Нови статии - ноември 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Психология

- 1 -

 

Борисов, Томо.  Теоретични основи на оцеляването в екстремални ситуации / Томо Борисов. // Годишник на ВУСИ, XV, 2018, 5-12. 

 159.9
Ключови думи: 1. оцеляване 2. екстремни събития 3. опасности 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 34223

- 2 -

Цб II 91937

Казаков, Атанас.  Обучение на екскурзоводите : национални стереотипи / Атанас Казаков. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 798-807. 

   Прев.загл.: Education of tour guides: national stereotipes

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 159.922.4
Ключови думи: 1. екскурзоводство 2. обучение 3. туристически пазар 4. национални особености 5. социална стратификация 6. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Психология 
Географски понятия: 1. Китай 2. Русия 3. Германия 4. Италия 
  

Сист. No: 34198

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 3 -

 

Ламбова, Маргарита.  Проблемни положения при оценяване качеството на учебно-преподавателската работа чрез анкетни проучвания / Маргарита Ламбова, Веселин Хаджиев. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2019, 5-43. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/issue/contents/17 

 311
Ключови думи: 1. преподаване 2. анкетно проучване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34241

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 4 -

Цб II 91932

Балабанова, Анна-МАрия Кирилова.  Дигиталните новини през 2019 г. - погледът на институт "Ройтерс" (Оксфорд) / Анна-МАрия Кирилова Балабанова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 143-147 с. : с фиг.. 

1. Медии - радио и телевизия 
 075
Ключови думи: 1. новини 2. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34081

- 5 -

 

Велева, Симона.  Правен режим на собствеността върху медиите в България – особености и развитие / Симона Велева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 291-307. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No16_S%20Veleva_R.pdf 

 34  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. правен режим 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34110

- 6 -

Цб II 91932

Георгиев, Георги Ивайлов.  Спортните новини в Интернет : (Анализ на практиките на gong.bg) / Георги Ивайлов Георгиев. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 89-98. 

1. Онлайн медии 
 077.5
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. журналистика 3. спорт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 34074

- 7 -

Цб II 91932

Даулова, Теа Любенова.  Фалшиви новини и виртуални общности / Теа Любенова Даулова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 81-88. 

1. Социални медии 
 077.5
Ключови думи: 1. фалшиви новини 2. социални медии 3. онлайн медии 4. виртуални общности 5. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34073

- 8 -

Цб II 91932

Диманов, Ивайло.  Хуморът в структурата на обществената комуникация : (Някои исторически и жанрови особености на българския виц) / Ивайло Диманов. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 117-124. 

1. Обществени комуникации 
 82-7  + 070
Ключови думи: 1. хумор 2. сатира 3. литература 4. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34077

- 9 -

Цб II 91932

Паунска, Десислава Кънчева.  Storytelling като фактор за успешна бизнес комуникация в онлайн пространството : (Предимства и рискове при споделянето на истории в социалните мрежи) / Десислава Кънчева Паунска. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 109-116. 

   Библиогр. в текста

1. Социални медии 
 077.5
Ключови думи: 1. бизнес комуникации 2. социални мрежи 3. Facebook 4. storytelling 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34076

- 10 -

Цб II 91932

Янкова, Вили Янкова.  Развитие на информационното радио в конвергентна медийна среда / Вили Янкова Янкова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 125-131. 

   Библиогр. в текста

1. Медии - радио и телевизия 
 075.1
Ключови думи: 1. радио 2. радиоиндустрия 3. конвергентна среда 4. аудитория 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34078

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 11 -

Цб II 91932

Александрова, Светла Христова.  Отношенията Турция-Европейски съюз при управлението на миграционни потоци / Светла Христова Александрова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 40-47. 

1. Международни отношения - Турция, Европейски съюз 
 327(560)(4)  + 325.25
Ключови думи: 1. миграции 2. миграционни потоци 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34067

- 12 -

Цб II 91937

Атанасов, Петър.  Радикални идеологии застрашаващи туризма / Петър Атанасов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 494-504. 

   Прев.загл.: Radical ideologies threating tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48.000.32
Ключови думи: 1. туризъм 2. тероризъм 3. радикални идеологии 4. сепаратизъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34159

- 13 -

 

Бакалов, Йордан.  Противодействие на международния тероризъм, организираната престъпност и корупцията. Роля на политическите партии / Йордан Бакалов. // Годишник на ВУСИ, XV, 2018, 23-31. 

 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. организирана престъпност 3. корупция 4. екстремизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34225

- 14 -

 

Боев, Божидар.  Пътят на Република България към шенгенското пространство / Божидар Боев. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019

 32
Ключови думи: 1. Шенген 2. сигурност 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. Шенгенска информационна система (ШИС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34218

- 15 -

 

Букин, К. А.  Модель эволюции предпочтений / К. А. Букин, М. И. Левин. // Вопросы экономики, 2020, N 8, 82-94. 

   Статията изследва еволюцията на политическите предпочитания на индивидите под влияние на партиите и политическите групи, в които те членуват. Предпочитанията на индивидите се разглеждат от гледна точка на близостта до политическите доктрини на конкретни институции. 

 32
Ключови думи: 1. предпочитания 2. политическа доктрина 3. индивидуално поведение 4. колективно поведение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34154

- 16 -

 

Илиева, Ирена.  Миграцията - предизвикателство за международното публично право, правото на ЕС и българското законодателство / Ирена Илиева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 17-33. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/Uridiceski%20sbornik-2019.pdf 

 325  + 34
Ключови думи: 1. миграция 2. международно публично право 3. право на Европейския съюз 4. българско законодателство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 34272

- 17 -

Цб II 91932

Йолов, Александър Руменов.  Система за противодействие на финансирането на тероризъм в Европейския съюз. Стратегия и съвременни предизвикателства / Александър Руменов Йолов. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 60-70. 

1. Тероризъм - финансиране 
 323.28
Ключови думи: 1. финансиране на тероризма 2. противодействие 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34070

- 18 -

 

Манолов, Георги Л.  Мениджмънт на политическите кризи и конфликти / Георги Л. Манолов. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 128-141. 

 32
Ключови думи: 1. политически кризи 2. конфликти 3. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34238

- 19 -

 

Мантарова, Анна.  Бежанците в България: реални и въображаеми заплахи / Анна Мантарова. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 5-15. 

 325.25
Ключови думи: 1. миграционен процес 2. миграция 3. имигранти 4. бежански статут 5. имиграционни проблеми 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34205

- 20 -

Цб II 91932

Павлов, Васил Павлов.  Възможности за превенция от навлизането на нередовни мигранти на територията на Република България / Васил Павлов Павлов. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 13-22. 

1. Бежанци - България 
 325.25
Ключови думи: 1. мигранти 2. бежанци 3. превенция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34064

- 21 -

 

Проданов, Христо.  Политическа икономия на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 225-246. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No12_H%20Prodanov_R.pdf 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. политическа икономия 3. Четвърта индустриална революция 4. производство 5. труд 6. капитал 7. размяна 8. стойност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34106

- 22 -

 

Савов, Илин.  Структури и организации в Република България, свързани с миграцията / Илин Савов. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 14-20. 

 325
Ключови думи: 1. миграция 2. бежанци 3. гранична полиция 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34229

- 23 -

 

Славова, Мария.  Българското решение на съвременните проблеми на миграцията / Мария Славова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 34-49. 

 325
Ключови думи: 1. миграция 2. икономически мигранти 3. право на Европейския съюз 4. човешки права 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34273

- 24 -

Цб II 91932

Стаменков, Радослав Тихомиров.  Трафик на хора с цел трудова експлоатация: дефиниране и противодействие / Радослав Тихомиров Стаменков. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 23-30. 

   Библиогр. в текста

1. Трафик на хора 
 326.1
Ключови думи: 1. миграция 2. сигурност 3. трафик на хора 4. трудова експлоатация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34065

- 25 -

 

Стефанов, Никифор.  Възстановяване на обществения ред при масови безредици / Никифор Стефанов. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 16-20. 

 32
Ключови думи: 1. обществен ред 2. правителство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34206

Икономика. Икономически теории

- 26 -

 

Аузан, А. А.  Социокультурные факторы в экономике: пройденные рубежи и актуальная повестка / А. А. Аузан, А. И. Бахтигараева, А. Золотов, Е. Н. Никишина, Н. А. Припузова, А. А. Ставинская. // Вопросы экономики, 2020, N 7, 75-91. 

   Статията обобщава повече от двадесет години опит в социокултурните изследвания на икономическото развитие. Описани са основните подходи за изследване на социокултурните фактори в икономиката, както и ключови съвременни тенденции в емпиричните изследвания (включително във връзка с идентифицирането на причинно-следствените връзки). 

 330.1
Ключови думи: 1. култура 2. поведенческа икономика 3. социален капитал 4. ценности 5. Русия 6. емпирични изследвания 7. културни различия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Хофстеде, Геерт 
  

Сист. No: 34137

- 27 -

Цб II 91932

Иванова, Емануела Валентинова.  Мултиплатформени екосистеми - новият бизнес модел в културните индустрии / Емануела Валентинова Иванова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 132-142. 

   Библиогр. под линия

 004.77:33
Ключови думи: 1. културни индустрии 2. платформена икономика 3. бизнес модели 4. конвергенция 3.0 5. Индустрия 4.0 6. дигитална среда 7. екосистеми 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34079

- 28 -

 

Капелюшников, Р. И.  Универсальный базовый доход: есть ли у него будущее? / Р. И. Капелюшников. // Вопросы экономики, 2020, N 8, 95-127. 

   Разработката описва подробно концептуалното ядро на многообсъждания напоследък проект за универсалнен базов доход (UBI), критично оценява философските, морални и икономически аргументи, изложени както за, така и против него, а също така обобщава опита от практическото изпълнение на близки до него по дух социални експерименти. Отбелязва се, че UBI трябва да се разглежда като глобален политико-философски и етично-икономически проект. 

 33
Ключови думи: 1. универсалнен базов доход (UBI) 2. обща характеристика 3. социална политика 4. бедност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34160

- 29 -

 

Конкурентно разузнаване в бизнеса  / Валентина Макни, Йордан Иванов, Юлиян Нарлев, Цанко Иванов. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2019, 148-197. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/uploads/20201024122830_7259147185f941dee7c720.pdf 

 330
Ключови думи: 1. бизнес 2. конкурентно разузнаване 3. бизнес разузнаване 4. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34244

- 30 -

 

Мавров, Христо.  Макроикономическа теория и политика за макроикономическа стабилизация – поява и развитие до глобалната финансова криза от 2008-2009 година / Христо Мавров. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2019, 44-87. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/issue/contents/17 

 33
Ключови думи: 1. макроикономика 2. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34242

- 31 -

 

Мальцев, А. А.  Проблемы и перспективы развития истории экономической мысли: взгляд российских и зарубежных ученых / А. А. Мальцев. // Вопросы экономики, 2020, N 9, 94-119. 

   Въз основа на резултатите от проучване на 53 руски и 170 чуждестранни експерти се разглеждат проблемите и перспективите за развитието на историята на икономическата мисъл. Направен е изводът, че сближаването й с други социални науки повиши привлекателността й сред младите изследователи. 

 330.8
Ключови думи: 1. история на икономическата мисъл 2. история на икономическите учения 3. методология 4. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34251

Икономикс

- 32 -

Цб II 91937

Аверин, Александър.  Small business sustainability factors in the digital economy / Александър Аверин. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 679-687. 

   Прев.загл.: Фактори за устойчивост на малкия бизнес в цифровата икономика

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 658.017.2/.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. малък бизнес 2. икономическа политика 3. дигитална икономика 4. иновации 5. economic policy 6. small business 7. digital economy 8. innovations 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. Балтийски държави 
  

Сист. No: 34181

- 33 -

 

Амбарева, Христина.  Дигиталната икономика и отвореният код / Христина Амбарева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 213-223. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No11_H%20Ambareva_R.pdf 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. лицензи за отворен код 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34104

- 34 -

 

Борисова, Е. И.  Доверие и экономический рост: есть ли связь? / Е. И. Борисова, В. А. Брызгалин, И. А. Левина. // Вопросы экономики, 2020, N 10, 68-82. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. институции 3. доверие 4. ценности 5. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34253

- 35 -

 

Градинаров, Борислав.  Дигитална икономика или дигитален стадий – една (не)терминологична въпросителна? / Борислав Градинаров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 201-210. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/list/149 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. икономически стадий 3. етапи 4. критерии 5. прецизност на понятията 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34102

- 36 -

 

Дамянов, Атанас.  Еклектични възгледи за последствията от COVID-19 / Атанас Дамянов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, 31-43. 

 338.124.4
Ключови думи: 1. COVID-19 2. икономическа криза 3. дигитална трансформация 4. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34216

- 37 -

 

Драмалиева, Валентина.  Дигиталната икономика – някои етически аспекти / Валентина Драмалиева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 261-274. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No14_V%20Dramalieva_R.pdf 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. етика 3. Индустрия 4.0 4. технологичен риск 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34108

- 38 -

 

Земцов, С. П.  Новая предпринимательская политика для России после кризиса 2020 года / С. П. Земцов, Александр Ю. Чепуренко, В. А. Баринова, А. Н. Красносельский. // Вопросы экономики, 2020, N 10, 44-67. 

   Приоритетното развитието на малки и средни предприятия (МСП) се разглежда като един от инструментите за адаптиране на икономиката, но самият сектор е сериозно засегнат по време на кризата през 2020 г. Намаляването на предприемаческата активност може да има отрицателни дългосрочни последици, следователно, в повечето страни трябва да се върви към подпомагане на малкия бизнес. 

 338.12  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни фирми (МСФ) 2. икономическа криза 3. икономическа политика 4. бизнес среда 5. предприемачество 6. екосистеми 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 34252

- 39 -

 

Иванов, Димитър М.  Мароикономически предизвикателства и рискове, породени от глобалната корона вирусна риза / Димитър М. Иванов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, 3-30. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. криза 2. макроикономика 3. държавен дълг 4. Еврозона 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. МВФ 7. глобализация 8. България 9. рецесия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34215

- 40 -

Цб II 91937

Кунова, Милена.  Предизвикателства пред икономиката на споделяне / Милена Кунова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 486-493. 

   Прев.загл.: Challenges to the sharing economy

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 330  + 004.5
Ключови думи: 1. икономика на споделянето 2. споделена икономика 3. дефиниции 4. правна уредба 5. предизвикателства 6. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34158

- 41 -

 

Льондев, Атанас.  Предизвикателства в икономическото развитие на България / Атанас Льондев. // Годишник на ВУСИ, XV, 2018, 85-106. 

 330
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. интелигентни градове 3. зелена икономика 4. нелоялна конкуренция 5. умни градове 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34227

- 42 -

 

Прилепский, И. В.  Влияние внешней валютной позиции на макроэкономическую политику / И. В. Прилепский. // Вопросы экономики, 2020, N 8, 23-40. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономическа политика 2. парично-кредитна политика 3. капитални потоци 4. валутни позиции 5. финансови потоци 6. обменен курс 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34141

- 43 -

 

Проданов, Васил.  Глобалната политическа икономия и дигиталните железни завеси / Васил Проданов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 167-198. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No09_V%20Prodanov_R.pdf 

 330
Ключови думи: 1. глобална политическа икономия (ГПИ) 2. дигитален суверенитет 3. кибервойна 4. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34101

- 44 -

 

Чобанова, Росица.  Необходимост от нова парадигма за икономическо развитие / Росица Чобанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 275-288. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No15_R%20Chobanova_R.pdf 

 330.1
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. парадигма 3. промяна 4. информационни технологии 5. комуникационни технологии 6. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34109

- 45 -

 

Шопов, Димчо Ивелинов.  Изследване и прогнозиране на дълговата тежест на страните от Европейския съюз: задава ли се нова дългова криза в Европа / Димчо Ивелинов Шопов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 2, 65-88. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономика 2. ЕС 3. фискална политика 4. държавен дълг 5. дългова криза 6. прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34209

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 46 -

 

Баултън, Клинт.  Осем съвета как да избегнем бърнаут на ИТ персонала / Клинт Баултън. // CIO, 2020, N 8, 90-91. 

 004.5
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. отдалечена работа 3. прегряване 4. бърнаут 5. работно място 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34265

- 47 -

 

Василева, Мариана.  Обезщетения, изплащани при прекратяване на трудовото правоотношение поради намаляване обема на работа / Мариана Василева. // Актив, 2020, N 10, 42-45. 

 351.83
Ключови думи: 1. трудови правоотношения 2. трудово законодателство 3. обезщетение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34275

- 48 -

 

Динкова, Мария.  Тъмната страна на отдалечената работа / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 8, 82-83. 

 331.101
Ключови думи: 1. отдалечена работа 2. винаги на линия 3. стрес 4. прегряване 5. дигитални платформи 6. пандемична криза 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34264

- 49 -

Цб II 91937

Караилиева, Милена.  Новите измерения на човешкия капитал в туризма / Милена Караилиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 256-266. 

   Прев.загл.: New dimensions of human capital in tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. туризъм 2. човешки капитал 3. организационен капитал 4. потребителски капитал 5. неявни активи 6. добавена стойност 7. заети лица 8. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34130

- 50 -

Цб II 91937

Минковски, Румен.  Дистанция на властта между ръководители и подчинени - къде се намира хотелиерството? / Румен Минковски. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 808-817. 

   Прев.загл.: Power distance between managers and employees: how does the hospitality industry score?

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 005.95/.96  + 64.024.1.007
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. организационна култура 3. хотелиерство 4. ръководители 5. служители 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34199

- 51 -

 

Михайлов, Михаил.  Европейска и българска социална политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / Михаил Михайлов. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 73-76. 

 304  + 331
Ключови думи: 1. безопасни условия на труд 2. социална политика 3. Международна организация на труда (МОТ) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34211

- 52 -

 

Проданов, Михаил.  Българска версия на въпросника на Пол Спектър за удовлетвореност от труда - JSS / Михаил Проданов. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 111-119. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik-2018-b5.pdf 

 331
Ключови думи: 1. удовлетвореност 2. труд 3. работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34188

- 53 -

 

Сярова, Елка.  Трудът в дигиталната икономика – предизвикателство или нови възможности / Елка Сярова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 247-260. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No13_E%20Syarova_R.pdf 

 331  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. труд 3. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34107

- 54 -

 

Терзиев, Венелин.  Национален план за заетостта в България - политики, приоритети и необходимост от промени вследствие на COVID-19 / Венелин Терзиев. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, 44-60. 

