Нови статии - септември 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб П I 924

Борисова, Виолета.  Емоционални стимули чрез поезия за овладяване на тревога и стрес / Виолета Борисова. // Наука, XXX, 2020, N 4, 67-71. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 82-1  + 159.942
Ключови думи: 1. поезия 2. емоции 3. тревога 4. стрес 5. емоционални стимули 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 33713

Философия

Религия

- 2 -

 

Sassu, Rita.  The Anthropological Dimension of Divine Space. Reflections of on Human Actions Carried out in Greek Sanctuaries / Rita Sassu. // Aurea Iuris Romani, 2019, N 1, 171-205. 

   Summary: The article deals with the anthropological dimension of the Greek sanctuary, by focusing on human actions taking place inside the temenos. The latter was aimed at ensuring the relationship between mortals and gods; nevertheless, its relevance extended far beyond the merely religious sphere. Besides providing the ground for the implementation of the ritual actions, sacred areas fostered the establishment of the collective identity, the diffusion of political messages, the administration of public economy, the creation of a common behavioural system and the knowledge of laws. Therefore, the proper comprehension of the different functions played by the sanctuary lastly derives from the capacity to understand how, why and in which occasions humans entered and performed secular as well religious actions inside the sacred space, both as individuals and as communities. 

   Прев.загл.: Антрополично измерение на божественото пространство. Рефлексии върху човещките действия, осъществявавени в гръцките светилища

   
   http://air.unwe.bg/uploads/Air/7%20rita.pdf 

 572
Ключови думи: 1. ancient Greece 2. sanctuaries 3. temples 4. Древна Гърция 5. светилище 6. храмове 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 33709

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 3 -

Цб П I 924

Асенова, Ирина.  Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество / Ирина Асенова . - .  (Трибуна на младите). // Наука, XXX, 2020, N 4, 62-66. 

   Прев.загл.: Social Inequality - a Necessity or a Disease of Modern Society

   Първа награда в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема "Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество", организиран от катедра "Икономическа социология" при УНСС. Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 316.44
Ключови думи: 1. социално неравенство 2. поляризация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33712

- 4 -

 

Кънев, Методи.  Спонтанността на обществения живот и свободният човешки избор / Методи Кънев. // Икономика 21, 2019, N 2, 3-17. 

   В статията се интерпретират фундаменталните въпроси за спонтанното формиране и протичане на обществения живот; за ролята на свободния човешки избор на цели, средства и действия; за връзката между спонтанността на обществения живот и неговото управление. Въз основа на породените от техноинформационната и социална промяна нови тенденции се извежда възможността общественият живот от спонтанен да стане антропоцентирно насочван и управляван. 

   Прев.загл.: The Spontainety of Social Life and Free Human Choice

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884030). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=141394373&site=ehost-live).
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1468 

 394
Ключови думи: 1. общество 2. обществен живот 3. спонтанност 4. управляемост 5. избор 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33743

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 5 -

Цб II 91879

Топчийска, Деница.  Свободата на изразяване и медиите в контекста на новия регламент на ЕС за защита на личните данни / Деница Топчийска. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 379-398. 

   Библиогр. под линия

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Свобода на информацията 
 070  + 342.7
Ключови думи: 1. свобода на словото 2. защита на лични данни 3. журналистика 4. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Право 
  

Сист. No: 33723

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 6 -

Цб II 91870

Вълев, Владимир.  Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси / Владимир Вълев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 428-435. 

   Прев.загл.: Frontex in the Context of Contemporary Migration Processes

   Библиогр. под линия

 325.25  + 341
Ключови думи: 1. миграция 2. бежанци 3. морски граници 4. Фронтекс (Европейска агенция за гранична и брегова охрана) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33693

- 7 -

Цб II 91870

Роглекова, Екатерина.  Исторически преглед на корупцията / Екатерина Роглекова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 377-386. 

   Прев.загл.: Historical Overview of Corruption

   Библиогр. под линия

1. Корупция - исторически план 
 328.185.000.93
Ключови думи: 1. корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33689

Икономика. Икономически теории

- 8 -

 

Проданова, Росица.  Европейският механизъм за стабилност и гръцката дългова криза / Росица Проданова. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 192-216. 

   Разглежда се Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) като постоянна институция, подкрепена от ЕЦБ, изиграл основна роля в икономическата устойчивост и финансова стабилност на гърция след дълговата криза. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. ЕС 3. Еврозона 4. механизми 5. дългова криза 6. Гърция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33705

- 9 -

 

Русева, Виляна Янкова.  Моделът на "Зелено управление" в кръговата икономика / Виляна Янкова Русева. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 313-318. 

 338
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. зелени управленски практики 3. човешки ресурси 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33653

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 10 -

 

Даргов, Ивайло.  Мотивация на служителите чрез игровизация / Ивайло Даргов. // Годишник на БСУ, XL, 2019, 349-355. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. мотивация 2. служители 3. игровизация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33730

Регионална икономика. Геоикономика.

- 11 -

Цб II 91870

Йорданов, Богдан.  Необходимост от подобряване и модернизиране на нормативната уредба на териториалното устройство и планиране / Богдан Йорданов, Bogdan Yordanov. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 123-130. 

   Прев.загл.: Need for Improvement and Modernization of the Legislation of the Territorial Organisational and Planning

   Библиогр. под линия

 349.41  + 332.1.000.34
Ключови думи: 1. териториално устройство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33666

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 12 -

 

Йорданова, Таня.  Влияние на инфлацията върху финансовото поведение на домакинствата / Таня Йорданова. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 233-261. 

 336
Ключови думи: 1. инфлация 2. доходи 3. доходи на домакинствата 4. потребление 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33742

- 13 -

 

Койшибеков, Кайрат Болатович.  Изследване на въздействията на стрес - тестовете в Европейския съюз / Кайрат Болатович Койшибеков. // Годишник на БСУ, 2019, N XL, 319-348. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 336
Ключови думи: 1. стрес-тестове 2. рентабилност 3. възвращаемост 4. хеджиране 5. риск 6. финансов ливъридж 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33719

- 14 -

 

Найденов, Людмил.  Личното и корпоративното подоходнооблагане като източници на местни приходи - възможности и предизвикателства / Людмил Найденов. // Икономика 21, 2019, N 2, 18-36. 

   Политиката към разширяване на данъчните правомощия на местните власти има за резултат оптимизиране на вертикалните финансови отношения в публичния сектор и повишаване на икономическата ефективност и общественото благосъстояние. В условията на децентрализация (административна и вчастност фискална) на регионалните структури следва да се осигури достъп до рентабилни данъчни приходоизточници. В разработката акцентът се поставя върху местната приложимост на данъка върху трудовите доходи на физическите лица и корпоративното подоходно облагане. Анализират се аргументи "за" и "против" използването на цитираните налози в качеството им на общински, представя се световната практика в анализираната област и на тази основа се аргументира виждането, че е препоръчителна организация, при която данъците върху трудовите доходи се третират като локални или паралелни. Липсват основания за причисляване на корпоративните налози към групите на местните или паралелните данъци. 

   Прев.загл.: Personal and Corporate Income Taxes as Sources of Local Revenues - Opportunities and Challenges

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884031). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=141394374&site=ehost-live). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1469 

 336.2  + 336.127
Ключови думи: 1. данъци 2. подоходно облагане 3. лично подоходно облагане 4. корпоративно подоходно облагане 5. местни приходи 6. местно управление 7. данък върху доходите на физическите лица 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33746

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 15 -

 

Даскалов, Ясен.  Стандартизиран модел за счетоводно отчитане на инфраструктурните активи в публичния сектор / Ясен Даскалов. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 3, 52-61. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.3/ISA.2020.3.04.pdf 

 657
Ключови думи: 1. МССПС 17 Имоти, машини, съоръжения 2. инфраструктурни активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33741

- 16 -

 

Пъшева, Ирина.  Същност и счетоводни аспекти на суапа за обща доходност / Ирина Пъшева. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 217-232. 

 657.1
Ключови думи: 1. суап на обща доходност 2. счетоводно отчитане 3. кредитни деривативи 4. кредитен риск 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33706

Управление

- 17 -

Цб II 91879

Голева, Поля.  Корпоративна социална отговорност и защитата на правата на човека / Поля Голева. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 371-378. 

   Библиогр. под линия

1. Корпоративна социална отговорност 2. Право 
 005.35  + 342.7
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. права на човека 3. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Управление 
  

Сист. No: 33722

- 18 -

 

Даргов, Ивайло.  Мотивация на служителите чрез игровизация / Ивайло Даргов. // Годишник на БСУ, XL, 2019, 349-355. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. мотивация 2. служители 3. игровизация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33730

- 19 -

 

Славчева, Светлана Неделчева.  Модели на социално влияние в различните организации / Светлана Неделчева Славчева. // Годишник на БСУ, XL, 2019, 356-367. 

 005.7
Ключови думи: 1. власт 2. влияние 3. организация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33731

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 20 -

 

Маринов, Красимир.  Въздействие на маркетинговата синергия върху резултатите на новите продукти / Красимир Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 3, 37-51. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.3/ISA.2020.3.03.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетингова синергия 2. ресурсна теория 3. нови продукти 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33740

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 21 -

 

Башова, Виолета.  Таймшеър - инвестиция и ефективно управление на собствеността / Виолета Башова. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 133-141. 

   Abstract: The dynamic development of building industry in Bulgaria, during the past 10-15 years, attracted the interest of foreign investors in the sector. The purpose of their investments is expressed in buying real estate as profitable "second or vacation home" which caused over building in some tourism regions. Not using the buildings increases the return of investment period (ROI). Most of the authors in literature are considering timeshare as hospitality product- user's point of view. The monetary has another side- the developer of the project. Assuming this, in this publication we suggest and consider timeshare as investment product. The accent is on timeshare as owner investment of the building and not such a recommendable investing for consumer if his expectations are related to the profit/income from this type of ownership. On the focus of our research is a mountain region in Bulgaria good for allyear-around tourism where bigger part of built buildings are not used or effectively managed as part of "shared ownership". Differentiation in timeshare ownership could be significant for reducing the ROI period for developer and developing the economy at regional and national stages, applying effective property management of owned real estate. 

