашикова, Виолета.  Реторическата аргументация в първия "блиц" парламентарен контрол в българската парламентарна практика / Виолета Ашикова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 239-328. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 328.1(497.2)  + 82.085.000.32
Ключови думи: 1. политическа реторика 2. аргументация 3. стратегическо маневриране 4. блиц парламентарен контрол 5. парламентарен дебат 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34415

- 33 -

Цб II 92018

Груева, Станислава.  Възгледите на Дьо Гол за обединена Европа (40-те - 50-те години на ХХ в.) / Станислава Груева. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 103-118. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327(4)
Ключови думи: 1. Обединена Европа 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
За него: 1. Дьо Гол, Шарл 2. Моне, Жан 
  

Сист. No: 34413

- 34 -

 

Денчев, Стоян.  Актуални проблеми на науката за миграцията / Стоян Денчев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 55 - 60. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/Uridiceski%20sbornik-2019.pdf 

 314.7
Ключови думи: 1. миграция 2. проблеми 3. научни изследвания 4. научни изследвания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34312

- 35 -

Цб II 92018

Игнатова, Десислава.  Морални аспекти на популистките решения в политиката / Десислава Игнатова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 225-235. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 32.019.5
Ключови думи: 1. популизъм 2. демагогия 3. доверие 4. морал 5. вземане на решения 6. политика 7. политическа етика 8. нравствени категории 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34403

- 36 -

Цб II 92018

Йорданова, Цветелина.  Медии, прозрачност и военни отношения (Анализ на международните механизми за деклариране на въоръженията) / Цветелина Йорданова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 377-395. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 07.000.32  + 355.000.32
Ключови думи: 1. международни отношения 2. военна прозрачност 3. отчетност 4. международни отношения 5. външна политика 6. прозрачност 7. междудържавни отношения 8. медии 9. сигурност 10. доверие 11. международна политика 12. оръжия 13. ООН 14. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34423

- 37 -

Цб II 92019

Конакчиева, Стела.  Ролята на свободното движение на хора в ЕС за създаването на "културно единство" / Стела Конакчиева. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 113-117. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. европейска идентичност 3. културно единство 4. ценности 5. свободно движение на хора 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34430

- 38 -

Цб II 92018

Костадинов, Валентин.  Историко-географски особености на Западните покрайнини / Валентин Костадинов. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 79-88. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327(497)
Ключови думи: 1. национално малцинство 2. Западни покрайнини 3. Западни Балкани 4. историко-географски особености 5. Ньойски мирен договор 6. денационализация 7. сръбски шовинизъм 8. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 2. България 
  

Сист. No: 34411

- 39 -

Цб II 92018

Кузов, Христо.  Гражданската война в Ливан и появата на феномена женски самоубийствен тероризъм. Историята на Сана Кхиадали / Христо Кузов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 237-256. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 323.28  + 355.2
Ключови думи: 1. тероризъм 2. женски самоубийствен тероризъм 3. гражданска война 4. атентати 5. самоубийство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Ливан 
За него: 1. Кхиадали, Сана 
  

Сист. No: 34404

- 40 -

Цб II 92019

Кузов, Христо.  Перспективи пред политическата стабилност в Северен Кавказ - проблемът тероризъм / Христо Кузов. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 96-112. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 323.28(479)
Ключови думи: 1. политическа стабилност 2. тероризъм 3. конфликт 4. престъпност 5. ескалация 6. интереси 7. политика 8. руско-чеченски отношения 9. радикален ислямизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Северен Кавказ 2. Чечня 
  

Сист. No: 34429

- 41 -

Цб II 92018

Митева, Боряна.  Въпросът за Северните територии и японската политика сейкей бунри / Боряна Митева. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 61-78. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 2. Международни отношения - Япония, Русия (1945-1980) 
 327(520)
Ключови думи: 1. външна политика 2. Японо-съветски отношения 3. спор за Северните територии 4. вътрешнополитически фактори 5. външнополитически фактори 6. териториален спор 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Япония 2. Русия 
  

Сист. No: 34410

- 42 -

Цб II 92018

Михайлова, Христина.  Първи масови протести в централноевропейските страни и отражението им в българската действителност / Христина Михайлова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 89-102. 

   Проследяването на масовите протести в централноевропейските страни Полша и Унгария през 1956 г. показва, че чрез тях тези страни извървяват стъпки в развитието на общественото си съзнание в демократична посока. Липсата на открита масова съпротива срещу социалистическия режим преди 1989 г. се отразява на процесите в страната, като първоначалният етап в развитието на общественото съзнание към демократичност започва за България именно през 1989 г., а в Централна Европа е реализиран още през 50-те години. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327(4)(497.2)
Ключови думи: 1. обществено съзнание 2. масови протести 3. интелигенция 4. съветски войски 5. демократизация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Полша 3. Унгария 4. България 
  

Сист. No: 34412

- 43 -

Цб II 92019

Налбантов, Георги.  Голямата манипулация. Решителният телевизионен дебат - сблъсък за президент в Бразилия през 1989 година / Георги Налбантов. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 302-308. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 82.085.000.32  + 075.2.000.32
Ключови думи: 1. публичен образ 2. телевизия 3. медии 4. оратор 5. президент 6. дебати 7. кандидатпрезидентска кампания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Бразилия 
За него: 1. Лула да Силва, Луис Инасио 2. Колор, Фернандо Мело 
  

Сист. No: 34438

- 44 -

Цб II 92019

Симеонова, Райна.  Коалиционни теории. Подходи за разбиране на процеса на коалиционно формиране / Райна Симеонова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 54-70. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 329
Ключови думи: 1. коалиции 2. коалиционни кабинети 3. коалиционно формиране 4. коалиционни теории 5. теория на игрите 6. кооперативни игрови теории 7. некооперативни игрови теории 8. коалиционно договаряне 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34427

- 45 -

Цб II 92018

Симеонова, Ралица.  Коалиции и коалиционни кабинети. Теоретични подходи към изследването на коалиционния жизнен цикъл / Ралица Симеонова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 209-224. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 321.011
Ключови думи: 1. коалиция 2. коалиционни кабинети 3. коалиционно формиране 4. коалиционно управление 5. електорално представяне 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34402

- 46 -

Цб II 92019

Спасова, Мария.  Политики за преодоляване на неравенствата по пол в България през социализма / Мария Спасова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 43-52. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 321.64(497.2)  + 316.346.2
Ключови думи: 1. мъже 2. жени 3. равенство 4. неравенство 5. утилитарен аргумент 6. социализъм 7. публична патриархалност 8. частна патриархалност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34426

- 47 -

Цб II 92018

Христова, Пенка.  Европейската идентичност в документите, утвърждаващи многоезичието в ЕС / Пенка Христова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 169-188. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. европейска идентичност 2. европейски политики 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. многоезичие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34400

- 48 -

Цб II 92018

Чаушева, Лилия.  Ратификация на европейската конституция - мисията възможна / Лилия Чаушева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 107-120. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. ратификация 3. Конституция 4. държави 5. референдум 6. криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34393

Икономика. Икономически теории

- 49 -

 

Егберт, Хенрик.  Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство - марксово влияние, но не и марксизъм / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, 66-74. 

 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. кейнсианство 3. несъвършенна конкуренция 4. Маркс 5. Кейнс и кейнсианство 6. теория 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Робинсън, Джоан 2. Кейнс, Джон Мейнард 3. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 34458

- 50 -

 

Цветанов, Христо.  Еволюция на регулаторната функция на държавата в икономиката и "невидимата ръка" на пазара / Христо Цветанов. // Бизнес управление, 2018, N 3, 50-67. 

   Статията отразява еволюцията на икономическата мисълр от нейното зараждане в древноизточните общества до наши дни от гледна точка на разбиранията за собственост, необходимостта от закони, държавна намеса, регулации. 

 338 (091)
Ключови думи: 1. икономическа мисъл 2. пазар 3. държава 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Смит, Адам 2. Кене, Франсоа 3. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 34309

Стопанска история

- 51 -

Цб II 92018

Кирилова, Ралица.  От руини към бъдеще: практики и възможности в индустриалното наследство / Ралица Кирилова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 321-336. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 338.45.000.93
Ключови думи: 1. индустрия 2. опазване 3. индустриален пейзаж 4. адаптация 5. културна памет 6. индустриално наследство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 34408

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 52 -

 

Валишин, Евгений Николаевич.  Работа в компании и самозанятость. Оценка параметров (аспектов) работы, влияющих на удовлетворенность работой / Евгений Николаевич Валишин. // Пробл. теории и практики управл., N 8, 143-154. 

   Удовлетвореността от работата се счита за важен фактор за развитието на личността на професионалиста, който е тясно свързан с трудовата мотивация на служителите. Удовлетвореността от работата е важен компонент на човешките ресурси, показател както за настоящото, така и за бъдещото положение на организацията. 

 331
Ключови думи: 1. труд 2. работа 3. удовлетвореност 4. самозаетост 5. автономия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34297

- 53 -

 

Динкова, Мария.  Кои са уменията за ефекнивна дистанционна работа / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 9, 84-86. 

   Статията засяга особеностите на дистанционната работа, какви умения трябва да притежават кадрите за да работят ефективно дистанционно и с какви трудности се сблъскват, работейки отдалечено. Липсата на физическо присъствие и дистанцията може да накарат служителите да се почувстват в периферията на организацията. 

 005.35  + 331.101.5
Ключови думи: 1. дистанционна работа 2. гъвкаво работно време 3. управление на времето 4. пандемия 5. работа от разстояние 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34449

- 54 -

 

Иванова, Ирина.  Автоматизация процесса обучения персонала: от теории к практике / Ирина Иванова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 7, 112-126. 

   Статията разглежда основните подходи за организиране на учебния процес с помощта на съвременни автоматизирани ресурси. 

 331.1  + 004.77:33
Ключови думи: 1. обучение на персонала 2. автоматизация 3. цифровизация 4. управление на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34289

- 55 -

 

Лапаева, О. А.  Субъектность работников предприятия: понятие и методики оценки / О. А. Лапаева. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 10, 161-180. 

   Статията разглежда проблема за формирането и разкриването на субективността - най-важното качество на служителя в дадена организация като субект на труда, което определя неговото място и роля в професионалното развитие и социално-икономическото развитие на едно предприятие. 

 331
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. работници 3. нормиране на труда 4. въгледобив 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34303

- 56 -

 

Маслова, Валентина Михайловна.  Развитие творческой активности работников организации / Валентина Михайловна Маслова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 7, 92-100. 

   В момента творческата активност на служителите е един от най-важните фактори, определящи развитието на бизнеса. Статията разглежда характеристиките и развитието на творчески активни работници. 

 331
Ключови думи: 1. творчество 2. творческа активност 3. цифровизация 4. новаторство 5. иновации 6. методология 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34288

- 57 -

 

Минкова, Ганета.  Трудова миграция / Ганета Минкова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 61-69. 

   
   https://www.bfu.bg/bg/nauchni-izdaniya/yuridicheski-sbornik/broeve 

 331.55
Ключови думи: 1. трудова миграция 2. мигранти 3. трудова мобилност 4. граждани на трети държави (ГТД) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34313

- 58 -

 

Неврюев, Андрей Николаевич.  Психологические особенности работников на удаленной работе / Андрей Николаевич Неврюев. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 8, 95-102. 

   Статията разглежда основните психологически модели, които се използват за анализ на поведението на служители на организация, които са заети извън дома и които работят отдалечено. С разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) този проблем стана доста широко разпространен. 

 331  + 15
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемия 3. отдалечена работа 4. инвестиционно поведение 5. инвестиционни решения 6. личностни особености 7. етични отношения 8. стратегии за управление на стреса 9. модели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 34293

- 59 -

Цб II 92018

Николов, Минчо.  Социалнопсихологически механизми за разпространение на професионалната епидемия / Минчо Николов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 273-281. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 331.54  + 005.73
Ключови думи: 1. кариерно развитие 2. професионална епидемия 3. професионална зараза 4. конформизъм 5. социална нагласа 6. социално учене 7. организационна култура 8. идентификация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 34406

- 60 -

 

Симонова, М. М.  Проблемы в области укрепления человеческого потенциала современной организации / М. М. Симонова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 7, 82-91. 

   Статията се занимава с формирането на кадрови потенциал. В съвременната практика за управление на човешките ресурси понятия като „персонал“ и „човешки ресурси“ са от голямо значение. Правилният подбор и разположение на персонала играят важна роля, създавайки предпоставките за широкото използване на техните умения и по-нататъшното развитие. 

 331
Ключови думи: 1. управление на персонала 2. планиране на персонала 3. численост на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34287

- 61 -

 

Симонова, М. М.  Культурно-психологический аспект трудовых отношений / М. М. Симонова, С. А. Бутырина. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 8, 95-102. 

   Статията отбелязва значението на културата на индивида и културата на обществото в предприемаческата дейност. 

 331
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. културни особености 3. психологически характеристики 4. бизнес 5. богатство 6. етика 7. морал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34295

- 62 -

Цб II 92038

Шопов, Димитър Атанасов.  Предизвикателства при администриране на човешките ресурси в България / Димитър Атанасов Шопов. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 49-59. 

   Специалност: Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на персонала 2. управление на човешките ресурси 3. длъжностна характеристика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34329

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 63 -

Цб II 92019

Атанасова, Магдалена.  Политика за сигурност на Българската народна банка относно платежните карти / Магдалена Атанасова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 71-95. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 336.71
Ключови думи: 1. БНБ 2. измами с платежни карти 3. политика за сигурност 4. електронно плащане 5. изследване 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34428

- 64 -

Цб II 92018

Георгиев, Георги.  Съществуват ли оптимални валутни зони: към интердисциплинарна критика на теорията на Робърт Мъндел / Георги Георгиев. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 159-168. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 330  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. валутен съюз 2. оптимални валутни зони 3. валутно курсови разлики 4. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
За него: 1. Мъндел, Робърт 
  

Сист. No: 34398

- 65 -

Цб II 92038

Григоров, Стефан.  Парични потоци / Стефан Григоров. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 91-100. 

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.915
Ключови думи: 1. парични потоци 2. инвестиционна дейност 3. финансова дейност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34333

- 66 -

 

Крылова, Л. В.  Международная конкурентоспособность валюты: сильные и слабые стороны доллара США* / Л. В. Крылова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 10, 24-35. 

   В статията са идентифицирани силните и слабите страни на валутата на Съединените щати, които определят ролята и мястото на щатския долар в международната конкуренция на валутите в момента. За оценка на международната конкурентоспособност на щатския долар е използван методологичният подход на М. Портър, който предполага наличието на пет движещи сили на конкуренцията и SWOT анализ. 

 336.74
Ключови думи: 1. долар ( $ ) 2. САЩ 3. валута 4. международна конкурентоспособност 5. световна валута 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
За него: 1. Портър, Майкъл 
  

Сист. No: 34301

- 67 -

 

Филипова, Надежда.  Блокчейн: възможност за нови бизнес модели / Надежда Филипова. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 2, 76-92. 

   В статията са представени някои основни концепции и механизми на блокчейн технологията като DLT, консенсус, хеширане и интелигентни договори. 

 336.74
Ключови думи: 1. блокчейн 2. разпределен регистър (distributed ledger) 3. DLT (Distributed Ledger Tehnology) 4. бизнес риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34306

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 68 -

 

Младенов, Младен.  Табутата при одита на правното звено в организацията / Младен Младенов. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, 23-27. 

   Статията засяга одитирането на правното звено в организацията - дейност, изпълнена с множество рискове, оспорвания, ограничения. 

 657.6
Ключови думи: 1. одит 2. правен отдел 3. вътрешен одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34284

- 69 -

 

Първанов, Георги.  Вътрешният одит - възможност за креативност и аналитичност / Георги Първанов. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, 28-30. 

   Интервю с Георги Първанов - носител на титлата Chartered Financial Analyst (CFA) и отговарящ за вътрешния одит към холдинга Алианц Груп. 

 657.92
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. одиторска професия 3. Алианц Груп 4. дъщерни предприятия 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34285

Управление

- 70 -

Цб II 92038

Александрова, Дарина.  Приложение на IoT в ежедневието : Концепцията IoT / Дарина Александрова. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 33-48. 

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. Интернет на нещата ( IoT) 2. Internet of Things (IoT) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34328

- 71 -

Цб II 92038

Александрова, Светла.  Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта / Светла Александрова. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 83-89. 

   Специалност: Икономика на отбраната и сигурността

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. съвременен мениджмънт 2. човешки ресурси 3. криза 4. подбор на персонала 5. квалифицирани специалисти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34332

- 72 -

 

Александър, Мойра.  Топ17 методологии за управление на проекти и как да изберем най-подходящата / Мойра Александър. // CIO, 2020, N 9, 57-61. 

   Изборът на правилната методология за управление на проекти - първа стъпка към успех на екипа. 

 005.5
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. методология 3. организационно управление 4. разработване на софтуер (ASD) 5. динамични системи 6. Six Sigma 7. критична верига 8. критичен път 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34445

- 73 -

 

Барбуков, Александър Красимиров.  Ролята на мениджъра в бизнеса със специализирани услуги / Александър Красимиров Барбуков, Бартош Марсинковски. // Бизнес управление, 2018, N 3, 68-80. 