 331
Ключови думи: 1. заетост 2. пазар на труда 3. социална система 4. социална политика 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34219

- 55 -

 

Терзиев, Венелин.  COVID-19 и националният план за заетостта в България - анализ и възможности за промени / Венелин Терзиев. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, 61-78. 

 331.45
Ключови думи: 1. COVID-19 2. заетост 3. пазар на труда 4. социална система 5. социална политика 6. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34221

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 56 -

 

Благоев, Димитър М.  Методически аспекти на управлението на портфейл от инвестиционни проекти за реални активи в бизнес организациите / Димитър М. Благоев, Радостин Бояджиев. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 3, 79-102. 

 330.142.2
Ключови думи: 1. инвестиционни проекти 2. портфейлно управление 3. оптимизация 4. модел 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34222

- 57 -

Цб II 91937

Димитров, Александър.  Алтернативните начини на разплащане като възможност за повишаване на продажбите в електронната търговия в хотелиерството / Александър Димитров. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 744-753. 

   Прев.загл.: Alternative payment methods as an opportunity to grow sales in e-commerce in hospitality

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 336.747.5
Ключови думи: 1. туризъм 2. електронна търговия 3. алтернативни начини на разплащане 4. онлайн продажби 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34187

- 58 -

 

Динкова, Мария.  Да очакваме ли ново европейско платежно решение / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 8, 16-17. 

   16 банки от 5 държави от еврозоната обявяват през юли, 2020 г. създаването на т.н. Европейска инициатива за плащания (ЕИП) - проект за създаване на единна платежна система в Европа за клиенти и търговци на дребно, която да обхваща плащанията с карта, дигитални портфейли, електронни преводи, тегления на кеш, алтернатива на Visa Mastercard. 

 336.74  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. Еврозона 2. Европейска инициатива за плащания (ЕИП) 3. европейски проекти 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 5. е-плащания 6. дигитални разплащания 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34255

- 59 -

 

Кислицын, Д. В.  Программы повышения финансовой грамотности и финансовое поведение: почему люди не становятся «финансово грамотными»? / Д. В. Кислицын. // Вопросы экономики, 2020, N 9, 80-93. 

   Статията критично оценява доминиращите подходи за разработване на програми за финансова грамотност. Разглеждат се причините за ниската ефективност на програмите за подобряване на финансовата грамотност: ролята на поведенческите фактори при вземането на финансови решения. 

 336.07
Ключови думи: 1. финансово образование 2. финансова грамотност 3. финансово поведение 4. рационалност 5. избор на политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34250

- 60 -

 

Костова-Пикет, Десислава.  Управление на дълга / Десислава Костова-Пикет. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 116-124. 

 336
Ключови думи: 1. ливърийдж 2. дълг 3. бизнес 4. заеми 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34214

- 61 -

 

Костова-Пикет, Десислава.  Цена за увеличаване на печалбата / Десислава Костова-Пикет, Иванка Костова. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 142-156. 

 336
Ключови думи: 1. печалба 2. приходи 3. цени 4. контрол на разходите 5. ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34239

- 62 -

 

Костова-Пикет, Десислава.  Управление на оперативните парични потоци / Десислава Костова-Пикет. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 157-190. 

 336
Ключови думи: 1. пари 2. бизнес 3. парични потоци 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34240

- 63 -

 

Льондев, Атанас.  Разплащане с криптовалути и блокчейн технологии като нови начини за избягване на данъци / Атанас Льондев. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 90-115. 

 336
Ключови думи: 1. криптовалути 2. блокчейн 3. данъци 4. биткойн 5. офшорни банкови сметки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34213

- 64 -

 

Льондев, Атанас.  България по пътя към Еврозоната / Атанас Льондев. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 100-127. 

 336.74
Ключови думи: 1. Еврозона 2. валута 3. присъединяване 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34237

- 65 -

 

Михайлов, Н.  Дигиталната трансформация не е етапно състезание, а маратон / Н. Михайлов. // CIO, 2020, N 8, 30-33. 

   За влиянието на пандемията COVID-19 върху финансовия и банков сектор в България, за кризата и изходите от нея, за дигиталната трансформация и технологичните решения - интервю с изпълнителния директор на Райфайзенбанк (България) Недялко Михайлов. 

 336.71  + 004.7
Ключови думи: 1. COVID-19 2. България 3. банков сектор 4. дигитална трансформация 5. клиентска удовлетвореност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34257

- 66 -

 

Панева, Лиляна.  ДДС в условията на извънредно положение / Лиляна Панева. // Актив, 2020, N 10, 19-24. 

 336.2
Ключови думи: 1. извънредно положение 2. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение 3. ДДС 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34271

- 67 -

 

Станкулов, Цветан.  Корпоративното подоходно облагане на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ през 2020 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2020, N 11, 34-41. 

 336.2  + 614
Ключови думи: 1. болници 2. извънболнична помощ 3. корпоративно подоходно облагане 4. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34280

- 68 -

 

Събев, Валентин.  Накъде отиват банките в следващото десетилетие / Валентин Събев. // CIO, 2020, N 8, 24-28. 

   В статията са описвани съществените дигитални трансформации на банките през следващото десетилетие, а именно: отворено банкиране, дигитални валути на централни банки, изкуствен интелект, омниканално банкиране и др. 

 004.7  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. отворено банкиране 3. дигитални валути 4. изкуствен интелект (AI) 5. ФинТех компании 6. дигитални разплащания 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34256

- 69 -

Цб II 91937

Тасева, Галя.  Фактори за позитивно въздействие на иновационната дейност върху финансовото представяне на предприятията - теоретични аспекти / Галя Тасева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 718-733. 

   Прев.загл.: Factors for the positive impact of the innovation activity on the financial performance of the enterprises: theoretical aspects

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 336.6.001.76
Ключови думи: 1. финанси на предприятието 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34185

- 70 -

 

Тодоров, Вениамин.  Бюджетните дефицити в България и пазарът на международни държавни ценни книжа / Вениамин Тодоров. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2019, 198-252. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/uploads/20201024122917_7431023575f941e1daef09.pdf 

 336
Ключови думи: 1. ценни книжа 2. бюджетен дефицит 3. пазар на ценни книжа 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34247

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 71 -

 

Бонев, Живко.  Съвместни (смесени) предприятия и отчитането им / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 10, 5-10. 

 657
Ключови думи: 1. съвместни предприятия 2. видове 3. смесени предприятия 4. счетоводно отчитане 5. СС 31 6. СС 32 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34269

- 72 -

 

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 10, 2-4. 

 657
Ключови думи: 1. бюджетни организации 2. счетоводно отчитане 3. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34268

- 73 -

 

Вечев, Венцислав.  Последващо оценяване на активите в публичния сектор / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 11, 7-12. 

 657
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. оценка на активи 3. бюджетни предприятия 4. счетоводни стандарти 5. ДДС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34278

- 74 -

 

Илиев, Пламен.  Контролът и одитът при дигатализация / Пламен Илиев. // Актив, 2020, N 10, 16-18. 

 657.6
Ключови думи: 1. контрол 2. одит 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34270

Управление

- 75 -

Цб II 91937

Аверин, Александър.  Small business sustainability factors in the digital economy / Александър Аверин. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 679-687. 

   Прев.загл.: Фактори за устойчивост на малкия бизнес в цифровата икономика

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 658.017.2/.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. малък бизнес 2. икономическа политика 3. дигитална икономика 4. иновации 5. economic policy 6. small business 7. digital economy 8. innovations 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. Балтийски държави 
  

Сист. No: 34181

- 76 -

Цб II 91932

Бабачева, Ирен Йорданова.  Комуникационни проблеми на ивент мениджмънта във филмовото изкуство / Ирен Йорданова Бабачева. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 99-108. 

   Библиогр. в текста

1. Филмово изкуство - управление 
 791.43  + 005.3
Ключови думи: 1. събитиен мениджмънт 2. филмова индустрия 3. филми 4. кино 5. киноиндустрия 6. специални събития 7. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Управление 
  

Сист. No: 34075

- 77 -

Цб II 91937

Ванкова, Павлета.  Социално-отговорните иницианиви на бизнеса в дигитална среда, като част от изграждането на имиджа и репутацията на компаниите / Павлета Ванкова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 527-536. 

   Прев.загл.: Socially responsible business initiatives in the digital environment as part of building the image and reputation of companies

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 005.35  + 004.5
Ключови думи: 1. социално-отговорни инициативи 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 3. дигитални инструменти за комуникация 4. уеб сайт 5. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34164

- 78 -

 

Долчинков, Радостин.  Управление на риска при опасно събитие / Радостин Долчинков. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 36-41. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik-2018-b5.pdf 

 005.52:005.334
Ключови думи: 1. оценка на риска 2. вреда 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34144

- 79 -

 

Долчинков, Радостин.  Интегрирана система за управление на фирма / Радостин Долчинков, Марин Бангев. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 120-131. 

 005.7
Ключови думи: 1. система за управление на качеството (СУК) 2. условия на труд 3. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34191

- 80 -

 

Михайлов, Михаил.  Социално-икономически проблеми на глобализацията / Михаил Михайлов. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 94-99. 

 005.44
Ключови думи: 1. глобализация 2. неолиберализъм 3. геоикономически съюзи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34236

- 81 -

 

Русева, Виляна Янкова.  Нарастване на управленския капацитет и връзката с динамиката на развитие на малки и средни предприятия / Виляна Янкова Русева. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 230-254. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik-2018-b5.pdf 

 005
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. управление 3. предприемачество 4. мениджмънт 5. обучение 6. коучинг 7. бизнес консултиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34196

- 82 -

 

Тепавичарова, Милена.  Развитие на концепцията за бенчмаркинг – дефиниране и структура / Милена Тепавичарова. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 62-72. 

 005.7
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. стратегия 3. управление 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34210

- 83 -

 

Успешната стратегия на "Еконт" е да нямаш страх от новото и да се адаптираш бързо и с кураж . // CIO, 2020, N 8, 46-47. 

   "Еконт Експрес" ЕООД - една технологично ориентирана компания, предоставяща качествени и надеждни куриерски услуги, прилагаща иновативни софтуерни решения за оптимизиране на бизнес процесите. 

   (интервю с Орлин Стоянов, ръководител на екипа "Интелигентни технологии" в "Еконт Експрес" ЕООД и Станислав Димитров - проектен мениджър в "Еконт Експрес" ЕООД)

 005
Ключови думи: 1. куриерски услуги 2. куриерски фирми 3. Еконт 4. IT проекти 5. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Услуги 2. Управление 
  

Сист. No: 34260

- 84 -

 

Хаджиев, Кристиян.  Концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 5, 3-26. 

 005
Ключови думи: 1. виртуални екипи 2. е-лидерство 3. индикатори 4. модели 5. екипна ефективност 6. работни процеси 7. управленски процеси 8. Web 2.0 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34245

- 85 -

 

Pandurska, Ralitza.  Communications in the Social Security Administrations as Part of the Measures of Corporate Social Responsibility in their Activity Optimization / Ralitza Pandurska. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 121-133. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10266 

 005.35
Ключови думи: 1. комуникации 2. корпоративна социална отговорност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34084

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 86 -

 

Димитрова, Пламена.  Приложение на маркетинга чрез преживявания в туризма: преглед на литературата и изследванията в областта / Пламена Димитрова. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 261-284. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik-2018-b5.pdf 

 338.48  + 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. туризъм 3. взаимоотношения с клиентите 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34203

- 87 -

Цб II 91937

Иванов, Ивайло.  Туристическият маркетинг в преход към маркетинг 4.0 - споделена икономика чрез дигитални канали / Ивайло Иванов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 516-526. 

   Прев.загл.: Tourism marketing in transition to marketing 4.0 - sharing economy through digital channels

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7  + 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетинг 4. 0 2. споделена икономика 3. дигитални канали 4. туризъм 5. туристически маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34163

- 88 -

 

Луизов, Атанас.  Навиците на потребителите и маркетинговите цели / Атанас Луизов. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 84-96. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik-2018-b5.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. маркетинг 3. промени 4. потребителски нагласи 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34162

Услуги

- 89 -

 

Успешната стратегия на "Еконт" е да нямаш страх от новото и да се адаптираш бързо и с кураж . // CIO, 2020, N 8, 46-47. 

   "Еконт Експрес" ЕООД - една технологично ориентирана компания, предоставяща качествени и надеждни куриерски услуги, прилагаща иновативни софтуерни решения за оптимизиране на бизнес процесите. 

   (интервю с Орлин Стоянов, ръководител на екипа "Интелигентни технологии" в "Еконт Експрес" ЕООД и Станислав Димитров - проектен мениджър в "Еконт Експрес" ЕООД)

 005
Ключови думи: 1. куриерски услуги 2. куриерски фирми 3. Еконт 4. IT проекти 5. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Услуги 2. Управление 
  

Сист. No: 34260

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 90 -

Цб П I 954

Бозуков, Христо.  Биологично производство на тютюн и цигари / Христо Бозуков, Йовчо Кочев, Мария Къшева. // Земеделие плюс, 2020, N 293, 23-25. 

   Пълен текст на броя: https://oralo.bg/wp-content/uploads/2020/11/Z-293-web.pdf. 
   https://oralo.bg/wp-content/uploads/2020/11/Z-293-web.pdf 

 631.147
Ключови думи: 1. биологично производство 2. тютюнопроизводство 3. тютюн 4. цигари 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34226

- 91 -

 

Бонев, Живко.  Придобиване на недвижим имот / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 11, 2-6. 

 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. придобиване 3. счетоводно третиране 4. данъчно третиране 5. дълготрайни активи 6. СС 2 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34277

- 92 -

Цб II 91993

Дойчинова, Юлия.  Европейски модели на развитие на земеделието и селски райони / Юлия Дойчинова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 19-28. 

   1. Подходът Лидер в политиката за развитие на селските райони

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34044

- 93 -

Цб II 91993

Дойчинова, Юлия.  Местната инициативна група - форма на публично-частно партньорство и ключов фактор за реализация на подхода ЛИДЕР / Юлия Дойчинова, Зорница Стоянова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 80-87. 

   1. Подходът Лидер в политиката за развитие на селските райони

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34049

- 94 -

Цб II 91993

Дойчинова, Юлия.  Обща методическа рамка на изследването / Юлия Дойчинова, Екатерина Тошева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 88-100. 

   2. Методически въпроси на изследването при приложението на подхода ЛИДЕР

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34050

- 95 -

Цб II 91993

Дойчинова, Юлия.  Избор на обекти за изследване - селски райони за създаване на потенциални местни инициативни групи / Юлия Дойчинова, Иван Кънчев. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 101-105. 

   2. Методически въпроси на изследването при приложението на подхода ЛИДЕР

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34051

- 96 -

Цб II 91993

Дойчинова, Юлия.  Оценка на проблемите по създаването на местните инициативни групи и разработването на стратегии за местно развитие / Юлия Дойчинова, Зорница Стоянова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 159-172. 

   3. Оценка на прилагането на подхода ЛИДЕР в селските райони на България

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34056

- 97 -

Цб II 91993

Дойчинова, Юлия.  Оценка на степента на развитие на местните инициативни групи / Юлия Дойчинова, Зорница Стоянова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 205-208. 

   3. Оценка на прилагането на подхода ЛИДЕР в селските райони на България

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. местно развитие 3. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34058

- 98 -

Цб II 91993

Жечева, Ивелина.  Анализ на основните изисквания на нормативната уредба, регламентираща приложението на подхода ЛИДЕР в България / Ивелина Жечева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 112-142. 

   3. Оценка на прилагането на подхода ЛИДЕР в селските райони на България

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. нормативна уредба 3. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34053

- 99 -

Цб II 91993

Жечева, Ивелина.  Оценка на процеса на реализация на подхода ЛИДЕР в България / Ивелина Жечева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 142-154. 

   3. Оценка на прилагането на подхода ЛИДЕР в селските райони на България

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34054

- 100 -

Цб II 91993

Жечева, Ивелина.  Промените в Общата селскостопанска политика и подходът ЛИДЕР след 2013 г. / Ивелина Жечева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 223-226. 

   4. Насоки и предположения за усъвършенстване на приложението на подхода ЛИДЕР

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 3. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34060

- 101 -

Цб II 91993

Жечева, Ивелина.  Насоки за усъвършенстване на нормативното законодателство / Ивелина Жечева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 226-235. 

   4. Насоки и предположения за усъвършенстване на приложението на подхода ЛИДЕР

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. нормативна уредба 3. законодателство 4. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34061

- 102 -

Цб II 91993

Жечева, Ивелина.  Насоки за подобряване на функционирането на местните инициативни групуи и реализацията на стратегиите за местно развитие / Ивелина Жечева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 235-241. 

   4. Насоки и предположения за усъвършенстване на приложението на подхода ЛИДЕР

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. местно развитие 3. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34062

- 103 -

Цб II 91993

Заимова, Дарина.  Европейски социален модел и политиката за развитие на селските райони / Дарина Заимова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013, 11-19. 

   1. Подходът ЛИДЕР в политиката за развитие на селските райони

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34043

- 104 -

Цб II 91993

Заимова, Дарина.  Италианският опит в приложението на ЛИДЕР / Дарина Заимова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 62-80. 

   1. Подходът Лидер в политиката за развитие на селските райони

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34048

- 105 -

Цб II 91993

Кънчев, Иван.  Оценка на подготовката за създаване на умения за прилагане на подхода ЛИДЕР / Иван Кънчев, Ивелина Жечева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 107-111. 

   3. Оценка на прилагането на подхода ЛИДЕР в селските райони на България

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34052

- 106 -

Цб II 91993

Митева, Албена.  Програмите ЛИДЕР в ЕС - основен инструмент за изграждане на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси / Албена Митева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 43-51. 

   1. Подходът Лидер в политиката за развитие на селските райони

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34046

- 107 -

Цб II 91993

Митева, Албена.  Оценка на стратегиите за местно развитие и на проблемите по реализацията им / Албена Митева. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 172-205. 

   3. Оценка на прилагането на подхода ЛИДЕР в селските райони на България

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. местно развитие 3. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34057

- 108 -

Цб II 91993

Подходи и политики за развитие на селските райони . // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 29-35. 

   1. Подходът Лидер в политиката за развитие на селските райони

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34045

- 109 -

Цб II 91993

Станимирова, Мария.  Оценка на капацитета и нагласите на земеделските производители в общ. Девня и общ. Аксаково за изпълнение на СМР / Мария Станимирова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 208-222. 