   Прев.загл.: Timeshare - Investment and Effective Property Management

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/07.pdf 

 338.48  + 332.8
Ключови думи: 1. таймшеър 2. собственост 3. недвижима собственост 4. ваканционни имоти 5. ваканционна собственост 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 33699

- 22 -

 

Илиева, Весела.  Регламентиране на стандарта "Passive House" за изграждане на почти-нулево енергиен сграден сектор в Европейския съюз / Весела Илиева. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 109-118. 

   Abstract: As Borer and Harris argue, "our building practice should alleviate as much as possible the environmental debt which the next generation is going to have to pay" (Pickerill, 2016, p. 17) Expectations for enhanced urbanization processes and forecasts for global building growth over the coming decades suggest that new construction will increase opportunities to limit the environmental footprint of buildings on the environment by applying the certification method of each building. The leading international standards for ecological construction are proof of high quality and good building characteristics that can achieve different economic, social, environmental, marketing and other effects. Their regulation and wider application is a guarantee of optimizing the energy, materials and CO2 emissions into the atmosphere and limiting the adverse impact of buildings on the environment throughout their lifecycle. . 

   Прев.загл.: Regulating the "Passive House" Standard For Building A Nearlyzero Energy Buildings Sector in the European Union

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/04.pdf 

 699.86  + 332.8
Ключови думи: 1. екологично строителство 2. енергийна ефективност 3. Passive House 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Европейски съюз 
 пълен текст 

Сист. No: 33654

- 23 -

 

Стаматев, Станимир.  Отражение на миграционните процеси върху пазара на жилищни имоти в България / Станимир Стаматев. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 119-127. 

   Abstract: Studying and tracking of hosing markets may be performed via many different methods. With the help of several main indicators, the condition and the dynamics of Bulgarian housing markets is illustrated in the document. At the same time, more attention is payed to the latest tendencies of internal migration and emigration. Thus, the document relevels the possible effects of migration processes on the housing markets in the country. The conclusion highlights the main directions of Bulgarian housing markets' future development. 

   Прев.загл.: Effects of Migration Processes on the Housing Markets in Bulgaria

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/05.pdf 

 332.8  + 339.13
Ключови думи: 1. жилищен пазар 2. пазар на жилища 3. жилища 4. миграции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 пълен текст 

Сист. No: 33655

- 24 -

 

Томова, Доротея.  Специфични фактори влияещи върху пазара на жилищни имоти в град София / Доротея Томова. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 103-108. 

   The dynamics of the real estate market in recent years has maintained a steady interest in real estate and, in particular, the development of the housing sector. The article shows statistics related to some specific factors directly affecting this market. 

   Прев.загл.: Specific Factors Affecting The Real Estate Market in Sofia

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/03.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.7
Ключови думи: 1. жилищни имоти 2. пазар на жилища 3. агенции за недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33651

Туризъм

- 25 -

 

Андреева, Андреана.  Опазване на околната среда в териториите от "Натура 2000" като възможност за устойчиво развитие на туризма / Андреана Андреева. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 142-146. 

   Abstract: The article aims to outline the possibilities for the sustainable development tourism within the context of nature preservation in the territories included in "Natura 2000". An emphasis is set on the concept for sustainable development of tourism, which is able to satisfy the needs of today's society for recreation. The protection of the environment, and in particular, the preservation of the natural heritage, is determined by the global environmental problems, climate change, land desertification and increasingly dramatic biodiversity loss. In this sense, the protection - the control of the impact of human activity - requires the implementation of specific communication strategies aimed at raising people's awareness and hence their cooperation in protecting the natural heritage both in the natural environment of the individual community and outside of it. The Natura 2000 network influences in different economic and social aspects for promoting of sustainable tourism. 

   Прев.загл.: Environment Preservation Of Natura 2000 Territories as a Possibility for Sustainable Development of the Tourism

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/08.pdf 

 338.48  + 502/504
Ключови думи: 1. туризъм 2. екология 3. околна среда 4. устойчиво развитие 5. Натура 2000 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 
 пълен текст 

Сист. No: 33700

- 26 -

 

Башова, Виолета.  Таймшеър - инвестиция и ефективно управление на собствеността / Виолета Башова. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 133-141. 

   Abstract: The dynamic development of building industry in Bulgaria, during the past 10-15 years, attracted the interest of foreign investors in the sector. The purpose of their investments is expressed in buying real estate as profitable "second or vacation home" which caused over building in some tourism regions. Not using the buildings increases the return of investment period (ROI). Most of the authors in literature are considering timeshare as hospitality product- user's point of view. The monetary has another side- the developer of the project. Assuming this, in this publication we suggest and consider timeshare as investment product. The accent is on timeshare as owner investment of the building and not such a recommendable investing for consumer if his expectations are related to the profit/income from this type of ownership. On the focus of our research is a mountain region in Bulgaria good for allyear-around tourism where bigger part of built buildings are not used or effectively managed as part of "shared ownership". Differentiation in timeshare ownership could be significant for reducing the ROI period for developer and developing the economy at regional and national stages, applying effective property management of owned real estate. 

   Прев.загл.: Timeshare - Investment and Effective Property Management

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/07.pdf 

 338.48  + 332.8
Ключови думи: 1. таймшеър 2. собственост 3. недвижима собственост 4. ваканционни имоти 5. ваканционна собственост 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 33699

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 27 -

 

Първанова, Криста.  Влияе ли лоялността върху пазарния дял и печалбите на компаниите? / Криста Първанова. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 123-146. 

 339.3
Ключови думи: 1. клиентска лоялност 2. ефекти 3. фирмена стратегия 4. пазарен дял 5. печалба 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33704

- 28 -

 

Стаматев, Станимир.  Отражение на миграционните процеси върху пазара на жилищни имоти в България / Станимир Стаматев. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 119-127. 

   Abstract: Studying and tracking of hosing markets may be performed via many different methods. With the help of several main indicators, the condition and the dynamics of Bulgarian housing markets is illustrated in the document. At the same time, more attention is payed to the latest tendencies of internal migration and emigration. Thus, the document relevels the possible effects of migration processes on the housing markets in the country. The conclusion highlights the main directions of Bulgarian housing markets' future development. 

   Прев.загл.: Effects of Migration Processes on the Housing Markets in Bulgaria

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/05.pdf 

 332.8  + 339.13
Ключови думи: 1. жилищен пазар 2. пазар на жилища 3. жилища 4. миграции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 пълен текст 

Сист. No: 33655

- 29 -

 

Томова, Доротея.  Специфични фактори влияещи върху пазара на жилищни имоти в град София / Доротея Томова. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 103-108. 

   The dynamics of the real estate market in recent years has maintained a steady interest in real estate and, in particular, the development of the housing sector. The article shows statistics related to some specific factors directly affecting this market. 

   Прев.загл.: Specific Factors Affecting The Real Estate Market in Sofia

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/03.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.7
Ключови думи: 1. жилищни имоти 2. пазар на жилища 3. агенции за недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33651

Европейски съюз

- 30 -

 

Илиева, Весела.  Регламентиране на стандарта "Passive House" за изграждане на почти-нулево енергиен сграден сектор в Европейския съюз / Весела Илиева. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 109-118. 

   Abstract: As Borer and Harris argue, "our building practice should alleviate as much as possible the environmental debt which the next generation is going to have to pay" (Pickerill, 2016, p. 17) Expectations for enhanced urbanization processes and forecasts for global building growth over the coming decades suggest that new construction will increase opportunities to limit the environmental footprint of buildings on the environment by applying the certification method of each building. The leading international standards for ecological construction are proof of high quality and good building characteristics that can achieve different economic, social, environmental, marketing and other effects. Their regulation and wider application is a guarantee of optimizing the energy, materials and CO2 emissions into the atmosphere and limiting the adverse impact of buildings on the environment throughout their lifecycle. . 

   Прев.загл.: Regulating the "Passive House" Standard For Building A Nearlyzero Energy Buildings Sector in the European Union

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/04.pdf 

 699.86  + 332.8
Ключови думи: 1. екологично строителство 2. енергийна ефективност 3. Passive House 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Европейски съюз 
 пълен текст 

Сист. No: 33654

Право

- 31 -

Цб II 91870

Ангелова-Ховагимян, Емилия.  Новости в административно-финансовите изисквания при електронните отчети и фактури между лечебните заведения и НЗОК / Емилия Ангелова-Ховагимян. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 275-284. 

   Библиогр. под линия

 342.951
Ключови думи: 1. Здравна каса 2. електронни фактури 3. здравеопазване 4. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 33680

- 32 -

Цб II 91879

Ботушарова, Снежана.  Предели на ограничаването на човешките права според Европейската конвенция за правата на човека / Снежана Ботушарова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 425-433. 

   Библиогр. под линия

1. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. права на човека 2. Европейска конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33726

- 33 -

Цб II 91879

Бучкова, Памела.  Принципът за съразмерност в изпълнителното производство по Административнопроцесуалния кодекс / Памела Бучкова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 507-530. 

   Библиогр. под линия

 342.9
Ключови думи: 1. административно право 2. административен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33734

- 34 -

Цб II 91879

Видин, Благой.  Уредба на принципа на "забрана за връщане" (non-refoulement) / Благой Видин, Катерина Йочева. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 343-356. 

   Библиогр. под линия

 340
Ключови думи: 1. правна уредба 2. международно право 3. право на Европейския съюз 4. национално право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33718

- 35 -

Цб II 91870

Вълев, Владимир.  Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси / Владимир Вълев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 428-435. 

   Прев.загл.: Frontex in the Context of Contemporary Migration Processes

   Библиогр. под линия

 325.25  + 341
Ключови думи: 1. миграция 2. бежанци 3. морски граници 4. Фронтекс (Европейска агенция за гранична и брегова охрана) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33693

- 36 -

Цб II 91870

Ганчев, Георги.  Подсъдността по дела на потребители след промените в ГПК от 2018 г. / Георги Ганчев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 409-417. 