   В статията се разглежда ролята на погребавния агент, както и проблемите, касаещи мениджмънта на погребалния бизнес. 

 005
Ключови думи: 1. погребален бизнес 2. погребален агент 3. мениджмънт 4. Великобритания 5. кремации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Услуги 
  

Сист. No: 34310

- 74 -

 

Гайдаров, Иван.  Устойчивост и гъвкавост - ключови фактори за бизнеса в пандемията / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 9, 1214. 

   Устойчивост и гъвкавост - тези две предимства ще разграничат успешните компании от техните конкуренти в света след COVID-19. Статията засяга икономическите последици от епидемията и по-специално в сферата на частния бизнес. 

 005.342
Ключови думи: 1. COVID-19 2. частен бизнес 3. управление 4. устойчивост 5. гъвкавост 6. посткризисен период 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34441

- 75 -

 

Гайдаров, Иван.  Кой докъде е в електронното управление / Иван Гайдаров. // CIO, N 9, 66-79. 

   България е на 44 място сред 193 държави в света, но на опашката, когато става дума за Европа, според доклад на ООН през 2020 г. 

 005.342
Ключови думи: 1. електронно управление 2. COVID-19 3. България 4. Скандинавски страни 5. е-управление 6. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 34448

- 76 -

 

Голева, Поля.  Информационният модел в управлението на капиталовите дружества - третият етап в corporate governance / Поля Голева. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 3, 19-36. 

   Статията изследва информационните задължения на органите на управление на капиталовите дружества - управител на ООД, управителен съвет и съвет на директорите в акционерните дружества. 

 005.3  + 347.7
Ключови думи: 1. капиталови дружества 2. акционерни дружества 3. информационен модел 4. управление 5. организационна структура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34318

- 77 -

Цб II 92038

Григоров, Стефан.  Парични потоци / Стефан Григоров. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 91-100. 

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.915
Ключови думи: 1. парични потоци 2. инвестиционна дейност 3. финансова дейност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34333

- 78 -

 

Дедов, Николай Петрович.  Управление в условиях кризиса - социально-психологические и экономические критерии / Николай Петрович Дедов. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 8, 10-20. 

   В момента обществото е изправено пред решаването на сериозни проблеми - социално-икономически и психологически - справяне и преодоляване на последиците от коронавирусната пандемия. Държавните и търговските структури в много страни преминават в „карантинен“ режим, създавайки бариери пред прилагането на финансови и пазарни отношения. В резултат на това се наблюдава увеличаване на съкращенията сред персонала, фалит на малкия и средния бизнес. 

 005.52:005.334
Ключови думи: 1. общество 2. кризисен мениджмънт 3. икономика 4. психология 5. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34291

- 79 -

Цб II 92038

Димитрова, Александра Валериева.  Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Съпротивление срещу промените в организацията / Александра Валериева Димитрова. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 4-13. 

   Специалност: Бизнес администрация

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. организационни промени 3. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34326

- 80 -

 

Динкова, Мария.  Кога се провалят проектите? / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 9, 54-56. 

   Дава се отговор на въпроса "Какво значи провал?" и се посочват важните моменти за успешно реализиране. 

 005.5
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. провал в управлението 3. буферни зони 4. екипност 5. епидемии 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34444

- 81 -

 

Иванова, Снежина.  Изследване на ситуационното поведение на човешкия фактор в организацията / Снежина Иванова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, 46-63. 

   Индивидуалното поведение на човешкия фактор в ситуация е функция на характеристиките на личността, организацията и особеностите на ситуацията, което е от значение за организациите. 

 005.2
Ключови думи: 1. поведение на личността 2. ситуационен подход 3. човешки фактор 4. привързаност към организацията 5. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
  

Сист. No: 34396

- 82 -

 

Йорданова, Елена.  Аспекти на рационалното поведение при управление на организацията / Елена Йорданова. // Бизнес управление, 2018, N 3, 5-15. 

   Статията представя особеностите на някои поведенчески аспекти при управление на организацията, като предлага по-различно тяхно тълкуване. 

 005.5
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. управление на организацията 3. поведенчески аспекти 4. рационалност 5. човешки фактор 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34307

- 83 -

 

Йорданова, Станимира.  Гъвкава методология за управление на бизнес процеси в ИТ компания / Станимира Йорданова, Климент Тошков. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, 77-98. 

   В статията е продложена гъвкава методология за управление на бизнес процеси, която съчетава елементи и техники на Скръм и Канбан. Методологията е приложена в отдел да обслужване на клиенти в ИТ компания с цел подобряване на управлението на екипа и оптимизиране на работата в отдела. 

 005.2
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. управление на бизнес процеси (ВPM) 3. гъвкавост 4. методология 5. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 34424

- 84 -

 

Керемедчиев, Спартак.  Чуждестранни модели и политики за държавните предприятия / Спартак Керемедчиев, Мирослав Неделчев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, 3-14. 

   Изведени са и са анализирани различни чуждестранни модели и политики за държавните предприятия. последователно са разгледани моделите на тяхното управление, необходимостта от съществуване и видовете държавни предприятия. 

 005  + 338.242.2
Ключови думи: 1. държавни предприятия 2. чуждестранен опит 3. държавна собственост 4. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34451

- 85 -

 

Лазарова, Снежина.  Интегриран модел за проектиране и изграждане на система от ключови индикатори да резултатност / Снежина Лазарова, Камелия Стефанова. // Бизнес управление, 2018, N 4, 5-22. 

 005
Ключови думи: 1. бизнес интелигентни системи 2. бизнес резултатност 3. ключови индикатори 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34311

- 86 -

Цб II 92038

Малинов, Стоил Валериев.  Управителят на ООД като главен мениджър на търговското предприятие / Стоил Валериев Малинов. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 101-113. 

   Юридически факултет

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7.000.34  + 339.17.000.34
Ключови думи: 1. търговия 2. ООД 3. мениджмънт 4. управител на ООД 5. правно отношение 6. мениджърски договор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Право 
  

Сист. No: 34334

- 87 -

 

Маркова, Вера Дмитриевна.  Менеджмент компаний цифровой эпохи: методические аспекты анализа / Вера Дмитриевна Маркова, Светлана Анатольевна Кузнецова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 10, 47-64. 

   Извършен е качествен анализ на нивото на развитие на елементи от новата управленска парадигма в руските компании, като се използва примера на редица компании от четири стратегически групи: традиционен и ИТ бизнес в национален и регионален план. 

 005
Ключови думи: 1. управление на бизнеса 2. цифровизация 3. руска икономика 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34302

- 88 -

Цб II 92038

Некит, Надежда.  Мобилно приложение ParkingGo / Надежда Некит. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 69-82. 

   Специалност: Администрация и Управление

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. мобилни приложения 2. градска мобилност 3. парко-места 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34331

- 89 -

Цб II 92018

Николов, Минчо.  Социалнопсихологически механизми за разпространение на професионалната епидемия / Минчо Николов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 273-281. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 331.54  + 005.73
Ключови думи: 1. кариерно развитие 2. професионална епидемия 3. професионална зараза 4. конформизъм 5. социална нагласа 6. социално учене 7. организационна култура 8. идентификация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 34406

- 90 -

Цб II 92038

Славчева, Анна.  A/B testing - най-добри практики / Анна Славчева. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 14-32. 

   Направление: Бизнес администрация

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. A/B testing (Split Testing ; Bucket Testing) 2. уеб сайт 3. дизайн 4. стил 5. цени 6. промоции 7. А/В тестване 8. добри практики 9. тестване на софтуер 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34327

- 91 -

 

Таиров, Искрен.  Управление на мобилните устройства като компонент на корпоративната информационна инфраструктура / Искрен Таиров. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, 64-76. 

   В статията подробно се описва корпоративната ИТ инфраструктура, мобилните устройства като компонент от нея, изследва се използването им и се представят подходящи инструменти за контрол. 

 004.4
Ключови думи: 1. информационна инфраструктура 2. мобилни устройства 3. ИТ инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 34399

- 92 -

 

Христова, Снежана.  Самостоятелно и екипно вземане на решения в МСП в Македония / Снежана Христова. // Бизнес управление, 2019, N 4, 5-25. 

 005.1
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. екипи 3. управление на екип 4. вземане на решения 5. Македония 6. метод Делфи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34371

- 93 -

 

Цанева, Моника.  Практически подход за интегриране на хетерогенни системи / Моника Цанева. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, 5-16. 

   Статията предлага подход за интегриране на традиционна и облачна система, които заедно обслужват един бизнес процес. 

 004.2
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. интегриран подход 3. облачни технологии 4. потребителско кредитиране 5. кредитен риск 6. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 34325

- 94 -

 

Череповская, Н. А.  Коммуникации как инструмент эффективного управления / Н. А. Череповская. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 9, 123-138. 

   Статията разглежда проблемите на комуникацията между служителите. Организациите все повече признават комуникативното значение на служителите, но тяхната комуникационна отговорност остава неизследвана тема. Ефективната комуникация е безспорно важна за успеха в управлението. Извършен е анализ на състоянието на комуникационния климат във фирмата Domino's Pizza, разкрити са основните фактори и видове вътрешни комуникации. Анализът показа ефективността на взаимоотношенията между служителите и пряката комуникация между ръководителя и служителите. 

 005.1  + 331.103.2
Ключови думи: 1. комуникации междуличностни 2. комуникации организационни 3. ефективно управление 4. трудов колектив 5. Domino's Pizza 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34299

- 95 -

 

Шейн, Естер.  ИТ мениджърите вече се грижат и за финансовите резултти / Естер Шейн. // CIO, 2020, N 9, 98-101. 

   Пандемията ускори тенденцията ИТ мениджърите да дават своя принос към постигане на крайния финансов резултат. Те трябва да обясняват на финансовия директор какво могат да направят технологиите за компанията. 

 004  + 005.2
Ключови думи: 1. ИТ мениджмънт 2. пандемия 3. ИТ мениджъри 4. нови бизнес възможности 5. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34450

- 96 -

Цб II 92038

Шопов, Димитър Атанасов.  Предизвикателства при администриране на човешките ресурси в България / Димитър Атанасов Шопов. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 49-59. 

   Специалност: Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на персонала 2. управление на човешките ресурси 3. длъжностна характеристика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34329

- 97 -

Цб II 92038

Шопска, Цветанка Благоева.  Социална отговорност н абизнеса - същност, основни термини и понятия, области, успешен пример / Цветанка Благоева Шопска. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 113-118. 

   Специалност: Бизнес администрация

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. устойчиво развитие 3. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34335

- 98 -

Цб II 92038

Янева, Елена Андреева.  Пътувай с мен - сайт и приложение за споделено пътуване / Елена Андреева Янева. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 60-68. 

   Специалност: Управление и администрация

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. споделено пътуване 2. уеб сайт 3. онлайн платформа 4. анализ на пазара 5. потребители 6. конкуренти 7. SWOT анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34330

- 99 -

Цб II 92039

Karadzhova, Zlatina.  Property: facilities management - duet or duel? / Zlatina Karadzhova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 58-68. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. property management 2. innovative concept 3. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
  

Сист. No: 34340

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 100 -

Цб II 92018

Александров, Ивайло.  Щастливо ли е наистина "щастливото дете" - детският образ в българската социалистическа реклама / Ивайло Александров. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 293-311. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. социализъм 3. дете 4. деца 5. образ 6. дефицит 7. рекламен образ 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34418

- 101 -

Цб II 92039

Александрова, Марианна Светлозарова.  Съвременни маркетинг стратегии за популяризиране на туристически дестинации / Марианна Светлозарова Александрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 224-235. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. Web 2.0 2. дигитален маркетинг 3. туристически дестинации 4. онлайн маркетинг 5. социални медии 6. контент маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34355

- 102 -

Цб II 92018

Апостолова, Ива.  Образът на социализма в съвременната реклама (Постсоциалистическият рекламен наратив за периода на социализма) / Ива Апостолова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 273-292. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 659.1
Ключови думи: 1. съвременна реклама 2. социализъм 3. носталгия 4. образ 5. колективна памет 6. разказ 7. минало 8. социалистическа символика 9. масова култура 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34417

- 103 -

 

Динкова, Мария.  BILLA дигитализира потребителското изживяване / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 9, 66-67. 

   Статията отразява новите тендении в отношението на търговските организации към клиентите - стремежът да изграждат и поддържат персонализирана връзка със своите клиенти. Такава дигитална програма за лоялност започна търговска верига BILLA. . 

 339.37
Ключови думи: 1. BILLA 2. търговски вериги 3. потребителска лоялност 4. персонализация 5. любими продукти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34447

- 104 -

 

Корокошко, Ю. В.  Конкурентное позиционирование: анализ и обобщение опыта предприятия / Ю. В. Корокошко. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 9, 102-122. 

   Целта на изследването е да обобщи успешния опит от конкурентното позициониране на предприятието въз основа на анализ на неговите дейности по позициониране и промотиране на алкохолни напитки на пазара. 

 339.138
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. конкурентно позициониране 3. фирми 4. алкохол 5. асортимент 6. сегментация 7. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34298

- 105 -

Цб II 92018

Любенова, Веселина.  Смиреният поклон пред рекламата и вещизма / Веселина Любенова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 313-327. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. потребителско общество 3. потребление 4. вещи 5. потребителско поведение 6. промяна 7. социални отношения 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34419

- 106 -

 

Решеткова, Атанаска.  Влияние ва бранда върху удовлетвореността от продукта / Атанаска Решеткова. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 2, 35-50. 

 339.138
Ключови думи: 1. потребителска удовлетвореност 2. бранд 3. методология 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34304

- 107 -

 

Чуб, Анна Александровна.  Использование современных цифровых технологий потребителями продуктового рынка в условиях пандемии Covid-19* / Анна Александровна Чуб. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 8, 40-58. 

   Целта на статията е да се оцени въздействието на пандемията на коронавирус върху поведението на потребителите на пазара на храни в контекста на дигитализацията. 

 004.77  + 339.3
Ключови думи: 1. цифрови технологии 2. пандемия 3. COVID-19 4. пазар на храни 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34292

Услуги

- 108 -

Цб II 92018

Андреева, Любимка.  Предизвикателства пред публичното управление на услугите от общ интерес в България / Любимка Андреева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 189-208. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 338.46(497.2)  + 351/354(497.2)
Ключови думи: 1. услуги от общ интерес 2. публични политики 3. либерализация 4. административен капацитет 5. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Услуги 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 34401

- 109 -

 

Барбуков, Александър Красимиров.  Ролята на мениджъра в бизнеса със специализирани услуги / Александър Красимиров Барбуков, Бартош Марсинковски. // Бизнес управление, 2018, N 3, 68-80. 

   В статията се разглежда ролята на погребавния агент, както и проблемите, касаещи мениджмънта на погребалния бизнес. 

 005
Ключови думи: 1. погребален бизнес 2. погребален агент 3. мениджмънт 4. Великобритания 5. кремации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Услуги 
  

Сист. No: 34310

Икономика на индустрията

- 110 -

 

Гайдаров, Иван.  Роботизацията и автоматизацията в условията на пандемия / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 9, 44-47. 

   Роботизацията и автоматизацията на индустриалните процеси лежат в основата на концепцията Индустрия 4.0, която трасира бъдещето на производството в световен мащаб. COVID-19 е повлиял тегативно на плановете за автоматизация на половината компании у нас. 

 004.9
Ключови думи: 1. роботизирана автоматизация на бизнес процеси (RPA) 2. пандемия 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 34443

- 111 -

 

Керемедчиев, Спартак.  Чуждестранни модели и политики за държавните предприятия / Спартак Керемедчиев, Мирослав Неделчев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, 3-14. 

   Изведени са и са анализирани различни чуждестранни модели и политики за държавните предприятия. последователно са разгледани моделите на тяхното управление, необходимостта от съществуване и видовете държавни предприятия. 

 005  + 338.242.2
Ключови думи: 1. държавни предприятия 2. чуждестранен опит 3. държавна собственост 4. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34451

- 112 -

Цб II 92018

Кирилова, Ралица.  От руини към бъдеще: практики и възможности в индустриалното наследство / Ралица Кирилова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 321-336. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 338.45.000.93
Ключови думи: 1. индустрия 2. опазване 3. индустриален пейзаж 4. адаптация 5. културна памет 6. индустриално наследство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 34408

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 113 -

 

Григорова, Ваня.  Симбиозата на интегрираните дистрибуционни системи и / Ваня Григорова. // Бизнес управление, 2018, N 3, 16-32. 

 004
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. дистрибуционни канали 3. информационни технологии 4. интегрирана дистрибуционна система 5. интернет технологии 6. електронна маркеровка на стоките 7. комуникационни канали 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34308

- 114 -

Цб II 92039

Иванова, Петя.  Прогресивни решения в транспортната система с въздействие върху туризма / Петя Иванова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 187-202. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. транспорт 3. мултимодални системи 4. интермодални системи 5. транспортни улеснения 6. устойчив транспорт 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34352

- 115 -

Цб II 92038

Некит, Надежда.  Мобилно приложение ParkingGo / Надежда Некит. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 69-82. 