   3. Оценка на прилагането на подхода ЛИДЕР в селските райони на България

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. земеделски производители 3. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34059

- 110 -

Цб II 91993

Стоянова, Зорница.  Модели и добри практики на приложение на подхода ЛИДЕР в ЕС / Зорница Стоянова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 51-62. 

   1. Подходът Лидер в политиката за развитие на селските райони

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34047

- 111 -

Цб II 91993

Стоянова, Зорница.  Анализ на процеса на създаване на местни инициативни групи в България / Зорница Стоянова. // Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси : Научно изследване / Авт. кол. Юлия Дойчинова; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов; Дизайн на кор. Кремена Коева. - София, 154-159. 

   3. Оценка на прилагането на подхода ЛИДЕР в селските райони на България

1. Селски райони - политики и планиране 
 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. подход ЛИДЕР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34055

- 112 -

 

Шейтанов, Павел.  Рискът в аграрния сектор свързан с работната ръка / Павел Шейтанов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 153-164. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No08_P%20Sheaytanov_R.pdf 

 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. аграрен сектор 3. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34100

Икономика на индустрията

- 113 -

 

Боянов, Борислав Е.  Европейска химическа промишленост - актуално състояние и предизвикателства / Борислав Е. Боянов. // Народностопански архив, 2020, N 1, 65-82. 

 66
Ключови думи: 1. химическа промишленост 2. химическа продукция 3. кръгова икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34195

- 114 -

 

Вуцова, Албена.  Индустриалните зони - оценка на факторите за успех и развитие / Албена Вуцова, Емил Митов, Антоанета Иванова-Барес. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 5, 49-66. 

 338.45  + 332.1
Ключови думи: 1. инвеститори 2. инвеститори 3. индустриални зони 4. профил на инвеститорите 5. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 34248

- 115 -

 

Гайдаров, Иван.  Дигиталното лице на българската индустрия / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 8, 66-67. 

   Българската индустрия има своята дигитална карта - за сега обхваща само 10 % от всички компании. 

 338.45
Ключови думи: 1. България 2. индустриален сектор 3. дигитална карта 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 34261

- 116 -

 

Земцов, С. П.  Новая предпринимательская политика для России после кризиса 2020 года / С. П. Земцов, Александр Ю. Чепуренко, В. А. Баринова, А. Н. Красносельский. // Вопросы экономики, 2020, N 10, 44-67. 

   Приоритетното развитието на малки и средни предприятия (МСП) се разглежда като един от инструментите за адаптиране на икономиката, но самият сектор е сериозно засегнат по време на кризата през 2020 г. Намаляването на предприемаческата активност може да има отрицателни дългосрочни последици, следователно, в повечето страни трябва да се върви към подпомагане на малкия бизнес. 

 338.12  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни фирми (МСФ) 2. икономическа криза 3. икономическа политика 4. бизнес среда 5. предприемачество 6. екосистеми 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 34252

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 117 -

Цб II 91932

Близнашки Михаил Евгениев.  Комбинираната система за транспорт "Rolling Roads (ROLA)" и възможностите за нейното прилагане при сухопътното транспортиране на товари, които преминават транзитно през Република България / Близнашки Михаил Евгениев. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 251-260 с. : с фиг.. 

1. Транспорт 
 338.47
Ключови думи: 1. комбиниран транспорт 2. транзит 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34095

- 118 -

Цб II 91932

Вълов, Емил Михайлов.  Тенденции в складирането. Интеграция на новите технолигии и изменения в управлението / Емил Михайлов Вълов. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 233-238. 

1. Логистика - управление 2. Технологични иновации - управление 
 658.7  + 004.8
Ключови думи: 1. автоматизация 2. изкуствен интелект (AI) 3. обратна логистика 4. иновации 5. нововъведения 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34093

- 119 -

Цб II 91932

Джамбазов, Боян Веселинов.  Оптимизиране на комисионирането на поръчки чрез класифициране на продукти и локации / Боян Веселинов Джамбазов. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 195-207 с. : с фиг., табл.. 

1. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. складов мениджмънт 2. материално-техническо снабдяване 3. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34089

- 120 -

Цб II 91932

Димитров, Веселин Йорданов.  Анализ на Републиканска пътна мрежа в България / Веселин Йорданов Димитров. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 268-275 с. : с табл.. 

1. Пътна инфраструктура 2. Транспорт 
 338.47
Ключови думи: 1. Републиканска пътна мрежа (РПМ) 2. транспортна инфраструктура 3. транспортна мрежа 4. транспортна политика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34097

- 121 -

Цб II 91932

Димитров, Стоян.  Паркирането в динамично развиващата се столица след 10.11.1989 г. / Стоян Димитров. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 261-267. 

1. Транспорт 
 338.47(497.223)
Ключови думи: 1. автомобилен транспорт 2. паркинги 3. столица 4. социални трансформации 5. миграции 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 2. София 
  

Сист. No: 34096

- 122 -

 

Желязкова, Донка.  Устойчиво развитие на транспорта в границите на Европейския съюз / Донка Желязкова. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2019, 88-145. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/issue/contents/17 

 656
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. транспорт 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. транспортни услуги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34243

- 123 -

Цб II 91932

Златкова, Величка Георгиева.  Предизвикателства пред търговците в условията на омниканален бизнес / Величка Георгиева Златкова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 239-247 с. : с табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Електронна търговия 
 339.16
Ключови думи: 1. омниканална търговия 2. търговци 3. развитие на бизнеса 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34094

- 124 -

Цб II 91937

Николова, Христина.  Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм / Христина Николова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 411-420. 

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 338.47
Ключови думи: 1. градски туризъм 2. интермодални превози 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34149

- 125 -

 

Филипов, Христо.  Сигурност на железопътния транспорт / Христо Филипов. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 33-40. 

 338.47
Ключови думи: 1. сигурност 2. железопътен транспорт 3. транспорт 4. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34208

- 126 -

Цб II 91932

Rebelo, Alexandra Miguel.  Logistics in Portugal / Alexandra Miguel Rebelo. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 223-232. 

1. Логистика 
 658.7(469)
Ключови думи: 1. логистика 2. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Португалия 
  

Сист. No: 34092

- 127 -

Цб II 91932

Salotti, Gabriele.  Sustainable Logistics: LVMH Case Analysis / Gabriele Salotti. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 215-222. 

1. Логистика 2. Supply chain management 
 658.7
Ключови думи: 1. logistics 2. supply chain management 3. environment 4. логистика 5. верига на доставките 6. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34091

- 128 -

Цб II 91932

Simone, Gabriele Di.  Supply Chain Management : The Dell Inc. Case / Gabriele Di Simone. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 208-214. 

1. Supply chain management 
 658.7
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. логистика 3. supply chain management 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34090

Туризъм

- 129 -

Цб II 91937

Алеков, Данаил.  Консултантските проекти за развитие на смарт туризма / Данаил Алеков. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 463-471. 

   Прев.загл.: Consulting projects for development of smart tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. интелигентен туризъм 2. консултиране 3. туристически дестинации 4. проекти 5. технологии 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34155

- 130 -

Цб II 91937

Алексиева, Соня.  Имиджът на китайския културен туризъм - инвестиции в уникални легенди, обекти и креативност / Соня Алексиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 572-582. 

   Прев.загл.: The image of chinese cultural tourism - investing in unique legends, sites, and creativity

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(510)
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. имидж 3. културни обекти 4. събития 5. атракции 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 34170

- 131 -

Цб II 91932

Андреева, Сара Людмилова.  Модели за практикуване на събитиен туризъм / Сара Людмилова Андреева. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 156-162 с.,1 фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. събитиен туризъм 2. туристически дестинации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34083

- 132 -

Цб II 91937

Анев, Иво.  Минералните води на Столична община - потенциални източници на туристически и икономически растеж / Иво Анев. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 340-348. 

   Прев.загл.: Mineral waters of Sofia municipality - potential sources of tourism and economic growth

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 663.6
Ключови думи: 1. СПА туризъм 2. минерални води 3. икономически потенциал 4. Столична община 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. София 2. България 
  

Сист. No: 34140

- 133 -

Цб II 91937

Атанасов, Петър.  Радикални идеологии застрашаващи туризма / Петър Атанасов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 494-504. 

   Прев.загл.: Radical ideologies threating tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48.000.32
Ключови думи: 1. туризъм 2. тероризъм 3. радикални идеологии 4. сепаратизъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34159

- 134 -

Цб II 91937

Басмаджиева, Стилияна.  Модел за управление на здравния туризъм като възможност за успех на дестинацията / Стилияна Басмаджиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 631-641. 

   Прев.загл.: Health tourism management model as a possibility for destination success

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 614
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. маркетингово управление 3. управление на дестинациите 4. модел 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34177

- 135 -

Цб II 91937

Башова, Виолета.  Конкурентни предимства на българските спа туристически обекти / Виолета Башова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 399-408. 

   Прев.загл.: Competitive advantages of the bulgarian SPA tourism objects

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. СПА туризъм 2. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34148

- 136 -

Цб II 91937

Божинов, Владо.  Уникалният туризъм в добрите практики на "зеленото" хотелиерство / Владо Божинов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 665-675. 

   Прев.загл.: The unique tourism in the good practices of green hotels

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. зелен хотел 3. уникален туризъм 4. електроенергия 5. води 6. добри практики 7. рециклиране 8. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 
  

Сист. No: 34180

- 137 -

Цб II 91937

Божинова, Марияна.  Състояние и развитие на предприемачеството в хотелиерството в Община Приморско / Марияна Божинова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 55-62. 

   Прев.загл.: Current state and development of the hotel entrepreneurship in Primorsko Municipality

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. предприемачество 3. хотелиерство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Приморско 
  

Сист. No: 34112

- 138 -

Цб II 91937

Бойчев, Владимир.  Възможности и предизвикателства пред туризма в България при предоставяне на услуги на медицински специалисти спонсорирани от фармацевтичната индустрия / Владимир Бойчев. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 389-398. 

   Прев.загл.: Opportunities and challenges to tourism in Bulgaria in providing medical specialists sponsorship provided by pharmaceutical industry

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)  + 614.2(497.2)
Ключови думи: 1. туризъм 2. медицинска помощ 3. здравеопазване 4. прозрачност 5. сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34147

- 139 -

Цб II 91937

Вараджакова, Десислава.  Теоретико-методологични аспекти на конкурентоспособността на интелигентните туристически дестинации / Десислава Вараджакова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 435-445. 

   Прев.загл.: Theoretical and methodological aspects of smart tourism destinations competitiveness

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. интелигентна туристическа дестинация 2. конкурентоспособност 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34151

- 140 -

Цб II 91937

Василева-Данова, Мая.  Смарт туризмът в маркетинговото управление на хотелите / Мая Василева-Данова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 454-462. 

   Прев.загл.: Smart tourism in tourism marketing management

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. смарт туризъм 2. управление на хотели 3. маркетинг 4. туризъм 5. маркетингово управление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34153

- 141 -

Цб II 91937

Великова, Еленита.  Възможности за преодоляване на сезонността в туризма / Еленита Великова, Стела Димитрова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 225-234. 

   Прев.загл.: Opportunities for overcoming seasonality in tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. алтернативен туризъм 2. сезонност 3. събития 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34127

- 142 -

Цб II 91937

Воденска, Мария.  Сезонността като фактор за устойчиво развитие на туристическите дестинации / Мария Воденска, Александър Бояджиев. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 78-88. 

   Прев.загл.: Seasonality as a factor for tourism destinations` sustainable development

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. устойчивост 3. сезонност 4. национален курорт 5. коефициенти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34114

- 143 -

Цб II 91937

Гайдаров, Никола.  Изживяванията по време на круизна програма / Никола Гайдаров, Патриция Цанкова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 309-320. 

   Прев.загл.: Experiences during the cruise program

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. икономика на изживяванията 2. казино индустрия 3. круизен туризъм 4. специализирани продукти 5. круизни компании 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34136

- 144 -

Цб II 91937

Георгиева, Ралица.  Споделената икономика и MICE туризмът / Ралица Георгиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 537-545. 

   Прев.загл.: Sharing economy and MICE tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.5
Ключови думи: 1. споделена икономика 2. mice туризъм 3. технологични иновации 4. туристически сектор 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34165

- 145 -

 

Горчева, Таня.  Степени в интернационализация на българския туристически бизнес / Таня Горчева. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 5, 27-48. 

 338.48
Ключови думи: 1. туристически бизнес 2. интернационализация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34246

- 146 -

Цб II 91937

Гроздева, Ралица.  Как мобилните технологии промениха традиционното хотелиерство (по примера на световни хотелски брандове) / Ралица Гроздева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 642-650. 

   Прев.загл.: How mobile technology is changing the traditional hospitality (examples of global hotel brands)

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. мобилни технологии 3. традиционно хотелиерство 4. иновации 5. hotel Hilton (хотел Хилтън) 6. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34178

- 147 -

Цб II 91937

Грозева, Мария.  Пространствена конфигурация на обектите на недвижимото културно-историческо наследство (НКИН) на България / Мария Грозева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 593-602. 

   Прев.загл.: Spatial configuration of the immovable objects of the bulgarian cultural-historical heritage

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)  + 904(497.2)
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно-историческо наследство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34173

- 148 -

Цб II 91937

Димитров, Александър.  Алтернативните начини на разплащане като възможност за повишаване на продажбите в електронната търговия в хотелиерството / Александър Димитров. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 744-753. 

   Прев.загл.: Alternative payment methods as an opportunity to grow sales in e-commerce in hospitality

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 336.747.5
Ключови думи: 1. туризъм 2. електронна търговия 3. алтернативни начини на разплащане 4. онлайн продажби 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34187

- 149 -

 

Димитрова, Пламена.  Приложение на маркетинга чрез преживявания в туризма: преглед на литературата и изследванията в областта / Пламена Димитрова. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 261-284. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik-2018-b5.pdf 

 338.48  + 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. туризъм 3. взаимоотношения с клиентите 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34203

- 150 -

Цб II 91937

Димитрова, Ралица.  Роля на социалните мрежи за ефективно използване на свободното време / Ралица Димитрова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 754-763. 

   Прев.загл.: Role of social media for effective use of leisure time

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 077.5
Ключови думи: 1. масов туризъм 2. социални мрежи 3. Интернет 4. свободно време 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34189

- 151 -

Цб II 91937

Димова, Деница.  Бъдещето на спа туризма в България / Деница Димова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 379-388. 

   Прев.загл.: The future of the SPA tourism in Bulgaria

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. СПА туризъм 2. тенденции 3. анализ 4. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34146

- 152 -

Цб II 91932

Добчева, Елеонора Ангелова.  Иновации в екологичния туризъм / Елеонора Ангелова Добчева. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 170-177 с. : с фиг.. 

1. Туризъм - иновации 
 338.48
Ключови думи: 1. еко-иновации 2. екологичен туризъм 3. иновационни процеси 4. нововъведения 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34086

- 153 -

Цб II 91937

Дограмаджиева, Елка.  Иновации в туристическия продукт на София : проучване на избрани градски турове / Елка Дограмаджиева, Раденка Митова, Елена Петкова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 53-592. 

   Прев.загл.: Innovations in the urban tourist product of Sofia : a study of selected city tours

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. София 
  

Сист. No: 34171

- 154 -

Цб II 91937

Донева, Яна.  Въздействия на споделената икономика в туризма / Яна Донева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 505-515. 

   Прев.загл.: Impacts of the sharing economy in tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. споделена икономика 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34161

- 155 -

Цб II 91937

Дъбева, Таня.  Перспективи пред варненското ресторантьорство / Таня Дъбева, Георгина Луканова, Христина Филипова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 126-136. 

   Прев.загл.: New horizons of Varna restaurant industry

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.3
Ключови думи: 1. градско ресторантьорство 2. ресторантьорски мениджъри 3. контент анализ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Варна 
  

Сист. No: 34118

- 156 -

Цб II 91937

Емилова, Ирена.  Новите изживявания в туризма / Ирена Емилова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 183-193. 

   Прев.загл.: New tourism experiences

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. дестинации 3. изкуство 4. култура 5. изживявания 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34123

- 157 -

Цб II 91937

Златанова, Зорница.  Дигитализацията при управлението на хотели / Зорница Златанова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 734-743. 

   Прев.загл.: Digitalization in hotel management

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. дигитален маркетинг 2. управление на хотели 3. хотелиерство 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34186

- 158 -

Цб II 91937

Златева, Нина.  Influence of the vegan movement on the restaurant business / Нина Златева, Еге Джан Есмер. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 321-334. 

   Прев.загл.: Влияние на веган движението върху ресторантьорството

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(560)
Ключови думи: 1. ресторантьорство 2. веганство 3. туризъм 4. гостоприемство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Турция 
  

Сист. No: 34138

- 159 -

Цб II 91937

Иванов, Ивайло.  Туристическият маркетинг в преход към маркетинг 4.0 - споделена икономика чрез дигитални канали / Ивайло Иванов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 516-526. 

   Прев.загл.: Tourism marketing in transition to marketing 4.0 - sharing economy through digital channels

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7  + 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетинг 4. 0 2. споделена икономика 3. дигитални канали 4. туризъм 5. туристически маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34163

- 160 -

Цб II 91932

Иванов, Христо Иванов.  Възможности за устойчиво управление на културния туризъм / Христо Иванов Иванов. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 163-169 с., 1 табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Културен туризъм 
 338.48  + 904
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно наследство 3. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34085

- 161 -

Цб II 91937

Иванова, Петя.  Въздействие на дигитализацията върху туристическото посредничество / Петя Иванова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 688-695. 

   Прев.загл.: Impact of digitalization on tourism intermediation

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. дигитализация 3. посредничество 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34182

- 162 -

Цб II 91937

Иванова, Снежана.  Устойчив туризъм в България чрез GPS Tourist Guide с визуализацията на околните обекти / Снежана Иванова, Александра Енева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 446-453. 

   Прев.загл.: Sustainable tourism in Bulgaria through GPS Tourist Guide with visualization of the surrounding objects

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. икономическа устойчивост 2. GPS Tourist Guide 3. туристическа инфраструктура 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34152

- 163 -

Цб II 91937

Илиева, Елена.  Интернет и мобилните технологии - катализатор за развитието на споделеното настаняване / Елена Илиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 475-485. 

   Прев.загл.: Internet and mobile technologies - a catalyst for growth of peer-to-peer accommodation

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7
Ключови думи: 1. туризъм 2. споделена икономика 3. Интернет 4. мобилни технологии 5. споделено настаняване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34157

- 164 -

Цб II 91937

Илиева, Любка.  Изследване потенциала за развитие на българския туризъм / Любка Илиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 235-245. 