   Библиогр. под линия

 347
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33691

- 37 -

Цб II 91870

Георгиев, Боян Т.  Административен контрол по устройство на територията и строителството / Боян Т. Георгиев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 170-179. 

   Прев.загл.: Administrative Control Over Spatial Planning and Construction

   Библиогр. под линия

 342.951  + 349.442
Ключови думи: 1. административен контрол 2. устройствено планиране 3. устройство на територията 4. незаконни строежи 5. административен акт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33671

- 38 -

Цб II 91870

Георгиев, Румен.  Прекратяване на гражданското дело поради висящ процес в производството по обезпечение на бъдещ иск / Румен Георгиев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 472-479. 

   Библиогр. под линия

1. Съдебна система 
 347.9
Ключови думи: 1. съдебна практика 2. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33696

- 39 -

Цб II 91870

Гозанска, Гергана.  България и Обществото на народите / Гергана Гозанска. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 418-427. 

   Прев.загл.: Bulgaria and the Leauge of Nations

   Библиогр. под линия

 341
Ключови думи: 1. Обществото на народите 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33692

- 40 -

Цб II 91879

Голева, Поля.  Корпоративна социална отговорност и защитата на правата на човека / Поля Голева. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 371-378. 

   Библиогр. под линия

1. Корпоративна социална отговорност 2. Право 
 005.35  + 342.7
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. права на човека 3. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Управление 
  

Сист. No: 33722

- 41 -

Цб II 91870

Грошев, Чавдар.  Ролята на Европейската прокуратура за разследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз / Чавдар Грошев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 356-366. 

   Прев.загл.: The Role of the European Public Prosecutor's Office in the Investigation of Crimes Affecting the Financial Interests of the EU

   Библиогр. под линия

1. Европейски съюз - право 
 341.17
Ключови думи: 1. Европейска прокуратура 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33687

- 42 -

Цб II 91870

Гъркова, Миглена.  Кратък анализ по възобновяване на административнонаказателното производство след последните законодателни промени в ЗАНН / Миглена Гъркова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 265-274. 

   Библиогр. под линия

 342.9  + 343
Ключови думи: 1. административнонаказателно производство 2. законодателни промени 3. Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33679

- 43 -

Цб II 91870

Делиев, Благой.  За някои конституционни аспекти на националното и държавното единство / Благой Делиев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 71-84. 

   Прев.загл.: Constitutional Characteristics of National and State Integrity

   Библиогр. под линия

1. Конституционно право 
 342
Ключови думи: 1. национално единство 2. Конституция 3. равенство 4. суверенитет 5. основни права 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33662

- 44 -

Цб II 91870

Димова-Северинова, Доротея.  Признаци на понятията в правото. Умозаключения за тъждество в процеса на прилагане / Доротея Димова-Северинова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 85-94. 

   Прев.загл.: Signs of the Legal Concepts. Conclusion for Identity in the Law Enforcement Process

   Библиогр. под линия

 34
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33663

- 45 -

Цб II 91870

Дончева, Даниела.  Източници на съвременното българско наказателно право / Даниела Дончева. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 287-293. 

   Прев.загл.: Sources of Modern Bulgarian Criminal Law

   Библиогр. под линия

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. правни норми 3. съдебно решение 4. тълкувателни решения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33681

- 46 -

Цб II 91870

Зиновиева, Дарина.  Административният договор в правоприлагането след измененията в Административнопроцесуалния кодекс от 2018 г. / Дарина Зиновиева. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 107-111. 

   Прев.загл.: The Administrative Contract in Law Enforcement Following the Amendments to the Code of Administrative Procedure of 2018

   Библиогр. под линия

1. Административно право 
 342.9
Ключови думи: 1. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33664

- 47 -

Цб II 91870

Иванов, Милен.  Оперативно-издирвателните мероприятия - правни диспропорции и парадокси / Милен Иванов. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 310-322. 

   Прев.загл.: Criminal Investigations Operations and Methods - Legal Disparities and Paradoxes

   Библиогр. под линия

 343.85
Ключови думи: 1. престъпност 2. борба с престъпността 3. полицейска дейност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33683

- 48 -

 

Игнатова, Сибила.  Пандемията от COVID-19 и упражняването на адвокатската професия в Германия / Сибила Игнатова. // Адвокатски преглед, 2020, N 7, 3-16. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv7-2020-9886.pdf 

 616-036.22  + 331.54
Ключови думи: 1. пандемия 2. COVID-19 3. коронавирус 4. Германия 5. ограничителни мерки 6. адвокати 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 33715

- 49 -

Цб II 91870

Илиева, Антония.  Правни проблеми на спешната медицинска помощ в Република България / Антония Илиева. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 163-169. 

   Прев.загл.: Legal Issues of the Emergency Medical Care in the Republic of Bulgaria

   Библиогр. под линия

1. Медицинско право 
 61.000.34  + 342.7
Ключови думи: 1. спешна медицинска помощ 2. правна уредба 3. здравеопазване 4. права на пациенти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 33670

- 50 -

Цб II 91870

Йорданов, Богдан.  Необходимост от подобряване и модернизиране на нормативната уредба на териториалното устройство и планиране / Богдан Йорданов, Bogdan Yordanov. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 123-130. 

   Прев.загл.: Need for Improvement and Modernization of the Legislation of the Territorial Organisational and Planning

   Библиогр. под линия

 349.41  + 332.1.000.34
Ключови думи: 1. териториално устройство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33666

- 51 -

Цб II 91870

Йорданова, Зорница.  Осъждането като конституционно основание за освобождаване от публична длъжност / Зорница Йорданова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 45-62. 

   В доклада са анализиране конституционно предвидените основания за освобождаване от висша публична длъжност поради осъждане. Направени са съпоставки на съществуващите условия при различните длъжнсти, установени в конституцията, и са отправени предложения за усъвършенстване на относимата правна уредба. 

   Прев.загл.: Conviction As A Constitutional Reason For Dismissal From Public Office

   Библиогр. под лииня

1. Конституционно право 
 342
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33660

- 52 -

 

Йочев, Евгени.  Адвокатурата след първия български закон за адвокатите / Евгени Йочев. // Адвокатски преглед, 2020, N 7, 34-51. 

   Посвещава се на 100-годишнината от създаването на Съюза на българските адвокати. 
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv7-2020-3-9888.pdf 

 34
Ключови думи: 1. адвокатура 2. адвокати 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33720

- 53 -

Цб II 91879

Караджова, Милена.  Някои исторически бележки за развитието и значението на собствеността като гаранция за реализиране на човешките права и свободи / Милена Караджова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 483-506. 

   Библиогр. под линия

 342.7
Ключови думи: 1. право на собственост 2. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33733

- 54 -

Цб II 91870

Колев, Васил.  Действия на защитника във връзка със споразумението в наказателния процес / Васил Колев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 338-349. 

   Библиогр. под линия

 343
Ключови думи: 1. наказателен процес 2. прокурор 3. споразумение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33686

- 55 -

Цб II 91870

Костадинов, Атанас.  Решения на КЗК в производството по обжалване на актове на възложителя зо ЗОП / Атанас Костадинов. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 214-222. 

   Библиогр. под линия

 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 3. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33675

- 56 -

Цб II 91879

Костадинова, Ралица.  Институтът на условното осъждане като проявление на принципа на хуманизъм в наказателното право / Ралица Костадинова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 531-538. 

   Библиогр. под линия

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. хуманизъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33735

- 57 -

 

Кофанов, Леонид.  Наднационално унифициране на едикта на перегринския претор в Републиканския Рим / Леонид Львович Кофанов. // Aurea Iuris Romani, 2019, N 1, 31-52. 

   Резюме: Статията обсъжда произхода и развитието на постоянен едикт, издаден от претор перегринус (през III - I век пр. Н. Е. В Рим) под влияние на международното право (ius gentium), международните договори между Рим и неговите съюзници и провинциалните едикти. Специално въздействие върху неговия напредък имаше "наказателна комисия" (quaestio repetundis), създадена в средата на втори век пр.н.е., за да разследва злоупотребите на римските управители в провинциите и териториите на съюзническите с Рим градове-държави. Правото на съюзниците да обвиняват бивши управители в злоупотреба с властта си и нейното прилагане в много процедури оказа сериозно наднационално въздействие върху развитието и обединяването на едикта на претор перегринус през II и I век пр.н.е. 

   Прев.загл.: Supranational Unification of Edict of the Praetor Peregrinus in Republican Rome

   Превод: доц. д-р Константин Танев. Резюмето към статията е налично също на английски и италиански език. 
   http://air.unwe.bg/uploads/Air/3%20kofanov.pdf 

1. Римско право 
 34
Ключови думи: 1. Римско право 2. преторско право 3. претори 4. перегрински претор 5. градски претор 6. едикти 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 33702

- 58 -

Цб II 91870

Маринова, Елина.  Заобикаляне на данъчния закон / Елина Маринова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 180-. 

   Прев.загл.: Circumvention of the Tax Law

   Библиогр. под линия

 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. данъчни измами 3. злоупотреби 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33672

- 59 -

Цб II 91879

Марчева, Деяна.  Правото да имаш права / Деяна Марчева. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 459-474. 

   Библиогр. под линия

1. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. човешки права 2. бежанци 3. лица без гражданство 
Тематични рубрики: 1. Право 
За него: 1. Арент, Хана 2. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 33729

- 60 -

Цб II 91870

Митева, Илияна.  Органи на изпълнителната власт в сферата на уврежданията в българското законодателство / Илияна Митева. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 235-. 

   Библиогр. под линия

 342.51
Ключови думи: 1. Закон за хора с увреждания (ЗХУ) 2. изпълнителна власт 3. изпълнителни органи на управление 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33677

- 61 -

Цб II 91879

Михайлова, Екатерина.  Правата на гражданите и тяхната защита чрез сезирането на Конституционния съд на Република България от омбудсмана / Екатерина Михайлова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 357-370. 