   Специалност: Администрация и Управление

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. мобилни приложения 2. градска мобилност 3. парко-места 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34331

- 116 -

Цб II 92038

Янева, Елена Андреева.  Пътувай с мен - сайт и приложение за споделено пътуване / Елена Андреева Янева. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 60-68. 

   Специалност: Управление и администрация

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. споделено пътуване 2. уеб сайт 3. онлайн платформа 4. анализ на пазара 5. потребители 6. конкуренти 7. SWOT анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34330

Туризъм

- 117 -

Цб II 92039

Александрова, Марианна Светлозарова.  Съвременни маркетинг стратегии за популяризиране на туристически дестинации / Марианна Светлозарова Александрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 224-235. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. Web 2.0 2. дигитален маркетинг 3. туристически дестинации 4. онлайн маркетинг 5. социални медии 6. контент маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34355

- 118 -

Цб II 92039

Алексиева, Соня.  Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм / Соня Алексиева, Милена Караилиева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 428-438. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. специализирани видове туризъм 2. културен туризъм 3. СПА туризъм 4. преживявания 5. нови технологии 6. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34374

- 119 -

Цб II 92039

Андреева, Андреана.  Environmental protection in the maritime territories - a key aspect for the development of sustainable tourism / Андреана Андреева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 325-334. 

   Прев.загл.: Опазването на околната среда в морските територии - ключов аспект за развитието на устойчив туризъм

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. устойчив туризъм 2. опазване на околната среда 3. добри практики 4. интегрирани дейности 5. морски територии 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34364

- 120 -

Цб II 92039

Божинова, Марияна.  Изследване нагласите на предприемачите от хотелския бизнес за иновации в дейността им / Марияна Божинова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 337-345. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. предприемачи 3. продуктови иновации 4. маркетингови иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34365

- 121 -

Цб II 92039

Бокова, Ирена.  Трансграничните маршрути като иновации в туризма или за преодоляване на политическите граници / Ирена Бокова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 403-414. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културни наследства 3. трансграничен маршрут 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34372

- 122 -

Цб II 92039

Боянова, Гергана.  Градът като дестинация. Езикови стратегии и техники при писане на каталожни текстове за градски туристически дестинации / Гергана Боянова, Илина Дойкова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 563-575. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 8
Ключови думи: 1. градска дестинация 2. текстов сорт 3. езикови средства 4. туризъм 5. градски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34384

- 123 -

Цб II 92039

Василева, В.  Съвременни специфики в развитието на туристическата инфраструктура и суперструктура в България и насоки за подобряване / В. Василева, С. Сабриева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 415-427. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристическа инфраструктура 2. иновации 3. туристическа суперструктура 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34373

- 124 -

Цб II 92039

Георгиев, Георги Леонидов.  Рамсарските места в трансграничния регион на България, БЮРМ, Албания и Гърция и развитието на туризма / Георги Леонидов Георгиев. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 439-453. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. Рамсарски места (влажни зони с международно значение) 2. Рамсарска конвенция 3. туристически продукти 4. рекреационен туризъм 5. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 2. България 3. Албания 4. Гърция 5. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 34375

- 125 -

Цб II 92039

Георгиева, Кристина.  Препозициониране на туристическа дестинация България чрез иновации в туристическия продукт / Кристина Георгиева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 358-367. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. туристически продукти 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34367

- 126 -

Цб II 92039

Гроздева, Ралица.  Водещи световни хотелски брандове / Ралица Гроздева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 236-246. 

   Прев.загл.: World leading hotel brands

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. хотелски брандове 3. управление 4. иновации 5. стандартизация 6. договори 7. франчайзинг 8. маркетингови консорциуми 9. лизинг 10. hotel Hilton (хотел Хилтън) 11. Best Western (хотелска верига) 12. Novotel 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34356

- 127 -

Цб II 92039

Димитров, Александър.  Предимства за хотелиерите от присъствието в индиректните онлайн дистрибуционни канали / Александър Димитров. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 255-267. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн присъствие 3. индиректни дистрибуционни канали 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34358

- 128 -

Цб II 92039

Димитрова, Ралица.  Свободното време като фактор за иновации в онлайн туризма / Ралица Димитрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 393-402. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. онлайн туризъм 2. свободно време 3. иновации 4. онлайн платформа 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34370

- 129 -

Цб II 92039

Димитрова, Стела Цанкова.  Ролята на събитията в развитието на туризма / Стела Цанкова Димитрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 102-112. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. събитиен туризъм 2. положителен имидж 3. стратегическо планиране 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34345

- 130 -

Цб II 92039

Драганов, Тихомиров Марианов.  Иновативните туристически продукти - ключов фактор за устойчиво развитие на фамилния хотелиерски бизнес в планинските райони / Тихомиров Марианов Драганов. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 347-357. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. фамилен туризъм 2. иновации 3. туристически продукти 4. конкурентоспособност 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34366

- 131 -

Цб II 92039

Златанова, Зорница.  Ефективност при използване на интернационалните дистрибуционни системи / Зорница Златанова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 268-274. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристическа индустрия 2. Интернет 3. дистрибуционни системи 4. икономически показатели 5. неикономически показатели 6. електронни канали 7. дистрибуция 8. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34359

- 132 -

Цб II 92039

Иванова, Петя.  Прогресивни решения в транспортната система с въздействие върху туризма / Петя Иванова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 187-202. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. транспорт 3. мултимодални системи 4. интермодални системи 5. транспортни улеснения 6. устойчив транспорт 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34352

- 133 -

Цб II 92039

Илиева, Елена Дамянова.  Китайските туристи и технологичните иновации - възможности за преодоляване на пречките пред посещението им в България / Елена Дамянова Илиева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 286-301. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. международен туризъм 2. технологични иновации 3. китайски туристи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Китай 2. България 
  

Сист. No: 34361

- 134 -

 

Караджова, Златина.  Рискове за националната сигурност и туризма от европейската мигрантска криза / Златина Караджова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 154-160. 

 355.02  + 338.48
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. криза 3. миграция 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Туризъм 
  

Сист. No: 34323

- 135 -

Цб II 92039

Марков, Иван.  Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално и местно ниво / Иван Марков, Слави Димитров. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 128-139. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. туризъм 3. туристически потенциал 4. общини 5. стратегически документи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34347

- 136 -

Цб II 92039

Некова, Мариела.  Иновации при оценка на туристическия ресурсен потенциал (на примера на Централна Северна България) / Мариела Некова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 113-127. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. ГИС (Географски Информационни Системи) 2. туристически ресурси 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34346

- 137 -

Цб II 92039

Павлова, Иванка.  От слушането с разбиране в чуждоезиковото обучение към култура на слушането във връзки с клиентите / Иванка Павлова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 553-561. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристически маркетинг 2. туристически мениджмънт 3. връзки с клиенти 4. чуждоезиково обучение 5. култура на общуване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34383

- 138 -

Цб II 92039

Панчева, Маргарита.  Актуални моменти в предлагането на винен туризъм в Област Лангдок-Русийон (Франция) и условия за тяхното приложение в България / Маргарита Панчева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 379-390. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. винен туризъм 2. винопроизводители 3. туроператори 4. туристически информационен център 5. реклама 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Франция 2. България 
  

Сист. No: 34369

- 139 -

Цб II 92039

Парушева, Таня.  Устойчиво развитие на културния туризъм в дигитална среда / Таня Парушева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 175-183. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. устойчиво развитие 3. дигитализация 4. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34351

- 140 -

Цб II 92039

Петрова, Галина.  За някои предизвикателства в обучението по чужд език в Колеж по туризъм Варна / Галина Петрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 528-538. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 800:37
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. мотивация 3. трудности 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34382

- 141 -

Цб II 92039

Попова, Катина.  Мода и модерност в младежките туристически пътувания / Катина Попова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 93-101. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. младежки туризъм 2. мода 3. модерност 4. социални иновации 5. поколение X 6. поколение Y 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34344

- 142 -

Цб II 92039

Рафаилова, Генка.  Туризмът и иновациите / Генка Рафаилова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 13-18. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34336

- 143 -

Цб II 92039

Ризова, Теодора.  Технологични трансформации в спа туризма в България / Теодора Ризова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 247-254. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. СПА туризъм 2. иновативни технологии 3. технологични трансформации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34357

- 144 -

Цб II 92039

Русев, Руси.  Добри практики при използването на екологични системи в туризма / Руси Русев. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 314-324. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. екологични системи 3. нови технологии 4. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34363

- 145 -

Цб II 92039

Савова, Елена.  Учебна работа с паралелни текстове на немски и български език в областта на туризма / Елена Савова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 501-514. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48=30=867  + 316.422
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. немски език 3. български език 4. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34380

- 146 -

Цб II 92039

Симеонов, Симеон Венциславов.  Иновативни подходи в кулинарния туризъм / Симеон Венциславов Симеонов. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 370-378. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 2. молекулярна гастрономия 3. су вид (sous vide) 4. карвинг 5. show cooking 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34368

- 147 -

Цб II 92039

Станкова, Мария.  Съвременният туризъм в контекста на несигурността / Мария Станкова, Калиопи Дрогала. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 31-32. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. несигурност 3. природни бедствия 4. социални заплахи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34337

- 148 -

Цб II 92039

Тодорова, Златка.  Иновации в организирани екскурзии за туристи в к.к. "Златни пясъци" - трудности и възможности / Златка Тодорова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 214-223. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. иновативни подходи 2. виртуален музей 3. интерактивен музей 4. анкетно проучване 5. чуждестранни туристи 6. QR кодове 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Златни пясъци 
  

Сист. No: 34354

- 149 -

Цб II 92039

Тончева, Тодорка.  Туризмът и последиците от глобалното затопляне / Тодорка Тончева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 35-43. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. глобално затопляне 2. парникови газове 3. биоразнообразие 4. глобални проблеми 5. глобални мерки 6. туризъм 7. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34338

- 150 -

Цб II 92039

Янев, Розалин.  Организация по почестването на хотела / Розалин Янев. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 141-147. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. хотели 3. стандарти 4. почистване 5. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34348

- 151 -

Цб II 92039

Atanasova, Veselina.  Customer loyalty in tourism / Veselina Atanasova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 148-156. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. маркетинг 3. лоялни клиенти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34349

- 152 -

Цб II 92039

Borisoff, Boris.  Reputation management on tour agency in the virtual space / Boris Borisoff, Yanica Dimitrova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 204-212. 

   Прев.загл.: Управление на репутация на туристическа фирма във виртуалното стопанство

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. онлайн репутация 2. репутационен капитал 3. корпоративен PR 4. формиране на знаменитост 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34353

- 153 -

Цб II 92039

Dimitrova, Yanica.  Model for stackeholder communication of innovation in tourism / Yanica Dimitrova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 69-77. 

   Прев.загл.: Модел за стейкхолдър комуникация на иновациите в туризма

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. организационна комуникация 4. конкурентно представяне 5. DART модел 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34341

- 154 -

Цб II 92039

Ilieva-Sverchkova, Hristina.  Ethics for tourism / Hristina Ilieva-Sverchkova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 157-170. 

   Прев.загл.: Етика в туризма

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. етика в туризма 2. интеркултурна комуникация 3. устойчив туризъм 4. алтернативен туризъм 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34350

- 155 -

Цб II 92039

Kabakchieva, Dora.  Green innovations in tourism / Dora Kabakchieva, Vanya Vasileva. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 44-57. 

   Прев.загл.: Зелени иновации в туризма

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. устойчиво развитие 3. зелени иновации 4. екологични решения 5. екохотели 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34339

- 156 -

Цб II 92039

Karadzhova, Zlatina.  Property: facilities management - duet or duel? / Zlatina Karadzhova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 58-68. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. property management 2. innovative concept 3. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
  

Сист. No: 34340

- 157 -

Цб II 92039

Kostadiniva, Nadezhda.  The Customized Conference Product in Hospitality Business / Nadezhda Kostadinova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 302-313. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. конферентен туризъм 3. конферентни услуги 4. персонализиран продукт 5. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34362

- 158 -

Цб II 92039

Stoyanova, Milena.  Emotional intelligence - a key factor to successful professional performance of tourism specialists / Milena Stoyanova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 78-92. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. емоционална компетентност 3. комуникация "човек-човек" 4. личностно развитие 5. професионализъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Психология 
  

Сист. No: 34343

- 159 -

Цб II 92039

Tzvetkova, Svetla.  Tourists - subject of marketing research in air transport / Svetla Tzvetkova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 275-285. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. транспорт 3. въздушен транспорт 4. маркетингови изследвания 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34360

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 160 -

 

Влахова-Велева, Магдалена.  Ефектът на еврото върху търговията / Магдалена Влахова-Велева. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, 26-45. 

   Проучено е въздействието от приемането на еврото върху търговията със стоки и услуги. 

 339.9
Ключови думи: 1. евро (EU) 2. Еврозона 3. търговия 4. износ 5. внос 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34452

- 161 -

 

Григорова, Ваня.  Съвременни измерения на управлението на продажбите / Ваня Григорова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 4, 26-42. 

 339.3
Ключови думи: 1. продажби 2. управление на продажбите 3. модели 4. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34378

- 162 -

Цб II 92039

Димитров, Александър.  Предимства за хотелиерите от присъствието в индиректните онлайн дистрибуционни канали / Александър Димитров. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 255-267. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн присъствие 3. индиректни дистрибуционни канали 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34358

- 163 -

 

Динкова, Мария.  BILLA дигитализира потребителското изживяване / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 9, 66-67. 

   Статията отразява новите тендении в отношението на търговските организации към клиентите - стремежът да изграждат и поддържат персонализирана връзка със своите клиенти. Такава дигитална програма за лоялност започна търговска верига BILLA. . 

 339.37
Ключови думи: 1. BILLA 2. търговски вериги 3. потребителска лоялност 4. персонализация 5. любими продукти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34447

- 164 -

Цб II 92038

Малинов, Стоил Валериев.  Управителят на ООД като главен мениджър на търговското предприятие / Стоил Валериев Малинов. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 101-113. 

   Юридически факултет

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7.000.34  + 339.17.000.34
Ключови думи: 1. търговия 2. ООД 3. мениджмънт 4. управител на ООД 5. правно отношение 6. мениджърски договор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Право 
  

Сист. No: 34334

- 165 -

 

Янкова, Диана.  Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин / Диана Янкова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, 72-86. 

   Направен е опит да се систематизират основните възможности и нормативни изисквания по изграждането на електронен магазин. 

 339.3  + 657.2
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. електронен магазин 3. счетоводни аспекти 4. данъчни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34342

Европейски съюз

- 166 -

Цб II 92018

Георгиев, Георги.  Съществуват ли оптимални валутни зони: към интердисциплинарна критика на теорията на Робърт Мъндел / Георги Георгиев. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 159-168. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 330  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. валутен съюз 2. оптимални валутни зони 3. валутно курсови разлики 4. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
За него: 1. Мъндел, Робърт 
  

Сист. No: 34398

- 167 -

Цб II 92018

Груева, Станислава.  Възгледите на Дьо Гол за обединена Европа (40-те - 50-те години на ХХ в.) / Станислава Груева. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 103-118. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327(4)
Ключови думи: 1. Обединена Европа 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
За него: 1. Дьо Гол, Шарл 2. Моне, Жан 
  

Сист. No: 34413

- 168 -

Цб II 92018

Касева, Ева.  Регламент (ЕО) №4/2009 - източник на международното частно семейно право на Европейския съюз. Обща характеристика / Ева Касева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 141-158. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 341.17
Ключови думи: 1. международно частно семейно право 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. задължения за издръжка 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
  

Сист. No: 34397

- 169 -

Цб II 92019

Конакчиева, Стела.  Ролята на свободното движение на хора в ЕС за създаването на "културно единство" / Стела Конакчиева. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 113-117. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. европейска идентичност 3. културно единство 4. ценности 5. свободно движение на хора 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34430

- 170 -

Цб II 92018

Христова, Пенка.  Европейската идентичност в документите, утвърждаващи многоезичието в ЕС / Пенка Христова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 169-188. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. европейска идентичност 2. европейски политики 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. многоезичие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34400

- 171 -

Цб II 92018

Чаушева, Лилия.  Ратификация на европейската конституция - мисията възможна / Лилия Чаушева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 107-120. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. ратификация 3. Конституция 4. държави 5. референдум 6. криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34393

- 172 -

Цб II 92018

Чернева-Моллова, Десислава.  Тенденции в упражняването на правото на законодателна инициатива на Европейската комисия / Десислава Чернева-Моллова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 121-140. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 341.17
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. законодателство 3. Европейска комисия (ЕК) 4. институционално равновесие 5. учредителни договори 6. Договор от Маастрихт 7. Лисабонски договор 8. законодателна инициатива 9. Европейски съвет 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34395

Право

- 173 -

 

Атанасов, Ангел.  COVID-19 и някои предизвикателства пред международното публично право / Ангел Атанасов. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 3, 73-89. 

