Нови статии - август 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 82082

Андреева, Диана.  Възможности на инвестиционните инструменти за финансиране на културния сектор в България / Диана Андреева. // Докторантски етюди : Т. 1/2008 / Паскал Желев, Моника Моралийска, Христина Харизанова, Диана Андреева, Любомир Терзиев, Ралица Пандур  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2009, 117-145. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Култура - финансиране 
 00.003.2(497.2)
Ключови думи: 1. културен сектор 2. инвестиции 3. финансиране 4. финансиране на културата 5. валутен борд 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33514

- 2 -

 

Бояджиев, Филип.  Насоки за приложение на графичния дизайн в бизнеса / Филип Бояджиев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 62-67. 

   The article discusses modern business communication issues based on graphic design and the ability to communicate the message with visual language. Emphasis is put on using the graphic design to develop a company website. Practical advice is provided on how to build a corporate website layout with its core components, content, typography, color. 

   Прев.загл.: Guidelines for Graphic Design in Business

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/07.pdf 

 659
Ключови думи: 1. графичен дизайн 2. уеб дизайн 3. уеб сайт 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
 пълен текст 

Сист. No: 33367

- 3 -

Цб I 6131

Милушева, Пламена.  СУК - фактор във взаимоотношенията с доставчиците / Пламена Милушева, Доника Стоянова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 338-341. 

   В доклада се разглеждат основни аспекти на взаимоотношенията между организациите и техните доставчици. Въз основа на проведено изследване, се извършва съпоставка между фирми, в които е внедрена Система за управление на качеството и организации, в които подобна не е налице, по различни показатели в разглежданото направление. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 006.83
Ключови думи: 1. система за управление на качеството (СУК) 2. доставчици 3. управление на организацията 4. ISO 9000:2007 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33491

Философия

- 4 -

Цб II 91912

Батулева, Татяна.  Етиката на грижата : Прочети и перспективи / Татяна Батулева. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 11-37. 

1. Философия 
 17
Ключови думи: 1. философска етика 2. феминизъм 3. различия 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 33518

- 5 -

Цб II 91912

Белогашев, Георги.  Предметът на философията в презентационистката теория на американския неорализъм / Георги Белогашев. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 48-59. 

1. Философия 
 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 33520

- 6 -

Цб II 91912

Иванова, Анна.  Необходима ли е употребата на свидетелства за основателност на убежденията? / Анна Иванова. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 92-101. 

1. Философия 
 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 33522

- 7 -

Цб II 91912

Узунова, Деница.  Реабилитация на чувствената любов в епохата на немския романтизъм / Деница Узунова. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 38-47. 

1. Философия 
 1
Ключови думи: 1. романтизъм 2. женски образ 3. брак 4. идеализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 33519

Психология

- 8 -

Цб I 6131

Ангелова, Мина.  Методическа рамка за проучване демотивацията на човешките ресурси / Мина Ангелова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 285-288. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.32
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. мотивация 3. демотивация 4. конкурентно предимство 5. индустриални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 33483

- 9 -

Цб I 6131

Велева, Мария.  Възможности за управление на стреса на работното място в туристическите фирми / Мария Велева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 274-277. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 338.48  + 159.91
Ключови думи: 1. фирмено управление 2. туризъм 3. работен стрес 4. стрес-фактори 5. туристически фирми 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Психология 
  

Сист. No: 33480

- 10 -

Цб II 82081

Воденски, Горян.  Изследване на взаимовръзките между емоции, преценки и готовност за действие / Горян Воденски. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 240-246. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 159.942
Ключови думи: 1. психология 2. емоции 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Психология 
  

Сист. No: 33560

- 11 -

Цб II 91825

Емилова, Ирена.  Теории за междуличностни отношения в контекста на управлението на човешките ресурси / Ирена Емилова, Ирена Емилова Любенова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 126-132. 

   В разработката са посочени кратки характеристики на Теория за междуличностните отношения на Хари Стак Съливан; Теория на социалния обмен на Джордж Хоманс; Символическия интеракционизъм; Управление на впечатленията на Ървин Гофман и Концепция на транзакционния анализ на Ерик Бърн. Потвърдени са схващанията за междуличностна човешка природа. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.95/.96  + 174.8
Ключови думи: 1. междуличностни отношения 2. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 33089

- 12 -

Цб I 6131

Йорданова, Елена.  Фактори, влияещи върху етичното поведение в управлението / Елена Йорданова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 278-281. 

   Докладът разглежда самосъзнанието и емоционалността, като едни от важните фактори, оказващи влияние върху етичното поведение в управлението. Проблемът се анализира от гледна точка на възприемчивостта на личността към решенията в организацията и при определяне на взаимоотношенията при реализацията на управленския процес. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.32
Ключови думи: 1. етика 2. самосъзнание 3. емоции 4. управленски процеси 5. етично поведение 6. неетично поведение 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
  

Сист. No: 33481

- 13 -

Цб II 91825

Масалджийска, Стефка.  Емоционалната интелигентност - предпоставка за ефективна екипна работа / Стефка Масалджийска. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 477-490. 

   В съвременните условия изграждането и функционирането на екипи има ключова роля за успеха на бизнес организациите. Обхватът от характеристики на ефективния екип е широк. Важно място заемат такива от психологически характер, и по-конкретно свързани с емоционалната интелигентност - персоналната на всеки член на екипа и груповата на екипа като цяло. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 159.923  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. екипна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 33147

- 14 -

 

Проданов, Михаил.  Метод за оценка на личностния интегритет / Михаил Проданов. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 198-207. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 159.923.2
Ключови думи: 1. интегритет 2. поведение 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33464

- 15 -

 

Стефанова, Соня.  Социалнопсихологическа характеристика на човешките потребности / Соня Стефанова. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 286-292. 

 15
Ключови думи: 1. потребности 2. личност 3. среда 4. дейност 5. чувства 6. развитие 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33649

- 16 -

Цб I 6131

Стоянова, Станислава Красимирова.  Съвременната организация - стимулатор и ограничител на индивидуалното и групово поведение / Станислава Красимирова Стоянова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 282-284. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.32
Ключови думи: 1. организационно поведение 2. организация 3. управление 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Управление 
  

Сист. No: 33482

- 17 -

Цб II 82082

Терзиев, Любомир.  Индивидуално учене при човека / Любомир Терзиев. // Докторантски етюди : Т. 1/2008 / Паскал Желев, Моника Моралийска, Христина Харизанова, Диана Андреева, Любомир Терзиев, Ралица Пандур  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2009, 146-168. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 159.923  + 37.03
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. обучение 3. вътрешна мотивация 4. икономика на знанието 5. психология на личността 6. теории в обучението 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Образование 
  

Сист. No: 33515

- 18 -

Цб II 82081

Тодорова, Даниела.  Личностов тип Д и клинична депресия при сърдечно-съдови заболявания / Даниела Тодорова. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 247-257. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 159.923
Ключови думи: 1. психология 2. депресия 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
  

Сист. No: 33561

Религия

- 19 -

Цб II 91812

Iliev, Petkan.  The Participation of the Bulgarian Orthodox Church in RDP - Regional Differences / Petkan Iliev. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 80-52 р. : with tabl.; fig.. 

1. Българска православна църква 2. Регионална политика - България 
 281.962  + 332.14
Ключови думи: 1. Българска православна църква 2. регионални различия 3. Bulgarian Orthodox Church 4. Rural Development Program 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Религия 
  

Сист. No: 33236

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 20 -

Цб CD 265

Атанасов, Атанас.  Изследване на стратегическите документи, чрез които се провежда политика по заетостта в България / Атанас Атанасов, Жасмина Саръиванова. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 109-120. 

   В доклада са представени резултатите от изследваните стратегически документи, чрез които се провежда политиката по заетостта в България през последните 10 години. Анализът се базира както на налична информация, така и на специално проведено анкетно проучване сред експерти от държавната администрация, ангажирани с изпълнението на политиката по заетостта. Изследвани са основните принципи заложени в документите, съответствието им с релевантните действащи нормативни актове в страна и с Методологията за стратегическо планиране в Република България. 

   Прев.загл.: STUDY OF THE STRATEGIC DOCUMENTS THROUGH WHICH THE EMPLOYMENT POLICY IN BULGARIA IS IMPLEMENTED

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 311.4  + 331.45
Ключови думи: 1. заетост 2. статистическа информация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33183

- 21 -

Цб II 91912

Георгиев, Венцислав.  Равнопоставеност на половете в германската христиндемокрация / Венцислав Георгиев. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 131-137. 

1. Демокрация 2. Права на жените - Германия 
 316.3(=30)-021.23  + 321.7
Ключови думи: 1. равенство на половете 2. права на жените 3. общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 33530

- 22 -

Цб II 91825

Димитрова, Силвия Тодорова.  Читалищата и устойчивото развитие на градовете / Силвия Тодорова Димитрова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 363-374. 

   Докладът разглежда читалище "Напредък 1901" - гр. Разград и приносът на неговата дейност за постигане на целите за устойчиво развитие.Основно той се проявява относно националната идентичност и самосъзнание, опазване и популяризиране на наследството, представяне на местната култура в и извън страната, равен достъп до култура, социално сближаване и образованието на гражданите.След културните резултати, най-видими са социалните трансформации (социално включване, равенство на половете, между поколенията и др. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 2. Читалище "Напредък 1901" - град Разград - обществена роля 
 316.3:502.3(497.215.1)  + 00(497.215.1)
Ключови думи: 1. културна политика 2. градове 3. читалища 4. политики за устойчиво развитие 5. културни ценности 6. социални трансформации 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33131

- 23 -

Цб ІІ 82082

Димов, Мартин.  Измеренията на виртуалната култура и социалната ангажираност в Интернет / Мартин Димов. // Докторантски етюди : Т. 2/2009 / Цветелина Янчева, Диана Маринова, Десислава Касабова, Ивайло Иванов, Моника Моралийска, Мартин Димов  (София). - София : Авангард Прима, 156-185. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 004.7  + 311.2
Ключови думи: 1. Интернет 2. виртуална среда 3. Web 2.0 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33574

- 24 -

Цб I 6131

Зафирова, Цвета.  Творческите индустрии като алтернатива за развитие на градовете / Цвета Зафирова, Силвия Димитрова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 44-47. 

   Направен е анализ на теоретичните възгледи на различни учени, в тълкуването на специфичната терминология, изясняваща приложението на творческите индустрии за развитието на съвременните градове. Защитена е тезата, че в периода на икономическа криза, а и в силно динамичната и конкурентна среда, е необходим нов подход в публичното управление, който е свързан с творческите индустрии. Добрите практики показват, че осъществяването на концепцията за творческите градове би им помогнала за постигане на икономически растеж. Целта на доклада е изследване на концепцията за творческите градове и възможностите й за приложение в периода на икономическа криза. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 316.334.56  + 7.010.4
Ключови думи: 1. творчески индустрии 2. творчески градове 3. творческа класа 4. творческа среда 5. творчески клъстери 6. икономическа криза 7. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33303

- 25 -

Цб II 91922

Кинева, Тодорка.  Баланс между семеен и прлофесионален живот - предизвикателство пред жените по време на криза / Тодорка Кинева. // Попова,  Марина. Сборник с наградени научни разработки от Трети докторантски конкурс / Марина Попова, Мариета Христова, Тодорка Кинева. - София : Европейски съюз, 36-49. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Жени - професии 
 316.346.2  + 396
Ключови думи: 1. жени 2. женски труд 3. семейни отношения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 33628

- 26 -

 

Терзиев, Венелин.  Методология за оценка на системата за превенция на проституцията / Венелин Терзиев, Христо Бонев. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 121, 2018, 171-203. 

 316
Ключови думи: 1. проституция 2. сексуална експлоатация 3. Директива 2011/36/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 33334

- 27 -

 

Христозова, Галя.  Социални мрежи, социални медии и езикова грамотност / Галя Христозова, Диана Попова. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 5-30. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 316.454.5
Ключови думи: 1. мотивация на персонала 2. игровизация 3. социални мрежи 4. социални медии 5. езикова грамотност 6. интернет комуникации 7. онлайн комуникации 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33441

- 28 -

 

Шопова, Маргарита.  Динамика на енергийното потребление на домакинствата в България за периода 1999–2009 г. / Маргарита Шопова. // Народностопански архив, 2011, N 3, 122-138. 

 312
Ключови думи: 1. потребление на електроенергия 2. потребление на домакинствата 3. статистическа отчетност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33164

- 29 -

 

Bratanova, Kalina.  The Metaphorical Construction of Immigration: Bulgaria’s Image in The Sunday Times (2004-2015) / Kalina Bratanova, Rositsa Ishpekova. // Economic Alternatives, 2019, N 3, 483-508. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16395 

 316.334.2
Ключови думи: 1. имиграция 2. имидж 3. България 4. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33070

- 30 -

 

Bundzhulov, Andrey.  Symbolic Economy of Politics: Transfers of Economic Categories into the Political Field / Andrey Bundzhulov, Андрей Бунджулов. // Yearbook of UNWE, 2019, 47-68. 

   This study is an attempt to delineate the symbolic economy of politics as transitions - translations - transfers of economic categories into the political field. The specific transformations (inversions) that take place in the modern capitalism in the way of functioning of economic structures, leading to the spreading of capital and market motivations and phenomena as those of commodity fetishism into all social fields, and more specifically into the political field as phenomena of political fetishism. The autonomizations and heteronomizations of social fields under the pressure of capital and market forces and motivations. The mutual mediation of the economic, juridical, and political structure by the development of hybrid structures of formal equality and market freedom, of anonymous publicness of modern market and democracy. Approaches to the study of these changes are found in Pierre Bourdieu's conceptions on the 'symbolic economy of social practices' and on delegation and political fetishism, as well as in Michel Foucault's idea of 'the market as a place of truth' (veridiction and falsification) of the practices of governing, as formulated in his course of lectures in the Coll?ge de France entitled 'The Birth of Biopolitics'. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No03_Bundzhulov.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 316  + 330
Ключови думи: 1. symbolic economy 2. political fetishism 3. political economy 4. символна икономика 5. политически фетишизъм 6. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
 пълен текст 

Сист. No: 33084

- 31 -

 

Csorba, Luiela Magdalena.  Drugs Consumer Protection – a Socio- Economic Point of View Regarding Drugs Safety / Luiela Magdalena Csorba. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 262-282. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/18139 

 663.99  + 316.62
Ключови думи: 1. наркотици 2. защита на потребителите 3. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33391

- 32 -

 

Mihailova, Katia.  Bulgarian Intellectuals in the Mirror of Their Collective Public Positions (2005 - 2019) / Katia Mihailova. // Yearbook of UNWE, 2019, 147-172. 

   The paper presents results of content analyses of 69 public collective positions of Bulgarian intellectuals, published in the internet media in the period of 2005-2019. The research question is what the image of the Bulgarian intellectuals in the mirror of their public collective positions is. Theoretical roots of the research are in the sociology of intellectuals and sociology of interventions. It is built on the works on intellectuals and intellectual field of the classic sociologists from XX century, as well as their new millennium successors. This study poses a number of questions for further research. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No07_Mihailova.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 316.77
Ключови думи: 1. intellectuals 2. public collective positions 3. petitions 4. open letters 5. интелектуалци 6. обществено мнение 7. отворени писма 8. петиции 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
 пълен текст 

Сист. No: 33144

- 33 -

 

Nonchev, Andrey.  Contemporary Economic Sociology: Towards Theoritical Synthesis of Sociological and Economic Knowledge / Andrey Nonchev. // Yearbook of UNWE, 2019, 239-252. 

   The paper examines the complex and contradictory relationships between sociological and economic science in the decades of their coexistence. Emphasis is placed on the heuristic potential of the more intensive interaction of sociological and economic analysis since the 70s of the last century. The article discusses three methodological approaches within which the sociological and economic perspectives intersects - neoinstitutionalism, social network analysis, economic and sociological theories of rational choice. Some key ideas of contemporary economic sociology aimed at seeking a theoretical synthesis between sociological and economic knowledge are also outlined. In conclusion, comments are made on some global trends of modernity, which require the development and upgrading of the theoretical principles of the new economic sociology. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No11_Nonchev.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 316
Ключови думи: 1. economic sociology 2. neoinstitutionalism 3. social network analysis (SNA) 4. rational choice theory 5. икономическа социология 6. неоинституционализъм 7. социално-мрежови анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
 пълен текст 

Сист. No: 33161

- 34 -

 

Stoyanov, Alexander.  State Capture: From Theory to Piloting a Measurement Methodology / Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov. // Yearbook of UNWE, 2019, 19-46. 

   The objective of this paper is to present a method to measure and quantitatively assess the prevalence of state capture. This phenomenon refers to the emergence of private interests which, in the course of modernization and growth tend to become dominant (in a sector, in the economy or globally). The assessment of this phenomenon is controversial and depends on the dominant perceptions of norm and deviation from the norm embedded in laws and regulations. In the context of the European civilizational model, and the Weberian state ideal, the norm postulates that all interests and actors should be regarded equal and no specific privileges should exist. The paper is based on the idea that the functional nature of the capture process (the acquisition of privileged status) can be achieved not only by influencing the adoption of regulations and rules but also through other mechanisms. At a general level, state capture could be described as virtual privatization of the state functions which ensures a systemic privilege for captors. Depending on who the captors are (business, government officials, parties, politicians, etc.) capture could include combinations of multiple base mechanisms. The concrete state capture assessment methodology used focuses exclusively on business capture and includes three groups indicators of state capture: business capture pressure assessment, institutional enablers, environmental enablers. This theoretical structure has been tested using factor analysis. Pilot test data from five countries have been merged to produce 1605 different institutional assessments. The factor analysis generally confirms the initial theoretical assumptions about the structure of indicators necessary to assess state capture vulnerabilities. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No02_Stoyanov,%20Gerganov.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 328.185
Ключови думи: 1. corruption 2. state capture 3. корупция 4. превзета държава 5. злоупотреба с власт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
 пълен текст 

Сист. No: 33075

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 35 -

Цб I 6131

Антонова, Диана Антонова.  Социално отговорният маркетинг на медиите / Диана Антонова Антонова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 19-24. 

   Докладът представя изследване за значимостта на темата за социално отговорния маркетинг според практиката на регионалните медии. Приложен е методически инструментариум за изследване значението на социално отговорния маркетинг в политиката на медиите и се представят резултати от полево проучване за значението на корпоративната социална отговорност в практиката на медиите в Русенския регион. . 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 07  + 005.35
Ключови думи: 1. медиен маркетинг 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 33298

- 36 -

 

Бояджиев, Филип.  Използане на непечатни медии в агенциите за недвижими имоти / Филип Бояджиев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 132-137. 

   The Internet and the development of computer, information and communication technologies lead to radical changes in the mass media. The article discusses the essentials, key features and types of unpublished media and the opportunities they give to the work of real estate. 

   Прев.загл.: Use of Digital Media in Real Estate Agencies

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/08.pdf 

 332.8  + 07
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. агенции за недвижими имоти 3. медии 4. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
 пълен текст 

Сист. No: 33353

- 37 -

 

Бояджиев, Филип.  Насоки за приложение на графичния дизайн в бизнеса / Филип Бояджиев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 62-67. 

   The article discusses modern business communication issues based on graphic design and the ability to communicate the message with visual language. Emphasis is put on using the graphic design to develop a company website. Practical advice is provided on how to build a corporate website layout with its core components, content, typography, color. 

   Прев.загл.: Guidelines for Graphic Design in Business

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/07.pdf 

 659
Ключови думи: 1. графичен дизайн 2. уеб дизайн 3. уеб сайт 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
 пълен текст 

Сист. No: 33367

- 38 -

Цб I 6131

Димитрова, Яница Петкова.  Значението на новите медии за промяната на корпоративната култура / Яница Петкова Димитрова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 270-273. 

   Новите медии /Web 2.0 ; Web 3.0/ и възможностите, които предлагат, могат да бъдат прилагани успешно в програмите за промяна на корпоративната култура. Успешното управление на инструментариума на новите медии във връзка с реализацията на промяна на корпоративната култура ще подпомогне възможността на организациите да оцеляват, да се развиват и да се променят в условията на динамиката на съвременната бизнес среда. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 077.5
Ключови думи: 1. корпоративна култура 2. корпоративна комуникация 3. нови медии 4. уебсайт 5. социални мрежи 6. управление на промяната 7. организационна комуникация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 33479

- 39 -

 

Лукова, Калина.  Експресивни езикови средства в блогове на журналисти / Калина Лукова, Веселина Ватева. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 31-65. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 070
Ключови думи: 1. блог 2. журналистика 3. езикови средства 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 33442

- 40 -

 

Стефанов, Цанко.  Връзките с обществеността и тяхното място в комуникационната политика на организацията / Цанко Стефанов. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 121, 2018, 300-320. 

 07
Ключови думи: 1. връзки с обществеността 2. специалисти 3. PR 4. мениджърска отговорност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 33341

- 41 -

Цб II 91920

Тодоров, Александър.  Radio Ownership in Bulgaria : A Social Network Analysis / Александър Тодоров. // Сборник с наградени научни разработки от Първи докторантски конкурс / Маргарита Борисова, Зорница Йорданова, Александър Тодоров. - София : Европейски съюз, 30-47. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Медии - радио и телевизия 
 075.1(497.2)
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. радио 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 33617

- 42 -

 

Филипов, Милен.  Характеристика на стила на комуникация на българския университет във Facebook / Милен Филипов. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 66- 102. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 077.5  + 378
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. университети 3. Фейсбук 4. Facebook 5. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Образование 
  

Сист. No: 33444

- 43 -

 

Angova, Stella.  Dynamics of Communication Professions and Competencies / Stella Angova, Maria Nikolova, Ivan Valchanov. // Yearbook of UNWE, 2019, 305-320. 

   In this text we identify the current professional profile of those employed in the communications sector - journalists, PR experts and advertisers. The main argument is that the introduction of technology leads to a redefinition of communicators' expertise and the emergence of specific new professional roles. There are major transformations going on in each of the professions - new professional roles and requirements appear that demand advanced competences, which we have examined from the point of view of technological competencies, digital content competencies and strategic competencies. Our documentary and content analysis of open positions in global job offering and finding websites has shown that in the communication professions there is a convergence of professional expertise and at the same time preserving the professional identity. The presence of convergent competencies does not result in a blurring of the boundaries between the different communication sectors, but elevates those sectors to a new level of technological narrative, without depersonalizing their autonomy and social role. The research shows the growing tendencies regarding the digital content, concretises the new professional communication roles and highlights the expertise requirements of the business sector. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No16_Angova,%20Nikolova,%20Valchanov.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 659.3  + 331.54
Ключови думи: 1. communications 2. journalism 3. public relations 4. advertising 5. communication competencies 6. professional roles 7. job descriptions 8. комуникации 9. журналистика 10. връзки с обществеността 11. реклама 12. комуникативна компетентност 13. длъжности 14. длъжностна характеристика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
 пълен текст 

Сист. No: 33231

- 44 -

 

Koch-Kozhuharova, Daniela.  The Language of Populism: Donald Trump and Nicolas Maduro / Daniela Koch-Kozhuharova, Kalina Ishpekova-Bratanova. // Yearbook of UNWE, 2019, 99-122. 

   The paper carries out a comparative analysis of the populist rhetoric and style of US populism and Venezuelan populism with the major aim to possibly identify commonalities and differences. Thus it has set the goal to outline the specific features of populism as a language and the possible theoretical and methodological framework within which it can be examined. The empirical material that has been subject to analysis comprises US President Trump's tweets on Venezuela and Venezuelan President Maduro's TV statements on the United in the period January - March 2019, at the height of Venezuela's humanitarian crisis. The findings suggest that, despite the divergence in terms of political culture and ideological assumptions, the two populist leaders show strong similarities with regard to linguistic devices and discursive strategies. They are both involved in an anti-establishment discourse, where the status quo is rendered as a crisis situation that certainly needs immediate rectification and emergency measures. Such ideas are suggested through the use of coarse language and straightforward and vulgar vocabulary. The populist leader is presumably the mouthpiece of the moral and sovereign people and reportedly tends to speak the truth, which is suggested through the recurrent use of the modal verbs and rare use of any hedging devices. Their insistence on their version of the truth is fortified by the use of highly modal verbs such as shall and will. Furthermore, neither transitivity nor nominalizations are used. Instead the two world leaders make unequivocal assumptions about one another as the root of evil in a democratic world. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No05_Koh-Kozhuharova,%20Ishpekova-Bratanova.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 32  + 316.77
Ключови думи: 1. populism 2. social media 3. critical discourse analysis 4. популизъм 5. социални медии 6. критически дискурсивен анализ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Езикознание. Литературознание 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
За него: 1. Тръмп, Доналд 2. Мадуро, Николас 3. Trump, Donald 4. Maduro, Nicolas 
 пълен текст 

Сист. No: 33107

- 45 -

 

Mihailova, Katia.  Bulgarian Intellectuals in the Mirror of Their Collective Public Positions (2005 - 2019) / Katia Mihailova. // Yearbook of UNWE, 2019, 147-172. 

   The paper presents results of content analyses of 69 public collective positions of Bulgarian intellectuals, published in the internet media in the period of 2005-2019. The research question is what the image of the Bulgarian intellectuals in the mirror of their public collective positions is. Theoretical roots of the research are in the sociology of intellectuals and sociology of interventions. It is built on the works on intellectuals and intellectual field of the classic sociologists from XX century, as well as their new millennium successors. This study poses a number of questions for further research. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No07_Mihailova.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 316.77
Ключови думи: 1. intellectuals 2. public collective positions 3. petitions 4. open letters 5. интелектуалци 6. обществено мнение 7. отворени писма 8. петиции 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
 пълен текст 

Сист. No: 33144

- 46 -

Цб II 91908

Nedikj, Jasna Bacovska.  EU Media Policies in the Context of Cultural Identity / Jasna Bacovska Nedikj, Ljubinka Andonovska. // Европейският съюз - нов старт? : Доклади от втора международна конференция на Катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" / Науч. ред. Ингрид Шикова и др.. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 144-153. 

   Библиогр. под линия

1. Медийни политики - Европейски съюз 
 339.923:061ЕС  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. масмедии 3. информационно общество 4. културна идентичност 5. глобализация 6. media policies 7. globalization 8. cultural identity 9. information society 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33504

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 47 -

Цб II 91912

Александров, Николай.  Неолиберализмът в Германия: ордолиберализмът и социалното пазарно стопанство / Николай Александров. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 138-151. 

1. Неолиберализъм - германски модел 
 32.01  + 330.8
Ключови думи: 1. неолиберализъм 2. хуманизъм 3. икономическа свобода 4. пазарно стопанство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33533

- 48 -

Цб II 91912

Георгиев, Венцислав.  Равнопоставеност на половете в германската христиндемокрация / Венцислав Георгиев. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 131-137. 

1. Демокрация 2. Права на жените - Германия 
 316.3(=30)-021.23  + 321.7
Ключови думи: 1. равенство на половете 2. права на жените 3. общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 33530

- 49 -

Цб II 91919

Димова, Мария.  Политическото лидерство и неговото проявление във Фейсбук (През призмата на президентските избори в България, 2016 г.) / Мария Димова. // Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 157-181. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 316.46.000.32
Ключови думи: 1. политическо лидерство 2. лидери 3. вътрешна политика 4. социални мрежи 5. Facebook 6. президентски избори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Радев, Румен 2. Каракачанов, Красимир 
  

Сист. No: 33645

- 50 -

Цб II 91890

Казанджиев, Христо.  Руските енергийни проекти в България и рисковете за Централна и Югоизточна Европа / Христо Казанджиев, Иван Хиновски. // България и светът 2019 : Годишен анализ на Евро-атлантическия център за сигурност / Цветан Цветанов и др.; Дизайн на кор. Дамян Дамянов; Отг. ред. Николай Алексиев; Науч. ред. Евелина  (София). - София. - София : Сиела Норма АД, 2020, 73-90. 

   Чрез аналитична ретроспекция на развитието на руски енергийни проекти в България и ролята на българските правителства през годините е проследена логиката на Русия за повишаване на политическото и икономическото й влияние в региона на Югоизточна и Централна Европа, както и рисковете, произтичащи от това. 

1. България и светът - политика, сигурност - 2019 г. 
 327  + 620.9.000.32(470)(497.2)
Ключови думи: 1. Газпром 2. Южен поток 3. Турски поток 4. АЕЦ "Белене" 5. енергийни проекти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Русия 2. България 
  

Сист. No: 33624

- 51 -

 

Киров, Кирил.  Приемане с изменения на предложение за сключване на договор според конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки / Кирил Киров. // Бизнес и право, 2019, N 4, 51-62. 

 341
Ключови думи: 1. международно право 2. конвенции на ООН 3. международни търговски отношения 4. международни продажби 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 33124

- 52 -

Цб П ІІ 215

Колодко, Гж. В.  Последствия. Экономика и политика в постпандемическом мире / Гж. В. Колодко. // Вопросы экономики, 2020, N 6, 25-44. 

   Последиците от пандемията на коронавирус, която разтърси цялото земно кълбо, доведоха до тежка хуманитарна, социална, икономическа и финансова криза. Напрежението в отношенията между САЩ и Китай ще ескалира, геополитиката и геоикономиката ще се променят. Конфронтацията между демокрацията и авторитаризма ще се засили, придружена от трансформацията на синергията между пазара и държавата. 

 338.2  + 32
Ключови думи: 1. пандемия 2. коронавирус 3. кризи 4. икономическа политика 5. демокрация 6. рецесия 7. депресия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33404

- 53 -

Цб II 91890

Кръстев, Николай.  Руският шпионаж на Балканите / Николай Кръстев. // България и светът 2019 : Годишен анализ на Евро-атлантическия център за сигурност / Цветан Цветанов и др.; Дизайн на кор. Дамян Дамянов; Отг. ред. Николай Алексиев; Науч. ред. Евелина  (София). - София. - София : Сиела Норма АД, 2020, 105-120. 

   Анализира се разузнавателния интерес на Руската Федерация към Балканите като стратегически регион с ключово значение за транспортните и енергийни коридори между Изтока и Запада. Разглежда се дейността на руските специални служби в Сърбия, България, Черна гора, Македония и Гърция, като се прави заключение, че засилената им дейност цели да дестабилизира тези държави и да разколебае местните елити и общества в евро-атлантическата им ориентация. 

1. България и светът - политика, сигурност - 2019 г. 
 327.84(470)
Ключови думи: 1. руски шпионаж 2. Западни Балкани 3. дестабилизации 4. политически елит 5. демотивация 6. шпионски войни 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. Балкани 
  

Сист. No: 33629

- 54 -

Цб II 91890

Кънчев, Румен.  Глобалната среда за сигурност и нейната динамика през 2019 г. / Румен Кънчев. // Цветанов,  Цветан. България и светът 2019 : Годишен анализ на Евро-атлантическия център за сигурност / Цветан Цветанов и др.; Дизайн на кор. Дамян Дамянов; Отг. ред. Николай Алексиев; Науч. ред. Евелина  (София). - София. - София : Сиела Норма АД, 2020, 17-48. 

   Изследва се структурата и динамиката на световната политическа сцена след "периода на Студената война". Анализирани са основните геополитически интереси и цели на трите световни сили днес - САЩ, Китай и РФ, и динамиката на тяхното съперничество. Изследвана е абстрактната структура на архитектурата за сигурност в условията на начално формиране на триполюсен модел на международните отношения. 

1. България и светът - политика, сигурност - 2019 г. 
 327
Ключови думи: 1. стратегическо съперничество 2. Близък Изток 3. среда на сигурност 4. международни отношения 5. руско-украински конфликт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Китай 3. Русия 4. Югоизточна Азия 5. Източна Азия 
  

Сист. No: 33620

- 55 -

Цб II 91890

Кънчев, Румен.  Военният баланс в Черно море / Румен Кънчев, Съби Събев. // България и светът 2019 : Годишен анализ на Евро-атлантическия център за сигурност / Цветан Цветанов и др.; Дизайн на кор. Дамян Дамянов; Отг. ред. Николай Алексиев; Науч. ред. Евелина  (София). - София. - София : Сиела Норма АД, 2020, 49-72. 

   Статията анализира геополитическите и военно-стратегическите реалности в разширения Черноморски регион. 

1. България и светът - политика, сигурност - 2019 г. 
 327  + 355.02
Ключови думи: 1. Черноморски регион 2. Евразийски съюз 3. анексиране на Крим 4. военен баланс 5. НАТО 6. отбрана 7. геополитика 8. Адаптирано предно присъствие 9. Европейско възпиране 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Крим 2. САЩ 3. Черно море 4. Турция 
  

Сист. No: 33622

- 56 -

Цб II 91919

Маркова, Лилия Ст.  Идентичност и конфликти : случаят Босна и Херцеговина / Лилия Ст. Маркова. // Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 101-126. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 327  + 949.71
Ключови думи: 1. международни отношения 2. Босна и Херцеговина 3. Западни Балкани 4. национални идентичности 5. национализъм 6. бивши югославски републики 7. етнически конфликт 8. турско влияние 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Босна 2. Херцеговина 3. Югославия 4. Сърбия 5. Русия 
  

Сист. No: 33641

- 57 -

Цб II 91912

Марковска, Ангелина.  Хагският трибунал - дипломатическо задкулисие и политическо правосъдие "AD HOC" / Ангелина Марковска. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 105-121. 

1. Дипломация 
 32
Ключови думи: 1. дипломация 2. либерална демокрация 3. ООН 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Югославия 
  

Сист. No: 33525

- 58 -

Цб II 91890

Петкова, София.  Вътрешната сигурност на ЕС : залогът, предизвикателствата и добавената стойност на Европол и Фронтекс / София Петкова. // България и светът 2019 : Годишен анализ на Евро-атлантическия център за сигурност / Цветан Цветанов и др.; Дизайн на кор. Дамян Дамянов; Отг. ред. Николай Алексиев; Науч. ред. Евелина  (София). - София. - София : Сиела Норма АД, 2020, 121-139. 

   Разглеждат се основните предизвикателства пред сигурността на ЕС - тероризъм и миграция, връзката помежду им и с организираната престъпност. На фона на нарастващия трансграничен характер на заплахите пред сигурността, работата на агенциите на ЕС - Европол и Фронтекс, генерират особено важна добавена стойност чрез интегриран подход и иновативни решения. Полезността на работата им е илюстрирана и от нарастващия им мандат, естеството и обема на задачите им. 

