Нови статии - юли 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб П I 924

Ангелова, Анна.  "Колекция Славика" - дигитализация на славистичните раритети в Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" / Анна Ангелова. // Наука, ХХХ, 2020, N 3, 51-54. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf 

 094
Ключови думи: 1. университетски библиотеки 2. библиотечни колекции 3. дигитализация 4. раритети 5. редки и ценни книги 6. славистика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32982

- 2 -

Цб П I 924

Апостолова, Маргарита.  Нобеловата награда за медицина 2019 / Маргарита Апостолова . - .  (Световна наука). // Наука, ХХХ, 2020, N 2, 3-9. 

   Нобеловата награда за физиология и медицина за 2019 година бе присъдена на Уилям Каелин-младши (William G. Kaelin Jr), сър Питър Ратклиф (Sir Peter J. Ratcliffe) и Грег Л. Семенца (Gregg L. Semenza). Наградата отличава откритията „за това, как клетките усещат и се адаптират към наличността на кислород“. Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf 

 001  + 61
Ключови думи: 1. Нобелова награда 2. Нобелови лауреати 3. медицина 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Здравеопазване 
За него: 1. Каелин - младши, Уилям 2. Ратклиф, Питър 3. Семенца, Грег Л. 
  

Сист. No: 32661

- 3 -

Цб П I 924

Бояджиев, Камен.  Българска археология 2019 / Камен Бояджиев. // Наука, ХХХ, 2020, N 2, 56-64. 

   Статията разглежда тринадесетата национална археологическа изложба "Българска археология 2019", организирана от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Изложбата предсавя най-интересните резултати от проучванията през изминалия археологически сезон. Включен е богат илюстративен материал. . 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf 

 902
Ключови думи: 1. археология 2. археологически обекти 3. изложби 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 32727

- 4 -

Цб П I 924

Голев, Валери.  Нобеловата награда за физика 2019 / Валери Голев . - .  (Световна наука). // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 3-7. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 001  + 53
Ключови думи: 1. Нобелова награда 2. Нобелови лауреати 3. физика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Математика. Естествени науки 
За него: 1. Пийбълс, Джеймс 2. Майор, Мишел 3. Кело, Дидие 
  

Сист. No: 32583

- 5 -

Цб П I 924

Гурова, Елисавета.  Стратегия за постигане на устойчивост на Европейската мрежа за кариера и мобилност на учените EURAXESS / Елисавета Гурова, Светлана Димитрова. // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 13-21. 

   Тази статия представя стратегически подход, разработен през последните няколко месеца от екип на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ) във връзка с подготовката на проект по Рамковата програма "Хоризонт 2020" за мрежата EURAXESS, на който СУ е избран за координатор. В началото се разглеждат тенденциите в Европа, които имат отношение към кариерата и мобилността на учените. Въз основа на различни методи за анализ са определени предизвикателствата пред EURAXESS. Накрая са описани основните дейности, които трябва да реализират стратегията и специфичните цели за бъдещото развитие на мрежата и гарантиране на мисията ?, заложени в проекта EURAXESS TOP V, който ще стартира през септември 2021 г. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 06  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. Европейска мрежа за мобилност (EURAXESS) 2. учени 3. научни работници 4. мобилност 5. кариерно развитие 6. Европейска политика за наука и иновации 7. Европейско научноизследователско пространство (ERA) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32608

- 6 -

Цб П I 924

Игнатов, Венцислав.  Европейското влияние в развитието на градската градина и парк в Русе след Освобождението / Венцислав Игнатов. // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 70-76. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 712.253.3
Ключови думи: 1. Русе 2. градска среда 3. паркове 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 32625

- 7 -

Цб П I 924

Коцева, Венета.  Проф. д-р Иван Батаклиев - основоположник на ландшафтознанието у нас / Венета Коцева . - .  (Личности). // Наука, ХХХ, 2020, N 4, 43-47. 

   Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Научна конференция „75 години Съюз на учените в България – в полза на науката и образованието“ (26 – 28 септември.2019 г, Международен дом на учените, к.к. „Св. св. Константин и Елена“). Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 92  + 712
Ключови думи: 1. бележити българи 2. биографични данни 3. ландшафт 4. ландшафтознание 5. география 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. География. Странознание 
За него: 1. Батаклиев, Иван 
  

Сист. No: 33037

- 8 -

Цб П I 924

Кралов, Иван.  Научноизследователска дейност и развитие на човешкия капитал в Техническия университет - София / Иван Кралов, Валери Стоилов, Лидия Гълъбова, Николай Николов, Елица Гиева. // Наука, ХХХ, 2020, N 4, 3-9. 

   Настоящата статия има за цел да изясни същността на човешкия капитал и да обоснове неговата роля за развитие на университетите, като представи опита и някои добри практики на Технически университет – София (ТУ – София) в тази област. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 001.89  + 331
Ключови думи: 1. научноизследователска дейност 2. научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 3. човешки капитал 4. Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 5. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 6. Технически университет - София 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Образование 
  

Сист. No: 33005

- 9 -

Цб П I 924

Лейденски манифест за научни метрики . // Наука, ХХХ, 2020, N 2, 12-15. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf Манифестът е подготвен от Диана Хикс (Diana Hicks), професор по публична политика в Джорджийския технологичен институт, Атланта, Джорджия, САЩ; Пол Уотърс (Paul Wouters), професор по наукометрия и директор на Центъра за научни и технологични изследвания към Университета в Лейден, Нидерландия; Лудо Уолтман (Ludo Waltman), изследовател в Центъра за научни и технологични изследвания към Университета в Лейден, Нидерландия; Сара де Рийке (Sarah de Rijcke), доцент в Центъра за научни и технологични изследвания към Университета в Лейден, Нидерландия; Исмаил Рафолс (Ismael Rafols), изследовател в областта на научната политика в Испанския национален научноизследователски университет и Политехническия университет във Валенсия, Испания. 
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf 

 001  + 303.02
Ключови думи: 1. Лейденски манифест 2. научни изследвания 3. научно-изследователска дейност 4. изследване 5. научни метрики 6. индикатори за оценка на научната дейност 7. импакт фактор (IF) 8. h-индекс (индекс на Хирш) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 32670

- 10 -

Цб II 91778

Марчева, Илияна.  Науката в България по време на прехода 1989-2007 на примера на БАН / Илияна Марчева. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 189-198. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Наука в България - БАН - 1989-2007 г. 
 323  + 001
Ключови думи: 1. политически преход 2. организация на науката 3. БАН (Българска академия на науките) 4. научна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32531

- 11 -

Цб П I 924

Носителят на Нобелова награда за 2018 г. проф. Жерар Муру – „Доктор хонорис кауза“ на Българската академия на науките и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  . - .  (Световна наука). // Наука, ХХХ, 2020, N 2, 10-11. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf 

 001  + 53
Ключови думи: 1. Нобелова награда 2. Нобелови лауреати 3. физика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Математика. Естествени науки 
За него: 1. Муру, Жерар 
  

Сист. No: 32667

- 12 -

Цб II 91818

Пантелеева, Искра.  Научна и иновационна политика - някои същностни аспекти / Искра Пантелеева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 63-69. 

1. Научна политика 2. Иновационна политика 
 001  + 316.422
Ключови думи: 1. иновации 2. иновационна политика 3. наука 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32607

- 13 -

Цб П I 924

Пернишка, Емилия.  Българският език като проблем и етнокултурно явление в творчеството на Иван Вазов / Емилия Пернишка. // Наука, ХХХ, 2020, N 3, 12-16. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf 

 025.17
Ключови думи: 1. български език 2. българска литература 3. езикознание 4. художествена литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Вазов, Иван 
  

Сист. No: 32947

- 14 -

Цб П I 924

Попиванов, Петър.  Хилел Фюрстенберг и Григорий Маргулис получиха Абеловата награда по математика за 2020 година / Петър Попиванов, Анжела Славова . - .  (Световна наука). // Наука, ХХХ, 2020, N 3, 8-10. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf 

 001  + 51
Ключови думи: 1. Абелова награда 2. математика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Математика. Естествени науки 
За него: 1. Фюрстенберг, Хилел 2. Маргулис, Григорий 
  

Сист. No: 32943

- 15 -

Цб П I 924

Попиванов, Петър.  140 години от рождението на акад. Кирил Попов / Петър Попиванов . - .  (Личности). // Наука, ХХХ, 2020, N 4, 38-42. 

   Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на 24 юни 2020 г. на Националния колоквиум по математика, организиран от Съюза на математиците в България и ИМИ – БАН. Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 92
Ключови думи: 1. бележити българи 2. биографични данни 3. математика 4. небесна механика 5. термодинамика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 3. Математика. Естествени науки 
За него: 1. Попов, Кирил 
  

Сист. No: 33032

- 16 -

Цб II 91805

Поппетров, Николай.  Адаптираните издания : типология на една издателска практика (края на XIX до средата на ХХ в.) / Николай Поппетров. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 310-322. 

1. Книгоиздаване - адаптирани издания (1878-1947 г.) - България 
 002.19"18-20"
Ключови думи: 1. издателска дейност 2. история на България 3. възрожденска литература 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32782

- 17 -

Цб П I 924

Пройкова, Ана.  Научноизследователски инфраструктури на бъдещето (FUTURIS) / Ана Пройкова. // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 10-12. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 001  + 004
Ключови думи: 1. научноизследователски инфраструктури 2. Хоризонт Европа 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32604

- 18 -

Цб П I 924

Самуилова, Симона.  Влиянието на философията на Махатма Ганди върху движението за граждански права в САЩ / Симона Самуилова. // Наука, ХХХ, 20, N 4, 15-19. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 342.7
Ключови думи: 1. философия 2. граждански права 3. САЩ 4. Америка 5. гражданско неподчинение 6. сатяграха 7. ахимса 8. ненасилие 9. протести 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
За него: 1. Ганди, Махатма 
  

Сист. No: 33016

- 19 -

Цб П I 924

Терзийски, Атанас.  Динамика във взаимовръзките между наука и теология / Атанас Терзийски, Николай Кочев, Стоян Тенев. // Наука, ХХХ, 2020, N 2, 50-55. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf 

 001  + 215
Ключови думи: 1. наука 2. естествени науки 3. теология 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Религия 
  

Сист. No: 32724

- 20 -

Цб П I 924

Цанева, Милена.  Незаглъхващ глас / Милена Цанева. // Наука, ХХХ, 2020, N 3, 11-12. 

   Статията е посветена на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов. Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf 

 886.7.09
Ключови думи: 1. Българско възраждане 2. възрожденска литература 3. поезия 4. историческа памет 5. национално съзнание 6. национално самочувствие 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 3. Езикознание. Литературознание 
За него: 1. Вазов, Иван 
  

Сист. No: 32945

- 21 -

Цб П I 924

Цанов, Васил.  Нобеловата награда по икономика за 2019 година / Васил Цанов . - .  (Световна наука). // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 7-9. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 001  + 33
Ключови думи: 1. Нобелова награда 2. Нобелови лауреати 3. икономика 4. бедност 5. борба с бедността 6. развиващи се страни 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Бенерджи, Абиджит 2. Дюфло, Естер 3. Кремър, Майкъл 
  

Сист. No: 32584

- 22 -

Цб П I 924

Чобанова, Росица.  Научна политика: смяна на парадигмата / Росица Чобанова. // Наука, ХХХ, 2020, N 3, 17-21. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf 

 001
Ключови думи: 1. научна политика 2. научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 3. научни изследвания 4. иновации 5. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 32949

Философия

- 23 -

Цб II 70228

Бояджиев, Цочо.  И пак: каква ми е Хекуба или защо е полезно да изучаваме история на философията / Цочо Бояджиев. // Бояджиев,  Цочо. Каква ни е Хекуба? За историята на философията / Цочо Бояджиев и др.; Ред. Татяна Димитрова; Фотогр. Кирил Проданов; Худ. Симона Петрова. - Българска  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 9-28. 

   Размишленията на Цочо Бояджиев, предизвикани от конкретни феномени в българската филисофска действителност, са представени най-напред в "Български философски преглед" (5/2015) и са препечатани във philosophia-bg.com. 

1. Философия – история – сборници 
 10(091)
Ключови думи: 1. история на философията 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32683

- 24 -

Цб II 70228

Георгиев, Олег.  За бъдещето на една традиция / Олег Георгиев. // Каква ни е Хекуба? За историята на философията / Цочо Бояджиев и др.; Ред. Татяна Димитрова; Фотогр. Кирил Проданов; Худ. Симона Петрова. - Българска  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 29-54. 

   Текстът на Олег Георгиев е публикуван за първи път в "Архив за средновековна философия и култура" (21/2015). 

1. Философия – история – сборници 
 10(091)
Ключови думи: 1. история на философията 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32684

- 25 -

Цб II 70228

Каприев, Георги.  Излишното и мъртвото като предмет на (историята на) философията / Георги Каприев. // Каква ни е Хекуба? За историята на философията / Цочо Бояджиев и др.; Ред. Татяна Димитрова; Фотогр. Кирил Проданов; Худ. Симона Петрова. - Българска  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 71-101. 

   Публикацията на Георги Каприев е провокирана от темата"Излишното", поставена от конференцията в Априлци през 2017 г. и излиза в електронното списание "Пирон" (16/2018). 

1. Философия – история – сборници 
 10(091)
Ключови думи: 1. история на философията 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32687

- 26 -

Цб П I 924

Самуилова, Симона.  Влиянието на философията на Махатма Ганди върху движението за граждански права в САЩ / Симона Самуилова. // Наука, ХХХ, 20, N 4, 15-19. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 342.7
Ключови думи: 1. философия 2. граждански права 3. САЩ 4. Америка 5. гражданско неподчинение 6. сатяграха 7. ахимса 8. ненасилие 9. протести 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
За него: 1. Ганди, Махатма 
  

Сист. No: 33016

- 27 -

Цб П I 924

Ченгелова, Емилия.  Как българинът разбира успеха в житейски смисъл / Емилия Ченгелова. // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 22-32. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 1  + 316
Ключови думи: 1. успех 2. девиантно поведение 3. сенчеста икономика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32610

- 28 -

Цб II 70228

Янакиев, Калин.  Защо се занимавам със средновековна философия? : (Опитът за трансценденцията) / Калин Янакиев. // Каква ни е Хекуба? За историята на философията / Цочо Бояджиев и др.; Ред. Татяна Димитрова; Фотогр. Кирил Проданов; Худ. Симона Петрова. - Българска  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 55-69. 

   Статията на Калин Янакиев е отговор на въпроса "Защо се занимаваме със средновековна философия?", зададен от списание "Критика и хуманизъм", и е отпечатана там (1/2001). 

1. Философия – история – сборници 
 10(091)
Ключови думи: 1. история на философията 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32685

Психология

- 29 -

Цб П I 924

Гайдаров, Калин.  Количествен срещу качествен подход в научното изследване на психичното / Калин Гайдаров. // Наука, ХХХ, 2020, N 3, 22-30. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2020.pdf 

 159.9
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. количествени подходи 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 32952

- 30 -

Цб II 91765

Георгиева, Детелина.  Идентификационни почеркови изследвания на ръкописни текстове, изпълнени чрез спрей / Детелина Людмилова Георгиева. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 212-219. 

1. Корупция - България 2. Графологични изследвания - ръкописни текстове (графити) 
 328.185  + 159.925.6
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. криминалистика 4. графологическа експертиза 5. графити 6. съдебно-почеркови експертизи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Психология 
  

Сист. No: 32653

- 31 -

 

Ибрагимова, Д. Я.  Особенности социально-психологической адаптации молодых специалистов нового поколения / Д. Я. Ибрагимова, А. М. Омарова, С. И. Бочкарева. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 4, 87-96. 

   Статията разглежда характеристиките на социално-психологическата адаптация на младите специалисти от новото, така нареченото цифрово поколение, включително способността за адаптиране, мотивационната ориентация, тежестта на оптимизма - песимизъм и степента на готовност за поемане на риск. 

 15
Ключови думи: 1. психология на бизнеса 2. младежи 3. адаптация 4. оптимизъм 5. песимизъм 6. млади специалисти 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 32928

- 32 -

Цб II 91765

Крушкова, Силвия.  Личностов профил на извършителя на корупционни престъпления / Силвия Крушкова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 80-83. 

1. Корупция - България 2. Корупционни престъпления - профил на извършителя 
 328.185.000.34  + 159.923.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. девиантно поведение 4. модел на поведение 5. корупционни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 3. Психология 
  

Сист. No: 32624

- 33 -

 

Средков, Пламен.  Начини за въздействие на субекта върху обекта на манипулиране / Пламен Средков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, 111-124. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17055 

 15
Ключови думи: 1. манипулиране 2. въздействие 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 32469

Религия

- 34 -

Цб П I 924

Велчев, Тодор.  Физиката като призвание - в миналото и сега. Една християнска перспектива / Тодор Велчев. // Наука, ХХХ, 2020, N 2, 46-49. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf 

 331.54  + 53
Ключови думи: 1. професия 2. физика 3. наука 4. християнство 5. християнски светоглед 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 2. Религия 
  

Сист. No: 32714

- 35 -

Цб II 91823

Камджалов, Мирослав.  Правни аспекти при въвеждане на ислямските финанси в конвенционални банкови системи / Мирослав Камджалов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 270-278. 

   Ислямските финанси представляват значителен и непрекъснато нарастващ сегмент от пазара на финансови продукти не само в мюсюлманския свят. В глобален мащаб този тип финансови операции, подчинени на законите на шериата, се радват на топъл прием и в страни, домакини на големи финансови центрове. С оглед спецификата на ислямските финансови операции, при които кредитиращите институции вземат активно участие в търговската дейност на своите клиенти, е необходимо наличието на специална регулаторна рамка. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 336:297.000.34
Ключови думи: 1. ислямски финанси 2. банкови системи 3. правни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Право 
  

Сист. No: 33012

- 36 -

Цб П I 924

Петков, Петко Ст.  150 години от създаването на Българската екзархия / Петко Ст. Петков . - .  (Поглед към миналото). // Наука, ХХХ, 2020, N 4, 48-54. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 949.72.042.3
Ключови думи: 1. Българска екзархия 2. църковна независимост 3. Българска православна църква 4. църковно движение 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 33041

- 37 -

Цб П I 924

Спиридонова, Мария.  Кърджалийската Богородица Елеуса от Кикос / Мария Спиридонова. // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 50-53. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf. 

   
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 27  + 246
Ключови думи: 1. християнско изкуство 2. Мариология 3. икони 4. иконография 5. Богородица 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 32616

- 38 -

Цб П I 924

Терзийски, Атанас.  Динамика във взаимовръзките между наука и теология / Атанас Терзийски, Николай Кочев, Стоян Тенев. // Наука, ХХХ, 2020, N 2, 50-55. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf 

 001  + 215
Ключови думи: 1. наука 2. естествени науки 3. теология 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Религия 
  

Сист. No: 32724

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 39 -

 

Ангелова, Поля.  Измерения на бедността в България - статистически / Поля Ангелова и др.. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 27, 2019, 156-186. 

 312
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. статистическа информация 4. индикатори 5. статистически методи 6. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33054

- 40 -

Цб II 91831

Бунджулов, Андрей.  Мрежи, кризи, преходи / Андрей Бунджулов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 208-212. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.3  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32912

- 41 -

Цб II 91831

Влайков, Стоян.  Смяна на работата и промяна на ценностната система / Стоян Влайков. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 228-235. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.334.24
Ключови думи: 1. социология на труда 2. ценностна система 3. ценностни ориентации 4. конфликти 5. човешко поведение 6. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32915

- 42 -

Цб II 91831

Гешков, Марин.  Предизвикателства пред населението и бизнеса, породени от прекомерното разрастване на големите български градове в социален, икономически и глобален аспект / Марин Гешков. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 325-330. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.334.56.003.1
Ключови думи: 1. урбаносоциология 2. български градове 3. пренаселеност на градовете 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32954

- 43 -

Цб II 91805

Жечкова, Надежда.  След "Възродителния процес" - демокрация или интеграция на българските турци в новата политическа реалност в България след 10 ноември 1989 г. / Надежда Жечкова. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 323-336. 

1. Възродителен процес - български турци (след 10 ноември 1989 г.) 
 323(497.2)  + 316.347.2(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. Възродителен процес 3. български турци 4. интеграция 5. демокрация 6. българско общество 7. етническа политика 8. етническо напрежение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 
  

Сист. No: 32788

- 44 -

Цб II 91831

Кинева, Тодорка.  Баланс между семеен и професионален живот - предизвикателство пред жените по време на криза / Тодорка Кинева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 270-277. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 396.003.
Ключови думи: 1. роля на жените 2. семейство 3. професия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 32924

- 45 -

Цб II 91818

Личев, Тихомир.  "Демографският взрив" и глобалните климатични промени / Тихомир Личев. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 386-391. 

1. Глобални климатични промени - демографско влияние 
 551.58  + 314.8
Ключови думи: 1. климат 2. климатични промени 3. глобално затопляне 4. население 5. демографска динамика 6. демография 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32857

- 46 -

Цб II 91778

Мантарова, Анна.  Екологичните проблеми : редуциране или преконфигуриране / Анна Мантарова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 221-232. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 502.3
Ключови думи: 1. екология 2. обществени настроения 3. замърсяване на въздуха 4. отпадъци 5. замърсяване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32538

- 47 -

Цб II 91801

Мичев, Стефан.  Възможно ли е интегрирането на незаконните мигранти? / Стефан Мичев. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 59-69. 

1. Миграция - международна 
 314.7  + 325
Ключови думи: 1. мигранти 2. миграция 3. идентичност 4. интеграция 5. сигурност 6. незаконни мигранти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32715

- 48 -

 

Найденов, Георги.  Оценка на социалното въздействие. Каква е ефективността на политиката на Столична община в решаване проблемите с паркирането? / Георги Найденов, Стоян Димитров. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, 44-55. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17049 

 316.454.5
Ключови думи: 1. социално въздействие 2. оценка 3. Столична община 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32454

- 49 -

Цб II 91778

Неделчева, Таня.  Съвременният етноцентризъм в България / Таня Неделчева. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 241-255. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323  + 316.356.4
Ключови думи: 1. етнически малцинства 2. социални промени 3. политически преход 4. криза на идентичността 5. етноцентризъм 6. етническо капсулиране 7. етноконсолидиране 8. бежанци 9. български етнически модел 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32543

- 50 -

Цб II 91831

Петрунов, Георги.  Приложение на мрежовия анализ при изследване на престъпността / Георги Петрунов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 292-300. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316
Ключови думи: 1. социология 2. социална структура 3. престъпност 4. мрежови анализ 5. трафик на наркотици 6. източване на банкови карти 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32927

- 51 -

Цб II 91831

Ракаджийска, Теменуга.  Кризата на социалния капитал в България / Теменуга Ракаджийска. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 251-260. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.4
Ключови думи: 1. социален капитал 2. кризи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32922

- 52 -

Цб II 91819

Славева, Красимира.  Информационно осоигуряване на управлението на проекти / Красимира Славева. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 69-77. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 2. Статистически информационни системи 
 005.8  + 311
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. статистическа информация 4. статистически данни 5. статистически показатели 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32539

- 53 -

Цб II 91831

Стоилова, Вяра.  Кризата на социалното като криза на доверието в институциите / Вяра Стоилова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 213-220. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.334.3
Ключови думи: 1. социална криза 2. доверие в държавната власт 3. институции 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32913

- 54 -

Цб II 91823

Стоименова, Владимира.  Дискриминационни престъпления при упражняване правото на труд / Владимира Стоименова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 358-364. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 316.647.82.007
Ключови думи: 1. труд 2. дискриминация 3. престъпления 4. защита от дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Право 
  

Сист. No: 33028

- 55 -

Цб II 91831

Стоянова, Мария.  Маските на институцията несъстоятелност в България след 1989 г. / Мария Стоянова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 261-269. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.003.1
Ключови думи: 1. икономическа социология 2. несъстоятелност 3. социална промяна 4. опозоряване (стигматизация) 5. раздържавяване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32923

- 56 -

Цб II 91831

Тодорова, Елка.  Използване на теория за нормализационния процес в социология на здравето и болестта / Елка Тодорова, Велина Балканска. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 244-250. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Социология на здравето и болестта - нормализационен процес 
 316  + 614
Ключови думи: 1. социология на здравето 2. здравословен живот 3. социална политика 4. медицина 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32921

- 57 -

Цб II 91778

Трайкова, Александра.  Ценностни нагласи към лицата с наркозависимост в "следпреходна" България / Александра Трайкова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 211-220. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 316.647.82  + 178
Ключови думи: 1. политически преход 2. наркомания 3. наркозависимост 4. обществени нагласи 5. негативно отношение 6. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32536

- 58 -

 

Цанова, Стела.  Статистически анализ на различията в заплащането на наетите лица посредством Microsoft Excel / Стела Цанова. // Народностопански архив, 2011, N 1, 80-97. 