 341.1/.8
Ключови думи: 1. международно публично право 2. пандемия 3. Световна здравна организация 4. биологични оръжия 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34322

- 174 -

 

Баев, Мартин.  Наказателнопроцесуална форма, процесуален формализъм и нарушения на наказателнопроцесуалната форма / Мартин Баев. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 3, 61-72. 

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. процесуални средства 3. нарушения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34320

- 175 -

 

Велев, Огнян.  Наказателноправни измерения на миграцията / Огнян Велев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 93-99. 

 34  + 325
Ключови думи: 1. право 2. наказателно правоотношение 3. миграция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34321

- 176 -

Цб II 92018

Касева, Ева.  Регламент (ЕО) №4/2009 - източник на международното частно семейно право на Европейския съюз. Обща характеристика / Ева Касева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 141-158. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 341.17
Ключови думи: 1. международно частно семейно право 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. задължения за издръжка 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
  

Сист. No: 34397

- 177 -

Цб II 92038

Малинов, Стоил Валериев.  Управителят на ООД като главен мениджър на търговското предприятие / Стоил Валериев Малинов. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 101-113. 

   Юридически факултет

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7.000.34  + 339.17.000.34
Ключови думи: 1. търговия 2. ООД 3. мениджмънт 4. управител на ООД 5. правно отношение 6. мениджърски договор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Право 
  

Сист. No: 34334

- 178 -

 

Манева, Веселина.  Цитирането в авторското право / Веселина Манева. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 3, 37-60. 

   Статията цели да изясни същността на цитирането като правомерна и необходима дейност и да представи неговото многообразие. Анализирани са различни аспекти на артистичното цитиране през един съвременен поглед като е включена темата за плагиатството. 

 001.32  + 347.78
Ключови думи: 1. цитиране 2. същност 3. право на цитиране 4. плагиатство 5. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34319

- 179 -

 

Христова, Надежда.  Оттегляне на административен акт / Надежда Христова. // Правна мисъл, 2020, N 3, 3-18. 

 342.9
Ключови думи: 1. административно право 2. административен акт 3. процесуално право 4. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34316

- 180 -

Цб II 92018

Чаушева, Лилия.  Ратификация на европейската конституция - мисията възможна / Лилия Чаушева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 107-120. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. ратификация 3. Конституция 4. държави 5. референдум 6. криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34393

- 181 -

Цб II 92018

Чернева-Моллова, Десислава.  Тенденции в упражняването на правото на законодателна инициатива на Европейската комисия / Десислава Чернева-Моллова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 121-140. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 341.17
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. законодателство 3. Европейска комисия (ЕК) 4. институционално равновесие 5. учредителни договори 6. Договор от Маастрихт 7. Лисабонски договор 8. законодателна инициатива 9. Европейски съвет 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34395

Обществено управление. Публична администрация

- 182 -

Цб II 92018

Андреева, Любимка.  Предизвикателства пред публичното управление на услугите от общ интерес в България / Любимка Андреева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 189-208. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 338.46(497.2)  + 351/354(497.2)
Ключови думи: 1. услуги от общ интерес 2. публични политики 3. либерализация 4. административен капацитет 5. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Услуги 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 34401

- 183 -

 

Кирилова, Катя.  Състояние и насоки за развитие на административното обслужване в общините / Катя Кирилова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, 25-45. 

   Статията е посветена на проблемите на административното обслужване и работните процеси в общините. 

 352.07
Ключови думи: 1. административно обслужване 2. работни процеси 3. информационни технологии 4. местно управление 5. общинска администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 34394

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 184 -

 

Владимирова, Велина.  Криминалната психология и методи за превенция на корупционно и измамно поведение / Велина Владимирова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, 19-22. 

 328.185  + 15
Ключови думи: 1. корупционно поведение 2. измами 3. криминално поведение 4. криминална психология 5. полиграфски метод 6. поведенчески профайлинг 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34283

- 185 -

Цб II 92018

Йорданова, Цветелина.  Медии, прозрачност и военни отношения (Анализ на международните механизми за деклариране на въоръженията) / Цветелина Йорданова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 377-395. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 07.000.32  + 355.000.32
Ключови думи: 1. международни отношения 2. военна прозрачност 3. отчетност 4. международни отношения 5. външна политика 6. прозрачност 7. междудържавни отношения 8. медии 9. сигурност 10. доверие 11. международна политика 12. оръжия 13. ООН 14. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34423

- 186 -

 

Караджова, Златина.  Рискове за националната сигурност и туризма от европейската мигрантска криза / Златина Караджова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 154-160. 

 355.02  + 338.48
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. криза 3. миграция 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Туризъм 
  

Сист. No: 34323

- 187 -

Цб II 92018

Кузов, Христо.  Гражданската война в Ливан и появата на феномена женски самоубийствен тероризъм. Историята на Сана Кхиадали / Христо Кузов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 237-256. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 323.28  + 355.2
Ключови думи: 1. тероризъм 2. женски самоубийствен тероризъм 3. гражданска война 4. атентати 5. самоубийство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Ливан 
За него: 1. Кхиадали, Сана 
  

Сист. No: 34404

- 188 -

 

Симеонов, Стефан Ангелов.  Миграционен натиск и обществена сигурност / Стефан Ангелов Симеонов. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 79-84. 

 325  + 355.45
Ключови думи: 1. миграция 2. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34317

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 189 -

 

Драганов, Христо.  Икономическо значение на застрахователния интерес / Христо Драганов, Георги Драганов. // Бизнес управление, XXVIII, 2018, N 2, 51-75. 

 368.8
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователен интерес 3. застрахователни отношения 4. застрахователен договор 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34305

- 190 -

 

Иванов, Иван Г.  Възможности за развитие на социално-икономическия потенциал на програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ / Иван Г. Иванов. // Бизнес управление, 2018, N 4, 73-90. 

 304
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. рехабилитация 3. профилактика 4. превенция на риска 5. социалноосигурителна система 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34315

Образование

- 191 -

 

Лулански, Пано.  Професор Никола Великов - осмислено дълголетие с творческа отдаденост / Пано Лулански. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 6, 116-118. 

   По повод 90-години от рождението на проф. д.ик.н. Никола Великов е направена ретроспекция на творческата и обществената му дейност. 

 378
Ключови думи: 1. висше икономическо образование 2. УНСС 3. учени 
Тематични рубрики: 1. Образование 
За него: 1. Великов, Никола 
  

Сист. No: 34466

- 192 -

 

Оборский, Алексей Юрьевич.  Тренды в высшем образовании: специальности будущего, новые направления подготовки / Алексей Юрьевич Оборский. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 8, 125-142. 

   Статията предоставя анализ на съществуващите и обещаващи области на обучение за бъдещи специалисти с цел адаптиране на университетите към променящите се нужди и тенденции на развитие на пазара на труда. Целта на изследването е да идентифицира тенденциите в развитието на висшето образование. 

 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. висше икономическо образование 3. тенденции 4. специалности на бъдещето 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34296

- 193 -

Цб II 92039

Пляков, Станислав.  Учебната дисциплина "Физическо възпитание и спорт" в Колеж по туризъм-Варна в контекста на законодателните изисквания и променящата се образователна реалност / Станислав Пляков. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 454-464. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 796  + 378.094
Ключови думи: 1. спорт 2. мотивация 3. туристическа практика 4. физическа активност 5. здравословно състояние 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Образование 
  

Сист. No: 34376

- 194 -

 

Полевая, М. В.  Необходимость перехода на дистанционный формат обучения: результаты исследования / М. В. Полевая, Е. В. Камнева, С. А. Полевой, М. М. Симонова, С. М. Буянова, И. М. Охтова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 9, 194-209. 

   Статията разглежда проблемите на прехода на университетите към дистанционно обучение поради разпространението на вируса COVID-19. 

 004.65  + 37.014
Ключови думи: 1. COVID-19 2. дистанционно обучение 3. висше образование 4. пандемия 5. емоции 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34300

- 195 -

 

Пряжников, Николай Сергеевич.  Перспективные направления развития системы профессионального образования / Николай Сергеевич Пряжников. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 8, 84-94. 

   Статията определя същността и желаната цел на системата на професионалното образование, подчертава обещаващите тенденции за нейното усъвършенстване и представя резултатите от предишни и скорошни проучвания на студенти и университетски преподаватели по проблемни въпроси на университетското образование. 

 378
Ключови думи: 1. професионално образование 2. цели 3. проблеми 4. перспективи 5. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34294

- 196 -

Цб II 92019

Ралева, Нина.  Невербална комуникация - теоретични постановки и университетско образование / Нина Ралева. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 321-335. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 316.454.5  + 378
Ключови думи: 1. невербална комуникация 2. образование 3. университети 4. социална значимост 5. учебна дисциплина 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европа 2. Северна Америка 3. България 
  

Сист. No: 34440

- 197 -

 

Рязанцева, Маргарита.  Образовательные технологии в контексте глобальных изменений / Маргарита Рязанцева. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 7, 38-49. 

   Университетите и училищата са изправени пред сериозни проблеми. На първо място, това са демографските промени, в резултат на които броят на бъдещите кандидати в Русия намалява всяка година. Технологичните промени, „индустрия 4.0“, оказват голямо влияние върху съдържанието на образователните програми, в резултат на което нараства търсенето на технически умения, които трябва да бъдат овладени от почти всички специалисти, независимо от професията им. В статията се анализира влиянието на онлайн обучението върху промяната в образователния модел. 

 37.014
Ключови думи: 1. образователни технологии 2. Русия 3. пазар на труда 4. дистанционно обучение 5. образование 6. онлайн обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34286

- 198 -

Цб II 92019

Симеонов, Тодор С.  Съвременни измерения на педагогическата реторика във виртуална среда / Тодор С. Симеонов. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 277-286. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 82.085  + 37.01
Ключови думи: 1. педагогическа реторика 2. виртуална среда 3. виртуална академична комуникация 4. виртуална педагогическа реторика 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34436

Математика. Естествени науки

- 199 -

Цб II 92019

Неделчева, Валентина.  Границата в антропологията. Първи стъпки към теоретизиране на граничната идентичност / Валентина Неделчева. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 188-196. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 572
Ключови думи: 1. антропология 2. граница 3. гранична област 4. border studies 5. идентичност 6. гранична идентичност 7. Западни покрайнини 8. българска общност 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Географски понятия: 1. България 2. Сърбия 3. Босилеград 4. Димитровград 
  

Сист. No: 34432

Екология

- 200 -

Цб II 92039

Русев, Руси.  Добри практики при използването на екологични системи в туризма / Руси Русев. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 314-324. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. екологични системи 3. нови технологии 4. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34363

- 201 -

Цб II 92039

Тончева, Тодорка.  Туризмът и последиците от глобалното затопляне / Тодорка Тончева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 35-43. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. глобално затопляне 2. парникови газове 3. биоразнообразие 4. глобални проблеми 5. глобални мерки 6. туризъм 7. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34338

- 202 -

Цб II 92039

Kabakchieva, Dora.  Green innovations in tourism / Dora Kabakchieva, Vanya Vasileva. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 44-57. 

   Прев.загл.: Зелени иновации в туризма

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. устойчиво развитие 3. зелени иновации 4. екологични решения 5. екохотели 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34339

Приложни науки

Здравеопазване

- 203 -

Цб II 92018

Иванова, Елиза.  Психологически особености на взаимовръзката интернет зависимост, киберхондрия и благополучие / Елиза Иванова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 283-302. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 364.69  + 159.913
Ключови думи: 1. интернет зависимост 2. здравна тревожност 3. киберхондрия 4. психологическо благополучие 5. субективно благополучие 6. личностни качества 7. психология на личността 8. изследване 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34407

- 204 -

Цб II 92018

Костова, Любослава.  Морален генетичен код ли е практиката на пренатално диагностициране? / Любослава Костова. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 259-271. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 614
Ключови думи: 1. пренатална диагностика 2. репродуктивна отговорност 3. генетичен капитал 4. генетична информация 5. риск 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34405

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 205 -

Цб II 92018

Андреева, Любимка.  Предизвикателства пред публичното управление на услугите от общ интерес в България / Любимка Андреева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 189-208. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 338.46(497.2)  + 351/354(497.2)
Ключови думи: 1. услуги от общ интерес 2. публични политики 3. либерализация 4. административен капацитет 5. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Услуги 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 34401

Информационни технологии. Иновации

- 206 -

Цб II 92038

Александрова, Дарина.  Приложение на IoT в ежедневието : Концепцията IoT / Дарина Александрова. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 33-48. 

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. Интернет на нещата ( IoT) 2. Internet of Things (IoT) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34328

- 207 -

Цб II 92039

Александрова, Марианна Светлозарова.  Съвременни маркетинг стратегии за популяризиране на туристически дестинации / Марианна Светлозарова Александрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 224-235. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. Web 2.0 2. дигитален маркетинг 3. туристически дестинации 4. онлайн маркетинг 5. социални медии 6. контент маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34355

- 208 -

Цб II 92039

Алексиева, Соня.  Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм / Соня Алексиева, Милена Караилиева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 428-438. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. специализирани видове туризъм 2. културен туризъм 3. СПА туризъм 4. преживявания 5. нови технологии 6. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34374

- 209 -

Цб II 92039

Андреева, Андреана.  Environmental protection in the maritime territories - a key aspect for the development of sustainable tourism / Андреана Андреева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 325-334. 

   Прев.загл.: Опазването на околната среда в морските територии - ключов аспект за развитието на устойчив туризъм

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. устойчив туризъм 2. опазване на околната среда 3. добри практики 4. интегрирани дейности 5. морски територии 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34364

- 210 -

Цб II 92018

Бачева, Ина.  Новите медии като предизвикателство пред кризисния пиар / Ина Бачева. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 329-342. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5  + 316.78
Ключови думи: 1. криза 2. Интернет 3. медии 4. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 5. социални мрежи 6. ефективна кризисна комуникация 7. информационна среда 8. общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34420

- 211 -

Цб II 92039

Божинова, Марияна.  Изследване нагласите на предприемачите от хотелския бизнес за иновации в дейността им / Марияна Божинова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 337-345. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. предприемачи 3. продуктови иновации 4. маркетингови иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34365

- 212 -

Цб II 92039

Бокова, Ирена.  Трансграничните маршрути като иновации в туризма или за преодоляване на политическите граници / Ирена Бокова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 403-414. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културни наследства 3. трансграничен маршрут 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34372

- 213 -

Цб II 92039

Боянова, Гергана.  Градът като дестинация. Езикови стратегии и техники при писане на каталожни текстове за градски туристически дестинации / Гергана Боянова, Илина Дойкова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 563-575. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 8
Ключови думи: 1. градска дестинация 2. текстов сорт 3. езикови средства 4. туризъм 5. градски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34384

- 214 -

Цб II 92039

Василева, В.  Съвременни специфики в развитието на туристическата инфраструктура и суперструктура в България и насоки за подобряване / В. Василева, С. Сабриева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 415-427. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристическа инфраструктура 2. иновации 3. туристическа суперструктура 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34373

- 215 -

 

Гайдаров, Иван.  Роботизацията и автоматизацията в условията на пандемия / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 9, 44-47. 

   Роботизацията и автоматизацията на индустриалните процеси лежат в основата на концепцията Индустрия 4.0, която трасира бъдещето на производството в световен мащаб. COVID-19 е повлиял тегативно на плановете за автоматизация на половината компании у нас. 

 004.9
Ключови думи: 1. роботизирана автоматизация на бизнес процеси (RPA) 2. пандемия 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 34443

- 216 -

 

Гайдаров, Иван.  Кой докъде е в електронното управление / Иван Гайдаров. // CIO, N 9, 66-79. 

   България е на 44 място сред 193 държави в света, но на опашката, когато става дума за Европа, според доклад на ООН през 2020 г. 

 005.342
Ключови думи: 1. електронно управление 2. COVID-19 3. България 4. Скандинавски страни 5. е-управление 6. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 34448

- 217 -

Цб II 92039

Георгиев, Георги Леонидов.  Рамсарските места в трансграничния регион на България, БЮРМ, Албания и Гърция и развитието на туризма / Георги Леонидов Георгиев. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 439-453. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. Рамсарски места (влажни зони с международно значение) 2. Рамсарска конвенция 3. туристически продукти 4. рекреационен туризъм 5. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 2. България 3. Албания 4. Гърция 5. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 34375

- 218 -

Цб II 92039

Георгиева, Кристина.  Препозициониране на туристическа дестинация България чрез иновации в туристическия продукт / Кристина Георгиева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 358-367. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. туристически продукти 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34367

- 219 -

 

Григорова, Ваня.  Симбиозата на интегрираните дистрибуционни системи и / Ваня Григорова. // Бизнес управление, 2018, N 3, 16-32. 

 004
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. дистрибуционни канали 3. информационни технологии 4. интегрирана дистрибуционна система 5. интернет технологии 6. електронна маркеровка на стоките 7. комуникационни канали 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34308

- 220 -

Цб II 92039

Гроздева, Ралица.  Водещи световни хотелски брандове / Ралица Гроздева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 236-246. 