1. България и светът - политика, сигурност - 2019 г. 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. вътрешна сигурност 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. миграция 4. тероризъм 5. организирана престъпност 6. популизъм 7. Европол 8. Фронтекс (Европейска агенция за гранична и брегова охрана) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33630

- 59 -

Цб II 91917

Попова, Марина.  Сравнителен анализ на развитие и функциониране на Българския лицей "Христо Ботев" в Букурещ и Профилираната гимназия "Михай Еминеску" в София / Марина Попова. // Стоименова,  Борислава. Докторантски етюди : Т. 7. : Т. 7/2014 / Борислава Стоименова, Васил Гечев, Марина Попова, Надя Галина, Симона Ганова, Нина Николова; Предс. : Авангард Прима, 73-88. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 327(497.2)(498)
Ключови думи: 1. образование 2. двустранни отношения 3. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 
Географски понятия: 1. София 2. България 3. Букурещ 4. Румъния 
  

Сист. No: 33610

- 60 -

Цб II 91912

Стоянова-Енчева, Олга.  Влиянието на социалните стереотипи върху процеса на интеграция на арабските имигранти в европейските държави / Олга Стоянова-Енчева. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 122-130. 

1. Имигранти 
 325.25
Ключови думи: 1. араби 2. имигранти 3. обществено мнение 4. интеграция 5. социализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33528

- 61 -

Цб II 91919

Тодоров, Емил.  Суверените фондове - явление в международните отношения / Емил Тодоров. // Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 20-43. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 327.003.1
Ключови думи: 1. суверени фондове 2. международни отношения 3. икономически измерения 4. политически измерения 5. инвестиции 6. Индекс за прозрачност "Линабург-Мадуел" 7. глобална финансова криза 8. Принципите от Сантяго 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33638

- 62 -

Цб II 91890

Христов, Христо.  Справяне с тоталитарното комунистическо минало в България - проблеми и постижения / Христо Христов, Евелина Келбечева. // България и светът 2019 : Годишен анализ на Евро-атлантическия център за сигурност / Цветан Цветанов и др.; Дизайн на кор. Дамян Дамянов; Отг. ред. Николай Алексиев; Науч. ред. Евелина  (София). - София. - София : Сиела Норма АД, 2020, 141-160. 

1. България и светът - политика, сигурност - 2019 г. 
 321.64(497.2)  + 949.72.06
Ключови думи: 1. тоталитарен комунистически режим 2. декомунизация 3. политическа лустрация 4. досиета 5. държавна сигурност 6. историческа памет 7. образование 8. правосъдие 9. справедливост на прехода 10. правова държава 11. достъп до архиви 12. образователна реформа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33631

- 63 -

Цб II 91908

Andonovski, Jovan.  Public Opinion and EU Accession - Basic in Political Rhetoric / Jovan Andonovski. // Европейският съюз - нов старт? : Доклади от втора международна конференция на Катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" / Науч. ред. Ингрид Шикова и др.. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 165-181. 

1. Политическа реторика 
 32.019.5  + 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. политическа реторика 2. обществено мнение 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33507

- 64 -

 

Bakalova, Maria.  The Concept of Group Rights from Universalist-Particularist Perspective and Beyond / Maria Bakalova, Blaga Blagoeva. // Yearbook of UNWE, 2019, 173-204. 

   The issue of group rights is not a new one for political thought and practice. In late 20thearly 21st century it has resurfaced in political-international discourses and practices and normative-theoretical debates. The concept of group rights is of interest because of the normative, evaluative, and descriptive role it plays both in theory and practice and it is its debatable nature that we are interested in. Our main argument is that the concept of group rights reveals significant shortcomings for as much it is justified, at the same time it appears to be unsustainable (theoretically and empirically) for a number of reasons. We begin with a discussion of the concept of group rights in the universalist-vs.-particularist perspective and go beyond it to introduce the "group rights" debates and critically discuss its inherent controversies. We use a history-of-ideas approach to introduce the origin and evolution of the more general concept of "rights" as the natural setting within which the concept of "group rights" is tackled. Then we apply methods of substantive conclusions and of normative and political analyses of concepts that are pertinent to both normative political theory and to political science. The study reveals that straightforward and clear-cut "black-and-white" claims are hard to sustain when it comes to the justification, necessity, implications or functional usefulness related to the concept of group rights. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No08_Bakalova,%20Blagoeva.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 342.7  + 32.01
Ключови думи: 1. human rights 2. group rights 3. collective rights 4. права на човека 5. групови права 6. колективни права 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 33152

- 65 -

Цб II 91812

Bozmarova, Adedla Rumenova.  Crisis Communications in the Refugee Crisis in Bulgaria / Adedla Rumenova Bozmarova. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 96-105 p. : with fig.. 

1. Бежанска криза 2. Бежанци - България 3. Кризисен мениджмънт 
 325.25  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на кризи 2. бежанци 3. бежанска криза 4. кризисна комуникация 5. refugee crisis 6. crisis management 7. crisis communications 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Управление 
  

Сист. No: 33238

- 66 -

 

Koch-Kozhuharova, Daniela.  The Language of Populism: Donald Trump and Nicolas Maduro / Daniela Koch-Kozhuharova, Kalina Ishpekova-Bratanova. // Yearbook of UNWE, 2019, 99-122. 

   The paper carries out a comparative analysis of the populist rhetoric and style of US populism and Venezuelan populism with the major aim to possibly identify commonalities and differences. Thus it has set the goal to outline the specific features of populism as a language and the possible theoretical and methodological framework within which it can be examined. The empirical material that has been subject to analysis comprises US President Trump's tweets on Venezuela and Venezuelan President Maduro's TV statements on the United in the period January - March 2019, at the height of Venezuela's humanitarian crisis. The findings suggest that, despite the divergence in terms of political culture and ideological assumptions, the two populist leaders show strong similarities with regard to linguistic devices and discursive strategies. They are both involved in an anti-establishment discourse, where the status quo is rendered as a crisis situation that certainly needs immediate rectification and emergency measures. Such ideas are suggested through the use of coarse language and straightforward and vulgar vocabulary. The populist leader is presumably the mouthpiece of the moral and sovereign people and reportedly tends to speak the truth, which is suggested through the recurrent use of the modal verbs and rare use of any hedging devices. Their insistence on their version of the truth is fortified by the use of highly modal verbs such as shall and will. Furthermore, neither transitivity nor nominalizations are used. Instead the two world leaders make unequivocal assumptions about one another as the root of evil in a democratic world. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No05_Koh-Kozhuharova,%20Ishpekova-Bratanova.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 32  + 316.77
Ключови думи: 1. populism 2. social media 3. critical discourse analysis 4. популизъм 5. социални медии 6. критически дискурсивен анализ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Езикознание. Литературознание 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
За него: 1. Тръмп, Доналд 2. Мадуро, Николас 3. Trump, Donald 4. Maduro, Nicolas 
 пълен текст 

Сист. No: 33107

- 67 -

Цб II 91825

Koci, Dorina.  Government policies affecting entrepreneurship and doing business in Albania / Dorina Koci. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 498-506. 

   Прев.загл.: Правителствени политики, засягащи предприемачеството и бизнеса в Албания

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 2. Бизнес и предприемачество - Албания - правителствени политики 
 658.000.32(496.5)
Ключови думи: 1. policies 2. entrepreneurship 3. business 4. държавна политика 5. бизнес среда 6. предприемаческа дейност 7. бизнес климат 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 33149

- 68 -

 

Murphy, Austin.  An Analysis of the Use of Money to Divert the Exercise of Government Power for the Wealthiest / Austin Murphy. // Economic Alternatives, 2020, N 1, 50 - 78. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17619 

 32
Ключови думи: 1. пари 2. лобиране 3. правителство 4. политически капитал 5. избори 6. марксизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33119

Икономика. Икономически теории

- 69 -

Цб II 91912

Александров, Николай.  Неолиберализмът в Германия: ордолиберализмът и социалното пазарно стопанство / Николай Александров. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 138-151. 

1. Неолиберализъм - германски модел 
 32.01  + 330.8
Ключови думи: 1. неолиберализъм 2. хуманизъм 3. икономическа свобода 4. пазарно стопанство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33533

- 70 -

Цб II 91920

Борисова, Маргарита.  Deux Approches Complementaires pour l'Entrepreneur en Economie Politique / Маргарита Борисова. // Сборник с наградени научни разработки от Първи докторантски конкурс / Маргарита Борисова, Зорница Йорданова, Александър Тодоров. - София : Европейски съюз, 2013, 5-19. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 658  + 330
Ключови думи: 1. предприемачество 2. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33615

- 71 -

Цб П ІІ 215

Григорьев, Л. М.  Падение в мировую рецессию 2020… / Л. М. Григорьев, В. А. Павлюшина, Е. Э. Музыченко. // Вопросы экономики, 2020, N 5, 5-24. 

   Всички световни циклични възходи и спадове имат много общо, но кризите са много различни. В този случай глобалната рецесия започна не в резултат на шок от финансовия сектор, а поради забрани за комуникация и спад на личното потребление на стоки и услуги, в следствие на пандемията от коронавирус. 

 338.124.4
Ключови думи: 1. пандемия 2. коронавирус 3. цикличност 4. кризи 5. социално неравенство 6. потребление 7. натрупване 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33403

- 72 -

Цб П ІІ 301

Губанов, С.  Госкапитализм, и солидаризм Шарля Жида / С. Губанов. // Экономист, 2020, N 1, 36-44. 

 32.01
Ключови думи: 1. държавен капитализъм 2. политическа икономия 3. икономически теории 4. либерализъм 5. социализъм 6. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Жид, Шарл 
  

Сист. No: 33354

- 73 -

Цб П ІІ 301

Губанов, С.  О сталинских установках "политэкономии социализма" / С. Губанов. // Экономист, 2020, N 3, 88-89. 

 32.01
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономически теории 3. Сталинизъм 4. Съветски съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Сталин, Йосиф 
  

Сист. No: 33363

- 74 -

 

Дубянский, А. Н.  Философский взгляд на деньги (О книге У. Бьерга "Как делаются деньги? Философия посткредитного капитализма") / А. Н. Дубянский. // Вопросы экономики, 2020, N 3, 129-140. 

   В статията датския социолог О. Bjerg разглежда въпроси, свързани със същността и произхода на парите, тяхната роля в съвременното общество и икономика. 

 336.7
Ключови думи: 1. теория на парите 2. методология 3. посткризисен капитализъм 4. философска характеристика 5. картели 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Берг, Оле 
  

Сист. No: 33381

- 75 -

Цб П ІІ 215

Ениколопов, Р. С.  Доказательная экономика развития: Нобелевская премия по экономике 2019 года / Р. С. Ениколопов. // Вопросы экономики, 2020, N 1, 5-17. 

   Нобеловата награда за икономика за 2019 г. беше присъдена за разработване на експериментален подход за изследване на проблема за намаляване на глобалното неравенство. 

 33
Ключови думи: 1. Нобелови лауреати 2. здравна икономика 3. образование 4. икономическо развитие 5. поведенческа икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33392

- 76 -

Цб П ІІ 301

Жид, Шарль.  Возникновение и развитие социальной экономии в XIX в. / Шарль Жид. // Экономист, 2020, N 1, 45-59. 

 330.81
Ключови думи: 1. социална икономика 2. политическа икономия 3. социално неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33351

- 77 -

Цб П ІІ 215

Колодко, Гж. В.  Последствия. Экономика и политика в постпандемическом мире / Гж. В. Колодко. // Вопросы экономики, 2020, N 6, 25-44. 

   Последиците от пандемията на коронавирус, която разтърси цялото земно кълбо, доведоха до тежка хуманитарна, социална, икономическа и финансова криза. Напрежението в отношенията между САЩ и Китай ще ескалира, геополитиката и геоикономиката ще се променят. Конфронтацията между демокрацията и авторитаризма ще се засили, придружена от трансформацията на синергията между пазара и държавата. 

 338.2  + 32
Ключови думи: 1. пандемия 2. коронавирус 3. кризи 4. икономическа политика 5. демокрация 6. рецесия 7. депресия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33404

- 78 -

 

Новикова, А. Ю.  Сектор нефинансовых частных фирм Португалии в 2001—2017 годах: анализ на основе гипотезы финансовой хрупкости / А. Ю. Новикова, И. В. Розмаинский. // Вопросы экономики, 2020, N 3, 115-128. 

   Статията се опитва да анализира дълговата криза в Португалия - като най-важният компонент на Голямата рецесия в тази страна - използвайки хипотезата за финансова нестабилност, разработена от Х. Мински. 

 33
Ключови думи: 1. Португалия 2. икономически теории на XX век 3. посткейнсианство 4. финансова нестабилност 5. Велика рецесия 6. дългова криза 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Мински, Хайман 
  

Сист. No: 33376

- 79 -

Цб ІІ 82082

Панджерова, Ася.  Увод в теорията на факторинга / Ася Панджерова. // Докторантски етюди : Т. 3/2010 / Ася Панджерова, Елка Василева, Георги Николов, Драгомир Стефанов, Калин Крумов, Веряна Боева, Цветел  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2010, 282-342 с. : с фиг.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 330.342.1
Ключови думи: 1. факторинг 2. пазарна икономика 3. търговска дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33568

- 80 -

 

Bundzhulov, Andrey.  Symbolic Economy of Politics: Transfers of Economic Categories into the Political Field / Andrey Bundzhulov, Андрей Бунджулов. // Yearbook of UNWE, 2019, 47-68. 

   This study is an attempt to delineate the symbolic economy of politics as transitions - translations - transfers of economic categories into the political field. The specific transformations (inversions) that take place in the modern capitalism in the way of functioning of economic structures, leading to the spreading of capital and market motivations and phenomena as those of commodity fetishism into all social fields, and more specifically into the political field as phenomena of political fetishism. The autonomizations and heteronomizations of social fields under the pressure of capital and market forces and motivations. The mutual mediation of the economic, juridical, and political structure by the development of hybrid structures of formal equality and market freedom, of anonymous publicness of modern market and democracy. Approaches to the study of these changes are found in Pierre Bourdieu's conceptions on the 'symbolic economy of social practices' and on delegation and political fetishism, as well as in Michel Foucault's idea of 'the market as a place of truth' (veridiction and falsification) of the practices of governing, as formulated in his course of lectures in the Coll?ge de France entitled 'The Birth of Biopolitics'. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No03_Bundzhulov.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 316  + 330
Ключови думи: 1. symbolic economy 2. political fetishism 3. political economy 4. символна икономика 5. политически фетишизъм 6. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
 пълен текст 

Сист. No: 33084

- 81 -

 

Maucourant, Jerome.  Sovereignty and Economy According to Montchrestien and Cantillon / Jerome Maucourant. // Economic Alternatives, 2020, N 1, 5 - 32. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17617 

 33
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. пазари 3. суверенитет 4. модерност 5. либерализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33116

- 82 -

 

Yankov, Yanko.  Behavioural Economic Tools as a Way to Increase Customers’ Response in the Banking Sector / Yanko Yankov. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 311-327. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.2/EA.2020.2.08.pdf 

 336  + 330.16
Ключови думи: 1. поведенческа икономика 2. банков сектор 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33398

Икономикс

- 83 -

Цб II 91825

Близнаков, Милчо.  Модифицирани показатели за оценка на инвестиционни проекти / Милчо Близнаков. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 261-271. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 330.322  + 336
Ключови думи: 1. дисконтирани парични потоци 2. реинвестиции 3. нетна настояща стойност 4. инвестиционни проекти 5. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33110

- 84 -

Цб II 91825

Гешков, Марин Веселинов.  Икономиката на България в условията на световна икономическа криза. Емпиричен анализ / Марин Веселинов Гешков. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 304-314. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 2. Глобална финансова криза 2008 г. 
 330.131.7
Ключови думи: 1. икономическа криза 2. български предприятия 3. икономика на България 4. макро равнище 5. производство 6. потребление 7. безработица 8. емпиричен анализ 9. канали на пренос 10. световна икономическа криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33125

- 85 -

Цб II 91825

Гълъбова, Борислава.  Иновациите и технологичното развитие като стратегически предимства на минното предприятие / Борислава Гълъбова, Боряна Трифонова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 247-260. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 622.003.1
Ключови думи: 1. иновации 2. технологично развитие 3. минна индустрия 4. минно предприятие 5. стратегическо предимство 6. иновационен капацитет 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33106

- 86 -

Цб II 91918

Дамянов, Димитър.  Неравенство, производителност и конкурентоспособност / Димитър Дамянов. // Докторантски етюди : Т. 8. : Т. 8/2014 / Виолета Джукелова, Димитър Дамянов, Елена Ралинска, Зорница Йорданова; Предс. на ред. кол. Бистра Бо  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 32-80. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.13
Ключови думи: 1. национална конкурентоспособност 2. неравенство 3. производителност 4. конкурентоспособност 5. икономика на България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33634

- 87 -

Цб I 6131

Димитракиев, Димитър Йорданов.  Приложение на методите на техническия анализ за оценка на глобалната стопанска конюнктура и развитието на обществените системи / Димитър Йорданов Димитракиев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 38-43. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338  + 303.7
Ключови думи: 1. технически анализ 2. пазарни индекси 3. цифрови технологии 4. информационни платформи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33302

- 88 -

Цб I 6131

Зафирова, Цвета.  Методологически проблеми при определянето на конкурентоспособността на частните галерии в пазара на произведения на изкуството / Цвета Зафирова, Бончо Митев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 48-51. 

   Целта на доклада е на основата на анализ на специфичните особености на творческите продукти, предлагани от частните галерии, да бъдат изведени фактори и определящите ги показатели за оценка на конкурентността им. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 7.010.4.003.1
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. оценка 3. показатели 4. частни галерии 5. творчески продукти 6. произведения на изкуството 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33304

- 89 -

Цб II 91825

Иванов, Цанко Валентинов.  Класически и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж / Цанко Валентинов Иванов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 428-442. 

   Докладът представя различен поглед към класическите и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж в контекста на прехода от информационно към познавателно общество. Изведени са различни заплахи за интелектуалната собственост с цел открояване на засилващото се значение на сигурността в съвременните предприятия. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658:355.40
Ключови думи: 1. промишлен шпионаж 2. индустриален шпионаж 3. корпоративна сигурност 4. индустриален контрашпионаж 5. заплахи 6. фирмена сигурност 7. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 33137

- 90 -

Цб I 6131

Иванова, Донка.  Методически аспекти на разработването на антикризисна инвестиционна стратегия на малки и средни предприятия / Донка Иванова, Светла Дучева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 213-216. 

   Конкурентната пазарна среда генерира кризисни процеси на всички стадии от жизнения цикъл на предприятието. Това аргументира интереса към изследване на кризисни явления в малките и средните предприятия и възможностите им за стабилизиране и растеж. Точното дефиниране на общата антикризисна стратегия е предпоставка за формулиране на конкретните функционални стратегии, в това число инвестиционна стратегия. Разработването на инвестиционна стратегия в условията на криза е изключително предизвикателство за всеки мениджърски екип. Лимитираните ресурси и необходимостта от незабавно действие изискват компетентност и премерен риск. . 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 330.131.7  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. инвестиционна стратегия 3. антикризисна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
  

Сист. No: 33460

- 91 -

Цб II 82082

Моралийска, Моника.  Анализ на макро средата на сектора на информационни и комуникационни технологии в Европейския съюз / Моника Моралийска. // Желев,  Паскал. Докторантски етюди : Т. 1/2008 / Паскал Желев, Моника Моралийска, Христина Харизанова, Диана Андреева, Любомир Терзиев, Ралица Пандур  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2009, 44-88. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Информационни и комуникационни технологии - ЕС - макро среда 
 004(4)  + 330.101.54(4)
Ключови думи: 1. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 2. социална значимост 3. правна регламентация 4. дигитални библиотеки 5. устойчиво развитие 6. анализ ПЕСТ (PEST) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33508

- 92 -

Цб CD 265

Ненкова, Пресияна.  Анализ и оценка на значението на целевана субсидия за капиталови разходи при финансиране на общинските инвестиции в България / Пресияна Ненкова, Presiana Nenkova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 34-47. 

   Основната цел на доклада е да се анализират ролята и значението на целевата субсидия за капиталови разходи при финансиране на общинските инвестиции в България. Изведени са водещите в теорията и практиката принципи за конструиране на субсидиите за капиталови разходи като обща сума и начин на разпределяне между местните териториални единици. На тази основа са формулирани препоръки за промени в прилагания модел в България, който да разреши съществуващите проблеми. 

   Прев.загл.: ANALYSIS AND EVALUATION OF CAPITAL EXPENDITURE GRANT IMPORTANCE IN FINANCING MUNICIPAL INVESTMENTS IN BULGARIA

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336  + 330.322
Ключови думи: 1. инвестиции 2. общини 3. целева субсидия 4. капиталови разходи 5. фискална децентрализация 6. местни финанси 7. публични инвестиции 8. държавни трансфери 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33180

- 93 -

Цб I 6131

Ненов, Тодор.  Зелената икономика и зеленият растеж - стратегическо направление за преход към устойчиво развитие / Тодор Ненов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 298-304. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 502:338
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. зелена икономика 3. стратегическо управление 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33486

- 94 -

Цб II 91896

Николаева, Велислава.  Някои акпекти на стратегическото управление в социалната икономика / Велислава Николаева. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 31-42. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. социална икономика 3. социално предприемачество 4. стратегически избор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Икономикс 
  

Сист. No: 33397

- 95 -

Цб II 91825

Пантелеева, Искра Маринова.  Иновациите и предприемачеството в България - основни параметри и оценки / Искра Маринова Пантелеева. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 45-57. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.591.6(497.2)  + 658(497.2)
Ключови думи: 1. иновационно предприятие 2. иновации 3. предприемачество 4. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33079

- 96 -

Цб ІІ 82082

Стефанов, Драгомир.  Теоретико-методологични аспекти на инвестиционния процес / Драгомир Стефанов. // Докторантски етюди : Т. 3/2010 / Ася Панджерова, Елка Василева, Георги Николов, Драгомир Стефанов, Калин Крумов, Веряна Боева, Цветел  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2010, 151-219 с. : с фиг.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 330.142.2
Ключови думи: 1. инвестиции 2. инвестиционен процес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33565

- 97 -

Цб I 6131

Стоянов, Кирил Стоянов.  Икономика на иновациите : случаят с българската индустрия / Кирил Стоянов Стоянов, Добромир Кирилов Стоянов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 176-180. 

   Целта на доклада е да разгледа какво е значението на иновациите в икономиката, като в същото време се обърне внимание на критичното през последните години иновационно представяне на България на фона на това на останалите страни от ЕС. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 316.422.003.1
Ключови думи: 1. иновации 2. НИРД 3. конкурентоспособност 4. икономика на иновациите 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33455

- 98 -

Цб I 6131

Христова, Венета.  Трънливият път на българската икономика спрямо възобновяемите енергийни източници / Венета Христова, Галина Тодорова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 313-316. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 620.91.003.1(497.2)
Ключови думи: 1. енергийна политика 2. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 3. индустриални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33487

- 99 -

Цб II 91825

Христова, Мариета Руменова.  Същност на риска в икономиката и бизнеса / Мариета Руменова Христова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 461-476. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 330.131.7
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. риск 3. конкурентоспособност 4. бизнес риск 5. икономически риск 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33142

- 100 -

Цб П ІІ 215

Шульц, Д. Н.  Поведенческая экономика и динамические модели общего равновесия / Д. Н. Шульц. // Вопросы экономики, 2020, N 1, 47-65. 

   Статията разглежда „поведенческата“ модификация на стандартния DSGE-модел (метод в макроикономиката, който се опитва да обясни икономически явления, като икономически растеж и бизнес цикли). 

 330.101.54
Ключови думи: 1. поведенческа икономика 2. DSGE-модел 3. динамично неравновесие 4. фискална политика 5. инфлационна динамика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33394

- 101 -

 

Bakhtadze, Lela.  The Major Determinants of Innovative Environment Formation in Georgia / Lela Bakhtadze, Salome Danelia. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 243-249. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/18137 

 004  + 330
Ключови думи: 1. иновации 2. изследвания 3. технологии 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33390

- 102 -

Цб II 91892

Borisova, Rossitsa.  Investment and Growth / Rossitsa Borisova, Росица Борисова. // Case studies in finance and economics / Kamelia Assenova, Stela Raleva, Rossitsa Borisova, Radostin Vazov, Kremena Yochkolovska  (София). - София. - София : Univ. publ. Stopanstvo, 2011, 78-109. 

   Прев.загл.: Инвестиции и растеж

1. Инвестиции и икономически растеж - УНСС - казуси 
 330.322
Ключови думи: 1. инвестиции 2. растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33169

- 103 -

 

Damyanov, Dimitar.  Real Returns, Interest Income Tax, and Household Saving in Bulgaria / Dimitar Damyanov. // Economic Alternatives, 26, 2016, N 1, 15-23. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. лихвен процент 2. домакинства 3. потребление 4. потребление на домакинствата 5. спестявания 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33160

- 104 -

Цб II 91825

Grabova, Perseta.  Evaluation of the level of financial literacy of entrepreneurs of MSMES - case of rural areas in Albania / Perseta Grabova. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 507-520. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 2. Micro-Small and medium-sized enterprises (MSMEs) - Albania 
 658(496.5)
Ключови думи: 1. financial literacy 2. entrepreneurship 3. financial inclusion 4. предприемачи 5. финансова грамотност 6. селски райони 7. малки и средни предприятия (МСП) 8. микро- и малки предприятия 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 33150

- 105 -

Цб II 91825

Koci, Dorina.  Government policies affecting entrepreneurship and doing business in Albania / Dorina Koci. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 498-506. 

   Прев.загл.: Правителствени политики, засягащи предприемачеството и бизнеса в Албания

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 2. Бизнес и предприемачество - Албания - правителствени политики 
 658.000.32(496.5)
Ключови думи: 1. policies 2. entrepreneurship 3. business 4. държавна политика 5. бизнес среда 6. предприемаческа дейност 7. бизнес климат 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 33149

- 106 -

 

Peshev, Peter.  Beta and Sigma – Convergence of Productivity of NUTS 2 Regions in the (EU) Member States from the CEE Region / Peter Peshev, Vera Pirimova. // Economic Alternatives, 2020, N 1, 79 - 90. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17620 

 330
Ключови думи: 1. производителност 2. икономическа конвергенция 3. региони 4. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33120

- 107 -

 

Petkov, Boris.  Is There a Club of Former Centrally Planned Economies, Given the Empirical Evidence for Their Growth and Convergence Patterns? / Boris Petkov. // Economic Alternatives, 2016, N 1, 48-63. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. растеж 2. конвергенция 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. доходи 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33607

- 108 -

 

Petrov, Iliyan.  Improving the Мethodology of Мarket Structures Analysis with Innovative Concepts for "Phase-Structure States" and "Set Concentration Index" / Iliyan Petrov. // Economic Alternatives, 2016, N 1, 5-14. 

   В статията е обърнато внимание на методологическите аспекти при проведено икономическо изследване в областта на пазарните структури и конкурентоспособност на световния енергиен сектор. 

 330.115
Ключови думи: 1. пазарна структура 2. пазарна концентрация 3. конкурентоспособност 4. синергия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33157

- 109 -

 

Petrova, Kristina.  Stability and Growth Pact Reform and Public Expenditure Structure in the European Union Member States / Kristina Petrova. // Economic Alternatives, 2016, N 1, 33-47. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. стабилност 2. икономически растеж 3. публични разходи 4. реформи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33606

- 110 -

 

Prodanov, Hristo.  Technological Revolutions and the Political Economy of Time / Hristo Prodanov. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 224-242. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/18136 

 330
Ключови думи: 1. Индустриална революция 2. време 3. пространство 4. конкурентни предимства 5. технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33380

- 111 -

Цб II 91892

Raleva, Stela.  Macroeconomic theory / Stela Raleva, Стела Ралева. // Assenova,  Kamelia. Case studies in finance and economics / Kamelia Assenova, Stela Raleva, Rossitsa Borisova, Radostin Vazov, Kremena Yochkolovska  (София). - София. - София : Univ. publ. Stopanstvo, 2011, 5-40. 

   Прев.загл.: Макроикономическа теория

1. Макроикономика - УНСС - казуси 
 330.101.54
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33166

- 112 -

 

Velichkov, Nikolay.  Effects of Government Debt on Macroeconomic Activity (The Case of Bulgaria). / Nikolay Velichkov. // Economic Alternatives, 26, 2016, N 1, 24-32. 

   Статията разглежда краткосрочното и дългосрочното влияние на държавния дълг върху макроикономическата активност в България. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. държавен дълг 2. иконометричен анализ 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33412

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 113 -

Цб I 6131

Ангелова, Мина.  Методическа рамка за проучване демотивацията на човешките ресурси / Мина Ангелова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 285-288. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.32
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. мотивация 3. демотивация 4. конкурентно предимство 5. индустриални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 33483

- 114 -

Цб CD 265

Атанасов, Атанас.  Изследване на стратегическите документи, чрез които се провежда политика по заетостта в България / Атанас Атанасов, Жасмина Саръиванова. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 109-120. 

   В доклада са представени резултатите от изследваните стратегически документи, чрез които се провежда политиката по заетостта в България през последните 10 години. Анализът се базира както на налична информация, така и на специално проведено анкетно проучване сред експерти от държавната администрация, ангажирани с изпълнението на политиката по заетостта. Изследвани са основните принципи заложени в документите, съответствието им с релевантните действащи нормативни актове в страна и с Методологията за стратегическо планиране в Република България. 

   Прев.загл.: STUDY OF THE STRATEGIC DOCUMENTS THROUGH WHICH THE EMPLOYMENT POLICY IN BULGARIA IS IMPLEMENTED

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 311.4  + 331.45
Ключови думи: 1. заетост 2. статистическа информация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33183

- 115 -

Цб I 6131

Деневар, Анета Георгиева.  Мястото на човешкия фактор в корпоративната социална отговорност / Анета Георгиева Деневар, Марияна Евгениева Любенова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 236-239. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. човешки ресурси 3. социална активност 4. бизнес организации 5. човешки фактор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33471

- 116 -

Цб II 91825

Емилова, Ирена.  Теории за междуличностни отношения в контекста на управлението на човешките ресурси / Ирена Емилова, Ирена Емилова Любенова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 126-132. 

   В разработката са посочени кратки характеристики на Теория за междуличностните отношения на Хари Стак Съливан; Теория на социалния обмен на Джордж Хоманс; Символическия интеракционизъм; Управление на впечатленията на Ървин Гофман и Концепция на транзакционния анализ на Ерик Бърн. Потвърдени са схващанията за междуличностна човешка природа. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.95/.96  + 174.8
Ключови думи: 1. междуличностни отношения 2. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 33089

- 117 -

Цб I 6131

Емилова, Ирена.  Принципи за управление на персонала в условията на криза / Ирена Емилова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 244-247. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на персонала 2. кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33473

- 118 -

Цб II 91825

Иванова, Цветелина Красимирова.  Организационната култура и удовлетвореността на персонала / Цветелина Красимирова Иванова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 491-497. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.73
Ключови думи: 1. организация 2. организационна култура 3. мотивация 4. удовлетвореност 5. персонал 6. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33148

- 119 -

Цб I 6134

Кашукеева-Нушева, Ваня.  Рискове за човешката сигурност, произтичащи от икономическата зависимост от работодатели при упражняване на избирателни права : Взаимовръзка между контролиран вот и икономическа зависимост от работодатели / Ваня Кашукеева-Нушева, Vanya Kashukeeva-Nusheva. // Битовата престъпност и контролираният вот като заплахи за човешката сигурност в България : Национален доклад за България. - София : Институт за регионални и международни изследвания, 40-68 с. : със сх.. 

   Прев.загл.: The Connection Between Controlled Voting and Economic Dependency on Employers: Human Security Risks

1. Контролиран вот - престъпления - България 
 343.6  + 331.109
Ключови думи: 1. човешка сигурност 2. икономическа зависимост 3. работодатели 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33513

- 120 -

Цб I 6131

Кирова, Милена Пенева.  Проучване на потребностите от повишаване на квалификацията на младите преподаватели в Русенски университет "Ангел Кънчев" / Милена Пенева Кирова, Борислав Георгиев Ангелов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 240-243. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 378.12
Ключови думи: 1. университетско образование 2. кариерно развитие 3. вътрешно-фирмено обучение 4. преподаватели 5. РУ "Ангел Кънчев" 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 33472

- 121 -

Цб II 91825

Коев, Стоян Радев.  Съвременните роли в управлението на човешките ресурси / Стоян Радев Коев. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 99-106. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. управление на човешките ресурси 3. организационна промяна 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33085

- 122 -

 

Куртева, Галина.  Специфика и значимост на длъжността "Контролер" в съвременното предприятие / Галина Куртева. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 156-170. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 331.108
Ключови думи: 1. контролер 2. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33462

- 123 -

Цб I 6131

Кънев, Петър Петров.  Професионалното обучение - фактор за осигуряване на заетост / Петър Петров Кънев, Нехриджан Ариф Мехмед. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 248-250. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 377  + 331.45
Ключови думи: 1. заетост 2. професионално обучение 3. национална икономика 4. човешки ресурси 5. кариерно развитие 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33474

- 124 -

Цб II 91825

Масалджийска, Стефка.  Емоционалната интелигентност - предпоставка за ефективна екипна работа / Стефка Масалджийска. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 477-490. 

   В съвременните условия изграждането и функционирането на екипи има ключова роля за успеха на бизнес организациите. Обхватът от характеристики на ефективния екип е широк. Важно място заемат такива от психологически характер, и по-конкретно свързани с емоционалната интелигентност - персоналната на всеки член на екипа и груповата на екипа като цяло. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 159.923  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. екипна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 33147

- 125 -

Цб II 91825

Минков, Илиан Иванов.  Проблеми на културата на екипите по управление на проекти в бизнес организациите / Илиан Иванов Минков. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 173-183. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.8  + 331.103.2
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. бизнес организации 3. управление на екип 4. екипна култура 5. конкурентоспособност 6. иновации 7. ръководител на екип 8. фирмена култура 9. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33097

- 126 -

Цб II 91825

Николова, Недка Иванова.  HR-бранд в системата на стратегическото управление на човешкия капитал на организацията / Недка Иванова Николова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 184-200. 