   Прев.загл.: research on the potential for development of bulgarian tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристи 3. туристопоток 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34128

- 165 -

Цб II 91937

Казаков, Атанас.  Обучение на екскурзоводите : национални стереотипи / Атанас Казаков. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 798-807. 

   Прев.загл.: Education of tour guides: national stereotipes

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 159.922.4
Ключови думи: 1. екскурзоводство 2. обучение 3. туристически пазар 4. национални особености 5. социална стратификация 6. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Психология 
Географски понятия: 1. Китай 2. Русия 3. Германия 4. Италия 
  

Сист. No: 34198

- 166 -

Цб II 91937

Калейчев, Светослав.  Луксозният туризъм като предпоставка за развитие на специализирани видове туризъм в туристическите райони на България / Светослав Калейчев. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 280-290. 

   Прев.загл.: Luxury tourism as a prerequisite for the development of specialized types of tourism in the tourist regions of Bulgaria

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. луксозен туризъм 2. специализирани видове туризъм 3. туристически район 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34133

- 167 -

Цб II 91937

Карадакова, Ирина.  Програмите за лоялност като история на успеха / Ирина Карадакова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 651-664. 

   Прев.загл.: The loyality programs: success story

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. клиенти 3. лоялност 4. продукт 5. бранд 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34179

- 168 -

Цб II 91937

Караилиева, Милена.  Новите измерения на човешкия капитал в туризма / Милена Караилиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 256-266. 

   Прев.загл.: New dimensions of human capital in tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. туризъм 2. човешки капитал 3. организационен капитал 4. потребителски капитал 5. неявни активи 6. добавена стойност 7. заети лица 8. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34130

- 169 -

Цб II 91937

Коен, Жаклин.  Добри практики за усъвършенстване на операциите в хотелския фронт офис / Жаклин Коен. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 621-630. 

   Прев.загл.: Good practices for operations improvement in hotel front office

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотели 3. хотелски вериги 4. фронт офис 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34176

- 170 -

Цб II 91937

Константинова, Снежинка.  Корпоративен растеж и обща факторна производителност в туризма / Снежинка Константинова, Асен Конарев. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 194-204. 

   Прев.загл.: Corporate growth and total factory productivity in tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. корпорация 3. фактори 4. производителност 5. растеж 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34124

- 171 -

Цб II 91937

Маджаров, Адриана.  Innovative use of sensory marketing in hospitality and tourism / Адриана Маджаров, Adriana Madzharov. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 614-620. 

   Прев.загл.: Иновативно използване на сензорния маркетинг в индустрията на гостоприемството и туризма

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48.001.76
Ключови думи: 1. sensory marketing 2. scent marketing 3. ambient scent 4. consumer behavior 5. туризъм 6. сензорен маркетинг 7. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34175

- 172 -

Цб II 91932

Мазников, Илиян Ненков.  Влиянието от местната култура на дестинациите върху новите тенденции в туризма / Илиян Ненков Мазников. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 178-185. 

1. Туризъм - икономика 
 338.48
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. местно развитие 3. културно развитие 4. традиции 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34087

- 173 -

Цб II 91937

Маринов, Васил.  Клъстери на туристическо търсене на атракции, основани на културното наследство / Васил Маринов, Мариана Асенова, Раденка Митова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 149-162. 

   Прев.загл.: Clusters of tourist demand of cultural heritage attractions

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. териториални клъстери 2. туристическо търсене 3. туристически атракции 4. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34120

- 174 -

Цб II 91937

Маринов, Васил.  Местата за настаняване в Рило-Пиринския туристически район - състояние и тенденции / Васил Маринов, Мария Георгиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 349-359. 

   Прев.загл.: Accommodation facilities in Rila-Pirin tourist region - situation and trends

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. Рило-Пирински туристически район 2. места за настаняване 3. туризъм 4. търсене 5. предлагане 6. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34142

- 175 -

Цб II 91937

Маринов, Васил.  Туристическо търсене на атракциите, основани на културното наследство, в Община Велико Търново / Васил Маринов, Вера Николова, Мариана Асенова, Елена Петкова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 558-571. 

   Прев.загл.: Tourist demand for cultural heritage attractions in Veliko Tarnovo municipality

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туристическо търсене 2. туристически атракции 3. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Велико Търново 
  

Сист. No: 34169

- 176 -

Цб II 91937

Маринов, Момчил.  Аналитични характеристики на културно-историческото наследство в туристически район Долината на розите / Момчил Маринов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 335-339. 

   Прев.загл.: Analytical characteristics of the cultural and historical heritage in the touristic region of the Rose valley

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. културно-историческо наследство 2. икономика на туризма 3. Долината на розите 4. организация за управление на туристически райони (ОУТР) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34139

- 177 -

Цб II 91937

Марков, Иван.  Туристическите райони в България : състояние и проблеми / Иван Марков, Таня Йончева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 163-173. 

   Прев.загл.: The tourism regions in Bulgaria : status and problems

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48.000.34(497.2)
Ключови думи: 1. туристическо райониране 2. туристически район 3. управление 4. учредяване 5. юридическо лице 6. организация за управление на туристически райони (ОУТР) 7. правен статут 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34121

- 178 -

Цб II 91937

Милева, Соня.  Геймификация в туризма - възможности и ограничения / Соня Милева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 116-125. 

   Прев.загл.: Gamification in tourism - opportunities and limitations

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. геймификация 2. туризъм 3. туристически дестинации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34117

- 179 -

Цб II 91937

Минковски, Румен.  Дистанция на властта между ръководители и подчинени - къде се намира хотелиерството? / Румен Минковски. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 808-817. 

   Прев.загл.: Power distance between managers and employees: how does the hospitality industry score?

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 005.95/.96  + 64.024.1.007
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. организационна култура 3. хотелиерство 4. ръководители 5. служители 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34199

- 180 -

Цб II 91932

Митева, Ралица Иванова.  Иновации в спа туризма / Ралица Иванова Митева. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 151-155. 

1. Туризъм - иновации 
 338.48
Ключови думи: 1. СПА туризъм 2. околна среда 3. иновации 4. нововъведения 5. туристическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34082

- 181 -

Цб II 91937

Мишева, Маргарита.  Бизнес планиране в туризма - нови реалности и измерения / Маргарита Мишева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 710-717. 

   Прев.загл.: Business planning in tourism - new realities and dimensions

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. бизнес планиране 3. туристическа индустрия 4. технологично развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34184

- 182 -

Цб II 91937

Николова, Иванка.  Приложение на концепцията "Управление на приходите" в хотелиерството / Иванка Николова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 205-214. 

   Прев.загл.: Application of the revenue management concept in the hotel industry

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. управление на приходите 3. принципи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34125

- 183 -

Цб II 91937

Николова, Христина.  Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм / Христина Николова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 411-420. 

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 338.47
Ключови думи: 1. градски туризъм 2. интермодални превози 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34149

- 184 -

Цб II 91937

Огнянова, Йоана.  Значение на кулинарния туризъм за мотивацията на туристите в дигиталната ера / Йоана Огнянова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 764-773. 

   Прев.загл.: The Importance of culinary tourism for tourists` motivation in the digital era

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 2. дигитализация 3. поведение 4. мотивация 5. кулинария 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34190

- 185 -

Цб II 91937

Павлов, Павлин.  Особености на устойчивото развитие на хотелиерството / Павлин Павлов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 267-272. 

   Прев.загл.: Features of sustainable development of hotel industry

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. устойчиво развитие 3. туристически ресурси 4. добри практики 5. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34131

- 186 -

Цб II 91937

Парушева, Таня.  Културните маршрути - споделен ресурс без граници / Таня Парушева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 549-557. 

   Прев.загл.: Cultural routes - a shared resource without borders

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. споделен ресурс 3. междукултурно сътрудничество 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34167

- 187 -

Цб II 91937

Петкова, Ирина.  Talent management in bulgarian hospitality industry - to buy or to build talents / Ирина Петкова, Ивелина Ценова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 299-308. 

   Прев.загл.: Да отгледаме или да си купим таланти - управление на талантите в българската хотелиерска индустрия

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туристическа индустрия 2. управление на таланти 3. таланти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34135

- 188 -

Цб II 91937

Попова, Николина.  Система за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в курортите с национално значение в България - основни принципи и подходи / Николина Попова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 107-115. 

   Прев.загл.: Monitoring and assessment of sustainable tourism development in national resorts in Bulgaria - major principles and approaches

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. устойчиво развитие 3. мониторинг 4. индикатори 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34116

- 189 -

Цб II 91937

Ракаджийска, Светла.  Стимулиране на туристическите пътувания чрез художествената литература като комуникационен канал / Светла Ракаджийска. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 63-77. 

   Прев.загл.: Stimulating the tourist trips through the public literature as a communication channel

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. книга 3. художествена литература 4. микромаркетинг 5. туристически дестинации 6. BTL advertising (реклама "под линия") 7. "четящи хора" 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34113

- 190 -

Цб II 91937

Рафаилова, Генка.  Development of Varna as smart tourist destination / Генка Рафаилова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 421-434. 

   Прев.загл.: Развитие на Варна като интелигентна туристическа дестинация

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. интелигентен туризъм 2. интелигентна туристическа дестинация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Варна 
  

Сист. No: 34150

- 191 -

Цб II 91937

Рашкова, Галина.  Икономически анализ на разходите - предпоставка за ефективно управление (на примера на Еница-99 ООД) / Галина Рашкова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 137-148. 

   Прев.загл.: Economic analysis of costs - a prerequasite for efficient management (a case study of Enitsa-99 Ltd)

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. хотели 2. ресторанти 3. анализ 4. разходи 5. методи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34119

- 192 -

Цб II 91937

Рибов, Манол.  Туризмът в обсега на дигиталните технологии / Манол Рибов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 21-30. 

   Прев.загл.: Tourism in the scope of digital technologies

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7
Ключови думи: 1. туризъм 2. парадигма 3. цифрова платформа 4. Интернет на нещата ( IoT) 5. големи данни 6. роботизация 7. изкуствен интелект (AI) 8. споделена икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 34103

- 193 -

Цб II 91937

Ризова, Теодора.  Туризъм на бъдещето - умни хотели и интерактивни клиенти / Теодора Ризова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 273-. 

   Прев.загл.: Tourism of the future - smart hotels and interactive customers

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. хотелски комплекси 2. хотелски вериги 3. дигитализация 4. интерактивни клиенти 5. умни хотели 6. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34132

- 194 -

Цб II 91937

Рисемова, Таня.  Възможностите на винения туризъм предпоставка за развитие на българските области по течението на Долен Дунав / Таня Рисемова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 368-378. 

   Прев.загл.: The wine tourism opportunities prerequisite for the development of the bulgarian regions during the Lower Danube

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 663.2
Ключови думи: 1. винен туризъм 2. Дунавски туристически район 3. винарски изби 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Дунав 
  

Сист. No: 34145

- 195 -

Цб II 91937

Сотирова, Катя.  Тенденции формиращи иновативни бизнес модели в дигитално трансформиращия се туристически сектор / Катя Сотирова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 360-367. 

   Прев.загл.: Trends forming innovative business models in the digitally transforming business sectors

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48.001.76
Ключови думи: 1. иновативен туризъм 2. дигитална трансформация 3. пазарен подход 4. мини ваканции 5. уикенд туризъм 6. кулинарен туризъм 7. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34143

- 196 -

Цб II 91937

Станкова, Мария.  Трансформационни процеси и влияния в туризма / Мария Станкова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 174-182. 

   Прев.загл.: Transformation processes and impacts in tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. трансформация 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34122

- 197 -

Цб II 91937

Стефанова, Албена.  Academic aspects of a modern english language course for students of tourism / Албена Стефанова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 818-827. 

   Прев.загл.: Академични аспекти на съвременния курс по английски език за студенти по туризъм

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48=20  + 800:37=20
Ключови думи: 1. туризъм 2. английски език 3. обучение 4. english for tourism 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Езикознание. Литературознание 3. Образование 
  

Сист. No: 34200

- 198 -

Цб II 91937

Сулева, Дарина.  Нов образователен подход към туристическия продукт, адаптиран към новото поколение потребители / Дарина Сулева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 837-844. 

   Прев.загл.: New educational approach to tourism product, adapted towards new generation customers

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 378
Ключови думи: 1. поколение Z 2. образование 3. туристически продукти 4. потребители 5. социални поколения 6. класификация 7. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 34202

- 199 -

Цб II 91937

Тагарева, Светла.  Взаимодействие между университетското образование и туристическия бизнес в България / Светла Тагарева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 828-836. 

   Прев.загл.: Interaction between university education and tourism business in Bulgaria

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 378
Ключови думи: 1. образование 2. бизнес 3. компетентност 4. знания 5. промяна 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 34201

- 200 -

Цб II 91937

Тодорова, Любомира.  Възможности за развитие на мистичен туризъм в България / Любомира Тодорова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 246-251. 

   Прев.загл.: Opportunities for the development of mystical tourism in Bulgaria

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. туризъм 2. мистичен туризъм 3. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34129

- 201 -

Цб II 91937

Цонев, Николай.  Тематичните паркове на бъдещето - успешни бизнес практики за управление на туристическите райони / Николай Цонев, Ася Панджерова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 31-51. 

   Прев.загл.: The thematic parks of the future & successful business practices for management of tourist districts

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туристически район 2. маркетингово управление 3. бранд 4. тематичен парк 5. продуктова специализация 6. икономика на изживяванията 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 34105

- 202 -

Цб II 91937

Шиблова, Малина.  Културният туризъм като конкурентно предимство на туристическата дестинация (на примера на Община Девин) / Малина Шиблова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 603-613. 

   Прев.загл.: Cultural tourism as a competitive advantage of a tourist destination (example: Devin municipality)

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. конкурентни предимства 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Девин 
  

Сист. No: 34174

- 203 -

Цб II 91932

Янакиева, Виктория Венциславова.  Влиянието на виртуалната реалност в туризма и промените в туристическото поведение / Виктория Венциславова Янакиева. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 186-192. 

1. Туризъм - информационни технологии 
 338.48
Ключови думи: 1. виртуален туризъм 2. виртуална реалност 3. добавена реалност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34088

- 204 -

Цб II 91937

Янева, Вася.  Развитие на уменията на студентите по туризъм в стажантска програма на специалност "Туризъм" на Софийски университет "Свети Климент Охридски" / Вася Янева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 291-298. 

   Прев.загл.: Developing the skills of tourism students in the internship program in the speciality "Turisme$ of Sofia University "Saint Kliment Ohridski

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 378.4
Ключови думи: 1. туризъм 2. образование 3. стаж по специалността 4. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 34134

- 205 -

Цб II 91937

Ivanova, Maya.  Customer perceptions of the design of lifestyle hotels / Maya Ivanova, Polina Basova. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 215-224. 

   Прев.загл.: Възприятия на клиентите за дизайна на лайфстайл хотелите

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. лайфстайл хотели 4. дизайн 5. възприятия 6. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34126

- 206 -

Цб II 91937

Marinov, Stoyan.  Evaluation of the cultural heritage potential along the silk road in Bulgaria / Stoyan Marinov, Krasimira Yancheva, Todor Dyankov. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 89-106. 

   Прев.загл.: Оценка на потенциала на културното наследство по пътя на коприната в България

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 719
Ключови думи: 1. Пътят на коприната 2. туризъм 3. културно наследство 4. оценка 5. туристическо търсене 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34115

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 207 -

Цб II 91937

Ванков, Николай.  Дигитални инструменти и стратегии за стартиране на онлайн бизнес - изграждане на успешен онлайн магазин / Николай Ванков. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 696-709. 

   Прев.загл.: Digital tools and strategies for starting an online business - building a successful online store

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. дигитално предприемачество 2. онлайн магазин 3. е-комерс бизнес 4. онлайн бизнес 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34183

- 208 -

 

Георгиев, Васил.  Директивата за нелоялните търговски практики между стопански субекти / Васил Георгиев. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 77-89. 

 339
Ключови думи: 1. нелоялни търговски практики 2. храни 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34212

- 209 -

 

Панева, Лиляна.  Елементи на данъчната основа в зависимост от условието за доставка на сделката за покупко-продажба на стока / Лиляна Панева. // Актив, 2020, N 11, 21-24. 

 339.5  + 336.2
Ключови думи: 1. покупко-продажби 2. данъчно третиране 3. ДДС 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34279

- 210 -

Цб II 91932

Цанкова, Гергана Цветелинова.  Проблемен анализ на нелегалната търговия с тютюневи изделия в Република България / Гергана Цветелинова Цанкова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 31-39. 

1. Нелегална търговия 
 339.19  + 663.97
Ключови думи: 1. контрабанда 2. нелегална търговия 3. тютюневи изделия 4. цигари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34066

Европейски съюз

- 211 -

 

Боянов, Борислав Е.  Европейска химическа промишленост - актуално състояние и предизвикателства / Борислав Е. Боянов. // Народностопански архив, 2020, N 1, 65-82. 

 66
Ключови думи: 1. химическа промишленост 2. химическа продукция 3. кръгова икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34195

- 212 -

 

Гайдаров, Иван.  Европа по пътя към дигиталното лидерство / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 8, 74-76. 

   Ако иска да бъде не консуматор на технологии, а създател на такива, европейският пазар трябва да отговори на няколко основни критични предизвикателства, което означава, че Европа се нуждае от амбициозна политика за индустриално лидерство. 

 004.65  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дигитални трансформации 2. дигитално лидерство 3. европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34263

- 213 -

 

Динкова, Мария.  Да очакваме ли ново европейско платежно решение / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 8, 16-17. 

   16 банки от 5 държави от еврозоната обявяват през юли, 2020 г. създаването на т.н. Европейска инициатива за плащания (ЕИП) - проект за създаване на единна платежна система в Европа за клиенти и търговци на дребно, която да обхваща плащанията с карта, дигитални портфейли, електронни преводи, тегления на кеш, алтернатива на Visa Mastercard. 

 336.74  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. Еврозона 2. Европейска инициатива за плащания (ЕИП) 3. европейски проекти 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 5. е-плащания 6. дигитални разплащания 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34255

- 214 -

 

Клинова, М. В.  Государство и национальная конкурентоспособность (на примере ЕС) / М. В. Клинова. // Вопросы экономики, 2020, N 8, 146-158. 