   Прев.загл.: World leading hotel brands

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. хотелски брандове 3. управление 4. иновации 5. стандартизация 6. договори 7. франчайзинг 8. маркетингови консорциуми 9. лизинг 10. hotel Hilton (хотел Хилтън) 11. Best Western (хотелска верига) 12. Novotel 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34356

- 221 -

Цб II 92019

Давидов, Ростислав.  Виртуалност и виртуална организация - от идентичност до общностна група / Ростислав Давидов. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 246-262. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 82.085
Ключови думи: 1. онлайн комуникации 2. виртуална реторика 3. виртуален свят 4. виртуална общност 5. виртуална организация 6. реално измерение 7. виртуално измерение 8. комуникативен процес 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34434

- 222 -

Цб II 92039

Димитров, Александър.  Предимства за хотелиерите от присъствието в индиректните онлайн дистрибуционни канали / Александър Димитров. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 255-267. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн присъствие 3. индиректни дистрибуционни канали 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34358

- 223 -

Цб II 92039

Димитрова, Ралица.  Свободното време като фактор за иновации в онлайн туризма / Ралица Димитрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 393-402. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. онлайн туризъм 2. свободно време 3. иновации 4. онлайн платформа 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34370

- 224 -

Цб II 92019

Димитрова, Силва.  TED.com и промени в реторическата парадигма / Силва Димитрова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 287-301. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 82.085  + 077.5
Ключови думи: 1. реторика 2. TED аудитория 3. TED презентация 4. TED презентатор 5. реторическа парадигма 6. виртуална среда 7. TED.com 8. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34437

- 225 -

Цб II 92039

Димитрова, Стела Цанкова.  Ролята на събитията в развитието на туризма / Стела Цанкова Димитрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 102-112. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. събитиен туризъм 2. положителен имидж 3. стратегическо планиране 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34345

- 226 -

 

Динкова, Мария.  Кои са уменията за ефекнивна дистанционна работа / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 9, 84-86. 

   Статията засяга особеностите на дистанционната работа, какви умения трябва да притежават кадрите за да работят ефективно дистанционно и с какви трудности се сблъскват, работейки отдалечено. Липсата на физическо присъствие и дистанцията може да накарат служителите да се почувстват в периферията на организацията. 

 005.35  + 331.101.5
Ключови думи: 1. дистанционна работа 2. гъвкаво работно време 3. управление на времето 4. пандемия 5. работа от разстояние 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34449

- 227 -

Цб II 92019

Добрева, Десислава.  Социални медии - възникване, развитие, тенденции и перспективи / Десислава Добрева. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 224-245. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. Интернет 3. исторически обзор 4. дигитални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34433

- 228 -

Цб II 92039

Драганов, Тихомиров Марианов.  Иновативните туристически продукти - ключов фактор за устойчиво развитие на фамилния хотелиерски бизнес в планинските райони / Тихомиров Марианов Драганов. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 347-357. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. фамилен туризъм 2. иновации 3. туристически продукти 4. конкурентоспособност 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34366

- 229 -

Цб II 92039

Златанова, Зорница.  Ефективност при използване на интернационалните дистрибуционни системи / Зорница Златанова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 268-274. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристическа индустрия 2. Интернет 3. дистрибуционни системи 4. икономически показатели 5. неикономически показатели 6. електронни канали 7. дистрибуция 8. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34359

- 230 -

Цб II 92039

Иванова, Петя.  Прогресивни решения в транспортната система с въздействие върху туризма / Петя Иванова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 187-202. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. транспорт 3. мултимодални системи 4. интермодални системи 5. транспортни улеснения 6. устойчив транспорт 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34352

- 231 -

 

Иванова, Светлана.  Социално дистанциране и дигитализация на бизнеса по време на криза / Светлана Иванова. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, 10-15. 

 657.6  + 004
Ключови думи: 1. технологични процеси 2. дигитализация 3. международно сравнение 4. социално дистанциране 5. Китай 6. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34281

- 232 -

Цб II 92039

Илиева, Елена Дамянова.  Китайските туристи и технологичните иновации - възможности за преодоляване на пречките пред посещението им в България / Елена Дамянова Илиева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 286-301. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. международен туризъм 2. технологични иновации 3. китайски туристи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Китай 2. България 
  

Сист. No: 34361

- 233 -

 

Йорданова, Станимира.  Гъвкава методология за управление на бизнес процеси в ИТ компания / Станимира Йорданова, Климент Тошков. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, 77-98. 

   В статията е продложена гъвкава методология за управление на бизнес процеси, която съчетава елементи и техники на Скръм и Канбан. Методологията е приложена в отдел да обслужване на клиенти в ИТ компания с цел подобряване на управлението на екипа и оптимизиране на работата в отдела. 

 005.2
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. управление на бизнес процеси (ВPM) 3. гъвкавост 4. методология 5. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 34424

- 234 -

Цб II 92018

Касабова, Иглика.  Визуалната аргументация във виртуалната среда. Визуални реторически образи / Иглика Касабова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 259-272. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 07  + 82.085
Ключови думи: 1. виртуална реторика 2. визуална аргументация 3. визуална реторика 4. дигитална медийна среда 5. съвременна медийна реторика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34416

- 235 -

Цб II 92039

Лесничкова, Лиляна.  Обучение по чужд език между традициите и иновациите (Към въпроса за ролята на прагматичните аспекти) / Лиляна Лесничкова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 467-480. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 800:37  + 316.422
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. лингвистична практика 3. комуникативно-прагматични норми 4. прагматична компетентност 5. унгарски език като чужд 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34377

- 236 -

Цб II 92018

Манова-Георгиева, Десислава Емилова.  Изграждане на европейска идентичност сред младежките общности в интернет посредством социалните медии / Десислава Емилова Манова-Георгиева. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 343-358. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5-053.81  + 316.346.36-053.81
Ключови думи: 1. социални медии 2. онлайн пиар 3. междукултурен диалог 4. младежи 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. европейска идентичност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34421

- 237 -

Цб II 92039

Марков, Иван.  Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално и местно ниво / Иван Марков, Слави Димитров. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 128-139. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. туризъм 3. туристически потенциал 4. общини 5. стратегически документи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34347

- 238 -

 

Милев, Пламен.  Тенденции в развитието на архитектурните решения при системите за уеб публикации / Пламен Милев. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, 17-33. 

   Статията разглежда въпросите, свързани с публикуване на съдържание в интернет. Представена е класическата архитектура на системите за уебпубликации. 

 004.5
Ключови думи: 1. уеб публикации 2. уеб архитектура 3. софтуерна архитектура 4. интернет съдържание 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34324

- 239 -

Цб II 92038

Некит, Надежда.  Мобилно приложение ParkingGo / Надежда Некит. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 69-82. 

   Специалност: Администрация и Управление

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. мобилни приложения 2. градска мобилност 3. парко-места 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34331

- 240 -

Цб II 92039

Некова, Мариела.  Иновации при оценка на туристическия ресурсен потенциал (на примера на Централна Северна България) / Мариела Некова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 113-127. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. ГИС (Географски Информационни Системи) 2. туристически ресурси 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34346

- 241 -

 

Олано, Габриел.  Иззад шумотевицата около технологията Distributed Ledger / Габриел Олано. // Вътрешен одитор, XVII, 2020, N 3, 16-18. 

   Засегнати са процесите на внедряване от бизнес компаниите на блокчейн технологията като разновидност на distributed tehnology (DLT). Целта е да се преценят евентуалните ползи от нея за повишаване на ефективността, сигурността и прозрачността на бизнес процесите. 

 004
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. distributed tehnology (DLT) 3. блокчейн 4. децентрализация 5. дистрибуторна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34282

- 242 -

Цб II 92039

Павлова, Биляна.  Жестовете в чуждоезиковото обучение / Биляна Павлова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 515-527. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 800:37  + 316.422
Ключови думи: 1. интеркултурна комуникация 2. жест 3. чуждоезиково обучение 4. невродидактика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34381

- 243 -

Цб II 92039

Павлова, Иванка.  От слушането с разбиране в чуждоезиковото обучение към култура на слушането във връзки с клиентите / Иванка Павлова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 553-561. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристически маркетинг 2. туристически мениджмънт 3. връзки с клиенти 4. чуждоезиково обучение 5. култура на общуване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34383

- 244 -

 

Пандемията помогна да осъзнаем някои от проблемите в ИТ системите  : Интервю с Франк Диксън - вицепрезидент в отдел за проучване на продукти за ИТ сигурност в анализатолска компания IDC. // CIO, 9, N 9, 16-18. 

   Зададените въпроси: Кои са основните тенденции в ИТ сигурността днес? Как пандемията влияе върху тях и кои ефекти от нея ще се окажат временни?. 

 004.056
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. COVID-19 3. ИТ процеси 4. 5G инфраструктура 5. zoom умора 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34442

- 245 -

Цб II 92039

Панчева, Маргарита.  Актуални моменти в предлагането на винен туризъм в Област Лангдок-Русийон (Франция) и условия за тяхното приложение в България / Маргарита Панчева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 379-390. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. винен туризъм 2. винопроизводители 3. туроператори 4. туристически информационен център 5. реклама 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Франция 2. България 
  

Сист. No: 34369

- 246 -

Цб II 92039

Парушева, Таня.  Устойчиво развитие на културния туризъм в дигитална среда / Таня Парушева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 175-183. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. устойчиво развитие 3. дигитализация 4. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34351

- 247 -

 

Петров, Александър.  Развиие на информационните технологии и влиянието им върху формата на информационно обслужване / Александър Петров. // Бизнес управление, 2018, N 4, 23-41. 

 004.9
Ключови думи: 1. информационно обслужване 2. информационни технологии 3. ИТ услуги 4. облачни услуги 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34314

- 248 -

Цб II 92039

Петрова, Галина.  За някои предизвикателства в обучението по чужд език в Колеж по туризъм Варна / Галина Петрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 528-538. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 800:37
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. мотивация 3. трудности 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34382

- 249 -

Цб II 92039

Попова, Катина.  Мода и модерност в младежките туристически пътувания / Катина Попова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 93-101. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. младежки туризъм 2. мода 3. модерност 4. социални иновации 5. поколение X 6. поколение Y 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34344

- 250 -

Цб II 92039

Рафаилова, Генка.  Туризмът и иновациите / Генка Рафаилова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 13-18. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34336

- 251 -

Цб II 92039

Ризова, Теодора.  Технологични трансформации в спа туризма в България / Теодора Ризова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 247-254. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. СПА туризъм 2. иновативни технологии 3. технологични трансформации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34357

- 252 -

Цб II 92039

Русев, Руси.  Добри практики при използването на екологични системи в туризма / Руси Русев. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 314-324. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. екологични системи 3. нови технологии 4. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34363

- 253 -

Цб II 92039

Савова, Елена.  Учебна работа с паралелни текстове на немски и български език в областта на туризма / Елена Савова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 501-514. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48=30=867  + 316.422
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. немски език 3. български език 4. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34380

- 254 -

Цб II 92039

Симеонов, Симеон Венциславов.  Иновативни подходи в кулинарния туризъм / Симеон Венциславов Симеонов. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 370-378. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 2. молекулярна гастрономия 3. су вид (sous vide) 4. карвинг 5. show cooking 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34368

- 255 -

Цб II 92019

Симеонов, Тодор С.  Съвременни измерения на педагогическата реторика във виртуална среда / Тодор С. Симеонов. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 277-286. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 82.085  + 37.01
Ключови думи: 1. педагогическа реторика 2. виртуална среда 3. виртуална академична комуникация 4. виртуална педагогическа реторика 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34436

- 256 -

Цб II 92038

Славчева, Анна.  A/B testing - най-добри практики / Анна Славчева. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 14-32. 

   Направление: Бизнес администрация

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. A/B testing (Split Testing ; Bucket Testing) 2. уеб сайт 3. дизайн 4. стил 5. цени 6. промоции 7. А/В тестване 8. добри практики 9. тестване на софтуер 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34327

- 257 -

Цб II 92039

Станкова, Мария.  Съвременният туризъм в контекста на несигурността / Мария Станкова, Калиопи Дрогала. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 31-32. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. несигурност 3. природни бедствия 4. социални заплахи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34337

- 258 -

Цб II 92019

Стоичкова, Десислава.  Реторични похвати в самопрезентирането в LinkedIn / Десислава Стоичкова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 263-276. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 077.5  + 82.085
Ключови думи: 1. реторика 2. реторични похвати 3. самопрезентиране 4. LinkedIn 5. професионални социални мрежи 6. онлайн бизнес комуникация 7. виртуален оратор 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34435

- 259 -

 

Таиров, Искрен.  Управление на мобилните устройства като компонент на корпоративната информационна инфраструктура / Искрен Таиров. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 3, 64-76. 

   В статията подробно се описва корпоративната ИТ инфраструктура, мобилните устройства като компонент от нея, изследва се използването им и се представят подходящи инструменти за контрол. 

 004.4
Ключови думи: 1. информационна инфраструктура 2. мобилни устройства 3. ИТ инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 34399

- 260 -

Цб II 92039

Тодорова, Златка.  Иновации в организирани екскурзии за туристи в к.к. "Златни пясъци" - трудности и възможности / Златка Тодорова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 214-223. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. иновативни подходи 2. виртуален музей 3. интерактивен музей 4. анкетно проучване 5. чуждестранни туристи 6. QR кодове 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Златни пясъци 
  

Сист. No: 34354

- 261 -

Цб II 92018

Толева, Петя Николаева.  Оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда / Петя Николаева Толева. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 337-357. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 027.54
Ключови думи: 1. библиотечен мениджмънт 2. обществени библиотеки 3. информационна среда 4. библиотекознание 5. оценка на библиотечни дейности 6. научни проекти 7. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34409

- 262 -

Цб II 92039

Тончева, Тодорка.  Туризмът и последиците от глобалното затопляне / Тодорка Тончева. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 35-43. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. глобално затопляне 2. парникови газове 3. биоразнообразие 4. глобални проблеми 5. глобални мерки 6. туризъм 7. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34338

- 263 -

 

Цанева, Моника.  Практически подход за интегриране на хетерогенни системи / Моника Цанева. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, 5-16. 

   Статията предлага подход за интегриране на традиционна и облачна система, които заедно обслужват един бизнес процес. 

 004.2
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. интегриран подход 3. облачни технологии 4. потребителско кредитиране 5. кредитен риск 6. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 34325

- 264 -

Цб II 92039

Цветков, Павел.  Определяне и оптимизиране на позициите за сядане в класната стая за маскимизиране на полезните взаимодействия на таргетния език и минимизиране на пречките при обучение на английски език като чужд / Павел Цветков. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 487-500. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 800:37=20  + 316.422
Ключови думи: 1. TEFL 2. позиции за сядане 3. чуждоезиково обучение 4. английски език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34379

- 265 -

 

Шейн, Естер.  ИТ мениджърите вече се грижат и за финансовите резултти / Естер Шейн. // CIO, 2020, N 9, 98-101. 

   Пандемията ускори тенденцията ИТ мениджърите да дават своя принос към постигане на крайния финансов резултат. Те трябва да обясняват на финансовия директор какво могат да направят технологиите за компанията. 

 004  + 005.2
Ключови думи: 1. ИТ мениджмънт 2. пандемия 3. ИТ мениджъри 4. нови бизнес възможности 5. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34450

- 266 -

Цб II 92039

Янев, Розалин.  Организация по почестването на хотела / Розалин Янев. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 141-147. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. хотели 3. стандарти 4. почистване 5. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34348

- 267 -

Цб II 92038

Янева, Елена Андреева.  Пътувай с мен - сайт и приложение за споделено пътуване / Елена Андреева Янева. // Студентска научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта", . Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция : Сборник  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018, 60-68. 

   Специалност: Управление и администрация

1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005.7  + 004.77
Ключови думи: 1. споделено пътуване 2. уеб сайт 3. онлайн платформа 4. анализ на пазара 5. потребители 6. конкуренти 7. SWOT анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34330

- 268 -

 

Янкова, Диана.  Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин / Диана Янкова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 2, 72-86. 

   Направен е опит да се систематизират основните възможности и нормативни изисквания по изграждането на електронен магазин. 

 339.3  + 657.2
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. електронен магазин 3. счетоводни аспекти 4. данъчни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34342

- 269 -

Цб II 92039

Atanasova, Veselina.  Customer loyalty in tourism / Veselina Atanasova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 148-156. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. маркетинг 3. лоялни клиенти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34349

- 270 -

Цб II 92039

Borisoff, Boris.  Reputation management on tour agency in the virtual space / Boris Borisoff, Yanica Dimitrova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 204-212. 

   Прев.загл.: Управление на репутация на туристическа фирма във виртуалното стопанство

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. онлайн репутация 2. репутационен капитал 3. корпоративен PR 4. формиране на знаменитост 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34353

- 271 -

Цб II 92039

Dimitrova, Yanica.  Model for stackeholder communication of innovation in tourism / Yanica Dimitrova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 69-77. 