   Целта на автора е систематизация на резултатите от теоретичните изследвания относно концептуалната същност, границите и компонентната структура на бранда на работодателя като иновативен маркетингов инструмент в стратегическото управление на човешкия капитал в организацията. Обсъдени са най-добрите практики на водещи глобални фирми в класацията на "Fortune Global 500 Companies". Практическата значимост на изследването е във възможността резултатите да бъдат използвани от български компании в конкурентната борба за привличане на таланти. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. HR-бранд 2. employer brand 3. human resources brand 4. управление на таланти 5. човешки капитал 6. управление на човешките ресурси 7. трудови пазари 8. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33099

- 127 -

Цб I 6131

Пантелеева, Искра Маринова.  Организационната култура в индустриалните бизнес организации / Искра Маринова Пантелеева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 255-259. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.73
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. организационна култура 3. индустриални бизнес организации 4. кризи 5. индустриален бизнес 6. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33476

- 128 -

Цб II 91825

Петров, Иван Йорданов.  Причини за стартиране и основни трудности пред самозаетите лица в България / Иван Йорданов Петров. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 116-125. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 331.5(497.2)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. самозаети лица 3. работодатели 4. пол 5. икономически сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33088

- 129 -

 

Проданов, Михаил.  Метод за оценка на личностния интегритет / Михаил Проданов. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 198-207. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 159.923.2
Ключови думи: 1. интегритет 2. поведение 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33464

- 130 -

Цб II 91922

Христова, Мариета.  Формиране на Българския виртуален пазар на труда - ускорители и бариери, предизвикателства пред актьорите / Мариета Христова. // Попова,  Марина. Сборник с наградени научни разработки от Трети докторантски конкурс / Марина Попова, Мариета Христова, Тодорка Кинева. - София : Европейски съюз, 20-35. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 331.45  + 004.77
Ключови думи: 1. виртуален пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33627

- 131 -

Цб II 91825

Христова, Силвия Александрова.  Задържане на персонала - предизвикателство пред съвременния бизнес / Силвия Александрова Христова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 375-381. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. мотивация на персонала 3. организация 4. подбор на персонала 5. социална политика на организацията 6. фирмена ценностна система 7. фирмена етика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 33132

- 132 -

 

Angova, Stella.  Dynamics of Communication Professions and Competencies / Stella Angova, Maria Nikolova, Ivan Valchanov. // Yearbook of UNWE, 2019, 305-320. 

   In this text we identify the current professional profile of those employed in the communications sector - journalists, PR experts and advertisers. The main argument is that the introduction of technology leads to a redefinition of communicators' expertise and the emergence of specific new professional roles. There are major transformations going on in each of the professions - new professional roles and requirements appear that demand advanced competences, which we have examined from the point of view of technological competencies, digital content competencies and strategic competencies. Our documentary and content analysis of open positions in global job offering and finding websites has shown that in the communication professions there is a convergence of professional expertise and at the same time preserving the professional identity. The presence of convergent competencies does not result in a blurring of the boundaries between the different communication sectors, but elevates those sectors to a new level of technological narrative, without depersonalizing their autonomy and social role. The research shows the growing tendencies regarding the digital content, concretises the new professional communication roles and highlights the expertise requirements of the business sector. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No16_Angova,%20Nikolova,%20Valchanov.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 659.3  + 331.54
Ключови думи: 1. communications 2. journalism 3. public relations 4. advertising 5. communication competencies 6. professional roles 7. job descriptions 8. комуникации 9. журналистика 10. връзки с обществеността 11. реклама 12. комуникативна компетентност 13. длъжности 14. длъжностна характеристика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
 пълен текст 

Сист. No: 33231

- 133 -

Цб II 91919

Bimi, Indrit Ymer.  Methodological framework for studying the job satisfaction among nurses in Albania / Indrit Ymer Bimi. // Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 62-100. 

   Прев.загл.: Методологическа рамка за проучване на удовлетвореността от работата сред медицинските сестри в Албания

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 614.007(496.5)
Ключови думи: 1. медицински кадри 2. медицински сестри 3. удовлетвореност 4. мотивация 5. работна среда 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 33640

- 134 -

Цб II 91812

Botseva, Desislava.  Regional Employment Patterns / Desislava Botseva. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 175-180 p. : with fig.. 

1. Регионално развитие - политики 2. Труд - пазар, заетост, безработица 
 332.14  + 331.5
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. пазар на труда 3. безработица 4. наемане на работа 5. labour market 6. unemployment 7. regional diversification 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33263

- 135 -

 

Idriz, Fahri.  Contemporary Challenges to Personnel Development in the Industrial Company / Fahri Idriz, Marin Geshkov. // Economic Alternatives, 2019, N 4, 596-606. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17105 

 005.966
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. индустриално предприятие 3. човешки капитал 4. обучение на персонала 5. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33104

- 136 -

 

Poudin, Konstantin.  The Human Factor in Business Security / Konstantin Poudin. // Yearbook of UNWE, 2019, 287-304. 

   Human resources have a crucial role in each organization. They are very important with their skills, abilities, motivation, moral and attitudes. The achievement of business goals and business security goals as well depends on a great extent on human factor in the company. Business security goals are the recognition of threats, their prevention or elimination, or creating of opportunities for normal functioning of the business. The article presents the human factor's positive and negative influence on the business security. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No15_Poudin.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 004.056  + 005.73
Ключови думи: 1. business security 2. human resources 3. human factor 4. бизнес сигурност 5. човешки ресурси 6. човешки фактор 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
 пълен текст 

Сист. No: 33224

- 137 -

 

Taylor, Melissa.  Personality Styles: Why They Matter in the Workplace / Melissa Taylor. // Economic Alternatives, 2020, N 1, 148-163. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17624 

 331.102
Ключови думи: 1. личностни качества 2. работно място 3. стил 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33143

Регионална икономика. Геоикономика.

- 138 -

Цб II 91896

Андонова, Кремена.  Възможности за смекчаване на регионални проблеми чрез социално предприемачество / Кремена Андонова, Александра Парашкевова. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 84-98. 

   В настоящия доклад акцентът е поставен върху възможностите на социалното предприемачество да удовлетворява устойчиво регионални цели, като поощрява местното развитие, генерира работни места и регулира дисбаланси на пазара на труда, удовлетворява специфични социални потребности и създава добавена социална стойност. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. регионални диспропорции 2. регионално развитие 3. социално предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33411

- 139 -

Цб ІІ 82082

Василева, Елка.  Стратегически анализ на управлението на регионалното развитие в България / Елка Василева. // Докторантски етюди : Т. 3/2010 / Ася Панджерова, Елка Василева, Георги Николов, Драгомир Стефанов, Калин Крумов, Веряна Боева, Цветел  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2010, 48-103 с. : с фиг.. 

   Авторката е от катедра "Публична администрация и регионално развитие", УНСС

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. административно-териториално устройство 3. стратегическо планиране 4. управление 5. институционално регулиране 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33563

- 140 -

 

Вълчев, Кристиян.  Същностна характеристика на луксозните жилищни имоти / Кристиян Вълчев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 120-131. 

   Luxury residential properties have become an object of interest to an increasing part of society, but their essence and characteristics are not considered in the scientific literature. For the purpose of clarifying and defining luxury residential property, the scope and content of related terms such as "real estate", "real estate", etc. should first be considered. 

   Прев.загл.: Essential Features of Luxury Residential Properties

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/07.pdf 

 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилищни имоти 3. луксозни жилища 4. пазар на жилища 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33352

- 141 -

 

Гилина, Надя.  Заинтересовани страни при транзакцията на жилищна недвижима собственост / Надя Гилина. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 161-166. 

   Technology of residential property transactions is the meeting point of different goals, interests and expectations, which are sometimes contradictory. Here are, not only the different representatives from the levels of the institutional structure - individuals, professional and state-administrative organizations, but also various existing formal and informal rules. This is a prerequisite for a different level of influence and impact, both in the course of the transaction and in the decision-making process. Stakeholder analysis is aimed at reducing the risk in the residential property transactions, which will lead to increased security in the real estate market. 

   Прев.загл.: Stakeholders in the Residential Property Transactions in Bulgaria

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/03.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. жилищна недвижима собственост 3. заинтересовани страни 4. институционална среда 5. транзакции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33316

- 142 -

 

Йовкова, Йорданка.  Недвижима собственост и икономически растеж / Йорданка Йовкова. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 145-150. 

   The article presents the conceptual framework and the main directions of a larger study that goes beyond the scope, purpose and tasks of an article. It is pointed out that against the general slowdown in the economic growth of the global economy represented by the three largest ones - China, the United States and Europe - Bulgaria is emerging as a country whose economic policy is geared towards accelerated growth. In achieving this goal, all economic sectors, including real estate, have their place and their importance. In this connection, the directions of the property sector possible contribution to the accelerated and sustainable economic growth in the country are outlined. 

   Прев.загл.: Real Estate Property and Economic Growth

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/01.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. икономически растеж 3. лихвен процент 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. цени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33311

- 143 -

 

Калинков, Константин.  Градът - вечният двигател на пазара на недвижими имоти / Константин Калинков. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 7-16. 

   The following article shows the connection and dependence between the spatial and economic development of the city. From economic point of view, the author displays the types of markets, functioning on the territory of the city, including the real estate market. The aim of the author is to analyze the role of the functional approach to the development of the urban territory. The article shows that the idea of the necessity of functional zoning of the urban territory originates from life, and it very logically comes up in some perspective and avant-garde for their time urban-structural projects, and is later set into and distributed by the Charter of Athens. The Charter underlines that the city should be functionally zoned, and it should include the following key functions: labour, habitation, recreation, and communication to interconnect them. The spatial expansion of the city, based on economic development, causes the concentration of additional contingent of working population, which reflects functional system "Habitation", and also the real estate market. The thesis that the author defends, is that the real estate markets mainly influenced not by "location", but by "habitationenvironment". In this direction, one should accept that a building is an element of habitation environment, and not an amount of square meters. The claim "location is everything" is being replaced by the claim "habitationenvironment". 

   Прев.загл.: The City - the Eternal Engine of Real Estate Market

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/01.pdf 

 332  + 332.8
Ключови думи: 1. градове 2. градска територия 3. градска среда 4. недвижими имоти 5. жилищни имоти 6. пазар на недвижима собственост 7. джентрификация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33356

- 144 -

 

Колева, Росица.  Социално-икономическо развитие на българското Придунавие - тенденции и перспективи / Росица Колева, Поля Ангелова, Галина Захариева, Стела Касабова, Галя Кушева, Александрина Александрова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, N 27, 307-338. 

 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Дунавски регион 3. пазар на труда 4. образование 5. бедност 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33247

- 145 -

Цб I 6131

Крумов, Калин Красимиров.  Относно координирането на регионалната и индустриалната политика за намаляване на регионалните различия / Калин Красимиров Крумов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 156-160. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 332
Ключови думи: 1. регионална политика 2. индустриална политика 3. координация 4. регионални различия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33449

- 146 -

Цб I 6131

Павлов, Пламен.  Основни проблеми в предприятията от морската индустрия във Варненския регион / Пламен Павлов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 114-118. 

   Докладът изследва основните проблеми в един от най-важните икономически сектори за Варненски регион, а именно морската индустрия. Обект на анализ са предприятия и организации от морската индустрия, регистрирани и извършващи дейност на територията на Варненска област. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45(497.211)
Ключови думи: 1. морска индустрия 2. морски бизнес 3. регионална икономика 4. териториално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Варна 
  

Сист. No: 33326

- 147 -

 

Праматаров, Антон.  Чуждестранен опит в управлението на публична недвижима собственост / Антон Праматаров. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 197-202. 

   The problem of public property management is very topical and is subject to increased research interest both in Bulgaria and abroad. It allows interested people to get acquainted with some of the best global practices concerning the management of public real estate. The main purpose of the paper is to analyze the foreign experience in public real estate management. The subject of the research is the practice in public real estate management in several European countries - United Kingdom, the Netherlands, Poland, Germany, Italy and Moldova. 

   Прев.загл.: Foreign Expertise in Public Real Estate Management

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/08.pdf 

 332.8  + 005
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. публична недвижима собственост 3. управление 4. чуждестранен опит 5. Великобритания 6. Германия 7. Полша 8. Холандия 9. Италия 10. Молдова 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33335

- 148 -

 

Праматаров, Антон.  Закупуване или дългосрочен наем на помещение за разкриване на аптека, в близост до МБАЛ? SWOT анализ / Антон Праматаров, Кузман Паскалев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 68-71. 

   Business properties have always been and remain an important segment for investors, as in most cities of Europe they display the most attractive profitability. Today, most people are worried about the markets for bonds and stocks, while the real estate market sees them stable and promising in terms of investment. The purpose of this study was to analyze the advantages and disadvantages of investing in long term rental or purchase of real estate, with a specific location, square footage and location, with the aim of creating and developing a pharmacy near the great Hospital - HOSPITAL or UNIVERSITY HOSPITAL in the city. Sofia rentals, through preparing and analyzing research, using the method of SWOT analysis, which presents the strengths, weaknesses, opportunities and threats to the appropriate investment plan. 

   Прев.загл.: Buy or Rent a Real Estate for Opening a Pharmacy Near to Multiprofile Hospital? SWOT Analysis

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/08.pdf 

 332.8  + 658
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. инвестиции в недвижими имоти 3. аптеки 4. SWOT анализ 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33368

- 149 -

 

Славова, Марина.  Пери-урбанизацията в България - потенциал за строителния бранш / Марина Славова . - .  (Peri-Urbanization in Bulgaria - Potential for Construction Industry). // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 40-51. 

   Urbanization of the periphery of big cities - economical centers - in Bulgaria (peri-urbanization) is an important migration trend since 2015 and it has a significant impact on the settlement network changes. Although further research is needed so the process to be differentiated from other processes included in the same statistics like sub-urbanization and ruralization peri-urbanization already has visible pattern. The process of peri-urbanization in Bulgaria sets questions for urban planning but also creates opportunities for development - different types of potential for development directly connected to construction industry. The present paper is an attempt to reveal problems and perspective of peri-urbanization through four case studies. Results could be applied in development strategies at different levels. In addition: populating of villages in the periphery of economical centers in Bulgaria is a niche in the construction business with potential of development of infrastructure, building and reconstructions in the fields of residential construction, public services (including education, healthcare, culture and arts), social care and some types of industry, logistics and remote employment. 

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/05.pdf 

 332
Ключови думи: 1. урбанизация 2. пери-урбанизация 3. миграция 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33365

- 150 -

Цб II 91812

Angelov, Rumen.  Mergers and Acquisitions in the Banking Sector - A Regional Aspect of the Example of Bulgaria / Rumen Angelov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 161-166 p. : with 1 fig.. 

1. Сливания и придобивания 2. Банки 3. Корпоративно управление 
 336.71  + 332.14
Ключови думи: 1. банков сектор 2. сливания и придобивания 3. сливане на банки 4. banks 5. merger and acquisition (M&A) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33255

- 151 -

Цб II 91812

Asenov, Martin.  Regional Security Risks as Results of Critical Infrastructure Destruction / Martin Asenov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 129-134. 

1. Регионална сигурност 2. Критична инфраструктура - устойчивост - сигурност 
 332.14
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. регионална сигурност 3. риск 4. заплахи за сигурността 5. critical infrastructure 6. regional security 7. threats 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33249

- 152 -

Цб II 91812

Berberova-Valcheva,Tsvetelina Nikolova.  Deinstitutionalization as Part of the Social Development of the Regions / Tsvetelina Nikolova Berberova-Valcheva. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 86-95 p. : with graph.. 

1. Регионално развитие - политики 
 332.14
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. деинституционализация 3. социално развитие 4. regional development 5. social developing 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33237

- 153 -

Цб II 91812

Boteva-Ivanova, Mariya.  The Principle of Competition in Public Procurement - Possibility of Sustainable and Competitive Development of Regions / Mariya Boteva-Ivanova. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 135-144. 

1. Обществени поръчки - конкурентно предимство - регионално развитие 2. Устойчиво развитие 
 347.45/.47  + 332.14
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. конкуренция 3. устойчиво развитие 4. регионално развитие 5. public procurement 6. regional development 7. sustainable development 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Право 
  

Сист. No: 33251

- 154 -

Цб II 91812

Botseva, Desislava.  Regional Employment Patterns / Desislava Botseva. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 175-180 p. : with fig.. 

1. Регионално развитие - политики 2. Труд - пазар, заетост, безработица 
 332.14  + 331.5
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. пазар на труда 3. безработица 4. наемане на работа 5. labour market 6. unemployment 7. regional diversification 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33263

- 155 -

Цб II 91812

Iliev, Petkan.  The Participation of the Bulgarian Orthodox Church in RDP - Regional Differences / Petkan Iliev. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 80-52 р. : with tabl.; fig.. 

1. Българска православна църква 2. Регионална политика - България 
 281.962  + 332.14
Ключови думи: 1. Българска православна църква 2. регионални различия 3. Bulgarian Orthodox Church 4. Rural Development Program 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Религия 
  

Сист. No: 33236

- 156 -

Цб II 91812

Ivanov, Zhivko.  Problematic Aspects of Waste Management and Landfilling in the Republic of Bulgaria / Zhivko Ivanov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 106-112. 

1. Управление на отпадъците 2. Регионално развитие - политики 
 332.14  + 502:628.3
Ключови думи: 1. управление на отпадъците 2. регионално развитие 3. иновации 4. политики 5. публично-частно партньорство 6. устойчиво развитие 7. waste management 8. rural regions 9. innovations 10. policies 11. public-private partnerships 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Екология 
  

Сист. No: 33240

- 157 -

Цб II 91812

Kaneva, Aglika.  Assimilation of Resources from the Operational Programme "Regions in Growth" 2014-2020 in Bulgaria / Aglika Kaneva. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 50-54 p. : with tabl.. 

1. Регионално развитие - политики 
 332.14
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. регионално планиране 3. финансиране на програми 4. европейско финансиране 5. regional development 6. EU funding 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33232

- 158 -

Цб II 91812

Kazakova, Mariya Atanasova.  Trends in Regional Development and Security Governance in the South-West Region / Mariya Atanasova Kazakova. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 145-152. 

1. Регионално развитие - политики 2. Сигурност - Югозападен регион - управление 
 332.14
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. сигурност 3. управление 4. regional development 5. security management 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33253

- 159 -

Цб II 91812

Kochev, Ivan.  Theoretical Aspects of Regional Competitiveness and Its Effectiveness / Ivan Kochev. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 181-187 p. : with 1 fig.. 

1. Регионално развитие - политики 2. Регионална икономика - предприемачество - конкурентоспособност 
 332.14  + 658
Ключови думи: 1. регионална конкурентоспособност 2. ефективност 3. предприемачество 4. предприятия 5. competitiveness 6. enterprises 7. entrepreneurship 8. regional development 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33273

- 160 -

Цб II 91812

Kolarov, Ruslan.  Policy Analysis and Development Models of Forestry in Bulgaria / Ruslan Kolarov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 202-209 p. : with 1 tabl.. 

1. Горско стопанство - България 2. Регионално развитие - политики 
 332.14  + 630
Ключови думи: 1. горско стопанство 2. регионално развитие 3. sustainable development 4. rural development 5. forestry 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33283

- 161 -

Цб II 91812

Kostev, Radoslav.  Importance of Transport Corridor № 9 for the Development of the North Central Region / Radoslav Kostev. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 153-160 p. : with tabl.. 

1. Транспортни услуги - регионално развитие 
 338.47(497.2)  + 332.14(497.2)
Ключови думи: 1. транспортен коридор № 9 2. инфраструктура 3. регионално развитие 4. Северен централен район 5. transport infrastructure 6. regional development 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33254

- 162 -

Цб II 91812

Nikolov, Georgi.  Innovations as a Factor for Regional Growth / Georgi Nikolov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 7-15 p. : with fig.. 

1. Регионално развитие - политики 
 332.14
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. иновации 3. растеж 4. стратегии 5. regional development 6. innovations 7. state policies 8. growth 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33185

- 163 -

Цб II 91812

Pavlov, Georgi.  Challenges to Information Security at Regional Level / Georgi Pavlov, Konstantin Poudin. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 16-22 p. : with 1 tabl.. 

1. Данни - информационна среда - защита 2. Информационна и регионална сигурност - заплахи 
 004.056  + 332.14
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. информационни ресурси 3. регионална сигурност 4. regional development 5. regional security 6. information resources 7. information security 8. threats 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33207

- 164 -

Цб II 91812

Penkova, Tzvetomira.  Improving Regional Security Through Border Management and Control / Tzvetomira Penkova. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 167-174. 

1. Регионална сигурност 2. Граници - управление и контрол 
 332.14  + 341.22
Ключови думи: 1. глобализация 2. държавни граници 3. регионална сигурност 4. контрол 5. сигурност 6. управление 7. regional security 8. borders 9. control 10. management 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Право 
  

Сист. No: 33257

- 165 -

Цб II 91812

Petrov, Kamen.  Opportunities to Improve the Management of Regional Development / Kamen Petrov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 23-30. 

1. Регионално развитие - политики 
 332.14
Ключови думи: 1. регионална икономика 2. регионално развитие 3. regional development 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33217

- 166 -

Цб II 91812

Petrov, Kamen.  Problems in the Constructions of Landfills and Their Impact on the Socio-Economic Development of the Regions / Kamen Petrov, Jivko Ivanov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 31-36. 

1. Регионално развитие - политики 2. Управление на отпадъците 
 332.14  + 628.4
Ключови думи: 1. управление на отпадъците 2. иновации 3. политики за устойчиво развитие 4. публично-частно партньорство 5. sustainable development 6. public-private partnerships 7. innovations 8. waste management 9. policies 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33226

- 167 -

Цб II 91812

Sakollari, Valbona.  Local Revenues an Indicator of the Influence of Territorial Administrative Reform on Municipal Financial Autonomy / Valbona Sakollari. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 210-216 p. : with 1 tabl.; fig.. 

1. Регионално развитие - политики 
 332.14
Ключови думи: 1. териториална администрация 2. реформи 3. финансова автономност 4. финансова независимост 5. общини 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33290

- 168 -

Цб II 91812

Tcolov, Georgi.  Modern Concepts for the Development of Regional Management / Georgi Tcolov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 188-193. 

1. Регионално развитие - политики 
 332.14
Ключови думи: 1. регионално управление 2. работна сила 3. regional development 4. workforce 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33277

- 169 -

Цб II 91812

Tsonkov, Nikolay.  Actual Problems of Regional Markets / Nikolay Tsonkov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 44-49. 

1. Регионални пазари - световно стопанство 
 332.14
Ключови думи: 1. световна икономика 2. икономически трансформации 3. дигитални трансформации 4. регионални пазари 5. world economy 6. economic transformation 7. digital transformations 8. regional markets 9. regional unions 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33230

- 170 -

 

Vasileva, Elka.  Improving Regional Governance Through Public -Private Partnership / Elka Vasileva. // Yearbook of UNWE, 2019, 265-274. 

   The publication analyzes the structure and the functional characteristics of the collective management bodies of regional development in Bulgaria - Regional and District development councils, in relation to the implementation of the partnership principle. Emphasis is placed on the contributions of the participating stakeholders: socio-economic partners, non-governmental organizations, academic circles, civil society associations, etc. Discussing opportunities for improving regional management by building public-private institutional partnerships within the collegiate bodies surveyed. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No13_Vasileva.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332  + 334.78
Ключови думи: 1. regional development 2. regional government bodies 3. public-private partnerships 4. регионално развитие 5. регионални съвети за развитие 6. публично-частно партньорство 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Обществено управление. Публична администрация 
 пълен текст 

Сист. No: 33177

Кооперации

- 171 -

Цб II 91897

Баласопулов, Стилиян.  Сто и двадесет години "Кооперативно движение на трудово-производителните кооперации" / Стилиян Баласопулов. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 9-16. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1
Ключови думи: 1. кооперативно движение 2. трудово-производителни кооперации 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
  

Сист. No: 33379

- 172 -

Цб II 91897

Георгиев, Георги.  Методологически въпроси на стратегическото управление в българските трудово-производителни кооперации / Георги Георгиев. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 70-88. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1
Ключови думи: 1. трудово-производителни кооперации 2. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33389

- 173 -

Цб II 91897

Дойчинова, Юлия.  Нови моменти в развитието на кооперативната теория и практика / Юлия Дойчинова. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 17-27. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1
Ключови думи: 1. кооперативни теории 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
  

Сист. No: 33382

- 174 -

Цб II 91897

Забунов, Георги.  Добри световни практики в развитието на ТПК : [Презентация] / Георги Забунов. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 66-69. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1
Ключови думи: 1. трудово-производителни кооперации 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
  

Сист. No: 33387

- 175 -

Цб II 91896

Забунов, Георги.  Формиране и организиране на социални предприятия в условията на Република България / Георги Забунов. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 113-128. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. социална икономика 2. социални предприятия 3. кооперации 4. конкурентни предимства 5. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Кооперации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33416

- 176 -

Цб II 91897

Йовкова, Йорданка.  Съвременен финансов мениджмънт в системата на българските трудово-производителни кооперации - необходимост, възможности, проблеми / Йорданка Йовкова. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 39-53. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1.003.2
Ключови думи: 1. трудово-производителни кооперации 2. финансов мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33384

- 177 -

Цб II 91897

Копева, Диана.  Публично-частното партньорство и МИГ - предизвикателство за развитие на ТПК като основен субект на регионалната и общинската социална инфраструктура : [Презентация] / Диана Копева. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 54-58. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1
Ключови думи: 1. трудово-производителни кооперации 2. публично-частно партньорство 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
  

Сист. No: 33385

- 178 -

Цб II 91897

Кънчев, Иван.  Стратегически предизвикателства пред развитието на системата на НС на ТПК / Иван Кънчев. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 28-38. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1
Ключови думи: 1. трудово-производителни кооперации 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33383

- 179 -

Цб II 91897

Пелов, Тихомир.  Усъвършенстване на управлението на сградния фонд в ТПК / Тихомир Пелов. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 59-65. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1
Ключови думи: 1. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 2. сграден фонд 3. трудово-производителни кооперации 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
  

Сист. No: 33386

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 180 -

Цб CD 265

Ангелов, Ангел.  Ефекти от използването на данъчните разходи / Ангел Ангелов, Angel Angelov. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 155-166. 

   Настоящото изследване анализира един от основните елементи на съвременната фискална политика. Данъчните разходи се формират като неразделна част от данъчните системи в световен мащаб. Основното им предназначение е постигането на определени социални и икономически цели чрез преференциално третиране на данъчните субекти и сектори на икономиката. Ежегодните доклади за данъчните разходи показват значително диференциране между страните, от една страна, и нарастващо във времето значение на формите на данъчните разходи, от друга страна. 

   Прев.загл.: EFFECTS OF USING TAX EXPENDITURES

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.2
Ключови думи: 1. данъчни разходи 2. бюджет 3. фискална политика 4. публични финанси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33190

- 181 -

Цб II 82082

Андреева, Диана.  Възможности на инвестиционните инструменти за финансиране на културния сектор в България / Диана Андреева. // Докторантски етюди : Т. 1/2008 / Паскал Желев, Моника Моралийска, Христина Харизанова, Диана Андреева, Любомир Терзиев, Ралица Пандур  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2009, 117-145. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Култура - финансиране 
 00.003.2(497.2)
Ключови думи: 1. културен сектор 2. инвестиции 3. финансиране 4. финансиране на културата 5. валутен борд 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33514

- 182 -

Цб CD 265

Андронова, Илиана.  Първи стъпки в дигиталната трансформация на фирменото кредитиране / Илиана Андронова, Iliana Andronova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 234-244. 

   В зората на Четвъртата индустриална революция не остават незасегнати от новото време области от човешкия и бизнес живот, като сферата на търговското банкиране не изостава от общия тренд. „Технологичният бум” създава нови необходимости и пазарни ниши, като се внедряват разнообразни продукти с основната цел максимална клиентска удовлетвореност. Целта на доклада е въз основа на кратък преглед на съвременните изменения в конвенционалното банкиране да представи усилията на търговските банки в посока към дигитална трансформация на пълния набор от услуги за физически и за юридически лица, като се акцентира върху продуктовото кредитиране на юридически лица в условията на българската реалност. 

   Прев.загл.: FIRST STEPS IN DIGITAL TRANSFORMATION OF GRANTING LOANS TO COMPANIES

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.77
Ключови думи: 1. фирмено кредитиране 2. дигитална трансформация 3. банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33198

- 183 -

Цб CD 265

Андронова, Илиана.  Резултати и добри банкови практики при усвояване на средствата по оперативни програми за периода 2007-2013 г. / Илиана Андронова, Iliana Andronova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 257-266. 

   Целта на настоящия доклад е да бъдат изведени основните практически проблеми в усвояване на средствата по оперативни програми от Европейския съюз, които възпрепятстват реализацията на проектни действия на етап търсене на източник за финансиране. В хода на изложението биват представени накратко установените добри банкови практики за кредитни решения в посока преодоляване на част от спирачките за бизнеса при набиране на средства за реализацията на проекти. 

   Прев.загл.: RESULTS AND GOOD BANK PRACTICES INTHE ABSORPTION OF FUNDS UNDER OPERATIONAL PROGRAMS FOR THE PERIOD 2007 - 2013

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.71  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. банки 2. оперативни програми 3. усвояване на средства 4. инвестиционни кредити 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33200

- 184 -

Цб II 91825

Близнаков, Милчо.  Модифицирани показатели за оценка на инвестиционни проекти / Милчо Близнаков. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 261-271. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 330.322  + 336
Ключови думи: 1. дисконтирани парични потоци 2. реинвестиции 3. нетна настояща стойност 4. инвестиционни проекти 5. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33110

- 185 -

Цб II 91908

Бонева, Светла.  Планът за инвестиции за Европа: предпоставка за стимулиране на инвестиционната активност в ЕС в следкризисния период (2015-2020 г.) / Светла Бонева. // Европейският съюз - нов старт? : Доклади от втора международна конференция на Катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" / Науч. ред. Ингрид Шикова и др.. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 34-46 с. : с фиг.. 

   Библиогр. под линия

1. Инвестиции - Европа 
 339.923:061.1  + 330.322
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 3. инвестиционни проекти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33495

- 186 -

 

Влаев, Антоан.  Предпроектните проучвания - основополагащ елемент в инвестиционния процес / Антоан Влаев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 114-119. 

   The investment process in the realization of residential and public buildings is a combination of many elements and actions in a corresponding order. Each part of the process has its important purpose, both for the followup actions and the realization of the final product. In Europe and the United States, investors put aside between five and ten percent of funding for design and feasibility studies in order to optimize costs. In Bulgaria for this stage of the investment process, investors spend about three percent of the total amount of the budget planned for the realization of the investment project. 

   Прев.загл.: Preliminary Research - a Foundational Component in the Investment Process

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/06.pdf 

 330.142.2  + 332.8
Ключови думи: 1. инвестиции 2. инвестиционен процес 3. предпроектни проучвания 4. жилищни сгради 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 33348

- 187 -

Цб CD 265

Георгиева, Силвия.  Дейност и политики на Европейската централна банка по време на глобалната финансова криза и на следкризисно възстановавяне (2007-2019 г.) / Силвия Георгиева, Silviya Georgieva. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 279-290. 

   В доклада се разглеждат основните аспекти на дейността и политиките на Европейската централна банка (ЕЦБ), възприети в годините на глобалната финансова криза и на следкризисно възстановяване (2007-2019 г.). Във връзка с това е направен теоретичен и дескриптивен анализ на ЕЦБ. В доклада е отделено основно внимание на развитието на финансовия сектор на еврозоната в контекста на нарастващата устойчивост на банките в условията на рискове и на приноса на ЕЦБ за укрепването на Банковия съюз и на Съюза на капиталовите пазари. 

   Прев.загл.: ACTIVITIES AND POLICIES OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK DURING THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND THE AFTER CRISIS RECOVERY (2007-2019)

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 330.131.7
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. световна финансова криза 3. Евросистема 4. Европейска система на централните банки 5. парична политика 6. лихвени проценти 7. Единен надзорен механизъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33203

- 188 -

 

Гълъбов, Марин.  Особености на дружествата със специална инвестиционна цел секюритизиращи недвижими имоти / Марин Гълъбов. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 94-99. 

   This report presents and analyses the characteristics of special purpose vehicles securitizing real estates, i.e. selling their own securities and investing the proceeds from such sales in real estates. These vehicles are relatively new economic entities in Bulgaria. They are the only companies obligated to make investments in real estates by law. Similar companies operate in USA, Great Britain and other countries. The purpose is to ensure inflow of free cash of individuals and legal entities to the economic turnover and its investment in real estates. On the other hand, real estates may be provided for use under rental or lease conditions or lease or management contracts, which enables their owners to generate revenues. The Law on Special Purpose Vehicles requires from these companies to allocate at least 90% of their profits for the particular financial year that are formed in a specific manner. 

   Прев.загл.: Characteristics of Special Purpose Vehicles Securitizing Real Estates

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/03.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8  + 330.142.2
Ключови думи: 1. акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) 2. недвижими имоти 3. секюритизация 4. наеми 5. лизинг 6. договор за управление на недвижим имот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 33340

- 189 -

Цб II 91817

Димитрова, Теодора.  Банкови институции - бизнес развитие : Работен казус / Теодора Димитрова. // Глобални цели за устойчиво развитие : осъзнаване, концепции, метрики и обучение : [Монография] / Състав. и ред. Анастасия Марчева; Ред. Никола Янков; Прев. от англ. Лиляна Атанасова. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 200-204. 

1. Банков сектор 
 336.71
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33419

- 190 -

Цб CD 265

Иванов, Петър.  Проникване на ипотечното кредитиране в България спрямо другите страни-членки на ЕС от ЦИЕ / Петър Иванов, Petar Ivanov. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 200-208. 

   Сравнение и анализ на състоянието и динамиката на ипотечното кредитиране в новите държави-членки на Европейския съюз. Оценка на ипотечното проникване на база население и брутен вътрешен продукт. Представяне на България спрямо останалите страни-членки и средното ниво за Съюза. 