   В настоящата разработка е представен алгоритъмът на дисперсионния анализ от въвеждането на данните в MS Excel,както и изпълнението на метода чрез автоматизираните модули и интерпретацията на получените резултати. 

 311
Ключови думи: 1. статистически анализ 2. Excel 3. наети лица 4. заплащане на труда 5. дисперсионен анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32976

- 59 -

Цб П I 924

Ченгелова, Емилия.  Как българинът разбира успеха в житейски смисъл / Емилия Ченгелова. // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 22-32. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 1  + 316
Ключови думи: 1. успех 2. девиантно поведение 3. сенчеста икономика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32610

- 60 -

Цб II 91818

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на регионалните различия на използваната земеделска площ / Маргарита Шопова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 289-295 с. : с табл.. 

1. Земеделска площ - статистически анализ - България (2008-2018) 
 311  + 338.43
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. структурни изменения 3. статистически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32827

- 61 -

Цб II 91831

Якова, Ивета.  Българинът в "странство": Дон Кихот и/или Санчо Панса? / Ивета Якова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 338-344. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.37
Ключови думи: 1. българи 2. чужбина 3. личностни качества 4. трудови мигранти 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32957

- 62 -

 

Bobeva, Daniela.  Economic Impact of Elderly Migration and Pension Transfers / Daniela Bobeva. // Economic Alternatives, 2019, N 3, 333-344. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16384 

 314.7
Ключови думи: 1. миграция 2. възрастни хора 3. платежен баланс 4. парични преводи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32885

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 63 -

 

Ангова, Стела.  Картографиране на новото дигитално медийно съдържание / Стела Ангова и др.. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 27-38. 

   
   www.unwe.bg/uploads/Alternatives/3_Kolectiv_ISA_br3_2019.pdf 

 070.1
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. картографиране 3. медийна конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32432

- 64 -

Цб II 91778

Стефанова, Нели.  Комуникативни процеси и реторически тенденции в панорамата на българския преход / Нели Стефанова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 273-283. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)  + 07.000.32
Ключови думи: 1. политически преход 2. политическа комуникация 3. политическа реторика 4. електорални кампании 5. политическа пропаганда 6. медиезиране на политиката 7. политическа лексика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32564

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 65 -

Цб П II 1592

Аврейски, Никола.  Военните заплахи за ЕС: митове и реалност / Никола Аврейски. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, 45-63. 

   Геостратегичските планове на САЩ по отношение на Европа след края на студената война. Американските сценарии за въоръжените конфликти в Европа. Действителните цели на кампанията за "руската заплаха" срещу ЕС. Съзряване на потребността от еманципация на ЕС в областта на сигурността и отбраната. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американски интереси 2. геостратегия 3. хуманитарна интервенция 4. европейска безопасност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33015

- 66 -

Цб II 91805

Алексиева, Гергана.  Интеграцията на иберийския свят : Ибероамериканската общност на нациите (1991-1992) / Гергана Алексиева. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 245-257. 

1. Ибероамериканска общност на нациите (1991-1992) 2. Испания - външна политика 
 327(460)
Ключови думи: 1. иберийски свят 2. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Испания 2. Латинска Америка 
За него: 1. Франко, Франсиско, ген. 
  

Сист. No: 32766

- 67 -

Цб П II 1592

Ангелова, Теодора.  Българската роля в процеса по присъединяване на Северна Македония към ЕС / Теодора Ангелова. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 5-13. 

   Българската подкрепа за членството на Северна Македония – даденост или отворен въпрос?. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. присъединяване 2. ЕС 3. балкански страни 4. България 5. Северна Македония 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32666

- 68 -

Цб II 91823

Андреева, Андриана.  Правна регламентация на социалната и солидарна икономика и влиянието й върху заетостта / Андриана Андреева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 27-36. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 304.000.34
Ключови думи: 1. социална икономика 2. солидарна икономика 3. заетост 4. правна регламентация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32981

- 69 -

Цб II 91765

Антонов, Светлин.  Ниската ефективност на санкционната дейност на административните органи като благоприятстващ фактор за увеличаване на корупционните прояви / Светлин Антонов. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 89-96. 

1. Корупция - България 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. административни органи 4. санкции 5. неплатен труд 6. глоби 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32629

- 70 -

Цб II 91801

Аргирова, Десислава.  Интеграцията на бежанците и националната сигурност на Република България / Десислава Аргирова. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 124-130. 

1. Бежанци - България 
 325.25(497.2)
Ключови думи: 1. бежанци 2. интеграция 3. сигурност 4. миграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32722

- 71 -

Цб II 91778

Асенов, Бончо.  Равносметката - 30 години след 1989 / Бончо Асенов. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 329-341. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. политически преход 2. постсоциализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32569

- 72 -

Цб II 91765

Ачева, Велислава.  Правен режим на дисциплинарната юридическа отговорност на служителите в МВР / Велислава Ачева. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 230-235. 

1. Корупция - България 2. МВР - корупция - противодействие 
 328.185.000.34  + 351.74.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. МВР 4. юридическа отговорност 5. полицейски служители 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Право 
  

Сист. No: 32655

- 73 -

Цб II 91805

Баева, Искра.  Източна Европа - смяна на интеграционната посока от Изток на Запад / Искра Баева. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 50-71. 

1. Източна Европа - политически процеси - края на ХХ в. 
 327
Ключови думи: 1. международни отношения 2. Източна Европа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32735

- 74 -

Цб П II 1592

Барски, Кирил.  (Не)възможната победа на Тръмп в търговската война с Китай / Кирил Барски. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 136-146. 

   През 2017 администрацията на Доналд Тръмп започна подготовката на търговско-икономическа война срещу Китай, която придоби сериозен размах през 2018-2019. Според повечето анализатори, конфликтът едва ли ще бъде разрешен в близко бъдеще, макар, че от икономическа гледна точка това би било изгодно и за двете страни. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения 2. Китай 3. САЩ 4. американско-китайски отношения 5. геоикономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32419

- 75 -

Цб П II 1592

Бачулска, Алисия.  Стратегията на Пекин в Централна и Източна Европа: полският случай / Алисия Бачулска. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 86-90. 

   През септември 2017 Европейската комисия предложи да наложи вето на инвестициите, осъществявани в Съюза от държави извън ЕС, което може да се разглежда като опит за по-строг контрол над китайските придобивания на европейски технологии и марки в чувствителни области. Това предложение отразява нарастващия страх сред много европейски пазарни играчи от китайското влияние в региона. Тоест, сътрудничеството между Китай и Централна и Източна Европа със сигурност ще продължи, но ще се развива в контекста на проблематичните отношения в рамките на ЕС, както и на фона на нарастваща несигурност относно глобалния силов баланс. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Полша 2. китайски икономически интереси 3. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32938

- 76 -

Цб II 91831

Беев, Ивайло.  Благосъстояние, избори и обществени поръчки / Ивайло Беев. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 319-324. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330  + 32
Ключови думи: 1. благосъстояние 2. обществени поръчки 3. избори 4. правителствена политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32953

- 77 -

Цб П II 1592

Бремър, Йън.  Светът след края на американския ред / Йън Бремър. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 96-105. 

   Конкуренцията и конфликтът между нациите са неизбежни. А затоплянето на планетата и възходът на изкуствения интелект - всичко това ще доведе до появата на нови екзистенциални предизвикателства. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. глобализация 2. геополитическа рецесия 3. Китай 4. ЕС 5. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32488

- 78 -

Цб II 91831

Бунджулов, Андрей.  Мрежи, кризи, преходи / Андрей Бунджулов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 208-212. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.3  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32912

- 79 -

Цб II 91765

Бъчваров, Георги.  Агентурният метод в борбата с корупцията в правоохранителните органи (МВР) - актуални проблеми / Георги Бъчваров. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 113-120. 

1. Корупция - България 
 328.185  + 351.74
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. МВР 4. човешки интелект 5. разследващи органи 6. полиция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 32633

- 80 -

Цб II 91778

Василева, Даниела.  Екологичните движения на прехода в България / Даниела Василева. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 233-240. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Обществен комитет за екологична защита - гр. Русе (1988 г.) 
 323(497.2)  + 502.3
Ключови думи: 1. политически преход 2. екологични движения 3. гражданско общество 4. Сдружение "Екогласност" 5. Зелена партия 6. зелени движения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 32541

- 81 -

Цб П II 1592

Василева, Евгения.  Кой съм аз и колко сме: престъпността в киберпространството* / Евгения Василева. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 146-157. 

   Целта на настоящата статия е анализът на случващото се в цифровото и киберпространството и очертаването на границата между истинския свят и уж „неистинските” виртуални заплахи. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. дигитална революция 2. хакерска атака 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32980

- 82 -

Цб П II 1592

Василиев, Максим.  Ключът към Индия: руско-британската битка за Централна Азия в контекста на "Голямата игра" / Максим Василиев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 158-167. 

   Появата на Русия в Централна Азия и поставянето под руски контрол на важни и прилежащи до Китай, Афганистан и Иран територии, много сериозно променя баланса на силите в региона, слагайки край на вековната доминация на Великобритания. Геополитическите везни в тази точка на планетата уверено се накланят в полза на Руската империя. Успехите на руската армия и дипломацията при управлението на Александър ІІ и Александър ІІІ водят до това, че ключът към Индия се оказва в ръцете на руснаците. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. история 2. руско - британски отношения 3. Руска империя 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32779

- 83 -

Цб П II 1592

Вестад, Од Арне.  Илюзорната победа на Америка в студената война / Од Арне Вестад. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 173-177. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Студена война 2. конформизъм 3. политически системи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32989

- 84 -

Цб II 91765

Викторова, Десислава.  Възможни корупционни модели в наказателното производство при разследване на умишлени убийства / Десислава Викторова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 146-158. 

1. Корупция - България 
 328.185  + 343.22
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. криминална престъпност 4. умишлено престъпление 5. убийства 6. разследване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 32647

- 85 -

Цб II 70333

Вълкова, Мария.  Коварство при стамболовистки избори за VI ОНС / Мария Вълкова. // Коварство и предателство в историята : Сборник доклади от ежегодна научна конференция "Кюстендилски четения", проведена на 3-5 юни 2016 г. / Състав. и науч. ред. Светослав Живков; Рец. Пламен Павлов, Тодор Попнеделев; Ред. Милета Милчева; Ху  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 166-175. 

1. История на България 
 949.72.051  + 324.000.93(497.2)
Ключови думи: 1. Стамболово управление 2. избори 3. опозиция 4. политически заговори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
За него: 1. Стамболов, Стефан 
  

Сист. No: 33046

- 86 -

Цб II 91765

Вълчева-Куманова, Елица.  Корупцията като правно явления / Елица Вълчева-Куманова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 84-88. 

1. Корупция - България 
 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. право 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 32626

- 87 -

Цб II 91778

Генов, Николай.  Пост-социалистическата промяна в глобалната динамика / Николай Генов. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 15-39. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. политически преход 2. постсоциализъм 3. глобални трендове 4. социетални трансформации 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32495

- 88 -

Цб П II 1592

Георгиев, Петър.  (Не)възможното ограничаване на стратегическите настъпателни въоръжения / Петър Георгиев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 108-118. 

   Евентуално дългосрочно прекъсване в контрола на ядрените арсенали и продължителната надпревара в ядрените въоръжения, в която неизбежно ще се включи и Китай, както и общата деградация на глобалния режим на неразпространение представляват съвсем реална и то изключително сериозна заплаха за света. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ядрени оръжия 2. контрол на въоръженията 3. споразумение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32754

- 89 -

Цб П II 1592

Вашингтон vs Пекин в битката за Азиягеоргиев, петър  / Петър Георгиев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, 98-110. 

   Според повечето експерти, политическото, икономическо и военно съперничество между САЩ и Китай в Азия ще продължи да се задълбочава. При това американското военно превъзходство постепенно ще отслабва. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. глобална хегемония 2. американска стратегия 3. Азиатско-Тихоокеански регион (АТР) 4. глобален лидер 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33064

- 90 -

Цб II 91765

Георгиева, Детелина.  Идентификационни почеркови изследвания на ръкописни текстове, изпълнени чрез спрей / Детелина Людмилова Георгиева. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 212-219. 

1. Корупция - България 2. Графологични изследвания - ръкописни текстове (графити) 
 328.185  + 159.925.6
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. криминалистика 4. графологическа експертиза 5. графити 6. съдебно-почеркови експертизи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Психология 
  

Сист. No: 32653

- 91 -

Цб П II 1592

Греъм, Томас.  Защо Западът следва да възприеме по-прагматично отношение към Москва / Томас Греъм. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 90-101. 

   Идвайки на власт, всеки американски президент след края на студената война обещаваше да подобри отношенията с Русия. И всеки път тези обещания се оказваха илюзия. Първите трима - Бил Клинтън, Джордж Буш-младши и Барак Обама, искаха да интегрират Русия в евроатлантическата общност, превръщайки я в партньор в изграждането на глобалния либерален ред.Новата стратегия на "сдържано съперничество". 

 327:911.3
Ключови думи: 1. руско-американски отношения 2. "сдържано" съперничество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32405

- 92 -

Цб П II 1592

Григоров, Петър.  Активизирането на американската геополитика в постсъветското пространство / Петър Григоров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 75-85. 

   Стереотипите, свързани със „стратегията на анакондата” продължават да доминират в умовете на американските политици и военни. Израз на това през последните години са усилията на САЩ да заобиколят Русия, а днес вече и Китай, с пръстен от стотици бази, чиято издръжка струва изключително скъпо, но пък създава илюзия за „блокиране на противника”. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американски интереси 2. геополитика 3. постсоциалистически страни 4. американска хегемония 5. азиатски държави 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32728

- 93 -

Цб П II 1592

Денчев, Стоян.  ЕС и Великобритания след Брекзит / Стоян Денчев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 64-78. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. Великобритания 3. ЕС 4. ново начало 5. стратегии 6. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32937

- 94 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  Военните измерения на оста Пекин-Москва / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 102-112. 

   Както посочва в коментар за Fox News известният американски политик и анализатор Нют Гингрич, Китай, който и без това представлява много сериозно "предизвикателство" за САЩ, може да стане още по-опасен, като влезе в съюз с Русия. Според него, потенциален конфликт с китайците би могъл да приключи с победа за Вашингтон, но сблъсъкът с хипотетичния китайско-руски военен алианс едва ли би оставил някакви шансове на Америка. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. военно партньорство 2. руско-китайски алианс 3. геополитически интереси 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32415

- 95 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  QUAD, Китай и битката за Океания / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 103-113. 

   САЩ и Китай и техните геополитически интереси в Азиатско- Тихоокеански регион. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. икономическа конкуренция 2. международна икономика 3. Quad 4. геополитика 5. сепаратизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32575

- 96 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  Милитаризацията на Космоса като елемент от геостратегията на САЩ / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 95-107. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. космос 2. милитаризация 3. САЩ 4. американска хегемония 5. космически стратегии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32749

- 97 -

Цб П II 1592

Димитров, Диян.  Кого обслужват регионализмът и сепаратизмът в Европа / Диян Димитров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 47-69. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. европейски държави 2. автономност 3. кризи 4. регионализирана държава 5. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32520

- 98 -

Цб П II 1592

Димитров, Пламен.  Мястото на Атина в стратегията на Вашингтон в Източното Средиземноморие / Пламен Димитров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 23-28. 

   Ерозията на стратегическата ос Вашингтон-Анкара. Възходящата траектория на американско-гръцките отношения. Оста Израел-Кипър-Гърция. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска стратегия 2. американски интереси 3. Гърция 4. Турция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Ердоган, Реджеп Таип 
  

Сист. No: 32675

- 99 -

Цб II 91765

Димитрова, Славка.  Ефективността на наказанието глоба и мястото му в системата на наказанията / Славка Димитрова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 97-105. 

1. Корупция - България 
 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. глоба 4. Наказателен кодекс (НК) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 32630

- 100 -

Цб II 91778

Дуранкев, Боян.  30 години "преход". Откъде тръгнахме, докъде стигнахме и алтернативи за бъдещето / Боян Дуранкев. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 60-71. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323
Ключови думи: 1. политически преход 2. постсоциализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32497

- 101 -

Цб II 91805

Жечкова, Надежда.  След "Възродителния процес" - демокрация или интеграция на българските турци в новата политическа реалност в България след 10 ноември 1989 г. / Надежда Жечкова. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 323-336. 

1. Възродителен процес - български турци (след 10 ноември 1989 г.) 
 323(497.2)  + 316.347.2(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. Възродителен процес 3. български турци 4. интеграция 5. демокрация 6. българско общество 7. етническа политика 8. етническо напрежение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 
  

Сист. No: 32788

- 102 -

Цб П II 1592

Живанович, Филип.  Опитите за консолидация на „Световния остров” и препятствията пред тях / Филип Живанович. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 119-127. 

   Паралелно с китайския проект на хилядолетието „Един пояс, един път”, централната и южна част на европейския континент са обхванати и от друг интеграционен процес с Азия. Става дума за енергиен и стратегически важен проект, който ще обедини ресурсите на Сибир с икономическия потенциал на европейската индустрия. Така ще бъде решен проблемът с ресурсния дефицит, с който икономиката на Стария континент се опитва да се справи в течение на дълги десетилетия. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геостратегия 2. природни ресурси 3. Европа 4. Азия 5. енергийни продукти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32757

- 103 -

Цб II 91765

Иванов, Иван Пенков.  Профил и характерни особености на посредника при телефонната измама / Иван Пенков Иванов. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 236-249. 

1. Корупция - България 
 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. телефонни измами 4. криминални сценарии 5. телефонни измамници 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32656

- 104 -

Цб П II 1592

Иванов, Найден.  Неоимперските и панислямистки амбиции на Анкара / Найден Иванов. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 14-22. 

   През последните години турският президент Ердоган се опитва да реши редца изключително амбициозни, но в същото време и много рисковани задачи, в рамките на новата стратегия на Анкара, станала известна като „неоосманизъм”. При това, той се стреми да представи Турция като защитник на потиснатите, второ отечество за всеки мюсюлманин и нова надежда за ислямската „умма”. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. неоосманизъм 2. Ердоган 3. геополитика 4. външна политика 5. Турция 6. миграционна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Ердоган, Реджеп Таип 
  

Сист. No: 32669

- 105 -

Цб II 91805

Иванова, Диана.  Разделянето на Чехословакия през 1993 г. като отражение на политическата дезинтеграция в Източна Европа след разпадането на Източния блок / Диана Иванова. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 168-175. 

1. Чехословакия - разделяне - 1993 г. 
 327"1993"(437)
Ключови думи: 1. политическа дезинтеграция 2. Чехословакия 3. разпадане 4. Източен блок 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32744

- 106 -

 

Индонезийският външен министър на посещение в София . // Европа 2001, 2020, N 1, 9-14. 

   (целият брой № 1 от 2020 година е посветен на Индонезия - история, култура и дипломация, както и присъствието на страната в България и други балкански страни). 

 32
Ключови думи: 1. Индонезия 2. дипломация 3. двустранни отношения 4. култура 5. туристически сектор 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32806

- 107 -

Цб II 91765

Йорданова, Зорница.  Изискванията за несъвместимост спрямо общинските съветници в контекста на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество / Зорница Йорданова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 39-51. 

1. Корупция - България 
 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придоб. имущество 4. общински съвет 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 32620

- 108 -

Цб II 91801

Казаков, Константин.  Техники за анализ и оценка на риска от тероризъм / Константин Казаков. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 48-58. 

   В статията се разглеждат аналитичните техники, които се използват в антитерористичния анализ: Анализ на заплахата; Анализ на уязвимостта; Анализ на риска. 

1. Тероризъм - анализ и оценка на риска - техники 
 323.28
Ключови думи: 1. сигурност 2. антитероризъм 3. анализ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32695

- 109 -

Цб П II 1592

Каишев, Крум.  Стратегическата визия на България в отношенията с Турция / Крум Каишев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 28-58. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. българо-турски отношения 2. геополитически интереси 3. историческа памет 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32934

- 110 -

Цб II 91805

Калинова, Евгения.  "Възродителният процес" - интегриращ или дезинтегриращ фактор в началото на 90-те години на ХХ в. / Евгения Калинова. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 72-85. 

1. Вътрешна политика - България 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. Възродителен процес 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32736

- 111 -

Цб II 91805

Камбушев, Борислав.  Юлската концепция от 1987 г. - полуофициалният опит за дезинтеграция и десателизация на България от Източния блок / Борислав Камбушев. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 100-121. 

1. България - Източен блок - Юлска концепция 1987 г. 
 323(497.2)  + 327(497.2)
Ключови думи: 1. социалистически блок 2. Източен блок 3. дезинтеграция 4. преход 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32738

- 112 -

Цб П II 1592

Каменаров, Стефан.  Лондон след Брекзит: възможна ли е "глобалната Британия" / Стефан Каменаров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 39-48. 

   Излизането на Обединеното кралство от ЕС дава възможност на страната да очертае собствена независима външна политика и да реализира дългогодишните обещания на редица правителства за създаването на „една наистина глобална Великобритания”. Според редица анализатори, освен всичко друго, това би могло да доведе до историческа преориентация на британските външнополитически интереси от Близкия Изток и Африка към Индо-Тихоокеанския регион, в качеството му на един от трите основни центрове на глобалната икономика и политическо влияние, наред със Северна Америка и Европа. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. Глобална Британия 3. търговски връзки 4. Индо-Тихоокеански регион 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32686

- 113 -

Цб П II 1592

Катона, Виктор.  Проблемите на черноморския енергиен транзит / Виктор Катона. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, 151-160. 

   Съдбата на газовите суперпроекти. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. газопроводи 2. Черноморски регион 3. геоикономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33066

- 114 -

Цб П II 1592

Клеър, Майкъл.  Ядрената доктрина на Тръмп / Майкъл Клеър. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, 92-97. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ядрени оръжия 2. ядрена сигурност 3. въоръжаване 4. доктрини 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 33063

- 115 -

Цб II 91765

Коджахристов, Павлин.  Анонимните сигнали като мярка за противодействие на корупцията в МВР / Павлин Коджахристов. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 52-62. 

1. Корупция - България 2. МВР - корупция - противодействие 
 328.185  + 351.74
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. МВР 4. анонимни сигнали 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 32621

- 116 -

Цб II 91765

Колев, Николай.  Гражданската конфискация като ефикасен инструмент за противодействие на корупцията / Николай Колев. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 71-79. 

1. Корупция - България 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. гражданска конфискация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32623

- 117 -

Цб П II 1592

Кондратиев, Владимир.  Глобалните последици от деиндустриализацията на САЩ / Владимир Кондратиев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 113-128. 

   Проблемите на американската конкурентоспособност са в центъра на научните и обществени дискусии от 80-те години на ХХ век насам. През последните 20 години прехвърлянето в чужбина на широк спектър от производства - при това не само трудоемки, като леката индустрия например, но и производството на компютри, телекомуникации, потребителска електроника, индустриално оборудване и много други отрасли, доведе в крайна сметка да загубата на 5 млн. работни места в обработвателната промишленост, както и до намаляване броя на предприятията в Съединените щати. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. деиндустриализация 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32416

- 118 -

Цб П II 1592

Кондратиев, Владимир.  Азия като новия център на глобалната икономическа мощ / Владимир Кондратиев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 114-130. 

   Икономическият възход на азиатските държави. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. икономически прогрес 2. геоикономика 3. азиатски държави 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32579

- 119 -

Цб II 91805

Кривокапов, Николай.  "Специалният период" и началото на промените в Куба от края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ в. / Николай Кривокапов. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 258-269. 

1. Куба - криза (кр. на 80-те-нач. на 90-те г. на ХХ в.) 
 330.3.000.32(729.1)
Ключови думи: 1. кубинско общество 2. политически промени 3. икономическа криза 4. социална адаптация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Куба 
  

Сист. No: 32767

- 120 -

Цб II 91765

Крушкова, Силвия.  Личностов профил на извършителя на корупционни престъпления / Силвия Крушкова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 80-83. 

1. Корупция - България 2. Корупционни престъпления - профил на извършителя 
 328.185.000.34  + 159.923.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. девиантно поведение 4. модел на поведение 5. корупционни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 3. Психология 
  

Сист. No: 32624

- 121 -

Цб П II 1592

Лерман, Еран.  Средиземноморската идентичност VS панарабизма / Еран Лерман. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 94-102. 