   Прев.загл.: Модел за стейкхолдър комуникация на иновациите в туризма

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. организационна комуникация 4. конкурентно представяне 5. DART модел 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34341

- 272 -

Цб II 92039

Ilieva-Sverchkova, Hristina.  Ethics for tourism / Hristina Ilieva-Sverchkova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 157-170. 

   Прев.загл.: Етика в туризма

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. етика в туризма 2. интеркултурна комуникация 3. устойчив туризъм 4. алтернативен туризъм 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34350

- 273 -

Цб II 92039

Kabakchieva, Dora.  Green innovations in tourism / Dora Kabakchieva, Vanya Vasileva. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 44-57. 

   Прев.загл.: Зелени иновации в туризма

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. устойчиво развитие 3. зелени иновации 4. екологични решения 5. екохотели 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
  

Сист. No: 34339

- 274 -

Цб II 92039

Karadzhova, Zlatina.  Property: facilities management - duet or duel? / Zlatina Karadzhova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 58-68. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. property management 2. innovative concept 3. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
  

Сист. No: 34340

- 275 -

Цб II 92039

Kostadiniva, Nadezhda.  The Customized Conference Product in Hospitality Business / Nadezhda Kostadinova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 302-313. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. конферентен туризъм 3. конферентни услуги 4. персонализиран продукт 5. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34362

- 276 -

Цб II 92039

Stoyanova, Milena.  Emotional intelligence - a key factor to successful professional performance of tourism specialists / Milena Stoyanova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 78-92. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. емоционална компетентност 3. комуникация "човек-човек" 4. личностно развитие 5. професионализъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Психология 
  

Сист. No: 34343

- 277 -

Цб II 92039

Tzvetkova, Svetla.  Tourists - subject of marketing research in air transport / Svetla Tzvetkova. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 275-285. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туризъм 2. транспорт 3. въздушен транспорт 4. маркетингови изследвания 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34360

Изкуство. Музика. Спорт

- 278 -

Цб II 92039

Пляков, Станислав.  Учебната дисциплина "Физическо възпитание и спорт" в Колеж по туризъм-Варна в контекста на законодателните изисквания и променящата се образователна реалност / Станислав Пляков. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 454-464. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 796  + 378.094
Ключови думи: 1. спорт 2. мотивация 3. туристическа практика 4. физическа активност 5. здравословно състояние 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Образование 
  

Сист. No: 34376

Езикознание. Литературознание

- 279 -

Цб II 92018

Ашикова, Виолета.  Реторическата аргументация в първия "блиц" парламентарен контрол в българската парламентарна практика / Виолета Ашикова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 239-328. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 328.1(497.2)  + 82.085.000.32
Ключови думи: 1. политическа реторика 2. аргументация 3. стратегическо маневриране 4. блиц парламентарен контрол 5. парламентарен дебат 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34415

- 280 -

Цб II 92039

Боянова, Гергана.  Градът като дестинация. Езикови стратегии и техники при писане на каталожни текстове за градски туристически дестинации / Гергана Боянова, Илина Дойкова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 563-575. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 8
Ключови думи: 1. градска дестинация 2. текстов сорт 3. езикови средства 4. туризъм 5. градски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34384

- 281 -

Цб II 92019

Давидов, Ростислав.  Виртуалност и виртуална организация - от идентичност до общностна група / Ростислав Давидов. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 246-262. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 82.085
Ключови думи: 1. онлайн комуникации 2. виртуална реторика 3. виртуален свят 4. виртуална общност 5. виртуална организация 6. реално измерение 7. виртуално измерение 8. комуникативен процес 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34434

- 282 -

Цб II 92019

Димитрова, Силва.  TED.com и промени в реторическата парадигма / Силва Димитрова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 287-301. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 82.085  + 077.5
Ключови думи: 1. реторика 2. TED аудитория 3. TED презентация 4. TED презентатор 5. реторическа парадигма 6. виртуална среда 7. TED.com 8. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34437

- 283 -

Цб II 92019

Иванова, Десислава М.  Техники за въздействие чрез невербална комуникация чрез звук и аромати / Десислава М. Иванова. // Арабаджиева,  Александра. Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - : Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарнит / Александра Арабаджиева и др.; Ред. кол. Мария Стойчева и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2015, 309-320. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 316.454.5  + 82.085
Ключови думи: 1. невербални комуникации 2. влияние 3. подсъзнание 4. убеждаване 5. техники за въздействие 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34439

- 284 -

Цб II 92018

Касабова, Иглика.  Визуалната аргументация във виртуалната среда. Визуални реторически образи / Иглика Касабова. // Кръстев,  Георги. Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Георги Кръстев и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др.; Коректор Людмила Петрова; Компют. об : Изток-Запад, 2014, 259-272. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 07  + 82.085
Ключови думи: 1. виртуална реторика 2. визуална аргументация 3. визуална реторика 4. дигитална медийна среда 5. съвременна медийна реторика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34416

- 285 -

Цб II 92039

Лесничкова, Лиляна.  Обучение по чужд език между традициите и иновациите (Към въпроса за ролята на прагматичните аспекти) / Лиляна Лесничкова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 467-480. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 800:37  + 316.422
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. лингвистична практика 3. комуникативно-прагматични норми 4. прагматична компетентност 5. унгарски език като чужд 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34377

- 286 -

Цб II 92039

Павлова, Биляна.  Жестовете в чуждоезиковото обучение / Биляна Павлова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 515-527. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 800:37  + 316.422
Ключови думи: 1. интеркултурна комуникация 2. жест 3. чуждоезиково обучение 4. невродидактика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34381

- 287 -

Цб II 92039

Павлова, Иванка.  От слушането с разбиране в чуждоезиковото обучение към култура на слушането във връзки с клиентите / Иванка Павлова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 553-561. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422
Ключови думи: 1. туристически маркетинг 2. туристически мениджмънт 3. връзки с клиенти 4. чуждоезиково обучение 5. култура на общуване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34383

- 288 -

Цб II 92039

Петрова, Галина.  За някои предизвикателства в обучението по чужд език в Колеж по туризъм Варна / Галина Петрова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 528-538. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48  + 316.422  + 800:37
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. мотивация 3. трудности 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34382

- 289 -

Цб II 92039

Савова, Елена.  Учебна работа с паралелни текстове на немски и български език в областта на туризма / Елена Савова. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 501-514. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48=30=867  + 316.422
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. немски език 3. български език 4. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34380

- 290 -

Цб II 92039

Цветков, Павел.  Определяне и оптимизиране на позициите за сядане в класната стая за маскимизиране на полезните взаимодействия на таргетния език и минимизиране на пречките при обучение на английски език като чужд / Павел Цветков. // Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна / Председател Генка Рафаилова; Зам.-предс. Гинка Димитрова; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златк  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 487-500. 

1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 800:37=20  + 316.422
Ключови думи: 1. TEFL 2. позиции за сядане 3. чуждоезиково обучение 4. английски език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34379

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 291 -

Цб II 92018

Атанасов, Ивайло.  Лок срещу Хобс за разделението на властта / Ивайло Атанасов. // Докторантски сборник 2014 : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, . Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки : Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарн / Михаела Шанова и др.; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Р  (София). - София. - София : Изток-Запад, 2014, 25-40. 

1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1.000.93
Ключови думи: 1. власт 2. държава 3. управление 4. либерализъм 5. парламент 6. обществен договор 7. естествено състояние 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Лок, Джон 2. Хобс, Томас 
  