   Прев.загл.: MORTGAGE LENDING PENETRATION IN BULGARIA COMPARED TO OTHER EU COUNTRIES FROM CEE

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 347.27  + 339.923:061.1  + 336.77
Ключови думи: 1. ипотечен кредит 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 4. жилищни цени 5. задлъжнялост 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33194

- 191 -

Цб I 6131

Йорданов, Даниел Стоянов.  Финансиране на предприемаческата дейност чрез лизинг / Даниел Стоянов Йорданов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 223-226. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 336.77
Ключови думи: 1. лизинг 2. лизингови операции 3. финансиране 4. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33468

- 192 -

Цб II 91920

Йорданова, Зорница.  Innovative Business Bank Products / Зорница Йорданова. // Сборник с наградени научни разработки от Първи докторантски конкурс / Маргарита Борисова, Зорница Йорданова, Александър Тодоров. - София : Европейски съюз, 20-29. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Банки 
 336.71
Ключови думи: 1. търговски банки 2. иновации 3. продукти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33616

- 193 -

Цб I 6131

Йорданова, Зорница Борисова.  Трансформиране на концепцията за колективно пазаруване от специализиран сайт към банкова платформа / Зорница Борисова Йорданова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 199-205. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.1:681.324  + 336.71
Ключови думи: 1. колективно (групово) пазаруване 2. банки 3. интернет платформи 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33459

- 194 -

Цб ІІ 82082

Касабова, Десислава.  Валутният курс на лева и конкурентоспособността на българската икономика / Десислава Касабова. // Докторантски етюди : Т. 2/2009 / Цветелина Янчева, Диана Маринова, Десислава Касабова, Ивайло Иванов, Моника Моралийска, Мартин Димов  (София). - София : Авангард Прима, 64-95. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 336.7
Ключови думи: 1. валута 2. български лев 3. конкурентоспособност 4. икономика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33571

- 195 -

Цб II 91908

Кирова, Силвия.  Програмата за количествени улеснения и новият подход на Европейската централна банка към паричните стимули / Силвия Кирова. // Европейският съюз - нов старт? : Доклади от втора международна конференция на Катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" / Науч. ред. Ингрид Шикова и др.. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 61-69. 

   Библиогр. под линия

1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. Европейски съюз - икономика 
 336.71  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. парична политика 2. Европейска централна банка (ЕЦБ) 3. централни банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33497

- 196 -

Цб CD 265

Ковачевич, Милена.  Новите и старите индикатори за световна финансова и икономическа криза / Милена Ковачевич, Milena Kovachevich. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 136-140. 

   Нова световна финансова и икономическа криза все още не е настъпила, но прогнозите и индикаторите, че ще започне до няколко месеца се увеличават буквално всеки ден. Сред основните индикатори от групата на изоставащите индикатори е Брутният вътрешен продукт (БВП). Освен че показва дали икономиката на страната се намира в период на растеж или спад, БВП може да се влияе и от промяната в правителствените разходи и бюджетния дефицит. Това е ключов момент и за основните икономически школи – дали бюджетният дефицит може да стимулира икономиката на страната. В тази връзка в настоящото изследване е приложен коинтеграционен анализ, който да установи дали съществува такава зависимост между показателите в България. 

   Прев.загл.: NEW AND OLD INDICATORS FOR THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 330.131.7.003.2
Ключови думи: 1. световна икономическа криза 2. финансова криза 3. световна финансова криза 4. нестандартни показатели 5. растеж 6. дефицит 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33187

- 197 -

Цб CD 265

Колев, Свилен.  Влияние на неконвенционалната парична политика на Европейската централна банка върху лихвените проценти по кредитите в евро в България / Свилен Колев, Svilen Kolev. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 177-190. 

   Докладът разглежда влиянието на неконвенционалната парична политика на Европейската централна банка, провеждана чрез количествени улеснения и лихвена политика, върху лихвените проценти по кредитите в евро в България. 

   Прев.загл.: EFFECTS FROM THE EUROPEAN CENTRAL BANK’S UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY ON THE INTEREST RATES ON LOANS IN EURO IN BULGARIA

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. парична политика 3. кредити в евро 4. централно банкиране 5. количествени улеснения 6. неконвенционална парична политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 33192

- 198 -

Цб CD 265

Корманова, Богомила.  Сравнителен анализ на конвенционалната и неконвенционалната парична политика на ЕЦБ / Богомила Корманова, Bogomila Kormanova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 267-278. 

   В доклада е направен сравнителен анализ между конвенционалната и неконвенционална парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ). Във връзка с това се изследват мисията, целта и задачите на ЕЦБ, конвенционалните инструменти и процедури на паричната политика на ЕЦБ, и въведените неконвенционални мерки на паричната политика на ЕЦБ вследствие на глобалната финансова криза и дълговата криза в Еврозоната. 

   Прев.загл.: COMPARATIVE ANALYSIS OF CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY OF THE ECB

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. парична политика 3. неконвенционална парична политика 4. конвенционална парична политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33201

- 199 -

Цб CD 265

Кънева, Аглика.  Прогноза за изменението на възвръщаемостта на собствения капитал на банките в България / Аглика Кънева, Aglika Kaneva. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 141-145. 

   В доклада се прави прогноза за изменението на възвръщаемостта на собствения капитал на банките в България в краткосрочен период. Прогнозата се извършва с трендови модели. Моделира се тенденцията на развитие във възвръщаемостта на собствения капитал на банките през периода 2007 – 2018 г. На основата на допускането, че установените закономерности ще се запазят и през прогнозирания период, се разработва прогноза за бъдещите стойности на възвръщаемостта на собствения капитал на банките през 2019 и 2020 г. 

   Прев.загл.: FORECAST OF THE CHANGE IN THE RETURN ON EQUITY OF BANKS IN BULGARIA

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. банков капитал 2. възвръщаемост 3. собствен банков капитал 4. прогнози 5. трендови модели 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33188

- 200 -

 

Кънева, Аглика.  Тенденции при ипотечното кредитиране в банките в България / Аглика Кънева. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 167-172. 

   In this publication, the dynamics of the mortgage loans has been studied and the ratios mortgage loans to loans and advances and mortgage loans to total assets of the banks in Bulgaria in the period 2007 - 2018. A comparative analysis has been carried out of the mortgage loan dynamics in the banks in Bulgaria. Major trends in the development of mortgage crediting in Bulgaria have been outlined. 

   Прев.загл.: Mortgage Loan Trends in the Banks in Bulgaria

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/04.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 336.71
Ключови думи: 1. ипотечно кредитиране 2. ипотечни кредити 3. кредит 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 33317

- 201 -

Цб I 6131

Манев, Мирослав.  Влияние на световната икономическа криза върху размера и отрасловата структура на преките чуждестранни инвестиции в България / Мирослав Манев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 231-235. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 330.131.7.003.2(497.2)  + 338.4(497.2)
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. икономическа криза 3. отраслова структура 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33470

- 202 -

Цб CD 265

Мерткан, Севги.  Проблемът за отчитането на екологичната устойчивост на банките / Севги Мерткан, Sevgi Mertkan. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 245-256. 

   През последните години разкриването на екологична информация в банките получи голямо внимание, както на теория, така и на практика. Въпросите, свързани с околната среда, се увеличават през годините сред учените и практикуващите. Прозрачността и практиките за разкриване на информация са ключови аспекти на банковото корпоративно управление. Банките се сблъскват с необходимостта от отчитане на устойчивостта в икономическо, екологично и социално отношение още преди много години. Но как се справят те с тази задача и по какъв начин това отчитане оказва влияние върху тяхната дейност?. 

   Прев.загл.: THE PROBLEM OF BANKING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.7
Ключови думи: 1. банки 2. екологична устойчивост 3. отчитане 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33199

- 203 -

Цб CD 265

Металова, Дияна.  Съответствие на бюджетната прогноза на България за периода 2020-2022 г. с фискалните правила / Дияна Металова, Diyana Metalova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 128-135. 

   Целта на настоящия доклад е да провери дали и доколко средносрочната бюджетна прогноза на България за периода 2020-2022г. е в съответствие с изискванията на фискалните правила по отношение на средносрочната бюджетна цел, бюджетните, дълговите и разходните ограничения. Спазването на строга бюджетна дисциплина е необходимо за да се гарантира устойчивостта на публичните финанси. 

   Прев.загл.: COMPLIANCE WITH THE FISCAL RULES OF BULGARIA'S BUDGET FORECAST 2020-2022

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.12(497.2)
Ключови думи: 1. бюджет 2. бюджетна прогноза 3. фискални правила 4. разходно правило 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33186

- 204 -

Цб I 6131

Милкова, Танка Василева.  Управление на финансовите потоци в логистиката / Танка Василева Милкова, Виктория Станимирова Станчева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 334-337. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658.7.003.2
Ключови думи: 1. финансови потоци 2. логистика 3. управление 4. икономико-математически модели 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33490

- 205 -

Цб CD 265

Мирчева, Симона.  Поведение на "СитиГруп" в отговор на глобалната финансова криза / Симона Мирчева, Simona Mircheva. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 291-301. 

   В доклада ще бъдат разгледани последиците от глобалната финансова криза от 2008 г. и как една от най-големите банки в света успява да я преодолее. До каква степен правителствената намеса на САЩ подпомага негативния ефект на кризата върху компанията и как по-късно „СитиГруп” успява да се освободи от държавна собственост. Какви промени в политиката си предприема банката, за да предотвари бъдещи финансови кризи. Докладът разглежда също как банката отговаря на изисванията на Федералния резерв на САЩ, под формата на стрес тестове в три последователни години (2013 г., 2014 г., 2015 г.). 

   Прев.загл.: „CITYGROUP” BEHAVIOR IN RESPONSE TO THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 330.131.7.003.2
Ключови думи: 1. глобална финансова криза 2. „СитиГруп” 3. правителствена намеса 4. политически промени 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 33204

- 206 -

Цб CD 265

Ненкова, Пресияна.  Анализ и оценка на значението на целевана субсидия за капиталови разходи при финансиране на общинските инвестиции в България / Пресияна Ненкова, Presiana Nenkova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 34-47. 

   Основната цел на доклада е да се анализират ролята и значението на целевата субсидия за капиталови разходи при финансиране на общинските инвестиции в България. Изведени са водещите в теорията и практиката принципи за конструиране на субсидиите за капиталови разходи като обща сума и начин на разпределяне между местните териториални единици. На тази основа са формулирани препоръки за промени в прилагания модел в България, който да разреши съществуващите проблеми. 

   Прев.загл.: ANALYSIS AND EVALUATION OF CAPITAL EXPENDITURE GRANT IMPORTANCE IN FINANCING MUNICIPAL INVESTMENTS IN BULGARIA

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336  + 330.322
Ключови думи: 1. инвестиции 2. общини 3. целева субсидия 4. капиталови разходи 5. фискална децентрализация 6. местни финанси 7. публични инвестиции 8. държавни трансфери 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33180

- 207 -

Цб CD 265

Николова, Величка.  Краткосрочен и дългосрочен държавен дълг - ролята на матуритетната структура / Величка Николова, Velichka Nikolova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 167-176. 

   Стратегическа задача е да се определи какъв относителен дял да заемат краткосрочният и дългосрочният държавен дълг в дълговия портфейл на дадена страна. Целта на настоящия доклад е да се представят различни теоретични концепции, свързани с ролята на матуритетната структура на дълга в икономическата система, а също така и да се анализира динамиката на краткосрочния и дългосрочния дълг в България. 

   Прев.загл.: SHORT-TERM AND LONG-TERM GOVERNMENT DEBT – THE ROLE OF THE MATURITY STRUCTURE

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.3
Ключови думи: 1. държавен дълг 2. краткосрочен дълг 3. дългосрочен дълг 4. матуритетна структура 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33191

- 208 -

Цб II 91917

Николова, Николина Красимирова.  Връзки и зависимости на банковото посредничество и банковото счетоводство / Николина Красимирова Николова. // Стоименова,  Борислава. Докторантски етюди : Т. 7. : Т. 7/2014 / Борислава Стоименова, Васил Гечев, Марина Попова, Надя Галина, Симона Ганова, Нина Николова; Предс. : Авангард Прима, 124-150. 

   Библиогл. под линия

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Банково счетоводство 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. банково посредничество 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33614

- 209 -

 

Новото нормално в плащанията и печелившата стратегия за всички . // CIO, 2020, N 6, 14-15. 

   Статията засяга глобалната дигитална трансформация във финансовия сектор: отвореното банкиране, сигурност на плащанията; ползи за банките, търговците и клиентите. 

 336.07
Ключови думи: 1. финансов сектор 2. финансови услуги 3. банки 4. трансформация 5. отворено банкиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33344

- 210 -

Цб CD 265

Пенкова, Камелия.  Пазарното поведение на китайския ренминби в условията на търговия във валутен коридор / Камелия Пенкова, Kameliya Penkova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 209-214. 

   Настоящият доклад цели да изследва поведението на китайския ренминби в условията на определени под и таван за търгуване на китайската валута. От значение е да се изследва дали валутния курс има тенденцията да се движи в близост до една от границите, като индикация, че коридорът оказва влияние върху пазарните сили. Докладът изследва разликите между пазарния валутен курс и легално установената граница в опит да изясни този въпрос. 

   Прев.загл.: MARKET BEHAVIOR OF CHINESE RENMINBI UNDER THE TRADE CONDITIONS OF CURRENCY BAND

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.74(510)
Ключови думи: 1. китайски ренминби 2. пазарно поведение 3. валутна търговия 4. валутен коридор 5. Китайска централна банка (КЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 33195

- 211 -

Цб I 6131

Пенчев, Искрен.  Фондов пазар и технологични иновации / Искрен Пенчев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 145-147. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 336.76
Ключови думи: 1. фондов пазар 2. технологични иновации 3. натрупване на капитал 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33446

- 212 -

Цб I 6131

Петков, Йордан Русанов.  "Beyond Budgeting" - алтернатива на традиционното бюджетиране за индустриалния бизнес в България / Йордан Русанов Петков, Виктория Станимирова Станчева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 152-155. 

   Докладът представя същността на "Beyond Budgeting" като алтернатива на традиционното бюджетиране за корпоративния мениджмънт и извежда възможностите, които този иновативен модел предлага пред индустриалния бизнес в България. Практиката придобива все по-голяма популярност предвид съвременните условия, налагащи нуждата от бързо адаптиране на стопанските единици към променящите се пазарни реалности. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45  + 336.6
Ключови думи: 1. бюджет 2. индустрия 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33448

- 213 -

Цб II 91921

Пешев, Петър.  Фактори на кредитната динамика извън Еврозоната / Петър Пешев. // Сборник с наградени научни разработки от Втори докторантски конкурс / Петър Пешев, Венелин Терзиев, Venelin Terziev, Стела Живкова, Stela Zhivkova. - София : Европейски съюз, 2014, 5-97. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Банки 
 336.71
Ключови думи: 1. банкови кредити 2. кредитна динамика 3. дескриптивен анализ 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33618

- 214 -

Цб CD 265

Райков, Евгени.  Корпоративните финансови рискове в условията на настъпваща икономическа криза / Евгени Райков, Evgeni Raykov. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 121-127. 

   В доклада са представени някои по-нови аспекти на проявлението на рисковете в съвременния свят и мястото на финансовите рискове в условията на очаквания за настъпване на икономическа криза в краткосрочен и средносрочен времеви хоризонт. Направен е опит за посочване на очакваните изменения в областта на финансовото управление и значението на разглежданите рискове в българската икономика. 

   Прев.загл.: CORPORATE FINANCIAL RISKS IN TERMS OF THE UPCOMING ECONOMIC CRISIS

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 330.131.7.003.2
Ключови думи: 1. корпоративни финансови рискове 2. икономическа криза 3. управление на финансовия риск 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33184

- 215 -

Цб II 91918

Ралинска, Елена.  Мрежата за финансова сигурност в кризисни ситуации (по примера на банковата система) / Елена Ралинска. // Докторантски етюди : Т. 8. : Т. 8/2014 / Виолета Джукелова, Димитър Дамянов, Елена Ралинска, Зорница Йорданова; Предс. на ред. кол. Бистра Бо  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 81-132. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 330.131.7.003.2  + 336.71
Ключови думи: 1. финансова сигурност 2. кризисна ситуация 3. банки 4. мрежа за финансова сигурност 5. гарантирани депозити 6. морален риск 7. финансова криза 8. Директива 2014/49/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33635

- 216 -

Цб CD 265

Ранчев, Георги.  Специфични случаи на ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС / Георги Ранчев, Georgi Ranchev. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 326-371. 

   Приходите от ДДС са изключително важни за изпълнението на държавния бюджет. Практиката на НАП в областта на упражняването, респективно ограничаването на правото на данъчен (ДДС) кредит, се допълва постоянно, като на основата на скорошни решения на ВАС и СЕС нови законодателни промени няма да бъдат изненада. 

   Прев.загл.: SPECIFIC CASES OF LIMITATION OF THE RIGHT TO DEDUCT INPUT VAT CREDIT BASED ON THE VAT ACT

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.2
Ключови думи: 1. данъчен кредит 2. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 3. данъчен контрол 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33211

- 217 -

Цб II 91908

Симеонов, Калоян.  Банковият съюз и съюзът на капиталовите пазари - два неочаквано различни подхода / Калоян Симеонов. // Европейският съюз - нов старт? : Доклади от втора международна конференция на Катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" / Науч. ред. Ингрид Шикова и др.. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", май 2015, 9-24. 

   Библиогр. под линия

1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. Банков съюз 
 336.71  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. банки 2. капиталови пазари 3. Европейска централна банка (ЕЦБ) 4. финансов сектор 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33493

- 218 -

Цб П ІІ 215

Синельникова-Мурылева, Е. В.  Цифровые валюты центральных банков: потенциальные риски и выгоды / Е. В. Синельникова-Мурылева. // Вопросы экономики, 2020, N 4, 147-159. 

   Статията разглежда активността по създаването на различни видове цифрови валути на централните банки и рисковете и ползите за банковия сектор и паричната политика. 

 336.747.5
Ключови думи: 1. централни банки 2. цифрова валута 3. монетарна политика 4. криптовалути 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33400

- 219 -

Цб CD 265

Ставрова, Елена.  Монетарни теории и дигитални пари / Елена Ставрова, Elena Stavrova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 86-108. 

   Валутният пазар е най-големият в света. Декретните валути оказват огромно влияние върху функционирането на националните икономически системи: те намаляват разходите, свързани с извършването на транзакции, играят изключително ценна роля в развитието на обществените отношения, въпреки липсата на присъща стойност. Ако новата валута, като Вitcoin, както и всички емитирани до сега дигитални валути, поемат тази роля от конвенционалните валути, тогава това би имало изключително въздействие върху света. Ето защо тази теза разглежда криптовалутите от гледна точка на паричен аспект. И това може да е и причината създателят на първата функционираща криптовалута Сатоши Накамото да възнамерява Bitcoin да служи като нова форма на пари, а не просто като дигитален актив. Анализът на екосистемата на Bitcoin, на възможността да реализира основните функции, характерни за декретните пари, е цел на нашето изследване. 

   Прев.загл.: MONETARY THEORIES AND DIGITAL MONEY

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.747.5
Ключови думи: 1. монетарна теория 2. дигитални пари 3. биткойн 4. екосистема на биткойн 5. функции на парите 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33182

- 220 -

 

Стоянов, Велчо.  Данъчното облагане - инструмент и отражение на господстващата идеология и парадигма / Велчо Стоянов. // Народностопански архив, 2011, N 2, 17-38. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. исторически преглед 3. данъчно облагане 4. идеология 5. власт 6. либерален капитализъм 7. кейнсианство 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33159

- 221 -

 

Тодоров, Теодор.  Тестване обективността на прецизиращите параметри на валутните опции / Теодор Тодоров. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 97-122. 

 336.74
Ключови думи: 1. валутна система 2. опционна премия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33443

- 222 -

Цб I 6131

Тодорова, Милена Василева.  Профил на потребителите, възприели влогово-кредитните кооперации и техните услуги в Русенския регион / Милена Василева Тодорова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 161-166. 

   Докладът е насочен към проучване на потребители на влогово-кредитни услуги и продуктови иновации в тази сфера, предлагани не само от търговски банки, но и от влогово-кредитни кооперации, в Русенския регион. Акцентът е върху формулиране на демографски и поведенчески профил на потребители, ползвали такива услуги при кооперации, в сравнение с други, които не са запознати или съзнателно са отхвърлили тази форма на организация и услугите й. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 336.77
Ключови думи: 1. влогово-кредитни услуги 2. кооперации 3. потребителски профил 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33450

- 223 -

Цб CD 265

Тончева, Росица.  Необходимост от правно регулиране на дигиталната трансформация в областта на финансите / Росица Тончева, Rossitsa Toncheva. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 146-154. 

   Дигиталната трансформация е неизбежната реалност на съвременния финансово-стопански живот, за която правната идея трябва да намери правилна интерпретация. От това ще зависи дали невидимият дигитален свят ще бъде интегриран в традиционния модел на разпределение. В настоящия доклад се съдържат част от основанията за издигане на подобна хипотеза, заедно с описание на областите, които подлежат на непосредствено правно регулиране. 

   Прев.загл.: DIGITAL TRANSFORMATION IN FINANCE REQUIRES A LEGISLATION

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.000.34
Ключови думи: 1. финанси 2. дигитални трансформации 3. правно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
  

Сист. No: 33189

- 224 -

Цб CD 265

Трифонова, Силвия.  Парична политика и трансмисионен канал на лихвените проценти в страните членки на БРИКС / Силвия Трифонова, Атанас Атанасов. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 48-85. 

   В доклада е направено изследване на влиянието на промените в лихвената политика на централните банки на страните членки на БРИКС – Федеративна република Бразилия, Руска федерация, Република Индия, Народна република Китай и Република Южна Африка, върху лихвените проценти по дългосрочните държавни ценни книжа (съкровищни облигации), емитирани от правителствата на тези страни. По този начин става възможно да се установи какво е проявлението на трансмисионния паричен канал на лихвените проценти в изследваните пет големи бързо развиващи се държави. Във връзка с това е направено изследване на целите и инструментите на централните банки на страните членки на БРИКС. 

   Прев.загл.: MONETARY POLICY AND TRANSMISSION CHANNEL OF INTEREST RATES IN THE BRICS MEMBER STATES

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336
Ключови думи: 1. парична политика 2. лихвени проценти 3. БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 4. доходност по дългосрочни държавни облигации 5. трансмисионен паричен механизъм 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33181

- 225 -

Цб CD 265

Тушинов, Стоян.  Цели и инструменти на паричната политика на Европейската централна банка / Стоян Тушинов, Stoyan Tushinov. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 302-318. 

   Този доклад има за цел да направи обобщение на това как Европейската Централна Банка (ЕЦБ) провежда своята парична политика. Започвайки с Раздел 1 „Парична политика на Европейската централна банка”, ще бъде обсъден процесът, по който ЕЦБ провежда своята парична политика. Ще бъдат разгледани целите на ЕЦБ и нейния трансмисионен механизъм. Раздел 2 е посветен на паричните агрегати на ЕЦБ. В Раздел 3 ще бъде обсъдена конвенционалната и неконвенционалната парична политика на ЕЦБ. Ще разгледаме накратко какво представляват операциите на открития пазар, ликвидните улеснения, минималните задължителни резерви и новосъздадените неконвенционални програми за закупуване на активи. 

   Прев.загл.: OBJECTIVES AND INSTRUMENTS OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK’S MONETARY POLICY

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. парична политика 3. парични агрегати 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33205

- 226 -

 

Христозов, Янко.  Корпоративният дълг на предприятията от сектор "Операции с недвижими имоти" / Янко Христозов. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 1, 59-66. 

   This article looks at the state of corporate debt in one of the most dynamic economic sectors in Bulgaria in the last 11 years - Real Estate Transactions. Particular attention is paid to intercompany debt as an indicator of the so-called debt risk and problem. The statistical sample is large, using data for over 20,000 enterprises, part of the sector. In addition to analyzing the absolute values of debt, key relative indicators are also considered, allowing comments and conclusions to be drawn about corporate debt levels in the sector. There is a try for comparison with other key sectors. 

   Прев.загл.: Corporate Debt of the Real Estate Enterprises

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-1/06.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 336
Ключови думи: 1. корпоративен дълг 2. задлъжнялост 3. фирмена задлъжнялост 4. недвижима собственост 5. недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33301

- 227 -

 

Шопов, Димчо.  Фискална политика на Европейския съюз - същност, реформи и инструменти за борба с последиците от европейската дългова криза / Димчо Шопов. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 75-96. 

   Изследването показва естеството на фискалната политика като неразделна част от съвременния икономически живот на управляващите институции на Европейския съюз, както и на правителствата на държавите-членки. 

 336.2
Ключови думи: 1. фискална политика 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. дългова криза 4. икономически реформи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33439

- 228 -

Цб II 91812

Angelov, Rumen.  Mergers and Acquisitions in the Banking Sector - A Regional Aspect of the Example of Bulgaria / Rumen Angelov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 161-166 p. : with 1 fig.. 

1. Сливания и придобивания 2. Банки 3. Корпоративно управление 
 336.71  + 332.14
Ключови думи: 1. банков сектор 2. сливания и придобивания 3. сливане на банки 4. banks 5. merger and acquisition (M&A) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33255

- 229 -

Цб II 91892

Assenova, Kamelia.  International Finance / Kamelia Assenova, Камелия Асенова. // Case studies in finance and economics / Kamelia Assenova, Stela Raleva, Rossitsa Borisova, Radostin Vazov, Kremena Yochkolovska  (София). - София. - София : Univ. publ. Stopanstvo, 2011, 41-77. 

   Прев.загл.: Международни финанси

1. Международни финанси - УНСС - казуси 
 339.7
Ключови думи: 1. международни финанси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33168

- 230 -

 

Kavaldzhieva, Kalina.  Efficiency оf the Capital Invested in Oncological Care Measured by Social Affordability / Kalina Kavaldzhieva. // Economic Alternatives, 2016, N 1, 83-92. 

 330.142.2
Ключови думи: 1. социални разходи 2. социална цена 3. парични потоци 4. финансова устойчивост 5. здравна инфраструктура 6. здравеопазване 7. социална достъпност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33613

- 231 -

 

Williams, Colin.  An Institutional Theory of Tax Non-Compliance in Bulgaria: a Tax Morale Approach / Colin Williams. // Economic Alternatives, 2020, N 1, 33-49. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17618 

 336.2
Ключови думи: 1. България 2. предприемачество 3. неформална икономика 4. укриване на данъци 5. сива икономика 6. институционална теория 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33117

- 232 -

 

Williams, Colin C.  Explaining the Variations in the Magnitude of Undeclared Work Across the 28 European Union Member States / Colin C. Williams. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 203-223. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/18135 

 336.2
Ключови думи: 1. неформален сектор 2. укриване на данъци 3. икономическо развитие 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33377

- 233 -

 

Yankov, Yanko.  Behavioural Economic Tools as a Way to Increase Customers’ Response in the Banking Sector / Yanko Yankov. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 311-327. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.2/EA.2020.2.08.pdf 

 336  + 330.16
Ключови думи: 1. поведенческа икономика 2. банков сектор 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33398

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 234 -

Цб II 91825

Атанасов, Атанас Цвятков.  Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовота отчетност / Атанас Цвятков Атанасов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 411-427. 

   В съвременните икономически условия ролята на капитала като основа за пазарните оценки на предприятието в неговия традиционен смисъл, т.е. под формата на финансов и материален капитал, постепенно намалява и се допълва и замества от нарастващата роля на нематериалните активи. Съвременните корпоративни отчети трябва да осигуряват информация не само по отношение на финансовото състояние на предприятието, разглеждано в традиционния му смисъл , а и по отношение на стратегическите цели, използването на ресурсите, интелектуалния капитал, социално-отговорните практики и т.н., което става посредством прилагането на концепцията за интегрирано отчитане. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 657.6
Ключови думи: 1. счетоводна стойност 2. пазарна стойност 3. интегрирано отчитане 4. интелектуален капитал 5. финансова отчетност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33136

- 235 -

Цб CD 265

Банкова, Дияна.  Промени в одиторската функция / Дияна Банкова, Diyana Bankova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 414-421. 

   Вследствие на редица икономически престъпления е от фундаментално значение да бъдат предприети мерки свързани със социалната отговорност. Слабостите в контролната среда изискват модификации в одиторската професия, както и в държавното управление. За тази цел ще бъдат представени в краткото изследване няколко примера за добра практика свързани с: прилагането на надзор над корпоративната социална отговорност (КСО), използването на „forensic audit”, както и въвеждането на т. нар. „криминален одит”. Чрез тези прийоми може да бъде подобрена и кръговата икономика на транснационално ниво. 

   Прев.загл.: CHANGES IN THE AUDIT FUNCTION

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657.6
Ключови думи: 1. одит 2. контрол 3. финансов одит 4. измами 5. престъпления 6. надзор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33216

- 236 -

Цб CD 265

Башев, Явор.  Техники на креативно счетоводство / Явор Башев, Yavor Bashev. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 404-413. 

   В доклада се прави опит да бъдат обобщени основните техники за реализиране на креативното счетоводство. Обект на разглеждане и систематизиране са вижданията на водещи специалисти в тази област. В изложението са очертани и резултатите от извършени емпирични изследвания върху възприятието на одитори и счетоводители относно техниките и методите на креативното счетоводство. 

   Прев.загл.: TECHNIQUES OF CREATIVE ACCOUNTING

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657
Ключови думи: 1. креативно счетоводство 2. манипулация на финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33215

- 237 -

Цб CD 265

Боянов, Борислав.  Счетоводният инженеринг: бъдещето на счетоводната професия в светлината на дигитализацията / Борислав Боянов, Borislav Boyanov. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 353-361. 

   В статията се застъпва тезата, че в бъдеще ще се засилва връзката и взаимодействието между счетоводната и инженерната наука, в резултат на което ще се генерират ползи за много широк кръг от субекти – счетоводители, инженери, ръководители на предприятия, кредитори, инвеститори и всички останали заинтересовани страни. Счетоводният инженеринг ще постави фундаментите на счетоводната наука в дигиталната среда и ще превърне счетоводната професия от традиционна и рутинна дейност в незаменима управленска функция, ефикасно прилагаща интелигентните технологии на ХХl век. 

   Прев.загл.: ACCOUNTING ENGINEERING: THE FUTURE OF THE ACCOUNTING PROFESSION IN THE ENVIRONMENT OF DIGITALIZATION

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657:004.4
Ключови думи: 1. счетоводство 2. дигитализация 3. дигитална среда 4. инженеринг 5. счетоводен инженеринг 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33210

- 238 -

Цб CD 265

Вейсел, Али.  Развитие на стандартизацията при ангажиментите за изразяване на сигурност относно интегрирани отчети / Али Вейсел, Ali Veysel. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 321-330. 

   В доклада се изследва развитието на стандартизацията при ангажиментите за изразяване на сигурност относно интегрирани отчети. Представят се изследванията в това отношение на Международния съвет за интегрирана отчетност и на Международната федерация на счетоводителите. Анализират се ключовите предизвикателства, свързани с тези ангажименти. Обобщават се резултатите от изследванията и нерешените въпроси. 

   Прев.загл.: DEVELOPMENT OFSTANDARDIZATION IN ASSURANCE ON INTEGRATED REPORTS

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657
Ключови думи: 1. счетоводни стандарти 2. интегрирани отчети 3. МСАИС 3000 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33206

- 239 -

 

Вечев, Венцислав.  Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане дейността на търговските банки / Венцислав Вечев. // Народностопански архив, 2011, N 3, 112-121. 

 657
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. търговски банки 3. МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване 4. МСС 32 - Финансови инструменти: представяне 5. МСФО 7 Финансови инструменти - оповестяване 6. МСС 1 - Представяне на финансови отчети 7. МСС 34 (Междинно финансово отчитане) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33163

- 240 -

Цб CD 265

Ганчев, Петко.  Развитие на икономическите процеси при дълготрайните нематериални активи и иновациите / Петко Ганчев, Petko Gantchev. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 422-430. 

   В настоящият доклад се разглежда наличието на активен пазар, стъпаловидната структура за реализация и етапите на възвращаемост на дълготрайните нематериални активи (ДНА). Показателите за рентабилност във финансово-стопански анализ на ДНА – нематериалните активи и репутацията. Тяхната структура, динамика и относителен дял. В България поставените въпроси оставят своя оттенък в икономически план, като ролята на ДНА играе ключова роля в ускореното развитие на страната в навечерието на приемането ни в Еврозоната. 

   Прев.загл.: THE DEVELOPMENT OF AN ACTIVE MARKET IN INTANGIBLE ASSETS AND INNOVATIONS

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657
Ключови думи: 1. икономически процеси 2. дълготрайни нематериални активи (ДНМА) 3. иновации 4. финансов резултат 5. анализ 6. приходи 7. разходи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33218

- 241 -

 

Герганов, Георги.  Данъчни измерения на годишното приключване при земеделските производители за 2011 г. / Георги Герганов. // Народностопански архив, 2011, N 4, 41-54. 

 657
Ключови думи: 1. земеделски производители 2. данъчна интеграция 3. счетоводни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33165

- 242 -

Цб CD 265

Иванова, Росица.  По въпроса за анализа на ефективността от използването на материалните ресурси в условията на кръгова икономика / Росица Иванова, Rositsa Ivanova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 342-352. 

   Обект на разглеждане в доклада е ефективността от използването на материалните ресурси в контекста на ресурсната ефективност в условията на кръгова икономика, а предмет – методиката за анализ на ефективността от използването материалните ресурси. 

   Прев.загл.: ON THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF MATERIAL RESOURCES IN A CIRCULAR ECONOMY

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657
Ключови думи: 1. материални ресурси 2. кръгова икономика 3. икономически растеж 4. ефективност 5. анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33209

- 243 -

Цб CD 265

Кавалджиева, Калина.  Условия за извеждане и признаване на справедлива стойност на примера на концесия минерална вода - вкл. хотел и басейн / Калина Кавалджиева, Kalina Kavaldzhieva. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 382-393. 

   Основната цел от страна на публичните органи e да оптимизират дейността на обектите на концесии, а от страна на частия партньор да максимализира стойността на капитала (инвестиран и собствен) с помощта на финансови, инвестиционни и управленски решения. За постигането на поставената цел се извършва анализ на обекта на концесията, взема се под внимание ситуацията, в която се намират заинтересованите страни; анализира се структурата на капитала (собствен, привлечен, публичен, частен) вложен в обектите на концесия и се оценява ефективността от направената инвестиция. Оптимизирането на структурата на капитала е възможно чрез корекции на нормата на ефективност, която е функция от дейността на икономическия оператор. Особено важно значение има влиянието на правата по концесионния договор и стойността на концесията и анализа на ефективността, които са в основата на вземане на управленски решения от заинтересованите страни. 

   Прев.загл.: CONDITION FOR DETERMINING THE FAIR VALUE FOR EXAMPLE – OF THE MINERAL WATER CONCESSION

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657
Ключови думи: 1. нематериални активи 2. договорни споразумения 3. пазарна стойност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33213

- 244 -

Цб CD 265

Камбурова, Лиляна.  Детерминанти на качеството на печалбата / Лиляна Камбурова, Lilyana Kamburova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 394-403. 