   Тристранен алианс между Гърция ,Кипър и Израел. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Средиземноморие 2. панарабизъм 3. алианси 4. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32546

- 122 -

Цб П II 1592

Ливен, Доминик.  Геополитическите измерения на революцията от 1917: войната и империята / Доминик Ливен, 15, 2018, N 2, 161-170. 

   Целта на настоящата статия е да бъде показан международният контекст на Руската революция и да се прецени неговото влияние върху причините, хода и последиците от това събитие. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. руска история 2. Октомврийска революция 3. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33067

- 123 -

Цб II 91801

Любенов, Сали.  Политики за предотвратяване на радикализацията в обществото / Сали Любенов, Александър Иванов. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 131-144. 

   Целта на настоящия доклад е изследване на познаването на радикализацията и свързаното с нея явление насилствен екстремизъм. 

1. Общество - радикализация - превенция 
 323.28
Ключови думи: 1. радикализъм 2. младежи 3. образование 4. превенция 5. мерки за сигурност 6. тероризъм 7. насилие 8. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32723

- 124 -

Цб II 91801

Люцканов, Емил.  Евро-атлантическата сигурност в системата на многоцентричен мрежов свят / Емил Люцканов. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 14-20. 

   След завършване на Студената война светът с единодушие, при мълчаливото съгласие на Русия и Китай, продължи развитието си в системата на еднополярния свят под едноличното лидерство на САЩ. Глобализацията обхвана териториите на бившите социалистически държави и техните сателити от "третия" свят. Продължава и развитието и адаптирането на военно-политическия съюз НАТО като гарант на стабилността и просперитета на Европа, което по същество дефинира и новото понятие Евро-атлантическа сигурност. 

1. Европа - НАТО - сигурност, стабилност, просперитет 
 327.5
Ключови думи: 1. граници 2. Евро-атлантическа сигурност 3. Студена война 4. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 3. Русия 4. Китай 
  

Сист. No: 32690

- 125 -

Цб II 91765

Маринова, Елина.  Публичност и корупция / Елина Маринова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 106-112. 

1. Корупция - България 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. обществен интерес 4. гражданско общество 5. легитимност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32632

- 126 -

Цб II 91765

Маринова-Йорданова, Велина.  Информационно-аналитични аспекти при противодействие на корупцията / Велина Маринова-Йорданова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 203-211. 

1. Корупция - България 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. противодействие на корупцията 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32652

- 127 -

Цб П II 1592

Маркедонов, Сергей.  Неутралитетът на държавите от Черноморския регион: абстракция, непостижима цел или ефективен модел? / Сергей Маркедонов. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 29-33. 

   Неутралният статут не изключва двустранното или многостранно сътрудничество, включително с Русия или с НАТО. Във връзка с промяната на световния ред и липсата на доверие между колективния Запад, Русия и някои държави от Черноморския регион, неутралитетът може и следва да бъде компенсиран с мултивекторно икономическо сътрудничество. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. междудържавни отношения 2. Черноморски регион 3. Русия 4. НАТО 5. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32682

- 128 -

Цб П II 1592

Маркова, Лилия.  Отношенията между София и Скопие в контекста на европейската перспектива на Република Северна Македония / Лилия Маркова. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 17-26. 

   Българо-македонските отношения след1999 и след 2017. Евроинтеграцията на Македония и ролята на България. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. българо-македонски отношения 2. ЕС 3. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32508

- 129 -

Цб П II 1592

Марцинкевич, Борис.  Реалните интереси на САЩ, Русия и ЕС на европейския газов пазар / Борис Марцинкевич. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 128-139. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Северен поток 2. международна търговия 3. природен газ 4. Южен поток 5. геоикономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32758

- 130 -

Цб П II 1592

Марцинкевич, В. И.  Геоенергийният пасианс в Средиземно море. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 158-172. 

   В основата на всички радикални промени както в Средиземноморския регион, така и в света, като цяло, е борбата за енергийни ресурси, т.е. за правото да ги притежаваш или използваш. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. енергийни ресурси 3. Средиземноморие 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32984

- 131 -

Цб II 91778

Марчева, Илияна.  Науката в България по време на прехода 1989-2007 на примера на БАН / Илияна Марчева. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 189-198. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Наука в България - БАН - 1989-2007 г. 
 323  + 001
Ключови думи: 1. политически преход 2. организация на науката 3. БАН (Българска академия на науките) 4. научна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32531

- 132 -

Цб II 91805

Марчева, Илияна.  Преходът в България : приватизацията и нейните социално-икономически резултати в края на ХХ и началото на XXI в. / Илияна Марчева. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 176-218. 

1. Приватизация - България, кр. на ХХ-нач. на ХХI в. - последици 
 338.242.4.025.88(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. приватизация 3. работническо-мениджърска приватизация 4. реституция 5. масова приватизация 6. СДС (Съюз на демократичните сили) 7. касова приватизация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32745

- 133 -

Цб II 91778

Мизов, Максим.  Преходът и езиците на омразата / Максим Мизов. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 284-328. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. политическа промяна 2. постсоциализъм 3. език на омразата 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32568

- 134 -

Цб II 91765

Миланова-Петкова, Светлана.  Корупционното поведение на личността - причини и фактори / Светлана Миланова-Петкова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 169-180. 

1. Корупция - България 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. корупционно поведение 4. престъпност 5. неетично поведение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32649

- 135 -

Цб II 91801

Минева, Станислава.  Динамиката в регулациите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма - подронване на доверието в държавната власт / Станислава Минева. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 110-115. 

1. Изпиране на пари - превенция 2. Тероризъм - финансиране 
 343.3/.7  + 323.28
Ключови думи: 1. превенция на изпиране на пари 2. правна регулация 3. доверие в държавната власт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 32720

- 136 -

Цб П II 1592

Мирчев, Йордан.  Транспортната свързаност на България: геополитически и геоикономически измерения / Йордан Мирчев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 5-15. 

   Географското положение на България е определящ фактор за стратегическата роля на страната в транспортно отношение. Този фактор регламентира редица отговорности за изграждане и поддържане на модерна и адекватна транспортна система в регионален план. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. транспортна мрежа 2. икономика на транспорта 3. европейски транспортен пазар 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32916

- 137 -

Цб II 91805

Митева, Боряна.  Япония от "реактивна" към "активна" страна в източноазиатската интеграция / Боряна Митева. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 283-296. 

1. Япония - външна политика - източноазиатска интеграция 
 327(520)
Ключови думи: 1. международна политика 2. интеграционни процеси 3. Източна Азия 4. икономическо сътрудничество 5. регионално азиатско сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Япония 2. САЩ 3. Китай 
  

Сист. No: 32775

- 138 -

Цб II 91805

Михайлов, Венелин.  Аграрната политика на правителството на Иван Костов / Венелин Михайлов. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 219-230. 

1. Правителство на Иван Костов - аграрна политика 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. ОДС (Обединени демократични сили) 2. земеделие 3. зърнопроизводство 4. земеделски кооперации 5. БСП (Българска социалистическа партия) 6. БББ (Български бизнес блок) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Костов, Иван 
  

Сист. No: 32747

- 139 -

Цб II 91765

Михайлова, Мария.  Проблеми на наказателноправната характеристика на стопанския подкуп / Мария Михайлова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 159-168. 

1. Корупция - България 
 328.185  + 343.003.1
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. бизнес отношения 4. стопански подкуп 5. наказателно правоотношение 6. обществена опасност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 32648

- 140 -

Цб II 91778

Михова, Геновева.  Очакваните и случилите се демографски събития през времето на прехода / Геновева Михова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 178-188. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323  + 314
Ключови думи: 1. демография 2. политически преход 3. българско общество 4. възпроизводство на населението 5. икономически показатели 6. демографски показатели 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32529

- 141 -

Цб II 91801

Мичев, Стефан.  Възможно ли е интегрирането на незаконните мигранти? / Стефан Мичев. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 59-69. 

1. Миграция - международна 
 314.7  + 325
Ключови думи: 1. мигранти 2. миграция 3. идентичност 4. интеграция 5. сигурност 6. незаконни мигранти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32715

- 142 -

Цб II 91778

Найденова, Пенка.  Очакванията на прогностиците за демографското развитие през прехода / Пенка Найденова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 164-177. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)  + 314(497.2)
Ключови думи: 1. политически преход 2. демографско развитие 3. демографски прогнози 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32528

- 143 -

Цб П II 1592

Начев, Йордан.  Концепцията за „меката сила” в американската външна политика / Йордан Начев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 119-137. 

   През 1977 американският политолог и учен от Харвардския университет Джоузеф Най, в съавторство с Роберт Кеохейн, издава книгата „Власт и взаимозависимост”, в която двамата разработват модела на т.нар. „мека сила” (Soft Power) в неолибералната теория на международните отношения. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. мека сила 2. цветни революции 3. политически стратегии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32975

- 144 -

Цб II 91765

Неделчева, Наталия.  Корупцията в България - фактор за икономическа нестабилност / Наталия Неделчева. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 63-70. 

1. Корупция - България 
 328.185.003.13(497.2)
Ключови думи: 1. корупция 2. контрол 3. антикорупция 4. икономически риск 5. институционална среда 6. социална среда 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32622

- 145 -

Цб II 91778

Неделчева, Таня.  Съвременният етноцентризъм в България / Таня Неделчева. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 241-255. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323  + 316.356.4
Ключови думи: 1. етнически малцинства 2. социални промени 3. политически преход 4. криза на идентичността 5. етноцентризъм 6. етническо капсулиране 7. етноконсолидиране 8. бежанци 9. български етнически модел 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32543

- 146 -

Цб П II 1592

Николов, Симеон.  НАТО: Когато бъдещето пари под старите обувки / Симеон Николов. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 51-65. 

   НАТО е изправена пред най-сложната среда за сигурност в историята си. Протичат процеси на трансформация и промени на баланси и зависимости. Светът става по–непредсказуем и по–комплексен. Очертава се нов световен ред, включващ повече властови центрове. Въпросът, който стои е, дали това ще стане по мирен път, или ще премине през унищожителния огън на военните действия. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. конфликти 2. съвременна война 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32481

- 147 -

Цб П II 1592

Николов, Симеон.  Амбициите на ЕС за стратегическа автономия в отбраната и шансовете на България / Симеон Николов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, 5-18. 

   Необходимоста от военна интеграция на страните в ЕС и ролята на България. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. политика за сигурност 2. ЕС 3. отбрана 4. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33014

- 148 -

Цб II 91765

Николова, Елеонора.  Основни характеристики на корупцията в държавите в преход / Елеонора Николова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 18-23. 

1. Държави в преход - корупция 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. стратегии 4. държави в преход 5. приватизация 6. местно самоуправление 7. обществен морал 8. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32591

- 149 -

Цб П II 1592

Панталеев, Христо.  Стратегията на Бжежински за евроатлантическите отношения и сигурността на Европа / Христо Панталеев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 131-147. 

   Мястото на Европа в американската външна политика. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американско-европейски връзки 2. геополитика 3. интеграция 4. евроатлантическа общност 5. международно сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Бжежински, Збигнев 
  

Сист. No: 32580

- 150 -

 

Петкова, Маргарита.  България и Виетнам - стари приятели в ново перспективно партньорство / Маргарита Петкова. // Европа 2001, 2020, N 2, 15-21. 

   През 2020 година се навършват 70 години от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам. Направен е анализ да двустранвите полититически и икономически връзки. 

 32
Ключови думи: 1. България 2. Виетнам 3. двустранно икономическо сътрудничество 4. дипломатически отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32771

- 151 -

Цб П II 1592

Петракиев, Димчо.  Геополитическите аспекти на проекта EastMed / Димчо Петракиев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 140-149. 

   На 2 януари 2020 в Атина беше подписано споразумение за изграждането на т.нар. Източносредиземноморски газопровод (EastMed), който ще доставя природен газ от израелския шелф в Южна Европа. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. газопреносна мрежа 2. Израел 3. Европа 4. геоикономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32759

- 152 -

Цб П II 1592

Петров, Камен.  Инфраструктурен коридор №9 като фактор за подобряване на транспортната достъпност на БългарияПразен / Камен Петров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 5-13. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. транспортен коридор № 9 2. транспортна инфраструктура 3. свързана Европа 4. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32465

- 153 -

Цб П II 1592

Петров, Камен.  Геоикономически предпоставки за изграждане на нови сухопътни гранични връзки между България и съседите и / Камен Петров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 5-16. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. погранични райони 2. митническо сътрудничество 3. регионална икономическа интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32504

- 154 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Обединена или разпадаща се Европа? / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 35-50. 

   Европа 2020: разширяване или дезинтеграция. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ЕС 2. конфликти 3. миграционна криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32476

- 155 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Съдбата на глобализацията в посткоронавирусната епоха / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 148-162. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. глобализирано общество 2. кризи 3. глобална икономика 4. международна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32581

- 156 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Новата „дясна Европа” / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 49-56. 

   Програма за реформиране на ЕНП. Новият европейски „национал-консерватизъм”. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Европейска народна партия 2. промени 3. Виктор Орбан 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32703

- 157 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Европейската армия на глобалния ислямизъм / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, 64-74. 

   Раждането на "европейския халифат". Ескалацията на ислямистката агресия. Европа: новото бойно поле на Ислямска държава. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ислямизъм 2. европейски ислям 3. тероризъм 4. европейски халифат 5. борба с тероризма 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33062

- 158 -

Цб П II 1592

Петров, Стефан.  Как Будапеща, Варшава, Букурещ и София подпомагат своите малцинства в Украйна / Стефан Петров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 27-33. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. малцинствена политика 2. бесарабски българи 3. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32509

- 159 -

Цб П II 1592

Пиерачини, Федерико.  Залязващата империя: руско-китайската стратегия за сдържане на САЩ / Федерико Пиерачини. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 103-118. 

   Всъщност, многополюсният световен ред вече е реалност. САЩ вече не са самотна суперсила, а по-скоро една от трите големи ядрени сили на планетата. И колкото по-бързо това се осъзнае от Вашингтон, толкова по-добре за човечеството и за мира в света. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска хегемония 2. руско-китайски алианс 3. многополюсен световен ред 4. БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 5. Евразия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32974

- 160 -

Цб II 91778

Пиринска, Ана.  За 10 957 дни хаосът стана новото "нормално" / Ана Пиринска. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 110-121. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323
Ключови думи: 1. Конституция на България 2. промени 3. Президент на Република България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Гешев, Иван, прокурор 2. Радев, Румен 
  

Сист. No: 32511

- 161 -

Цб II 91805

Проданов, Васил.  Интеграция и дезинтеграция през 90-те години на ХХ в. / Васил Проданов. // Краят на студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век, . Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 37-49. 

1. Европейска общност – история – 20 век – конференции 
 327"1990/1999"
Ключови думи: 1. Европа 2. интеграция 3. дезинтеграция 4. социална интеграция 5. глобална интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32733

- 162 -

Цб II 91765

Радева, Нели.  Законодателна уредба на престъпленията против държавната власт в Княжество/Царство България / Нели Радева. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 121-129. 

1. Корупция - България 2. Княжество/Царство България - престъпления против държавата - право 
 328.185.000.93  + 949.72.05.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. наказателно право 4. история на България 5. вина 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 32637

- 163 -

Цб II 91778

Ракаджийска, Теменуга.  Преходът в България - от Русе до...Русе / Теменуга Ракаджийска. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 72-87. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Обществен комитет за екологична защита - гр. Русе (1988 г.) 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. постсоциализъм 2. политически преход 3. социално-икономически последици 4. социални аспекти 5. Сдружение "Екогласност" 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 32499

- 164 -

Цб П II 1592

Робъртс, Годфри.  Раждането на новата Евразия / Годфри Робъртс. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 110-118. 

   Eвразия притежава най-големите богатства, ресурси и население на планетата, но от друга страна характерна за суперконтинента е все още слабата му икономическа свързаност. Сегашното китайско-руско партньорство обаче, може да позволи на Пекин и Москва да решат този проблем и да постигнат изключително високо геополитическо ниво на влияние, създавайки алтернативен на западноцентричния модел. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Евразия 2. Един пояс, един път 3. икономическо партньорство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32491

- 165 -

Цб II 91765

Русева, Невена.  Обстоятелства, подлежащи на установяване и доказване при разследване на корупционни престъпления / Невена Русева. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 130-138. 

1. Корупция - България 
 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. корупционни престъпления 4. публичен сектор 5. частен сектор 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 32640

- 166 -

Цб II 91765

Салкова, Екатерина.  Доброволност и незабавност на съобщаването за активния подкуп като изисквания за отпадане на наказуемостта по чл. 306 НК / Екатерина Салкова, Янко Ройчев. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 31-38. 

1. Корупция - България 2. Наказуемост - активен подкуп - чл. 306 НК 
 328.185  + 343.6
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. наказателно производство 4. подкуп 5. Наказателен кодекс (НК) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 32594

- 167 -

Цб II 91805

Сивилов, Александър.  Сапатисткото движение в Мексико и борбата срещу неолибералната интеграция / Александър Сивилов. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 270-282. 

   На 1 януари 1994 г. в щата Чиапас в Мексико местното индианско население слага началото на революционното движение Сапатистка армия за национално освобождение. Целта на това движение е да се противопостави на глобалния неолиберализъм. Днес сапатистката общност продължава да привлича вниманието с модела си на организация и работа. Целите са признаване правата на местното население и цялостна промяна на политическата система в страната. Движението се включва и в президентската надпревала през 2018 г. 

1. Мексико - вътрешна политика 
 323(72)
Ключови думи: 1. сапатисти 2. сапатистко движение 3. неолиберална глобализация 4. индианско въстание (щат Чиапас, Мексико) 5. антиглобализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Мексико 
  

Сист. No: 32770

- 168 -

Цб II 91778

Славев, Теодор.  Как неолибералният преход в България създаде "добър" и "лош" социален капитал / Теодор Славев. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 199-210. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323  + 316.3
Ключови думи: 1. неолиберален преход 2. социален капитал 3. шокова доктрина 4. социална динамика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32533

- 169 -

Цб II 91765

Стаматова, Йорданка.  Следствени ситуации при разследването на подкуп / Йорданка Стаматова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 220-229. 

1. Корупция - България 
 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. подкуп 4. следствие 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 32654

- 170 -

Цб II 91765

Станев, Станимир.  Корупция и сигурност : ефективност на МВР при противодействие на корупцията / Станимир Станев. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 139-145. 

1. Корупция - България 
 328.185  + 351.74
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. МВР 4. противодействие 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 32642

- 171 -

Цб II 91805

Станчев, Явор.  Разпадането на СССР и краят на двуполюсния свят / Явор Станчев. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 156-167. 

1. СССР - дезинтеграция - 1990/1991 г. 
 327"1990/1991"(497.2)
Ключови думи: 1. комунистически режими 2. разпадане 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 32742

- 172 -

Цб П II 1592

Стефанов, Никола.  Военните измерения на новата битка за Арктика / Никола Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 86-94. 

   Дълго време, Арктика не беше сред военните или стратегически приоритети на която и да било държава. Базите в региона по правило бяха ангажирани само с изследователска дейност и изготвяне на метереологични прогнози. Въпреки това, още през миналото столетие стартира своеобразна битка за Арктика, в хода на която арктическите държави започнаха да претендират за едни или други територии в зоната около Северния полюс. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Арктика 2. геополитически интереси 3. Русия 4. САЩ 5. Китай 6. Северен морски път 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32730

- 173 -

Цб II 91778

Стефанова, Нели.  Комуникативни процеси и реторически тенденции в панорамата на българския преход / Нели Стефанова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 273-283. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)  + 07.000.32
Ключови думи: 1. политически преход 2. политическа комуникация 3. политическа реторика 4. електорални кампании 5. политическа пропаганда 6. медиезиране на политиката 7. политическа лексика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32564

- 174 -

Цб II 91778

Стоилов, Янаки.  Преходът - идеология и дйствителност ; последици и перспективи / Янаки Стоилов. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 40-59. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. политически преход 3. постсоциализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32496

- 175 -

Цб II 91831

Стоилова, Вяра.  Кризата на социалното като криза на доверието в институциите / Вяра Стоилова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 213-220. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.334.3
Ключови думи: 1. социална криза 2. доверие в държавната власт 3. институции 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32913

- 176 -

Цб II 91805

Стоянов, Борис.  "Единна в многообразието": някои наблюдения върху европейската интеграция през втората половина на ХХ в. / Борис Стоянов. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 86-99. 

1. Европейска интеграция, вт. пол. на ХХ в. 
 327(4)
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32737

- 177 -

Цб II 91801

Стоянова-Тонева, Йорданка.  Западните Балкани - евроинтеграция или неутрализация / Йорданка Стоянова-Тонева. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 116-123. 

1. Западни Балкани - евроинтеграция - геостратегически интереси 
 327
Ключови думи: 1. евроинтеграция 2. Западни Балкани 3. българско председателство 4. международни отношения 5. национални интереси 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32721

- 178 -

Цб П II 1592

Ташев, Спас.  Албанските българи в балканската геополитика / Спас Ташев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 14-26. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. българско малцинство 2. Албания 3. балкански държави 4. регионална политика 5. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32472

- 179 -

Цб П II 1592

Ташев, Спас.  Ролята на климатичния фактор за миграционния натиск върху Българ / Спас Ташев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 16-27. 

   Тенденцията към трайни неблагоприятни промени в климата в перспектива ще продължи да оказва въздействие като изтласкващ фактор, създаващ затруднения за покриване на нуждите от сладка вода, проблеми с изхранването, поддържане или дори задълбочаване на конфликтите като всичките тези фактори ще продължат да провокират формирането на бъдещи миграционни потоци, тръгващи от тези държави и опитващи се да преминат през или покрай България към крайната си дестинация - Западна Европа. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. климатични изменения 2. суша 3. недостиг на вода и храна 4. миграционни потоци 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32931

- 180 -

Цб П II 1592

Тодоров, Александър.  Отношенията с Москва в контекста на мултивекторната политика на Белград / Александър Тодоров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 27-34. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. международни отношения 2. Косово 3. Сърбия 4. Китай 5. руско-сръбски икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32474

- 181 -

Цб П II 1592

Тодоров, Александър.  Украинската външна политика в "Ерата Зеленски" / Александър Тодоров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 70-78. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. украинска криза 2. президент 3. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Зеленски, Владимир 
  

Сист. No: 32548

- 182 -

Цб П II 1592

Тодоров, Александър.  Афганистан: изтеглянето на САЩ и завръщането на талибаните / Александър Тодоров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 64-74. 

   Споразумението от Доха. Американската стратегия на управлявания хаос и Афганистан. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Афганистан 2. талибани 3. споразумение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32712

- 183 -

Цб II 91778

Тодоров, Богдана.  Българският преход и деструктивните последици за мюсюлманите в България / Богдана Тодоров. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 256-264. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323.1(497.2)
Ключови думи: 1. политически преход 2. мюсюлманска общност 3. етнически конфликт 4. религиозен конфликт 5. турско малцинство 6. турски национализъм 7. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32560

- 184 -

Цб II 91778

Тодорова, Мариана.  Трансформация на левицата във времето на прехода / Мариана Тодорова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 265-272. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 329.14(497.2)
Ключови думи: 1. български преход 2. леви партии (левица) 3. БСП (Българска социалистическа партия) 4. трансформация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32563

- 185 -

Цб II 91765

Топал, Айхан.  България в огледалото на "прозрачност без граници" / Айхан Топал. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 181-189. 

1. Корупция - България 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. политическа корупция 4. противодействие на корупцията 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32650

- 186 -

Цб II 91778

Трифонов, Владимир.  Преходът и геополитическата преориентация на България / Владимир Трифонов. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 146-157. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323  + 327:911.3
Ключови думи: 1. постсоциализъм 2. политически преход 3. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 3. Русия 
  

Сист. No: 32523

- 187 -

Цб II 91765

Трифонов, Трифон Стоянов.  Новото антикорупционно законодателство в Република България. Правен статут на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество / Трифон Стоянов Трифонов. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 24-30. 

1. Корупция - България 
 328.185.000.34(497.2)
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. КПКОНПИ (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно пру 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32592

- 188 -

Цб II 91765

Узунов, Стоян.  Социално-демографски характеристики на извършителите на корупционни престъпления / Стоян Узунов. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 190-202. 

1. Корупция - България 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. социално-демографска характеристика 4. корупционни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32651

- 189 -

Цб П II 1592

Хаджиев, Алекс.  "Литиевата геополитика" като фактор в сблъсъка между Вашингтон и Пекин / Алекс Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 128-132. 