   Статията разглежда възможностите и приноса на държавата за осигуряване на конкурентоспособност на икономиката на страните от ЕС. Представени са различни дефиниции на понятието национална конкурентоспособност и посоките, в които държавата влияе върху нея. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. държава 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. национални икономики 5. структурна политика 6. делови климат 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34166

- 215 -

 

Николова, Величка.  Дългова устойчивост в страните от Европейския съюз: клъстерен анализ / Величка Николова. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 1, 48-64. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. европейски страни 3. държавен дълг 4. дългова устойчивост 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. клъстеризация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34194

- 216 -

 

Шопов, Димчо Ивелинов.  Изследване и прогнозиране на дълговата тежест на страните от Европейския съюз: задава ли се нова дългова криза в Европа / Димчо Ивелинов Шопов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 2, 65-88. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономика 2. ЕС 3. фискална политика 4. държавен дълг 5. дългова криза 6. прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34209

Право

- 217 -

 

Атанасова, Христина.  Модернизиране на авторското право с последната директива относно закрилата на авторското право в единния цифров пазар 2019/790 / Христина Атанасова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 309-326. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No17_H%20Atanasova_R.pdf 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. авторско право 2. онлайн услуги 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34111

- 218 -

 

Велева, Симона.  Правен режим на собствеността върху медиите в България – особености и развитие / Симона Велева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 291-307. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No16_S%20Veleva_R.pdf 

 34  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. правен режим 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34110

- 219 -

 

Заркова, Вержиния.  Промени в наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица / Вержиния Заркова. // Актив, 2020, N 10, 45-47. 

 351.83
Ключови думи: 1. обезщетение за безработица 2. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34276

- 220 -

 

Златанов, Благой.  За заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine на Закона за устройство на територията - проблем, породен от законодателя / Благой Златанов. // Адвокатски преглед, 2020, N 8, 38-45. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv8-2020-2-10087.pdf 

 342.9
Ключови думи: 1. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34231

- 221 -

 

Илиева, Ирена.  Миграцията - предизвикателство за международното публично право, правото на ЕС и българското законодателство / Ирена Илиева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2019, 17-33. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/Uridiceski%20sbornik-2019.pdf 

 325  + 34
Ключови думи: 1. миграция 2. международно публично право 3. право на Европейския съюз 4. българско законодателство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 34272

- 222 -

Цб II 91932

Несторова, Ваня Христова.  Престъплението "Изпиране на пари" : Същност и ефекти / Ваня Христова Несторова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 48-55. 

   Библиогр. в текста

1. Пране на пари 
 343.3/.7
Ключови думи: 1. изпиране на пари 2. престъпност 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34068

- 223 -

 

Шаркова, Мария.  Основания за допускане на касационно обжалване по делата за медицински деликти (преглед на практиката на Върховния касационен съд) / Мария Шаркова. // Адвокатски преглед, 2020, N 8, 3-37. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv8-2020-10086.pdf 

 34
Ключови думи: 1. Върховен Касационен Съд (ВКС) 2. касационно обжалване 3. медицински деликти 4. лекарска грешка 5. информирано съгласие 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34230

Интелектуална собственост

- 224 -

 

Павлов, Пламен.  Изобретателска и патентна активност в България за периода 2012-2017 година / Пламен Павлов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 1, 29-47. 

 608.3
Ключови думи: 1. изобретателска активност 2. патенти 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 34172

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 225 -

 

Димитрова, Снежана.  Системата на образование – част от системата за национална сигурност / Снежана Димитрова. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 70-75. 

 355.45  + 37
Ключови думи: 1. национални интереси 2. образование 3. национална сигурност 4. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 34235

- 226 -

 

Дойков, Ненко.  За опасността от кибертероризъм / Ненко Дойков. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 5-13. 

 355.40  + 004.056
Ключови думи: 1. кибертероризъм 2. кибератаки 3. информационна мрежа 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34228

- 227 -

Цб II 91937

Маринов, Петър.  Интегриране на иновативни и е-подходи в обучението на студенти от специалността "Противодействие на радикализацията и тероризма" във Военната академия "Г. С. Раковски" / Петър Маринов, Валентина Георгиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 788-797. 

   Прев.загл.: Integration of innovative and e-approaches in the study process of the speciality of "Countering radicalization and terrorism" at Rakovski national defence college

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 378  + 355/359
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. противодействие 3. тероризъм 4. радикализация 5. обърната класна стая 6. е-образование 7. иновации 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 34197

- 228 -

 

Ненков, Петър.  Причини за избухването, участници, фази и перспективи за развитието на войната в Сирия / Петър Ненков. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 125-137. 

 355.01
Ключови думи: 1. война 2. Сирия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34217

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 229 -

 

Заркова, Вержиния.  Промени в наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица / Вержиния Заркова. // Актив, 2020, N 10, 45-47. 

 351.83
Ключови думи: 1. обезщетение за безработица 2. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34276

- 230 -

 

Михайлов, Михаил.  Европейска и българска социална политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / Михаил Михайлов. // Годишник на ВУСИ, XVI, 2019, 73-76. 

 304  + 331
Ключови думи: 1. безопасни условия на труд 2. социална политика 3. Международна организация на труда (МОТ) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34211

- 231 -

 

Павлов, Нено.  Фрагменти от живота и творчеството на основоположника на академичното образование по застраховане в България / Нено Павлов, Радослав Габровски. // Народностопански архив, 2020, N 2, 3-14. 

   Статията е фокусирана върху най-значимите факти и събития от биографията на проф. д-р Велеслав Гаврийски, съосновател и ръководител на катедрата по застрахователно дело в СА "Д.А.Ценов" - Свищов. 

 37.014.54  + 368.01
Ключови думи: 1. застрахователно дело 2. висше икономическо образование 3. биографии 4. бележити икономисти 5. фондации 6. кадри 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Образование 
За него: 1. Гаврийски, Велеслав 
  

Сист. No: 34204

- 232 -

 

Проданов, Стоян.  Развитие на българския застрахователен пазар - кризисни предизвикателства на десетилетието / Стоян Проданов, Стефан Станимиров. // Народностопански архив, 2020, N 2, 15-32. 

 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. икономически растеж 3. застрахователен пазар 4. гражданска отговорност 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34207

Образование

- 233 -

 

Димитрова, Снежана.  Системата на образование – част от системата за национална сигурност / Снежана Димитрова. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 70-75. 

 355.45  + 37
Ключови думи: 1. национални интереси 2. образование 3. национална сигурност 4. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 34235

- 234 -

 

Лулански, Пано.  Озаглавяването на дисертационен труд: колко много въпросителни... / Пано Лулански. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 5, 115-133. 

 378
Ключови думи: 1. дисертация 2. заглавие 3. докторанти 4. стопански науки 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34249

- 235 -

Цб II 91937

Маринов, Петър.  Интегриране на иновативни и е-подходи в обучението на студенти от специалността "Противодействие на радикализацията и тероризма" във Военната академия "Г. С. Раковски" / Петър Маринов, Валентина Георгиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 788-797. 

   Прев.загл.: Integration of innovative and e-approaches in the study process of the speciality of "Countering radicalization and terrorism" at Rakovski national defence college

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 378  + 355/359
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. противодействие 3. тероризъм 4. радикализация 5. обърната класна стая 6. е-образование 7. иновации 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 34197

- 236 -

 

Павлов, Нено.  Фрагменти от живота и творчеството на основоположника на академичното образование по застраховане в България / Нено Павлов, Радослав Габровски. // Народностопански архив, 2020, N 2, 3-14. 

   Статията е фокусирана върху най-значимите факти и събития от биографията на проф. д-р Велеслав Гаврийски, съосновател и ръководител на катедрата по застрахователно дело в СА "Д.А.Ценов" - Свищов. 

 37.014.54  + 368.01
Ключови думи: 1. застрахователно дело 2. висше икономическо образование 3. биографии 4. бележити икономисти 5. фондации 6. кадри 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Образование 
За него: 1. Гаврийски, Велеслав 
  

Сист. No: 34204

- 237 -

Цб II 91937

Стефанова, Албена.  Academic aspects of a modern english language course for students of tourism / Албена Стефанова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 818-827. 

   Прев.загл.: Академични аспекти на съвременния курс по английски език за студенти по туризъм

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48=20  + 800:37=20
Ключови думи: 1. туризъм 2. английски език 3. обучение 4. english for tourism 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Езикознание. Литературознание 3. Образование 
  

Сист. No: 34200

- 238 -

Цб II 91937

Сулева, Дарина.  Нов образователен подход към туристическия продукт, адаптиран към новото поколение потребители / Дарина Сулева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 837-844. 

   Прев.загл.: New educational approach to tourism product, adapted towards new generation customers

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 378
Ключови думи: 1. поколение Z 2. образование 3. туристически продукти 4. потребители 5. социални поколения 6. класификация 7. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 34202

- 239 -

Цб II 91937

Тагарева, Светла.  Взаимодействие между университетското образование и туристическия бизнес в България / Светла Тагарева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 828-836. 

   Прев.загл.: Interaction between university education and tourism business in Bulgaria

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 378
Ключови думи: 1. образование 2. бизнес 3. компетентност 4. знания 5. промяна 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 34201

- 240 -

Цб II 91937

Янева, Вася.  Развитие на уменията на студентите по туризъм в стажантска програма на специалност "Туризъм" на Софийски университет "Свети Климент Охридски" / Вася Янева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 291-298. 

   Прев.загл.: Developing the skills of tourism students in the internship program in the speciality "Turisme$ of Sofia University "Saint Kliment Ohridski

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 378.4
Ключови думи: 1. туризъм 2. образование 3. стаж по специалността 4. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 34134

- 241 -

Цб II 91937

Янева, Мариана.  Повишаване на конкурентоспособността на УНСС посредством инициативи за популяризиране на имиджа му / Мариана Янева, Веселина Портарска. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 777-787. 

   Прев.загл.: Increasing the competitiveness of the UNWE through initiatives to promote its image

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 378
Ключови думи: 1. университетско образование 2. конкурентоспособност 3. имидж 4. класация 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34192

Математика. Естествени науки

Екология

- 242 -

Цб II 91937

Божинов, Владо.  Уникалният туризъм в добрите практики на "зеленото" хотелиерство / Владо Божинов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 665-675. 

   Прев.загл.: The unique tourism in the good practices of green hotels

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. зелен хотел 3. уникален туризъм 4. електроенергия 5. води 6. добри практики 7. рециклиране 8. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 
  

Сист. No: 34180

- 243 -

 

Иванова, Радка Петрова.  Особености на екоиновациите и устойчиво развитие на България / Радка Петрова Иванова. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 175-198. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik-2018-b5.pdf 

 502/504
Ключови думи: 1. екоиновации 2. устойчиво развитие 3. кръгова икономика 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 34193

Приложни науки

Здравеопазване

- 244 -

Цб II 91937

Басмаджиева, Стилияна.  Модел за управление на здравния туризъм като възможност за успех на дестинацията / Стилияна Басмаджиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 631-641. 

   Прев.загл.: Health tourism management model as a possibility for destination success

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 614
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. маркетингово управление 3. управление на дестинациите 4. модел 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34177

- 245 -

Цб II 91937

Бойчев, Владимир.  Възможности и предизвикателства пред туризма в България при предоставяне на услуги на медицински специалисти спонсорирани от фармацевтичната индустрия / Владимир Бойчев. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 389-398. 

   Прев.загл.: Opportunities and challenges to tourism in Bulgaria in providing medical specialists sponsorship provided by pharmaceutical industry

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)  + 614.2(497.2)
Ключови думи: 1. туризъм 2. медицинска помощ 3. здравеопазване 4. прозрачност 5. сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34147

- 246 -

 

Станкулов, Цветан.  Корпоративното подоходно облагане на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ през 2020 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2020, N 11, 34-41. 

 336.2  + 614
Ключови думи: 1. болници 2. извънболнична помощ 3. корпоративно подоходно облагане 4. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34280

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 247 -

Цб II 91932

Лазаров, Светлозар.  Сигурност на обектите от критичната инфраструктура / Светлозар Лазаров. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 56-59. 

   Библиогр. в текста

1. Критична инфраструктура - устойчивост - сигурност 
 621.31
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. сигурност 3. енергийна инфраструктура 4. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 34069

- 248 -

Цб II 91932

Мирчева, Веселина Емилова.  Ефекти от Unbundling на собствеността и управлението на преносната мрежа на електрическа енергия / Веселина Емилова Мирчева. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 276-283 с. : с табл.. 

1. Енергетика - управление 
 621.31
Ключови думи: 1. европейска политика 2. либерализация 3. електроенергетика 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 34098

Информационни технологии. Иновации

- 249 -

Цб II 91937

Аверин, Александър.  Small business sustainability factors in the digital economy / Александър Аверин. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 679-687. 

   Прев.загл.: Фактори за устойчивост на малкия бизнес в цифровата икономика

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 658.017.2/.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. малък бизнес 2. икономическа политика 3. дигитална икономика 4. иновации 5. economic policy 6. small business 7. digital economy 8. innovations 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. Балтийски държави 
  

Сист. No: 34181

- 250 -

 

Амбарева, Христина.  Дигиталната икономика и отвореният код / Христина Амбарева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 213-223. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No11_H%20Ambareva_R.pdf 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. лицензи за отворен код 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34104

- 251 -

 

Баултън, Клинт.  Осем съвета как да избегнем бърнаут на ИТ персонала / Клинт Баултън. // CIO, 2020, N 8, 90-91. 

 004.5
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. отдалечена работа 3. прегряване 4. бърнаут 5. работно място 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34265

- 252 -

Цб II 91937

Ванков, Николай.  Дигитални инструменти и стратегии за стартиране на онлайн бизнес - изграждане на успешен онлайн магазин / Николай Ванков. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 696-709. 

   Прев.загл.: Digital tools and strategies for starting an online business - building a successful online store

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. дигитално предприемачество 2. онлайн магазин 3. е-комерс бизнес 4. онлайн бизнес 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34183

- 253 -

Цб II 91937

Ванкова, Павлета.  Социално-отговорните иницианиви на бизнеса в дигитална среда, като част от изграждането на имиджа и репутацията на компаниите / Павлета Ванкова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 527-536. 

   Прев.загл.: Socially responsible business initiatives in the digital environment as part of building the image and reputation of companies

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 005.35  + 004.5
Ключови думи: 1. социално-отговорни инициативи 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 3. дигитални инструменти за комуникация 4. уеб сайт 5. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34164

- 254 -

 

Владов, Владимир.  Умният дом - вълшебен замък или технологична иновация / Владимир Владов. // CIO, 2020, N 8, 72-73. 

   Проектът "Qivicon" - система за автоматизация на работата с умни устройства, използвани в едно домакинство (т. н. Smart Home) е обект на разглеждане в статията. 

 004.5
Ключови думи: 1. интелигентни жилища 2. умни домове 3. телекомуникационни оператори 4. иновационни проекти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34262

- 255 -

Цб II 91932

Вълов, Емил Михайлов.  Тенденции в складирането. Интеграция на новите технолигии и изменения в управлението / Емил Михайлов Вълов. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 233-238. 

1. Логистика - управление 2. Технологични иновации - управление 
 658.7  + 004.8
Ключови думи: 1. автоматизация 2. изкуствен интелект (AI) 3. обратна логистика 4. иновации 5. нововъведения 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34093

- 256 -

 

Гайдаров, Иван.  Изкуственият интелект променя телеком индустрията / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 8, 10-13. 

   Изкуственият интелект (AI) вече има някои приложения в телекомуникационната индустрия, но неговото участие тепърва ще се засилва - това ще позволи пълна автоматизация в мрежови дейности. 

 004.5
Ключови думи: 1. телекомуникационна индустрия 2. изкуствен интелект (AI) 3. автоматизация на бизнес процеси 4. мрежови комуникации 5. мобилни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34254

- 257 -

 

Гайдаров, Иван.  Европа по пътя към дигиталното лидерство / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 8, 74-76. 

   Ако иска да бъде не консуматор на технологии, а създател на такива, европейският пазар трябва да отговори на няколко основни критични предизвикателства, което означава, че Европа се нуждае от амбициозна политика за индустриално лидерство. 

 004.65  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дигитални трансформации 2. дигитално лидерство 3. европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34263

- 258 -

Цб II 91937

Георгиева, Ралица.  Споделената икономика и MICE туризмът / Ралица Георгиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 537-545. 

   Прев.загл.: Sharing economy and MICE tourism

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.5
Ключови думи: 1. споделена икономика 2. mice туризъм 3. технологични иновации 4. туристически сектор 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34165

- 259 -

 

Градинаров, Борислав.  Дигитална икономика или дигитален стадий – една (не)терминологична въпросителна? / Борислав Градинаров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 201-210. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/list/149 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. икономически стадий 3. етапи 4. критерии 5. прецизност на понятията 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34102

- 260 -

Цб II 91937

Гроздева, Ралица.  Как мобилните технологии промениха традиционното хотелиерство (по примера на световни хотелски брандове) / Ралица Гроздева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 642-650. 

   Прев.загл.: How mobile technology is changing the traditional hospitality (examples of global hotel brands)

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. мобилни технологии 3. традиционно хотелиерство 4. иновации 5. hotel Hilton (хотел Хилтън) 6. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34178

- 261 -

 

Грумън, Галън.  Къде компаниите могат да използват изкуствен интелект / Галън Грумън. // CIO, 2020, N 8, 42-45. 

   Статията засяга проблемите с приложението на изкуствения интелект в множество корпоративни системи, особено в областта на анализа и разпознаването на аномалии. 

 004.8
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. аномалии 3. корпоративни системи 4. потребителски интереси 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34259

- 262 -

Цб II 91937

Димитрова, Ралица.  Роля на социалните мрежи за ефективно използване на свободното време / Ралица Димитрова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 754-763. 

   Прев.загл.: Role of social media for effective use of leisure time

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 077.5
Ключови думи: 1. масов туризъм 2. социални мрежи 3. Интернет 4. свободно време 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34189

- 263 -

 

Дойков, Ненко.  За опасността от кибертероризъм / Ненко Дойков. // Годишник на ВУСИ, XIV, 2017, 5-13. 

 355.40  + 004.056
Ключови думи: 1. кибертероризъм 2. кибератаки 3. информационна мрежа 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34228

- 264 -

 

Драмалиева, Валентина.  Дигиталната икономика – някои етически аспекти / Валентина Драмалиева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 261-274. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No14_V%20Dramalieva_R.pdf 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. етика 3. Индустрия 4.0 4. технологичен риск 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34108

- 265 -

 

Едуардс, Джон.  Седем нови правила за ръководене на ИТ екипи в ерата на COVID / Джон Едуардс. // CIO, 2020, N 8, 102-104. 

   Сформирането на ИТ екипи винаги е било предизвикателство, но новите ограничения (COVID-пандемията) издигат трудната задача до значително по-високо ниво. 