   Качеството на печалбата е един от най-широко застъпените проблеми в съвременната счетоводна литература. Колкото по-високо е качеството на печалбата, толкова по-голямо е нейното информационно съдържание за потребителите на финансовите отчети на предприятието. Докладът се стреми да обобщи и систематизира факторите, които въздействат на качеството на печалбата. Основните детерминанти на качеството на печалбата са характеристиките на предприятието, финансовото отчитане, корпоративното управление и ролята на вътрешния контрол, ролята на външните одитори, влиянието на капиталовите пазари и други външни фактори. 

   Прев.загл.: DETERMINANTS OF EARNINGS QUALITY

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657
Ключови думи: 1. финансово отчитане 2. качество на печалбата 3. финансов ливъридж 4. размер на дълга 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33214

- 245 -

Цб CD 265

Лечева, Ина.  Оценка на качеството при предварителния контрол за законосъобразност / Ина Лечева, Ina Lecheva. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 273-381. 

   Оценката на качеството при осъществяване на предварителния контрол е въпрос, който е важен от гледна точка на предоставяната увереност. Многообразието при прилагане на контролната процедура, видовете произнасяне и конкретните контроли създават предпоставки и необходимост от стандартизиране на дейността. 

   Прев.загл.: QUALITY ASSESSMENT OF THE EX-ANTE CONTROL OF LEGALITY

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.126
Ключови думи: 1. вътрешен контрол 2. предварителен контрол 3. качество 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33212

- 246 -

 

Лечева, Ина.  Предварителният контрол като инструмент на мениджмънта / Ина Лечева. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 100-107. 

   Preliminary control or ex-ante control is a successful mechanism, which supports managers in the decision-making process. It focuses on the search for consistency between the applicable law (International, European and national), internal acts and contracts. The goal is to provide that sufficient confidence of management, compliance with regulatory requirements, subject and achieve its objectives relevant to the price for control of them. The described mechanism for carrying out ex ante controls of legality when renting real estate structuring and demonstrated the universality of the inspection function fully in support of management. . 

   Прев.загл.: Ex-ante Control As a Management Instrument

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/04.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 336.126  + 332.8
Ключови думи: 1. предварителен контрол 2. вътрешен контрол 3. финансов контрольор 4. недвижими имоти 5. наеми 6. законосъобразност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33343

- 247 -

Цб II 91917

Николова, Николина Красимирова.  Връзки и зависимости на банковото посредничество и банковото счетоводство / Николина Красимирова Николова. // Стоименова,  Борислава. Докторантски етюди : Т. 7. : Т. 7/2014 / Борислава Стоименова, Васил Гечев, Марина Попова, Надя Галина, Симона Ганова, Нина Николова; Предс. : Авангард Прима, 124-150. 

   Библиогл. под линия

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Банково счетоводство 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. банково посредничество 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33614

- 248 -

 

Петкова, Ивелина.  Контрол при управлението на имоти публична държавна собственост / Ивелина Петкова. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 1, 44-49. 

   The management and control of publicly owned public property requires the introduction of flexible and effective monitoring and reporting mechanisms. The processes related to the management of public state property are always debatable and, at the same time, subject to review by various control bodies. The purpose of this development is to look at the mechanisms for managing publicly owned public property by identifying the risks involved in the control and use of real estate. The introduction of effective control activities in the management of public state property implies the improvement of the process of managing and protecting the properties. 

   Прев.загл.: Property Management Control Public State Property

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-1/04.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8  + 657.6
Ключови думи: 1. държавна собственост 2. публична държавна собственост 3. управление 4. контрол 5. право на собственост 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33264

- 249 -

Цб CD 265

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ на предприятието / Марко Тимчев, Marco Timchev. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 331-341. 

   В статията са предложени модели за усъвършенстване на наукометрията, методологията и организацията на счетоводния бизнес анализ на предприятието. Изследвани са методологични проблеми и модели за анализ на ключови показатели, характеризиращи дейността, финансовата стабилност и конкурентоспособността. Представен е концентричен модел „Счетоводен бизнес анализ в балансирана система от показатели” с възможности за пазарно позициониране (SWOT – Analysis), анализ на риска (Z-Score Analysis) и анализ на конкурентоспособността. В статията са изследвани проблеми на информационното осигуряване на счетоводния анализ в балансирана система от показатели, посредством системи за счетоводно и интегрирано отчитане. 

   Прев.загл.: ECONOMIC ACCOUNTING ANALYSIS OF THE ENTERPRISE

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 657.3
Ключови думи: 1. счетоводство на предприятието 2. интегрирано отчитане 3. балансирана система 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33208

- 250 -

 

Bacheva, Snejana.  The Joint Audit in Bulgaria - Issues and Prospects / Snejana Bacheva, Daniela Petrova, Iavor Bachev. // Economic Alternatives, 2019, N 4, 615-626. 

 657
Ключови думи: 1. одит 2. Закон за независимия финансов одит (ЗНФО) 3. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33109

- 251 -

Цб II 91891

Basheva, Snejana.  Accounting models in the reorganization of trading companies according to the regulatory framework in the Republic of Bulgaria / Snejana Basheva, Снежана Башева. // Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria / Ed. Zbigniew Laszczynski  (Lodz). - Lodz. - Lodz : Lodz University of Technology - Poland, 2017, 7-15. 

   Прев.загл.: Счетоводни модели при реорганизация на търговски дружества съгласно регулаторната рамка в Република България

1. Счетоводство и управление - България, Полша 
 657
Ключови думи: 1. счетоводни принципи 2. регулаторна рамка 3. търговски дружества 4. реорганизация 5. IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33172

- 252 -

Цб II 91817

Chyzhevska, Lyudmyla.  The Current and Approaches to Professional Training of Accountants in the Universities in Ukraine / Lyudmyla Chyzhevska. // Глобални цели за устойчиво развитие : осъзнаване, концепции, метрики и обучение : [Монография] / Състав. и ред. Анастасия Марчева; Ред. Никола Янков; Прев. от англ. Лиляна Атанасова. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 122-129. 

1. Образователна система - устойчиво развитие 2. Университети 
 378  + 657
Ключови думи: 1. висше икономическо образование 2. счетоводно образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 33415

- 253 -

Цб II 91891

Filipova-Slancheva, Atanaska.  Other information reporting from 2017 and the role of independent auditor - bulgarian context / Atanaska Filipova-Slancheva. // Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria / Ed. Zbigniew Laszczynski  (Lodz). - Lodz. - Lodz : Lodz University of Technology - Poland, 2017, 24-34. 

1. Счетоводство и управление - България, Полша 
 657.6
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. одитори 3. IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 4. Международни одиторски стандарти (МОС) 5. счетоводство 6. Закон за счетоводството (ЗСч) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33173

- 254 -

 

Gudev, Ivan.  Creative Accounting – Definition, Types, Purposes and Impact on United Nations’ Sustainable Development Goals / Ivan Gudev. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 328-341. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.2/EA.2020.2.09.pdf 

 657
Ключови думи: 1. креативно счетоводство 2. управление на приходите 3. устойчиво развитие 4. ООН 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33405

- 255 -

Цб II 91891

Kamburova, Lilyana.  Empirical survey on reporting and disclosure of internally generated goodwill / Lilyana Kamburova, Лиляна Камбурова. // Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria / Ed. Zbigniew Laszczynski  (Lodz). - Lodz. - Lodz : Lodz University of Technology - Poland, 2017, 56-65. 

   Прев.загл.: Емпирично проучване на отчитане и разкриване на вътрешно създадената репутация

1. Счетоводство и управление - България, Полша 
 657
Ключови думи: 1. корпоративна репутация 2. счетоводство 3. нематериални активи 4. анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33174

- 256 -

Цб II 91891

Markova, Maria.  Specifics in determining the initial measurement of public works concession according to the national accounting standards in the Republic of Bulgaria / Maria Markova, Мария Маркова. // Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria / Ed. Zbigniew Laszczynski  (Lodz). - Lodz. - Lodz : Lodz University of Technology - Poland, 2017, 104-116. 

   Прев.загл.: Особености при определяне на първоначалното измерване на концесията за благоустройство съгласно националните счетоводни стандарти в Република България

1. Счетоводство и управление - България, Полша 
 657
Ключови думи: 1. концесия 2. Национални счетоводни стандарти (НСС) 3. public works concession 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33175

- 257 -

Цб II 91891

Musov, Michael.  Time-Driven Activity-Based Costing : Potential for Application at the SMEs in Poland and Bulgaria / Michael Musov, Михаил Мусов. // Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria / Ed. Zbigniew Laszczynski  (Lodz). - Lodz. - Lodz : Lodz University of Technology - Poland, 2017, 126-138. 

1. Счетоводство и управление - България, Полша 
 657
Ключови думи: 1. Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) 2. малки и средни фирми (МСФ) 3. Activity-Based Costing (ABC) 4. управленско счетоводство 5. Small and medium-sized enterprises (SMEs) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 2. Полша 
  

Сист. No: 33176

- 258 -

Цб II 91812

Petkova, Ivelina.  Problems and Challenges in Setting Up Audit Committees in Municipalities / Ivelina Petkova. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 55-61. 

   Пълното име на автора е Ивелина Петкова Жечева-Радева

1. Публичен сектор - одит 
 657.6  + 352.075
Ключови думи: 1. контрол 2. одит 3. общини 4. auditing 5. control 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 33233

- 259 -

Цб II 91891

Pozharevska, Roumiana.  Accounting aspects of greenhouse gas emission allowances /current issues in theory and practice in the Republic of Bulgaria/ / Roumiana Pozharevska, Румяна Пожаревска. // Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria / Ed. Zbigniew Laszczynski  (Lodz). - Lodz. - Lodz : Lodz University of Technology - Poland, 2017, 150-165. 

   Прев.загл.: Счетоводни аспекти на квотите за емисии на парникови газове / актуални проблеми в теорията и практиката в Република България /

1. Счетоводство и управление - България, Полша 
 657
Ключови думи: 1. квоти за емисии на парникови газове 2. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33178

- 260 -

Цб II 91891

Savova, Kameliya.  Theoretical Nature of Duality in Accounting / Kameliya Savova, Камелия Савова. // Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria / Ed. Zbigniew Laszczynski  (Lodz). - Lodz. - Lodz : Lodz University of Technology - Poland, 2017, 166-175. 

1. Счетоводство и управление - България, Полша 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. duality in accounting 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33179

Управление

- 261 -

Цб I 6131

Ангелова, Румяна Иванова.  Модел за стимулиране на индустриалното предприемачество в България / Румяна Иванова Ангелова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 220-222. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658
Ключови думи: 1. предприемачество 2. стимулиране 3. неправителствени организации (НПО) 4. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33467

- 262 -

Цб II 91896

Андонова, Кремена.  Възможности за смекчаване на регионални проблеми чрез социално предприемачество / Кремена Андонова, Александра Парашкевова. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 84-98. 

   В настоящия доклад акцентът е поставен върху възможностите на социалното предприемачество да удовлетворява устойчиво регионални цели, като поощрява местното развитие, генерира работни места и регулира дисбаланси на пазара на труда, удовлетворява специфични социални потребности и създава добавена социална стойност. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. регионални диспропорции 2. регионално развитие 3. социално предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 33411

- 263 -

Цб I 6131

Антонова, Диана Антонова.  Социално отговорният маркетинг на медиите / Диана Антонова Антонова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 19-24. 

   Докладът представя изследване за значимостта на темата за социално отговорния маркетинг според практиката на регионалните медии. Приложен е методически инструментариум за изследване значението на социално отговорния маркетинг в политиката на медиите и се представят резултати от полево проучване за значението на корпоративната социална отговорност в практиката на медиите в Русенския регион. . 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 07  + 005.35
Ключови думи: 1. медиен маркетинг 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 33298

- 264 -

Цб II 91912

Асенов, Анатолий.  Стратегия на продажбите / Анатолий Асенов. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 155-165. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на организацията 2. Стратегически мениджмънт 
 005.7
Ключови думи: 1. продажби 2. управление 3. мениджмънт на организацията 4. стратегии 5. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33536

- 265 -

Цб I 6131

Асенов, Анатолий Стефанов.  Тенденции и перспективи на съвременните технологии на управление / Анатолий Стефанов Асенов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 57-60. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005
Ключови думи: 1. управление 2. ефективност 3. обратна връзка 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33307

- 266 -

Цб II 91896

Бакрачева, Маргарита.  Представи за социално предприемачество и насоки за комуникиране / Маргарита Бакрачева. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 99-112. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. маркетинг 3. комуникации 4. социален маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33414

- 267 -

Цб II 91896

Бенчева, Нели.  Умения за бизнес консултанти в областта на социалното предприемачество / Нели Бенчева, Теодора Стоева. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 138-146. 

   Целта на доклада е да представи основните дейности, приоритети и очаквани резултати от реализацията на проект "Умения за бизнес консултанти в областта на социалното предприемачество", финансиран от програма "Еразъм+", КД2 "Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението". В контекста на целите на европейската програма за изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, е създадено партньорство между седем институции от шест страни на ЕС. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. бизнес консултиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33418

- 268 -

Цб I 6131

Варамезов, Любчо Минчев.  Аутсорсинг договорът - инструмент за управление на аутсорсинг риска / Любчо Минчев Варамезов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна научна конференция, . Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 11-14. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. аутсорсинг договор 3. управление на риска 4. аутсорсинг отношения 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33297

- 269 -

Цб I 6131

Велева, Мария.  Възможности за управление на стреса на работното място в туристическите фирми / Мария Велева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 274-277. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 338.48  + 159.91
Ключови думи: 1. фирмено управление 2. туризъм 3. работен стрес 4. стрес-фактори 5. туристически фирми 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Психология 
  

Сист. No: 33480

- 270 -

Цб I 6131

Гешков, Марин Веселинов.  Оценка на икономическото състояние на "КРЗ Одесос" в условията на икономическа криза. Емпиричен анализ / Марин Веселинов Гешков. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 227-230. 

   Изследването прави емпирична оценка на икономическото състояние на най-големия кораборемонтен завод в България "КРЗ Одесос" - гр. Варна. Изследвана е динамиката на голям брой микроикономически показатели за кризисния период след 2009 г. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 330.131.7  + 629.5
Ключови думи: 1. корабостроителна промишленост 2. приходи 3. заплати и доходи 4. заетост 5. оздравителни мерки 6. икономическа криза 7. Кораборемонтен завод "Одесос" 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Варна 2. България 
  

Сист. No: 33469

- 271 -

Цб II 91917

Гилина, Надя.  Управление на портфейли от иновативни проекти : (на примера на ИК "Електромобили") / Надя Гилина, Симона Ганова. // Стоименова,  Борислава. Докторантски етюди : Т. 7. : Т. 7/2014 / Борислава Стоименова, Васил Гечев, Марина Попова, Надя Галина, Симона Ганова, Нина Николова; Предс. : Авангард Прима, 89-123 с. : с фиг.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Иновации - управление 
 005.342
Ключови думи: 1. управление на портфейли 2. иновации 3. иновационни проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33612

- 272 -

Цб II 91825

Горанова, Пенка Вълчева.  Внедряване на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти в компания "Никас България" ЕАД / Пенка Вълчева Горанова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 201-211. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. взаимоотношения с клиентите 2. мениджмънт на взаимоотношенията 3. система за управление 4. CRM системи (customer portfolio models CRM) 5. български фирми 6. "Никас България" ЕАД 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33100

- 273 -

Цб II 91817

Григорова, Ваня.  Маркетинговият мениджмънт на български винопроизводител - инструмент за постигане на регионално устойчиво развитие / Ваня Григорова. // Глобални цели за устойчиво развитие : осъзнаване, концепции, метрики и обучение : [Монография] / Състав. и ред. Анастасия Марчева; Ред. Никола Янков; Прев. от англ. Лиляна Атанасова. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 258-266. 

1. Винопроизводство - управление и устойчиво развитие 
 663.2  + 005.7
Ключови думи: 1. маркетингов мениджмънт 2. винопроизводство 3. винарска промишленост 4. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. Свищов 2. България 
  

Сист. No: 33437

- 274 -

 

Гълъбов, Марин.  Възможности за прилагане на управленски модели във фирмите занедвижими имоти / Марин Гълъбов. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 84-96. 

   Lankaster's characteristic theory can be regarded as a model in the field of general system theory. Thus it can be successfully applied for the estimation of the tax basis in the real estate taxation. The main idea is that different objects of real estate can be ranged on the basis of a multi-criteria valuation. In this sense each criterion should be viewed as an item of value. Thus each criterion possesses different weight in the final estimate. The paper raises the question whether the structure of criteria for the estimation of the tax basis is built up adequately to the economic realities. That is, whether the numbers of coefficients also represent actually the expectations of tax-payers. 

   Прев.загл.: Opportunities to Apply Management Models in Real Estate Companies

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/01.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. фирми за недвижими имоти 3. управленски модели 4. балансирана система от показатели (BSC) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
 пълен текст 

Сист. No: 33644

- 275 -

Цб I 6131

Деневар, Анета Георгиева.  Мястото на човешкия фактор в корпоративната социална отговорност / Анета Георгиева Деневар, Марияна Евгениева Любенова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 236-239. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. човешки ресурси 3. социална активност 4. бизнес организации 5. човешки фактор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33471

- 276 -

Цб I 6131

Денчев, Денчо.  Бенчмаркингът - съвременен метод за управление на бизнеса / Денчо Денчев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 185-188. 

   Целта на доклада е да се разкрият същността и отличителните черти на бенчмаркинга, които го превръщат в ефективен метод за управление на бизнеса в съвременните условия на конкурентна борба. Разкриват се ползите от прилагането му, проблемите решавани с негова помощ, възможностите, които предоставя метода и съществуващите слабости. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.3
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. конкурентоспособност на фирмата 3. добри практики 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33457

- 277 -

Цб II 91918

Джукелова, Виолета Атанасова.  Проблеми при управлението на проекти, съфинансирани от фондове на Европейския съюз в България / Виолета Атанасова Джукелова. // Джукелова,  Виолета. Докторантски етюди : Т. 8. : Т. 8/2014 / Виолета Джукелова, Димитър Дамянов, Елена Ралинска, Зорница Йорданова; Предс. на ред. кол. Бистра Бо  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 7-31. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.8(4)
Ключови думи: 1. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 33632

- 278 -

Цб I 6131

Димитрова, Яница Петкова.  Значението на новите медии за промяната на корпоративната култура / Яница Петкова Димитрова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 270-273. 

   Новите медии /Web 2.0 ; Web 3.0/ и възможностите, които предлагат, могат да бъдат прилагани успешно в програмите за промяна на корпоративната култура. Успешното управление на инструментариума на новите медии във връзка с реализацията на промяна на корпоративната култура ще подпомогне възможността на организациите да оцеляват, да се развиват и да се променят в условията на динамиката на съвременната бизнес среда. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 077.5
Ключови думи: 1. корпоративна култура 2. корпоративна комуникация 3. нови медии 4. уебсайт 5. социални мрежи 6. управление на промяната 7. организационна комуникация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 33479

- 279 -

Цб I 6131

Динков, Милен Емилов.  Въздействие на явлението "микромениджмънт" върху функционирането на съвременните организации / Милен Емилов Динков. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 260-262. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. микромениджмънт 2. управленски умения 3. управление на организацията 4. функции на мениджъра 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33477

- 280 -

Цб II 91896

Дойчинова, Юлия.  Възможности и подходи за развитие на социално предприемачество / Юлия Дойчинова, Julia Doitchinova, Иван Кънчев, Ivan Kanchev. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 13-30. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. европейски социален модел 2. социално предприемачество 3. социални предприятия 4. кооперативни социални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33395

- 281 -

Цб II 91896

Забунов, Георги.  Формиране и организиране на социални предприятия в условията на Република България / Георги Забунов. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 113-128. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. социална икономика 2. социални предприятия 3. кооперации 4. конкурентни предимства 5. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Кооперации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33416

- 282 -

Цб I 6131

Иванов, Йордан.  Кариерни нагласи на студентите от специалност "Индустриален бизнес" на Икономически университет - Варна / Йордан Иванов, Стефан Калпачев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 263-269. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 378  + 005.966
Ключови думи: 1. кариерно развитие 2. човешки ресурси 3. образование 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
  

Сист. No: 33478

- 283 -

Цб II 91825

Иванов, Цанко Валентинов.  Класически и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж / Цанко Валентинов Иванов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 428-442. 

   Докладът представя различен поглед към класическите и съвременни измерения на индустриалния контрашпионаж в контекста на прехода от информационно към познавателно общество. Изведени са различни заплахи за интелектуалната собственост с цел открояване на засилващото се значение на сигурността в съвременните предприятия. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658:355.40
Ключови думи: 1. промишлен шпионаж 2. индустриален шпионаж 3. корпоративна сигурност 4. индустриален контрашпионаж 5. заплахи 6. фирмена сигурност 7. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 33137

- 284 -

Цб I 6131

Иванова, Донка.  Методически аспекти на разработването на антикризисна инвестиционна стратегия на малки и средни предприятия / Донка Иванова, Светла Дучева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 213-216. 

   Конкурентната пазарна среда генерира кризисни процеси на всички стадии от жизнения цикъл на предприятието. Това аргументира интереса към изследване на кризисни явления в малките и средните предприятия и възможностите им за стабилизиране и растеж. Точното дефиниране на общата антикризисна стратегия е предпоставка за формулиране на конкретните функционални стратегии, в това число инвестиционна стратегия. Разработването на инвестиционна стратегия в условията на криза е изключително предизвикателство за всеки мениджърски екип. Лимитираните ресурси и необходимостта от незабавно действие изискват компетентност и премерен риск. . 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 330.131.7  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. инвестиционна стратегия 3. антикризисна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
  

Сист. No: 33460

- 285 -

Цб I 6131

Иванова, Зоя Станимирова.  Съвременни аспекти на пазарното поведение на индустриалните бизнес организации / Зоя Станимирова Иванова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 75-78. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45  + 005.7
Ключови думи: 1. индустриални бизнес организации 2. пазарно поведение 3. собствена търговска марка 4. стратегия за диференциране 5. потребители 6. конкуренция 7. риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 33314

- 286 -

Цб II 91919

Иванова, Маргарита.  Приложимост на познанията по международен мениджмънт към процесите на вземане на решения в стартиращи компании, които създават сайтове за колективно пазаруване / Маргарита Иванова. // Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 127-156. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 658  + 005
Ключови думи: 1. сайт за колективно пазаруване 2. стартъп компании 3. стартиращи компании 4. иновации 5. международен мениджмънт 6. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33642

- 287 -

Цб II 91825

Иванова, Радка Петрова.  Внедряване на екологична политика в организациите - предпоставка за повишаване на конкурентоспособността им / Радка Петрова Иванова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 351-362. 

   Редица организации насочват усилията си към формиране на специална екологична политика с цел намаляване отпечатъка на човешката дейност върху околната среда. Международната организация по стандартизация (ISO) разработва специален стандарт, внедряването на който показва усилията на организациите да намаляват вредното въздействие върху природата и подобрят обществения си имидж. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 502.3  + 005.35
Ключови думи: 1. екология 2. околна среда 3. екологична политика 4. ISO 14001 5. Схема за управление по околна среда и одит (EMAS) 6. стопански субекти 7. екологични резултати 8. Системи за управление по околната среда 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Екология 
  

Сист. No: 33130

- 288 -

Цб I 6131

Иванова, Радка Петрова.  Иновациите като една от основните движещи сили за реализиране на стратегията за растеж "Европа 2020" / Радка Петрова Иванова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 89-92. 

   Създаването на иновации и внедряването им е сложен процес, насочен към постигане на положителен ефект за организациите, за хората, за страната като цяло. Иновационната активност на икономиката днес представлява основен социално-икономически процес, осигуряващ желаното развитие. В тази връзка се разработват планове, програми и стратегии на национално и международно разнище. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.591.6  + 316.422.003.1
Ключови думи: 1. иновации 2. иновационен процес 3. просперитет 4. стратегия "Европа 2020" 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33320

- 289 -

Цб II 91825

Иванова, Цветелина Красимирова.  Организационната култура и удовлетвореността на персонала / Цветелина Красимирова Иванова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 491-497. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.73
Ключови думи: 1. организация 2. организационна култура 3. мотивация 4. удовлетвореност 5. персонал 6. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33148

- 290 -

Цб II 91897

Йовкова, Йорданка.  Съвременен финансов мениджмънт в системата на българските трудово-производителни кооперации - необходимост, възможности, проблеми / Йорданка Йовкова. // Сто и двадесет години кооперативно движение на ТПК в България : (кръгла маса)  (София). - София. - Б. м. : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 29.10.2015, 39-53. 

1. Кооперативно движение (ТПК) - България, 120 години 
 334.1.003.2
Ключови думи: 1. трудово-производителни кооперации 2. финансов мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33384

- 291 -

Цб I 6131

Йорданова, Елена.  Фактори, влияещи върху етичното поведение в управлението / Елена Йорданова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 278-281. 

   Докладът разглежда самосъзнанието и емоционалността, като едни от важните фактори, оказващи влияние върху етичното поведение в управлението. Проблемът се анализира от гледна точка на възприемчивостта на личността към решенията в организацията и при определяне на взаимоотношенията при реализацията на управленския процес. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.32
Ключови думи: 1. етика 2. самосъзнание 3. емоции 4. управленски процеси 5. етично поведение 6. неетично поведение 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
  

Сист. No: 33481

- 292 -

Цб II 91918

Йорданова, Зорница.  Разработване на потребителска иновация / Зорница Йорданова. // Докторантски етюди : Т. 8. : Т. 8/2014 / Виолета Джукелова, Димитър Дамянов, Елена Ралинска, Зорница Йорданова; Предс. на ред. кол. Бистра Бо  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 133-161. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.342
Ключови думи: 1. потребителска иновация 2. иновационен процес 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33636

- 293 -

 

Йорданова, Петя.  Риск мениджмънт в дейността на франчайзодателя / Петя Йорданова. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 56-74. 

 005.1
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. франчайзинг 3. управление на риска 4. регресионен анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33436

- 294 -

 

Йосифов, Траян.  Характелни особености и насоки за подобряване на бизнес средата в България / Траян Йосифов. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 121, 2018, 275-300. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. управление на предприятието 3. макроикономически показатели 4. стопанско управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33337

- 295 -

Цб II 91825

Калпачев, Стефан Нанков.  Предимства на прилагането на ресурсно базираната теория при формулирането на операционната стратегия на фирмите / Стефан Нанков Калпачев. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 402-410. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. операционна стратегия 2. ресурсно базирана теория 3. производствено представяне 4. конкурентоспособност 5. производство 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33135

- 296 -

Цб II 91825

Кирова, Милена.  Разработване на иновационна стратегия посредством бенчмаркинг / Милена Кирова, Ирина Милкова Петрова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 142-153. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.342
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. иновационна стратегия 3. иновационен процес 4. иновационен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33094

- 297 -

Цб I 6131

Коев, Стоян.  Изследване на ценностите в труда в организацията / Стоян Коев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 293-297. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.73
Ключови думи: 1. организационна култура 2. трудови ценности 3. организационна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33485

- 298 -

Цб I 6131

Кунев, Свилен Николаев.  Методическа рамка за изследване на иновационния потенциал на микро, малки и средни индустриални предприятия / Свилен Николаев Кунев, Ралица Руменова Димитрова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 125-128. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658.017.2/.3.001.76
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. микро- и малки предприятия 3. иновационен потенциал 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 3. Управление 
  

Сист. No: 33330

- 299 -

Цб I 6131

Куршумов, Влади Христов.  Основни моменти при определяне на подходящите за аутсорсинг дейности като път за успешното му приложение в бизнес организациите / Влади Христов Куршумов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 167-171. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. конкурентоспособност на фирмата 3. аутсорсинг отношения 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33451

- 300 -

Цб I 6131

Милушева, Пламена.  СУК - фактор във взаимоотношенията с доставчиците / Пламена Милушева, Доника Стоянова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 338-341. 

   В доклада се разглеждат основни аспекти на взаимоотношенията между организациите и техните доставчици. Въз основа на проведено изследване, се извършва съпоставка между фирми, в които е внедрена Система за управление на качеството и организации, в които подобна не е налице, по различни показатели в разглежданото направление. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 006.83
Ключови думи: 1. система за управление на качеството (СУК) 2. доставчици 3. управление на организацията 4. ISO 9000:2007 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33491

- 301 -

Цб I 6131

Минков, Илиан.  Аспекти на отношението на служителите към организационната култура на Икономически университет - Варна / Илиан Минков, Гергана Станиславова Стоева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 251-254. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 378  + 005.73
Ключови думи: 1. висше училище 2. Икономически университет - Варна 3. организационна култура 4. ценности 5. служители 6. имидж 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
  

Сист. No: 33475

- 302 -

Цб II 91825

Минков, Илиан Иванов.  Проблеми на културата на екипите по управление на проекти в бизнес организациите / Илиан Иванов Минков. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 173-183. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.8  + 331.103.2
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. бизнес организации 3. управление на екип 4. екипна култура 5. конкурентоспособност 6. иновации 7. ръководител на екип 8. фирмена култура 9. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33097

- 303 -

Цб CD 265

Мутафчиева, Илина.  Нагласи на българския бизнес по отношение на целите за устойчиво развитие на ООН / Илина Мутафчиева, Ilina Mutafchieva. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 497-505. 

   17 глобални цели с 169 подцели са приети от всички държави-членки на Организацията на Обединените нации. Програма 2030 на ООН се определя като дневен ред, в които трябва да вземат активно участие не само самите държави, но и различни заинтересовани страни като бизнес, неправителствен сектор, академична общност. В настоящия доклад, авторът прави анализ на компаниите, които са включили Целите за устойчиво развитие в своите стратегии и дейности. 

   Прев.загл.: BULGARIAN BUSINESS ATTITUDES TOWARDS THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OBJECTIVES

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 327.722.003.1  + 338(497.2)
Ключови думи: 1. ООН 2. български бизнес 3. устойчиво развитие 4. международен бизнес 5. международен мениджмънт 6. цели 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33225

- 304 -

Цб I 6131

Найденов, Сергей Тодоров.  Управлението на логистичните дейности и партньорството във фирмата - предизвикателство за успешна корпоративна пректика / Сергей Тодоров Найденов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 326-328. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658.7  + 005.7
Ключови думи: 1. логистика 2. логистични дейности 3. партньорство 4. корпоративна практика 5. логистични потоци 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 33489

- 305 -

Цб II 91896

Николаева, Велислава.  Някои акпекти на стратегическото управление в социалната икономика / Велислава Николаева. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 31-42. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. социална икономика 3. социално предприемачество 4. стратегически избор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Икономикс 
  

Сист. No: 33397

- 306 -

Цб I 6131

Николов, Емил Бориславов.  Повишаване на фирмената конкурентоспособност чрез възприемане на концепцията за социална отговорност / Емил Бориславов Николов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 111-113. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33325

- 307 -

Цб II 91825

Павлов, Пламен Маринов.  Иновационна политика в някои водещи иновативни икономики - Част 2 / Пламен Маринов Павлов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 338-350. 

   Иновациите насърчават производителността и конкурентните предимства на бизнеса. Затова е необходима съответстваща национална иновационна политика, която да стимулира предприятията и организациите да иновират и да създава подходяща среда, както за създаване на иновативни продукти и процеси, така и за тяхната реализация. Различните страни прилагат разнообразни конкретни мерки за стимулиране на иновациите, а правителствата са основен участник при реализиране на иновационната политика. 

   Този доклад се явява продължение на представения и публикуван на конференцията "Съвременната логистика - бизнес и образование", Варна: Наука и иконовика, 2017, 323-335. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.591.6
Ключови думи: 1. иновации 2. иновационна политика 3. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Сингапур 2. Корея 3. Япония 4. Китай 5. Австралия 
  

Сист. No: 33129

- 308 -

Цб I 6131

Пантелеева, Искра Маринова.  Организационната култура в индустриалните бизнес организации / Искра Маринова Пантелеева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 255-259. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.73
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. организационна култура 3. индустриални бизнес организации 4. кризи 5. индустриален бизнес 6. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33476

- 309 -

Цб I 6131

Папазов, Емил.  Анализ на добри практики по отчитане на устойчивото развитие на организациите / Емил Папазов, Людмила Михайлова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 61-64. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. устойчиво развитие 3. глобална отчетна инициатива 4. добри управленски практики 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33308

- 310 -

Цб II 91896

Парашкевова, Александра.  Теоретико-приложни въпроси на социалното предприемачество в България / Александра Парашкевова, Кремена Андонова. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 55-68. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. социални предприятия 2. социален бизнес 3. социални услуги 4. социален ефект 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33401

- 311 -

 

Праматаров, Антон.  Чуждестранен опит в управлението на публична недвижима собственост / Антон Праматаров. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 197-202. 

   The problem of public property management is very topical and is subject to increased research interest both in Bulgaria and abroad. It allows interested people to get acquainted with some of the best global practices concerning the management of public real estate. The main purpose of the paper is to analyze the foreign experience in public real estate management. The subject of the research is the practice in public real estate management in several European countries - United Kingdom, the Netherlands, Poland, Germany, Italy and Moldova. 

   Прев.загл.: Foreign Expertise in Public Real Estate Management

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/08.pdf 

 332.8  + 005
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. публична недвижима собственост 3. управление 4. чуждестранен опит 5. Великобритания 6. Германия 7. Полша 8. Холандия 9. Италия 10. Молдова 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33335

- 312 -

 

Радев, Кирил.  Индустрия 4.0 - Трансформационно лидерство и корпоративно предприемачество: инструменти за устойчиво развитие / Кирил Радев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 86-93. 

   In context with the goals and scope of Industry 4.0, the article presents contemporary / new paradigms and characteristics of transformational leadership and corporate entrepreneurship. The main criteria for competitiveness in the era of the digital economy are outlined. Variants are proposed for the applicability of Transformational Leadership and Corporate Entrepreneurship as tools for the sustainable development of business organizations under Industry 4.0. 

   Прев.загл.: Industry 4.0 - Transformation Leadership and Corporate Entrepreneurship: Tools for Sustainable Development

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/02.pdf 

 658  + 316.3:502.3  + 316.46
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. лидерство 3. предприемачество 4. корпоративно предприемачество 5. иновации 6. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
 пълен текст 

Сист. No: 33339

- 313 -

Цб II 91896

Радев, Начко.  Социална икономика и местно развитие / Начко Радев. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 69-83. 