   Глобалната тенденция към производството на масови електромобили, която се очерта през последните десетина години, стана причина литият да се окаже във фокуса на вниманието както на бизнеса, така и на политиците, превръщайки се в нещо повече от стратегически метал. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. литиева революция 2. суровини 3. геополитика 4. електромобили 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32492

- 190 -

Цб П II 1592

Хаджиев, Алекс.  Каналът "Истанбул": турският "проект на века" / Алекс Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 150-157. 

   Проектът за Канала „Истанбул”, като елемент на турската геополитика. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Турция 2. глобален проект 3. опозиция 4. конфликти 5. американски интереси 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32760

- 191 -

Цб П II 1592

Хайтов, Стоян.  Северноатлантическият алианс: между търсенето на нова парадигма и екзистенциалната криза / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 66-75. 

   С какво и с кого се бори НАТО? Кой е общият ни враг? Кои са общите ни теми? Какво следва да се прави след разпадането на Договора за ракетите със среден и малък обсег? Дали Русия е наш враг? Или пък Китай? И, дали целта на НАТО е да ги обявим за врагове? Или пък наш общ враг все пак е тероризмът?. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. НАТО 2. разногласия 3. конфронтации 4. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32484

- 192 -

Цб П II 1592

Хайтов, Стоян.  Ролята на Австралия в контекста на геополитиката на Индо-Тихоокеанския регион / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 3, 57-63. 

   През почти двегодишното управлнение (от август 2018 насам) на премиера Скот Морисън в Австралия, Канбера предприе сериозни усилия за да възстанови позициите си в Южно-Тихоокеанския регион (ЮТР), които през последните десетилетия бяха силно ерозирани в резултат от активния китайски натиск и отслабването на ролята на САЩ, които са основния съюзник на Австралия в зоната на Тихия океан. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Австралия 2. икономически интереси 3. Китай 4. Индия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32710

- 193 -

Цб П II 1592

Хайтов, Стоян.  Китай в епохата на "втория Мао" / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 1, 91-. 

   Радикални икономически, политически и управленски промени в Китай. Политическата философия на китайския партиен и държавен лидер, наречена "Мислите на Си Цзинпин за нова епоха на социализма с китайска специфика". 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Китай 2. китайска икономика 3. развитие 4. вътрешна политика 5. стратегии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Си Дзинпин 
  

Сист. No: 32940

- 194 -

Цб II 91778

Хитов, Митко.  Капитулацията на народната република в Третата световна война. Перспективи пред съвременна България / Митко Хитов. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 158-163. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. Трета световна война 3. постсоциализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32527

- 195 -

Цб II 91831

Христов, Йоан.  Управление на бежанската криза / Йоан Христов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 301-309. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Бежанска криза 
 325.25
Ключови думи: 1. бежанци 2. кризи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32950

- 196 -

Цб П II 1592

Хъдсън, Майкъл.  Икономическите основи на американско-иранската конфронтация / Майкъл Хъдсън. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 2, 76-83. 

   Големите медии щателно избягват да говорят за това, което стои зад безумното, на пръв поглед, решение на Америка да започне новата 2020 с убийството на иранския генерал Касем Сюлеймани. Истината е, че убийствата традиционно се вписват в логиката на глобалната политика на САЩ (а и на други велики и не толкова велики държави), а не са просто личностна особеност на импулсивния сегашен обитател на Белия дом. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска хегемония 2. престъпна политика 3. международни икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 32487

- 197 -

Цб II 91778

Цакова, Ивка.  Производство на съгласие с олигархични политики в България след 1989 г. / Ивка Цакова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 122-133. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323
Ключови думи: 1. постсоциализъм 2. социално-икономическо неравенство 3. олигархия 4. олигархични политики 5. олигархична власт 6. неолиберална пропаганда 7. български медии 8. политически популизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32512

- 198 -

Цб II 91778

Ченгелова, Емилия.  Продължава ли аномията в българското общество? / Емилия Ченгелова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 88-109. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323
Ключови думи: 1. българско общество 2. аномия 3. политически преход 4. обществена трансформация 5. българско общество 6. девиантно икономическо поведение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32501

- 199 -

Цб II 91831

Чилова, Нина.  Състояние на процеса на децентрализация в България / Нина Чилова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 180-188. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. демократизация 3. местна власт 4. централна власт 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32908

- 200 -

Цб II 91805

Шивачев, Самуил.  Етнонационализъм и право на самоопределение на Балканите през 90-те години на ХХ в. / Самуил Шивачев. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 134-141. 

1. Етнонационализъм - Балкани - 90-те г. на ХХ в. 
 327(497)
Ключови думи: 1. балкански държави 2. етнически отношения 3. идентичност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 32740

- 201 -

Цб II 70333

Шивачев, Самуил.  Идеологическата призма в историографията за съветско-германските отношения (1918-1939) / Самуил Шивачев. // Коварство и предателство в историята : Сборник доклади от ежегодна научна конференция "Кюстендилски четения", проведена на 3-5 юни 2016 г. / Състав. и науч. ред. Светослав Живков; Рец. Пламен Павлов, Тодор Попнеделев; Ред. Милета Милчева; Ху  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 203-209. 

1. Международни отношения - СССР, Германия - 1918-1939 г. 
 327"1918/1939"(470)(430)
Ключови думи: 1. съветско-германски отношения 2. история 3. митове 4. историография 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 2. Германия 
  

Сист. No: 33048

- 202 -

Цб II 91765

Шопова, Петя.  Корупция и антикорупция в България / Петя Шопова. // Противодействие на корупцията в Република България : Сборник с доклади / Науч. ред. и предг. Петя Шопова, Светлин Антонов; Рец. Юлия Бояджиева, Емил Маджаров. - Първо издани  (Русе). - Русе. - Русе : Русенски университет, 2019, 3-17. 

1. Корупция - България 
 328.185(497.2)
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. стратегии 4. право 5. морал 6. етика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32589

- 203 -

Цб II 91778

Якимова, Ирина.  Дилемата пред българската национална сигурност след края на Студената война. Дебатът "за" или "против" НАТО - политически проекции / Ирина Якимова. // Преходът - очаквания и реалности / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Любомир Христов, Хараламби Паницидис. - Българска, Второ изд  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2020, 134-145. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)  + 327.51
Ключови думи: 1. НАТО 2. Студена война 3. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32515

- 204 -

Цб II 91805

Якимова, Ирина.  Споразумението за търговия и търговско-икономическо сътрудничество - първа стъпка към пълноправното членство на България в ЕС / Ирина Якимова. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 122-133. 

1. България - Европейски съюз - членство 
 339.923:061.1(497.2)
Ключови думи: 1. търговия 2. икономическо сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32739

- 205 -

Цб П II 1592

Яковлев, Пьотр.  ЕС след Брекзит: Основните геополитически и геоикономически предизвикателства / Пьотр Яковлев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 4, 34-46. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. ЕС 3. последици 4. конфликт 5. отговорност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32519

- 206 -

Цб П II 1592

Яковлев, Пьотр.  „Отнесени от кризата”: глобалната икономика, десет години след срива на ипотечния пазар / Пьотр Яковлев. // Геополитика & геостратегия, 15, 2018, N 2, 137-150. 

   В момента процесът на глобализация, в неговата неолиберална версия, се намира в точка на бифуркация, т.е. преживява екзистенциална криза. Нестабилната ситуация и наличието на огромни дисбаланси в световната икономика налагат преосмисляне на резултатите и перспективите на глобалното развитие. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. глобална икономика 2. глобализация 3. световна криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33065

- 207 -

Цб II 91805

Янковска, Надежда.  Последни опити за запазване на съветското политическо единство (1990-1991) / Надежда Янковска. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 142-155. 

1. СССР - дезинтеграция - 1990/1991 г. 
 327"1990/1991"(470)
Ключови думи: 1. комунистически режими 2. СССР 3. разпадане 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 32741

- 208 -

 

Chan, Sarah.  China's Narrowing Current Account Surplus: Evolving Trends and Policy Implications / Sarah Chan. // Economic Alternatives, 2019, N 3, 345 - 359. 

 339
Ключови думи: 1. услуги 2. текуща сметка 3. валутен курс 4. Китай 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33068

- 209 -

Цб II 91805

Christidis, Yorgos.  The Development of Post-Soviet Bulgarian-Russian Relations / Yorgos Christidis. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 337-356. 

1. Международни отношения - Русия, България - след 1989 г. 
 327(497.2)(470)
Ключови думи: 1. постсоциализъм 2. българо-руски отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. България 
  

Сист. No: 32791

Икономика. Икономически теории

- 210 -

 

Атанасова, Веселина.  Икономиката като обект – ценен подход към съвременната историография на икономикса / Веселина Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 117-129. 

 33
Ключови думи: 1. икономика 2. икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32443

- 211 -

 

Ганчев, Ганчо.  "Невъзможната трилема" и анализ на нейната валидност чрез използване на метода на визуализация чрез софтуер с изкуствен интелект / Ганчо Ганчев, Елена Ставрова, Владимир Ценков, Мария Паскалева. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, 56-75. 

 330.101.54  + 004.8
Ключови думи: 1. макроикономика 2. визуализация 3. изкуствен интелект (AI) 4. международни финанси 5. Моделът на Мъндел-Флеминг 6. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Мъндел, Робърт 2. Флеминг, Джон Маркус 
  

Сист. No: 32935

- 212 -

Цб II 91818

Захариев, Андрей.  България и Румъния по пътя на растежа и конвергенцията - сравнителен анализ и оценка / Андрей Захариев, Ивайло Маринов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 191-199 с. : с 1 табл., фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Икономика - България, Румъния 
 33(497.2)(498)
Ключови думи: 1. конвергенция 2. брутен вътрешен продукт (БВП) 3. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 32797

- 213 -

 

Икономическо-социални постижения на Виетнам . // Европа 2001, 2020, N 2, 32-37. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. Виетнам 2. икономическа структура 3. пазарна икономика 4. социално-икономически процеси 5. културно наследство 6. столица 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32786

- 214 -

 

Карастелев, Борис Яковлевич.  Избыточный долг и денежно-кредитная политика Республики Польша / Борис Яковлевич Карастелев, Михаил Анатольевич Лебедев, Ева Сергеевна Пугачева. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 3, 142-158. 

   Разгледани са последиците от прекомерно нарастващия се международен дълг на Полша, тъй като те се прилагат както за страните длъжници, така и за страните кредитори. По-специално, оценява се влиянието на паричната политика върху финансовата стабилност. 

   Прев.загл.: Прекомерен дълг и парична политика на Република Полша

 33
Ключови думи: 1. Полша 2. парично-кредитна политика 3. външен дълг 4. бизнес преговори 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32482

- 215 -

 

Морсели, Алесандро.  Неравенствата – между либералната доктрина и кейнсианската направлявана икономика на условностите / Алесандро Морсели. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, 86-117. 

 330.8
Ключови думи: 1. неравенство 2. координация 3. решения 4. кейнсианство 5. направлявана икономика 6. либерализъм 7. теория за условността 8. институционализъм 9. неокласическа теория 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 
  

Сист. No: 32612

- 216 -

Цб П I 924

Петранов, Стефан.  Икономически последствия от кризата с COVID-19 и мерки за предотвратяването им / Стефан Петранов, Димитър Златинов, Милен Велушев, Васил Караиванов. // Наука, ХХХ, 2020, N 2, 18-23. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf. 

   
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2020.pdf 

 338.124.4
Ключови думи: 1. COVID-19 2. икономическа криза 3. антикризисни мерки 4. държавна подкрепа 5. ERM II 6. валутен борд 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32680

- 217 -

 

Стоилова, Вяра.  За духа на дигиталния капитализъм / Вяра Стоилова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 145-152. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.1/ISA.2020.1.13.pdf 

 330  + 004.77
Ключови думи: 1. рационалност 2. дигитален капитализъм 3. щастие 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32764

- 218 -

Цб II 91823

Цанков, Петър.  Темелите бяха поставени върху урегулиран терен / Петър Цанков. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 97-101. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 378.4(497.211)
Ключови думи: 1. Икономически университет - Варна 2. правна наука 3. юридически факултет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика. Икономически теории 3. Образование 
  

Сист. No: 32991

- 219 -

Цб П I 924

Цанов, Васил.  Нобеловата награда по икономика за 2019 година / Васил Цанов . - .  (Световна наука). // Наука, ХХХ, 2020, N 1, 7-9. 

   Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2020.pdf 

 001  + 33
Ключови думи: 1. Нобелова награда 2. Нобелови лауреати 3. икономика 4. бедност 5. борба с бедността 6. развиващи се страни 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Бенерджи, Абиджит 2. Дюфло, Естер 3. Кремър, Майкъл 
  

Сист. No: 32584

- 220 -

 

Ченгелова, Емилия.  Икономиката в сянка – порицаващи стереотипи и поведенчески нагласи / Емилия Ченгелова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 29-44. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17633 

 33
Ключови думи: 1. икономика в сянка 2. девиантно поведение 3. аномия 4. обществено мнение 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32701

- 221 -

Цб II 91783

.  Monetary plurality in economic theory / Jerome Blanc et al.. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 18-47. 

1. Парична политика 2. Икономически теории 
 336.74  + 330.8
Ключови думи: 1. парична политика 2. монетарна система 3. икономически теории 4. monetary system 5. monetary policy 6. economic theory 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32559

- 222 -

Цб II 91783

Miyazaki, Yoshihisa.  Community currency and sustainable development in hilly and mountainous areas : A case study of forest volunteer activities in Japan / Yoshihisa Miyazaki, Ken-ichi Kurita. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 188-201 p. : with fig., tabl.. 

1. Икономика и околна среда - устойчиво развитие 2. Япония - регионална икономика 3. Планински райони - Япония 
 336.74(520)  + 502:338(520)
Ключови думи: 1. валута 2. планински райони 3. устойчиво развитие 4. sustainable development 5. mountainous areas 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Япония 
  

Сист. No: 32590

Стопанска история

- 223 -

Цб II 91831

Андреев, Румен.  Българските икономисти за валутната политика през Голямата депресия / Румен Андреев. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 278-285. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Голямата депресия 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 32925

- 224 -

Цб II 91831

Атанасов, Християн.  Кредитиране на дребно: българската и чуждестранната историография за земеделските каси преди Освобождението / Християн Атанасов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 286-291. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 949.72  + 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. ислямско банкиране 3. лихварство 4. икономическа история 5. извори 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 32926

- 225 -

Цб II 91831

Димитров, Марко.  Търновската конституция и икономическото развитие на България (1879-1944 г.) (конституционна рамка на българската икономика) / Марко Димитров. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 236-243. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 338 (091)"1879/1944"
Ключови думи: 1. Търновска конституция 2. икономическа история 3. конституционен икономикс 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32920

Икономикс

- 226 -

Цб II 91823

Андреева, Андриана.  Правна регламентация на социалната и солидарна икономика и влиянието й върху заетостта / Андриана Андреева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 27-36. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 304.000.34
Ключови думи: 1. социална икономика 2. солидарна икономика 3. заетост 4. правна регламентация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32981

- 227 -

Цб II 91831

Атанасов, Атанас.  RDU/RSDU/CPT клас теории и модели на рационалния избор и отвъд тях / Атанас Атанасов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 143-151. 

   Статията е фокусирана върху еволюцията в конвенционалния анализ на очакваната полезност с критични бележки върху RDU/RSDU/CPT класа концепции, теории и модели на рационалния избор. Този клас - считан за сравнително най-убедителен сред кандидатите за моделиране на индивидуалния избор, обобщено е анализиран и подложен на критика в контекста на критиката към него, развита в теоретичен и в дескриптивен порядък от Майкъл Бирнбаум и съдружници. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. теория на рационалния избор 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32904

- 228 -

Цб II 91831

Атанасова, Веселина.  Тони Лосън за дедуктивистко-математическата граница в мейнстрийм икономикса / Веселина Атанасова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 331-337. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Тони Лосън (Лоусън) - британски философ на икономикса 
 330
Ключови думи: 1. мейнстрийм икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Лосън, Тони 
  

Сист. No: 32956

- 229 -

Цб II 91831

Беев, Ивайло.  Благосъстояние, избори и обществени поръчки / Ивайло Беев. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 319-324. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330  + 32
Ключови думи: 1. благосъстояние 2. обществени поръчки 3. избори 4. правителствена политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32953

- 230 -

Цб II 91831

Божикин, Иван.  Икономически и фискални инструменти за управление на отпадъците / Иван Божикин. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 152-160. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Управление на отпадъците - икономически, фискални инструменти 
 330.101.54  + 628.4.003.2
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. отпадъци 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32905

- 231 -

Цб II 91831

Величков, Николай.  Фискалната политика в страните от ЕС в условията на последната световна икономическа криза / Николай Величков. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 114-120. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. фискална политика 3. държави-членки на ЕС 4. икономическа криза 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32900

- 232 -

Цб II 70333

Вълкова, Мария.  Коварство при стамболовистки избори за VI ОНС / Мария Вълкова. // Коварство и предателство в историята : Сборник доклади от ежегодна научна конференция "Кюстендилски четения", проведена на 3-5 юни 2016 г. / Състав. и науч. ред. Светослав Живков; Рец. Пламен Павлов, Тодор Попнеделев; Ред. Милета Милчева; Ху  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 166-175. 

1. История на България 
 949.72.051  + 324.000.93(497.2)
Ключови думи: 1. Стамболово управление 2. избори 3. опозиция 4. политически заговори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
За него: 1. Стамболов, Стефан 
  

Сист. No: 33046

- 233 -

Цб II 91831

Георгиева, Емилия.  Макроикономически приоритети и стратегии на Европейския съюз / Емилия Георгиева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 65-72. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32894

- 234 -

Цб II 91831

Гешков, Марин.  Предизвикателства пред населението и бизнеса, породени от прекомерното разрастване на големите български градове в социален, икономически и глобален аспект / Марин Гешков. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 325-330. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.334.56.003.1
Ключови думи: 1. урбаносоциология 2. български градове 3. пренаселеност на градовете 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32954

- 235 -

Цб II 91831

Дамянов, Димитър.  Дългосрочна каузалност между доходи, лихвен процент и спестяване на домакинствата в България / Димитър Дамянов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 161-170. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 330.115
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. лихвен процент 3. доходи на домакинствата 4. спестявания на домакинствата 5. иконометричен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32906

- 236 -

Цб II 91831

Златинов, Димитър.  Преосмисляне на редукционисткия подход при прилагането на стабилизационна макроикономическа политика : необходимост от нов модел на взаимодействие на фискалната и парична политика в условия на криза / Димитър Златинов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 43-49. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. фискална политика 3. парична политика 4. кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32891

- 237 -

Цб II 91805

Златков, Крум.  Икономическият растеж на Виетнам през 90-те години на ХХ в. - резултати от въвеждането на пазарните механизми / Крум Златков. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 231-244. 

1. Виетнам - икономика - 90-те г. на ХХ в. 
 330.34(597)
Ключови думи: 1. икономика 2. Виетнам 3. чуждестранни инвестиции 4. селско стопанство 5. индустриално производство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Виетнам 
  

Сист. No: 32765

- 238 -

Цб II 91831

Иванова, Ваня.  Нуждата от насърчителна макроикономическа политика за развитие на "зелената икономика" в България / Ваня Иванова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 138-142. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. зелена икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32903

- 239 -

Цб II 91831

Илиев, Стоян.  Икономическа политика след икономическата криза : перспективи / Стоян Илиев. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 50-56. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. икономическа криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32892

- 240 -

Цб II 91823

Йолова, Галина.  За въздействие на социалната икономика върху осигурителната система / Галина Йолова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 37-48. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 304  + 368
Ключови думи: 1. социална икономика 2. осигурителна система 3. осигурени лица 4. социално предприятие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономикс 
  

Сист. No: 32983

- 241 -

Цб II 91831

Калчева, Десислава.  Влиянието на структурните фондове върху обема на капиталовите инвестиции на българските общини / Десислава Калчева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 189-195. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. структурни фондове 3. капиталови инвестиции 4. общини 5. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32909

- 242 -

 

Киранчев, Георги.  Някои основни зависимости в баланса на междуотрасловите връзки и уточняване на терминологията / Георги Киранчев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 130-136. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/16306 

 330.101.54
Ключови думи: 1. разходи 2. междуотраслови връзки 3. терминология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32444

- 243 -

Цб II 91831

Кирова, Силвия.  Промените в икономическия и паричен съюз в Европа и предизвикателствата пред България / Силвия Кирова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 73-80. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. Европейски паричен съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32895

- 244 -

Цб II 91805

Кривокапов, Николай.  "Специалният период" и началото на промените в Куба от края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ в. / Николай Кривокапов. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 258-269. 

1. Куба - криза (кр. на 80-те-нач. на 90-те г. на ХХ в.) 
 330.3.000.32(729.1)
Ключови думи: 1. кубинско общество 2. политически промени 3. икономическа криза 4. социална адаптация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Куба 
  

Сист. No: 32767

- 245 -

Цб II 91831

Марикина, Мария.  Глобални икономически трансформации - актуални проблеми / Мария Марикина. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 36-42. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. икономически трансформации 3. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32890

- 246 -

Цб II 91805

Марчева, Илияна.  Преходът в България : приватизацията и нейните социално-икономически резултати в края на ХХ и началото на XXI в. / Илияна Марчева. // Краят на Студената война и европейската интеграция/ дезинтеграция през 90-те години на ХХ век : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева / Състав. Евгения Калинова; Науч. ред. Искра Баева. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 176-218. 

1. Приватизация - България, кр. на ХХ-нач. на ХХI в. - последици 
 338.242.4.025.88(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. приватизация 3. работническо-мениджърска приватизация 4. реституция 5. масова приватизация 6. СДС (Съюз на демократичните сили) 7. касова приватизация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32745

- 247 -

Цб II 91831

Минчев, Дянко.  Предизвикателствата пред България и общата теория на икономиката / Дянко Минчев. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 203-207. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. човешки капитал 3. икономическа теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32911

- 248 -

Цб II 91831

Найденов, Георги.  Сегашната криза - тя ли е "Великата депресия" в третия цикъл на еволюцията на световния пазар? / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 199-202. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32910

- 249 -

Цб II 91831

Ножаров, Щерьо.  Структурните кризи и глобалните публични блага (връзки, зависимости, икономически ефекти) / Щерьо Ножаров. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 130-137. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. икономически растеж 3. световна икономическа криза 4. публични блага 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32902

- 250 -

Цб II 91831

Пенчев, Пенчо.  Социализмът в икономическите възгледи на проф. Александър Цанков / Пенчо Пенчев. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 221-227. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Александър Цолов Цанков, проф. (1879-1959) 
 330  + 92 Цанков, Александър
Ключови думи: 1. социалистически идеи 2. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Цанков, Александър 
  

Сист. No: 32914

- 251 -

Цб II 91831

Петкова, Аника.  Динамика на текущата сметка и отражението на преките чуждестранни инвестиции в България за периода 1990-2012 г. / Аника Петкова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 171-179. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 330.322(497.2)
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
  

Сист. No: 32907

- 252 -

Цб II 91831

Петрова, Кристина.  Конвергентни и дивергентни тенденции в публичните разходи на държавите - членки на Европейския съюз / Кристина Петрова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 106-113. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. държави-членки на ЕС 3. публични разходи 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32899

- 253 -

Цб II 91831

Пиримова, Вера.  Икономически политики и икономическа динамика / Вера Пиримова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 11-19. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32887

- 254 -

Цб II 91831

Попова, Нели.  Количествени фискални правила в страните-членки на Европейския съюз / Нели Попова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 89-95. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. фискални правила 3. фискална политика 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32897

- 255 -

Цб II 91831

Ралева, Стела.  Заетост и икономически растеж в България / Стела Ралева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 27-35. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. заетост 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32889

- 256 -

Цб II 91831

Симеонов, Калоян.  Регулиране на финансовите услуги в ЕС и влиянието му върху макроикономическото развитие / Калоян Симеонов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 81-88. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. финансови услуги 4. икономическа криза 5. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 32896

- 257 -

Цб II 91823

Славчева, Надежда.  Възстановяване на разходите за проведено лечение в рамките на ЕС при условията на трансгранично здравно обслужване / Надежда Славчева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 151-163. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 614.003.
Ключови думи: 1. разходи за лечение 2. трансгранично здравно обслужване 3. възстановяване на разходи 4. здравно обслужване 5. страни-членки на ЕС 6. нормативна уредба 7. български пациенти 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Европейски съюз 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 32999

- 258 -

Цб II 91831

Сотирова, Мария.  Ефектите на "креативното разрушение" на кризата върху преструктурирането на икономическата активност (или как се възстановавя националната икономика) / Мария Сотирова, Аксения Замфирова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 20-26. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. икономическа активност 3. национална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32888

- 259 -

Цб II 91831

Станков, Петър.  Посткризисен макроикономикс на първо равнище / Петър Станков. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 57-64. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. брутен вътрешен продукт (БВП) 3. инвестиции в недвижими имоти 4. банкова система 5. правителствени облигации 6. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32893

- 260 -

 

Тодоров, Иван.  Дискреция или автоматичен механизъм определя монетарните условия в България? / Иван Тодоров, Мариана Ушева, Стоян Танчев, П. Юруков. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, 95-114. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. България 2. монетарна политика 3. паричен съвет 4. автоматичен механизъм 5. дискреция 6. векторна авторегресия 7. БНБ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32936

- 261 -

Цб II 91823

Тодорова, Теодора.  Социална икономика в България - тенденции за развитие / Теодора Тодорова. // Правото и бизнесът в съвременното общество, . Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 13-26. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 304
Ключови думи: 1. социална икономика 2. социално предприемачество 3. солидарност 4. политическа рамка 5. социално предприятие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32978

- 262 -

Цб II 91831

Трифонова, Венелина.  Паричната политика на ЕЦБ при ендогенност на парите / Венелина Трифонова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 96-105. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. паричен икономикс 3. Европейска централна банка (ЕЦБ) 4. ендогенни пари 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32898

- 263 -

Цб II 91823

Цветанов, Иван.  Конституционни основи на защитата на конкуренцията в Република България / Иван Цветанов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 305-317. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 342  + 338.242.2
Ключови думи: 1. Конституция 2. конкуренция 3. стопанска инициатива 4. стопанска дейност 5. монополи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33020

- 264 -

Цб II 91831

Цветков, Цветомир.  Фискална политика в условията на криза / Цветомир Цветков. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 121-129. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 330.131.7.003.2
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. фискална политика 3. кризи 4. кейнсианска теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32901

- 265 -

Цб II 91831

Чилова, Нина.  Състояние на процеса на децентрализация в България / Нина Чилова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 180-188. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. демократизация 3. местна власт 4. централна власт 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32908

- 266 -

Цб П I 1042

Assenova, Kamelia.  What adds more to the economic growth in Danube region - foreign or local direct investment? / Kamelia Assenova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 109-113. 