   Библиогр. под линия

1. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. права и свободи на гражданите 2. омбудсман 3. Конституционен съд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33721

- 62 -

Цб II 91870

Монова-Асенова, Лилия.  Правен режим на верификацията на лекарства в България и в Европейския съюз / Лилия Монова-Асенова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 248-264. 

   Библиогр. под линия

 615.000.34  + 341.2
Ключови думи: 1. лекарства 2. фармацевтично законодателство 3. верификация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33678

- 63 -

Цб II 91870

Мутафов, Красимир.  Специална данъчна правосубектност / Красимир Мутафов. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 142-154. 

   Прев.загл.: Special Tax Legal Personality

   Библиогр. под линия

 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33668

- 64 -

Цб II 91870

Найденов, Борислав.  Предпоставки за предявяването на иск за неоснователно обогатяване след прескрибирането на менителничния ефект / Борислав Найденов. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 436-450. 

   Библиогр. под линия

 347.7
Ключови думи: 1. менителнични ефекти 2. Търговски закон (ТЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33694

- 65 -

Цб II 91870

Неделева, Петя.  Въпросът за образованието в текстовете на Търновската конституция / Петя Неделева. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 38-44. 

   Прев.загл.: The Issue of Education in the Text of the Tarnovo Constitution

   Библиогр. под лииня

1. Търновска конституция 
 342.4.000.93
Ключови думи: 1. Търновска конституция 2. образование 3. Освобождение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33659

- 66 -

Цб II 91879

Неделева, Петя.  Българските жени и правото им на образование / Петя Неделева. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 413-423. 

   Библиогр. под линия

1. Права на човека 
 342.7  + 396
Ключови думи: 1. права на жените 2. образование 3. правна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 33725

- 67 -

Цб II 91879

Недялкова, Елена.  Равенство на гражданите и равни процесуални права на страните в българското наказателно производство / Елена Недялкова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 475-482. 

   Библиогр. под линия

 347-021.23
Ключови думи: 1. граждани 2. равенство 3. наказателно производство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33732

- 68 -

Цб II 91870

Никодимова, Радостина.  Компетентни органи във връзка с издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки по трансгранични дела / Радостина Никодимова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 451-462. 

   Библиогр. под линия

1. Международно право 
 341.17
Ключови думи: 1. европейска заповед за запор на банкови сметки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33695

- 69 -

Цб II 91879

Николова, Райна.  Промените в Административнопроцесуалния кодекс и гаранциите за пълноценно реализиране на правото на защита на гражданите в административния процес / Райна Николова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 311-342. 

   Библиогр. под линия

1. Административно право 
 342.9
Ключови думи: 1. административен процес 2. конституционно право 3. международно публично право 4. право на Европейския съюз 5. финансово право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33717

- 70 -

Цб II 91879

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Защитата на изборите - защита на демокрацията в Древния Рим / Малина Новкиришка-Стоянова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 251-277. 

   Библиогр. под линия

1. Римско право 
 340.1
Ключови думи: 1. Римско право 2. избори 3. корупция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33714

- 71 -

Цб II 91870

Панайотова-Чалъкова, Люба.  Контролът за пропорционалност и правото на собственост : (Влияние на Европейската и конституционната практика) / Люба Панайотова-Чалъкова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 389-408. 

   Библиогр. под линия

 341.2
Ключови думи: 1. Конституционен съд 2. Европейска конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33690

- 72 -

Цб II 91870

Паунов, Христо.  Сто и четиредестет години от създаването на Търновската конституция / Христо Паунов. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 31-37. 

   Прев.загл.: 140th Anniversary of the Adoption of the Tarnovo Constitution

   Ориг. загл.: 140 години от създаването на Търновската Конституция - Библиогр. под линия

1. Търновска конституция 
 342.4
Ключови думи: 1. Търновска конституция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33658

- 73 -

Цб II 91870

Паунова, Елисавета.  Актуални въпроси в съдебната практика относно действие във времето на нормативните административни актове / Елисавета Паунова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 208-213. 

   Библиогр. под линия

 342.9
Ключови думи: 1. обратно действие на правните норми 2. нормативни актове 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33674

- 74 -

Цб II 91870

Пенчев, Георги.  Правомощия на областния управител по опазване на околната среда в Република България / Георги Пенчев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 2019, 11-20. 

   Прев.загл.: Environmental Protection Powers of tje Governor in the Republic of Bulgaria

   Библиогр. под лииня

 349.6(497.2)
Ключови думи: 1. областен управител 2. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33656

- 75 -

Цб II 91879

Петкова, Цветалина.  Правото на наследяване по завещание в две противоречиви решения на ВКС / Цветалина Петкова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 435-441. 

   Библиогр. под линия

1. Наследствено право 
 347.65
Ключови думи: 1. наследяване 2. наследствено право 3. завещание 4. Върховен Касационен Съд (ВКС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33727

- 76 -

Цб II 91870

Петрова, Недялка.  Неосчетоводените фактури като основание за извършване на ревизия по чл. 122 от ДОПК / Недялка Петрова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 192-207. 

   Библиогр. под линия

 347.73
Ключови думи: 1. укрити данъци 2. неосчетоводени фактури 3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33673

- 77 -

Цб II 91870

Пехливанов, Константин.  Двадесет години от приемането на Закона за администрацията / Константин Пехливанов. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 131-141. 

   Прев.загл.: 20 Years From the of Adoption of the Administration Act

   Ориг. загл.: 20 години от приемането на Закона за администрацията - Библиогр. под линия

 342.51  + 351/354
Ключови думи: 1. изпълнителна власт 2. публична администрация 3. Закон за администрацията 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 33667

- 78 -

Цб II 91870

Пехливанова, Донка.  Понятието за публично вземане и неговото развитие в българското право / Донка Пехливанова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 223-234. 

   Библиогр. под линия

 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. финансово право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33676

- 79 -

 

Пороминова, Елка.  Някои аспекти на "престъпленията в името на честта" / Елка Пороминска, Бригита Костова. // Адвокатски преглед, 2020, N 7, 17-33. 

   Изследването е направено в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект", финансиран от Фонд "Активни граждани на България". 
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv7-2020-2-9887.pdf 

 34
Ключови думи: 1. човешки права 2. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33716

- 80 -

Цб II 91870

Ранчев, Иван.  Разпоредителното съдебно заседание преодоля ли проблемите, свързани с неоправданото връщане на делата за доразследване и спазването на принципа за приключване на наказателните производства в разумни срокове? / Иван Ранчев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 294-309. 

   Библиогр. под линия

 343.1
Ключови думи: 1. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33682

- 81 -

Цб II 91879

Симеонова, Гинка.  Принципът за равенство в правата и преките данъци в ЕС / Гинка Симеонова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 443-458. 

   Библиогр. под линия

1. Данъчно право - Европейски съюз 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. преки данъци 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33728

- 82 -

Цб II 91870

Славова, Мария.  Изпълнителната власт според Търновската конституция / Мария Славова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 112-122. 

   Прев.загл.: The Executive Power According to Tarnovo Constitution

   Библиогр. под линия

1. Търновска конституция 
 342.51  + 342.4
Ключови думи: 1. изпълнителна власт 2. преход 3. култура 4. демокрация 5. права на човека 6. правни инструменти 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33665

- 83 -

Цб II 91879

Стайков, Ивайло.  Трудовите права - между естествено-правните и юридико-позитивистичните възгледи за правата на човека / Ивайло Стайков. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 399-411. 

   Библиогр. под линия

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33724

- 84 -

Цб II 91870

Стоилов, Янаки.  Юридическата отговорност за нарушения на закона от публични институции / Янаки Стоилов. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 21-30. 

   Прев.загл.: on Liability for Offences of Law by the Public Institutions

   Библиогр. под лииня

 342
Ключови думи: 1. юридическа отговорност 2. правонарушение 3. конституционно правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33657

- 85 -

Цб II 91870

Тодорова, Ваня.  Превишаване пределите на неизбежната отбрана / Ваня Тодорова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 331-337. 

   Прев.загл.: Exceeding the Boundaries of Inevitable Defense

   Библиогр. под линия

 343
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33685

- 86 -

Цб II 91879

Топчийска, Деница.  Свободата на изразяване и медиите в контекста на новия регламент на ЕС за защита на личните данни / Деница Топчийска. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 379-398. 

   Библиогр. под линия

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Свобода на информацията 
 070  + 342.7
Ключови думи: 1. свобода на словото 2. защита на лични данни 3. журналистика 4. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Право 
  

Сист. No: 33723

- 87 -

Цб II 91870

Хаджийска, Аделина.  Пътят към създаване на Европейската прокуратура. Структура, компетентност и приложимо право / Аделина Хаджийска. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 367-376. 

1. Европейски съюз - право 
 341.17
Ключови думи: 1. Европейска прокуратура 2. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33688

- 88 -

Цб II 91870

Хаджийска, Петя.  Мерките за борба срещу организираната престъпна група в рамките на Европейския съюз / Петя Хаджийска. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 323-330. 

   Прев.загл.: Measures to Combat Organized Crime Within the European Union

   Библиогр. под линия

1. Организирана престъпност 
 343.9.02
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. мерки за сигурност 3. санкции 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33684

- 89 -

Цб II 91879

Цонева, Силвия.  Правото на личен живот и неговите нарушения в деликатното право / Силвия Цонева. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 539-554. 

   Библиогр. под линия

1. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. право на личен живот 2. неприкосновеност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33736

- 90 -

Цб II 91879

Чочова, Мария.  Персоналната пенсия - правна възможност или субективно право? / Мария Чочова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 555-563. 

   Библиогр. под линия

 368.43.000.34  + 349.3
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 2. пенсии 3. субективно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33738

- 91 -

Цб II 91870

Шулева, Йоанна.  Перспективата на преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз по Закона за мерките срещу изпирането на пари / Йоанна Шулева. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 480-488. 

   Библиогр. под линия

1. Наказателно право - ЕС 
 341.17  + 343.3/.7
Ключови думи: 1. пране на пари 2. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33697

- 92 -

Цб II 91870

Янкулова, Радослава.  Конституционното правосъдие и защитата на основните права / Радослава Янкулова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 63-70. 