 004.5
Ключови думи: 1. ИТ мениджмънт 2. COVID-19 3. екипи 4. цифрови технологии 5. екипна комуникация 6. прегряване 7. работно място 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34267

- 266 -

Цб II 91937

Иванов, Ивайло.  Туристическият маркетинг в преход към маркетинг 4.0 - споделена икономика чрез дигитални канали / Ивайло Иванов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 516-526. 

   Прев.загл.: Tourism marketing in transition to marketing 4.0 - sharing economy through digital channels

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7  + 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетинг 4. 0 2. споделена икономика 3. дигитални канали 4. туризъм 5. туристически маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34163

- 267 -

Цб II 91937

Иванова, Петя.  Въздействие на дигитализацията върху туристическото посредничество / Петя Иванова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 688-695. 

   Прев.загл.: Impact of digitalization on tourism intermediation

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. дигитализация 3. посредничество 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34182

- 268 -

Цб II 91937

Илиева, Елена.  Интернет и мобилните технологии - катализатор за развитието на споделеното настаняване / Елена Илиева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 475-485. 

   Прев.загл.: Internet and mobile technologies - a catalyst for growth of peer-to-peer accommodation

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7
Ключови думи: 1. туризъм 2. споделена икономика 3. Интернет 4. мобилни технологии 5. споделено настаняване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34157

- 269 -

 

Карамочев, Петко.  Реална експроатация и ползите от блокчейн тепърва предстоят / Петко Карамочев. // CIO, 2020, N 8, 40-41. 

 004.77:33
Ключови думи: 1. блокчейн 2. COVID-19 3. цифрово евро 4. криптовалути 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34258

- 270 -

Цб II 91937

Кунова, Милена.  Предизвикателства пред икономиката на споделяне / Милена Кунова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 486-493. 

   Прев.загл.: Challenges to the sharing economy

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 330  + 004.5
Ключови думи: 1. икономика на споделянето 2. споделена икономика 3. дефиниции 4. правна уредба 5. предизвикателства 6. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34158

- 271 -

Цб II 91937

Маджаров, Адриана.  Innovative use of sensory marketing in hospitality and tourism / Адриана Маджаров, Adriana Madzharov. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 614-620. 

   Прев.загл.: Иновативно използване на сензорния маркетинг в индустрията на гостоприемството и туризма

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48.001.76
Ключови думи: 1. sensory marketing 2. scent marketing 3. ambient scent 4. consumer behavior 5. туризъм 6. сензорен маркетинг 7. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34175

- 272 -

 

Михайлов, Н.  Дигиталната трансформация не е етапно състезание, а маратон / Н. Михайлов. // CIO, 2020, N 8, 30-33. 

   За влиянието на пандемията COVID-19 върху финансовия и банков сектор в България, за кризата и изходите от нея, за дигиталната трансформация и технологичните решения - интервю с изпълнителния директор на Райфайзенбанк (България) Недялко Михайлов. 

 336.71  + 004.7
Ключови думи: 1. COVID-19 2. България 3. банков сектор 4. дигитална трансформация 5. клиентска удовлетвореност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34257

- 273 -

Цб II 91937

Огнянова, Йоана.  Значение на кулинарния туризъм за мотивацията на туристите в дигиталната ера / Йоана Огнянова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 764-773. 

   Прев.загл.: The Importance of culinary tourism for tourists` motivation in the digital era

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 2. дигитализация 3. поведение 4. мотивация 5. кулинария 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34190

- 274 -

 

Орозова, Даниела.  Предизвикателства на BIG DATA и BIG DATA ANALYTICS / Даниела Орозова. // Годишник на БСУ, XXXVIII, 2018, 47-52. 

 004
Ключови думи: 1. големи данни 2. Big Data 3. анализ на данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34156

- 275 -

 

Прат, Мери К.  Защо проектите за анализ на данни продължават да се провалят / Мери К. Прат. // CIO, 2020, N 8, 99-101. 

   Добрият анализ е неделима част от дигиталния бизнес и той започва с управлението на данните,правилна стратегия и създаване на нужната съзнателна култура. В статията се говори за факторите, спъващи успеха на анализаторските проекти: лоша основа от данни; погрешна стратегия; неспособност да се балансира между свобода и контрол; пренебрегване нуждата от културна промяна. 

 004.6
Ключови думи: 1. данни 2. цифровизация 3. ИТ специалисти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34266

- 276 -

 

Проданов, Христо.  Политическа икономия на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 225-246. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No12_H%20Prodanov_R.pdf 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. политическа икономия 3. Четвърта индустриална революция 4. производство 5. труд 6. капитал 7. размяна 8. стойност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34106

- 277 -

Цб II 91937

Рибов, Манол.  Туризмът в обсега на дигиталните технологии / Манол Рибов. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 21-30. 

   Прев.загл.: Tourism in the scope of digital technologies

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 004.7
Ключови думи: 1. туризъм 2. парадигма 3. цифрова платформа 4. Интернет на нещата ( IoT) 5. големи данни 6. роботизация 7. изкуствен интелект (AI) 8. споделена икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 34103

- 278 -

Цб II 91937

Ризова, Теодора.  Туризъм на бъдещето - умни хотели и интерактивни клиенти / Теодора Ризова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 273-. 

   Прев.загл.: Tourism of the future - smart hotels and interactive customers

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. хотелски комплекси 2. хотелски вериги 3. дигитализация 4. интерактивни клиенти 5. умни хотели 6. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34132

- 279 -

Цб II 91937

Сотирова, Катя.  Тенденции формиращи иновативни бизнес модели в дигитално трансформиращия се туристически сектор / Катя Сотирова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 360-367. 

   Прев.загл.: Trends forming innovative business models in the digitally transforming business sectors

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48.001.76
Ключови думи: 1. иновативен туризъм 2. дигитална трансформация 3. пазарен подход 4. мини ваканции 5. уикенд туризъм 6. кулинарен туризъм 7. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34143

- 280 -

 

Събев, Валентин.  Накъде отиват банките в следващото десетилетие / Валентин Събев. // CIO, 2020, N 8, 24-28. 

   В статията са описвани съществените дигитални трансформации на банките през следващото десетилетие, а именно: отворено банкиране, дигитални валути на централни банки, изкуствен интелект, омниканално банкиране и др. 

 004.7  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. отворено банкиране 3. дигитални валути 4. изкуствен интелект (AI) 5. ФинТех компании 6. дигитални разплащания 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34256

- 281 -

 

Сярова, Елка.  Трудът в дигиталната икономика – предизвикателство или нови възможности / Елка Сярова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 247-260. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No13_E%20Syarova_R.pdf 

 331  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. труд 3. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34107

- 282 -

Цб II 91937

Тасева, Галя.  Фактори за позитивно въздействие на иновационната дейност върху финансовото представяне на предприятията - теоретични аспекти / Галя Тасева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 718-733. 

   Прев.загл.: Factors for the positive impact of the innovation activity on the financial performance of the enterprises: theoretical aspects

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 336.6.001.76
Ключови думи: 1. финанси на предприятието 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34185

- 283 -

Цб II 91932

Цветкова, Станислава Николаева.  Потребителски интерфейс на медиен сайт: оптимизация и функциониране / Станислава Николаева Цветкова. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 73-80. 

   Библиогр. в текста

1. Информационни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. сайт 2. потребители 3. оптимизация 4. интерфейс 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34072

Изкуство. Музика. Спорт

- 284 -

Цб II 91932

Бабачева, Ирен Йорданова.  Комуникационни проблеми на ивент мениджмънта във филмовото изкуство / Ирен Йорданова Бабачева. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 99-108. 

   Библиогр. в текста

1. Филмово изкуство - управление 
 791.43  + 005.3
Ключови думи: 1. събитиен мениджмънт 2. филмова индустрия 3. филми 4. кино 5. киноиндустрия 6. специални събития 7. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Управление 
  

Сист. No: 34075

- 285 -

Цб II 91932

Георгиев, Георги Ивайлов.  Спортните новини в Интернет : (Анализ на практиките на gong.bg) / Георги Ивайлов Георгиев. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 89-98. 

1. Онлайн медии 
 077.5
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. журналистика 3. спорт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 34074

Езикознание. Литературознание

- 286 -

Цб II 91932

Диманов, Ивайло.  Хуморът в структурата на обществената комуникация : (Някои исторически и жанрови особености на българския виц) / Ивайло Диманов. // Инфраструктура : Бизнес и комуникации : [Сборник] Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти 9.1 "Инфраструктура: бизнес и комуникации", 22 април 2020 г., УНСС, София / Програмен комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др.; Предпеч. подгот. Е. - София, 117-124. 

1. Обществени комуникации 
 82-7  + 070
Ключови думи: 1. хумор 2. сатира 3. литература 4. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34077

- 287 -

Цб II 91937

Стефанова, Албена.  Academic aspects of a modern english language course for students of tourism / Албена Стефанова. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 818-827. 

   Прев.загл.: Академични аспекти на съвременния курс по английски език за студенти по туризъм

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48=20  + 800:37=20
Ключови думи: 1. туризъм 2. английски език 3. обучение 4. english for tourism 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Езикознание. Литературознание 3. Образование 
  

Сист. No: 34200

География. Странознание

- 288 -

 

Дамянов, Атанас.  За един ревитализиран, вибрантен и проспективен феномен / Атанас Дамянов. // Народностопански архив, LXXIII, 2020, N 1, 3-14. 

 005.44
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономика на поясите 3. Един пояс, един път 4. път на коприната 5. САЩ 6. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 
  

Сист. No: 34168

История. Биографии. Краезнание

- 289 -

Цб II 91937

Грозева, Мария.  Пространствена конфигурация на обектите на недвижимото културно-историческо наследство (НКИН) на България / Мария Грозева. // Туризмът - отвъд очакванията : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" / Предс. на ред. комитет Manol Ribov; Ред. комитет и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 593-602. 

   Прев.загл.: Spatial configuration of the immovable objects of the bulgarian cultural-historical heritage

1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48(497.2)  + 904(497.2)
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно-историческо наследство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34173