1. Дунавски регион - икономически растеж 
 330.35(282.243.7)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. фактори на растежа 3. река Дунав 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 32851

- 267 -

Цб П I 1042

Assenova, Kamelia.  Multifactor Model of Economic Growth in the Danube Region of Bulgaria / Kamelia Assenova, Камелия Асенова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 87-92. 

   Прев.загл.: Многофакторен модел на икономически растеж в Дунавския регион на България

1. Дунавски регион - икономически растеж 
 330.35(282.243.7)
Ключови думи: 1. река Дунав 2. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33793

- 268 -

 

Dammak, Thouraya Boujelbene.  Examining the Role of Structural Change in a Phillips Curve: Bivariate GARCH DCC Analysis / Thouraya Boujelbene Dammak, Kamel Helali. // Economic Alternatives, 2019, N 3, 385-393. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16388 

 330.115
Ключови думи: 1. крива на Филипс 2. модел GARCH - DCC 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33057

- 269 -

 

Khanfir, Wissem.  Threshold Effect of Public Debt on Economic Growth: An Empirical Investigation for Selected North African Countries / Wissem Khanfir. // Economic Alternatives, 2019, N 3, 429-436. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16391 

 330.35
Ключови думи: 1. публичен дълг 2. икономически растеж 3. фискална консолидация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33056

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 270 -

 

Александров, Андрей.  За минималната работна заплата / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2020, N 1 (180), януари, 9-12. 

 331.21
Ключови думи: 1. минимална работна заплата 2. трудово възнаграждение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32768

- 271 -

 

Александров, Андрей.  Правото на почивка на работниците и служителите - какво трябва да знаят работодателите за него? / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2020, N 2 (181), февруари, 2-12. 

 331
Ключови думи: 1. почивки 2. работници 3. служители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32790

- 272 -

 

Александров, Андрей.  За споровете между страните по трудовото правоотношение / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2020, N 3 (182), март, 7-12. 

 349.22
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. трудови спорове 3. индивидуални трудови спорове 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32835

- 273 -

 

Александров, Андрей.  Промени в трудовото законодателство със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2020, N 4 (183), април, 2-5. 

 351.83
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. извънредно положение 3. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение 4. дистанционна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32836

- 274 -

 

Александров, Андрей.  Какви права и задължения имат страните по трудовото правоотношение в случай на бедствие (форсмажор)? / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2020, N 4 (183), април, 18-23. 

 331
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. бедствия 3. форсмажор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32840

- 275 -

 

Александров, Андрей.  За някои нови (и недотам нови) проблеми на трудовото право в условията на извънредно положение / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2020, N 5 (184), май, 2-8. 

 331  + 349.2
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. извънредно положение 3. прекратяване на трудов договор 4. уволнение 5. съкращаване на щата 6. масови уволнения 7. обезщетения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 32842

- 276 -

Цб II 91823

Александров, Андрей.  Тенденции в правната уредба на достъпа на чужденци от трети страни до пазара на труда в България / Андрей Александров. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 49-64. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 349.2  + 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. чужди граждани 3. чужденци 4. трети страни 5. достъп 6. ограничения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 32985

- 277 -

 

Андреева, Андрияна.  Регистър за синдикалните организации и организациите на работодателите - законодателна рамка и практически ефекти / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 78-85. 

 331.105.5
Ключови думи: 1. специален регистър 2. работодателски организации 3. синдикални организации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32436

- 278 -

Цб II 91831

Апостолов, Валери.  Оценка на въздействието на регулиращите в областта на безопасността и здравето при работа / Валери Апостолов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 432-436. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331
Ключови думи: 1. трудова безопасност 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32970

- 279 -

Цб II 91831

Атанасова, Маргарита.  Социалният диалог и усъвършенстването на уменията в България - институционални аспекти и съвременни предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 354-361. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331  + 377
Ключови думи: 1. социален диалог 2. социална интеграция 3. заетост 4. професионално образование 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32959

- 280 -

Цб II 91818

Атанасова-Чопева, Минка.  Равнище на социалната устойчивост в селското стопанство / Минка Атанасова-Чопева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 378-385. 

1. Социална устойчивост - селско стопанство 2. Трудови ресурси - аграрен сектор 
 338.43  + 331.5
Ключови думи: 1. социална устойчивост 2. земеделие 3. показатели 4. принципи 5. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32855

- 281 -

 

Благойчева, Христина.  Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност / Христина Благойчева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, 56-66. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17050 

 331
Ключови думи: 1. условия на труд 2. трудови злополуки 3. корпоративно управление 4. корпоративна социална отговорност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32456

- 282 -

Цб II 91831

Благойчева, Христина.  Конфликтната минимална работна заплата / Христина Благойчева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 392-400. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331.21
Ключови думи: 1. минимална работна заплата 2. работещи бедни 3. производителност на труда 4. социалноосигурителна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32964

- 283 -

Цб II 91823

Благойчева, Христина.  Социалната (не)сигурност на работещите през цифрови платформи / Христина Благойчева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 74-85. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 331.103.000.34  + 004.007
Ключови думи: 1. цифровизация 2. цифрови платформи 3. платформени работници 4. правни стандарти 5. социална защита 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 3. Право 
  

Сист. No: 32987

- 284 -

 

Бойчева-Манолчева, Майя.  Финтех професии от бъдещето : Кои ка товите слъжности, които изникнаха от трансформацията на финансовия център / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, 2020, N 1, 79-81. 

 331.1
Ключови думи: 1. финтех 2. професии 3. преквалификация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32659

- 285 -

 

Бойчева-Манолчева, Майя.  Успехът на отдалечения екип зависи от неговия лидер / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, 2020, N 1, 90-91. 

 331
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. виртуални екипи 3. отдалечена работа 4. лидерски умения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32663

- 286 -

 

Борисова, София.  Мотивация за работа в IT аутсорсинг сектора в България: емпирично проучване / София Борисова, Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, 115-130. 

 004.77:33
Ключови думи: 1. аутсорсинг компании 2. мотивация за труд 3. ИТ сектор 4. ИТ специалисти 5. анкети 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32939

- 287 -

Цб II 91831

Влайков, Стоян.  Смяна на работата и промяна на ценностната система / Стоян Влайков. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 228-235. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 316.334.24
Ключови думи: 1. социология на труда 2. ценностна система 3. ценностни ориентации 4. конфликти 5. човешко поведение 6. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32915

- 288 -

 

Главчев, Александър.  Новото нармално след кризата няма да е завръщане към обстановката преди нея / Александър Главчев. // CIO, 2020, N 4, 52-53. 

 331
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. грижа 3. работа от разстояние 4. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32752

- 289 -

Цб II 91831

Данаилова, Ирина.  Продължаващо професионално обучение и усъвършенстване на компетентностите в търговския сектор / Ирина Данаилова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 405-411. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331  + 377
Ключови думи: 1. професионално образование 2. продължаващо професионално обучение ( ППО) 3. търговия на дребно 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Образование 
  

Сист. No: 32966

- 290 -

Цб II 91831

Димитрова, Галина.  Организационна промяна на здравноосигурителните дружества в застрахователи в България / Галина Димитрова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 362-369. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331  + 368.06
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32960

- 291 -

 

Динкова, Мария.  Ерозия на социалния капитал - скритият риск на изолацията / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 4, 25-28. 

 331
Ключови думи: 1. ИТ сектор 2. социален капитал 3. пандемия 4. изолация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32725

- 292 -

 

Дичева, Теодора.  Най-често допусканите от работодателя нарушения на трудовото законодателство / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, 2020, N 5 (184), май, 24-28. 

 351.83
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. работодатели 3. нарушения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 32844

- 293 -

 

Желев, Георги.  Болнични листове от и за чужбина / Георги Желев. // Труд и осигуряване, 2020, N 1 (180), януари, 22-25. 

 331  + 614
Ключови думи: 1. болнични листове 2. чужбина 3. осигурени лица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 32789

- 294 -

 

Желев, Георги.  "Брекзит" със споразумение и социалните права на българските граждани / Георги Желев. // Труд и осигуряване, 2020, N 2 (181), февруари, 13-17. 

 349.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. социални права 3. статут на пребиваване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32794

- 295 -

 

Жуковская, И. Ф.  Анализ гендерного неравенства на российском рынке труда: пути решения проблем / И. Ф. Жуковская. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 2, 60-71. 

   Статията разглежда влиянието на отделните фактори върху запазването (и дори развитието) на дискриминацията между половете на пазара на труда в Русия. Равенството между половете е основа за лоялна конкуренция на пазара на труда и следователно повишава ефективността на заетостта. Премахването на половите дисбаланси в съвременната икономика гарантира в крайна сметка нейния растеж. 

 331.1
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. дискриминация 3. джендър неравенства 4. глобални процеси 5. заетост 6. безработица 7. заплащане на труда 8. Русия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32470

- 296 -

 

Камнева, Е. В.  Мотивационный тип и его связь с личностными качествами и удовлетворенностью трудом / Е. В. Камнева. // Пробл. теории и практики управл., 2019, N 10, 43-52. 

 331
Ключови думи: 1. трудова мотивация 2. удовлетвореност 3. творческа активност 4. професионална мотивация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32400

- 297 -

 

Керемедчиев, Симеон.  Пътеводител на извънофисния стопаджия / Симеон Керемедчиев, Росен Йорданов . - .  (Business). // Мениджър, 2020, N 6 (260) юни - юли, 49-55. 

   Въпреки мрачните икономически прогнози пред можещия и трудолюбивия човек се разгръща изцяло нов свят от възможности. Предимство ще имат хората, за които сигурността означава бърза преквалификация в нови направления. 

 331
Ключови думи: 1. дистанционна работа 2. работа от разстояние 3. гиг работници 4. преквалификация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32574

- 298 -

 

Класса, Паола.  Облекчен режим за назначаване на някои категории чужденци според ЗТМТМ и Правилника за прилагането му / Паола Класса. // Труд и осигуряване, 2020, N 1 (180), януари, 13-16. 

 331
Ключови думи: 1. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност 2. чужденци 3. наемане на работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32772

- 299 -

 

Класса, Паола.  Отпуските за обучение на работниците и служителите / Паола Класса. // Труд и осигуряване, 2020, N 2 (181), февруари, 17-20. 

 331
Ключови думи: 1. отпуски 2. обучение 3. работници 4. служители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32816

- 300 -

 

Класса, Паола.  Условия и ред за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло / Паола Класса. // Труд и осигуряване, 2020, N 3 (182), март, 2-6. 

 331
Ключови думи: 1. униформено облекло 2. работно облекло 3. лични предпазни средства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32829

- 301 -

 

Класса, Паола.  Някои въпроси, пред които работодателят се изправя във връзка със заплахата от евентуално разпространение на заболяването коронавирус / Паола Класса. // Труд и осигуряване, 2020, N 4 (183), април, 11-17. 

 331
Ключови думи: 1. пандемия 2. коронавирус 3. карантина 4. работодатели 5. временна нетрудоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32839

- 302 -

 

Класса, Паола.  Какво следва да има предвид работодателят, ако назначава служители за работа само през нощта? / Паола Класса. // Труд и осигуряване, 2020, N 4 (183), април, 24-29. 

 331
Ключови думи: 1. работно време 2. нощен труд 3. работа на смени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32841

- 303 -

 

Класса, Паола.  Предоставяне на платен отпуск или обявяване на престой като работодателска мярка за справяне с извънредното положение / Паола Класса. // Труд и осигуряване, 2020, N 5 (184), 22-23. 

 331
Ключови думи: 1. извънредно положение 2. платен годишен отпуск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32843

- 304 -

Цб II 91831

Кондева, Снежана.  Проблемът с мобилността на лекарите от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества към частните лечебни заведения / Снежана Кондева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 452-459. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331  + 614.007
Ключови думи: 1. болнична помощ 2. лекари 3. болници 4. държавни и общински лечебни заведения 5. частни лечебни заведения 6. извънболнична помощ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 32973

- 305 -

 

Костов, Любослав.  Влияние на производителността на труда върху работните заплати в ЕС / Любослав Костов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, 146-158. 

 331.101
Ключови думи: 1. работна заплата 2. производителност на труда 3. технологичен прогрес 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32614

- 306 -

Цб П I 924

Кралов, Иван.  Научноизследователска дейност и развитие на човешкия капитал в Техническия университет - София / Иван Кралов, Валери Стоилов, Лидия Гълъбова, Николай Николов, Елица Гиева. // Наука, ХХХ, 2020, N 4, 3-9. 

   Настоящата статия има за цел да изясни същността на човешкия капитал и да обоснове неговата роля за развитие на университетите, като представи опита и някои добри практики на Технически университет – София (ТУ – София) в тази област. 

   Пълен текст на изданието: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf 

 001.89  + 331
Ключови думи: 1. научноизследователска дейност 2. научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 3. човешки капитал 4. Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 5. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 6. Технически университет - София 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Образование 
  

Сист. No: 33005

- 307 -

Цб II 91831

Кръстева, Даниела.  Държавната администрация в България след 1999 г. - реформи, проблеми и перспективи / Даниела Кръстева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 420-424. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331  + 351/354(497.2)
Ключови думи: 1. държавна администрация 2. реформи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32968

- 308 -

Цб П I 1042

Лицова, Ивона.  Обучение и развитие на служителите, които работят дистанционно / Ивона Лицова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 115-119. 

   Прев.загл.: Training and Development of Employees in a Remote Working Environment

 331.103.2
Ключови думи: 1. дистанционна работа 2. онлайн курсове 3. обучение на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34007

- 309 -

 

Малакова, Снежана.  Какви осигурителни права имат работещите пенсионери / Снежана Малакова. // Труд и осигуряване, 2020, N 2 (181), февруари, 21-26. 

 331
Ключови думи: 1. пенсионери 2. самоосигуряващи се лица 3. осигурителни права 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32819

- 310 -

 

Малакова, Снежана.  Какво предвиди законодателят за осигурителните права на гражданите в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.? / Снежана Малакова. // Труд и осигуряване, 2020, N 4 (183), април, 6-11. 

 331  + 368.4
Ключови думи: 1. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение 2. социално осигуряване 3. осигурителни права 4. компенсации 5. мярка 60/40 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32837

- 311 -

Цб II 91831

Манчева, Мария.  Насърчаване на равенството между жените и мъжете в условията на европейска интеграция / Мария Манчева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 446-451. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331-021.23
Ключови думи: 1. равенство 2. мъже 3. жени 4. европейска интеграция 5. трудова заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32972

- 312 -

Цб II 91818

Марков, Николай.  Нерегламентирания труд - социален дъмпинг в животновъдството / Николай Марков, Светослава Стойчева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 491-501 с. : с табл.. 

1. Животновъдство 
 331.000.34  + 636/639
Ключови думи: 1. животновъдство 2. труд 3. дъмпинг 4. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32876

- 313 -

Цб II 91831

Несторов, Людмил.  Работната заплата в България - основни проблеми и възможности за тяхното решаване / Людмил Несторов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 383-391. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331.21
Ключови думи: 1. работна заплата 2. икономически предпоставки 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32963

- 314 -

Цб II 91831

Пандурска, Ралица.  Гъвкаво пенсиониране на лицата - особености и перспективи / Ралица Пандурска. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 412-419. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331  + 368.43
Ключови думи: 1. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32967

- 315 -

Цб II 91831

Пейчева, Мирослава.  Стандарти за социална отговорност и социален одит за защита на човешките ресурси / Мирослава Пейчева. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 377-382. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. защитена заетост 2. социален одит 3. социална отговорност 4. човешки ресурси 5. стандарти за социален одит 6. защита на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32962

- 316 -

 

Позина, М. Б.  Мотивационный потенциал сотрудников: метод системной оценки персонала организации / М. Б. Позина. // Пробл. теории и практики управл., 2019, N 5, 52-58. 

   Систематичната оценка на персонала на организацията е набор от психологически методи, които се основават на качествата на служителите. Чрез тези методи могат: 1) да проследи динамиката на промените в мотивационния потенциал на конкретни служители и на екипа като цяло; 2) да се открият личните и професионални претенции на членовете на екипа; 3) да се направи прогнозна картина на развитието на човешките ресурси на компанията, свързана с нейните организационни ценности. 

 331
Ключови думи: 1. трудова мотивация 2. оценка на кадрите 3. методология 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32398

- 317 -

 

Пыряев, В. В.  Оценка и отбор работников организации на основе лингвистического подхода / В. В. Пыряев. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 4, 76-86. 

 331.103
Ключови думи: 1. управление на персонала 2. вземане на решения 3. методика 4. езикова компетентност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32919

- 318 -

Цб II 91831

Ринкова, Станка.  Информационната асиметрия на пазара на труда / Станка Ринкова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 425-431. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331
Ключови думи: 1. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32969

- 319 -

Цб II 91831

Стефанов, Любомир.  Държавното регулиране на доходите в България - предизвикателства и възможни решения / Любомир Стефанов. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 347-353. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331
Ключови думи: 1. държавно регулиране 2. доходи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32958

- 320 -

Цб II 91823

Стоименова, Владимира.  Дискриминационни престъпления при упражняване правото на труд / Владимира Стоименова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 358-364. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 316.647.82.007
Ключови думи: 1. труд 2. дискриминация 3. престъпления 4. защита от дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Право 
  

Сист. No: 33028

- 321 -

Цб II 91831

Сярова, Елка.  Теоретични концепции и квалификационна структура на работната сила в България / Елка Сярова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 437-445. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331
Ключови думи: 1. заетост 2. работна сила 3. квалифицирани специалисти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32971

- 322 -

Цб II 91801

Тодоров, Валентин.  Ценностите на демокрацията и подготовката на кадри за Министерство на вътрешните работи / Валентин Тодоров. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 91-101. 

1. МВР - кадри - обучение 
 351.74.007
Ключови думи: 1. подготовка на кадри 2. МВР 3. професионална подготовка 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32718

- 323 -

Цб II 91831

Тодоров, Тодор.  Пазар на труда, бедност и социално включване в България - последици от глобалната криза / Тодор Тодоров. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 370-376. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. бедност 3. социално включване 4. глобална криза 5. социално разслоение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32961

- 324 -

 

Фиорентин, Шарън.  По-добрият ментор / Шарън Фиорентин. // CIO, 2020, N 2, 78-79. 

   ИТ лидери съветват как се установяват силни, продуктивни връзки в екипа. 

 331
Ключови думи: 1. менторство 2. лидерски умения 3. професионализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32696

- 325 -

 

Флорентин, Шарън.  Какво търсят работниците от поколението Z в ИТ работодателя / Шарън Флорентин. // CIO, 2020, N 1, 95-97. 

   Хората от тази възрастова група (поколението Z) започват да навлизат масово на пазара на труда. 

 331.1
Ключови думи: 1. поколение Z 2. ИТ сектор 3. ИТ специалисти 4. пазар на труда 5. заплащане на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32664

- 326 -

Цб II 91831

Халачева, Теменужка.  Труд и социална защита - предизвикателство пред хората с увреждания / Теменужка Халачева, Лиляна Вълкова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 401-404. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 331  + 364.465
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. социална защита 3. хора с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32965

- 327 -

Цб II 91831

Христова, Мариета.  Формиране на българския виртуален пазар на труда - ускорители и бариери, предизвикателства пред актьорите / Мариета Христова. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 310-318. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Виртуален пазар на труда - актьори - България 
 331.45  + 004.5  + 792.028
Ключови думи: 1. Интернет 2. виртуално пространство 3. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 3. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32951

- 328 -

 

Янакиева, Веселка.  Правила за изчисляване на осигурителен стаж при пенсиониране. Определяне на осигурителния стаж при работа на непълно работна време / Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, 2020, N 1 (180), януари, 17-21. 

 331
Ключови думи: 1. пенсиониране 2. осигурителен стаж 3. непълно работно време 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32784

- 329 -

Цб П I 1042

Stefanov, Miroslav.  Indicators for Evaluation of the Results of the Human Resources Activity in the Warehouse / Miroslav Stefanov, Мирослав Стефанов. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 127-133. 

   Прев.загл.: Показатели за оценка на резултатите от дейността на човешките ресурси в склада

 658.7.007
Ключови думи: 1. логистика 2. складове 3. човешки ресурси 4. измерители 5. показатели 6. warehouse management 7. human resources 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33797

Регионална икономика. Геоикономика.

- 330 -

 

Гайдаров, Иван.  Защо да е умен домът ни? / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 2, 40-43. 

   Засегнати са трите основни предимства на домашните технологии - сигурност, контрол, ефективност, както и пазарът на умни градове. 

 004.5
Ключови думи: 1. домашни технологии 2. умни домове 3. киберсигурност 4. пазар 5. хакерска атака 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32671

- 331 -

 

Гайдаров, Иван.  Нова стратегия очертава дигиталното бъдеще на София / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 2, 59-61. 

   С нов ресор "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" столицата тръгва по пътя на умния град. 

 005.591.6  + 338.49
Ключови думи: 1. София 2. умни градове 3. административна реформа 4. дигитални технологии 5. е-град 6. е-услуги 7. отворени данни 8. смарт услуги 9. дигитална екосистема 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32676

- 332 -

 

Динкова, Мария.  Предизвикателствата, които крие "поумняването" на градовете / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 2, 11-13. 

   Въпреки очевидните ползи от "поумняването" на градовете чрез смарт инфраструктура (интелигентни сгради ипътища), електронно управление, отворените данни и др., съществуват рискове от различно естество - злоупотреба от данни, дебнещи хакери и др. 

 338.49
Ключови думи: 1. умни градове 2. смарт инфраструктура 3. данни 4. злоупотреби 5. сигурност на данните 6. нови технологии 7. е-град 8. смарт услуги 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32668

- 333 -

 

Калинков, Константин.  Дунавският регион в контекста на новото райониране на Р. България - европейски изисквания / Константин Калинков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, 5-15. 

 332.14
Ключови думи: 1. райони за планиране 2. кохезия 3. децентрализация 4. самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32428

- 334 -

 

Николов, Георги.  Иновациите в регионите като стимул за интегрираните транспортни системи / Георги Николов, Радослав Костев, Захарий Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 45-52. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17634 

 332.1  + 338.47
Ключови думи: 1. иновации 2. регион 3. интелигентни транспортни системи (ИТС) 4. интермодален хъб 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32702

- 335 -

 

Щеголева, Н. Г.  Кибербезопасность в структуре функционирования Smart City / Н. Г. Щеголева, Т. Г. Мальсагов. // Пробл. теории и практики управл., 2019, N 5, 41-51. 