   Прев.загл.: The Constitutional Justice and the Protection of Fundamental Rights

   Библиогр. под линия

1. Конституционно право 
 342
Ключови думи: 1. конституционно правосъдие 2. конституционна жалба 3. основни права 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33661

- 93 -

 

Ankum, Hans.  Le laconisme extreme de papiniene / Hans Ankum. // Aurea Iuris Romani, 2019, N 1, 7-29. 

   Прев.загл.: Екстремният лаконизъм на Папиниан

   L'article a a ete publie dans Estudios de historia del derecho europeo, Homenaje al profesor G. Martinez Diez, Volumen 1, Direccion: Rogelio Perez Bustamante Coordinacion: M. Dolores Gutierrez Calvo, Madrid, Editorial Complutense, 1994, 43-61, ISBN: 84-7491-508-2
   http://air.unwe.bg/uploads/Air/2%20nans.pdf 

1. Римско право 
 34
Ключови думи: 1. Droit romain 2. Papinien 3. laconisme 4. Римско право 5. Папиниан 6. лаконизъм 7. юристи 
Тематични рубрики: 1. Право 
За него: 1. Papinien 2. Папиниан 
 пълен текст 

Сист. No: 33701

- 94 -

 

Mozzhuhina, Ghenka.  Il concetto del rischio - un confronto tra patto fiduciario e contratto di compravendita nel diritto romano / Ghenka Mozzhuhina. // Aurea Iuris Romani, 2019, N 1, 207-221. 

   Summary: The given paper observes the evolvement of risk concept within the institution of fiducia. The main questions set here regard the impact of pactum fiduciae (in the context of mancipatio) on the relations between the settlor (fr. fiduciant, it. fiduciante, germ. fiduziant) as mancipium dans and fiduciary (fiduciarius) in cases of theft or loss of the res fiduciaria and the applicability in such cases of the very actio fiduciae or another one. If a fiduciary pact was made than the fiduciary should bear the responsibility for custodia, and respectively he has been granted with actio furti. Therefore, the settlor should bear the risk of the thing perishing. Similar, the Roman jurisprudence constructed the risk and responsibility concepts in the sale-trade contract. The seller, holding the object, is responsible for custodia and in thus the purchaser bears the risk of thing theft or loss of the property and owes the price. This is logic for comparing the fiduciary pact with the sale-trade contract. 

   Прев.загл.: Концепцията за риска - сравнение между фидуциарния пакт и договора за покупко-продажба в римското право

   
   http://air.unwe.bg/uploads/Air/8%20ghenka.pdf 

1. Римско право 
 34
Ключови думи: 1. Roman law 2. fiducia 3. pactum fiduciae 4. risk 5. Римско право 6. риск 7. фидуциарен пакт 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 33710

- 95 -

 

Sacchi, Osvaldo.  La terra come eisorsa e come problema. Criteri di appartenza e modalita.orgajnizzative di "sfruttamento" nella Roma dei Re e della Prima Repubblica fino alle Leges Valeriae Horatiae : (prima parte) / Osvaldo Sacchi. // Aurea Iuris Romani, 2019, 91-169. 

   Sommario: Premessa. - I. La terra come risorsa. - I.1. L'et? della fabula palliata (met? III a.C.). - I.2. Lo stretto diritto e l'evoluzione linguistica. - I.3. La tarda repubblica. - II. La terra come problema. - II.1. Premessa. - II.2. Un modello di riferimento per l'et? monarchica e protorepubblicana. - II.3. Esercito, curiae e gentes: l'assetto gentilizio precivico e la riforma serviana. - II.4. Trib? e curie: dall'ordinamento gentilizio allo stato-citt?. - II.5. Segue: il ruolo delle curie. - III. Ager publicus. - III.1. Premessa. - III.2. Il problema dell'ager publicus. - III.3. Dalla possessio dell'ager publicus al dominium quiritario. - III.4. La consistenza originaria dell'ager publicus come preda bellica o ager occupatorius. - III.5. L'ager poplicus come modalit? di appartenenza dell'esercito. - III.6. L'ager publicus come criterio di appartenenza. - III.7. La teoria dei genera agrorum augurali. - III.8. Ager est, non terra. - III.9. L'ager publicus nelle fonti epigrafiche. (prima parte). 

   Прев.загл.: Земята като ресурс и като проблема. Критерии за принадлежност и организативни модалности на "употребата" в Рим по време на Рексовете и Рянната Република до Leges Valeriae Horatiae

   Il presente testo, con aggiunta di note con bibliografia minima di riferimento e qualche aggiustamento, segue il testo della relazione letta il 29 novembre 2018 al XIV Seminario Internazionale di 'Diritto romano e attualit?', svoltosi a Catanzaro, il 29 novembre/1 dicembre 2018, nell'ambito del progetto di ricerca "Societ? complesse e Governo. Il lascito culturale di Roma antica. Dalla maiestas della civitas alla maiestas del princeps" (prima sessione di lavoro) dal titolo "La civitas romana dalle origini alle leges Valeriae Horatiae". 
   http://air.unwe.bg/uploads/Air/6%20osvaldo.pdf 

1. Римско право 
 34
Ключови думи: 1. diritto romano 2. terra 3. curie 4. ager publicus 5. Римско право 6. земя 7. обществена земя 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 33708

- 96 -

 

Sassu, Rita.  The Anthropological Dimension of Divine Space. Reflections of on Human Actions Carried out in Greek Sanctuaries / Rita Sassu. // Aurea Iuris Romani, 2019, N 1, 171-205. 

   Summary: The article deals with the anthropological dimension of the Greek sanctuary, by focusing on human actions taking place inside the temenos. The latter was aimed at ensuring the relationship between mortals and gods; nevertheless, its relevance extended far beyond the merely religious sphere. Besides providing the ground for the implementation of the ritual actions, sacred areas fostered the establishment of the collective identity, the diffusion of political messages, the administration of public economy, the creation of a common behavioural system and the knowledge of laws. Therefore, the proper comprehension of the different functions played by the sanctuary lastly derives from the capacity to understand how, why and in which occasions humans entered and performed secular as well religious actions inside the sacred space, both as individuals and as communities. 

   Прев.загл.: Антрополично измерение на божественото пространство. Рефлексии върху човещките действия, осъществявавени в гръцките светилища

   
   http://air.unwe.bg/uploads/Air/7%20rita.pdf 

 572
Ключови думи: 1. ancient Greece 2. sanctuaries 3. temples 4. Древна Гърция 5. светилище 6. храмове 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 33709

- 97 -

 

Skrejpek, Michal.  Il mistero delle XII Tavole e il diritto penale / Michal Skrejpek. // Aurea Iuris Romani, 2019, N 1, 69-89. 

   Sommario La legge delle XII tavole ci presenta la norma piena di misteri, il che riguarda anche le disposizioni aventi carattere del diritto penale. Spesso ci troviamo su un terreno paludoso pieno di incertezze. I punti interrogativi sono senz'altro le questioni seguenti: dove collocare questa stesura del diritto romano consuetudinario e come designarla in modo generale, l'ipercriticismo storico del 19o secolo e dell'inizio del 20o secolo ed il vero contenuto della legge delle dodici tavole. Possiamo dedurre che nella legge delle XII tavole furono inserite soltanto le regole consuetudinarie controverse e poi quelle pi? importanti, e ci? anche se non c'erano dubbi circa il loro contenuto ed esse non erano oggetto delle controversie tra i patrizi e i plebei. 

   Прев.загл.: Мистерията на 12-те таблици и наказателното право

   
   http://air.unwe.bg/uploads/Air/5%20michal.pdf 

1. Римско право 
 34
Ключови думи: 1. La legge delle XII tavole 2. diritto penale 3. Римско право 4. Закони на дванадесетте таблици 5. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 33707

- 98 -

 

Tuccillo, Fabiana.  Use and Abuse of the Law: The Emulative Acts / Fabiana Tuccillo. // Aurea Iuris Romani, 2019, N 1, 53-67. 

   Summary Living honestly, civilizing, behaving without harming others, alterum not laedere, were needs strongly felt in the Roman juridical experience. In neighbourhood relations, aequitas and utilitas criteria played a special role in considering the exercise of a right as normal and lawful. In these pages we try to verify if the Romans ever elaborated a theory on the abuse of the law, or if the forms of reaction to unfair behaviour, and to the socially unwelcome ones simply fell within the rules of good neighbourliness. . 

   Прев.загл.: Употреба и злоупотреба с право

   
   http://air.unwe.bg/uploads/Air/4%20fabiana.pdf 

1. Римско право 
 34
Ключови думи: 1. Roman law 2. property 3. property law 4. legal abuse 5. Римско право 6. вещно право 7. собственост 8. злоупотреба с право 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 33703

Обществено управление. Публична администрация

- 99 -

 

Калчева, Десислава.  Е-услугите и общините в България / Десислава Калчева. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 3, 21-36. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.3/ISA.2020.3.02.pdf 

 351  + 004
Ключови думи: 1. е-услуги 2. общини 3. е-управление 4. административен капацитет 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33739

- 100 -

Цб II 91870

Пехливанов, Константин.  Двадесет години от приемането на Закона за администрацията / Константин Пехливанов. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 131-141. 

   Прев.загл.: 20 Years From the of Adoption of the Administration Act

   Ориг. загл.: 20 години от приемането на Закона за администрацията - Библиогр. под линия

 342.51  + 351/354
Ключови думи: 1. изпълнителна власт 2. публична администрация 3. Закон за администрацията 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 33667

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 101 -

 

Здравков, Николай Тодоров.  Анализ и оценка на фирмената стойност при мениджмънта на застрахователните брокерски фирми / Николай Тодоров Здравков. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 285-296. 

 368.8
Ключови думи: 1. застрахователни организации 2. брокерски фирми 3. оценяване 4. дисконтирани парични потоци 5. модели 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33744

- 102 -

 

Петков, Бисер.  Реформата на българската пенсионна система и скритият пенсионен дълг / Бисер Петков. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 3, 5-20. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/18525 

 368.43
Ключови думи: 1. пенсионна реформа 2. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33737

- 103 -

Цб II 91879

Чочова, Мария.  Персоналната пенсия - правна възможност или субективно право? / Мария Чочова. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 555-563. 