 Индекс по АВТОРИ

Аверин, Александър 32 75 249 
Алеков, Данаил 129 
Александрова, Светла Христова 11 
Алексиева, Соня 130 
Амбарева, Христина 33 250 
Андреева, Сара Людмилова 131 
Анев, Иво 132 
Асенова, Мариана 173 175 
Атанасов, Петър 12 133 
Атанасова, Христина 217 
Аузан, А. А. 26 
Бабачева, Ирен Йорданова 76 284 
Бакалов, Йордан 13 
Балабанова, Анна-МАрия Кирилова 4 
Бангев, Марин 79 
Баринова, В. А. 38 116 
Басмаджиева, Стилияна 134 244 
Басова, Полина 205 
Баултън, Клинт 46 251 
Бахтигараева, А. И. 26 
Башова, Виолета 135 
Благоев, Димитър М. 56 
Близнашки Михаил Евгениев 117 
Боев, Божидар 14 
Божинов, Владо 136 242 
Божинова, Марияна 137 
Бозуков, Христо 90 
Бойчев, Владимир 138 245 
Бонев, Живко 71 91 
Борисов, Томо 1 
Борисова, Е. И. 34 
Бояджиев, Александър 142 
Бояджиев, Радостин 56 
Боянов, Борислав Е. 113 211 
Брызгалин, В. А. 34 
Букин, К. А. 15 
Ванков, Николай 207 252 
Ванкова, Павлета 77 253 
Вараджакова, Десислава 139 
Василева, Мариана 47 
Василева-Данова, Мая 140 
Велева, Симона 5 218 
Великова, Еленита 141 
Вечев, Венцислав 72 73 
Владов, Владимир 254 
Воденска, Мария 142 
Вуцова, Албена 114 
Вълов, Емил Михайлов 118 255 
Габровски, Радослав 231 236 
Гайдаров, Иван 115 212 256 257 
Гайдаров, Никола 143 
Георгиев, Васил 208 
Георгиев, Георги Ивайлов 6 285 
Георгиева, Валентина 227 235 
Георгиева, Мария 174 
Георгиева, Ралица 144 258 
Горчева, Таня 145 
Градинаров, Борислав 35 259 
Гроздева, Ралица 146 260 
Грозева, Мария 147 289 
Грумън, Галън 261 
Дамянов, Атанас 36 288 
Даулова, Теа Любенова 7 
Джамбазов, Боян Веселинов 119 
Диманов, Ивайло 8 286 
Димитров, Александър 57 148 
Димитров, Веселин Йорданов 120 
Димитров, Стоян 121 
Димитрова, Пламена 86 149 
Димитрова, Ралица 150 262 
Димитрова, Снежана 225 233 
Димитрова, Стела 141 
Димова, Деница 151 
Динкова, Мария 48 58 213 
Добчева, Елеонора Ангелова 152 
Дограмаджиева, Елка 153 
Дойков, Ненко 226 263 
Дойчинова, Юлия 92 93 94 95 96 97 
Долчинков, Радостин 78 79 
Донева, Яна 154 
Драмалиева, Валентина 37 264 
Дъбева, Таня 155 
Дянков, Тодор 206 
Едуардс, Джон 265 
Емилова, Ирена 156 
Енева, Александра 162 
Есмер, Еге Джан 158 
Желязкова, Донка 122 
Жечева, Ивелина 98 99 100 101 102 105 
Заимова, Дарина 103 104 
Заркова, Вержиния 219 229 
Земцов, С. П. 38 116 
Златанов, Благой 220 
Златанова, Зорница 157 
Златева, Нина 158 
Златкова, Величка Георгиева 123 
Золотов, А. 26 
Иванов, Димитър М. 39 
Иванов, Ивайло 87 159 266 
Иванов, Йордан 29 
Иванов, Христо Иванов 160 
Иванов, Цанко 29 
Иванова, Емануела Валентинова 27 
Иванова, Мая 205 
Иванова, Петя 161 267 
Иванова, Радка Петрова 243 
Иванова, Снежана 162 
Иванова-Барес, Антоанета 114 
Илиев, Пламен 74 
Илиева, Елена 163 268 
Илиева, Ирена 16 221 
Илиева, Любка 164 
Йолов, Александър Руменов 17 
Йончева, Таня 177 
Казаков, Атанас 2 165 
Калейчев, Светослав 166 
Капелюшников, Р. И. 28 
Карадакова, Ирина 167 
Караилиева, Милена 49 168 
Карамочев, Петко 269 
Кислицын, Д. В. 59 
Клинова, М. В. 214 
Коен, Жаклин 169 
Конарев, Асен 170 
Константинова, Снежинка 170 
Костова, Иванка 61 
Костова-Пикет, Десислава 60 61 62 
Кочев, Йовчо 90 
Красносельский, А. Н. 38 116 
Кунова, Милена 40 270 
Кънчев, Иван 95 105 
Къшева, Мария 90 
Лазаров, Светлозар 247 
Ламбова, Маргарита 3 
Левин, М. И. 15 
Левина, И. А. 34 
Луизов, Атанас 88 
Луканова, Георгина 155 
Лулански, Пано 234 
Льондев, Атанас 41 63 64 
Мавров, Христо 30 
Маджаров, Адриана 171 271 
Мазников, Илиян Ненков 172 
Макни, Валентина 29 
Мальцев, А. А. 31 
Манолов, Георги Л. 18 
Мантарова, Анна 19 
Маринов, Васил 173 174 175 
Маринов, Момчил 176 
Маринов, Петър 227 235 
Маринов, Стоян 206 
Марков, Иван 177 
Милева, Соня 178 
Минковски, Румен 50 179 
Мирчева, Веселина Емилова 248 
Митева, Албена 106 107 
Митева, Ралица Иванова 180 
Митов, Емил 114 
Митова, Раденка 153 173 
Михайлов, Михаил 51 80 230 
Михайлов, Н. 65 272 
Мишева, Маргарита 181 
Нарлев, Юлиян 29 
Ненков, Петър 228 
Несторова, Ваня Христова 222 
Никишина, Е. Н. 26 
Николова, Величка 215 
Николова, Вера 175 
Николова, Иванка 182 
Николова, Христина 124 183 
Огнянова, Йоана 184 273 
Орозова, Даниела 274 
Павлов, Васил Павлов 20 
Павлов, Нено 231 236 
Павлов, Павлин 185 
Павлов, Пламен 224 
Панджерова, Ася 201 
Панева, Лиляна 66 209 
Парушева, Таня 186 
Паунска, Десислава Кънчева 9 
Петкова, Елена 153 175 
Петкова, Ирина 187 
Попова, Николина 188 
Портарска, Веселина 241 
Прат, Мери К. 275 
Прилепский, И. В. 42 
Припузова, Н. А. 26 
Проданов, Васил 43 
Проданов, Михаил 52 
Проданов, Стоян 232 
Проданов, Христо 21 276 
Ракаджийска, Светла 189 
Рафаилова, Генка 190 
Рашкова, Галина 191 
Рибов, Манол 192 277 
Ризова, Теодора 193 278 
Рисемова, Таня 194 
Русева, Виляна Янкова 81 
Савов, Илин 22 
Славова, Мария 23 
Сотирова, Катя 195 279 
Ставинская, А. А. 26 
Стаменков, Радослав Тихомиров 24 
Станимиров, Стефан 232 
Станимирова, Мария 109 
Станкова, Мария 196 
Станкулов, Цветан 67 246 
Стефанов, Никифор 25 
Стефанова, Албена 197 237 287 
Стоянова, Зорница 93 96 97 110 111 
Сулева, Дарина 198 238 
Събев, Валентин 68 280 
Сярова, Елка 53 281 
Тагарева, Светла 199 239 
Тасева, Галя 69 282 
Тепавичарова, Милена 82 
Терзиев, Венелин 54 55 
Тодоров, Вениамин 70 
Тодорова, Любомира 200 
Тошева, Екатерина 94 
Филипов, Христо 125 
Филипова, Христина 155 
Хаджиев, Веселин 3 
Хаджиев, Кристиян 84 
Цанкова, Гергана Цветелинова 210 
Цанкова, Патриция 143 
Цветкова, Станислава Николаева 283 
Ценова, Ивелина 187 
Цонев, Николай 201 
Чепуренко, Александр Ю. 38 116 
Чобанова, Росица 44 
Шаркова, Мария 223 
Шейтанов, Павел 112 
Шиблова, Малина 202 
Шопов, Димчо Ивелинов 45 216 
Янакиева, Виктория Венциславова 203 
Янева, Вася 204 240 
Янева, Мариана 241 
Янкова, Вили Янкова 10 
Янчева, Красимира 206 
Basova, Polina 205 
Dyankov, Todor 206 
Ivanova, Maya 205 
Madzharov, Adriana 171 271 
Marinov, Stoyan 206 
Pandurska, Ralitza 85 
Rebelo, Alexandra Miguel 126 
Salotti, Gabriele 127 
Simone, Gabriele Di 128 
Yancheva, Krasimira 206 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алтернативните начини на разплащане като възможност за повишаване на продажбите в електронната търговия в хотелиерството 57 148 
Анализ на основните изисквания на нормативната уредба, регламентираща приложението на подхода ЛИДЕР в България 98 
Анализ на процеса на създаване на местни инициативни групи в България 111 
Анализ на Републиканска пътна мрежа в България 120 
Аналитични характеристики на културно-историческото наследство в туристически район Долината на розите 176 
Бежанците в България: реални и въображаеми заплахи 19 
Бизнес планиране в туризма - нови реалности и измерения 181 
Биологично производство на тютюн и цигари 90 
Бъдещето на спа туризма в България 151 
България по пътя към Еврозоната 64 
Българска версия на въпросника на Пол Спектър за удовлетвореност от труда - JSS 52 
Българското решение на съвременните проблеми на миграцията 23 
Бюджетните дефицити в България и пазарът на международни държавни ценни книжа 70 
Взаимодействие между университетското образование и туристическия бизнес в България 199 239 
Влияние внешней валютной позиции на макроэкономическую политику 42 
Влиянието на виртуалната реалност в туризма и промените в туристическото поведение 203 
Влиянието от местната култура на дестинациите върху новите тенденции в туризма 172 
Въздействие на дигитализацията върху туристическото посредничество 161 267 
Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм 124 183 
Въздействия на споделената икономика в туризма 154 
Възможности за превенция от навлизането на нередовни мигранти на територията на Република България 20 
Възможности за преодоляване на сезонността в туризма 141 
Възможности за развитие на мистичен туризъм в България 200 
Възможности за устойчиво управление на културния туризъм 160 
Възможности и предизвикателства пред туризма в България при предоставяне на услуги на медицински специалисти спонсорирани от фармацевтичната индустрия 138 245 
Възможностите на винения туризъм предпоставка за развитие на българските области по течението на Долен Дунав 194 
Възстановяване на обществения ред при масови безредици 25 
Геймификация в туризма - възможности и ограничения 178 
Глобалната политическа икономия и дигиталните железни завеси 43 
Государство и национальная конкурентоспособность (на примере ЕС) 214 
Да очакваме ли ново европейско платежно решение 58 213 
ДДС в условията на извънредно положение 66 
Дигитализацията при управлението на хотели 157 
Дигитална икономика или дигитален стадий – една (не)терминологична въпросителна? 35 259 
Дигиталната икономика – някои етически аспекти 37 264 
Дигиталната икономика и отвореният код 33 250 
Дигиталната трансформация не е етапно състезание, а маратон 65 272 
Дигитални инструменти и стратегии за стартиране на онлайн бизнес - изграждане на успешен онлайн магазин 207 252 
Дигиталните новини през 2019 г. - погледът на институт "Ройтерс" (Оксфорд) 4 
Дигиталното лице на българската индустрия 115 
Директивата за нелоялните търговски практики между стопански субекти 208 
Дистанция на властта между ръководители и подчинени - къде се намира хотелиерството? 50 179 
Добри практики за усъвършенстване на операциите в хотелския фронт офис 169 
Доверие и экономический рост: есть ли связь? 34 
Дългова устойчивост в страните от Европейския съюз: клъстерен анализ 215 
Европа по пътя към дигиталното лидерство 212 257 
Европейска и българска социална политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 51 230 
Европейска химическа промишленост - актуално състояние и предизвикателства 113 211 
Европейски модели на развитие на земеделието и селски райони 92 
Европейски социален модел и политиката за развитие на селските райони 103 
Еклектични възгледи за последствията от COVID-19 36 
Елементи на данъчната основа в зависимост от условието за доставка на сделката за покупко-продажба на стока 209 
Ефекти от Unbundling на собствеността и управлението на преносната мрежа на електрическа енергия 248 
За един ревитализиран, вибрантен и проспективен феномен 288 
За заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine на Закона за устройство на територията - проблем, породен от законодателя 220 
За опасността от кибертероризъм 226 263 
Защо проектите за анализ на данни продължават да се провалят 275 
Значение на кулинарния туризъм за мотивацията на туристите в дигиталната ера 184 273 
Избор на обекти за изследване - селски райони за създаване на потенциални местни инициативни групи 95 
Изживяванията по време на круизна програма 143 
Изкуственият интелект променя телеком индустрията 256 
Изобретателска и патентна активност в България за периода 2012-2017 година 224 
Изследване и прогнозиране на дълговата тежест на страните от Европейския съюз: задава ли се нова дългова криза в Европа 45 216 
Изследване потенциала за развитие на българския туризъм 164 
Икономически анализ на разходите - предпоставка за ефективно управление (на примера на Еница-99 ООД) 191 
Имиджът на китайския културен туризъм - инвестиции в уникални легенди, обекти и креативност 130 
Индустриалните зони - оценка на факторите за успех и развитие 114 
Иновации в екологичния туризъм 152 
Иновации в спа туризма 180 
Иновации в туристическия продукт на София : проучване на избрани градски турове 153 
Интегрирана система за управление на фирма 79 
Интегриране на иновативни и е-подходи в обучението на студенти от специалността "Противодействие на радикализацията и тероризма" във Военната академия "Г. С. Раковски" 227 235 
Интернет и мобилните технологии - катализатор за развитието на споделеното настаняване 163 268 
Италианският опит в приложението на ЛИДЕР 104 
Как мобилните технологии промениха традиционното хотелиерство (по примера на световни хотелски брандове) 146 260 
Клъстери на туристическо търсене на атракции, основани на културното наследство 173 
Комбинираната система за транспорт "Rolling Roads (ROLA)" и възможностите за нейното прилагане при сухопътното транспортиране на товари, които преминават транзитно през Република България 117 
Комуникационни проблеми на ивент мениджмънта във филмовото изкуство 76 284 
Конкурентни предимства на българските спа туристически обекти 135 
Конкурентно разузнаване в бизнеса 29 
Консултантските проекти за развитие на смарт туризма 129 
Контролът и одитът при дигатализация 74 
Концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи 84 
Корпоративен растеж и обща факторна производителност в туризма 170 
Корпоративното подоходно облагане на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ през 2020 година 67 246 
Културните маршрути - споделен ресурс без граници 186 
Културният туризъм като конкурентно предимство на туристическата дестинация (на примера на Община Девин) 202 
Къде компаниите могат да използват изкуствен интелект 261 
Луксозният туризъм като предпоставка за развитие на специализирани видове туризъм в туристическите райони на България 166 
Макроикономическа теория и политика за макроикономическа стабилизация – поява и развитие до глобалната финансова криза от 2008-2009 година 30 
Мароикономически предизвикателства и рискове, породени от глобалната корона вирусна риза 39 
Мениджмънт на политическите кризи и конфликти 18 
Местата за настаняване в Рило-Пиринския туристически район - състояние и тенденции 174 
Местната инициативна група - форма на публично-частно партньорство и ключов фактор за реализация на подхода ЛИДЕР 93 
Методически аспекти на управлението на портфейл от инвестиционни проекти за реални активи в бизнес организациите 56 
Миграцията - предизвикателство за международното публично право, правото на ЕС и българското законодателство 16 221 
Минералните води на Столична община - потенциални източници на туристически и икономически растеж 132 
Модел за управление на здравния туризъм като възможност за успех на дестинацията 134 244 
Модели за практикуване на събитиен туризъм 131 
Модели и добри практики на приложение на подхода ЛИДЕР в ЕС 110 
Модель эволюции предпочтений 15 
Модернизиране на авторското право с последната директива относно закрилата на авторското право в единния цифров пазар 2019/790 217 
Мултиплатформени екосистеми - новият бизнес модел в културните индустрии 27 
Навиците на потребителите и маркетинговите цели 88 
Накъде отиват банките в следващото десетилетие 68 280 
Нарастване на управленския капацитет и връзката с динамиката на развитие на малки и средни предприятия 81 
Насоки за подобряване на функционирането на местните инициативни групуи и реализацията на стратегиите за местно развитие 102 
Насоки за усъвършенстване на нормативното законодателство 101 
Национален план за заетостта в България - политики, приоритети и необходимост от промени вследствие на COVID-19 54 
Необходимост от нова парадигма за икономическо развитие 44 
Нов образователен подход към туристическия продукт, адаптиран към новото поколение потребители 198 238 
Новая предпринимательская политика для России после кризиса 2020 года 38 116 
Новите изживявания в туризма 156 
Новите измерения на човешкия капитал в туризма 49 168 
Обезщетения, изплащани при прекратяване на трудовото правоотношение поради намаляване обема на работа 47 
Обучение на екскурзоводите : национални стереотипи 2 165 
Обща методическа рамка на изследването 94 
Озаглавяването на дисертационен труд: колко много въпросителни... 234 
Оптимизиране на комисионирането на поръчки чрез класифициране на продукти и локации 119 
Осем съвета как да избегнем бърнаут на ИТ персонала 46 251 
Основания за допускане на касационно обжалване по делата за медицински деликти (преглед на практиката на Върховния касационен съд) 223 
Особености на екоиновациите и устойчиво развитие на България 243 
Особености на устойчивото развитие на хотелиерството 185 
Отношенията Турция-Европейски съюз при управлението на миграционни потоци 11 
Оценка на капацитета и нагласите на земеделските производители в общ. Девня и общ. Аксаково за изпълнение на СМР 109 
Оценка на подготовката за създаване на умения за прилагане на подхода ЛИДЕР 105 
Оценка на проблемите по създаването на местните инициативни групи и разработването на стратегии за местно развитие 96 
Оценка на процеса на реализация на подхода ЛИДЕР в България 99 
Оценка на степента на развитие на местните инициативни групи 97 
Оценка на стратегиите за местно развитие и на проблемите по реализацията им 107 
Паркирането в динамично развиващата се столица след 10.11.1989 г. 121 
Перспективи пред варненското ресторантьорство 155 
Повишаване на конкурентоспособността на УНСС посредством инициативи за популяризиране на имиджа му 241 
Подходи и политики за развитие на селските райони 108 
Политическа икономия на дигиталната икономика 21 276 
Последващо оценяване на активите в публичния сектор 73 
Потребителски интерфейс на медиен сайт: оптимизация и функциониране 283 
Правен режим на собствеността върху медиите в България – особености и развитие 5 218 
Предизвикателства в икономическото развитие на България 41 
Предизвикателства на BIG DATA и BIG DATA ANALYTICS 274 
Предизвикателства пред икономиката на споделяне 40 270 
Предизвикателства пред търговците в условията на омниканален бизнес 123 
Престъплението "Изпиране на пари" : Същност и ефекти 222 
Придобиване на недвижим имот 91 
Приложение на концепцията "Управление на приходите" в хотелиерството 182 
Приложение на маркетинга чрез преживявания в туризма: преглед на литературата и изследванията в областта 86 149 
Причини за избухването, участници, фази и перспективи за развитието на войната в Сирия 228 
Проблемен анализ на нелегалната търговия с тютюневи изделия в Република България 210 
Проблемни положения при оценяване качеството на учебно-преподавателската работа чрез анкетни проучвания 3 
Проблемы и перспективы развития истории экономической мысли: взгляд российских и зарубежных ученых 31 
Програмите за лоялност като история на успеха 167 
Програмите ЛИДЕР в ЕС - основен инструмент за изграждане на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси 106 
Программы повышения финансовой грамотности и финансовое поведение: почему люди не становятся «финансово грамотными»? 59 
Промени в наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица 219 229 
Промените в Общата селскостопанска политика и подходът ЛИДЕР след 2013 г. 100 
Пространствена конфигурация на обектите на недвижимото културно-историческо наследство (НКИН) на България 147 289 
Противодействие на международния тероризъм, организираната престъпност и корупцията. Роля на политическите партии 13 
Пътят на Република България към шенгенското пространство 14 
Радикални идеологии застрашаващи туризма 12 133 
Развитие на българския застрахователен пазар - кризисни предизвикателства на десетилетието 232 
Развитие на информационното радио в конвергентна медийна среда 10 
Развитие на концепцията за бенчмаркинг – дефиниране и структура 82 
Развитие на уменията на студентите по туризъм в стажантска програма на специалност "Туризъм" на Софийски университет "Свети Климент Охридски" 204 240 
Разплащане с криптовалути и блокчейн технологии като нови начини за избягване на данъци 63 
Реална експроатация и ползите от блокчейн тепърва предстоят 269 
Рискът в аграрния сектор свързан с работната ръка 112 
Роля на социалните мрежи за ефективно използване на свободното време 150 262 
Седем нови правила за ръководене на ИТ екипи в ерата на COVID 265 
Сезонността като фактор за устойчиво развитие на туристическите дестинации 142 
Сигурност на железопътния транспорт 125 
Сигурност на обектите от критичната инфраструктура 247 
Система за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в курортите с национално значение в България - основни принципи и подходи 188 
Система за противодействие на финансирането на тероризъм в Европейския съюз. Стратегия и съвременни предизвикателства 17 
Системата на образование – част от системата за национална сигурност 225 233 
Смарт туризмът в маркетинговото управление на хотелите 140 
Социално-икономически проблеми на глобализацията 80 
Социално-отговорните иницианиви на бизнеса в дигитална среда, като част от изграждането на имиджа и репутацията на компаниите 77 253 
Социокультурные факторы в экономике: пройденные рубежи и актуальная повестка 26 
Споделената икономика и MICE туризмът 144 258 
Спортните новини в Интернет 6 285 
Степени в интернационализация на българския туристически бизнес 145 
Стимулиране на туристическите пътувания чрез художествената литература като комуникационен канал 189 
Структури и организации в Република България, свързани с миграцията 22 
Счетоводно отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните организации 72 
Съвместни (смесени) предприятия и отчитането им 71 
Състояние и развитие на предприемачеството в хотелиерството в Община Приморско 137 