   Статията разглежда рисковете от дигиталните технологии на "интелигентните градове“ по отношение на осигуряването на сигурността на всички видове инфраструктура на Smart City. 

 338.49
Ключови думи: 1. градска икономика 2. инфраструктура 3. интелигентни градове 4. Smart City 5. умни градове 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32396

- 336 -

 

Щеголева, Н. Г.  Цифровые технологии в экономике и экологии "умных городов" / Н. Г. Щеголева, Т. Г. Мальсагов. // Пробл. теории и практики управл., 2019, N 3-4, 12-22. 

   Целта на тази статия е да оцени влиянието на цифровите технологии в „интелигентните градове“ върху традиционната икономика и екосистема. Разгледана се концепцията за Smart City - най-адекватна на същността на „умния град“; като се вземат предвид особеностите на дигиталната икономика и използването на цифрови технологии. 

 338.49
Ключови думи: 1. умна инфраструктура 2. умни градове 3. цифров град 4. цифрови технологии 5. Smart City 6. дигитални платформи 7. екосистеми 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32401

- 337 -

Цб П I 1042

Assenova, Kamelia.  What adds more to the economic growth in Danube region - foreign or local direct investment? / Kamelia Assenova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 109-113. 

1. Дунавски регион - икономически растеж 
 330.35(282.243.7)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. фактори на растежа 3. река Дунав 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 32851

- 338 -

Цб II 91783

Fare, Marie.  Sustainable territorial development and monetary subsidiarity / Marie Fare. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 202-223. 

1. Устойчиво териториално развитие 2. Парична политика 
 336.74  + 332.14
Ключови думи: 1. териториално развитие 2. устойчивост 3. парична политика 4. sustainability 5. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32593

Кооперации

- 339 -

Цб II 91818

Билев, Михаил.  Проблеми и възможности за развитие на земеделските кооперации в България / Михаил Билев. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 105-113. 

   Библиогр. в текста

1. Земеделски кооперации - преструктуриране - България 
 334.1  + 631/635
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. кооперации 4. интеграция 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Кооперации 
  

Сист. No: 32662

- 340 -

Цб II 91818

Емилова, Ирена.  За социалната роля на земеделските кооперации / Ирена Емилова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 486-490. 

1. Земеделски кооперации 
 334.6:63
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделски кооперации 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
  

Сист. No: 32874

- 341 -

Цб II 91818

Маринов, Мирослав.  Предизвикателствата пред земеделските кооперации в условията на засилена конкуренция / Мирослав Маринов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 507-512 с. : с табл.. 

1. Земеделски кооперации 
 334.6:63
Ключови думи: 1. земеделски кооперации 2. аренда 3. инвестиции 4. обработваема земя 5. добавки за деца 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Кооперации 
  

Сист. No: 32878

- 342 -

Цб II 91818

Николов, Емил.  Интегриране на корпоративната социална отговорност в земеделските кооперации / Емил Николов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 403-409. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Кооперации 
 005.35  + 334.4
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. земеделски кооперации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Кооперации 
  

Сист. No: 32862

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 343 -

 

Белчев, Валери.  Банки и финансови иновации - теоретични основи / Валери Белчев. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 92-104. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.1/ISA.2020.1.07.pdf 

 336
Ключови думи: 1. иновации 2. банки 3. теории 4. икономически цикъл 5. дигитална революция 6. социални разходи 7. печалба 8. регулации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32751

- 344 -

 

Богданова, Боряна.  Анализ на цикличните компоненти на борсовия индекс S&P 500 чрез трансформация с вълнички / Боряна Богданова, Божидар Недев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, 95-110. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17054 

 336.76
Ключови думи: 1. капиталови пазари 2. икономически кризи 3. циклични конпоненти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32463

- 345 -

 

Бонев, Живко.  Данъчни разлики / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 5, 2-5. 

 336.2
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32514

- 346 -

 

Борисов, Лъчезар Д.  Влияние на сливанията и поглъщанията върху ефективността на банките в България / Лъчезар Д. Борисов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, 66-85. 

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. сливания 3. банкова ефективност 4. поглъщания 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32605

- 347 -

Цб II 91823

Върбанова, Гергана.  Правни аспекти на търговията в криптовалута / Гергана Върбанова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 261-269. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 347.73  + 336.747.5.000.34
Ключови думи: 1. криптовалути 2. виртуални пари 3. биткойн 4. правно регулиране 5. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33011

- 348 -

 

Герунов, Антон.  Анализ и оценка на операционните рискове / Антон Герунов. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 2, 24-42. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/18068 

 336.71
Ключови думи: 1. операционен риск 2. управление 3. методи на управление 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32777

- 349 -

 

Главчев, Александър.  Надпреварата за въвеждане на криптовалута в банковия сектор е съвсем реална / Александър Главчев. // CIO, 2020, N 1, 42-43. 

   Проекти в публичния сектор задвижват интереса за възприемане на криптовалути като фиатни такива. 

 336.71
Ключови думи: 1. банков сектор 2. криптовалути 3. фиатни пари 4. блокчейн 5. клиринг 6. сетълмент 7. търговско финансиране 8. трансгранични плащания 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32641

- 350 -

 

Дамянова, Лилия.  Данъчни стимули за научноизследователската и развойна дейност в страните от ОИСР и ЕС / Лилия Дамянова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 2, 43-60. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/18069 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчен кредит 2. данъчни облекчения 3. ОИСР- организация за икономическо сътрудничество и развитие 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32808

- 351 -

Цб II 91823

Икономов, Ивайло.  Правни аспекти на клаузата за изкупуване при договора за лизинг / Ивайло Икономов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 289-298. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 336.77.000.34
Ключови думи: 1. лизинг 2. лизингови вноски 3. прехвърляне на собственост 4. клауза за изкупуване 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
  

Сист. No: 33017

- 352 -

Цб II 91823

Камджалов, Мирослав.  Правни аспекти при въвеждане на ислямските финанси в конвенционални банкови системи / Мирослав Камджалов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 270-278. 

   Ислямските финанси представляват значителен и непрекъснато нарастващ сегмент от пазара на финансови продукти не само в мюсюлманския свят. В глобален мащаб този тип финансови операции, подчинени на законите на шериата, се радват на топъл прием и в страни, домакини на големи финансови центрове. С оглед спецификата на ислямските финансови операции, при които кредитиращите институции вземат активно участие в търговската дейност на своите клиенти, е необходимо наличието на специална регулаторна рамка. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 336:297.000.34
Ключови думи: 1. ислямски финанси 2. банкови системи 3. правни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Право 
  

Сист. No: 33012

- 353 -

 

Кери, Скот.  Успехите и провалите на отвореното банкиране досега / Скот Кери. // CIO, 2020, N 1, 16-18. 

   Представители на пет от най-големите банки в Обединеното кралство разказват за своите победи и загуби от стартирането на регламента за отворено банкиране. 

 336.71
Ключови думи: 1. отворено банкиране 2. Великобритания 3. защита на данни 4. защитени приложни програмни интерфейси (APIs) 5. Директива на ЕС за платежни услуги (PSD2) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32631

- 354 -

Цб II 91823

Киречев, Дамян.  Организационни форми на предприятията от аграрния бизнес и влияние върху техните финанси / Дамян Киречев. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 185-197. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 338.43.003.2
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. агробизнес 3. финанси 4. аграрен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33003

- 355 -

 

Кирова, Силвия.  Европа и лидерство във финансовите иновации (финтех) / Силвия Кирова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 16-26. 

 336.76
Ключови думи: 1. финансови иновации 2. технологии 3. финтех 4. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32429

- 356 -

 

Куцаров, Илия.  Финансова интеграция и икономическа синхронизация (теоретичен анализ) / Илия Куцаров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 339-349. 

 336
Ключови думи: 1. финансова интеграция 2. дивергенция 3. бизнес цикъл 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32391

- 357 -

 

Мавров, Христо.  Разпределение на дохода: значение, форми и взаимовръзка / Христо Мавров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 325-337. 

 338.314
Ключови думи: 1. разпределение на доходите 2. доходно неравенство 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32389

- 358 -

Цб II 91823

Матеева, Юлиана.  Относно правния режим на виртуалните валути и борбата с прането на пари в Република България / Юлиана Матеева, Галина Ковачева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 327-337. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 343.3/.7.003.2
Ключови думи: 1. виртуални валути 2. пране на пари 3. регулация 4. превенция на изпиране на пари 5. право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33022

- 359 -

 

Минкова, Ганета.  Проблеми, възникващи в данъчното право като последица от извънредното положение / Ганета Минкова. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 2, 3-26. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. извънредна ситуация 2. данъчно облагане 3. публично управление 4. правна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32503

- 360 -

 

Момчилов, Бойчо.  Задължение за изготвяне на вътрешни правила за контрол и предтратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по закона за мерките срещу изпиране на пари / Бойчо Момчилов. // Актив, 2020, N 7-8, 36-40. 

 336.2
Ключови думи: 1. пране на пари 2. финансиране на тероризма 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32824

- 361 -

 

Мучакова, Марина.  Облагане на доходи от сделки с крипто валути / Марина Мучакова, Валентина Петрова, Любомир Михайлов. // Норма, 2020, N 1-2, 33-77. 

   Всеки вид сделка се третира от гледна точка на данъчното облагане по различен начин. За да може да се определи данъчното третиране на крипто валутите и в частност на биткойните, следва да може да се разграничат видовете сделки, които се сключват с тях, както и юридическият статут на лицето, което сключва тези сделки. Затова макар и да няма съвсем пряка връзка с темата за облагането на доходите от сделките с крипто валути, в настоящето изложение ще се разгледат въпроси като: Какво е крипто валута, Какви сделки могат да се сключват с крипто валути, Какво представляват добиването (копането), прехвърлянето (продажбата), държането като финансов актив (ходълване), С какви данъци се облагат и кога; Правят ли се удръжки за осигурителни вноски; Приложими ли са към сделките с крипто валути СИДДО. Доколкото крипто валутите са създадени с цел да заменят парите, ако ги разглеждаме в това им качество, с тях може да се сключват практически всички видове сделки в гражданския и търговския оборот. Няма да се спираме на този техен аспект в тази статия. Ще ги разгледаме единствено като предмет на сделка, а не като средства за сключване на сделки. 

1. Финансово право 2. Данъчно право 
 347.73
Ключови думи: 1. финансово право 2. данъчно право 3. облагане на доходите 4. криптовалути 5. биткойн 6. сделки 7. счетоводно отчитане 8. ходълване (HODL) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32734

- 362 -

 

Нейчев, Николай.  НАПрежение с отчитане на плащанията / Николай Нейчев. // Мениджър, 2020, N 1 (255) / януари - февруари 2020, 70-71. 

 336.2
Ключови думи: 1. НАП 2. отчитане на продажби 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32521

- 363 -

 

Нинов, Димитър.  Основни характеристики на данъчната политика в България и тяхната относително самостоятелна роля за високото равнище на бедността и незадоволителния икономически растеж / Димитър Нинов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, 125-140. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17056 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчна политика 2. равнище на бедност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32466

- 364 -

Цб II 91823

Панова, Надежда.  Проблеми при приложението на чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 195 от ЗКПО / Надежда Панова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 384-392. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 341.17  + 347.73
Ключови думи: 1. данък при източника 2. право на Европейския съюз 3. СИДДО 4. данъчно право 5. лихва 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33031

- 365 -

 

Панчев, Васил.  Банките в новото десетилетие - споделена икономика, сливания и хиперсегментиране / Васил Панчев. // CIO, 2020, N 1, 24-28. 

   (интервю)

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. информационни технологии 3. финансов сектор 4. банкови информационни системи 5. големи данни 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32634

- 366 -

Цб П I 1042

Панчева, Станислава.  Данъкът върху добавената стойност при внос на стоки - данъчни и счетоводни аспекти / Станислава Панчева. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 79-84. 

1. ДДС - внос на стоки - счетоводни аспекти 
 336.226.003.3
Ключови думи: 1. данъци 2. счетоводство 3. внос 4. данък върху добавена стойност (ДДС) 5. външнотърговски сделки 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32845

- 367 -

 

Пиронев, Светослав.  Исторически бележки върху проблема относно вземането на лихва / Светослав Пиронев. // Правна мисъл, LXI, 2020, N 1, 3-20. 

 336.01
Ключови думи: 1. лихва 2. исторически сведения 3. вземане на лихва 4. концепции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32438

- 368 -

 

Рангелов, Евгени.  Запис на заповед / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 5, 49-52. 

   Запис на заповед - ценна книга, писмено обещание за бедусловно плащане. 

 336
Ключови думи: 1. запис на заповед 2. Търговски закон (ТЗ) 3. менителница 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32587

- 369 -

 

Рангелов, Евгени.  Ваучери за конкретна цел (ВКЦ) - същност, функции, счетоводно отчитане, данъчно третиране по ДДС / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 7-8, 8-11. 

 336.2
Ключови думи: 1. ваучери 2. същност 3. функции 4. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32813

- 370 -

 

Станкулов, Цветан.  Документалната обоснованост на стопанските операции в контекста на счетоводството, търговското и данъчното законодателство / Цветан Станкулов. // Актив, 2020, N 5, 25-31. 

 657  + 336.2
Ключови думи: 1. стопански операции 2. счетоводно третиране 3. данъчно третиране 4. документооборот 5. Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) 6. Закон за счетоводството (ЗСч) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32582

- 371 -

 

Станкулов, Цветан.  Особености при облагане доходите, придобити от еднолични търговци и физически лица, по реда на ЗКПО / Цветан Станкулов. // Актив, 2020, N 7-8, 27-33. 

 336.2
Ключови думи: 1. доходи на физически лица 2. облагане на доходите 3. данъчни времеви разлики 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32820

- 372 -

 

Статева, Йорданка.  Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари / Йорданка Статева, Силвия Кирова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 14 - 28. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17632 

 336
Ключови думи: 1. финансови пазари 2. регулиране 3. банков сектор 4. финансови деривати 5. алтернативно финансиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32700

- 373 -

 

Стойков, Стоян.  Акцизни престъпления - проблеми при определяне на обекта / Стоян Стойков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, 86-94. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17053 

 336.2  + 343
Ключови думи: 1. акциз 2. данъци 3. бандерол 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
  

Сист. No: 32460

- 374 -

Цб II 91823

Стоянова, Петя.  Видове такси и комисионни, събирани от банките при сключен договор за потребителски кредит / Петя Стоянова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 209-219. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 336.71.000.34
Ключови думи: 1. банков кредит 2. договор за потребителски кредит 3. такси 4. комисионни 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
  

Сист. No: 33006

- 375 -

 

Събев, Васил.  Банкова компютризация : От проблем Y2K до предизвикателствата през 2020 у нас / Васил Събев. // CIO, 2020, N 1, 30-35. 

 336.07  + 004.2
Ключови думи: 1. банков сектор 2. банкови информационни системи 3. ИТ технологии 4. дистрибутивни канали 5. интернет банкиране 6. центрове за данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32636

- 376 -

 

Христова-Балканска, Искра.  Европейските банки след суверенната дългова криза: Стабилност, регулации и предизвикателства / Искра Христова-Балканска. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, 3-35. 

 336.71
Ключови думи: 1. европейски банки 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. дългова криза 4. преструктуриране 5. банкови баланси 6. Европейска централна банка (ЕЦБ) 7. стрес-тестове 8. европейска банкова система 9. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32603

- 377 -

 

Щеголева, Н. Г.  Международный опыт финансового мониторинга (на примере ЕС, Сша, Канады, Японии и китая): основные модели и глобальные тренды / Н. Г. Щеголева, Р. Г. Мальсагова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 4, 32-42. 

   Статията е посветена на съвременния международен опит на водещите световни държави в развитието на финансовия мониторинг. Открояват се два основни модела на съвременната система за финансов мониторинг - реактивен и превантивен. 

 336
Ключови думи: 1. финансов надзор 2. сива икономика 3. пране на пари 4. финансиране на тероризма 5. международен тероризъм 6. трансгранични операции 7. ЕС 8. САЩ 9. Канада 10. Япония 11. Китай 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32917

- 378 -

Цб II 91783

.  Monetary plurality in economic theory / Jerome Blanc et al.. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 18-47. 

1. Парична политика 2. Икономически теории 
 336.74  + 330.8
Ключови думи: 1. парична политика 2. монетарна система 3. икономически теории 4. monetary system 5. monetary policy 6. economic theory 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32559

- 379 -

Цб II 91783

Blanc, Jerome.  Making sense of the plurality of money : A Polanyian attempt / Jerome Blanc. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 48-66. 

1. Парична политика 
 336.74
Ключови думи: 1. пари 2. парична политика 3. монетарна система 4. monetary system 5. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32561

- 380 -

Цб II 91783

Fare, Marie.  Sustainable territorial development and monetary subsidiarity / Marie Fare. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 202-223. 

1. Устойчиво териториално развитие 2. Парична политика 
 336.74  + 332.14
Ключови думи: 1. териториално развитие 2. устойчивост 3. парична политика 4. sustainability 5. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32593

- 381 -

Цб II 91783

Gomez, Georgina M.  The monetary system as an evolutionary construct / Georgina M. Gomez. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 2019, 1-17. 

1. Парична политика 
 336.74
Ключови думи: 1. парична политика 2. монетарна система 3. monetary system 4. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32557

- 382 -

Цб II 91783

Gomez, Georgina M.  How does monetary plurality work at the local level? : The division of labour among currencies in Argentina (1998-2005) / Georgina M. Gomez. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 67-83. 

1. Парична политика 2. Разделение на труда - Аржентина 
 336.74(82)
Ключови думи: 1. парична политика 2. монетарна система 3. разделение на труда 4. валута 5. monetary system 6. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Аржентина 
  

Сист. No: 32562

- 383 -

Цб II 91783

Gomez, Georgina M.  The pervasiveness of monetary plurality in economic crisis and wars / Georgina M. Gomez, Wilko von Prittwitz. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 123-152 p. : with fig.. 

1. Парична политика 2. Икономическа криза 
 336.74
Ключови думи: 1. парична политика 2. монетарна система 3. икономическа криза 4. monetary system 5. monetary policy 6. economic crisis 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32570

- 384 -

Цб II 91783

Gomez, Georgina M.  For the policy maker : When and how is monetary plurality an option? / Georgina M. Gomez. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 275-289. 

1. Парична политика 
 336.74
Ключови думи: 1. парична политика 2. монетарна система 3. monetary system 4. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32597

- 385 -

Цб II 91783

Kobayashi, Shigeto.  Relationship between people's money consciousness and circulation of community currency / Shigeto Kobayashi et al.. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 224-242 p. : with fig., tabl.. 

1. Парична политика 
 336.74
Ключови думи: 1. пари 2. парична политика 3. валута 4. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32595

- 386 -

Цб II 91783

Kuroda, Akinobu.  Famine of cash : Why have local monies remained popular throughout human history? / Akinobu Kuroda. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 114-122 p. : with tabl.. 

1. Пари 2. Пари - история 
 336.74
Ключови думи: 1. пари 2. парична политика 3. монетарна система 4. monetary system 5. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32567

- 387 -

Цб II 91783

Mikami, Masahiro.  Gaming simulation using electronic community currencies : Behavioural analysis of self-versus-community consciousness / Masahiro Mikami, Makoto Nishibe. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 243-274 p. : with fig., tabl.. 

1. Електронни плащания 
 336.747.5
Ключови думи: 1. електронни пари 2. електронна валута 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32596

- 388 -

Цб II 91783

Miyazaki, Yoshihisa.  Community currency and sustainable development in hilly and mountainous areas : A case study of forest volunteer activities in Japan / Yoshihisa Miyazaki, Ken-ichi Kurita. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 188-201 p. : with fig., tabl.. 

1. Икономика и околна среда - устойчиво развитие 2. Япония - регионална икономика 3. Планински райони - Япония 
 336.74(520)  + 502:338(520)
Ключови думи: 1. валута 2. планински райони 3. устойчиво развитие 4. sustainable development 5. mountainous areas 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Япония 
  

Сист. No: 32590

- 389 -

Цб II 91783

Theret, Bruno.  Monetary federalism as a concept and its empirical underpinnings in Argentina's monetary history / Bruno Theret. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 84-113 p. : with fig.. 

1. Парична история - Аржентина 
 336.74.000.93(82)
Ключови думи: 1. парична история 2. парична политика 3. монетарна система 4. monetary system 5. monetary history 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Аржентина 
  

Сист. No: 32565

- 390 -

Цб II 91783

Theret, Bruno.  Birth, life and death of a provincial complementary currency from Tucuman, Argentina (1985-2003) / Bruno Theret. // Monetary Plurality in Local, Regional and Global Economies / Ed. by Georgina M. Gomez. - London etc. : Routledge, 153-187 p. : with fig., tabl., graf.. 

1. Парична политика 
 336.74(82)
Ключови думи: 1. парична политика 2. монетарна система 3. валута 4. monetary system 5. monetary policy 6. economic crisis 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Аржентина 
  

Сист. No: 32588

- 391 -

Цб П I 1042

Tsonkova, Vanya Dencheva.  The Impact of COVID-19 on the Sustainable Debt Market / Vanya Dencheva Tsonkova, Ваня Денчева Цонкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 99-105. 

   Прев.загл.: Въздействие на КОВИД-19 върху дълговия пазар за устойчиво развитие

 336
Ключови думи: 1. COVID-19 2. устойчиви финанси 3. пандемия 4. дългов пазар 5. зелени облигации 6. social bonds 7. green bonds 8. debt market 9. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33794

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 392 -

 

Александрова, Недялка.  Две концепции за счетоводна предпазливост в Европейския съюз / Недялка Александрова. // Вътрешен одитор, 2020, N 1, 21-26. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводен консерватизъм 2. финансова отчетност 3. ЕС 4. Директива 2013/34/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32948

- 393 -

Цб II 91823

Александрова, Недялка.  Проучване на нагласите сред счетоводителите за ползване на юридически консултации / Недялка Александрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 175-184. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 657.000.34
Ключови думи: 1. счетоводство 2. право 3. юридически консултации 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33001

- 394 -

Цб II 91818

Атанасов, Атанас.  Земеделският счетоводен отчет като необходима база от данни за целите на системата за земеделска счетоводна информация / Атанас Атанасов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 200-207. 

1. Счетоводство - земеделски сектор 
 657.2  + 338.43
Ключови думи: 1. счетоводни отчети 2. счетоводна система 3. счетоводна информация 4. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32799

- 395 -

 

Башева, Снежана.  Концептуални основи на счетоводната теория - счетоводни правила / Снежана Башева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 97-107. 

   
   https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/9_Basheva_ISA_br3_2019.pdfhttps://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/9_Basheva_ISA_br3_2019.pdf 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводна теория 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32439

- 396 -

 

Бонев, Живко.  Показатели на финансовия анализ на предприятието / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 2, 2-7. 

 657
Ключови думи: 1. финансов анализ 2. финансово състояние 3. ниво на печалба 4. финансова независимост 5. задлъжнялост 6. платежоспособност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32418

- 397 -

 

Бонев, Живко.  Привлеченият капитал (същност, видове, ползване и отчитане) / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 3, 2-4. 

 657
Ключови думи: 1. капитал 2. привлечен капитал 3. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32489

- 398 -

 

Бонев, Живко.  Отчет за собствения капитал (същност, съдържание, анализ) / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 7-8, 2--7. 

 657
Ключови думи: 1. капитал 2. същност 3. динамика 4. собствен капитал 5. структурен анализ 6. счетоводно третиране 7. счетоводен баланс 8. отчет за собствен капитал 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32810

- 399 -

 

Брезоева, Бойка.  Определяне на срока на лизинговия договор според МСФО 16 Лизинг / Бойка Брезоева. // Актив, 2020, N 3, 5-9. 

 657.1
Ключови думи: 1. лизингов договор 2. МСФО 16 - Лизинг 3. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32493

- 400 -

 

Брезоева, Бойка.  Отстъпки за наем в условията на COVID-19 / Бойка Брезоева. // Актив, 2020, N 7-8, 12-16. 

 657.1
Ключови думи: 1. отстъпки 2. наеми 3. COVID-19 4. лизингови договори 5. МСФО 16 - Лизинг 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32815

- 401 -

 

Василева, Валентина.  Специфични въпроси по ЗДДС при прекратяване на договори за наем / Валентина Василева. // Актив, 2020, N 7-8, 17-20. 

 174.7  + 657
Ключови думи: 1. договор за наем 2. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 3. прекратяване на договор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32817

- 402 -

 

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на предоставените от бюджетните организации дълготлайни активи при условията на финансов лизинг / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 2, 11-13. 