   Анализира се социалната икономика в обществото като институция, заемаща пространството между държавата и пазара. Разкрива се същността на социалната икономика и нейния социално-икономически принос в Европа и в България. Като инструмент за местно развитие осигурява качествена заетост, създава социален капитал, въвежда засилена демокрация, развива партньорство, провокира иновации. Поставя се проблемът за финансирането на социалната икономика и за ролята й в стратегия Европа 2020. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. социална икономика 2. социално предприятие 3. местно развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 
  

Сист. No: 33402

- 314 -

Цб II 91825

Радев, Радко Асенов.  Характеристики на бизнес планирането в зависимост от големината на индустриалните фирми / Радко Асенов Радев, Radko Radev. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 212-224. 

   Прев.загл.: Characteristics of business planning according to the size of the industrial companies

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.93  + 338.45
Ключови думи: 1. бизнес планиране 2. индустриални фирми 3. маркетингова концепция 4. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33101

- 315 -

Цб I 6131

Рускова, Свилена Свиленова.  Повишаване конкурентоспособността на организацията чрез оценка потребителските решения / Свилена Свиленова Рускова, Милена Пенева Кирова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 52-56. 

   Конкурентоспособността на компанията може да бъде повишена чрез изучаване на потребителските решения. Представени и изследвани са специфичните фактори, които влияят на крайните потребители, когато вземат индивидуални решения за покупка и решения в рамките на семейството. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 366.1
Ключови думи: 1. потребители 2. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 33305

- 316 -

Цб II 91825

Станимиров, Евгени Петров.  Роля на моделите за управление на клиентски портфейли в мениджмънта на ключови клиенти / Евгени Петров Станимиров, Виктория Станимирова Станчева. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 58-65. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. CRM системи (customer portfolio models CRM) 2. клиентско портфолио 3. мениджмънт на ключови клиенти 4. клиентски портфейл 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33080

- 317 -

Цб II 91825

Станчева, Виктория Станимирова.  Еволюция на портфейлния подход в бизнеса / Виктория Станимирова Станчева. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 443-451. 

   Портфейлната теория, възникнала в сферата на финансовите инвестиции, с времето навлиза и в по-широк управленски контекст. Портфейлни модели се използват за вземане на решения в условия на риск и несигурност по отношение на продуктов мениджмънт, управление на проекти, инвестиции в недвижими имоти, управление на взаимоотношенията с клиенти и др. Докладът проследява еволюцията в приложението на портфейлния подход в бизнес контекст и идентифицира насоки за бъдещо развитие. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.915
Ключови думи: 1. CRM системи (customer portfolio models CRM) 2. портфейлна теория 3. риск 4. продуктов мениджмънт 5. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33139

- 318 -

Цб I 6131

Стоянова, Даниела Стоянова.  Същност и стратегии за организационна промяна / Даниела Стоянова Стоянова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 289-292. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.342
Ключови думи: 1. организационна промяна 2. бизнес среда 3. стратегии 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33484

- 319 -

Цб II 91912

Стоянова, Станислава.  Управленско въздействие върху индивидуалното и груповото поведение в бизнес организацията / Станислава Стоянова. // Философията : предизвикателства и перспективи : Сборник / Състав. и ред. кол. Георги Белогашев, Деница Узунова; Гл. ред. Вихрен Бузов; Секретар Анна Иванова;. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 166-181. 

1. Бизнес организации - управление, стратегическо мислене, ефективност 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. организационна среда 3. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33537

- 320 -

Цб I 6131

Стоянова, Станислава Красимирова.  Съвременната организация - стимулатор и ограничител на индивидуалното и групово поведение / Станислава Красимирова Стоянова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 282-284. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.32
Ключови думи: 1. организационно поведение 2. организация 3. управление 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Управление 
  

Сист. No: 33482

- 321 -

Цб II 91896

Темелкова, Миглена.  Връзка между лидерски потенциал и лидерство в бизнес организациите от сектора на услугите / Миглена Темелкова. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 129-137. 

   Статията се базира на изследване на 1150 служители в бизнес организации от сектора на услугите, които дефинират като абсолютно потребни способностите на лидера вярно да оценява условията на средата и да постига идентификация между собствения си образ и образа на организацията в нейната микро и макросреда. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидерски качества 3. бизнес организации 4. услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Услуги 
  

Сист. No: 33417

- 322 -

Цб I 6131

Тенчев, Димитър Христов.  Конкурентоспособност и развитие на организациите - път за просперитет / Димитър Христов Тенчев, Георги Иванов Кондев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 34-37. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.13  + 005.591.6
Ключови думи: 1. конкурентност 2. иновации 3. самооценка 4. управление на организацията 5. пазарна стратегия на фирмата 6. управленски подход 7. системи за управление на качеството 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Управление 
  

Сист. No: 33300

- 323 -

Цб II 91896

Тодорова, Теодора.  Подходи за измерване на социалното въздействие в областта на социалното предприемачество. Международен опит / Теодора Тодорова. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 43-54. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. социално въздействие 3. измерване 4. социално предприятие 5. социален бизнес 6. екосистема на социалните предприятия 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33399

- 324 -

Цб II 91825

Хаджиев, Божидар Иванов.  Широколентовото бизнес предприемачество като нова технология на комплексния реинженеринг / Божидар Иванов Хаджиев. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 66-75. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658  + 005.591.6
Ключови думи: 1. комплексен реинженеринг 2. широколентово предприемачество 3. Индустрия 4.0 4. дигитална бизнес инфраструктура 5. многолентово бизнес предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33081

- 325 -

Цб I 6131

Хаджиева, Вера Василева.  Иновациите и човешкият фактор при управлението на качеството във фармацевтичните компании в България - значение, състояние, насоки за развитие / Вера Василева Хаджиева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 102-105. 

   В статията се прави кратък преглед на фармацевтичния сектор в България, след което се разглеждат иновациите и човешкият фактор при управлението на качеството в българските фармацевтични предприятия от гледна точка на тяхното значение за фармацевтичния отрасъл и на състоянието им в момента, както и се посочват някои основни насоки за тяхното развитие. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 615.003.1  + 005.6.001.76
Ключови думи: 1. иновации 2. човешки фактор 3. фармацевтична индустрия 4. фармацевтични компании 5. управление на качеството 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33324

- 326 -

Цб II 91825

Христова, Силвия Александрова.  Задържане на персонала - предизвикателство пред съвременния бизнес / Силвия Александрова Христова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 375-381. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. мотивация на персонала 3. организация 4. подбор на персонала 5. социална политика на организацията 6. фирмена ценностна система 7. фирмена етика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 33132

- 327 -

 

Чиприянов, Михаил.  Развитие на лидерството за постигане целите на устойчивото развитие / Михаил Чиприянов, Ядвига Чибурене, Галина Чиприянова, Иван Маринов, Надежда Веселинова, Емил Цанов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, N 27, 220-252. 

 005
Ключови думи: 1. лидерство 2. устойчиво развитие 3. учебни програми 4. образование 5. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33241

- 328 -

Цб II 91825

Шопова-Григорова, Невена Петрова.  Концептуален модел за измерване на представянето от подобряване на управлението на знанието и информацията в организацията / Невена Петрова Шопова-Григорова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 452-460. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. управление на знанието 3. конкурентоспособност 4. информация 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33141

- 329 -

Цб I 6131

Baltova, Stela.  Knowledge intensive services characteristics / Stela Baltova, Стела Балтова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 217-219. 

   While companies may have extensive investments and processes for exploring new ideas and technologies, they often have little of any ability to innovate the business models through which these imputs will pass. This matter - the same idea or technology taken to market through two different business models will yield two different economic outcomes. So it makes good business sense for companies to develop the capability to innovate their business models. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.591.6
Ключови думи: 1. компании 2. инвестиции 3. бизнес модел на предприятието 4. иновации 5. икономически резултат 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33466

- 330 -

Цб II 91812

Bozmarova, Adedla Rumenova.  Crisis Communications in the Refugee Crisis in Bulgaria / Adedla Rumenova Bozmarova. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 96-105 p. : with fig.. 

1. Бежанска криза 2. Бежанци - България 3. Кризисен мениджмънт 
 325.25  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на кризи 2. бежанци 3. бежанска криза 4. кризисна комуникация 5. refugee crisis 6. crisis management 7. crisis communications 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Управление 
  

Сист. No: 33238

- 331 -

 

Georgieva, Silviya.  Support for Improving the International Performance of Small and Medium-Sized Enterprises / Silviya Georgieva. // Economic Alternatives, 2020, N 1, 164-183. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17625 

 005.93
Ключови думи: 1. предприемачество 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. интернационализация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33145

- 332 -

Цб II 91825

Grabova, Perseta.  Evaluation of the level of financial literacy of entrepreneurs of MSMES - case of rural areas in Albania / Perseta Grabova. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 507-520. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 2. Micro-Small and medium-sized enterprises (MSMEs) - Albania 
 658(496.5)
Ключови думи: 1. financial literacy 2. entrepreneurship 3. financial inclusion 4. предприемачи 5. финансова грамотност 6. селски райони 7. малки и средни предприятия (МСП) 8. микро- и малки предприятия 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 33150

- 333 -

Цб CD 265

Ivanova, Margarita.  Challenges and opportunities for circular economy innovation / Margarita Ivanova, Маргарита Иванова. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 480-486. 

   Circular economy innovation requires to understand the interlinkages of a wide variety of issues concerning the strategic management, the operational decision making and the implementation processes within the framework of scarce resources, volatile prices and a high degree of uncertainty. This practice-oriented paper aims to highlight key challenges and opportunities in this context that can help companies improve performance and enhance their contribution towards sustainability. At the management level, the publication reviews the understanding for the scope of circular economy innovation, the approach towards it, the possibilities for collaboration and the various new business models. 

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 005  + 339.9
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. иновации 3. circular economy 4. international management 5. международен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33222

- 334 -

Цб II 91825

Ivanova, Zoya.  Counterparty risk management in an industrial enterprise / Zoya Ivanova, Зоя Станимирова Иванова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 521-528. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. контрагентен риск 3. индустриално предприятие 4. risk management 5. risk counterparties 6. risk circumstances 7. industrial enterprise 8. индустриален риск мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33151

- 335 -

Цб II 91919

Lyubenov, Emil.  Research of consumer attitudes towards mobile marketing communications for the bulgarian market / Emil Lyubenov, Емил Любенов. // Любенов,  Емил. Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 9-19. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 366.1  + 339.138  + 654.1
Ключови думи: 1. mobile marketing 2. consumer attitudes 3. marketing communication 4. маркетингови комуникации 5. потребителски нагласи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33637

- 336 -

Цб II 91812

Mironova, Nadya.  Synergistic Approach to Improving the Management System / Nadya Mironova. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 37-43 р. : with fig.. 

1. Системи за управление 
 005
Ключови думи: 1. управление 2. ефикасност 3. синергетика 4. management 5. efficiency 6. synergy 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33229

- 337 -

 

Mollov, Dobroslav.  Strategic Supply Chain Management with the Balanced Scorecard / Dobroslav Mollov. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 283-299. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/18140 

 005
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. верига на доставките 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33393

- 338 -

Цб CD 265

Shindarova, Krasimira.  How do cluster organizations benefit European SMEs? / Krasimira Shindarova, Красимира Шиндарова. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 506-510. 

   The aim of this study is to review the services, provided by European Clusters to their members and the effect of their activities on SME' competitiveness, innovative potential and internationalization. The author explains why cluster services are important for the success of the cluster, what are the key success factors for implementation and identifies the good practices of business and service model of cluster organization across Europe. The report reveals many examples of cluster services that could be used as a guideline for the interested cluster organizations in Bulgaria. 

   Прев.загл.: КАК КЛЪСТЕРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МСП

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 658.017.2/.3(4)
Ключови думи: 1. клъстери 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. Small and medium-sized enterprises (SMEs) 4. cluster 5. business model 6. service model 7. услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 33227

- 339 -

 

Stoyanov, Alexander.  State Capture: From Theory to Piloting a Measurement Methodology / Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov. // Yearbook of UNWE, 2019, 19-46. 

   The objective of this paper is to present a method to measure and quantitatively assess the prevalence of state capture. This phenomenon refers to the emergence of private interests which, in the course of modernization and growth tend to become dominant (in a sector, in the economy or globally). The assessment of this phenomenon is controversial and depends on the dominant perceptions of norm and deviation from the norm embedded in laws and regulations. In the context of the European civilizational model, and the Weberian state ideal, the norm postulates that all interests and actors should be regarded equal and no specific privileges should exist. The paper is based on the idea that the functional nature of the capture process (the acquisition of privileged status) can be achieved not only by influencing the adoption of regulations and rules but also through other mechanisms. At a general level, state capture could be described as virtual privatization of the state functions which ensures a systemic privilege for captors. Depending on who the captors are (business, government officials, parties, politicians, etc.) capture could include combinations of multiple base mechanisms. The concrete state capture assessment methodology used focuses exclusively on business capture and includes three groups indicators of state capture: business capture pressure assessment, institutional enablers, environmental enablers. This theoretical structure has been tested using factor analysis. Pilot test data from five countries have been merged to produce 1605 different institutional assessments. The factor analysis generally confirms the initial theoretical assumptions about the structure of indicators necessary to assess state capture vulnerabilities. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No02_Stoyanov,%20Gerganov.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 328.185
Ключови думи: 1. corruption 2. state capture 3. корупция 4. превзета държава 5. злоупотреба с власт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
 пълен текст 

Сист. No: 33075

- 340 -

Цб II 91892

Vazov, Radostin.  Risk management / Radostin Vazov, Радостин Вазов. // Case studies in finance and economics / Kamelia Assenova, Stela Raleva, Rossitsa Borisova, Radostin Vazov, Kremena Yochkolovska  (София). - София. - София : Univ. publ. Stopanstvo, 2011, 110-137. 

   Прев.загл.: Управление на риска

1. Риск мениджмънт - УНСС - казуси 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33170

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 341 -

Цб II 91896

Бакрачева, Маргарита.  Представи за социално предприемачество и насоки за комуникиране / Маргарита Бакрачева. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 99-112. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. маркетинг 3. комуникации 4. социален маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33414

- 342 -

Цб I 6131

Димитрова, Теофана Валентинова.  Конкурентоспособност на продуктите : методологични аспекти / Теофана Валентинова Димитрова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 93-96. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.13
Ключови думи: 1. конкурентоспособност на продуктите 2. оценка на конкурентоспособността 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33321

- 343 -

Цб II 91825

Иванов, Йордан Христов.  Връзка на ефикасността и ефективността при обслужването на клиентите и ценовата конкурентоспособност / Йордан Христов Иванов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 225-232. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.13  + 338.53
Ключови думи: 1. цени 2. възприемана ценност 3. конкурентоспособност 4. ефективност 5. потребителска удовлетвореност 6. бизнес организации 7. ефикасност 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33102

- 344 -

 

Любенова, Венета.  Концептуализиране ценността на бранда / Венета Любенова. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 5-25. 

 339.138
Ключови думи: 1. бренд 2. ценност 3. стойност 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33434

- 345 -

 

Марчевски, Иван.  Влияние на потребителските промоции върху ценността на бранда / Иван Марчевски, Венета Любенова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, N 27, 279-306. 

 339.138
Ключови думи: 1. промоции 2. потребителски практики 3. бранд мениджмънт 4. промоционални стратегии 5. линейно програмиране 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33246

- 346 -

Цб II 91825

Михайлова, Моника.  Динамичните способности на предприятието в процеса на създаване, развитие и поддържане на конкурентни предимства / Моника Михайлова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 294-303. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. конкурентно предимство 2. български предприятия 3. конкурентна среда 4. конкурентоспособност 5. динамични способности 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33123

- 347 -

Цб II 82081

Накова, Росица.  Изследване на икономическата ефективност от въвеждането на маркетингова иновация / Росица Накова. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 174-179. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетингова стратегия 2. иновации 3. иновационен марктинг 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33553

- 348 -

 

Павлова, Дарина.  Приложни аспекти на клиентоцентричните бизнес модели / Дарина Павлова. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 121, 2018, 245-274. 

 339.138
Ключови думи: 1. клиенти 2. взаимоотношения с клиентите 3. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33336

- 349 -

Цб I 6131

Павлова, Дарина.  Перспективи пред управлението на клиентските портфейли на фирмите в Република България / Дарина Павлова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 189-192. 

   Съвременната конкурентна пазарна среда изисква от компаниите да бъдат фокусирани върху клиентите си, но малко от техните мениджъри знаят как да пренасочат фирмите от продуктово към потребителски ориентиран бизнес. Концепцията потребителска ценност (ПЦ) позволява на предприятията да оценят своят най-важен актив - клиентите, като удължат времето за потребление на съответните продукти. Целта на доклада е да се изясни същността на концепцията ПЦ, приложена в управлението на клиентските портфейли на предприятията, като перспектива за повишаване на тяхната пазарна стойност, а от там и общата стойност на компаниите. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.138
Ключови думи: 1. потребителска ценност 2. пожизнена стойност 3. взаимоотношения с клиентите 4. марка 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33458

- 350 -

Цб I 6131

Радев, Радко Асенов.  Приложение на маркетинговото планиране в зависимост от прилаганата пазарна концепция / Радко Асенов Радев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 129-133. 

   Докладът представя резултати от емпирично проучване на предприятията от сектор БНБВ в България. Налице е зависимост на приложението на маркетинговото планиране от прилаганата от предприятията концепция. Отчитайки наличието на тази зависимост, се представя връзката на маркетинговото планиране с пазарния потенциал на изследваните предприятия. Извеждат се проблемни области при приложението на маркетинговото планиране в предприятията от сектор БНМВ и основните причини, които ги обуславят. Накрая се предлагат препоръки и насоки за тяхното преодоляване. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.138  + 338.45
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингово планиране 3. безалкохолни напитки 4. минерални води 5. Безалкохолни напитки и бутилирани води (БНБВ) 6. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33332

- 351 -

Цб II 91825

Стефанов, Цанко Илиев.  Специфика на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти / Цанко Илиев Стефанов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 382-390. 

   Маркетингът на взаимоотношенията цели формирането на силна лоялност на потребителя към фирмата. Той засяга всеки аспект от ежедневието на потребителите, дава им възможност да правят правилния избор на продукт, стимулира техните нови идеи и се характеризира с определени специфики, които провокират научен интерес. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.138  + 366.1
Ключови думи: 1. маркетинг на взаимоотношенията 2. взаимоотношения с клиентите 3. потребителско поведение 4. програми за лоялност 5. персонализиран маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33133

- 352 -

Цб I 6131

Тенчев, Димитър Христов.  Конкурентоспособност и развитие на организациите - път за просперитет / Димитър Христов Тенчев, Георги Иванов Кондев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 34-37. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.13  + 005.591.6
Ключови думи: 1. конкурентност 2. иновации 3. самооценка 4. управление на организацията 5. пазарна стратегия на фирмата 6. управленски подход 7. системи за управление на качеството 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Управление 
  

Сист. No: 33300

- 353 -

Цб II 91919

Цветанов, Спасимир Ем.  Анализ на компютърните игри като рекламен канал, елементи на геймификация и тяхното приложение в MOODLE и подобни платформи / Спасимир Ем. Цветанов. // Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 203-219. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 795  + 004.5  + 659.1
Ключови думи: 1. компютърни игри 2. реклама 3. Moodle 4. геймификация (игровизация) на обучението 5. рекламни комуникации 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33647

- 354 -

Цб I 6131

Янкова, Веселина Маринчева.  Продуктови и процесни иновации на предприятията от сектор "Млекопреработване" в България / Веселина Маринчева Янкова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 134-139. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.138  + 338.45  + 637
Ключови думи: 1. продуктови иновации 2. млекопроизводство 3. процесни иновации 4. конкурентоспособност 5. млечни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33445

- 355 -

 

Delistavrou, Antonia.  Important Referents and Post-Materialist Values Guide Intentions to Boycott / Antonia Delistavrou, Irene Tilikidou. // Yearbook of UNWE, 2019, 69-98. 

   Introduction: Although boycotting campaigns have been recently increasing, limited academic research has been focused on the antecedents of consumers' participation. Research objective and tasks: This study aimed to examine the Greek consumers' intentions to boycott "unethical" super market products by an extended model of Theory of Planned Behaviour, in which Post-materialism was incorporated as a background factor. Applied methodology: A survey was conducted to a stratified sample of 420 residents through personal interviews. Structural equation modelling was performed to analyse the data. Major results achieved: TPB was found powerful to explain boycotting intentions. Findings (conclusions): Consumers, who more strongly intent to boycott were found to be more affected by social norms than by attitudes and perceived controllability. These consumers, hold stronger behavioural, normative and control beliefs while they attach greater importance to post-materialist values than their counterparts do. Research restrictions and consequences: Control for social desirability should be taken care of in future research efforts, which should employ national or multinational samples. Other psychographics' or demographics' ability to influence consumers' beliefs or/and attitudes, norms and perceived control could be further investigated. Practical consequences: Companies, which try to avoid potential boycotts should aim to build a corporate profile supportive of post-materialist values, i.e. supportive of social change for a friendlier and less impersonal society. Communication efforts should primarily aim to diminish the social influence towards boycotting as well as decrease the consumers' positive attitudes and perceived controllability over participation in boycotting. Originality/value: In this study TPB was expanded by the incorporation of values, i.e. Post-materialism, as a background factor. Further, this research has been undertaken for the first time in the context of Greece. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No04_Delistavrou,%20Tilikidou.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. boycotting 2. Theory of Planned Behaviour (TPB) 3. postmaterialism 4. бойкот 5. теория на планираното поведение 6. постматериализъм 7. потребителско поведение 8. маркетингови кампании 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
 пълен текст 

Сист. No: 33093

- 356 -

 

Katrandjiev, Hristo.  Ecological Marketing, Green Marketing, Sustainable Marketing: Synonyms оr аn Evolution оf Ideas? / Hristo Katrandjiev. // Economic Alternatives, 2016, N 1, 71-82. 

 339.138
Ключови думи: 1. зелен маркетинг 2. екологичен маркетинг 3. устойчив маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33611

- 357 -

 

Mladenova, Galina.  Motives Affecting Consumer Attitudes and Consumption of Organic Foods in Bulgaria / Galina Mladenova. // Economic Alternatives, 2019, N 4, 641-654. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17109 

 339.13
Ключови думи: 1. биологични храни 2. България 3. консумация 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33113

Услуги

- 358 -

Цб I 6131

Недялков, Антон Недялков.  Концептуални основи на проектирането на производствения процес при услугите / Антон Недялков Недялков. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 70-74. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.46
Ключови думи: 1. услуги 2. операционна стратегия 3. сервизни процеси 4. сервизни контакти 5. проектиране 
Тематични рубрики: 1. Услуги 
  

Сист. No: 33313

- 359 -

Цб II 91896

Темелкова, Миглена.  Връзка между лидерски потенциал и лидерство в бизнес организациите от сектора на услугите / Миглена Темелкова. // Социално предприемачество - перспективи и приоритети : Научно-практическа конференция, 31 март 2017 г., гр. Пловдив  (Пловдив). - Пловдив. - София : Издателство "Национален съюз на трудово-производит, 2017, 129-137. 

   Статията се базира на изследване на 1150 служители в бизнес организации от сектора на услугите, които дефинират като абсолютно потребни способностите на лидера вярно да оценява условията на средата и да постига идентификация между собствения си образ и образа на организацията в нейната микро и макросреда. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 005.35
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидерски качества 3. бизнес организации 4. услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Услуги 
  

Сист. No: 33417

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 360 -

 

Бояджиев, Филип.  Използане на непечатни медии в агенциите за недвижими имоти / Филип Бояджиев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 132-137. 

   The Internet and the development of computer, information and communication technologies lead to radical changes in the mass media. The article discusses the essentials, key features and types of unpublished media and the opportunities they give to the work of real estate. 

   Прев.загл.: Use of Digital Media in Real Estate Agencies

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/08.pdf 

 332.8  + 07
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. агенции за недвижими имоти 3. медии 4. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
 пълен текст 

Сист. No: 33353

- 361 -

Цб II 79979

Василева, Елка.  Биологично земеделие в България / Елка Василева, Даниела Иванова. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 164-184. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. биологични храни 3. верига на доставките 4. пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33430

- 362 -

 

Влаев, Антоан.  Предпроектните проучвания - основополагащ елемент в инвестиционния процес / Антоан Влаев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 114-119. 

   The investment process in the realization of residential and public buildings is a combination of many elements and actions in a corresponding order. Each part of the process has its important purpose, both for the followup actions and the realization of the final product. In Europe and the United States, investors put aside between five and ten percent of funding for design and feasibility studies in order to optimize costs. In Bulgaria for this stage of the investment process, investors spend about three percent of the total amount of the budget planned for the realization of the investment project. 

   Прев.загл.: Preliminary Research - a Foundational Component in the Investment Process

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/06.pdf 

 330.142.2  + 332.8
Ключови думи: 1. инвестиции 2. инвестиционен процес 3. предпроектни проучвания 4. жилищни сгради 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 33348

- 363 -

 

Вълчев, Кристиян.  Същностна характеристика на луксозните жилищни имоти / Кристиян Вълчев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 120-131. 

   Luxury residential properties have become an object of interest to an increasing part of society, but their essence and characteristics are not considered in the scientific literature. For the purpose of clarifying and defining luxury residential property, the scope and content of related terms such as "real estate", "real estate", etc. should first be considered. 

   Прев.загл.: Essential Features of Luxury Residential Properties

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/07.pdf 

 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилищни имоти 3. луксозни жилища 4. пазар на жилища 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33352

- 364 -

 

Вълчева, Александра.  Общата селскостопанска политика като единство от механизми и правила за регламентиране на производството и търговията със земеделски продукти на територията на Европейския съюз / Александра Вълчева. // Бизнес и право, 2019, N 4, 63-84. 

 338.43
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Обща селскостопанска политика (ОСП) 3. механизми 4. селскостопански политики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33155

- 365 -

Цб CD 265

Гилина, Надя.  Методологически бележки за изследване на рисковия толеранс при фасилити дейностите в здравни заведения в България / Надя Гилина, Антон Праматаров. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 455-465. 

   В основата на социалното благополучие и икономическото развитие на една нация е здравето. В основата си, това е поддържането на устойчива мрежа от лечебни заведения. На преден план излиза въпроса за фасилити мениджмънта на тези обекти. Отивайки и по далече, може да кажем, че главната качествена характеристика на дейностите и услугите по фасилити мениджмънта тук не е само устойчивостта, а и възникващите заплахи и рискове, т.е. сигурността. Сигурността се разглежда в контекста на превантивен потенциал при различните дейности и предлагани услуги при фасилитиране на лечебните заведения, чрез който се осигурява неутрализиране на заплахите и възможните опасности при специфичния и уникален „рисков профил”. В доклада се предлага методологическа рамка за повишаване на нивото на сигурност, чрез подхода «линия на рисков толеранс», което е и първия етап от изследването. 

   Прев.загл.: METHODOLOGICAL NOTES FOR RISK TOLERANCE RESEARCH IN FACILITY ACTIVITIES IN HEALTHCARE FACILITIES IN BULGARIA

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 614.21
Ключови думи: 1. здравни заведения 2. лечебни заведения 3. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 4. рисков толеранс 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33220

- 366 -

 

Гилина, Надя.  Заинтересовани страни при транзакцията на жилищна недвижима собственост / Надя Гилина. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 161-166. 

   Technology of residential property transactions is the meeting point of different goals, interests and expectations, which are sometimes contradictory. Here are, not only the different representatives from the levels of the institutional structure - individuals, professional and state-administrative organizations, but also various existing formal and informal rules. This is a prerequisite for a different level of influence and impact, both in the course of the transaction and in the decision-making process. Stakeholder analysis is aimed at reducing the risk in the residential property transactions, which will lead to increased security in the real estate market. 

   Прев.загл.: Stakeholders in the Residential Property Transactions in Bulgaria

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/03.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. жилищна недвижима собственост 3. заинтересовани страни 4. институционална среда 5. транзакции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33316

- 367 -

 

Гълъбов, Марин.  Особености на дружествата със специална инвестиционна цел секюритизиращи недвижими имоти / Марин Гълъбов. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 94-99. 

   This report presents and analyses the characteristics of special purpose vehicles securitizing real estates, i.e. selling their own securities and investing the proceeds from such sales in real estates. These vehicles are relatively new economic entities in Bulgaria. They are the only companies obligated to make investments in real estates by law. Similar companies operate in USA, Great Britain and other countries. The purpose is to ensure inflow of free cash of individuals and legal entities to the economic turnover and its investment in real estates. On the other hand, real estates may be provided for use under rental or lease conditions or lease or management contracts, which enables their owners to generate revenues. The Law on Special Purpose Vehicles requires from these companies to allocate at least 90% of their profits for the particular financial year that are formed in a specific manner. 

   Прев.загл.: Characteristics of Special Purpose Vehicles Securitizing Real Estates

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/03.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8  + 330.142.2
Ключови думи: 1. акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) 2. недвижими имоти 3. секюритизация 4. наеми 5. лизинг 6. договор за управление на недвижим имот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 33340

- 368 -

 

Гълъбов, Марин.  Възможности за прилагане на управленски модели във фирмите занедвижими имоти / Марин Гълъбов. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 84-96. 

   Lankaster's characteristic theory can be regarded as a model in the field of general system theory. Thus it can be successfully applied for the estimation of the tax basis in the real estate taxation. The main idea is that different objects of real estate can be ranged on the basis of a multi-criteria valuation. In this sense each criterion should be viewed as an item of value. Thus each criterion possesses different weight in the final estimate. The paper raises the question whether the structure of criteria for the estimation of the tax basis is built up adequately to the economic realities. That is, whether the numbers of coefficients also represent actually the expectations of tax-payers. 

   Прев.загл.: Opportunities to Apply Management Models in Real Estate Companies

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/01.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. фирми за недвижими имоти 3. управленски модели 4. балансирана система от показатели (BSC) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
 пълен текст 

Сист. No: 33644

- 369 -

Цб II 79979

Дойчинова, Юлия.  Мултифункционалност на българското земеделие / Юлия Дойчинова, Албена Митева. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 82-108. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. мултифункционално земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33425

- 370 -

Цб II 82081

Занфирова, Алина.  Дългосрачни перспективи за развитие на аграрния сектор в България / Алина Занфирова. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 206-215. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.923:061.1  + 338.43
Ключови думи: 1. стратегия "Европа 2020" 2. аграрен сектор 3. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33557

- 371 -

 

Иванов, Петър.  Проучване на теории за кредитните детерминанти на жилищните цени / Петър Иванов. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 189-196. 

   This article is a brief overview of major studies worldwide that examine the influence of credit conditions and banks' activity over housing prices. Theories of different authors over the relationship between the mortgage and housing markets are presented with focus on the direction and extend to which prices of dwellings are bound to move. Assumptions are tested through models with real data for a separate country or a group of similar countries over a historic period of time. Findings about the major credit determinants of housing prices are presented together with a description of the influence they have on the housing market and the economy as a whole. The causality between the two markets is also examined in both its straight and reverse direction. 

   Прев.загл.: Research on Theories Regarding Credit Determinants of Housing Prices

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/07.pdf 

 332.8  + 338.5
Ключови думи: 1. жилищни цени 2. ипотечни кредити 3. банкови кредити 4. финансова криза 5. лихвени проценти 6. некооперативно договаряне 7. LTV (loan-to-value) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33333

- 372 -

Цб II 79979

Иванова, Недка.  Влияние на очакваните промени в ОСП върху българското земеделие / Недка Иванова, Мария Пенева, Пламен Мишев. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 22-44. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. пазар на земеделски продукти 3. цени на земеделски продукти 4. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33422

- 373 -

Цб CD 265

Игнатова, Николинка.  Изследване на ликвидността на строителните предприятия / Николинка Игнатова, Nikolinka Ignatova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 466-479. 

   В настоящия доклад обект на изследването са петнадесет строителни предприятия, които осъществяват строително-монтажни работи, с цел изграждане на сгради, съоръжения за бита, за културата и за материалното производство. Културното и техническото равнище на дадено общество зависи от степента на задоволеност с жилища, с паметници на културата, които са резултат от строителната дейност на предприятията. Развитието на другите сектори и дейности на икономиката изискват определена материално-техническа база като сгради, съоръжения, които са резултат от дейността в строителството. За осъществяването на строителството се използват текущи и нетекущи активи и пасиви. В настоящия доклад се анализират показателите, характеризиращиобщата, бързата, незабавната и абсолютната ликвидност на строителните предприятия за периода 2014-2016 г. Приложен е сравнителен анализ. Обособени са строителните компании, които постигат по разгледаните по-горе показатели влошаване, запазване и подобряване. 

   Прев.загл.: RESEARCH ON CONSTRUCTION COMPANIES’ LIQUIDITY

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 69.003
Ключови думи: 1. строителни предприятия 2. ликвидност 3. коефициенти 4. construction companies 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33221

- 374 -

 

Илийчовски, Светослав.  Методическо интерпретиране на съгласуваността на резултатите при оценка на земеделска земя / Светослав Илийчовски. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 1, 34-43. 

   This paper focuses on the problem of the coherence of results in the assessment of agricultural land. In business theory and practice, there is still no single answer to the question of how the valuer can solve this problem. The purpose of the development is to present and approve the method of analysis of hierarchical relationships in the coherence of results in the evaluation of agricultural land. In this connection, the algorithm of this method for synthesis of results and derivation of final, indicative value of the evaluated object is considered. 

   Прев.загл.: Methodological Interpretations of the Consistency of the Results in the Evaluation of Agricultural Land

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-1/03.pdf 

 332.7
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. оценка 3. методи за оценяване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33259

- 375 -

 

Йовкова, Йорданка.  Недвижима собственост и икономически растеж / Йорданка Йовкова. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 145-150. 

   The article presents the conceptual framework and the main directions of a larger study that goes beyond the scope, purpose and tasks of an article. It is pointed out that against the general slowdown in the economic growth of the global economy represented by the three largest ones - China, the United States and Europe - Bulgaria is emerging as a country whose economic policy is geared towards accelerated growth. In achieving this goal, all economic sectors, including real estate, have their place and their importance. In this connection, the directions of the property sector possible contribution to the accelerated and sustainable economic growth in the country are outlined. 

   Прев.загл.: Real Estate Property and Economic Growth

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/01.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. икономически растеж 3. лихвен процент 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. цени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33311

- 376 -

Цб II 79979

Казакова, Янка.  Предимства и предизвикателства пред земеделските земи с висока природна стойност в България / Янка Казакова. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 130-149. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. агроекология 3. опазване на биоразнообразието 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33428

- 377 -

 

Калинков, Константин.  Градът - вечният двигател на пазара на недвижими имоти / Константин Калинков. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 7-16. 