   Библиогр. под линия

 368.43.000.34  + 349.3
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 2. пенсии 3. субективно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33738

Обществено положение на жената

- 104 -

Цб II 91879

Неделева, Петя.  Българските жени и правото им на образование / Петя Неделева. // Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 413-423. 

   Библиогр. под линия

1. Права на човека 
 342.7  + 396
Ключови думи: 1. права на жените 2. образование 3. правна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 33725

Математика. Естествени науки

- 105 -

Цб П I 924

Георгиева, Габриела.  Слънцето и слънчевите цикли / Габриела Георгиева. // Наука, XXX, 2020, N 4, 55-61. 

   Прев.загл.: Sun and Solar Activity

   Статията се базира на научен проект, класиран на II място в конкурса на фондация "Еврика" "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството", направление "Идеи за научни и технически експерименти". Научен ръководител: Н. Кискинова, ЦПЛР - Астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин", Стара Загора. Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 52
Ключови думи: 1. астрономия 2. Слънце 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 33711

Екология

- 106 -

 

Андреева, Андреана.  Опазване на околната среда в териториите от "Натура 2000" като възможност за устойчиво развитие на туризма / Андреана Андреева. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 142-146. 

   Abstract: The article aims to outline the possibilities for the sustainable development tourism within the context of nature preservation in the territories included in "Natura 2000". An emphasis is set on the concept for sustainable development of tourism, which is able to satisfy the needs of today's society for recreation. The protection of the environment, and in particular, the preservation of the natural heritage, is determined by the global environmental problems, climate change, land desertification and increasingly dramatic biodiversity loss. In this sense, the protection - the control of the impact of human activity - requires the implementation of specific communication strategies aimed at raising people's awareness and hence their cooperation in protecting the natural heritage both in the natural environment of the individual community and outside of it. The Natura 2000 network influences in different economic and social aspects for promoting of sustainable tourism. 

   Прев.загл.: Environment Preservation Of Natura 2000 Territories as a Possibility for Sustainable Development of the Tourism

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/08.pdf 

 338.48  + 502/504
Ключови думи: 1. туризъм 2. екология 3. околна среда 4. устойчиво развитие 5. Натура 2000 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 
 пълен текст 

Сист. No: 33700

- 107 -

Цб II 91870

Пенчев, Георги.  Правомощия на областния управител по опазване на околната среда в Република България / Георги Пенчев. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 2019, 11-20. 

   Прев.загл.: Environmental Protection Powers of tje Governor in the Republic of Bulgaria

   Библиогр. под лииня

 349.6(497.2)
Ключови думи: 1. областен управител 2. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33656

Приложни науки

Здравеопазване

- 108 -

Цб II 91870

Ангелова-Ховагимян, Емилия.  Новости в административно-финансовите изисквания при електронните отчети и фактури между лечебните заведения и НЗОК / Емилия Ангелова-Ховагимян. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 275-284. 

   Библиогр. под линия

 342.951
Ключови думи: 1. Здравна каса 2. електронни фактури 3. здравеопазване 4. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 33680

- 109 -

 

Игнатова, Сибила.  Пандемията от COVID-19 и упражняването на адвокатската професия в Германия / Сибила Игнатова. // Адвокатски преглед, 2020, N 7, 3-16. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv7-2020-9886.pdf 

 616-036.22  + 331.54
Ключови думи: 1. пандемия 2. COVID-19 3. коронавирус 4. Германия 5. ограничителни мерки 6. адвокати 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 33715

- 110 -

Цб II 91870

Илиева, Антония.  Правни проблеми на спешната медицинска помощ в Република България / Антония Илиева. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 163-169. 

   Прев.загл.: Legal Issues of the Emergency Medical Care in the Republic of Bulgaria

   Библиогр. под линия

1. Медицинско право 
 61.000.34  + 342.7
Ключови думи: 1. спешна медицинска помощ 2. правна уредба 3. здравеопазване 4. права на пациенти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 33670

- 111 -

Цб II 91870

Мавров, Момчил.  Роботизацията в областта на медицината : Предизвикателствата на технологичния напредък / Момчил Мавров. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 155-162. 

   Прев.загл.: Medical Robotisaion : The Challenges of Technological Progress

   Библиогр. под линия

1. Роботизирани системи - здравеопазване 
 004.8.001.76  + 61.002.51
Ключови думи: 1. роботизация 2. здравеопазване 3. медицинска апаратура 4. иновации 5. иновативни технологии 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 33669

- 112 -

Цб II 91870

Монова-Асенова, Лилия.  Правен режим на верификацията на лекарства в България и в Европейския съюз / Лилия Монова-Асенова. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 248-264. 

   Библиогр. под линия

 615.000.34  + 341.2
Ключови думи: 1. лекарства 2. фармацевтично законодателство 3. верификация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33678

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 113 -

 

Илиева, Весела.  Регламентиране на стандарта "Passive House" за изграждане на почти-нулево енергиен сграден сектор в Европейския съюз / Весела Илиева. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 109-118. 

   Abstract: As Borer and Harris argue, "our building practice should alleviate as much as possible the environmental debt which the next generation is going to have to pay" (Pickerill, 2016, p. 17) Expectations for enhanced urbanization processes and forecasts for global building growth over the coming decades suggest that new construction will increase opportunities to limit the environmental footprint of buildings on the environment by applying the certification method of each building. The leading international standards for ecological construction are proof of high quality and good building characteristics that can achieve different economic, social, environmental, marketing and other effects. Their regulation and wider application is a guarantee of optimizing the energy, materials and CO2 emissions into the atmosphere and limiting the adverse impact of buildings on the environment throughout their lifecycle. . 

   Прев.загл.: Regulating the "Passive House" Standard For Building A Nearlyzero Energy Buildings Sector in the European Union

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/04.pdf 

 699.86  + 332.8
Ключови думи: 1. екологично строителство 2. енергийна ефективност 3. Passive House 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Европейски съюз 
 пълен текст 

Сист. No: 33654

- 114 -

Цб II 91870

Мавров, Момчил.  Роботизацията в областта на медицината : Предизвикателствата на технологичния напредък / Момчил Мавров. // Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / Състав. Христо Паунов; Отг. ред. Николай Алексиев; Коректор Гергана Иванова; Науч. рец. Надя Бояджие. - София : Сиела, 155-162. 

   Прев.загл.: Medical Robotisaion : The Challenges of Technological Progress

   Библиогр. под линия

1. Роботизирани системи - здравеопазване 
 004.8.001.76  + 61.002.51
Ключови думи: 1. роботизация 2. здравеопазване 3. медицинска апаратура 4. иновации 5. иновативни технологии 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 33669

- 115 -

 

Медникаров, Мартин.  Внедряване на интелигентни уреди в домакинствата у нас / Мартин Медникаров. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 128-132. 

   Abstract: Smart appliances could help shift demand away from peak periods, which is important for an electricity system that relies on variable renewable energy sources. Most of this move will have to be automated, with smart appliances communicating with the electricity system. However, this is contingent on solving issues regarding the interoperability necessary for coordinating multiple smart appliances and households. It will also require the roll-out of smart meters and dynamic electricity prices, as well as making 'demand response' possible in various energy markets. While consumers seem to have a positive attitude to smart appliances, they are not willing to change their habits unless they achieve substantial financial savings, and are not inclined to deal with control interfaces that are too complicated. Studies show that they are worried about the reliability, privacy and security of these new technologies. Use of smart appliances could significantly benefit the electricity system when it comes to matching supply and demand in the grid, short-term balancing of the system, and reducing consumption. It could reduce the need for fossil fuel backup and be conducive to an increased use of wind power. While the benefits seem to be many, the costs are not always clear. The European Commission recognizes the potential of smart appliances and advocates development of smart infrastructure. The European Parliament seems to agree, as long as this benefits the consumer and affords a high level of data and privacy protection. 

   Прев.загл.: ntroducing Smart Appliances in Bulgarian Households

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/06.pdf 

 004  + 621.311.1
Ключови думи: 1. електроенергия 2. умни домове 3. умни уреди 4. Интернет на нещата ( IoT) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
 пълен текст 

Сист. No: 33698

Информационни технологии. Иновации

- 116 -

 

Калчева, Десислава.  Е-услугите и общините в България / Десислава Калчева. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 3, 21-36. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.3/ISA.2020.3.02.pdf 

 351  + 004
Ключови думи: 1. е-услуги 2. общини 3. е-управление 4. административен капацитет 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33739

- 117 -

 

Медникаров, Мартин.  Внедряване на интелигентни уреди в домакинствата у нас / Мартин Медникаров. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 128-132. 

   Abstract: Smart appliances could help shift demand away from peak periods, which is important for an electricity system that relies on variable renewable energy sources. Most of this move will have to be automated, with smart appliances communicating with the electricity system. However, this is contingent on solving issues regarding the interoperability necessary for coordinating multiple smart appliances and households. It will also require the roll-out of smart meters and dynamic electricity prices, as well as making 'demand response' possible in various energy markets. While consumers seem to have a positive attitude to smart appliances, they are not willing to change their habits unless they achieve substantial financial savings, and are not inclined to deal with control interfaces that are too complicated. Studies show that they are worried about the reliability, privacy and security of these new technologies. Use of smart appliances could significantly benefit the electricity system when it comes to matching supply and demand in the grid, short-term balancing of the system, and reducing consumption. It could reduce the need for fossil fuel backup and be conducive to an increased use of wind power. While the benefits seem to be many, the costs are not always clear. The European Commission recognizes the potential of smart appliances and advocates development of smart infrastructure. The European Parliament seems to agree, as long as this benefits the consumer and affords a high level of data and privacy protection. 