 657
Ключови думи: 1. бюджетни предприятия 2. дълготрайни активи 3. Национални счетоводни стандарти (НСС) 4. финансов лизинг 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32423

- 403 -

 

Вечев, Венцислав.  Провизиране на вземания и задържения в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 5, 6-9. 

 657
Ключови думи: 1. бюджетни организации 2. провизиране на вземания 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32571

- 404 -

Цб II 91818

Вечев, Венцислав.  Особености при оценяването на предоставените обезпечения от земеделските производители в България / Венцислав Вечев. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 228-234. 

 657.6
Ключови думи: 1. задбалансово отчитане 2. ипотека 3. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32803

- 405 -

Цб II 91818

Димитрова, Иванка.  Специфични особености при калкулирането и оценката на земеделската продукция / Иванка Димитрова, Диана Янкова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 208-215. 

1. Земеделска продукция - калкулация - счетоводни стандарти 
 338.43  + 657.1
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделска продукция 3. разходи 4. калкулиране 5. оценяване 6. справедлива стойност 7. приходи 8. разходи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32800

- 406 -

 

Душанов, Иван.  Счетоводство на малкото предприятие / Иван Душанов. // Български счетоводител, 1996, N 12, 12-14; 1997, № 2, 3-10. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство на предприятието 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. Национални счетоводни стандарти (НСС) 4. СС 32 5. едноличен търговец 6. отчитане на разходите 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33052

- 407 -

Цб П I 1042

Иванова, Росица.  Анализ на рентабилността на постоянния капитал / Росица Иванова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 39-44. 

   Прев.загл.: Analysis of permanent capital rate of return

1. Производствен капитал - рентабилност - анализ 
 330.13.003.3
Ключови думи: 1. постоянен капитал 2. възвръщаемост 3. собствен капитал 4. инвестиран капитал 5. анализ 6. методология 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32809

- 408 -

Цб П I 1042

Иванова, Росица.  Една методика за анализ на рентабилността на база разходи за жив труд на промишленото предприятие / Росица Иванова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 40  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 63-69. 

   Прев.загл.: A Methodology for analysis of labor cost-based rate of return of the industrial enterprise

1. Промишлени предприятия - рентабилност, анализ 
 65.011.003.3
Ключови думи: 1. рентабилност 2. производствени ресурси 3. разходи за жив труд 4. модели за анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32869

- 409 -

 

Иванова, Росица.  Новият МСФО 16 "Лизинги" и корпоративното управление на предприятието / Росица Иванова. // Вътрешен одитор, 2020, N 1, 27-40. 

 657
Ключови думи: 1. оперативен лизинг 2. счетоводно отчитане 3. МСФО 16 - Лизинг 4. анализ 5. оценка 6. управление 7. бизнес индикатори 8. МСС 40 - Инвестиционни имоти 9. МСС 17 10. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения 11. МСС 38 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32955

- 410 -

Цб П I 1042

Иванова, Росица.  Паричните потоци на предприятието в условия на криза (методология и методика за анализ) / Росица Иванова, Rositsa Ivanova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 147-153. 

   Прев.загл.: Entity`s cash flows under the conditions of crisis (methodology and methods for analysis)

 657.3
Ключови думи: 1. парични потоци 2. оперативна дейност 3. финансова дейност 4. инвестиционна дейност 5. методология 6. анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34013

- 411 -

Цб II 91818

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на квоти за емисии на парникови газове / Галя Иванова-Кузманова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 216-221. 

1. Счетоводство 
 657.1
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. дълготрайни нематериални активи (ДНМА) 3. парникови газове 4. счетоводни стандарти 5. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32801

- 412 -

Цб П I 1042

Йорданова-Динова, Петя.  Управленско отчитане на екологичните разходи / Петя Йорданова-Динова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 203-208. 

   Прев.загл.: Environmental management accounting of the environmental costs

 657.6
Ключови думи: 1. управленско екологично счетоводство 2. екологични разходи 3. екоефективност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Екология 
  

Сист. No: 34023

- 413 -

Цб П I 1042

Йосифова, Десислава.  Проекции на съвременното екологично счетоводство на международно, национално и корпоративно равнище / Десислава Йосифова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 167-173. 

   Прев.загл.: Projections of modern environmental accounting at the international, national and corporate level

 657
Ключови думи: 1. КРМСФО 3 2. екологично счетоводство 3. околна среда 4. ISAR 5. МСС 37 6. МСС (Международни счетоводни стандарти) 7. МСФО 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Екология 
  

Сист. No: 34019

- 414 -

 

Камбурова, Лиляна.  Развитие на практиките при изготвяне на консолидирани финансови отчети / Лиляна Камбурова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 123-133. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17641 

 657
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. МСФО 3. консолидирани финансови отчети (КФО) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32762

- 415 -

Цб II 91819

Касабова, Стела.  Извадковият метод при планиране и провеждане на одитни процедури / Стела Касабова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 85-90 с. : с 1 фиг.. 

   Библиогр. в тескта

1. Одит 
 657.6
Ключови думи: 1. извадков метод 2. одит 3. одитни процедури 4. одитна извадка 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32542

- 416 -

Цб II 91818

Крумова, Диана.  Въпроси на компютърното счетоводство в селскостопанските предприятия / Диана Крумова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 222-228. 

1. Счетоводство 2. Селско стопанство 
 657.2  + 338.43
Ключови думи: 1. счетоводство 2. селскостопански предприятия 3. автоматизирано счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32802

- 417 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Предизвикателства пред независимия финансов одит на консолидирани финансови отчети / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 59-65. 

   Прев.загл.: Challenges in independent financial audit of consolidated financial statements faces

1. Консолидирани финансови отчети 
 657.6
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. дипломирани експерт-счетоводители 3. регистрирани одитори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32811

- 418 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти от застрахователите / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 40  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 79-84. 

   Прев.загл.: Application of IFRS 9 Financial Instruments by Insurers

1. МСФО 9 Финансови инструменти 
 368.02.003.3
Ключови думи: 1. МСФО 2. застраховане 3. финансови инструменти 4. кредитен риск 5. очаквана кредитна загуба 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32875

- 419 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Счетоводната политика на застрахователите в условията на криза / Мая Янкова Начкова, Maia Iankova Natchkova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 151-156. 

   Прев.загл.: Accounting Policy of Insurers in Crisis Conditions

 368.02.003.3
Ключови думи: 1. счетоводна политика 2. счетоводна отчетност 3. застрахователи 4. кризи 5. accounting policy 6. insurers 7. crisis 8. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33799

- 420 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Формиране на одиторско мнение за нефинансовата информация във финансовите отчети на предприятията в условията на криза / Мая Янкова Начкова, Maia Iankova Natchkova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 161-166. 

   Прев.загл.: Forming an audit opinion on the non-financial information in the entities` financial statements under the conditions of crisis

 657.6
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. дипломирани експерт-счетоводители 3. регистрирани одитори 4. финансови отчети 5. нефинансова информация 6. криза 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34016

- 421 -

Цб П I 1042

Орешкова, Христина.  Държавни дарения и държавни помощи: признаване, оценяване и оповестяване. Подходи за представяне във финансовите отчети с общо предназначение в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане / Христина Орешкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 40  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 85-95. 

   Прев.загл.: Government grants and government assistance: recognition, assessment and disclosure. Approaches to the presentation in the financial statements of general purpose under the international financial reporting standards

1. Държавни дарения и помощи - признаване, оценяване, оповестяване 
 657(083.74)
Ключови думи: 1. безвъзмездни държавни средства 2. правителствени дарения 3. държавна помощ 4. МСФО 5. Съвет за международни счетоводни стандарти (СМСС) 6. Съвет по финансово-счетоводни стандарти на САЩ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 32882

- 422 -

Цб П I 1042

Панчева, Станислава.  Данъкът върху добавената стойност при внос на стоки - данъчни и счетоводни аспекти / Станислава Панчева. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 79-84. 

1. ДДС - внос на стоки - счетоводни аспекти 
 336.226.003.3
Ключови думи: 1. данъци 2. счетоводство 3. внос 4. данък върху добавена стойност (ДДС) 5. външнотърговски сделки 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32845

- 423 -

Цб П I 1042

Панчева, Станислава.  Модел за счетоводно отчитане на сделките за внос на стоки / Станислава Панчева. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 91-97. 

   Прев.загл.: Model for accounting of import transactions

1. Стоки - внос - счетоводство 
 339.56.003.3
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. внос на стоки 3. търговия 4. външнотърговски сделки 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32848

- 424 -

Цб П I 1042

Панчева, Станислава.  Международните търговски сделки през призмата на счетоводството / Станислава Панчева. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 141-146. 

   Прев.загл.: International trade transactions through the prism of accounting

 339.5.003.3
Ключови думи: 1. външнотърговски сделки 2. счетоводство 3. търговия 4. сделки 5. международни търговски отношения 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34010

- 425 -

 

Патерсън, Джеймс.  Коронавирус: бизнесът вече не е обичайният...Това също се отнася за вътрешния одит / Джеймс Патерсън. // Вътрешен одитор, 2020, N 1, 3-6. 

 657.6
Ключови думи: 1. коронавирус 2. вътрешен одит 3. управление на риска 4. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32944

- 426 -

 

Рангелов, Евгени.  Договор за цесия. Същност, правна уредба, счетоводно отчитане и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 3, 52-55. 

   

 657.1
Ключови думи: 1. цесия 2. договор за цесия 3. правна уредба 4. счетоводни аспекти 5. данъчни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 24279

- 427 -

 

Рангелов, Евгени.  Кредитно известие: същност, приложимост и счетоводно отчитане / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 2, 8-10. 

 657
Ключови думи: 1. кредитно известие 2. данъчно третиране 3. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32420

- 428 -

 

Савова, Камелия.  Проф. Димитър Добрев - за принципната основа на счетоводството / Камелия Савова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 108-116. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/16304 

 657  + 92 Добрев, Димитър
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводен баланс 3. капитал 4. счетоводни сметки 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32441

- 429 -

Цб П I 1042

Станева, Валентина.  Възможности за прилагане на промяна в счетоводни приблизителни оценки при инвестиционните имоти / Валентина Станева. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 67-73. 

   Прев.загл.: Opportunities to apply change in accounting estimates in investment property

1. Предприятия - приходи, инвестиционни имоти 
 657
Ключови думи: 1. инвестиционни имоти 2. счетоводна приблизителна оценка 3. промяна 4. приходи 5. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения 6. МСФО 16 - Лизинг 7. СС/МСС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32814

- 430 -

 

Станкулов, Цветан.  Документалната обоснованост на стопанските операции в контекста на счетоводството, търговското и данъчното законодателство / Цветан Станкулов. // Актив, 2020, N 5, 25-31. 

 657  + 336.2
Ключови думи: 1. стопански операции 2. счетоводно третиране 3. данъчно третиране 4. документооборот 5. Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) 6. Закон за счетоводството (ЗСч) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32582

- 431 -

 

Станчева-Тодорова, Елеонора.  Новият Международен стандарт за финансово отчитане 17 и предизвикателствата пред застрахователните компании / Елеонора Станчева-Тодорова, Надя Велинова-Соколова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 2, 118-126. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/18075 

 657  + 368
Ключови думи: 1. МСФО 17 - Застрахователни договори 2. застрахователни договори 3. счетоводно отчитане 4. риск 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32859

- 432 -

Цб II 91819

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ за управление в балансирана система от показатели / Марко Тимчев. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 91-101 с. : с фиг.. 

1. Управление на проекти - счетоводен анализ 2. Стопански счетоводен анализ - функция на управлението 
 657.1  + 005.8
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводен анализ 3. балансирана система от показатели (BSC) 4. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
  

Сист. No: 32545

- 433 -

Цб П I 1042

Boyanov, Borislav.  Barter of corporate assets as a prevention of insolvency in times of economic shocks (аccounting aspects) / Borislav Boyanov. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 40  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 117-125. 

1. Корпоративни активи - бартер - счетоводни аспекти 
 334.784.003.3
Ключови думи: 1. barter 2. noncurrent assets 3. financial reporting 4. accounting standards 5. нетекущи активи 6. barter exchange 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32883

- 434 -

Цб П I 1042

Georgiev, Galin Dragomirov.  Accounting Approach for Assessment of the Effectiveness of the Retail Company / Galin Dragomirov Georgiev. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 85-89. 

1. Търговия на дребно 
 339.37.003.3
Ключови думи: 1. търговия на дребно 2. управление 3. ефективност 4. счетоводен анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32846

- 435 -

Цб П I 1042

Oreshkova, Hristina.  Capitalization of Borrowing Costs : The Philosophy of the International Financial Reporting Standards Compared to the Generally Accepted Accounting Principles of the United States / Hristina Oreshkova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 23-31. 

1. Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) - САЩ 
 657(083.74)
Ключови думи: 1. МСФО 2. заеми 3. капитализиране на доходите 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 32807

- 436 -

Цб П I 1042

Petrova, Diana.  Possibilities for Improvements in the Organization of the System for Analytical Accounting of Re-export Transactions / Diana Petrova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 75-78. 

 657.6
Ключови думи: 1. аналитично отчитане 2. транзакции 3. реекспорт 4. счетоводна информация 5. анализ 6. re-export transactions 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32822

- 437 -

Цб П I 1042

Petrova, Diana Dimitrova.  Analysis of Foreign Trade Activity of Bulgarian Enterprises in Modern Conditions of Globalization - Contemporary Requirements and Accounting Information Provision / Diana Dimitrova Petrova, Диана Димитрова Петрова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 157-162. 

 657
Ключови думи: 1. foreign trade activity 2. accounting information 3. globalization 4. счетоводна информация 5. български предприятия 6. външнотърговска дейност 7. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33800

- 438 -

Цб П I 1042

Todorov, Lyubomir.  Value-based management and business analysis - opportunities and tasks / Lyubomir Todorov. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 17-22. 

 657.92
Ключови думи: 1. Value Based Management 2. business analysis 3. cash flows 4. cost of capital 5. бизнес анализ 6. бизнес мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32805

Управление

- 439 -

Цб II 91818

Алексиева, Десислава.  Интереси в управлението / Десислава Алексиева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 417-422 с. : с 1 фиг.. 

1. Управление на организацията 
 005.7
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. екологизация 3. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32865

- 440 -

Цб II 91819

Атанасова, Милена.  Ролята на координатора в проектния екип / Милена Атанасова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 139-142 с. : с фиг.. 

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. екипи 4. координация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32554

- 441 -

Цб II 91818

Блажева, Виолета.  Кризите в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 70-75 с. : 1л. табл.. 

1. Аграрен сектор - криза - риск 2. Управление на риска 
 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. държавни помощи 3. застраховане 4. кризи 5. рискове 6. природни бедствия 7. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 32615

- 442 -

Цб II 91819

Богданова, Маргарита.  Традиционно vs гъвкаво управление на проекти / Маргарита Богданова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 7-16. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. Agile методология 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32530

- 443 -

Цб П I 1042

Борисов, Борислав.  Интегриране на стратегическото и бизнес планиране в организациите / Борислав Борисов. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 40  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 49-55. 

   Прев.загл.: Integration of Strategic and Business Planning in Organizations

1. Управление на организацията - планиране 
 005.7
Ключови думи: 1. бизнес планиране 2. стратегическо планиране 3. интеграция 4. бизнес риск 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32861

- 444 -

Цб II 91819

Господинов, Юлиян.  Проектите - същност и логика : (Практико-приложни аспекти) / Юлиян Господинов. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 102-110. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. целеви групи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32547

- 445 -

Цб II 91818

Димитров, Георги.  Приложение на методите за бизнес прогнозиране в аграрния сектор / Георги Димитров. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 317-329 с. : с фиг., 1 табл.. 

1. Бизнес прогнозиране - агросектор 
 338.43  + 65.011.1
Ключови думи: 1. бизнес политика 2. прогнозиране 3. цени 4. селско стопанство 5. аграрен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 32849

- 446 -

Цб П I 1042

Иванова, Росица.  Една методика за анализ на рентабилността на база разходи за жив труд на промишленото предприятие / Росица Иванова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 40  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 63-69. 

   Прев.загл.: A Methodology for analysis of labor cost-based rate of return of the industrial enterprise

1. Промишлени предприятия - рентабилност, анализ 
 65.011.003.3
Ключови думи: 1. рентабилност 2. производствени ресурси 3. разходи за жив труд 4. модели за анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32869

- 447 -

Цб II 91819

Йорданов, Андрей.  Гъвкаво управление на проекти в IT сектора / Андрей Йорданов. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 120-126. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 2. Информационни технологии - бизнес 
 005.8  + 004
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. IT сектор 4. Agile методология 5. Agile Management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32550

- 448 -

 

Йорданова, Даниела.  За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите / Даниела Йорданова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 134-144. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17642 

 005.7
Ключови думи: 1. компетенции 2. кризисен мениджмънт 3. бизнес организации 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32763

- 449 -

 

Керемедчиев, Симеон.  Следващият връх / Симеон Керемедчиев. // Мениджър, 2020, N 2 (256) февруари - март, 63-68. 

   Рекорден брой изпълнителни директори по света напуснаха компаниите си през последните 12 месеца. Някои бяха принудени, други просто бяха смели. 42 е новото 20: Средната възраст на основателите на нови бизнес проекти, включително на най-успешните стартъпи, расте. Защо изпълнителните директори избират предприемачеството: разговори с Методи Георгиев, Светла Лесова и Снежана Семова. 

 658
Ключови думи: 1. предприемачество 2. бизнес лидери 3. CEO (Chief Executive Officer) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32544

- 450 -

 

Кодякова, Дина.  Автономизация как один из методов гибкого управления в менеджменте / Дина Николаевна Кодякова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 3, 120-128. 

   Статията е посветена на автономността на организационните звена като един от гъвкавите подходи в управлението, използвани за повишаване на организационната ефективност в динамична среда. 

 005.342
Ключови думи: 1. автоматизация 2. бизнес процеси 3. нематериални активи 4. управленски иновации 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32478

- 451 -

 

Косорукова, Ольга Дмитриевна.  Финансовые и нефинансовые показатели как факторы формирования стоимости бизнеса: анализ и классификация / Ольга Дмитриевна Косорукова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 3, 129-141. 

   Статията разглежда финансови и нефинансови, както и фундаментални и не фундаментални показатели за дейността на организацията по отношение на тяхното влияние върху формирането на бизнес стойност. 

 005.3
Ключови думи: 1. стойност на компаниите 2. финансови показатели 3. фундаментални показатели 4. стойност на бизнеса 5. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32479

- 452 -

 

Луис, Бос.  Единствената константа в бизнеса е промяната / Бос Луис. // CIO, 2020, N 2, 95-97. 

   Управлението на организационните промени е твърде важно за онези, които отговарят за извършването на реорганизациите, каквито са всички мениджъри във всички компании. 

 005.3
Ключови думи: 1. управление на промените 2. организационни промени 3. ИТ сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32697

- 453 -

Цб II 91819

Любчева, Маруся.  Гъвкаво управление на взаимодействието между бизнеса и образованието / Маруся Любчева. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 59-68 с. : с 1 фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Гъвкаво управление - бизнес, образование 
 005.9  + 37.014
Ключови думи: 1. образование 2. управление на проекти 3. образователни програми 4. наука 5. бизнес среда 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Образование 
  

Сист. No: 32537

- 454 -

Цб II 91801

Манев, Евгени.  Зони и нива н асигурност - хипотези / Евгени Манев. // Четвъртата промишлена революция и Балканите : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Худ. Олга Паскалева; Коректор Стела Зидаров  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, 7-13. 

   Статията е част от изследванията в обхвата и развитието на "Общата теория за сигурността на организацията". 

1. Сигурност на организацията - дефиниция, роля, функции 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. сигурност 2. теория 3. граници 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32688

- 455 -

Цб II 91818

Маринов, Иван.  Устойчиво развитие на селското стопанство в България чрез имплементирае на корпоративната социална отговорност / Иван Маринов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 410-416. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Селско стопанство - устойчиво развитие 
 005.35  + 338.43
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. устойчиво развитие 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32864

- 456 -

 

Масленникова, Ю. Л.  Принятие управленческих решений о развитии цифрового производства на основе когнитивного подхода / Ю. Л. Масленникова. // Пробл. теории и практики управл., 2019, N 3-4, 74-79. 

   Статията обсъжда концепциите за дигитална трансформация на икономиката и производството, повдига проблема за връзката на технологията, икономиката и обществото в рамките на дигиталната трансформация. 

   Прев.загл.: Вземане на управленски решения за развитието на дигитална продукция въз основа на когнитивен подход

 005.342
Ключови думи: 1. управленски решения 2. цифрова икономика 3. когнитивен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32403

- 457 -

Цб II 91818

Николов, Емил.  Интегриране на корпоративната социална отговорност в земеделските кооперации / Емил Николов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 403-409. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Кооперации 
 005.35  + 334.4
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. земеделски кооперации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Кооперации 
  

Сист. No: 32862

- 458 -

Цб II 91818

Охрименко, Сергей.  Информационно осигуряване на процесите по управление на извънредни ситуации / Сергей Охрименко, Агоп Саркисян, Сергей Пянковский. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 347-353 с. : с табл. 1 фиг.. 

   В доклада са анализирани статистически данни, които характеризират количествени данни за извънредни ситуации с техногенен, природен и биологогично-социален характер. 

1. Извънредни ситуации - управление 2. Информационни системи - управление на риска - селско стопанство 
 005.52:005.334  + 004.056  + 338.43
Ключови думи: 1. извънредна ситуация 2. вземане на решения 3. управление на риска 4. защита на информацията 5. информационни системи 6. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32852

- 459 -

Цб II 91819

Парашкевова, Евелина.  Особености в приложението на методологията Agile при управление на проекти / Евелина Парашкевова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 30-47 с. : с фиг., табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. Agile Management 4. Agile методология 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32534

- 460 -

 

Попов, Е. В.  Особенности контроля специалистов в управлении ресурсами наукоемкого предприятия / Е. В. Попов, Т. В. Аксенова. // Пробл. теории и практики управл., 2019, N 9, 6-30. 

   Ресурсите на предприятие, базирано на знания, са ограничени. Сложността на процесите на разработване и производство на високотехнологични продукти изисква засилен контрол. От друга страна, контролът намалява инициативността и личната отговорност на специалистите. Основно за управлението на специализираните ресурси според авторите на статията е противоречието между предприятието (като холистична организация) и специалистите (като носители на знания и компетенции). 

 005.32
Ключови думи: 1. ИТ сектор 2. ИТ специалисти 3. компетентност 4. управление на персонала 5. контрол на персонала 6. йерархичен контрол 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32395

- 461 -

Цб II 91819

Проданова, Димитрина.  Функции и роля на местните инициативни групи като управляващи органи в селските райони / Димитрина Проданова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 127-134. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти - селски райони 
 005.8  + 338.43
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. подход ЛИДЕР 4. местни инициативни групи (МИГ) 5. органи на управление 6. селски райони 7. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32551

- 462 -

Цб II 91819

Светославова, Лиляна.  Справяне с конфликти в проектен екип / Лиляна Светославова, Николай Иванов. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 143-148 с. : с фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. екипи 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32555

- 463 -

 

Симеонов, Симеон.  Същност и практически измерения на лидерството в международния мениджмънт / Симеон Симеонов. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 2, 127-142. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.2/ISA.2020.2.11.pdf 

 005
Ключови думи: 1. международен мениджмънт 2. лидерство 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32863

- 464 -

 

Симонова, М. М.  Особенности управления проектами в спортивной индустрии / М. М. Симонова, Д. Э. Удалов, С. А. Бутырина. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 1, 35-47. 

   В статията са разгледани въпросите на управлението на проекти, интегрирането им в практически и научен план , както и съвременните постижения в управлението на риска и управлението на ресурсите в спортната индустрия. 

 796
Ключови думи: 1. спорт 2. спортна икономика 3. управление на проекти 4. спортни проекти 5. проектна дейност 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Управление 
  

Сист. No: 32390

- 465 -

Цб II 91819

Сирашки, Христо.  Agile мениджмънт при работа на Системата за проектно управление в организациите / Христо Сирашки. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 17-29 с. : с фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. Agile Management 4. Agile методология 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32532

- 466 -

Цб II 91819

Славева, Красимира.  Информационно осоигуряване на управлението на проекти / Красимира Славева. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 69-77. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 2. Статистически информационни системи 
 005.8  + 311
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. статистическа информация 4. статистически данни 5. статистически показатели 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32539

- 467 -

Цб II 91819

Славова-Петкова, Борислава.  Управление на социални проекти / Борислава Славова-Петкова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 135-138. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 2. Социална политика 
 005.8  + 364
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. социални проблеми 4. социални проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32552

- 468 -

Цб II 91819

Стоянова, Мариела.  Scrum - една от методологиите за гъвкаво управление на проекти / Мариела Стоянова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 48-55 с. : с фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. Scrum методология 4. екипи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32535

- 469 -

Цб II 91819

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ за управление в балансирана система от показатели / Марко Тимчев. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 91-101 с. : с фиг.. 