   The following article shows the connection and dependence between the spatial and economic development of the city. From economic point of view, the author displays the types of markets, functioning on the territory of the city, including the real estate market. The aim of the author is to analyze the role of the functional approach to the development of the urban territory. The article shows that the idea of the necessity of functional zoning of the urban territory originates from life, and it very logically comes up in some perspective and avant-garde for their time urban-structural projects, and is later set into and distributed by the Charter of Athens. The Charter underlines that the city should be functionally zoned, and it should include the following key functions: labour, habitation, recreation, and communication to interconnect them. The spatial expansion of the city, based on economic development, causes the concentration of additional contingent of working population, which reflects functional system "Habitation", and also the real estate market. The thesis that the author defends, is that the real estate markets mainly influenced not by "location", but by "habitationenvironment". In this direction, one should accept that a building is an element of habitation environment, and not an amount of square meters. The claim "location is everything" is being replaced by the claim "habitationenvironment". 

   Прев.загл.: The City - the Eternal Engine of Real Estate Market

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/01.pdf 

 332  + 332.8
Ключови думи: 1. градове 2. градска територия 3. градска среда 4. недвижими имоти 5. жилищни имоти 6. пазар на недвижима собственост 7. джентрификация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33356

- 378 -

Цб II 79979

Калинов, Васил.  Законодателството и развитието на земеделието в България / Васил Калинов. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 45-50. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43.000.32
Ключови думи: 1. земеделие 2. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33423

- 379 -

 

Караджова, Милена.  Собственост, публичен интерес и европейско финансиране / Милена Караджова. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 31-39. 

   The text discusses issues related to the need to improve energy efficiency of buildings; considered are also issues related to dangers of architectural degradation of buildings of artistic/architectural value and urban aesthetics due to applied improper energy saving measures to their fa?ade, thereby affecting public interest from culturally relevant point of view; investing funds in pre-fabricated panel buildings, who technological life is 50 years; some of the buildings rehabilitated under energy efficiency programs are over 40 years old; analysis of the ability of the administration in this context. 

   Прев.загл.: Property, Public Interest and EU Funding

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/04.pdf 

 351/354  + 332.8  + 339.72
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. публична собственост 3. частна собственост 4. право на собственост 5. обществен интерес 6. сгради 7. еврофинансиране 8. енергийна ефективност 9. саниране 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Европейски съюз 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33362

- 380 -

Цб II 79979

Кънчев, Иван.  Организациите на производители - европейски модел за развитие на аграрния сектор / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова, Зорница Стоянова. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 109-124. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. организации на производителите 2. кооперации 3. аграрен сектор 4. европейски модел 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33426

- 381 -

 

Лечева, Ина.  Предварителният контрол като инструмент на мениджмънта / Ина Лечева. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 100-107. 

   Preliminary control or ex-ante control is a successful mechanism, which supports managers in the decision-making process. It focuses on the search for consistency between the applicable law (International, European and national), internal acts and contracts. The goal is to provide that sufficient confidence of management, compliance with regulatory requirements, subject and achieve its objectives relevant to the price for control of them. The described mechanism for carrying out ex ante controls of legality when renting real estate structuring and demonstrated the universality of the inspection function fully in support of management. . 

   Прев.загл.: Ex-ante Control As a Management Instrument

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/04.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 336.126  + 332.8
Ключови думи: 1. предварителен контрол 2. вътрешен контрол 3. финансов контрольор 4. недвижими имоти 5. наеми 6. законосъобразност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33343

- 382 -

Цб II 79979

Маджарова, Светла.  Възможности за развитие на земеделието в териториите с особен режим / Светла Маджарова, Диана Копева, Найден Найденов. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 150-163. 

   По примера на Природен парк "Персина" и Защитена местност "Калимок-Бръшлен" са направени анализ и оценка на прилаганите земеделски практики от гледна точка на изискванията на териториите с особен режим и са изследвани възможностите за развитие на екологосъобразни земеделски и други дейности, при които се опазва и съхранява биоразнообразието на територии с особен режим. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. защитени територии 2. природни паркове 3. екологосъобразни земеделски дейности 4. биоразнообразие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33429

- 383 -

Цб CD 265

Маринова, Марина.  Жилищната политика в България и нейната достъпност / Марина Маринова, Marina Marinova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 516-524. 

   В доклада се анализират възможностите за подобряване достъпността до жилищна политика в България, чрез прилагането на практика на ефективни финансови механизми по примера на други страни от ЕС, провеждащи дългосрочни политики за насърчаване на жилищните спестявания. 

   Прев.загл.: HOUSING POLICY IN BULGARIA AND ITS ACCESSIBILITY

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 332.83(497.2)
Ключови думи: 1. жилищна политика 2. жилищно-спестовна система 3. финансова достъпност 4. жилищни и ипотечни кредити 5. държавно субсидиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33228

- 384 -

Цб II 79979

Мишев, Пламен.  Тенденции в развитието на земеделието в света и промените в ОСП / Пламен Мишев. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 15-21. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделски сектор 2. ОСП (Обща селскостопанска политика) 3. пазар на земеделски продукти 4. цени на земеделски продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 33421

- 385 -

Цб II 79979

Мишев, Пламен.  Обща селскостопанска политика и производствените структури в българското земеделие / Пламен Мишев, Недка Иванова, Николай Щерев, Христина Харизанова. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 51-81. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрна политика 2. производствени структури 3. натурални стопанства 4. полунатурални стопанства 5. пазарно ориентирани стопанства 6. прогнози 7. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33424

- 386 -

Цб II 79979

Мишев, Пламен.  Климатичните промени и земеделието / Пламен Мишев, М. Мочурова. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 185-204. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. климатични промени 2. въздействие 3. ОСП (Обща селскостопанска политика) 4. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33431

- 387 -

Цб II 79979

Мишев, Пламен.  Приложение на общата селскостопанска политика на Европейския съюз и устойчиво развитие на селските райони в България. Проблемът за аграрната заетост / Пламен Мишев, Димитър Терзиев, Мария Пенева, Здравка Мишева. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 205-241. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43  + 502:338
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. аграрна заетост 3. селскостопанско производство 4. устойчиво развитие 5. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 3. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33433

- 388 -

Цб II 79979

Моллов, Пламен.  Лозаро-винарският сектор и Общата селскостопанска политика на ЕС / Пламен Моллов. // Промените в общата селскостопанска политика и позицията на България : Научно-практическа конференция, София, 14 май 2008 г. / Отг. ред. Тинка Атанасова; Худ. Истилиян Божилов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2008, 125-129. 

1. Селско стопанство - България 2. Конференция 
 338.43  + 663.2
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. ОСП (Обща селскостопанска политика) 3. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33427

- 389 -

 

Пелов, Тихомир.  Проблеми на дяловото разпределение на топлинна енергия в сгради - етажна собственост / Тихомир Пелов . - .  (Problems of Partition of Heat Cost in Building-Condominiums). // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 17-22. 

   The partition of heat cost in condominium-style buildings is among the most current existential problems for thousands of Bulgarian families. This partition has a number of violations, there are a number of unresolved problems which are becoming increasingly widespread, give rise to unjustified redistribution of the incomes of the population, causing them property damage and the heat distribution companies will lead to bankruptcy. After the disclosure of the problems in the article, the ways for their radical resolution are outlined. 

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/02.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 697  + 332.87
Ключови думи: 1. топлинна енергия 2. топлоснабдяване 3. отопление 4. етажна собственост 5. сгради 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
 пълен текст 

Сист. No: 33359

- 390 -

 

Петкова, Ивелина.  Контрол при управлението на имоти публична държавна собственост / Ивелина Петкова. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 1, 44-49. 

   The management and control of publicly owned public property requires the introduction of flexible and effective monitoring and reporting mechanisms. The processes related to the management of public state property are always debatable and, at the same time, subject to review by various control bodies. The purpose of this development is to look at the mechanisms for managing publicly owned public property by identifying the risks involved in the control and use of real estate. The introduction of effective control activities in the management of public state property implies the improvement of the process of managing and protecting the properties. 

   Прев.загл.: Property Management Control Public State Property

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-1/04.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8  + 657.6
Ключови думи: 1. държавна собственост 2. публична държавна собственост 3. управление 4. контрол 5. право на собственост 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33264

- 391 -

Цб CD 265

Праматаров, Антон.  Управлението на публична недвижима собственост в страни членки на ЕС / Антон Праматаров, Anton Pramatarov. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 487-488. 

   Проблемът с управлението на публичната собственост е много актуален и е обект на засилен изследователски интерес както в България, така и в чужбина. Темата позволява на заинтересованите да се запознаят с някои от най- добрите световни практики, свързани с управлението на публичните недвижими имоти. Основната цел на статията е да се анализира чуждестранният опит в управлението на публичните недвижими имоти. Предмет на изследването е практиката в управлението на публичните недвижими имоти в няколко европейски държави – Обединеното кралство, Холандия, Полша, Германия и Италия. 

   Прев.загл.: PUBLIC SECTOR PROPERTY MANAGEMENT IN THE EUMEMBER STATES

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 332(4)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. публична недвижима собственост 2. страни-членки на ЕС 3. управление 4. чуждестранен опит 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33223

- 392 -

 

Праматаров, Антон.  Чуждестранен опит в управлението на публична недвижима собственост / Антон Праматаров. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 197-202. 

   The problem of public property management is very topical and is subject to increased research interest both in Bulgaria and abroad. It allows interested people to get acquainted with some of the best global practices concerning the management of public real estate. The main purpose of the paper is to analyze the foreign experience in public real estate management. The subject of the research is the practice in public real estate management in several European countries - United Kingdom, the Netherlands, Poland, Germany, Italy and Moldova. 

   Прев.загл.: Foreign Expertise in Public Real Estate Management

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/08.pdf 

 332.8  + 005
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. публична недвижима собственост 3. управление 4. чуждестранен опит 5. Великобритания 6. Германия 7. Полша 8. Холандия 9. Италия 10. Молдова 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
 пълен текст 

Сист. No: 33335

- 393 -

 

Стоенчева, Яна.  Възможности за трансфер на чуждестранен опит при обучението на студенти от специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" в УНСС / Яна Стоенчева. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 1, 50-58. 

   The purpose of the present article is to explore possibilities of enhancement of the curriculum in the specialty "Real Estate Management" in the UNWE. To that aim, an extensive research has been conducted into 109 bachelor programmes in the area of real estate, offered by leading reputable international universities. A comparative analysis of the curriculums has been carried out that covers two main aspects. The first one focuses on the number of the mandatory and optional disciplines, the number of classes, and comparison between essential and specific management disciplines. The second aspect concentrates on analysis of the degree of concurrence in the titles of the study disciplines. We have discussed the possibilities for incorporating new disciplines, offered by foreign universities' curriculums, in the UNWE's study plans. We have suggested ways to update and modify the curriculum of the specialty "Management of Real Estate" in the UNWE. 

   Прев.загл.: Possibilities Of Incorporating Foreign Practices in the Education Of University Students In The Specialty "Real Estate Management" in The University Of National And World Economy

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-1/05.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 378  + 378.1
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. обучение 3. учебни планове 4. учебна дисциплина 5. чуждестранен опит 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33286

- 394 -

 

Стоенчева, Яна.  Някои аспекти на придобиването на жилище на първичния и вторичния пазар на недвижими имоти в България / Яна Стоенчева. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 108-113. 

   Buying a residential property has always been a priority in human life. Regardless of the reasons for acquiring a property, to make an optimal choice besides the well-known characteristics of the property, such as location, price, size, type of construction, etc. the buyer is faced with the choice of buying a home on the primary or secondary market. In this context, this article aims to reveal the specifics of choosing a residential property in these markets by outlining their advantages and disadvantages. Based on the discussed features is presented author's version of balance table which purpose is to formalize the judgement in the choice of the type of market. 

   Прев.загл.: Some Aspects in the Acquisition of Residential Real Estate in Primary and Secondary Real Estate Market in Bulgaria

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/05.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8  + 339
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилища 3. жилищен пазар 4. пазар на недвижима собственост 5. първичен пазар 6. вторичен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 пълен текст 

Сист. No: 33346

- 395 -

 

Стоенчева, Яна.  Проучване степента на удовлетвореност от качеството на обучение на студентите от специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" в УНСС / Яна Стоенчева. // Недвижими имоти & бизнес, I, 2017, N 1, 55-63. 

   The quality of teaching is a complex system for which there isn't generally accepted single measure. In general, it relates to the characteristics of teaching, research activities, the communication between lecturers and students, the material base and etc. The purpose of the article is to study the level of satisfaction from the quality of teaching of the students from specialty ,,Management of real estate property" at UNWE and also to reveal new opportunities in order to increase the motivation and future success of the students. For the assessment of the satisfaction from the quality of teaching is used a questionnaire, which in a substantive aspect includes standard questions which are used for the measure of the quality of education at UNWE. The results of the study were processed with the statistical product SPSS. In addition to the presentation of the results for each question, the analysis includes a verification for the presence of a relation between some of the observed topics. 

   Прев.загл.: Study of the Level of Satisfacton From the Quality of Teaching of The Students From Specialty ,,Manаgement of Real Esteate Property" at UNWE

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-1-1/07_Yana_Stoencheva.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 378
Ключови думи: 1. образование 2. качество 3. проучване 4. недвижима собственост 5. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33643

- 396 -

 

Тагарев, Стоян.  Сравнителен анализ на пазара на недвижими имоти на Франция и България / Стоян Тагарев, Мирослав Кръстев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 151-160. 

   The following report reveals the essence and the place of the market in the reproduction process and the real estate market of Republic of France and Republic of Bulgaria. The analysis of the real estate market during the researched period of these two countries showed that a number of factors of different nature influenced its development and dynamics. Alongside the generally known factors on the French real estate the market has been influenced by recent emerging factors such as Brexit and new production techniques such as distance work. The development of the property market is driven mainly by demand and supply. The state, through its economic and tax policy, can essentially influence the property market. The French government skillfully uses the market-based mechanisms to regulate the market. Bulgaria almost does not use the tax mechanisms to guide the development of the real estate market. 

   Прев.загл.: Comparative Analysis of the Real Estate Market of France and Bulgaria

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/02.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8
Ключови думи: 1. пазарен анализ 2. недвижима собственост 3. пазар на недвижима собственост 4. недвижими имоти 5. цени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33312

- 397 -

 

Трифонова, Силвия.  Фасилити дейности в лечебни заведения в България по време на пандемията COVID-19 / Силвия Трифонова, Антон Праматаров. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 1, 7-24. 

   В началото на 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви експлозията на ново заболяване, причинено от коронавирус (COVID-19) в провинция Хубей, Китай, като извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване от международна загриженост. На 11 март 2020 г. СЗО съобщи, че разпространението на COVID-19 в световен мащаб е достигнало етапа, в който коронавирусът може да бъде обявен за пандемия. Тази ситуация изисква критична готовност и реагиране чрез налагане на редица допълнителни предпазни мерки и ограничения за движението на хората в сградите на лечебните заведения, за да се поддържа здравето на медицинския и административния персонал в болниците. Целта на авторите на настоящата работа е да предложат добри практики в управлението на съоръженията в лечебните заведения с цел превенция и ограничаване в случаите на коронавирус инфекции. Като отговорни за поддържането и правилното функциониране на сградите и работните места в болничните заведения, ръководителите на тези заведения трябва да предприемат конкретни действия за прилагане на правилната стратегия за реорганизиране на съпътстващите фасилити дейности в болниците в условията на пандемията COVID-19. 

   Прев.загл.: Facility Activities in Medical Institutions in Bulgaria During the COVID-19 Pandemic

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-1/01.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 005.936  + 614.21
Ключови думи: 1. COVID-19 2. коронавирус 3. пандемия 4. лечебни заведения 5. болници 6. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 7. управление на съоръженията 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Здравеопазване 
 пълен текст 

Сист. No: 33244

- 398 -

Цб I 6131

Хадживеличков, Стоян.  Потребителски нагласи към органичните храни в България / Стоян Хадживеличков, Мария Николаева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 84-88. 

   В доклада са представени резултатите от изследване на потребителските нагласи спрямо органичните храни, предлагани на българския пазар. Изведени са основните променливи, оказващи влияние в процеса на формирането на нагласите: склонност към здравословен начин на живот, равнище на информираност, възприемано качество. Изследвани са връзките на тези променливи с потребителската готовност за заплащане на по-висока цена (с включена био-премия) и за полагане на допълнителни усилия за придобиване на органични храни. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 366.1  + 631.147.009.7
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. био-премия 3. органични продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33319

- 399 -

Цб II 82082

Харизанова, Христина.  Икономически резултати от стопанската дейност на полупазарните земеделски стопанства / Христина Харизанова. // Докторантски етюди : Т. 1/2008 / Паскал Желев, Моника Моралийска, Христина Харизанова, Диана Андреева, Любомир Терзиев, Ралица Пандур  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2009, 89-116. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Полупазарни земеделски стопанства - икономически резултати 
 338.43
Ключови думи: 1. полупазарни стопанства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33510

- 400 -

 

Христозов, Янко.  Корпоративният дълг на предприятията от сектор "Операции с недвижими имоти" / Янко Христозов. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 1, 59-66. 

   This article looks at the state of corporate debt in one of the most dynamic economic sectors in Bulgaria in the last 11 years - Real Estate Transactions. Particular attention is paid to intercompany debt as an indicator of the so-called debt risk and problem. The statistical sample is large, using data for over 20,000 enterprises, part of the sector. In addition to analyzing the absolute values of debt, key relative indicators are also considered, allowing comments and conclusions to be drawn about corporate debt levels in the sector. There is a try for comparison with other key sectors. 

   Прев.загл.: Corporate Debt of the Real Estate Enterprises

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-1/06.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 336
Ключови думи: 1. корпоративен дълг 2. задлъжнялост 3. фирмена задлъжнялост 4. недвижима собственост 5. недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33301

- 401 -

 

Цветанов, Любомир.  Определяне размера на дължимото обезщетение при възникване на сервитутни права за разширение на съществуващи и при изграждане на нови енергийни обекти / Любомир Цветанов. // Недвижими имоти & бизнес, II, 2018, N 2, 97-102. 

   This article describes the legal order for determining the amount of the due compensation in the event of establishment of easement rights for extending existing energy sites or establishing new ones. In order for the due compensation to be paid there are two alternative methods - mutual consent through a contract between the parties or by forming a committee by the municipality mayor. In both methods, in order to determine the amount of the due compensation it is necessary to do so on the basis of a preliminary assessment by a licensed independent evaluator. When making the assessment, it is imperative to take into account the area of the foreign estate within the easement; types of usage restrictions; the period for which easement will be established; the fair market valuation of the property or the part of it that is located within the limits of the easement. In addition to the mandatory criteria set by law, the valuation must also take into account the type of real estate, which is of major importance whether it is urbanized, agricultural land or falls into forest areas. 

   Прев.загл.: Determining the Amount of The Due Compensation in the Event of Establishment of Easement Rights for Extending Existing Energy Sites or Establishing New Ones

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-2-2/02.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 621.311  + 347.2
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. поземлени имоти 3. енергийни обекти 4. сервитутни права 5. обезщетение 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Право 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
 пълен текст 

Сист. No: 33648

- 402 -

Цб II 91812

Kolarov, Ruslan.  Policy Analysis and Development Models of Forestry in Bulgaria / Ruslan Kolarov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 202-209 p. : with 1 tabl.. 

1. Горско стопанство - България 2. Регионално развитие - политики 
 332.14  + 630
Ключови думи: 1. горско стопанство 2. регионално развитие 3. sustainable development 4. rural development 5. forestry 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33283

- 403 -

 

Profitability of Forest Certification – Case Study Analysis  / Emil Kitchoukov, Nikola Stoyanov, Tsvetelina Simeonova-Zarcin, Todor Stoyanov. // Economic Alternatives, 2019, N 4, 607-614. 

 630
Ключови думи: 1. гори 2. дърводобив 3. анализ 4. сертификати 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33108

- 404 -

 

Sabeva, Monika.  Effect of Policy Measures Supporting the Agricultural Sector in Bulgaria After EU Membership / Monika Sabeva. // Economic Alternatives, 2020, N 1, 91-104. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17621 

 338.43
Ключови думи: 1. България 2. селско стопанство 3. селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33127

Икономика на индустрията

- 405 -

 

Благоев, Димитър.  Реалности и предизвикателства пред Стартъп фирмите в българската икономика / Димитър Благоев. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 1, 25-33. 

   The backbone of an economy is known to be micro, small and medium-sized enterprises, and they are a factor in securing employment, income and economic growth. Another well-known fact is that innovative companies create added value on a larger scale than standard entrepreneurial initiatives, and in this direction are significantly more important for the economic growth of national economies. At the same time, however, research shows that significant innovations are created in large companies that have the resources and potential to absorb them in the direction of creating innovation. The association of these findings leads to the conclusion that an economy can rely on strong economic growth if it can (stimulate, motivate) most of its constituent economic entities (such as SMEs) to generate innovation and produce products and / or to provide high value added services. These businesses are known as Startup Companies, and in recent years, the fight has been focused on creating the right environment for them to set up and operate. A lot of things have been done in Bulgaria in this area, but interesting is the fact that this affects the existence of the Bulgarian Startup companies. The main purpose of the article is (1) to track the economic development of Bulgarian Startup companies; (2) to identify, on the basis of their economic results for a certain period of time, the future challenges facing the Bulgarian Startup ecosystem. For this purpose, methods such as monitoring, comparison, expert evaluation, etc. were used. 

   Прев.загл.: Reality and Challenges for Startup Companies in the Bulgarian Economy

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-1/02.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. стартъп 2. иновации 3. малки и средни предприятия (МСП) 4. малки и средни фирми (МСФ) 5. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
 пълен текст 

Сист. No: 33248

- 406 -

 

Благоев, Димитър.  Растежът на иновативните фирми / Димитър Благоев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 23-30. 

   Иновативните фирми традиционно се характеризират с особено засилен изследователски интерес. В световен мащаб, те се определят като фактор за растеж на националните икономики и двигател на научно-техническия прогрес. В същото време те се различават съществено помежду си, по степен и направления на осъществяваните иновациите и в съпоставителен план с неиновативните фирми по начин и тип на растеж. В това направление интерес представлява проучването на видовете и типовете растеж, на които разчитат иновативните фирми, съпоставката им с останалите фирми от националното стопанство и потенциалните функционални зависимости, на които се базира растежа им. Обект на изследване в настоящото проучване са иновативните фирми, разграничени по основни критерии (големина, секторна принадлежност, степен на иновативност). Предмет на изследване са типовете растеж, характерни за отделните видове иновативни фирми и динамичното му функционално изменение във времето. Основната цел е да се идентифицира типичен или найчесто срещан тип растеж, който е характерен за иновативните фирми, факторите, които го обуславят, предимствата, които носи той и трудностите и пречките, пред които са поставени иновативните фирми при неговото постигане (осигуряване). За целите на проучването ще се използват методи, като: исторически ретроспективен анализ, литературно проучвателен подбор на релевантни литературни източници и синтез на ключова информация от тях, функционален анализ и др. Innovative companies are traditionally characterized by particularly strong research interest. Globally, they are defined as a factor for the growth of national economies and an engine of scientific and technical progress. Innovative companies differ significantly in the way they innovate and the types of innovations they generate and implement. Comparing them with non-innovative companies in a way and type of growth shows significant differences and specific features. In This direction, an up-to-date topic for research is the study of the types of innovations and the types of growth that innovative companies rely on, comparing them with other companies in the national economy and the potential functional dependencies that Based on their growth. The subject of research in the article is innovative companies, distinguished by basic criteria (size, sector affiliation, degree of innovation). The research is based on the type of growth typical for different types of innovative companies and its dynamic functional change over the time. The main objective is to identify a typical or most common type of growth that is characteristic of innovative companies, the factors that make it possible, the advantages it brings and the difficulties and obstacles that innovative companies have placed in its achieve. For the purpose of the study, methods such as: historical retrospective analysis, literary exploratory selection of relevant literary sources and synthesis of key information from them, functional analysis, etc. will be used. 

   Прев.загл.: The Growth of Innovative Companies

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/03.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 005.342  + 330.35
Ключови думи: 1. иновации 2. иновативни фирми 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
 пълен текст 

Сист. No: 33360

- 407 -

Цб I 6131

Борисова, Велислава Васкова.  Проблеми за повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия / Велислава Васкова Борисова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 172-175. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустриална политика 2. българска индустрия 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33454

- 408 -

Цб II 91920

Борисова, Маргарита.  Deux Approches Complementaires pour l'Entrepreneur en Economie Politique / Маргарита Борисова. // Сборник с наградени научни разработки от Първи докторантски конкурс / Маргарита Борисова, Зорница Йорданова, Александър Тодоров. - София : Европейски съюз, 2013, 5-19. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 658  + 330
Ключови думи: 1. предприемачество 2. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33615

- 409 -

Цб II 91817

Григорова, Ваня.  Маркетинговият мениджмънт на български винопроизводител - инструмент за постигане на регионално устойчиво развитие / Ваня Григорова. // Глобални цели за устойчиво развитие : осъзнаване, концепции, метрики и обучение : [Монография] / Състав. и ред. Анастасия Марчева; Ред. Никола Янков; Прев. от англ. Лиляна Атанасова. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 258-266. 

1. Винопроизводство - управление и устойчиво развитие 
 663.2  + 005.7
Ключови думи: 1. маркетингов мениджмънт 2. винопроизводство 3. винарска промишленост 4. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. Свищов 2. България 
  

Сист. No: 33437

- 410 -

Цб I 6131

Желев, Паскал Неделчев.  Конкурентоспособност на машиностроенето в България / Паскал Неделчев Желев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 119-124. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 621.0.003.1
Ключови думи: 1. машиностроене 2. конкурентоспособност 3. експорт 4. външни пазари 5. индустриална конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33328

- 411 -

Цб II 91825

Иванов, Ивайло Бориславов.  Българската отбранително технологична и индустриална база - пет години по-късно / Ивайло Бориславов Иванов, Ivaylo Ivanov. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 315-330. 

   Прев.загл.: Bulgarian defense technological and industrial base - five years later

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45  + 355.45
Ключови думи: 1. Българска отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) 2. сигурност 3. отбрана 4. НАТО 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33126

- 412 -

Цб I 6131

Иванов, Ивайло Бориславов.  Българската отбранителна технологична и промишлена база (съвременни проблеми пред функционирането и развитието й) / Ивайло Бориславов Иванов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 97-101. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45  + 355.02.003.1
Ключови думи: 1. индустрия 2. отбрана 3. сигурност 4. стратегия 5. развитие 6. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 33322

- 413 -

 

Иванова, Зоя.  Изследване на контрагентния риск в индустриалните предприятия (по примера на пивоварния бранш) / Зоя Иванова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 27, 2019, 187-219. 

 65
Ключови думи: 1. контрагенти 2. риск мениджмънт 3. пивоварни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33239

- 414 -

Цб II 91817

Иванова, Зоя.  Индустриалните предприятия в глобалната бизнес среда / Зоя Иванова. // Глобални цели за устойчиво развитие : осъзнаване, концепции, метрики и обучение : [Монография] / Състав. и ред. Анастасия Марчева; Ред. Никола Янков; Прев. от англ. Лиляна Атанасова. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 288-295. 

 658  + 351.82
Ключови думи: 1. индустрия 2. предприемачество 3. бизнес среда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33438

- 415 -

Цб I 6131

Иванова, Зоя Станимирова.  Съвременни аспекти на пазарното поведение на индустриалните бизнес организации / Зоя Станимирова Иванова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 75-78. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45  + 005.7
Ключови думи: 1. индустриални бизнес организации 2. пазарно поведение 3. собствена търговска марка 4. стратегия за диференциране 5. потребители 6. конкуренция 7. риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 33314

- 416 -

Цб II 91825

Карев, Николай Карев.  Оценка на териториалното местоположение на предприятията от растително-маслената промишленост / Николай Карев Карев. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 133-141. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 665
Ключови думи: 1. териториална структура 2. растителни масла 3. производство 4. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33091

- 417 -

Цб I 6131

Карев, Николай Карев.  Тенденции в развитието на производствената структура на обувните предприятия в България / Николай Карев Карев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 29-33. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 685.3
Ключови думи: 1. обувна промишленост 2. обувно предприятие 3. производствена структура 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33299

- 418 -

Цб П ІІ 301

Кохно, П.  О производительности труда высокотехнологичных промышленных предприятий / П. Кохно, А. Кохно. // Экономист, 2020, N 2, 35-41. 

 331.101
Ключови думи: 1. промишлени предприятия 2. високотехнологични производства 3. военно-промишлен комплекс 4. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33358

- 419 -

Цб ІІ 82082

Крумов, Калин.  Ефект от мащаба на производството и равнище на концентрация в отраслите от преработващата промишленост в България / Калин Крумов. // Докторантски етюди : Т. 3/2010 / Ася Панджерова, Елка Василева, Георги Николов, Драгомир Стефанов, Калин Крумов, Веряна Боева, Цветел  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2010, 104-150 с. : с цв. граф.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 338.45
Ключови думи: 1. преработвателна промишленост 2. производство 3. ентропия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33564

- 420 -

Цб I 6131

Кунев, Свилен Николаев.  Методическа рамка за изследване на иновационния потенциал на микро, малки и средни индустриални предприятия / Свилен Николаев Кунев, Ралица Руменова Димитрова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 125-128. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658.017.2/.3.001.76
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. микро- и малки предприятия 3. иновационен потенциал 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 3. Управление 
  

Сист. No: 33330

- 421 -

Цб П ІІ 301

Ларин, Ю.  Государственный капитализм в Германии / Ю. Ларин. // Экономист, 2020, N 1, 60-67. 

   По време на Първата световна война е въведено държавното планиране в германската промишленост, като се запазва частната собственост върху средствата за производство. 

 330.012
Ключови думи: 1. Германия 2. държавен капитализъм 3. конкуренция 4. индустриален сектор 5. капиталистическо общество 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 33355

- 422 -

Цб II 91825

Михайлова, Моника.  Динамичните способности на предприятието в процеса на създаване, развитие и поддържане на конкурентни предимства / Моника Михайлова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 294-303. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. конкурентно предимство 2. български предприятия 3. конкурентна среда 4. конкурентоспособност 5. динамични способности 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33123

- 423 -

Цб II 91825

Найденова, Красимира Костадинова.  Някои финансови аспекти на устойчивото развитие за българските индустриални компании / Красимира Костадинова Найденова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 284-293. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45.003.2
Ключови думи: 1. фондов пазар 2. собствен капитал 3. индустриални фирми 4. финансови показатели 5. български компании 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33121

- 424 -

Цб I 6131

Павлов, Пламен.  Основни проблеми в предприятията от морската индустрия във Варненския регион / Пламен Павлов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 114-118. 

   Докладът изследва основните проблеми в един от най-важните икономически сектори за Варненски регион, а именно морската индустрия. Обект на анализ са предприятия и организации от морската индустрия, регистрирани и извършващи дейност на територията на Варненска област. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45(497.211)
Ключови думи: 1. морска индустрия 2. морски бизнес 3. регионална икономика 4. териториално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Варна 
  

Сист. No: 33326

- 425 -

Цб I 6131

Пантелеева, Искра Маринова.  Организационната култура в индустриалните бизнес организации / Искра Маринова Пантелеева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 255-259. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.73
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. организационна култура 3. индустриални бизнес организации 4. кризи 5. индустриален бизнес 6. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33476

- 426 -

Цб I 6131

Петков, Йордан Русанов.  "Beyond Budgeting" - алтернатива на традиционното бюджетиране за индустриалния бизнес в България / Йордан Русанов Петков, Виктория Станимирова Станчева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 152-155. 

   Докладът представя същността на "Beyond Budgeting" като алтернатива на традиционното бюджетиране за корпоративния мениджмънт и извежда възможностите, които този иновативен модел предлага пред индустриалния бизнес в България. Практиката придобива все по-голяма популярност предвид съвременните условия, налагащи нуждата от бързо адаптиране на стопанските единици към променящите се пазарни реалности. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45  + 336.6
Ключови думи: 1. бюджет 2. индустрия 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33448

- 427 -

 

Радев, Кирил.  Индустрия 4.0 - Трансформационно лидерство и корпоративно предприемачество: инструменти за устойчиво развитие / Кирил Радев. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 86-93. 

   In context with the goals and scope of Industry 4.0, the article presents contemporary / new paradigms and characteristics of transformational leadership and corporate entrepreneurship. The main criteria for competitiveness in the era of the digital economy are outlined. Variants are proposed for the applicability of Transformational Leadership and Corporate Entrepreneurship as tools for the sustainable development of business organizations under Industry 4.0. 

   Прев.загл.: Industry 4.0 - Transformation Leadership and Corporate Entrepreneurship: Tools for Sustainable Development

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/02.pdf 

 658  + 316.3:502.3  + 316.46
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. лидерство 3. предприемачество 4. корпоративно предприемачество 5. иновации 6. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
 пълен текст 

Сист. No: 33339

- 428 -

Цб II 91825

Радев, Радко Асенов.  Характеристики на бизнес планирането в зависимост от големината на индустриалните фирми / Радко Асенов Радев, Radko Radev. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 212-224. 

   Прев.загл.: Characteristics of business planning according to the size of the industrial companies

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.93  + 338.45
Ключови думи: 1. бизнес планиране 2. индустриални фирми 3. маркетингова концепция 4. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33101

- 429 -

Цб I 6131

Радев, Радко Асенов.  Приложение на маркетинговото планиране в зависимост от прилаганата пазарна концепция / Радко Асенов Радев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 129-133. 

   Докладът представя резултати от емпирично проучване на предприятията от сектор БНБВ в България. Налице е зависимост на приложението на маркетинговото планиране от прилаганата от предприятията концепция. Отчитайки наличието на тази зависимост, се представя връзката на маркетинговото планиране с пазарния потенциал на изследваните предприятия. Извеждат се проблемни области при приложението на маркетинговото планиране в предприятията от сектор БНМВ и основните причини, които ги обуславят. Накрая се предлагат препоръки и насоки за тяхното преодоляване. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.138  + 338.45
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингово планиране 3. безалкохолни напитки 4. минерални води 5. Безалкохолни напитки и бутилирани води (БНБВ) 6. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33332

- 430 -

 

Саркисян, Карина-Дикова.  Въздействие на европейските екологични регулации върху международната конкурентоспособност на предприятията от химическата промишленост / Карина-Дикова Саркисян, Борислав Боянов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, N 27, 253-276. 