   Прев.загл.: ntroducing Smart Appliances in Bulgarian Households

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/06.pdf 

 004  + 621.311.1
Ключови думи: 1. електроенергия 2. умни домове 3. умни уреди 4. Интернет на нещата ( IoT) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
 пълен текст 

Сист. No: 33698

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 118 -

Цб П I 924

Борисова, Виолета.  Емоционални стимули чрез поезия за овладяване на тревога и стрес / Виолета Борисова. // Наука, XXX, 2020, N 4, 67-71. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 82-1  + 159.942
Ключови думи: 1. поезия 2. емоции 3. тревога 4. стрес 5. емоционални стимули 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 33713


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова-Ховагимян, Емилия 31 108 
Андреева, Андреана 25 106 
Анкум, Ханс 93 
Асенова, Ирина 3 
Башова, Виолета 21 26 
Борисова, Виолета 1 118 
Ботушарова, Снежана 32 
Бучкова, Памела 33 
Видин, Благой 34 
Вълев, Владимир 6 35 
Ганчев, Георги 36 
Георгиев, Боян Т. 37 
Георгиев, Румен 38 
Георгиева, Габриела 105 
Гозанска, Гергана 39 
Голева, Поля 17 40 
Грошев, Чавдар 41 
Гъркова, Миглена 42 
Даргов, Ивайло 10 18 
Даскалов, Ясен 15 
Делиев, Благой 43 
Димова-Северинова, Доротея 44 
Дончева, Даниела 45 
Здравков, Николай Тодоров 101 
Зиновиева, Дарина 46 
Иванов, Милен 47 
Игнатова, Сибила 48 109 
Илиева, Антония 49 110 
Илиева, Весела 22 30 113 
Йорданов, Богдан 11 50 
Йорданова, Зорница 51 
Йорданова, Таня 12 
Йочев, Евгени 52 
Йочева, Катерина 34 
Калчева, Десислава 99 116 
Караджова, Милена 53 
Койшибеков, Кайрат Болатович 13 
Колев, Васил 54 
Костадинов, Атанас 55 
Костадинова, Ралица 56 
Костова, Бригита 79 
Кофанов, Леонид Львович 57 
Кънев, Методи 4 
Мавров, Момчил 111 114 
Маринов, Красимир 20 
Маринова, Елина 58 
Марчева, Деяна 59 
Медникаров, Мартин 115 117 
Митева, Илияна 60 
Михайлова, Екатерина 61 
Мозжухина, Генка 94 
Монова-Асенова, Лилия 62 112 
Мутафов, Красимир 63 
Найденов, Борислав 64 
Найденов, Людмил 14 
Неделева, Петя 65 66 104 
Недялкова, Елена 67 
Никодимова, Радостина 68 
Николова, Райна 69 
Новкиришка-Стоянова, Малина 70 
Панайотова-Чалъкова, Люба 71 
Паунов, Христо 72 
Паунова, Елисавета 73 
Пенчев, Георги 74 107 
Петков, Бисер 102 
Петкова, Цветалина 75 
Петрова, Недялка 76 
Пехливанов, Константин 77 100 
Пехливанова, Донка 78 
Пороминска, Елка 79 
Проданова, Росица 8 
Първанова, Криста 27 
Пъшева, Ирина 16 
Ранчев, Иван 80 
Роглекова, Екатерина 7 
Русева, Виляна Янкова 9 
Саки, Освалдо 95 
Сасу, Рита 2 96 
Симеонова, Гинка 81 
Скрейпек, Михал 97 
Славова, Мария 82 
Славчева, Светлана Неделчева 19 
Стайков, Ивайло 83 
Стаматев, Станимир 23 28 
Стоилов, Янаки 84 
Тодорова, Ваня 85 
Томова, Доротея 24 29 
Топчийска, Деница 5 86 
Тучило, Фабиана 98 
Хаджийска, Аделина 87 
Хаджийска, Петя 88 
Цонева, Силвия 89 
Чочова, Мария 90 103 
Шулева, Йоанна 91 
Янкулова, Радослава 92 
Ankum, Hans 93 
Deliev, Blagoy 43 
Dimova-Severinova, Doroteya 44 
Doncheva, Daniela 45 
Georgiev, Boyan T. 37 
Hadzhiyska, Petya 88 
Ivanov, Milen 47 
Kofanof, Leonid 57 
lieva, Antonia 49 110 
Marinova, Elina 58 
Mavrov, Momchil 111 114 
Mozzhuhina, Ghenka 94 
Mutafov, Krasimir 63 
Nedeleva, Petya 65 
Paunov, Hristo 72 
Pehlivanov, Konstantin 77 100 
Penchev, Georgi 74 107 
Ranchev. Ivan 80 
Sacchi, Osvaldo 95 
Sassu, Rita 2 96 
Skrejpek, Michal 97 
Slavova, Maria 82 
Stoilov, Yanaki 84 
Todorova, Vanya 85 
Tuccillo, Fabiana 98 
Yankulova, Radoslava 92 
Yordanov, Bogdan 11 50 
Yordanova, Zornitsa 51 
Zinovieva, Darina 46 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адвокатурата след първия български закон за адвокатите 52 
Административен контрол по устройство на територията и строителството 37 
Административният договор в правоприлагането след измененията в Административнопроцесуалния кодекс от 2018 г. 46 
Актуални въпроси в съдебната практика относно действие във времето на нормативните административни актове 73 
Анализ и оценка на фирмената стойност при мениджмънта на застрахователните брокерски фирми 101 
България и Обществото на народите 39 
Българските жени и правото им на образование 66 104 
Влияе ли лоялността върху пазарния дял и печалбите на компаниите? 27 
Влияние на инфлацията върху финансовото поведение на домакинствата 12 
Внедряване на интелигентни уреди в домакинствата у нас 115 117 
Въздействие на маркетинговата синергия върху резултатите на новите продукти 20 
Въпросът за образованието в текстовете на Търновската конституция 65 
Двадесет години от приемането на Закона за администрацията 77 100 
Действия на защитника във връзка със споразумението в наказателния процес 54 
Е-услугите и общините в България 99 116 
Европейският механизъм за стабилност и гръцката дългова криза 8 
Емоционални стимули чрез поезия за овладяване на тревога и стрес 1 118 
За някои конституционни аспекти на националното и държавното единство 43 
Заобикаляне на данъчния закон 58 
Защитата на изборите - защита на демокрацията в Древния Рим 70 
Изпълнителната власт според Търновската конституция 82 
Изследване на въздействията на стрес - тестовете в Европейския съюз 13 
Източници на съвременното българско наказателно право 45 
Институтът на условното осъждане като проявление на принципа на хуманизъм в наказателното право 56 
Исторически преглед на корупцията 7 
Компетентни органи във връзка с издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки по трансгранични дела 68 
Конституционното правосъдие и защитата на основните права 92 
Контролът за пропорционалност и правото на собственост 71 
Корпоративна социална отговорност и защитата на правата на човека 17 40 
Кратък анализ по възобновяване на административнонаказателното производство след последните законодателни промени в ЗАНН 42 
Личното и корпоративното подоходнооблагане като източници на местни приходи - възможности и предизвикателства 14 
Мерките за борба срещу организираната престъпна група в рамките на Европейския съюз 88 
Модели на социално влияние в различните организации 19 
Моделът на "Зелено управление" в кръговата икономика 9 
Мотивация на служителите чрез игровизация 10 18 
Наднационално унифициране на едикта на перегринския претор в Републиканския Рим 57 
Необходимост от подобряване и модернизиране на нормативната уредба на териториалното устройство и планиране 11 50 
Неосчетоводените фактури като основание за извършване на ревизия по чл. 122 от ДОПК 76 
Новости в административно-финансовите изисквания при електронните отчети и фактури между лечебните заведения и НЗОК 31 108 
Някои аспекти на "престъпленията в името на честта" 79 
Някои исторически бележки за развитието и значението на собствеността като гаранция за реализиране на човешките права и свободи 53 
Опазване на околната среда в териториите от "Натура 2000" като възможност за устойчиво развитие на туризма 25 106 
Оперативно-издирвателните мероприятия - правни диспропорции и парадокси 47 
Органи на изпълнителната власт в сферата на уврежданията в българското законодателство 60 
Осъждането като конституционно основание за освобождаване от публична длъжност 51 
Отражение на миграционните процеси върху пазара на жилищни имоти в България 23 28 
Пандемията от COVID-19 и упражняването на адвокатската професия в Германия 48 109 
Персоналната пенсия - правна възможност или субективно право? 90 103 
Перспективата на преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз по Закона за мерките срещу изпирането на пари 91 
Подсъдността по дела на потребители след промените в ГПК от 2018 г. 36 
Понятието за публично вземане и неговото развитие в българското право 78 
Правата на гражданите и тяхната защита чрез сезирането на Конституционния съд на Република България от омбудсмана 61 
Правен режим на верификацията на лекарства в България и в Европейския съюз 62 112 
Правни проблеми на спешната медицинска помощ в Република България 49 110 
Правомощия на областния управител по опазване на околната среда в Република България 74 107 
Правото да имаш права 59 
Правото на личен живот и неговите нарушения в деликатното право 89 
Правото на наследяване по завещание в две противоречиви решения на ВКС 75 
Превишаване пределите на неизбежната отбрана 85 
Предели на ограничаването на човешките права според Европейската конвенция за правата на човека 32 
Предпоставки за предявяването на иск за неоснователно обогатяване след прескрибирането на менителничния ефект 64 
Прекратяване на гражданското дело поради висящ процес в производството по обезпечение на бъдещ иск 38 
Признаци на понятията в правото. Умозаключения за тъждество в процеса на прилагане 44 
Принципът за равенство в правата и преките данъци в ЕС 81 
Принципът за съразмерност в изпълнителното производство по Административнопроцесуалния кодекс 33 
Промените в Административнопроцесуалния кодекс и гаранциите за пълноценно реализиране на правото на защита на гражданите в административния процес 69 
Пътят към създаване на Европейската прокуратура. Структура, компетентност и приложимо право 87 
Равенство на гражданите и равни процесуални права на страните в българското наказателно производство 67 
Разпоредителното съдебно заседание преодоля ли проблемите, свързани с неоправданото връщане на делата за доразследване и спазването на принципа за приключване на наказателните производства в разумни срокове? 80 