Сист. No: 34387


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Ивайло 100 
Александрова, Дарина 70 206 
Александрова, Марианна Светлозарова 101 117 207 
Александрова, Светла 71 
Александър, Мойра 72 
Алексиева, Соня 118 208 
Андреева, Андреана 119 209 
Андреева, Любимка 108 182 205 
Апостолова, Ива 102 
Атанасов, Ангел 173 
Атанасов, Ивайло 3 291 
Атанасова, Магдалена 63 
Ашикова, Виолета 32 279 
Бабанова Е. В. 194 
Баев, Мартин 174 
Барбуков, Александър Красимиров 73 109 
Бахнева, Нина 4 
Бачев, Мирослав 5 16 
Бачева, Ина 18 23 210 
Бегова, Мила 17 
Божинова, Марияна 120 211 
Бокова, Ирена 121 212 
Борисов, Борис 152 270 
Боянова, Гергана 122 213 280 
Бутырина, С. А. 61 
Буянова, С. М. 194 
Валишин, Евгений Николаевич 52 
Василева, В. 123 214 
Василева, Ваня 155 202 273 
Велев, Огнян 175 
Владимирова, Велина 11 184 
Влахова-Велева, Магдалена 160 
Гайдаров, Иван 74 75 110 215 216 
Георгиев, Георги 64 166 
Георгиев, Георги Леонидов 124 217 
Георгиева, Кристина 125 218 
Голева, Поля 76 
Григоров, Стефан 65 77 
Григорова, Ваня 113 161 219 
Гроздева, Ралица 126 220 
Груева, Станислава 33 167 
Давидов, Ростислав 221 281 
Дедов, Николай Петрович 78 
Денчев, Стоян 34 
Димитров, Александър 127 162 222 
Димитров, Слави 135 237 
Димитрова, Александра Валериева 79 
Димитрова, Ралица 128 223 
Димитрова, Силва 224 282 
Димитрова, Стела Цанкова 129 225 
Димитрова, Яница 152 153 270 271 
Динкова, Мария 53 80 103 163 226 
Добрева, Десислава 24 227 
Дойкова, Илина 122 213 280 
Драганов, Георги 189 
Драганов, Тихомиров Марианов 130 228 
Драганов, Христо 189 
Дрогала, Калиопи 147 257 
Егберт, Хенрик 49 
Златанова, Зорница 131 229 
Иванов, Иван Г. 190 
Иванова, Десислава М. 19 283 
Иванова, Елиза 12 203 
Иванова, Ирина 54 
Иванова, Петя 114 132 230 
Иванова, Светлана 231 
Иванова, Снежина 13 81 
Игнатова, Десислава 35 
Илиева, Елена Дамянова 133 232 
Илиева-Сверчкова, Христина 154 272 
Йорданова, Елена 82 
Йорданова, Станимира 83 233 
Йорданова, Цветелина 25 36 185 
Кабакчиева, Дора 155 202 273 
Камнева, Е. В. 194 
Караджова, Златина 99 134 156 186 274 
Караилиева, Милена 118 208 
Касабова, Иглика 26 234 284 
Касева, Ева 168 176 
Керемедчиев, Спартак 84 111 
Кирилова, Катя 183 
Кирилова, Ралица 51 112 
Конакчиева, Стела 37 169 
Корокошко, Ю. В. 104 
Костадинов, Валентин 38 
Костадинова, Надежда 157 275 
Костова, Любослава 204 
Крылова, Л. В. 66 
Кузнецова, Светлана Анатольевна 87 
Кузов, Христо 39 40 187 
Лазарова, Снежина 85 
Лапаева, О. А. 55 
Лесничкова, Лиляна 235 285 
Лулански, Пано 191 
Любенова, Веселина 105 
Малинов, Стоил Валериев 86 164 177 
Манева, Веселина 178 
Манова-Георгиева, Десислава Емилова 27 236 
Марков, Иван 135 237 
Маркова, Вера Дмитриевна 87 
Марсинковски, Бартош 73 109 
Маслова, Валентина Михайловна 56 
Милев, Пламен 238 
Миндова, Венцислава 20 
Минева, Мартина 6 
Минкова, Ганета 57 
Митева, Боряна 41 
Митева, Яна 7 
Михайлова, Христина 42 
Младенов, Младен 68 
Налбантов, Георги 28 43 
Неврюев, Андрей Николаевич 14 58 
Неделчев, Мирослав 84 111 
Неделчева, Валентина 199 
Некит, Надежда 88 115 239 
Некова, Мариела 136 240 
Николов, Минчо 59 89 
Оборский, Алексей Юрьевич 192 
Олано, Габриел 241 
Охтова, И. М. 194 
Павлова, Биляна 242 286 
Павлова, Иванка 137 243 287 
Панчева, Маргарита 138 245 
Парушева, Таня 139 246 
Петров, Александър 247 
Петрова, Галина 140 248 288 
Пляков, Станислав 193 278 
Полевая, М. В. 194 
Полевой, С. А. 194 
Попковачева-Терзиева, Мария 8 
Попова, Катина 141 249 
Пряжников, Николай Сергеевич 195 
Първанов, Георги 69 
Ралева, Нина 21 196 
Рафаилова, Генка 142 250 
Решеткова, Атанаска 106 
Ризова, Теодора 143 251 
Русев, Руси 144 200 252 
Рязанцева, Маргарита 197 
Сабриева, С. 123 214 
Савова, Елена 145 253 289 
Седларски, Теодор 49 
Симеонов, Симеон Венциславов 146 254 
Симеонов, Стефан Ангелов 188 
Симеонов, Тодор С. 198 255 
Симеонова, Райна 44 
Симеонова, Ралица 45 
Симонова, М. М. 60 61 194 
Славчева, Анна 90 256 
Спасова, Мария 22 46 
Станкова, Мария 147 257 
Стефанова, Камелия 85 
Стоименова, Дарина 9 
Стоичкова, Десислава 29 258 
Стоянова, Милена 15 158 276 
Таиров, Искрен 91 259 
Тодорова, Златка 148 260 
Толева, Петя Николаева 2 261 
Тончева, Тодорка 149 201 262 
Тошков, Климент 83 233 
Филипова, Надежда 67 
Христова, Надежда 179 
Христова, Пенка 47 170 
Христова, Снежана 92 
Цанева, Моника 93 263 
Цветанов, Христо 50 
Цветков, Павел 264 290 
Цветкова, Светла 159 277 
Чаушева, Лилия 48 171 180 
Череповская, Н. А. 30 94 
Чернева-Моллова, Десислава 172 181 
Чуб, Анна Александровна 107 
Чужиков, Андрей 31 
Шанова, Михаела 10 
Шейн, Естер 95 265 
Шопов, Димитър Атанасов 62 96 
Шопска, Цветанка Благоева 97 
Янев, Розалин 150 266 
Янева, Елена Андреева 98 116 267 
Янкова, Диана 165 268 
Atanasova, Veselina 151 269 
Borisoff, Boris 152 270 
Dimitrova, Yanica 152 153 270 271 
Ilieva-Sverchkova, Hristina 154 272 
Kabakchieva, Dora 155 202 273 
Karadzhova, Zlatina 99 156 274 
Kostadinova, Nadezhda 157 275 
Stoyanova, Milena 15 158 276 
Tzvetkova, Svetla 159 277 
Vasileva, Vanya 155 202 273 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизация процесса обучения персонала: от теории к практике 54 
Актуални моменти в предлагането на винен туризъм в Област Лангдок-Русийон (Франция) и условия за тяхното приложение в България 138 245 
Актуални проблеми на науката за миграцията 34 
Аспекти на рационалното поведение при управление на организацията 82 
Блокчейн: възможност за нови бизнес модели 67 
Визуалната аргументация във виртуалната среда. Визуални реторически образи 26 234 284 
Виртуалност и виртуална организация - от идентичност до общностна група 221 281 
Влияние ва бранда върху удовлетвореността от продукта 106 
Водещи световни хотелски брандове 126 220 
Възгледите на Дьо Гол за обединена Европа (40-те - 50-те години на ХХ в.) 33 167 
Възможности за развитие на социално-икономическия потенциал на програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ 190 
Въпросът за Северните територии и японската политика сейкей бунри 41 
Вътрешният одит - възможност за креативност и аналитичност 69 
Голямата манипулация. Решителният телевизионен дебат - сблъсък за президент в Бразилия през 1989 година 28 43 
Градът като дестинация. Езикови стратегии и техники при писане на каталожни текстове за градски туристически дестинации 122 213 280 
Гражданската война в Ливан и появата на феномена женски самоубийствен тероризъм. Историята на Сана Кхиадали 39 187 
Границата в антропологията. Първи стъпки към теоретизиране на граничната идентичност 199 
Гъвкава методология за управление на бизнес процеси в ИТ компания 83 233 
Добри практики при използването на екологични системи в туризма 144 200 252 
Еволюция на регулаторната функция на държавата в икономиката и "невидимата ръка" на пазара 50 
Еволюция на религиозните форми : Вилхелм Вунд и Рудолф Ото 16 
Европейската идентичност в документите, утвърждаващи многоезичието в ЕС 47 170 
Ефективност при използване на интернационалните дистрибуционни системи 131 229 
Ефектът на еврото върху търговията 160 
Жестовете в чуждоезиковото обучение 242 286 
За някои предизвикателства в обучението по чужд език в Колеж по туризъм Варна 140 248 288 
Изграждане на европейска идентичност сред младежките общности в интернет посредством социалните медии 27 236 
Иззад шумотевицата около технологията Distributed Ledger 241 
Изследване на ситуационното поведение на човешкия фактор в организацията 13 81 
Изследване нагласите на предприемачите от хотелския бизнес за иновации в дейността им 120 211 
Икономическо значение на застрахователния интерес 189 
Индикативни модели за развитие на медиите в глобалната икономика 31 
Иновативни подходи в кулинарния туризъм 146 254 
Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм 118 208 
Иновативните туристически продукти - ключов фактор за устойчиво развитие на фамилния хотелиерски бизнес в планинските райони 130 228 
Иновации в организирани екскурзии за туристи в к.к. "Златни пясъци" - трудности и възможности 148 260 
Иновации при оценка на туристическия ресурсен потенциал (на примера на Централна Северна България) 136 240 
Интегриран модел за проектиране и изграждане на система от ключови индикатори да резултатност 85 
Информационният модел в управлението на капиталовите дружества - третият етап в corporate governance 76 
Использование современных цифровых технологий потребителями продуктового рынка в условиях пандемии Covid-19* 107 
Историко-географски особености на Западните покрайнини 38 
ИТ мениджърите вече се грижат и за финансовите резултти 95 265 
Китайските туристи и технологичните иновации - възможности за преодоляване на пречките пред посещението им в България 133 232 
Коалиции и коалиционни кабинети. Теоретични подходи към изследването на коалиционния жизнен цикъл 45 
Коалиционни теории. Подходи за разбиране на процеса на коалиционно формиране 44 
Кога се провалят проектите? 80 
Кои са уменията за ефекнивна дистанционна работа 53 226 
Кой докъде е в електронното управление 75 216 
Коммуникации как инструмент эффективного управления 30 94 
Конкурентное позиционирование: анализ и обобщение опыта предприятия 104 
Криминалната психология и методи за превенция на корупционно и измамно поведение 11 184 
Культурно-психологический аспект трудовых отношений 61 
Лок срещу Хобс за разделението на властта 3 291 
Медии, прозрачност и военни отношения (Анализ на международните механизми за деклариране на въоръженията) 25 36 185 
Международная конкурентоспособность валюты: сильные и слабые стороны доллара США* 66 
Менеджмент компаний цифровой эпохи: методические аспекты анализа 87 
Миграционен натиск и обществена сигурност 188 
Мобилно приложение ParkingGo 88 115 239 
Мода и модерност в младежките туристически пътувания 141 249 
Морален генетичен код ли е практиката на пренатално диагностициране? 204 
Морални аспекти на популистките решения в политиката 35 
Наказателноправни измерения на миграцията 175 
Наказателнопроцесуална форма, процесуален формализъм и нарушения на наказателнопроцесуалната форма 174 
Невербална комуникация - теоретични постановки и университетско образование 21 196 
Необходимость перехода на дистанционный формат обучения: результаты исследования 194 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2020 г. 1 
Новите медии като предизвикателство пред кризисния пиар 18 23 210 
Нормативността в моделите за възприятието на директния реализъм и дизюнктивизма 9 
Образовательные технологии в контексте глобальных изменений 197 
Образът на социализма в съвременната реклама (Постсоциалистическият рекламен наратив за периода на социализма) 102 
Обучение по чужд език между традициите и иновациите (Към въпроса за ролята на прагматичните аспекти) 235 285 
Определяне и оптимизиране на позициите за сядане в класната стая за маскимизиране на полезните взаимодействия на таргетния език и минимизиране на пречките при обучение на английски език като чужд 264 290 
Организация по почестването на хотела 150 266 
Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство - марксово влияние, но не и марксизъм 49 
От руини към бъдеще: практики и възможности в индустриалното наследство 51 112 
От слушането с разбиране в чуждоезиковото обучение към култура на слушането във връзки с клиентите 137 243 287 
Оттегляне на административен акт 179 
Оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда 2 261 
Пандемията помогна да осъзнаем някои от проблемите в ИТ системите 244 
Парични потоци 65 77 
Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта 71 
Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Съпротивление срещу промените в организацията 79 
Перспективи пред политическата стабилност в Северен Кавказ - проблемът тероризъм 40 
Перспективные направления развития системы профессионального образования 195 
Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално и местно ниво 135 237 
Познавателни процедури по търсене на истината при ранния Августин 10 
Политика за сигурност на Българската народна банка относно платежните карти 63 
Политики за преодоляване на неравенствата по пол в България през социализма 22 46 
Практически подход за интегриране на хетерогенни системи 93 263 
Предизвикателства пред публичното управление на услугите от общ интерес в България 108 182 205 
Предизвикателства при администриране на човешките ресурси в България 62 96 
Предимства за хотелиерите от присъствието в индиректните онлайн дистрибуционни канали 127 162 222 
Препозициониране на туристическа дестинация България чрез иновации в туристическия продукт 125 218 
Приложение на IoT в ежедневието 70 206 
Проблемът за априорното при Имануел Кант и Рудолф Ото 5 
Проблемът за вродените идеи при Лайбниц и диспозицията за тяхното откриване 4 
Проблемът за философската логика: Витгенщайн срещу Ръсел 6 
Проблемы в области укрепления человеческого потенциала современной организации 60 
Прогресивни решения в транспортната система с въздействие върху туризма 114 132 230 
Професор Никола Великов - осмислено дълголетие с творческа отдаденост 191 
Психологически особености на взаимовръзката интернет зависимост, киберхондрия и благополучие 12 203 
Психологические особенности работников на удаленной работе 14 58 
Първи масови протести в централноевропейските страни и отражението им в българската действителност 42 
Пътувай с мен - сайт и приложение за споделено пътуване 98 116 267 
Работа в компании и самозанятость. Оценка параметров (аспектов) работы, влияющих на удовлетворенность работой 52 
Развиие на информационните технологии и влиянието им върху формата на информационно обслужване 247 
Развитие творческой активности работников организации 56 
Рамсарските места в трансграничния регион на България, БЮРМ, Албания и Гърция и развитието на туризма 124 217 
Ратификация на европейската конституция - мисията възможна 48 171 180 
Регламент (ЕО) №4/2009 - източник на международното частно семейно право на Европейския съюз. Обща характеристика 168 176 
Реторическата аргументация в първия "блиц" парламентарен контрол в българската парламентарна практика 32 279 
Реторични похвати в самопрезентирането в LinkedIn 29 258 
Рискове за националната сигурност и туризма от европейската мигрантска криза 134 186 
Роботизацията и автоматизацията в условията на пандемия 110 215 
Ролята на мениджъра в бизнеса със специализирани услуги 73 109 
Ролята на свободното движение на хора в ЕС за създаването на "културно единство" 37 169 
Ролята на събитията в развитието на туризма 129 225 
Самостоятелно и екипно вземане на решения в МСП в Македония 92 
Свободното време като фактор за иновации в онлайн туризма 128 223 
Симбиозата на интегрираните дистрибуционни системи и 113 219 
Смиреният поклон пред рекламата и вещизма 105 
Социална отговорност н абизнеса - същност, основни термини и понятия, области, успешен пример 97 
Социални медии - възникване, развитие, тенденции и перспективи 24 227 
Социално дистанциране и дигитализация на бизнеса по време на криза 231 
Социалнопсихологически механизми за разпространение на професионалната епидемия 59 89 
Социокултурни модели на репрезентация на националната идентичност 20 
Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин 165 268 
Субъектность работников предприятия: понятие и методики оценки 55 
Съвременни измерения на педагогическата реторика във виртуална среда 198 255 
Съвременни измерения на управлението на продажбите 161 
Съвременни маркетинг стратегии за популяризиране на туристически дестинации 101 117 207 
Съвременни специфики в развитието на туристическата инфраструктура и суперструктура в България и насоки за подобряване 123 214 
Съвременният туризъм в контекста на несигурността 147 257 
Състояние и насоки за развитие на административното обслужване в общините 183 
Съществуват ли оптимални валутни зони: към интердисциплинарна критика на теорията на Робърт Мъндел 64 166 
Табутата при одита на правното звено в организацията 68 
Тезата на Хюм: страстите държат ключа към разбиране за моралността 8 
Тенденции в развитието на архитектурните решения при системите за уеб публикации 238 
Тенденции в упражняването на правото на законодателна инициатива на Европейската комисия 172 181 
Техники за въздействие чрез невербална комуникация чрез звук и аромати 19 283 
Технологични трансформации в спа туризма в България 143 251 
Топ17 методологии за управление на проекти и как да изберем най-подходящата 72 
Трансграничните маршрути като иновации в туризма или за преодоляване на политическите граници 121 212 
Тренды в высшем образовании: специальности будущего, новые направления подготовки 192 
Трудова миграция 57 
Туризмът и иновациите 142 250 
Туризмът и последиците от глобалното затопляне 149 201 262 
Убеждение и взимане на решение в контекста на философията на Дейвид Хюм 7 
Управителят на ООД като главен мениджър на търговското предприятие 86 164 177 
Управление в условиях кризиса - социально-психологические и экономические критерии 78 
Управление на мобилните устройства като компонент на корпоративната информационна инфраструктура 91 259 
Устойчиво развитие на културния туризъм в дигитална среда 139 246 
Устойчивост и гъвкавост - ключови фактори за бизнеса в пандемията 74 
Учебна работа с паралелни текстове на немски и български език в областта на туризма 145 253 289 
Учебната дисциплина "Физическо възпитание и спорт" в Колеж по туризъм-Варна в контекста на законодателните изисквания и променящата се образователна реалност 193 278 
Цитирането в авторското право 178 
Чуждестранни модели и политики за държавните предприятия 84 111 
Щастливо ли е наистина "щастливото дете" - детският образ в българската социалистическа реклама 100 
Юдеите в Корана - поглед към кораничните текстове 17 
A/B testing - най-добри практики 90 256 
BILLA дигитализира потребителското изживяване 103 163 
COVID-19 и някои предизвикателства пред международното публично право 173 
Customer loyalty in tourism 151 269 
Emotional intelligence - a key factor to successful professional performance of tourism specialists 15 158 276 
Environmental protection in the maritime territories - a key aspect for the development of sustainable tourism 119 209 
Ethics for tourism 154 272 
Green innovations in tourism 155 202 273 
Model for stackeholder communication of innovation in tourism 153 271 
Property: facilities management - duet or duel? 99 156 274 
Reputation management on tour agency in the virtual space 152 270 
TED.com и промени в реторическата парадигма 224 282 
The Customized Conference Product in Hospitality Business 157 275 
Tourists - subject of marketing research in air transport 159 277 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 59 63 64 89 100 102 105 108 112 166 167 168 169 170 171 172 176 180 181 182 185 187 196 198 199 203 204 205 210 221 224 227 234 236 255 258 261 279 281 282 283 284 291 
Международни отношения - Япония, Русия (1945-1980) 41 
Мениджмънт - студентска научна конференция 62 65 70 71 77 79 86 88 90 96 97 98 115 116 164 177 206 239 256 267 
Туризъм, иновации - международна конференция 15 99 101 114 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 162 193 200 201 202 207 208 209 211 212 213 214 217 218 220 222 223 225 228 229 230 232 235 237 240 242 243 245 246 248 249 250 251 252 253 254 257 260 262 264 266 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 280 285 286 287 288 289 290 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