 66
Ключови думи: 1. химическа промишленост 2. ЕС 3. екология 4. международна конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Екология 
  

Сист. No: 33243

- 431 -

Цб I 6131

Станев, Явор Венциславов.  Оптимизиране на бизнеса и придобиване на конкурентни предимства чрез аутсорсване на бизнес процеси от машиностроителните придприятия / Явор Венциславов Станев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 181-184. 

   В изследването участват 26 предприятия от област Велико Търново. Въз основа на информация от анкетни карти и теренни интервюта е направена характеристика на тяхното състояние. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.591.43.002.5  + 621.0.000.93
Ключови думи: 1. машиностроителни предприятия 2. аутсорсинг 3. конкурентна способност 4. конкурентно предимство 5. бизнес процеси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 2. Велико Търново 
  

Сист. No: 33456

- 432 -

 

Станева-Тодорова, Миглена.  Икономическа същност на предприемаческия риск / Миглена Станева-Тодорова . - .  (Economic Essence of Entrepreneurial Risk). // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 1, 52-61. 

   In this scientific article, the author presents the problem related to the varied meaning of the contemporary economic essence of the entrepreneurial risk. In order to clarify the different scientific opinions, a retrospective study of the significance of risk is presented in some of the earliest entrepreneurial theories and various modern definitions of the comprehensive category of risk and the more specialized category of entrepreneurial risk are analyzed. The author makes a distinction between the definitions according to the different understanding that is embedded in the notion of risk. The main economic entities of entrepreneurial risk are summarized by means of theoretical study and an author definition of the studied category is synthesized. 

   
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-1/06.pdf 

 658  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. предприемачество 2. риск 3. предприемачески риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
 пълен текст 

Сист. No: 33366

- 433 -

Цб II 91825

Стоянова, Доника.  Интернет присъствие на производителите на горно облекло във Варненска област / Доника Георгиева Стоянова, Петър Красимиров Петров. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 273-283. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 677(497.211)
Ключови думи: 1. текстилна индустрия 2. интернет присъствие 3. уеб сайт 4. горно облекло 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Варна 2. България 
  

Сист. No: 33111

- 434 -

Цб II 91825

Хаджиев, Божидар Иванов.  Широколентовото бизнес предприемачество като нова технология на комплексния реинженеринг / Божидар Иванов Хаджиев. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 66-75. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658  + 005.591.6
Ключови думи: 1. комплексен реинженеринг 2. широколентово предприемачество 3. Индустрия 4.0 4. дигитална бизнес инфраструктура 5. многолентово бизнес предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33081

- 435 -

Цб II 91825

Щерев, Николай.  Индустрията на България: между оценката на настоящето и очакванията за бъдещето / Николай Христов Щерев, Nikolay Shterev. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 27-44. 

   Прев.загл.: The Bulgarian industry: between the assessment of this future and the future expectations

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.45(497.2)
Ключови думи: 1. българска индустрия 2. Индустрия 4.0 3. индустриален растеж 4. лидерство на маркетинга 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33078

- 436 -

Цб I 6131

Щерев, Николай Христов.  Продуктовата конкурентоспособност като фактор за растеж на производителите на храни / Николай Христов Щерев. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 65-69. 

   Подобряването на конкурентоспособността е един от основните акценти на съвременната икономическа политика. Конкурентоспособността се проявява на пазара и тя зависи от направеното продуктово предложение. В настоящия доклад се разглеждат показатели за продуктова конкурентоспособност за един от под-секторите на реалната икономика: производството на храни. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 664.003.1  + 339.13
Ключови думи: 1. производство на храни 2. продуктова конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33309

- 437 -

Цб I 6131

Янкова, Веселина Маринчева.  Продуктови и процесни иновации на предприятията от сектор "Млекопреработване" в България / Веселина Маринчева Янкова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 134-139. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.138  + 338.45  + 637
Ключови думи: 1. продуктови иновации 2. млекопроизводство 3. процесни иновации 4. конкурентоспособност 5. млечни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33445

- 438 -

 

Deevski, Stoyan.  Cost Allocation Мethods for Joint Products and By-products / Stoyan Deevski. // Economic Alternatives, 2016, N 1, 64-70. 

 338.5
Ключови думи: 1. разпределяне на разходи 2. съвместни продукти 3. странични продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33608

- 439 -

 

Hadzhiev, Bozhidar I.  Exploring the Technological Readiness of Bulgarian Entrepreneurs to Create New Generation of Value-Added Chains / Bozhidar I. Hadzhiev, Valentina Nikolova-Alexieva. // Economic Alternatives, 2019, N 4, 582-595. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17104 

 005.93  + 004.5
Ключови думи: 1. предприемачество 2. дигитализация 3. Индустрия 4.0 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33098

- 440 -

Цб II 91825

Ivanova, Zoya.  Counterparty risk management in an industrial enterprise / Zoya Ivanova, Зоя Станимирова Иванова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 521-528. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. контрагентен риск 3. индустриално предприятие 4. risk management 5. risk counterparties 6. risk circumstances 7. industrial enterprise 8. индустриален риск мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33151

- 441 -

Цб II 91812

Kochev, Ivan.  Concept for Improving Competitiveness of Enterprises in Bulgaria / Ivan Kochev. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 194-201 p. : with tabl.. 

1. Конкурентоспособност - бизнес 2. Предприемачество - България 
 658(497.2)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. предприятия 3. конкурентоспособност 4. enterprises 5. entrepreneurship 6. competitiveness 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33279

- 442 -

 

Nema, Sophia.  The Effect of the Cash Conversion Cycle on the Z-scores of Fresh Milk Companies in Greece / Sophia Nema, Katerina Lyroudi. // Economic Alternatives, 2020, N 1, 105-137. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17622 

 338.45
Ключови думи: 1. млечна промишленост 2. Гърция 3. платежоспособност 4. прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33138

- 443 -

 

Petrov, Iliyan.  Improving the Мethodology of Мarket Structures Analysis with Innovative Concepts for "Phase-Structure States" and "Set Concentration Index" / Iliyan Petrov. // Economic Alternatives, 2016, N 1, 5-14. 

   В статията е обърнато внимание на методологическите аспекти при проведено икономическо изследване в областта на пазарните структури и конкурентоспособност на световния енергиен сектор. 

 330.115
Ключови думи: 1. пазарна структура 2. пазарна концентрация 3. конкурентоспособност 4. синергия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33157

- 444 -

Цб CD 265

Shindarova, Krasimira.  How do cluster organizations benefit European SMEs? / Krasimira Shindarova, Красимира Шиндарова. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 506-510. 

   The aim of this study is to review the services, provided by European Clusters to their members and the effect of their activities on SME' competitiveness, innovative potential and internationalization. The author explains why cluster services are important for the success of the cluster, what are the key success factors for implementation and identifies the good practices of business and service model of cluster organization across Europe. The report reveals many examples of cluster services that could be used as a guideline for the interested cluster organizations in Bulgaria. 

   Прев.загл.: КАК КЛЪСТЕРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МСП

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 658.017.2/.3(4)
Ключови думи: 1. клъстери 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. Small and medium-sized enterprises (SMEs) 4. cluster 5. business model 6. service model 7. услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 33227

- 445 -

 

Sterev, Nikolay.  Technology, Innovations and Industrial Development / Nikolay Sterev, Hector Gerardo Toledo Rosillo. // Economic Alternatives, 2019, N 4, 549-559. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17101 

 338.242
Ключови думи: 1. иновации 2. технологии 3. иновации 4. индустриално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33086

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 446 -

Цб I 6131

Георгиев, Георги Димитров.  Сравнителен анализ на пазара на хибридни автомобили в Германия и страните от ЕС-12 / Георги Димитров Георгиев, Добромир Кирилов Стоянов, Ина Николаева Станоева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 317-320. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.47(4)(430)
Ключови думи: 1. хибридни автомобили 2. пазари 3. страните от ЕС-12 4. сравнителен анализ 5. автомобилна индустрия 6. Европейска асоциация на автомобилните производители (АСЕА) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Германия 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33488

- 447 -

Цб II 91825

Желязкова, Донка Димитрова.  Мястото на България в дунавския вътрешен воден транспорт / Донка Димитрова Желязкова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 154-161. 

   В хода на анализа е установено, че българският речен транспорт превозва сравнително неголеми обеми от товари, предимно продукти от група "Метални руди, торф и други рудни и изкопаеми продукти" и продукти от селското стопанство, лова, горското стопанство и риболова. Разкритите проблеми са причинени от два основни фактора: природата и човекът, които водят до намаляване на трафика по реката в българския участък. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 656.6(282.243.7)
Ключови думи: 1. вътрешен воден транспорт 2. река Дунав 3. речен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 33095

- 448 -

Цб I 6131

Йоновска, Илка Стоянова.  Доставките на дървесина - елемент от логистичната поддръжка на дървопреработвателните предприятия / Илка Стоянова Йоновска. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 342-345. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658.7  + 674
Ключови думи: 1. логистика 2. доставки 3. дървообработваща промишленост 4. дървопреработвателни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 33492

- 449 -

Цб I 6131

Милкова, Танка Василева.  Управление на финансовите потоци в логистиката / Танка Василева Милкова, Виктория Станимирова Станчева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 334-337. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658.7.003.2
Ключови думи: 1. финансови потоци 2. логистика 3. управление 4. икономико-математически модели 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33490

- 450 -

Цб II 91825

Мирянов, Радан.  Една възможност за двукритериално оптимизиране разпределението на кораби по кейови места / Радан Мирянов, Юри Димитров. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 107-115. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 629.5  + 656.6
Ключови думи: 1. морски бизнес 2. товаро-разтоварни дейности 3. пристанищни съоръжения 4. икономико-математически модели 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 33087

- 451 -

Цб I 6131

Мирянов, Радан Василев.  Оптимизиране броя на кейовите места за пристанище Варна / Радан Василев Мирянов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 148-151. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 656.6  + 338.47:656
Ключови думи: 1. воден транспорт 2. пристанища 3. Пристанище Варна 4. инфраструктура 5. подобрения 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 2. Варна 
  

Сист. No: 33447

- 452 -

Цб I 6131

Найденов, Сергей Тодоров.  Управлението на логистичните дейности и партньорството във фирмата - предизвикателство за успешна корпоративна пректика / Сергей Тодоров Найденов. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 326-328. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658.7  + 005.7
Ключови думи: 1. логистика 2. логистични дейности 3. партньорство 4. корпоративна практика 5. логистични потоци 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 33489

- 453 -

Цб II 91825

Николаев, Росен Николаев.  Модел за оптимален избор на доставчици на суровини и материали / Росен Николаев Николаев, Танка Василева Милкова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 89-98. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. снабдителска верига 2. оптимизиране 3. доставки 4. икономико-математически модели 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 33083

- 454 -

Цб CD 265

Fileva, Petya.  Financial sector impact on consumer electronics supply chain - the case of UK retail company / Petya Fileva, Петя Филева. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 191-199. 

   This paper presents the business model of a UK consumer electronics retailer - shifting traditional consumer electronics supply chain, and adapting it to the trending Circular Economy as a possible way to create an attractive value chain mapping across multiple typically non connected sectors such as Finance, Insurance, Telecoms, Retailers, 3PL partners, 4R Specialised companies. Turning limited hardware resources into a scalable and profitable business model where all parties win - happy consumers, reduced environmental impact, increased corporate profits. 

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. търговия на едро 3. британски компании 4. consumer electronics supply chain 5. circular economy 6. refurbish 7. remanufacture 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 33193

- 455 -

Цб II 91812

Kostev, Radoslav.  Importance of Transport Corridor № 9 for the Development of the North Central Region / Radoslav Kostev. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 153-160 p. : with tabl.. 

1. Транспортни услуги - регионално развитие 
 338.47(497.2)  + 332.14(497.2)
Ключови думи: 1. транспортен коридор № 9 2. инфраструктура 3. регионално развитие 4. Северен централен район 5. transport infrastructure 6. regional development 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33254

- 456 -

Цб II 91812

Kostic, Dragan C.  Logistic Center Free Zone Pirot on Pan EU Corridor X / Dragan C. Kostic. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 217-225 p. : with ill.. 

1. Паневропейски транспортен коридор 10 
 658.7(497.11)  + 338.47(497.11)
Ключови думи: 1. свободни зони 2. транспортен коридор № 10 3. логистични центрове 4. free zone 5. Corridor X 6. logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Пирот 2. Сърбия 
  

Сист. No: 33292

- 457 -

Цб II 91812

Stoyanov, Zahariy.  Efficiency from the Introduction of Intelligent Systems / Zahariy Stoyanov. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 123-128 p. : with 1 tabl.. 

1. Интелигентни системи 2. Пътна инфраструктура 
 004.9  + 338.49
Ключови думи: 1. интелигентни системи 2. ефикасност 3. управление 4. пътни инциденти 5. intelligent systems 6. smart software 7. efficiency 8. management 9. implementation 10. road accidents 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33245

- 458 -

 

Yordanov, Daniel.  Consumer Assessment of the Quality of Transport Services and Guidelines to Increase Their Competitiveness / Daniel Yordanov. // Economic Alternatives, 2019, N 4, 571-581. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/17103 

 338.47
Ключови думи: 1. транспортни услуги 2. оценка 3. потребители 4. конкурентоспособност 5. качество на услугата 6. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 33092

Туризъм

- 459 -

 

Анастасова, Лина.  Поведение на българските "пътешественици" при избор на дестинация и средство за подслон / Лина Анастасова. // Годишник на БСУ, Т. XL, 2019, 179-190. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. дестинации 3. туристи 4. поведение 5. информационни ресурси 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 33440

- 460 -

Цб I 6131

Велева, Мария.  Възможности за управление на стреса на работното място в туристическите фирми / Мария Велева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 274-277. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 338.48  + 159.91
Ключови думи: 1. фирмено управление 2. туризъм 3. работен стрес 4. стрес-фактори 5. туристически фирми 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Психология 
  

Сист. No: 33480

- 461 -

 

Иванова, Петя.  Европейската визия на българския туризъм / Петя Иванова. // Народностопански архив, 2011, N 3, 82-95. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. България 3. SWOT анализ 4. европейски туризъм 5. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 33162

- 462 -

 

Илиева, Любка.  Преимущества за туристическите предприятия от сертифицирането им по ISO 9001 / Любка Илиева. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, N 27, 339-369. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически продукти 3. система за управление на качеството (СУК) 4. сертификация 5. ISO 9001 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 33250

- 463 -

Цб II 82081

Панджерова, Ася.  Иновациите в туризма в контекста на Стратегия 2020 / Ася Панджерова. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 234-239. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Туризъм - иновации 
 339.923:061.1  + 338.48
Ключови думи: 1. стратегия "Европа 2020" 2. туризъм 3. туристическа индустрия 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33559

- 464 -

Цб II 82081

Стефанов, Драгомир.  Проблеми и перспективи за развитие пред управлението на туристическото предприятие в България / Драгомир Стефанов. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 216-233 с. : с цв. фиг.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Туризъм - икономическо развитие - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически предприятия 3. туристическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 33558

- 465 -

Цб II 91825

Хаджиев, Божидар Иванов.  Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България / Божидар Иванов Хаджиев, Валентина Николова-Алексиева, Ива Бъчварова. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 76-88. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туристически бизнес 2. туристическа индустрия 3. качество на управление 4. комплексен реинженеринг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33082

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 466 -

Цб II 91917

Гечев, Васил.  Сътрудничеството "Юг-Юг" : Новоикономически перспективи / Васил Гечев. // Стоименова,  Борислава. Докторантски етюди : Т. 7. : Т. 7/2014 / Борислава Стоименова, Васил Гечев, Марина Попова, Надя Галина, Симона Ганова, Нина Николова; Предс. : Авангард Прима, 45-72 с. : с табл.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Икономическо сътрудничество 
 339.92(1-773)
Ключови думи: 1. Индекс за човешко развитие (ИЧР) 2. международно сътрудничество 3. развиващи се страни 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33609

- 467 -

Цб П ІІ 215

Гнидченко, А.  Измерение конкурентоспособности по качеству: что не так с высокотехнологичным экспортом? / А. Гнидченко. // Вопросы экономики, 2020, N 6, 80-103. 

   Статията предлага метод за измерване на конкурентоспособността на страните по отношение на качеството и износа на високотехнологични стоки. Предложен е актуализиран списък на водещите държави: Китай, Япония, Южна Корея, Израел, Германия, САЩ, Франция. 

 339.92
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. високотехнологични продукти 3. високотехнологични производства 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33409

- 468 -

Цб II 82082

Желев, Паскал.  Сравнителни предимства на България в търговията с Европейския съюз / Паскал Желев. // Желев,  Паскал. Докторантски етюди : Т. 1/2008 / Паскал Желев, Моника Моралийска, Христина Харизанова, Диана Андреева, Любомир Терзиев, Ралица Пандур  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2009, 7-43. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 2. Международна търговия - България, ЕС - предимства 
 339.5(497.2)(4)
Ключови думи: 1. международна търговия 2. сравнителни предимства 3. експортна специализация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33506

- 469 -

Цб I 6131

Йорданова, Зорница Борисова.  Трансформиране на концепцията за колективно пазаруване от специализиран сайт към банкова платформа / Зорница Борисова Йорданова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 199-205. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.1:681.324  + 336.71
Ключови думи: 1. колективно (групово) пазаруване 2. банки 3. интернет платформи 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33459

- 470 -

Цб ІІ 82082

Касабова, Десислава.  Валутният курс на лева и конкурентоспособността на българската икономика / Десислава Касабова. // Докторантски етюди : Т. 2/2009 / Цветелина Янчева, Диана Маринова, Десислава Касабова, Ивайло Иванов, Моника Моралийска, Мартин Димов  (София). - София : Авангард Прима, 64-95. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 336.7
Ключови думи: 1. валута 2. български лев 3. конкурентоспособност 4. икономика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33571

- 471 -

 

Любенов, Здравко.  Предизвикателства пред международния бизнес в Европейския съюз / Здравко Любенов, Ивайло Петров, Диана Ефтимова, Християна Венелинова, Костадинка Шуманова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, N 27, 370-399. 

 339.92
Ключови думи: 1. международен бизнес 2. ЕС 3. енергетика 4. международни инвестиции 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33252

- 472 -

Цб ІІ 82082

Маринова, Диана.  Емпирично изследване на факторите, определящи движението на международните портфейлни инвестиции / Диана Маринова. // Докторантски етюди : Т. 2/2009 / Цветелина Янчева, Диана Маринова, Десислава Касабова, Ивайло Иванов, Моника Моралийска, Мартин Димов  (София). - София : Авангард Прима, 31-63 с. : с граф., табл.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.7
Ключови думи: 1. международни инвестиции 2. портфейлни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33570

- 473 -

Цб ІІ 82082

Моралийска, Моника.  Тенденции в развитието на пазара на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз / Моника Моралийска. // Докторантски етюди : Т. 2/2009 / Цветелина Янчева, Диана Маринова, Десислава Касабова, Ивайло Иванов, Моника Моралийска, Мартин Димов  (София). - София : Авангард Прима, 117-155 с. : с цв. фиг.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 2. телекомуникационен пазар 3. телекомуникации 4. съобщителна техника 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33573

- 474 -

Цб CD 265

Мутафчиева, Илина.  Нагласи на българския бизнес по отношение на целите за устойчиво развитие на ООН / Илина Мутафчиева, Ilina Mutafchieva. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 497-505. 

   17 глобални цели с 169 подцели са приети от всички държави-членки на Организацията на Обединените нации. Програма 2030 на ООН се определя като дневен ред, в които трябва да вземат активно участие не само самите държави, но и различни заинтересовани страни като бизнес, неправителствен сектор, академична общност. В настоящия доклад, авторът прави анализ на компаниите, които са включили Целите за устойчиво развитие в своите стратегии и дейности. 

   Прев.загл.: BULGARIAN BUSINESS ATTITUDES TOWARDS THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OBJECTIVES

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 327.722.003.1  + 338(497.2)
Ключови думи: 1. ООН 2. български бизнес 3. устойчиво развитие 4. международен бизнес 5. международен мениджмънт 6. цели 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33225

- 475 -

Цб I 6131

Рускова, Свилена Свиленова.  Повишаване конкурентоспособността на организацията чрез оценка потребителските решения / Свилена Свиленова Рускова, Милена Пенева Кирова. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 52-56. 

   Конкурентоспособността на компанията може да бъде повишена чрез изучаване на потребителските решения. Представени и изследвани са специфичните фактори, които влияят на крайните потребители, когато вземат индивидуални решения за покупка и решения в рамките на семейството. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 005.7  + 366.1
Ключови думи: 1. потребители 2. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 33305

- 476 -

 

Стоенчева, Яна.  Някои аспекти на придобиването на жилище на първичния и вторичния пазар на недвижими имоти в България / Яна Стоенчева. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 2, 108-113. 

   Buying a residential property has always been a priority in human life. Regardless of the reasons for acquiring a property, to make an optimal choice besides the well-known characteristics of the property, such as location, price, size, type of construction, etc. the buyer is faced with the choice of buying a home on the primary or secondary market. In this context, this article aims to reveal the specifics of choosing a residential property in these markets by outlining their advantages and disadvantages. Based on the discussed features is presented author's version of balance table which purpose is to formalize the judgement in the choice of the type of market. 

   Прев.загл.: Some Aspects in the Acquisition of Residential Real Estate in Primary and Secondary Real Estate Market in Bulgaria

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-2/05.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 332.8  + 339
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилища 3. жилищен пазар 4. пазар на недвижима собственост 5. първичен пазар 6. вторичен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 пълен текст 

Сист. No: 33346

- 477 -

Цб II 91917

Стоименова, Борислава.  Оценка на ценностите като мотиви за потребителска лоялност към организационен бранд / Борислава Стоименова. // Стоименова,  Борислава. Докторантски етюди : Т. 7. : Т. 7/2014 / Борислава Стоименова, Васил Гечев, Марина Попова, Надя Галина, Симона Ганова, Нина Николова; Предс. : Авангард Прима, 7-44 с. : с табл.. 

   Библиогр. в текст и под линия

1. Потребителско поведение 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 366.1
Ключови думи: 1. потребителска лоялност 2. бранд 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33605

- 478 -

Цб II 91825

Стоянов, Михал.  Десетилетие в ЕС - свръхоптимизъм и овладяване на кризата / Михал Стоянов. // Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически ун / Науч. комитет Тодор Ненов и др.; Организац. комитет Илиан Минков и др.; Предпеч. подгот. Яна Стефано  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 162-172. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. вътрешна търговия 2. потребителски пазар 3. членство в ЕС 4. потребителско поведение 5. членство в ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33096

- 479 -

Цб I 6131

Тодоров, Вениамин Павлов.  Специфика на страновия риск на България в сравнение с останалите нововъзникващи пазари / Вениамин Павлов Тодоров. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 79-83. 

   Изследването се фокусира върху спредовия подход за измерване на страновия риск. Използва се индексът EMBI+, както и част от неговите субиндекси. На базата на избор от показатели се идентифицира спецификата на страновия риск на България. Той се анализира в сравнителен план спрямо останалите нововъзникващи пазари. Специално внимание е отделено на съпоставянето на данните за България и тези за нововъзникващите пазари в Европа. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 339.9(497.2)(4)
Ключови думи: 1. странови риск 2. спредов подход 3. нови пазари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33315

- 480 -

Цб II 91919

Тодоров, Емил.  Суверените фондове - явление в международните отношения / Емил Тодоров. // Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 20-43. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 327.003.1
Ключови думи: 1. суверени фондове 2. международни отношения 3. икономически измерения 4. политически измерения 5. инвестиции 6. Индекс за прозрачност "Линабург-Мадуел" 7. глобална финансова криза 8. Принципите от Сантяго 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33638

- 481 -

Цб I 6131

Хадживеличков, Стоян.  Потребителски нагласи към органичните храни в България / Стоян Хадживеличков, Мария Николаева. // Перспективи пред индустриалния бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна / Председател Илиан Минков; Член и др.; Предпеч. подгот. Йордан Иванов  (Варна). - Варна. - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013, 84-88. 

   В доклада са представени резултатите от изследване на потребителските нагласи спрямо органичните храни, предлагани на българския пазар. Изведени са основните променливи, оказващи влияние в процеса на формирането на нагласите: склонност към здравословен начин на живот, равнище на информираност, възприемано качество. Изследвани са връзките на тези променливи с потребителската готовност за заплащане на по-висока цена (с включена био-премия) и за полагане на допълнителни усилия за придобиване на органични храни. 

1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 366.1  + 631.147.009.7
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. био-премия 3. органични продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33319

- 482 -

 

Ценай, Индрит Фари.  Анализ на усвояването на средствата от Европейския съюз за Албания / Индрит Фари Ценай. // Недвижими имоти & бизнес, III, 2019, N 3, 181-188. 

   The article reviews the European Union financing for Albania from the budget of the Instrument for preaccession for the programming periods 2007 - 2013 and 2014 -2020. The main areas of financing have been outlined, the experience gathered from the first programming period and the lessons learned, the problems in the absorption of funds and the differences in the approaches for the management of the funds during the first and the periods of the Instrument for pre-accession have been analyzed. 

   Прев.загл.: Analysis of the Absorption of the European Union Funds for Albania

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-3-3/06.pdf 

 330.142.2  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Албания 3. предпресъединителни инструменти 4. усвояване на средства 5. европейско финансиране 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 пълен текст 

Сист. No: 33323

- 483 -

Цб ІІ 82082

Янчева, Цветелина.  Турция и Европейския съюз / Цветелина Янчева. // Докторантски етюди : Т. 2/2009 / Цветелина Янчева, Диана Маринова, Десислава Касабова, Ивайло Иванов, Моника Моралийска, Мартин Димов  (София). - София : Авангард Прима, 3-30 с. : с табл.. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.923:061.1(560)
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. членство в ЕС 3. преговори 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Турция 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33569

- 484 -

Цб II 91892

Assenova, Kamelia.  International Finance / Kamelia Assenova, Камелия Асенова. // Case studies in finance and economics / Kamelia Assenova, Stela Raleva, Rossitsa Borisova, Radostin Vazov, Kremena Yochkolovska  (София). - София. - София : Univ. publ. Stopanstvo, 2011, 41-77. 

   Прев.загл.: Международни финанси

1. Международни финанси - УНСС - казуси 
 339.7
Ключови думи: 1. международни финанси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33168

- 485 -

Цб II 91919

Boja, Morena.  Consumer preferences versus product certification (the case of olive oil in Albania) / Morena Boja. // Изследователски етюди : Т. 10. : Т. 10/2019 / Емил Любенов, Emil Lyubenov, Емил Тодоров, Женета Каравасилева, Индрит Бими, Лилия Маркова и др.; Ре  (София). - София. - София : Авангард Прима, 182-202. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 366.1(496.5)
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. зехтин 3. consumer preferences 4. food products 5. certification 6. хранителни продукти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 33646

- 486 -

 

Dimitrov, Dimitar.  Tobacco Products Contraband & Counterfeit Risk Identification / Dimitar Dimitrov, Tsvetan Tsvetkov, Georgi Penchev, Konstantin Poudin. // Yearbook of UNWE, 2019, 123-145. 

   This article presents the results of a research project "Contraband & Counterfeit Risks Identification (Analysis of Business Processes and Spatial Aspects)", funded by PMI IMPACT. The project has been developed by the team of Department "National and Regional Security" at the UNWE. It is focused on states located on the Balkan route of trafficking from Turkey to the Western Europe, including France, the UK, Germany and Italy. The main focused is on Bulgaria due to its key geographical location. Within the project а unique illicit tobacco trade identification indicator has been developed. It is so called - Illicit Trade in Tobacco Products Indicator (ITTPI). ITTPI can be visualized on an interactive map and could be implemented all over the world. It can be used in the daily work of institutions dealing with the counteractions of the illicit tobacco and tobacco products trade. Despite other methods the model can forecast and detect centers and channels of illicit tobacco trade by visualizing certain regions. The method has been tested in 186 countries and separately for 1744 EU regions (EUROSTAT NUTS3). Model data have been validated by comparison with several studies of other international research centers. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 

1. Преподаватели - УНСС 
 339.19  + 663.97
Ключови думи: 1. tobacco products 2. contraband 3. counterfeit 4. risk identification 5. Modus Operandi 6. business process analysis 7. structural equation modelling (SEM) 8. spatial-temporal analysis 9. тютюневи изделия 10. цигари 11. контрабанда 12. фалшификация 13. бизнес анализ 14. структурно моделиране 15. пространствено-времеви анализ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
 пълен текст 

Сист. No: 33122

- 487 -

 

Dragomirov, Nikolay.  E-Commerce Platforms and Supply Chain Management – Functionalities Study / Nikolay Dragomirov. // Economic Alternatives, 2020, N 2, 250-261. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/18138 

 339.1:681.324
Ключови думи: 1. логистика 2. електронна търговия 3. онлайн търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33388

- 488 -

Цб CD 265

Ivanova, Margarita.  Challenges and opportunities for circular economy innovation / Margarita Ivanova, Маргарита Иванова. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 480-486. 

   Circular economy innovation requires to understand the interlinkages of a wide variety of issues concerning the strategic management, the operational decision making and the implementation processes within the framework of scarce resources, volatile prices and a high degree of uncertainty. This practice-oriented paper aims to highlight key challenges and opportunities in this context that can help companies improve performance and enhance their contribution towards sustainability. At the management level, the publication reviews the understanding for the scope of circular economy innovation, the approach towards it, the possibilities for collaboration and the various new business models. 

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 005  + 339.9
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. иновации 3. circular economy 4. international management 5. международен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33222

- 489 -

Цб II 91922

Popova, Marina.  Moldova si Bulgaria: 20 de ani de colaborare binefacatoare / Marina Popova, Марина Попова. // Попова,  Марина. Сборник с наградени научни разработки от Трети докторантски конкурс / Марина Попова, Мариета Христова, Тодорка Кинева. - София : Европейски съюз, 2014, 5-19. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339
Ключови думи: 1. международно сътрудничество 2. колаборация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Молдова 
  

Сист. No: 33625

- 490 -

Цб II 91812

Tsankova, Gergana Tsvetelinova.  Smuggling and Illegal Trade in Tobacco Products - Connections and Addictions / Gergana Tsvetelinova Tsankova. // Trends in Regional Development and Securuty Management, . Trends in Regional Development and Security Management : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 / Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev,. - Sofia : Издателски комплекс - УНСС, 113-122. 

1. Контрабанда - тютюневи изделия 2. Нелегална търговия 
 339.19  + 343.3/.7
Ключови думи: 1. контрабанда 2. нелегална дейност 3. нелегална търговия 4. цигари 5. акциз 6. smuggling 7. illegal trade 8. tobacco products 9. excise 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Право 
  

Сист. No: 33242

- 491 -

Цб II 91921

Zhivkova, Stela.  Changes in International Business Operations Due to the Measures for Climate Change Mitigation / Stela Zhivkova. // Сборник с наградени научни разработки от Втори докторантски конкурс / Петър Пешев, Венелин Терзиев, Venelin Terziev, Стела Живкова, Stela Zhivkova. - София : Европейски съюз, 104-116. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339  + 574
Ключови думи: 1. климатични промени 2. търговия с емисии 3. международен бизнес 4. международен пазар 5. climate change 6. emissions trading 7. international business 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33623

Европейски съюз

- 492 -

Цб II 82081

Александров, Андрей.  Икономически процеси и актуалното им отразяване в трудовото законодателство / Андрей Александров. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 159-166. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.923:061.1  + 349.2
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. трудово право 3. стратегия "Европа 2020" 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33551

- 493 -

Цб II 82081

Андреева, Ивелина.  Маркетинг на бизнес възможностите на съвременната европейска община - гарант за растеж и просперитет през следващото десетилетие / Ивелина Андреева. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 180-186. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.923:061.1  + 352.07(4)
Ключови думи: 1. стратегия "Европа 2020" 2. общинско управление 3. икономическо развитие 4. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33554

- 494 -

Цб CD 265

Андронова, Илиана.  Резултати и добри банкови практики при усвояване на средствата по оперативни програми за периода 2007-2013 г. / Илиана Андронова, Iliana Andronova. // Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г.  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2020, 257-266. 

   Целта на настоящия доклад е да бъдат изведени основните практически проблеми в усвояване на средствата по оперативни програми от Европейския съюз, които възпрепятстват реализацията на проектни действия на етап търсене на източник за финансиране. В хода на изложението биват представени накратко установените добри банкови практики за кредитни решения в посока преодоляване на част от спирачките за бизнеса при набиране на средства за реализацията на проекти. 

   Прев.загл.: RESULTS AND GOOD BANK PRACTICES INTHE ABSORPTION OF FUNDS UNDER OPERATIONAL PROGRAMS FOR THE PERIOD 2007 - 2013

1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 336.71  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. банки 2. оперативни програми 3. усвояване на средства 4. инвестиционни кредити 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33200

- 495 -

Цб II 82081

Атанасов, Борислав.  Устойчиво потребление в контекста на Стартегия 2020 на Европейския съюз / Борислав Атанасов. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 195-205. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. стратегия "Европа 2020" 2. потребление 3. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33556

- 496 -

Цб II 82081

Атанасова, Ирина.  Стратегия на Европейския съюз за защита на авторското право и сродните му права в глобалната врежа / Ирина Атанасова. // Стратегия 2020 на Европейския съюз и поведение на институциите и икономическите субекти : Сб.с докл. от трета национ. конференция за докторанти по стопански науки и управление, 29 апр. 2010 г. : Т. 3/2010 / Надежда Иванова, Цветелина Маринова, Галя Тасева, Елка Василева и др. : Авангард Прима, 2010, 148-158. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.923:061.1  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. авторско право 2. европейска общност 3. Интернет 4. Зелена книга на Европейската комисия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Интелектуална собственост 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33550

- 497 -

Цб II 91908

Бонева, Светла.  Планът за инвестиции за Европа: предпоставка за стимулиране на инвестиционната активност в ЕС в следкризисния период (2015-2020 г.) / Светла Бонева. // Европейският съюз - нов старт? : Доклади от втора международна конференция на Катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" / Науч. ред. Ингрид Шикова и др.. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 34-46 с. : с фиг.. 

   Библиогр. под линия

1. Инвестиции - Европа 
 339.923:061.1  + 330.322
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 3. инвестиционни проекти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33495

- 498 -