Регламентиране на стандарта "Passive House" за изграждане на почти-нулево енергиен сграден сектор в Европейския съюз 22 30 113 
Реформата на българската пенсионна система и скритият пенсионен дълг 102 
Решения на КЗК в производството по обжалване на актове на възложителя зо ЗОП 55 
Роботизацията в областта на медицината : Предизвикателствата на технологичния напредък 111 114 
Ролята на Европейската прокуратура за разследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз 41 
Свободата на изразяване и медиите в контекста на новия регламент на ЕС за защита на личните данни 5 86 
Слънцето и слънчевите цикли 105 
Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество 3 
Специална данъчна правосубектност 63 
Специфични фактори влияещи върху пазара на жилищни имоти в град София 24 29 
Спонтанността на обществения живот и свободният човешки избор 4 
Стандартизиран модел за счетоводно отчитане на инфраструктурните активи в публичния сектор 15 
Сто и четиредестет години от създаването на Търновската конституция 72 
Същност и счетоводни аспекти на суапа за обща доходност 16 
Таймшеър - инвестиция и ефективно управление на собствеността 21 26 
Трудовите права - между естествено-правните и юридико-позитивистичните възгледи за правата на човека 83 
Уредба на принципа на "забрана за връщане" (non-refoulement) 34 
Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси 6 35 
Юридическата отговорност за нарушения на закона от публични институции 84 
Il concetto del rischio - un confronto tra patto fiduciario e contratto di compravendita nel diritto romano 94 
Il mistero delle XII Tavole e il diritto penale 97 
La terra come eisorsa e come problema. Criteri di appartenza e modalita.orgajnizzative di "sfruttamento" nella Roma dei Re e della Prima Repubblica fino alle Leges Valeriae Horatiae 95 
Le laconisme extreme de papiniene 93 
The Anthropological Dimension of Divine Space. Reflections of on Human Actions Carried out in Greek Sanctuaries 2 96 
Use and Abuse of the Law: The Emulative Acts 98 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право 46 69 
Данъчно право - Европейски съюз 81 
Европейски съюз - право 41 87 
Защита на лични данни (GDPR) 5 86 
Конституционно право 43 51 92 
Корпоративна социална отговорност 17 40 
Корупция - исторически план 7 
Медицинско право 49 110 
Международно право 68 
Наказателно право - ЕС 91 
Наследствено право 75 
Организирана престъпност 88 
Права на човека 32 59 61 66 89 104 
Право 17 40 
Преподаватели - УНСС 24 29 
Римско право 57 70 93 94 95 97 98 
Роботизирани системи - здравеопазване 111 114 
Свобода на информацията 5 86 
Съдебна система 38 
Търновска конституция 65 72 82 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агенции за недвижими имоти 24 29 
адвокати 48 52 109 
адвокатура 52 
административен акт 37 
административен капацитет 99 116 
административен контрол 37 
административен процес 33 69 
административно право 33 
административнонаказателно производство 42 
Административнопроцесуален кодекс (АПК) 46 
астрономия 105 
бежанци 6 35 59 
борба с престъпността 47 
брокерски фирми 101 
ваканционна собственост 21 26 
ваканционни имоти 21 26 
верификация 62 112 
вещно право 98 
власт 19 
влияние 19 
възвращаемост 13 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 75 
Германия 48 109 
градски претор 57 
граждани 67 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 38 
Гърция 8 
данък върху доходите на физическите лица 14 
данъци 14 
данъчни измами 58 
данъчно право 58 63 78 81 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 76 
демокрация 82 
дисконтирани парични потоци 101 
доходи 12 
доходи на домакинствата 12 
Древна Гърция 2 96 
дългова криза 8 
е-управление 99 116 
е-услуги 99 116 
Еврозона 8 
европейска заповед за запор на банкови сметки 68 
Европейска конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) 32 71 
Европейска прокуратура 41 87 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 8 
Европейски съюз ( ЕС) 22 30 113 
едикти 57 
екологично строителство 22 30 113 
екология 25 106 
електроенергия 115 117 
електронни фактури 31 108 
емоции 1 118 
емоционални стимули 1 118 
енергийна ефективност 22 30 113 
ЕС 8 
ефекти 27 
жилища 23 28 
жилищен пазар 23 28 
жилищни имоти 24 29 
журналистика 5 86 
завещание 75 
Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) 42 
Закон за администрацията 77 100 
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 63 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 55 
Закон за хора с увреждания (ЗХУ) 60 
Закони на дванадесетте таблици 97 
законодателни промени 42 
застрахователни организации 101 
защита на лични данни 5 86 
здравеопазване 31 49 108 110 111 114 
Здравна каса 31 108 
зелени управленски практики 9 
земя 95 
злоупотреба с право 98 
злоупотреби 58 
игровизация 10 18 
избор 4 
избори 70 
изпълнителна власт 60 77 82 100 
изпълнителни органи на управление 60 
инвестиции 21 26 
иновативни технологии 111 114 
иновации 111 114 
Интернет на нещата ( IoT) 115 117 
инфлация 12 
инфраструктурни активи 15 
клиентска лоялност 27 
Кодекс за социално осигуряване (КСО) 90 103 
Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 55 
компетентност 87 
Конституционен съд 61 71 
конституционна жалба 92 
конституционно право 69 
конституционно правосъдие 84 92 
Конституция 43 
коронавирус 48 109 
корпоративна социална отговорност (CSR) 17 40 
корпоративно подоходно облагане 14 
корупция 7 70 
кредитен риск 16 
кредитни деривативи 16 
кръгова икономика 9 
култура 82 
лаконизъм 93 
лекарства 62 112 
лица без гражданство 59 
лично подоходно облагане 14 
маркетингова синергия 20 
медии 5 86 
медицинска апаратура 111 114 
международно право 34 
международно публично право 69 
менителнични ефекти 64 
мерки за сигурност 88 
местни приходи 14 
местно управление 14 
механизми 8 
миграции 23 28 
миграция 6 35 
модели 101 
морски граници 6 35 
мотивация 10 18 
МССПС 17 Имоти, машини, съоръжения 15 
наказателен процес 54 
наказателно право 45 56 97 
наказателно производство 67 
Наказателно процесуален кодекс (НПК) 80 
наследствено право 75 
наследяване 75 
Натура 2000 25 106 
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 31 108 
национално единство 43 
национално право 34 
недвижима собственост 21 26 
незаконни строежи 37 
неосчетоводени фактури 76 
неприкосновеност 89 
нови продукти 20 
нормативни актове 73 
областен управител 74 107 
образование 65 66 104 
обратно действие на правните норми 73 
обществен живот 4 
обществена земя 95 
обществени поръчки 55 
общество 4 
Обществото на народите 39 
общини 99 116 
ограничителни мерки 48 109 
околна среда 17 25 40 106 
омбудсман 61 
опазване на околната среда 74 107 
организация 19 
организирана престъпност 88 
Освобождение 65 
основни права 43 92 
оценяване 101 
пазар на жилища 23 24 28 29 
пазарен дял 27 
пандемия 48 109 
Папиниан 93 
пенсии 90 103 
пенсионна реформа 102 
пенсионна система 102 
перегрински претор 57 
печалба 27 
подоходно облагане 14 
поезия 1 118 
полицейска дейност 47 
поляризация 3 
потребление 12 
права и свободи на гражданите 61 
права на жените 66 104 
права на пациенти 49 110 
права на човека 17 32 40 53 82 83 
правна уредба 34 49 66 104 110 
правни инструменти 82 
правни норми 45 
право на Европейския съюз 34 69 
право на личен живот 89 
право на собственост 53 
правонарушение 84 
пране на пари 91 
преки данъци 81 
престъпления 79 
престъпност 47 
претори 57 
преторско право 57 
преход 82 
прокурор 54 
публична администрация 77 100 
равенство 43 67 
рентабилност 13 
ресурсна теория 20 
Римско право 57 70 93 94 95 97 98 
риск 13 94 
роботизация 111 114 
санкции 88 
светилище 2 96 
свобода на словото 5 86 
служители 10 18 
Слънце 105 
собственост 21 26 98 
социално неравенство 3 
спешна медицинска помощ 49 110 
спонтанност 4 
споразумение 54 
стрес 1 118 
стрес-тестове 13 
суап на обща доходност 16 
субективно право 90 103 
суверенитет 43 
счетоводно отчитане 16 
Съд на ЕС (СЕС) 91 
съдебна практика 38 
съдебно решение 45 
таймшеър 21 26 
териториално устройство 11 50 
тревога 1 118 
трудово право 83 
туризъм 25 106 
тълкувателни решения 45 
Търговски закон (ТЗ) 64 
Търновска конституция 65 72 
укрити данъци 76 
умни домове 115 117 
умни уреди 115 117 
управляемост 4 
устойчиво развитие 25 106 
устойчивост 9 
устройствено планиране 37 
устройство на територията 37 
фармацевтично законодателство 62 112 
фидуциарен пакт 94 
финансов ливъридж 13 
финансово право 69 78 
фирмена стратегия 27 
Фронтекс (Европейска агенция за гранична и брегова охрана) 6 35 
хеджиране 13 
храмове 2 96 
хуманизъм 56 
човешки права 59 79 
човешки ресурси 9 
юридическа отговорност 84 
юристи 93 
ager publicus 95 
ancient Greece 2 96 
COVID-19 48 109 
curie 95 
diritto penale 97 
diritto romano 95 
Droit romain 93 
fiducia 94 
La legge delle XII tavole 97 
laconisme 93 
legal abuse 98 
pactum fiduciae 94 
Papinien 93 
Passive House 22 30 113 
property 98 
property law 98 
risk 94 
Roman law 94 98 
sanctuaries 2 96 
temples 2 96 
terra 95 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Арент, Хана 59 
Маркс, Карл 59 
Папиниан 93 
Papinien 93 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 39 62 74 107 112 
Европейски съюз 62 81 88 112