Тематичните паркове на бъдещето - успешни бизнес практики за управление на туристическите райони 201 
Тенденции в складирането. Интеграция на новите технолигии и изменения в управлението 118 255 
Тенденции формиращи иновативни бизнес модели в дигитално трансформиращия се туристически сектор 195 279 
Теоретико-методологични аспекти на конкурентоспособността на интелигентните туристически дестинации 139 
Теоретични основи на оцеляването в екстремални ситуации 1 
Трансформационни процеси и влияния в туризма 196 
Трафик на хора с цел трудова експлоатация: дефиниране и противодействие 24 
Трудът в дигиталната икономика – предизвикателство или нови възможности 53 281 
Туризмът в обсега на дигиталните технологии 192 277 
Туризъм на бъдещето - умни хотели и интерактивни клиенти 193 278 
Туристическите райони в България : състояние и проблеми 177 
Туристическият маркетинг в преход към маркетинг 4.0 - споделена икономика чрез дигитални канали 87 159 266 
Туристическо търсене на атракциите, основани на културното наследство, в Община Велико Търново 175 
Тъмната страна на отдалечената работа 48 
Умният дом - вълшебен замък или технологична иновация 254 
Универсальный базовый доход: есть ли у него будущее? 28 
Уникалният туризъм в добрите практики на "зеленото" хотелиерство 136 242 
Управление на дълга 60 
Управление на оперативните парични потоци 62 
Управление на риска при опасно събитие 78 
Успешната стратегия на "Еконт" е да нямаш страх от новото и да се адаптираш бързо и с кураж 83 89 
Устойчив туризъм в България чрез GPS Tourist Guide с визуализацията на околните обекти 162 
Устойчиво развитие на транспорта в границите на Европейския съюз 122 
Фактори за позитивно въздействие на иновационната дейност върху финансовото представяне на предприятията - теоретични аспекти 69 282 
Фалшиви новини и виртуални общности 7 
Фрагменти от живота и творчеството на основоположника на академичното образование по застраховане в България 231 236 
Хуморът в структурата на обществената комуникация 8 286 
Цена за увеличаване на печалбата 61 
Academic aspects of a modern english language course for students of tourism 197 237 287 
Communications in the Social Security Administrations as Part of the Measures of Corporate Social Responsibility in their Activity Optimization 85 
COVID-19 и националният план за заетостта в България - анализ и възможности за промени 55 
Customer perceptions of the design of lifestyle hotels 205 
Development of Varna as smart tourist destination 190 
Evaluation of the cultural heritage potential along the silk road in Bulgaria 206 
Influence of the vegan movement on the restaurant business 158 
Innovative use of sensory marketing in hospitality and tourism 171 271 
Logistics in Portugal 126 
Small business sustainability factors in the digital economy 32 75 249 
Storytelling като фактор за успешна бизнес комуникация в онлайн пространството 9 
Supply Chain Management : The Dell Inc. Case 128 
Sustainable Logistics: LVMH Case Analysis 127 
Talent management in bulgarian hospitality industry - to buy or to build talents 187 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Бежанци - България 20 
Електронна търговия 123 
Енергетика - управление 248 
Икономика на туризма - УНСС - конференция 2 12 32 40 49 50 57 69 75 77 87 124 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 146 147 148 150 151 153 154 155 156 157 158 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 204 205 206 207 227 235 237 238 239 240 241 242 244 245 249 252 253 258 260 262 266 267 268 270 271 273 277 278 279 282 287 289 
Информационни технологии 283 
Критична инфраструктура - устойчивост - сигурност 247 
Културен туризъм 160 
Логистика 119 126 127 
Логистика - управление 118 255 
Медии - радио и телевизия 4 10 
Международни отношения - Турция, Европейски съюз 11 
Нелегална търговия 210 
Обществени комуникации 8 286 
Онлайн медии 6 285 
Пране на пари 222 
Пътна инфраструктура 120 
Селски райони - политики и планиране 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
Социални медии 7 9 
Тероризъм - финансиране 17 
Технологични иновации - управление 118 255 
Транспорт 117 120 121 
Трафик на хора 24 
Туризъм 131 
Туризъм - икономика 172 
Туризъм - иновации 152 180 
Туризъм - информационни технологии 203 
Филмово изкуство - управление 76 284 
Supply chain management 127 128 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 118 255 
автоматизация на бизнес процеси 256 
автомобилен транспорт 121 
авторско право 217 
аграрен сектор 112 
алтернативен туризъм 141 200 
алтернативни начини на разплащане 57 148 
анализ 151 191 
анализ на данни 274 
английски език 197 237 287 
анкетно проучване 3 
аномалии 261 
атракции 130 
аудитория 10 
банки 68 280 
банков сектор 65 272 
бедност 28 
бежански статут 19 
бежанци 20 22 
безопасни условия на труд 51 230 
безопасност 79 
безработица 55 
бележити икономисти 231 236 
бенчмаркинг 82 
бизнес 29 60 62 199 239 
бизнес комуникации 9 
бизнес консултиране 81 
бизнес модели 27 
бизнес планиране 181 
бизнес разузнаване 29 
бизнес среда 38 116 
биографии 231 236 
биологично производство 90 
биткойн 63 
блокчейн 63 269 
болници 67 246 
бранд 167 201 
България 39 44 65 115 272 
българско законодателство 16 221 
бърнаут 46 251 
бюджетен дефицит 70 
бюджетни организации 72 
бюджетни предприятия 73 
валута 64 
валутни позиции 42 
веганство 158 
верига на доставките 127 128 
взаимоотношения с клиентите 86 149 
видове 71 
винаги на линия 48 
винарски изби 194 
винен туризъм 194 
виртуален туризъм 203 
виртуална реалност 203 
виртуални екипи 84 
виртуални общности 7 
висше икономическо образование 231 236 
води 136 242 
война 228 
вреда 78 
възприятия 205 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 223 
геймификация 178 
геоикономически съюзи 80 
глобализация 39 80 126 288 
глобална политическа икономия (ГПИ) 43 
големи данни 192 274 277 
гостоприемство 158 
градски туризъм 124 183 
градско ресторантьорство 155 
гражданска отговорност 232 
гранична полиция 22 
данни 275 
данъци 63 
данъчно облагане 72 
данъчно третиране 91 209 
ДДС 66 73 209 
делови климат 214 
дестинации 156 
дефиниции 40 270 
дигитален маркетинг 157 
дигитален суверенитет 43 
дигитализация 74 83 89 157 161 184 193 196 267 273 278 
дигитална икономика 21 32 33 35 37 43 53 75 249 250 259 264 276 281 
дигитална карта 115 
дигитална среда 27 
дигитална трансформация 36 65 195 272 279 
дигитални валути 68 280 
дигитални инструменти за комуникация 77 253 
дигитални канали 87 159 266 
дигитални платформи 48 
дигитални разплащания 58 68 213 280 
дигитални трансформации 212 257 
дигитално лидерство 212 257 
дигитално предприемачество 207 252 
дизайн 205 
дисертация 234 
добавена реалност 203 
добавена стойност 49 168 
добри практики 136 169 185 242 
доверие 34 
докторанти 234 
Долината на розите 176 
Дунавски туристически район 194 
дълг 60 
дългова криза 45 216 
дългова устойчивост 215 
дълготрайни активи 91 
държава 214 
държавен дълг 39 45 215 216 
е-комерс бизнес 207 252 
е-лидерство 84 
е-образование 227 235 
е-плащания 58 213 
Еврозона 39 58 64 213 
Европейска инициатива за плащания (ЕИП) 58 213 
европейска политика 248 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 58 213 
европейски пазар 212 257 
европейски проекти 58 213 
европейски страни 215 
Европейски съюз ( ЕС) 14 22 39 122 214 215 288 
Един пояс, един път 288 
екипи 265 
екипна ефективност 84 
екипна комуникация 265 
еко-иновации 152 
екоиновации 243 
екологичен туризъм 152 
Еконт 83 89 
екосистеми 27 38 116 
екскурзоводство 2 165 
екстремизъм 13 
екстремни събития 1 
електроенергетика 248 
електроенергия 136 242 
електронна търговия 57 148 
електронно обучение 227 235 
емпирични изследвания 26 
енергетика 247 
енергийна инфраструктура 247 
ЕС 45 216 
етапи 35 259 
етика 37 264 
ефективност 82 117 174 
железопътен транспорт 125 
журналистика 6 8 285 286 
заглавие 234 
заеми 60 
заети лица 49 168 
заетост 54 55 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 67 246 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение 66 
Закон за устройство на територията (ЗУТ) 220 
законодателство 101 
застраховане 232 
застрахователен пазар 232 
застрахователно дело 231 236 
здравен туризъм 134 244 
здравеопазване 138 245 
зелен хотел 136 242 
зелена икономика 41 
земеделие 92 
земеделски производители 109 
знания 199 239 
избор на политика 59 
извънболнична помощ 67 246 
извънредно положение 66 
изживявания 156 
изкуствен интелект (AI) 68 118 192 255 256 261 277 280 
изкуство 156 
изобретателска активност 224 
изпиране на пари 222 
икономика на изживяванията 143 201 
икономика на поясите 288 
икономика на споделянето 40 270 
икономика на туризма 176 
икономическа криза 36 38 116 
икономическа наука 31 
икономическа политика 32 38 75 116 249 
икономическа устойчивост 162 
икономически мигранти 23 
икономически потенциал 132 
икономически растеж 34 232 
икономически стадий 35 259 
икономическо развитие 44 
имигранти 19 
имиграционни проблеми 19 
имидж 130 241 
инвеститори 114 
инвестиционни проекти 56 
индивидуално поведение 15 
индикатори 84 188 
индустриален сектор 115 
индустриални зони 114 
Индустрия 4.0 27 37 41 264 
иновативен туризъм 195 279 
иновации 32 69 75 118 146 153 171 180 224 227 235 249 255 260 271 282 
иновационни проекти 254 
иновационни процеси 152 
институции 34 
интелигентен туризъм 129 190 
интелигентна туристическа дестинация 139 190 
интелигентни градове 41 
интелигентни жилища 254 
интерактивни клиенти 193 278 
интермодални превози 124 183 
интернационализация 145 
Интернет 7 40 150 163 262 268 270 
Интернет на нещата ( IoT) 192 277 
интерфейс 283 
информационна мрежа 226 263 
информационни технологии 44 
информирано съгласие 223 
история на икономическата мисъл 31 
история на икономическите учения 31 
ИТ мениджмънт 265 
ИТ специалисти 46 251 275 
кадри 231 236 
казино индустрия 143 
капитал 21 276 
капитални потоци 42 
касационно обжалване 223 
кибератаки 226 263 
кибервойна 43 
кибертероризъм 226 263 
кино 76 284 
киноиндустрия 76 284 
класация 241 
класификация 198 238 
клиенти 167 205 
клиентска удовлетвореност 65 272 
клъстеризация 215 
книга 189 
коефициенти 142 
колективно поведение 15 
комбиниран транспорт 117 
компетентност 199 239 
комуникации 85 
комуникационни технологии 44 
конвергентна среда 10 
конвергенция 3.0 27 
конкурентни предимства 135 202 
конкурентно разузнаване 29 
конкурентоспособност 139 202 214 241 
конкуренция 29 
консултиране 129 
контент анализ 155 
контрабанда 210 
контрол 74 
контрол на разходите 61 
конфликти 18 
корпоративна социална отговорност 85 
корпоративна социална отговорност (CSR) 77 253 
корпоративни системи 261 
корпоративно подоходно облагане 67 246 
корпорация 170 
корупция 13 
коучинг 81 
криза 39 
криптовалути 63 269 
критерии 35 259 
критична инфраструктура 247 
круизен туризъм 143 
круизни компании 143 
кръгова икономика 113 211 243 
кулинарен туризъм 184 195 273 279 
кулинария 184 273 
култура 26 156 
културен туризъм 130 147 160 186 202 289 
културни индустрии 27 
културни обекти 130 
културни различия 26 
културно наследство 160 173 175 206 
културно развитие 172 
културно-историческо наследство 147 176 289 
куриерски услуги 83 89 
куриерски фирми 83 89 
лайфстайл хотели 205 
лекарска грешка 223 
либерализация 248 
ливърийдж 60 
литература 8 286 
лицензи за отворен код 33 250 
логистика 119 126 127 128 
лоялност 167 
луксозен туризъм 166 
макроикономика 30 39 45 216 
макроикономическа политика 42 
малки и средни предприятия (МСП) 81 
малки и средни фирми (МСФ) 38 116 
малък бизнес 32 75 249 
манипулация 76 284 
маркетинг 86 88 140 149 
маркетинг 4. 0 87 159 266 
маркетингово управление 134 140 201 244 
масов туризъм 150 262 
материално-техническо снабдяване 119 
МВФ 39 
медии 4 5 218 
медицинска помощ 138 245 
медицински деликти 223 
междукултурно сътрудничество 186 
Международна организация на труда (МОТ) 51 230 
международно публично право 16 221 
мениджмънт 81 
места за настаняване 174 
местно развитие 97 102 107 172 
методи 191 
методология 31 
мигранти 20 
миграции 11 121 
миграционен процес 19 
миграционни потоци 11 
миграция 16 19 22 23 24 221 
микромаркетинг 189 
минерални води 132 
мини ваканции 195 279 
мистичен туризъм 200 
мобилни мрежи 256 
мобилни приложения 146 260 
мобилни технологии 146 163 260 268 
модел 56 134 244 
модели 84 
мониторинг 188 
мотивация 184 273 
мрежови комуникации 256 
народопсихология 2 165 
национален курорт 142 
национална идентичност 160 
национална сигурност 225 233 
национални икономики 214 
национални интереси 225 233 
национални особености 2 165 
недвижими имоти 91 
нелегална търговия 210 
нелоялна конкуренция 41 
нелоялни търговски практики 208 
неолиберализъм 80 
неявни активи 49 168 
новини 4 
нововъведения 118 152 180 255 
нормативна уредба 98 101 
обезщетение 47 
обезщетение за безработица 219 229 
обменен курс 42 
образование 198 199 204 225 233 238 239 240 
образователна политика 225 233 
обратна логистика 118 255 
обучение 2 81 165 197 237 287 
Обща селскостопанска политика (ОСП) 100 
обща характеристика 28 
обществен ред 25 
обърната класна стая 227 235 
одит 74 
околна среда 36 180 
омниканална търговия 123 
онлайн бизнес 207 252 
онлайн магазин 207 252 
онлайн медии 6 7 285 
онлайн продажби 57 148 
онлайн услуги 217 
опазване на околната среда 136 242 
опасности 1 
оптимизация 56 283 
организационен капитал 49 168 
организационна култура 50 179 
организация за управление на туристически райони (ОУТР) 176 177 
организирана престъпност 13 
отворено банкиране 68 280 
отдалечена работа 46 48 251 
офшорни банкови сметки 63 
оцеляване 1 
оценка 206 
оценка на активи 73 
оценка на риска 78 
пазар на труда 53 54 55 281 
пазар на ценни книжа 70 
пазарен подход 195 279 
пандемична криза 48 
парадигма 44 192 277 
пари 62 
парични потоци 62 
парично-кредитна политика 42 
паркинги 121 
патенти 224 
перспективи 151 
печалба 61 
платформена икономика 27 
поведение 184 273 
поведенческа икономика 26 
подход ЛИДЕР 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 
поколение Z 198 238 
покупко-продажби 209 
политическа доктрина 15 
политическа икономия 21 276 
политически кризи 18 
портфейлно управление 56 
посредничество 161 267 
потребители 198 238 283 
потребителски интереси 261 
потребителски капитал 49 168 
потребителски нагласи 88 
потребителско поведение 88 
правен режим 5 218 
правен статут 177 
правителство 25 
правна уредба 40 270 
право на Европейския съюз 16 23 221 
превенция 20 
прегряване 46 48 251 265 
предизвикателства 40 270 
предлагане 174 
предпочитания 15 
предприемачество 38 81 116 137 
преподаване 3 
престъпност 222 
прецизност на понятията 35 259 
придобиване 91 
принципи 182 
присъединяване 64 
приходи 61 
прогнозиране 45 216 
продукт 167 
продуктова специализация 201 
проекти 129 
прозрачност 138 245 
производителност 170 
производство 21 276 
промени 88 
промяна 44 199 239 
противодействие 17 227 235 
профил на инвеститорите 114 
публичен сектор 73 
път на коприната 288 
Пътят на коприната 206 
работа 52 
работна сила 112 
работни процеси 84 
работно място 46 251 265 
радикализация 227 235 
радикални идеологии 12 133 
радио 10 
радиоиндустрия 10 
развитие 10 
развитие на бизнеса 123 
развитие на селските райони 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
размяна 21 276 
разходи 191 
растеж 170 
рационалност 59 
регионална икономика 114 
Републиканска пътна мрежа (РПМ) 120 
ресторанти 191 
ресторантьорски мениджъри 155 
ресторантьорство 158 
рецесия 39 
рециклиране 136 242 
Рило-Пирински туристически район 174 
роботизация 192 277 
Русия 26 
ръководители 50 179 
сайт 283 
сатира 8 286 
САЩ 288 
свободно време 150 262 
сезонност 141 142 
сензорен маркетинг 171 271 
сепаратизъм 12 133 
сигурност 11 14 17 24 125 222 247 
Сирия 228 
система за управление на качеството (СУК) 79 
складов мениджмънт 119 
служители 50 179 
смарт туризъм 140 
смесени предприятия 71 
социален капитал 26 34 
социална политика 28 51 54 55 230 
социална система 54 55 
социална стратификация 2 165 
социални медии 7 77 253 
социални мрежи 9 150 195 262 279 
социални поколения 198 238 
социални трансформации 121 
социално-отговорни инициативи 77 253 
СПА туризъм 132 135 151 180 
специализирани видове туризъм 166 
специализирани продукти 143 
специални събития 76 284 
споделен ресурс 186 
споделена икономика 40 87 144 154 159 163 192 258 266 268 270 277 
споделено настаняване 163 268 
спорт 6 285 
СС 2 91 
СС 31 71 
СС 32 71 
стаж по специалността 204 240 
стойност 21 276 
столица 121 
Столична община 132 
стопански науки 234 
стратегия 82 
стрес 48 
структурна политика 214 
счетоводни стандарти 73 
счетоводно отчитане 71 72 
счетоводно третиране 91 
събитиен мениджмънт 76 284 
събитиен туризъм 131 
събития 130 141 
съвместни предприятия 71 
сътрудничество 138 245 
таланти 187 
телекомуникационна индустрия 256 
телекомуникационни оператори 254 
тематичен парк 201 
тенденции 151 204 240 
териториални клъстери 173 
тероризъм 12 13 125 133 227 235 
технологии 129 
технологичен риск 37 264 
технологични иновации 144 258 
технологично развитие 181 
традиции 172 
традиционно хотелиерство 146 260 
транзит 117 
транспорт 122 125 
транспортна инфраструктура 120 
транспортна мрежа 120 
транспортна политика 120 
транспортни услуги 122 
трансформация 196 
трафик на хора 24 
труд 21 52 53 276 281 
трудова експлоатация 24 
трудови правоотношения 47 
трудово законодателство 47 219 229 
туризъм 12 49 57 86 87 133 136 137 138 139 140 146 148 149 153 154 156 158 159 161 163 164 167 168 169 170 171 174 178 181 185 188 189 192 193 196 197 200 204 205 206 237 240 242 245 260 266 267 268 271 277 278 287 
туристи 164 
туристическа индустрия 49 168 181 187 
туристическа инфраструктура 162 
туристически атракции 173 175 
туристически бизнес 145 
туристически дестинации 129 131 142 172 178 189 
туристически маркетинг 87 159 266 
туристически пазар 2 165 
туристически продукти 198 238 
туристически район 166 177 201 
туристически ресурси 185 
туристически сектор 144 258 
туристическо развитие 180 
туристическо райониране 177 
туристическо търсене 173 175 206 
туристопоток 164 
търговци 123 
търсене 174 
тютюн 90 
тютюневи изделия 210 
тютюнопроизводство 90 
удовлетвореност 52 
уеб сайт 77 253 
уикенд туризъм 195 279 
умни градове 41 
умни домове 254 
умни хотели 193 278 
универсалнен базов доход (UBI) 28 
университетско образование 241 
уникален туризъм 136 242 
управление 81 82 177 
управление на дестинациите 134 244 
управление на кризи 18 
управление на приходите 182 
управление на риска 112 
управление на таланти 187 
управление на хотели 140 157 
управление на човешките ресурси 50 179 
управленски процеси 84 
условия на труд 79 
устойчиво развитие 122 127 162 185 186 188 243 
устойчивост 142 
учредяване 177 
фактори 170 
фалшиви новини 7 
филми 76 284 
филмова индустрия 76 284 
финанси на предприятието 69 282 
финансиране на тероризма 17 
финансова грамотност 59 
финансова криза 30 
финансови потоци 42 
финансово образование 59 
финансово поведение 59 
ФинТех компании 68 280 
фискална политика 45 216 
фондации 231 236 
фронт офис 169 
характеристики 198 238 
химическа продукция 113 211 
химическа промишленост 113 211 
хотели 169 191 
хотелиерство 50 137 157 179 182 185 205 
хотелски вериги 169 193 278 
хотелски комплекси 193 278 
храни 208 
художествена литература 189 
хумор 8 286 
цени 61 
ценни книжа 70 
ценности 26 34 
ценообразуване 61 
цигари 90 210 
цифрова платформа 192 277 
цифрови технологии 265 
цифровизация 275 
цифрово евро 269 
Четвърта индустриална революция 21 276 
човешки капитал 49 168 
човешки права 23 
Шенген 14 
Шенгенска информационна система (ШИС) 14 
юридическо лице 177 
"четящи хора" 189 
ambient scent 171 271 
Big Data 274 
BTL advertising (реклама "под линия") 189 
consumer behavior 171 271 
COVID-19 36 54 55 65 232 265 269 272 
digital economy 32 75 249 
economic policy 32 75 249 
english for tourism 197 237 287 
environment 127 
Facebook 9 
GPS Tourist Guide 162 
hotel Hilton (хотел Хилтън) 146 260 
innovations 32 75 249 
IT проекти 83 89 
logistics 127 
mice туризъм 144 258 
scent marketing 171 271 
sensory marketing 171 271 
small business 32 75 249 
storytelling 9 
supply chain management 127 128 
Web 2.0 84 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Гаврийски, Велеслав 231 236 
Хофстеде, Геерт 26 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балтийски държави 32 75 249 
България 121 132 135 137 138 147 151 153 154 155 164 174 175 176 177 188 190 194 201 202 206 245 289 
Варна 155 190 
Велико Търново 175 
Германия 2 165 
Девин 202 
Дунав 194 
Европейски съюз 11 
Италия 2 165 
Китай 2 130 165 
Португалия 126 
Приморско 137 
Румъния 201 
Русия 2 38 116 165 
София 121 132 153 
Турция 11 158