А/В тестване 90 256 
автоматизация 54 
автономия 52 
авторско право 178 
адаптация 51 112 
административен акт 179 
административен капацитет 108 182 205 
административно обслужване 183 
административно право 179 
Административнопроцесуален кодекс (АПК) 179 
акционерни дружества 76 
Алианц Груп 69 
алкохол 104 
алтернативен туризъм 154 272 
анализ на пазара 98 116 267 
английски език 264 290 
анкетно проучване 148 260 
антропология 199 
априорно познание 5 
аргументация 32 279 
асортимент 104 
атентати 39 187 
бази данни 25 36 185 
библиотекознание 2 261 
библиотечен мениджмънт 2 261 
бизнес 61 
бизнес интелигентни системи 85 
бизнес процеси 83 93 233 241 263 
бизнес резултатност 85 
бизнес риск 67 
биологични оръжия 173 
биоразнообразие 149 201 262 
блиц парламентарен контрол 32 279 
блокчейн 67 241 
БНБ 63 
богатство 61 
бранд 106 
буферни зони 80 
България 75 216 
българска общност 199 
български език 145 253 289 
валута 66 
валутен съюз 64 166 
валутно курсови разлики 64 166 
Великобритания 73 109 
верига на доставките 161 
вещи 105 
вземане на решения 7 35 92 
визуална аргументация 26 234 284 
визуална реторика 26 234 284 
винен туризъм 138 245 
винопроизводители 138 245 
виртуален музей 148 260 
виртуален оратор 29 258 
виртуален свят 221 281 
виртуална академична комуникация 198 255 
виртуална общност 20 221 281 
виртуална организация 221 281 
виртуална педагогическа реторика 198 255 
виртуална реторика 26 221 234 281 284 
виртуална среда 198 224 255 282 
виртуално измерение 221 281 
висше икономическо образование 191 192 
висше образование 192 194 195 
власт 3 291 
влияние 19 283 
внос 160 
военна прозрачност 25 36 185 
вроденост 4 
връзки с клиенти 137 243 287 
въгледобив 55 
въздушен транспорт 159 277 
възприятие 4 9 
външна политика 25 36 38 41 185 
външнополитически фактори 41 
вътрешен одит 68 69 
вътрешнополитически фактори 41 
генетичен капитал 204 
генетична информация 204 
ГИС (Географски Информационни Системи) 136 240 
глобална икономика 31 
глобални мерки 149 201 262 
глобални проблеми 149 201 262 
глобално затопляне 149 201 262 
гносеология 10 
градска дестинация 122 213 280 
градска мобилност 88 115 239 
градски туризъм 122 213 280 
граждани на трети държави (ГТД) 57 
гражданска война 39 187 
граница 199 
гранична идентичност 199 
гранична област 199 
гъвкаво работно време 53 226 
гъвкавост 74 83 233 
данъчни аспекти 165 268 
дебати 28 43 
демагогия 35 
демократизация 42 
денационализация 38 
дете 100 
дефицит 100 
деца 100 
децентрализация 241 
дигитален маркетинг 101 117 207 
дигитализация 95 139 231 246 265 
дигитална медийна среда 26 234 284 
дигитални медии 24 227 
дизайн 90 256 
дизюнктивизъм 9 
динамични системи 72 
директен реализъм 9 
дистанционна работа 53 226 
дистанционно обучение 194 197 
дистрибуторна инфраструктура 241 
дистрибуционни канали 113 219 
дистрибуционни системи 131 229 
дистрибуция 113 131 219 229 
длъжностна характеристика 62 96 
добри практики 90 119 144 200 209 252 256 
доверие 25 35 36 185 
Договор от Маастрихт 172 181 
договори 126 220 
долар ( $ ) 66 
държава 3 50 291 
държави 48 171 180 
държавна собственост 84 111 
държавни предприятия 84 111 
дъщерни предприятия 69 
е-управление 75 216 
еволюция 16 
евреи 17 
евро (EU) 160 
Еврозона 160 
европейска идентичност 27 37 47 169 170 236 
Европейска комисия (ЕК) 172 181 
европейски политики 47 170 
Европейски съвет 172 181 
Европейски съюз ( ЕС) 27 33 37 47 48 167 168 169 170 171 172 176 180 181 236 
езикови средства 122 213 280 
екипи 92 
екипност 80 
екологични решения 155 202 273 
екологични системи 144 200 252 
екохотели 155 202 273 
електорално представяне 45 
електронен магазин 165 268 
електронна маркеровка на стоките 113 219 
електронна търговия 127 162 165 222 268 
електронни канали 131 229 
електронно плащане 63 
електронно управление 75 216 
емоции 8 194 
емоционална интелигентност 15 158 276 
емоционална компетентност 15 158 276 
емпирично изследване 2 261 
енергетика 108 182 205 
епидемии 80 
ескалация 40 
естествени добродетели 8 
естествено състояние 3 291 
етика 61 
етика в туризма 154 272 
етика на убежденията 7 
етични отношения 14 58 
ефективна кризисна комуникация 18 23 210 
ефективно управление 30 94 
желание 7 
жени 22 46 
женски самоубийствен тероризъм 39 187 
жест 242 286 
задължения за издръжка 168 176 
законодателна инициатива 172 181 
законодателство 172 181 
Западни Балкани 38 
Западни покрайнини 38 199 
застраховане 189 
застрахователен договор 189 
застрахователен интерес 189 
застрахователни отношения 189 
здравна тревожност 12 203 
здравословно състояние 193 278 
зелени иновации 155 202 273 
идентификация 59 89 
идентичност 199 
идеологически стереотипи 20 
изкуствени добродетели 8 
измами 11 184 
измами с платежни карти 63 
износ 160 
изследване 12 63 203 
икономика 78 
икономическа мисъл 50 
икономическа наука 1 
икономически показатели 131 229 
икономически теории 49 
икономическо развитие 97 
илюция 9 
инвестиционна дейност 65 77 
инвестиционни решения 14 58 
инвестиционно поведение 14 58 
индиректни дистрибуционни канали 127 162 222 
индустриален пейзаж 51 112 
индустриално наследство 51 112 
индустрия 51 112 
иновативни подходи 148 260 
иновативни технологии 143 251 
иновации 56 118 121 123 125 126 128 130 153 157 208 212 214 218 220 223 228 271 275 
институционално равновесие 172 181 
интегриран подход 93 263 
интегрирана дистрибуционна система 113 219 
интегрирани дейности 119 209 
интелигенция 42 
интерактивен музей 148 260 
интереси 40 
интеркултурна комуникация 154 242 272 286 
интермодални системи 114 132 230 
Интернет 18 23 24 131 210 227 229 
интернет зависимост 12 203 
Интернет на нещата ( IoT) 70 206 
интернет съдържание 238 
интернет технологии 113 219 
информационен модел 76 
информационна инфраструктура 91 259 
информационна сигурност 244 
информационна среда 2 18 23 210 261 
информационни технологии 113 183 219 247 
информационно обслужване 247 
ислям 17 
истина 10 
историко-географски особености 38 
исторически обзор 24 227 
ИТ инфраструктура 91 259 
ИТ мениджмънт 95 265 
ИТ мениджъри 95 265 
ИТ процеси 244 
ИТ услуги 247 
кандидатпрезидентска кампания 28 43 
капиталови дружества 76 
карвинг 146 254 
кариерно развитие 59 89 
квалифицирани специалисти 71 
Кейнс и кейнсианство 49 
кейнсианство 49 
киберхондрия 12 203 
Китай 231 
китайски туристи 133 232 
климатични промени 149 201 262 
ключови индикатори 85 
коалиции 44 
коалиционни кабинети 44 45 
коалиционни теории 44 
коалиционно договаряне 44 
коалиционно управление 45 
коалиционно формиране 44 45 
коалиция 45 
колективна памет 102 
колективна памет на нацията 20 
комуникативен процес 221 281 
комуникативно-прагматични норми 235 285 
комуникации междуличностни 30 94 
комуникации организационни 30 94 
комуникационни канали 113 219 
комуникация "човек-човек" 15 158 276 
конкуренти 98 116 267 
конкурентно позициониране 104 
конкурентно представяне 153 271 
конкурентоспособност 104 130 228 
Конституция 48 171 180 
контент маркетинг 101 117 207 
конферентен туризъм 157 275 
конферентни услуги 157 275 
конфликт 40 
конформизъм 59 89 
кооперативни игрови теории 44 
Коран 17 
коронавирус 78 
корпоративен PR 152 270 
корпоративна социална отговорност (CSR) 97 
корпоративно управление 84 111 
корупционно поведение 11 184 
кредитен риск 93 263 
кремации 73 109 
криза 18 23 48 71 134 171 180 186 210 
кризисен мениджмънт 78 
криминална психология 11 184 
криминално поведение 11 184 
критичен път 72 
критична верига 72 
кулинарен туризъм 146 254 
култура на общуване 137 243 287 
културен туризъм 118 121 139 208 212 246 
културна памет 51 112 
културни наследства 121 212 
културни особености 61 
културни трансформации 20 
културно единство 37 169 
културно наследство 139 246 
либерализация 108 182 205 
либерализъм 3 291 
лизинг 126 220 
лингвистична практика 235 285 
Лисабонски договор 172 181 
личностни качества 12 203 
личностни особености 14 58 
личностно развитие 15 158 276 
логическа форма 6 
логически закони 10 
логически опит 6 
лоялни клиенти 151 269 
любими продукти 103 163 
Македония 92 
малки и средни предприятия (МСП) 92 
маркетинг 104 151 269 
маркетингови изследвания 159 277 
маркетингови иновации 120 211 
маркетингови консорциуми 126 220 
Маркс 49 
масова култура 102 
масова публика 20 
масови протести 42 
медиен пазар 31 
медии 18 23 25 28 36 43 185 210 
медия 31 
междудържавни отношения 25 36 185 
междукултурен диалог 27 236 
междукултурно общуване 145 253 289 
международен туризъм 133 232 
международна конкурентоспособност 66 
международна политика 25 36 185 
международни отношения 25 36 185 
международно публично право 173 
международно сравнение 231 
международно частно семейно право 168 176 
мениджмънт 73 82 86 109 164 177 
мениджърски договор 86 164 177 
местно управление 183 
метод Делфи 92 
методология 56 72 83 106 233 
мигранти 57 
миграция 34 134 175 186 188 
минало 20 102 
младежи 27 236 
младежки туризъм 141 249 
многоезичие 47 170 
мобилни приложения 88 115 239 
мобилни устройства 91 259 
мода 141 249 
модели 14 58 161 
модерност 141 249 
модуси 4 
молекулярна гастрономия 146 254 
морал 8 35 61 
морски територии 119 209 
мотивация 140 193 248 278 288 
мотивация на персонала 79 
мултимодални системи 114 132 230 
мъже 22 46 
мюсюлмани 17 
навик 7 
наказателно право 174 
наказателно правоотношение 175 
нарушения 174 
научни изследвания 34 
научни проекти 2 261 
национализъм 20 
национална идентичност 20 
национална сигурност 134 186 188 
национално малцинство 38 
невербална комуникация 21 196 
невербални комуникации 19 283 
невродидактика 242 286 
неикономически показатели 131 229 
некооперативни игрови теории 44 
немски език 145 253 289 
неравенство 22 46 
несигурност 147 257 
несъвършенна конкуренция 49 
Нобелови лауреати 1 
новаторство 56 
нови бизнес възможности 95 265 
нови технологии 118 144 200 208 252 
нормативност 9 
нормиране на труда 55 
носталгия 102 
нравствени категории 35 
Ньойски мирен договор 38 
Обединена Европа 33 167 
облачни технологии 93 263 
облачни услуги 247 
образ 100 102 
образование 21 196 197 
образователни технологии 197 
обучение 154 272 
обучение на персонала 54 
обществен договор 3 291 
обществени библиотеки 2 261 
обществено съзнание 42 
общество 18 23 78 210 
общини 135 237 
общинска администрация 183 
одит 68 
одиторска професия 69 
онлайн бизнес комуникация 29 258 
онлайн комуникации 221 281 
онлайн маркетинг 101 117 207 
онлайн обучение 197 
онлайн пиар 27 236 
онлайн платформа 98 116 128 223 267 
онлайн присъствие 127 162 222 
онлайн репутация 152 270 
онлайн туризъм 128 223 
ООД 86 164 177 
ООН 25 36 185 
опазване 51 112 
опазване на околната среда 119 209 
оптимални валутни зони 64 166 
оратор 28 43 
организационна комуникация 153 271 
организационна култура 59 89 
организационна структура 76 
организационни промени 79 
организационно управление 72 
оръжия 25 36 185 
отдалечена работа 14 58 
отчетност 25 36 185 
оценка на библиотечни дейности 2 261 
оценка на риска 93 263 
пазар 50 
пазар на труда 192 197 
пазар на храни 107 
пазарна структура 31 
пандемия 14 53 58 95 107 110 173 194 215 226 265 
парични потоци 65 77 
парко-места 88 115 239 
парламент 3 291 
парламентарен дебат 32 279 
парникови газове 149 201 262 
педагогическа реторика 198 255 
персонализация 103 163 
персонализиран продукт 157 275 
перспективи 195 
перцептивни способности 9 
плагиатство 178 
планиране на персонала 60 
поведение на личността 13 81 
поведенчески аспекти 82 
поведенчески профайлинг 11 184 
погребален агент 73 109 
погребален бизнес 73 109 
подбор на персонала 71 
подсъзнание 19 283 
позиции за сядане 264 290 
познание 4 
поколение X 141 249 
поколение Y 141 249 
полиграфски метод 11 184 
политика 35 40 
политика за сигурност 63 
политическа етика 35 
политическа икономия 64 166 
политическа реторика 32 279 
политическа стабилност 40 
положителен имидж 129 225 
популизъм 35 
посткризисен период 74 
потребители 98 116 267 
потребителска лоялност 103 163 
потребителска удовлетвореност 106 
потребителско кредитиране 93 263 
потребителско общество 105 
потребителско поведение 105 
потребление 105 
почистване 150 266 
правен отдел 68 
правно отношение 86 164 177 
право 175 
право на цитиране 178 
прагматична компетентност 235 285 
превенция на риска 190 
предприемачи 120 211 
преживявания 118 208 
президент 28 43 
пренатална диагностика 204 
престъпност 40 
привързаност към организацията 13 81 
природни бедствия 147 257 
проблеми 34 195 
провал в управлението 80 
продажби 161 
продуктови иновации 120 211 
прозрачност 25 36 185 
промоции 90 256 
промяна 105 
пропаганда 20 
професионализъм 15 158 276 
професионална епидемия 59 89 
професионална зараза 59 89 
професионални социални мрежи 29 258 
професионално образование 195 
профилактика 190 
процесуални средства 174 
процесуално право 179 
психологически характеристики 61 
психологическо благополучие 12 203 
психология 78 
психология на личността 12 203 
публичен образ 28 43 
публична патриархалност 22 46 
публични политики 108 182 205 
пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 18 23 210 
работа 52 
работа от разстояние 53 226 
работна сила 150 266 
работни процеси 183 
работници 55 
равенство 22 46 
радикален ислямизъм 40 
разказ 102 
разпределен регистър (distributed ledger) 67 
разработване на софтуер (ASD) 72 
разум 8 
Рамсарска конвенция 124 217 
Рамсарски места (влажни зони с международно значение) 124 217 
ратификация 48 171 180 
рационалност 82 
реално измерение 221 281 
регионално развитие 75 135 216 237 
реклама 100 105 138 245 
рекламен образ 100 
рекреационен туризъм 124 217 
религия 16 17 
репродуктивна отговорност 204 
репутационен капитал 152 270 
реторика 29 224 258 282 
реторическа парадигма 224 282 
реторични похвати 29 258 
референдум 48 171 180 
рехабилитация 190 
риск 204 
роботизирана автоматизация на бизнес процеси (RPA) 110 215 
Русия 197 
руска икономика 87 
руско-чеченски отношения 40 
самозаетост 52 
самопрезентиране 29 258 
самоубийство 39 187 
САЩ 66 
световна валута 66 
Световна здравна организация 173 
свещено 5 
свободно време 128 223 
свободно движение на хора 37 169 
свято 5 
сегментация 104 
сигурност 25 36 185 
ситуационен подход 13 81 
Скандинавски страни 75 216 
скептицизъм 10 
скрито влияние 20 
софтуерна архитектура 238 
социализъм 22 46 100 102 
социалистическа символика 102 
социална значимост 21 196 
социална нагласа 59 89 
социални заплахи 147 257 
социални иновации 141 249 
социални медии 24 27 101 117 207 224 227 236 282 
социални мрежи 18 23 210 
социални отношения 105 
социално дистанциране 231 
социално осигуряване 190 
социално учене 59 89 
социалноосигурителна система 190 
социокултурни модели 20 
СПА туризъм 118 143 208 251 
специализирани видове туризъм 118 208 
специалности на бъдещето 192 
споделено пътуване 98 116 267 
спор за Северните територии 41 
спорт 193 278 
сръбски шовинизъм 38 
стандарти 150 266 
стандартизация 126 220 
стереотипно гнездо 20 
стил 90 256 
страсти 8 
стратегии за управление на стреса 14 58 
стратегически документи 135 237 
стратегическо маневриране 32 279 
стратегическо планиране 129 225 
су вид (sous vide) 146 254 
субективно благополучие 12 203 
счетоводни аспекти 165 268 
събитиен туризъм 129 225 
съветски войски 42 
съвременен мениджмънт 71 
съвременна медийна реторика 26 234 284 
съвременна реклама 102 
същност 178 
творческа активност 56 
творчество 56 
текстов сорт 122 213 280 
телевизия 28 43 
тенденции 192 
теория 49 
теория на игрите 44 
теория на търговете 1 
териториален спор 41 
тероризъм 39 40 187 
тестване на софтуер 90 256 
техники за въздействие 19 283 
технологични иновации 133 232 
технологични процеси 231 
технологични трансформации 143 251 
трансграничен маршрут 121 212 
транспорт 114 132 159 230 277 
транспортни улеснения 114 132 230 
труд 52 
трудности 140 248 288 
трудов колектив 30 94 
трудова миграция 57 
трудова мобилност 57 
трудови отношения 61 
туризъм 99 114 122 124 132 134 135 144 147 149 151 153 155 156 159 186 200 201 202 213 217 230 237 252 257 262 269 271 273 274 277 280 
туристическа индустрия 131 229 
туристическа инфраструктура 123 214 
туристическа практика 193 278 
туристическа суперструктура 123 214 
туристически дестинации 101 117 125 207 218 
туристически информационен център 138 245 
туристически маркетинг 137 243 287 
туристически мениджмънт 137 243 287 
туристически потенциал 135 237 
туристически продукти 124 125 130 131 217 218 228 229 
туристически ресурси 136 240 
туроператори 138 245 
търг 1 
търговия 86 160 164 177 
търговски вериги 103 163 
убеждаване 19 283 
убеждение 7 
удовлетвореност 52 
уеб архитектура 238 
уеб публикации 238 
уеб сайт 90 98 116 256 267 
унгарски език като чужд 235 285 
университети 21 196 
УНСС 191 
управител на ООД 86 164 177 
управление 3 74 76 126 220 291 
управление на бизнес процеси (ВPM) 83 233 
управление на бизнеса 87 
управление на времето 53 226 
управление на екип 92 
управление на организацията 13 79 81 82 
управление на персонала 54 60 62 96 
управление на продажбите 161 
управление на проекти 72 80 83 233 
управление на риска 231 
управление на човешките ресурси 62 96 
услуги от общ интерес 108 182 205 
устойчив транспорт 114 132 230 
устойчив туризъм 119 154 209 272 
устойчиво развитие 97 130 139 155 202 228 246 273 
устойчивост 74 
утилитарен аргумент 22 46 
учебна дисциплина 21 196 
учени 191 
учредителни договори 172 181 
фамилен туризъм 130 228 
фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 99 156 274 
феноменология на религията 5 
физическа активност 193 278 
философия 4 6 
философия на религията 5 
философска логика 6 
финансова дейност 65 77 
фирми 104 
формиране на знаменитост 152 270 
франчайзинг 126 220 
халюцинации 9 
хотели 150 266 
хотелиерство 120 126 150 157 211 220 266 275 
хотелски брандове 126 220 
цели 195 
цени 90 256 
ценности 37 169 
цитиране 178 
цифрови технологии 107 
цифровизация 54 56 87 
частен бизнес 74 
частна патриархалност 22 46 
численост на персонала 60 
човешки капитал 55 
човешки ресурси 71 
човешки фактор 13 81 82 
чуждестранен опит 84 111 
чуждестранни туристи 148 260 
чуждоезиково обучение 137 140 145 235 242 243 248 253 264 285 286 287 288 289 290 
юдаизъм 17 
Японо-съветски отношения 41 
5G инфраструктура 244 
A/B testing (Split Testing ; Bucket Testing) 90 256 
Best Western (хотелска верига) 126 220 
BILLA 103 163 
border studies 199 
COVID-19 14 58 69 74 75 80 107 110 173 194 215 216 244 
DART модел 153 271 
distributed tehnology (DLT) 241 
DLT (Distributed Ledger Tehnology) 67 
Domino's Pizza 30 94 
hotel Hilton (хотел Хилтън) 126 220 
innovative concept 99 156 274 
Internet of Things (IoT) 70 206 
LinkedIn 29 258 
Novotel 126 220 
property management 99 156 274 
QR кодове 148 260 
show cooking 146 254 
Six Sigma 72 
SWOT анализ 98 116 267 
TED аудитория 224 282 
TED презентатор 224 282 
TED презентация 224 282 
TED.com 224 282 
TEFL 264 290 
Web 2.0 101 117 207 
zoom умора 244 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Августин 10 
Арно, Антоан 4 
Великов, Никола 191 
Витгенщайн, Лудвиг 6 
Вунд, Вилхелм 16 
Дьо Гол, Шарл 33 167 
Кант, Имануел 5 
Кейнс, Джон Мейнард 49 
Кене, Франсоа 50 
Колор, Фернандо Мело 28 43 
Кхиадали, Сана 39 187 
Лайбниц, Готфрид Вилхелм 4 
Лок, Джон 3 291 
Лула да Силва, Луис Инасио 28 43 
Малбранш, Никола 4 
Маркс, Карл 49 50 
Милгръм, Пол 1 
Моне, Жан 33 167 
Мъндел, Робърт 64 166 
Ото, Рудолф 5 16 
Портър, Майкъл 66 
Робинсън, Джоан 49 
Ръсел, Бъртранд 6 
Смит, Адам 50 
Уилсън, Робърт 1 
Хобс, Томас 3 291 
Хюм, Дейвид 7 8 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 124 217 
Босилеград 199 
Бразилия 28 43 
България 2 20 21 38 42 62 63 71 96 100 123 124 125 133 136 138 148 196 199 214 217 218 232 240 245 260 261 
Гърция 124 217 
Димитровград 199 
Европа 21 196 
Европейски съюз 27 37 47 48 169 170 171 172 180 181 236 
Западни Балкани 38 
Златни пясъци 148 260 
Китай 133 232 
Ливан 39 187 
Македония (Северна Македония) 124 217 
Полша 42 
Русия 41 
Северен Кавказ 40 
Северна Америка 21 196 
Сърбия 199 
Унгария 42 
Франция 138 245 
Централна Европа 42 
Чечня 40 
Югоизточна Европа 124 217 
Япония 41