1. Управление на проекти - счетоводен анализ 2. Стопански счетоводен анализ - функция на управлението 
 657.1  + 005.8
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводен анализ 3. балансирана система от показатели (BSC) 4. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
  

Сист. No: 32545

- 470 -

Цб II 91819

Тодорова, Галина.  Финансиране на проекти от Европейския съюз - гарант за намаляване на икономическите и социални проблеми в България / Галина Тодорова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 78-84 с. : с 1 фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Европейски проекти 
 005.8(4).003.2  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. финансиране на проекти 4. европейски фондове 5. икономика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32540

- 471 -

 

Трифонов, И. В.  Управление стоимостью и рисками проектов в сфере FMCG / И. В. Трифонов, А. В. Галагин. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 4, 132-147. 

   Статията е предназначена за тези, които се интересуват от теоретия и практика по управление на проекти. Акцентира се върху особеностите на управлението на разходите на проекти и риска в областта на бързооборотни стоки. 

 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. бързооборотни стоки 3. управление на риска 4. управленски решения 5. FMCG проект 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32932

- 472 -

 

Трифонов, Иван.  Оценка качества проектных решений при управлении проектами и программами / Иван Трифонов. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 3, 63-76. 

   Целта на проучването е да се създаде методология (практика на проектиране) за вземане на управленски решения при прилагането й на енергоемки предприятия, като се вземат предвид ограниченията на ресурсите, стойностните критерии от гледна точка на заинтересованите страни и очакваните резултати от изпълнението на проекта. 

 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектни решения 3. управленски решения 4. енергоспестяване 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32477

- 473 -

Цб II 91819

Христова, Диана.  Гъвкави модели за управление и тяхното приложение в REWE Digital / Диана Христова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 113-119 с. : с 1 фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти 
 005.8  + 004.4
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. IT сектор 4. Scrum методология 5. Agile методология 6. REWE Digital 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32549

- 474 -

Цб П I 1042

Bojkov, Vance.  Motivative Factors in the Management of Organizations / Vance Bojkov, Marieta Goceva. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 40  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 219-223. 

1. Управление на организацията 
 005.7
Ключови думи: 1. мениджмънт на организацията 2. човешки ресурси 3. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32884

- 475 -

Цб П I 1042

Bojkov, Vance.  The Organization as a Management System / Vance Bojkov, Marieta Goceva. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 263-267. 

 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. качество 3. мотивация 4. motivation 5. organizational management 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33801

- 476 -

 

Bouterfas, Imane.  CSR and Ethics in Japanese Companies: A Search for Harmony. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 205-214. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16104 

 005
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. Япония 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32480

- 477 -

 

Dimitrova, Yanica.  Corporate Culture Change Management / Yanica Dimitrova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 296-312. 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна култура 2. управление на промените 3. конкурентноспособността на бизнеса 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32522

- 478 -

 

Dineva, Valeria.  The Role of Internal Audit in Corporate Social Responsibility Strategies / Valeria Dineva. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 287-295. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16111 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. вътрешен одит 3. система за управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32502

- 479 -

 

Georgieva, Sonia.  Effects of Corporate Social Responsibility and Traditions in Innovations on the Activity of an International Company - the Case of "Schneider Electric" / Sonia Georgieva, Tsvetina Lungarova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 227-234. 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. учене през целия живот 3. Индустрия 4.0 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32485

- 480 -

 

Ivanova, Vania.  Corporate Environmental Responsibility within the Circular Economy Context: Opportunities for Development and Sustainability : (the example of Dundee Precious Metals Chelopech EAD) / Vania Ivanova, Irena Slavova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 184-204. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16103 

 005  + 502:338
Ключови думи: 1. околна среда 2. кръгова икономика 3. устойчиво развитие 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 5. екологична отговорност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Екология 
  

Сист. No: 32475

- 481 -

 

Keremidchiev, Spartak.  The Forth Industrial Revolution and CSR / Spartak Keremidchiev. // Economic alternatives, 2019, N 2, 169-183. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16102 

 005
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32473

- 482 -

 

Kostova, Iva.  Eco-Labels as a Commitment to Responsible Production Practices / Iva Kostova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 251-262. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16108 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. еко-етикет 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32490

- 483 -

 

Peicheva, Miroslava.  Social Responsibility of the Universities in Europe - Research of Diversity of Practices: (UK, Germany, France, Bulgaria) / Miroslava Peicheva. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 235-250. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16107 

 005.35
Ключови думи: 1. социална отговорност 2. университети 3. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32486

- 484 -

 

Rouet, Gilles.  CSR - Convergences of Discourses, Diversity of Practices / Gilles Rouet, Elka Slavcheva Vasileva. // Economic alternatives, 2019, N 2, 161-168. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16101 

 005
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32471

- 485 -

 

Stefanova, Marina.  The CSR Professional - Undiscovered Agent of Change / Marina Stefanova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 313-323. 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна отговорност 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 3. организационна промяна 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32525

- 486 -

 

Stoyanova, Tsvetana.  CSR Strategies Applied in Terms of Circular Economy / Tsvetana Stoyanova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 263-274. 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. кръгова икономика 3. стратегии 4. български компании 5. управление на отпадъците 6. рециклиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32498

- 487 -

Цб П I 1042

Vasilev, Valentin.  The New Face of Public Management - about the "Smart City" and its Impact on the Future Development of Society / Valentin Vasilev, Dimitar Ognyanski. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 91-93. 

 005
Ключови думи: 1. публичен мениджмънт 2. умни градове 3. устойчиво развитие 4. Smart City 5. public policy 6. public management 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34003

- 488 -

 

Yoldas, Deniz.  A New Sense of CSR in the Age of Ecological and Migration Crisis / Deniz Yoldas. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 215-226. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16105 

 005  + 502
Ключови думи: 1. корпоративно управление 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 3. екологична криза 4. миграционна криза 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Екология 
  

Сист. No: 32483

- 489 -

 

Zhivkova, Stela.  The Companies' Behavior in the Context of Sustainable Development / Stela Zhivkova. // Economic Alternatives, 2019, N 2, 275-286. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16110 

 005.35
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. устойчиво развитие 3. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32500

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 490 -

Цб II 91823

Василева, Бистра.  Дигиталният брандинг: интелектуална собственост и маркетингова сигурност / Бистра Василева, Пламена Паламарова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 134-144. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 2. Системи за управление на дигитални бранд активи (СУДБА) 
 347.77/.78  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. дигитален брандинг 2. интелектуална собственост 3. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32997

- 491 -

Цб II 91818

Горанова, Пенка.  Рекламна кампания на фирма "Житара" ООД / Пенка Горанова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 251-260 с. : с. фиг., табл.. 

1. Рекламна кампания - хлебопроизводствен сектор 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. рекламна кампания 3. разходи 4. комуникационен микс 5. хлебни изделия 6. хлебопроизводство 7. хляб 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32818

- 492 -

Цб II 91818

Любенов, Любомир.  Сегментиране пазарите на пчелен мед в област Русе / Любомир Любенов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 304-308 с. : с табл., фиг.. 

1. Пчеларство - пазари - област Русе 
 339.13(497.215)
Ключови думи: 1. регионални пазари 2. целеви пазар 3. пчеларски стопанства 4. фермерски пазари 5. сегментиране на пазара 6. пчелен мед 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Русе 2. България 
  

Сист. No: 32832

- 493 -

 

Маринов, Красимир.  Стратегическата ориентация на фирмата като фактор за успех на продуктовите иновации / Красимир Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 39-48. 

 339.13
Ключови думи: 1. продуктови иновации 2. нови продукти 3. типология на Майлс и Сноу 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32433

- 494 -

 

Нецева-Порчева, Татяна.  Ценова стратегия на база ценност на продукта за клиента: резултати от емпирично изследване за България / Татяна Нецева-Порчева. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 71-82. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17636 

 338.5
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. ценова стратегия 3. продукт 4. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32732

Услуги

- 495 -

 

Penkova-Pantaleeva, Evgenia.  Supply of Publicly Financed Services: Market and Non-Market Failures / Evgenia Penkova-Pantaleeva, Denitsa Gorchilova-Atanasova, Alexander Valkov, Евгения Пенкова-Панталеева, Деница Горчилова-Атанасова, Александър Вълков. // Yearbook of UNWE, 2019, 9-18. 

   The article discusses the characteristics of the publicly financed healthcare, educational and social services with a special focus on their market and non-market failures. Traditional failures like informational asymmetry, incomplete market and territorial misbalances are tested. It becomes evident that those failures manifest not only in the cases of private supply, but also in the public sector. On the contrary, non-market failures become features of the private supply. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2019_No01_Penkova,%20Gorchilova,%20Valkov.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 338.4
Ключови думи: 1. publicly financed services 2. market failures 3. non market failures 4. публични услуги 5. услуги 6. финансиране 7. пазарни провали 8. непазарни дефекти 
Тематични рубрики: 1. Услуги 
 пълен текст 

Сист. No: 33058

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 496 -

Цб II 91818

Ангелов, Александър.  Управление на запасите от доставчиците във веригите на доставка в селското стопанство / Александър Ангелов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 330-335 с. : с 1 фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на запасите 2. Селско и горско стопанство - крайдунавски регион - развитие 
 338.43  + 658.7
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. управление на запасите 3. селско стопанство 4. аграрни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32850

- 497 -

Цб II 91818

Атанасов, Атанас.  Земеделският счетоводен отчет като необходима база от данни за целите на системата за земеделска счетоводна информация / Атанас Атанасов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 200-207. 

1. Счетоводство - земеделски сектор 
 657.2  + 338.43
Ключови думи: 1. счетоводни отчети 2. счетоводна система 3. счетоводна информация 4. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32799

- 498 -

Цб П I 954

Атанасова, Ирена.  (Агро)екология и устойчиво земеделие за бъдещето, което искаме / Ирена Атанасова. // Земеделие плюс, 2020, N 290, 2-4. 

   Пълен текст на броя: https://oralo.bg/2020/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-290-2020/

 574  + 502:338
Ключови думи: 1. агроекология 2. устойчиво развитие 3. устойчиво земеделие 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32506

- 499 -

Цб II 91818

Атанасова-Чопева, Минка.  Равнище на социалната устойчивост в селското стопанство / Минка Атанасова-Чопева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 378-385. 

1. Социална устойчивост - селско стопанство 2. Трудови ресурси - аграрен сектор 
 338.43  + 331.5
Ключови думи: 1. социална устойчивост 2. земеделие 3. показатели 4. принципи 5. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32855

- 500 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Дигитализация на българското земеделие и селските райони / Храбрин Башев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 2, 3-24. 

   Целта на това проучване е да се анализира състоянието и развитието на дигитализацията в страната и в аграрната сфера в България, да се съживят основните тенденции в татареята, да се сравни ситуацията с други държави от ЕС, да се идентифицират основните проблеми и да се препоръчат за подобряване на политиките в следващ програмен период. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. цифровизация 3. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32422

- 501 -

Цб П I 954

Башев, Храбрин.  Дигитализация на селското стопанство и райони в България / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2020, N 290, 10-15. 

   Статията продължава от брой 289. Пълен текст на брой 290: https://oralo.bg/2020/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-290-2020/

 63
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. селски райони 3. дигитализация 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32516

- 502 -

Цб П I 954

Башев, Храбрин.  Състояние на системата за обучение и съвети в селското стопанство / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2020, N 291, 20-32. 

   Пълен текст на броя: https://oralo.bg/2020/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-291-2020/

 63
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделски производители 3. селскостопанско обучение 4. Национална служба за съвети в земеделието 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32518

- 503 -

 

Башев, Храбрин.  Дефиниране, анализиране и усъвършенстване на управлението на услугите на агроекосистемите / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, 3-30. 

 338.43
Ключови думи: 1. агроекосистеми 2. услуги 3. управление 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32933

- 504 -

Цб II 91818

Билев, Михаил.  Проблеми и възможности за развитие на земеделските кооперации в България / Михаил Билев. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 105-113. 

   Библиогр. в текста

1. Земеделски кооперации - преструктуриране - България 
 334.1  + 631/635
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. кооперации 4. интеграция 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Кооперации 
  

Сист. No: 32662

- 505 -

Цб II 91818

Блажева, Виолета.  Кризите в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 70-75 с. : 1л. табл.. 

1. Аграрен сектор - криза - риск 2. Управление на риска 
 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. държавни помощи 3. застраховане 4. кризи 5. рискове 6. природни бедствия 7. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 32615

- 506 -

Цб II 91818

Богданов, Антоний.  ИТ автоматизация в земеделието / Антоний Богданов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 360-366. 

1. Информационни технологии - аграрен сектор 2. Интернет на нещата (IoT) 
 004  + 338.43
Ключови думи: 1. автоматизация 2. земеделие 3. информационни технологии 4. Интернет на нещата ( IoT) 5. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32854

- 507 -

Цб П II 1026

Борисов, Петър.  Методически подход за картографиране и привличанеПразен / Петър Борисов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 2, 25-32. 

   Целта на статията е да предложи методически подход за картографиране и привличане на заинтересованите страни в процеса на дигитализация на земеделския сектор. 

 338.43
Ключови думи: 1. дигитализация 2. земеделие 3. картографиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 22025

- 508 -

Цб II 91818

Велковска, Гена.  Екологичната оценка и оценката на въздействие върху околната среда в контекста на строителството върху земеделски територии / Гена Велковска. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 56-62. 

   В доклада се разглежда приложимостта на правната регламентация на екологичната оценка и оценката върху околната среда при строителството върху земеделски територии, в нейните положителни и негативни аспекти. 

1. Земеделие - строителство - околна среда 2. Оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС 3. Екологично право 
 338.43  + 349.6
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. строителство 3. околна среда 4. екологична оценка 5. инвестиции 6. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 32606

- 509 -

Цб II 91818

Велковски, Валери.  Парцелните планове и тяхната роля в агроустройствените мероприятия / Валери Велковски. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 114-122 с. : с 1 фиг.. 

1. Устройство на територията 2. Земеделска земя - парцели - сервитут 
 332.22.000.34  + 631.111.000.34
Ключови думи: 1. териториално управление 2. устройствено планиране 3. парцелни планове 4. сервитутни права 5. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 6. земеделски земи 7. урбанизирана територия 8. отчуждаване на имоти 9. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32773

- 510 -

Цб II 91818

Врайкова, Анета.  Биоразнообразието и прехода към по-екологична икономика / Анета Врайкова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 444-449. 

1. Биологично земеделие - България 2. Екоикономика 
 631.147  + 338.43
Ключови думи: 1. биоразнообразие 2. екосистеми 3. екоикономика 4. екологична икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32867

- 511 -

Цб II 91818

Врайкова, Анета.  Анализ на предлаганите биопродукти в хранителна верига Билла България / Анета Врайкова, Радой Йосифов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 450-458. 

1. Биопродукти - супермаркети - асортимент 2. Биологичен асортимент - бизнес - потребители 
 631.147  + 339.13
Ключови думи: 1. биопродукти 2. биологични храни 3. биоасортимент 4. здравословно хранене 5. дистрибуция 6. супермаркети 7. хранителни вериги 8. Билла 9. BILLA 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32868

- 512 -

Цб II 91818

Георгиева, Боряна.  Основни аспекти и проблеми при дефиниране на селските райони в България / Боряна Георгиева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 522-528 с. : с фиг.. 

1. Селски райони - България 
 338.43(497.2)
Ключови думи: 1. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32879

- 513 -

Цб II 91818

Георгиева, Галя.  Видово многообразие на биопродуктите в област Велико Търново / Галя Георгиева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 309-316 с. : с фиг., табл.. 

1. Биопродукти - преработка - търговия 
 631.147(497.216)
Ключови думи: 1. биоасортимент 2. биопродукти 3. биологично разнообразие 4. биологично земеделие 5. биологично производство 6. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Велико Търново 2. България 
  

Сист. No: 32847

- 514 -

Цб П I 954

Георгиева, Х.  Поливното земеделие в горнотракийската низина / Х. Георгиева. // Земеделие плюс, 2020, N 291, 7-10. 

   Пълен текст на броя: https://oralo.bg/2020/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-291-2020/

 631.6
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. устойчиво земеделие 3. напояване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32517

- 515 -

Цб II 91818

Димитров, Георги.  Приложение на методите за бизнес прогнозиране в аграрния сектор / Георги Димитров. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 317-329 с. : с фиг., 1 табл.. 

1. Бизнес прогнозиране - агросектор 
 338.43  + 65.011.1
Ключови думи: 1. бизнес политика 2. прогнозиране 3. цени 4. селско стопанство 5. аграрен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 32849

- 516 -

 

Димитрова, Гергана.  Винен клъстер в България - възможности и перспективи (на примера на област Пловдив) / Гергана Димитрова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 3, 49-63. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/16299 

 663.2
Ключови думи: 1. винарска промишленост 2. конкурентоспособност 3. винен клъстер 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32434

- 517 -

Цб II 91818

Димитрова, Иванка.  Специфични особености при калкулирането и оценката на земеделската продукция / Иванка Димитрова, Диана Янкова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 208-215. 

1. Земеделска продукция - калкулация - счетоводни стандарти 
 338.43  + 657.1
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделска продукция 3. разходи 4. калкулиране 5. оценяване 6. справедлива стойност 7. приходи 8. разходи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32800

- 518 -

Цб II 91818

Динков, Милен.  Иновации за постигане на конкурентно и приобщаващо земеделие / Милен Динков. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 97-104 с. : с табл.. 

1. Селско стопанство - развитие - иновации 
 338.43  + 316.422
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. иновации 4. иновативни технологии 5. иновационна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32660

- 519 -

Цб II 91818

Иванов, Веселин.  Състояние и проблеми при развитието на фамилното земеделско стопанство / Веселин Иванов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 123-130 с. : с табл.. 

1. Земеделско стопанство - семеен бизнес 
 338.43  + 658.11:316.356.2
Ключови думи: 1. фамилно земеделие 2. фамилни селски стопанства 3. семейни земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32776

- 520 -

Цб II 91818

Илиева, Любка.  Изследване значението на туризма за развитието на селските райони / Любка Илиева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 163-169 с. : с 1 фиг.. 

1. Селски туризъм 2. Туризъм - селски райони 
 338.48
Ключови думи: 1. селски туризъм 2. селски райони 3. устойчив туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32792

- 521 -

Цб II 91818

Кабакчиева, Цветелина.  Доходите - необходимост на селскостопанските предприятия за постигане на икономическа устойчивост / Цветелина Кабакчиева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 158-162. 

1. Селскостопански предприятия - доходи - устойчивост 
 338.43  + 338.314
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. икономическа устойчивост 3. доходи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32787

- 522 -

Цб П II 1026

Калчев, Емил.  Данъчно облагане на доходите от селскостопанска дейност на физическите лица / Емил Калчев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 2, 63-69. 

   Настоящата статия изследва особеностите при облагане доходите от селскостопанска дейност на физическите лица чрез анализ на Закона за данъците върху доходите на физически лица. 

 338.43
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. подоходен данък 3. данъчно планиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32431

- 523 -

Цб II 91823

Киречев, Дамян.  Организационни форми на предприятията от аграрния бизнес и влияние върху техните финанси / Дамян Киречев. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 185-197. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 338.43.003.2
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. агробизнес 3. финанси 4. аграрен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33003

- 524 -

Цб П II 1026

Коновалова, Людмила.  Икономическа оценка на торовите системи на различни нива на интензификация на производството / Людмила Коновалова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 2, 33-44. 

   

   Прев.загл.: Economic Estimation of Fertilizer Systems at Different Levels of Production Intensification

 338.43
Ключови думи: 1. управление 2. агротехнологии 3. екология 4. икономическа ефективност 5. система за торене 6. интензификация 7. качество на продукта 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32462

- 525 -

Цб II 91818

Коцев, Росен.  Някои характеристики и проблеми на селските райони в контекста на аграрния сектор в Република България / Росен Коцев. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 529-539 с. : с фиг., табл.. 

1. Селски райони - България 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. селски райони 3. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32880

- 526 -

Цб II 91818

Крумова, Диана.  Въпроси на компютърното счетоводство в селскостопанските предприятия / Диана Крумова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 222-228. 

1. Счетоводство 2. Селско стопанство 
 657.2  + 338.43
Ключови думи: 1. счетоводство 2. селскостопански предприятия 3. автоматизирано счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32802

- 527 -

Цб II 91818

Кръстева, Илияна.  Тенденции в развитието на пазара на рапица / Илияна Кръстева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 152-157 с. : с табл.. 

1. Земеделие - рапица - потребление 
 338.43
Ключови думи: 1. рапица 2. енергийни култури 3. потребление 4. внос-износ 5. изкупни цени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32785

- 528 -

Цб II 91818

Лазарова, Елица.  Възможности за прилагане на теорията на ограниченията в агробизнеса / Елица Лазарова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 82-90 с. : с табл., фиг.. 

1. Теория на ограниченията 2. Аграрни предприятия 
 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. агробизнес 3. планиране 4. бизнес процеси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32638

- 529 -

Цб II 91818

Линкова, Маруся.  Институционални императиви и флуктуации в развитието на агробизнеса / Маруся Линкова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 478-485 с. : с фиг.. 

1. Селско стопанство - България 2. Земеделие - България 
 338.43
Ключови думи: 1. агробизнес 2. Обща селскостопанска политика (ОСП) 3. земеделие 4. финансиране 5. държавно подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32873

- 530 -

Цб II 91818

Маринов, Иван.  Устойчиво развитие на селското стопанство в България чрез имплементирае на корпоративната социална отговорност / Иван Маринов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 410-416. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Селско стопанство - устойчиво развитие 
 005.35  + 338.43
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. устойчиво развитие 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32864

- 531 -

Цб II 91818

Маринов, Мирослав.  Предизвикателствата пред земеделските кооперации в условията на засилена конкуренция / Мирослав Маринов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 507-512 с. : с табл.. 

1. Земеделски кооперации 
 334.6:63
Ключови думи: 1. земеделски кооперации 2. аренда 3. инвестиции 4. обработваема земя 5. добавки за деца 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Кооперации 
  

Сист. No: 32878

- 532 -

Цб II 91818

Марков, Николай.  Нерегламентирания труд - социален дъмпинг в животновъдството / Николай Марков, Светослава Стойчева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 491-501 с. : с табл.. 

1. Животновъдство 
 331.000.34  + 636/639
Ключови думи: 1. животновъдство 2. труд 3. дъмпинг 4. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32876

- 533 -

Цб II 91818

Мидова, Петранка.  Пазарът на слънчогледово олио - анализи и перспективи / Петранка Мидова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 281-288 с. : с табл., фиг.. 

1. Маслодайни култури - производство - пазар 
 338.43
Ключови думи: 1. слънчоглед 2. пазар на слънчогледово олио 3. внос-износ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32825

- 534 -

Цб П II 1026

Митова, Диляна.  Възможности и предизвикателства за България при влизане в сила на всеобхватното търговско споразумение / Диляна Митова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 2, 45-62. 

   Целта на настоящата статия е да се направи анализ на възможностите и предизвикателствата пред някои сектори от българското земеделие в рамките на всеобхватно споразумение за свободна търговия между страните членки на Европейския съюз и Меркосур (блок, включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). 

 338.43
Ключови думи: 1. Меркосур 2. споразумение 3. селскостопанска търговия 4. говеждо месо 5. птиче месо 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32430

- 535 -

Цб II 91818

Ненова, Радка.  Приложение на иновации в селското стопанствоо то четвърто поколение / Радка Ненова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 76-81 с. : 1 фиг.. 

1. Селско стопанство - развитие - иновации 
 338.43  + 316.422
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. технологични иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32635

- 536 -

Цб II 91818

Николова, Марина.  Състояние на пазара на земеделски земи в Република България / Марина Николова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 261-272 с. : с фиг., табл.. 

1. Земеделие - България 
 338.43(497.2)
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. цени 3. пазар 4. търсене 5. предлагане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32821

- 537 -

Цб II 91818

Охрименко, Сергей.  Информационно осигуряване на процесите по управление на извънредни ситуации / Сергей Охрименко, Агоп Саркисян, Сергей Пянковский. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 347-353 с. : с табл. 1 фиг.. 

   В доклада са анализирани статистически данни, които характеризират количествени данни за извънредни ситуации с техногенен, природен и биологогично-социален характер. 

1. Извънредни ситуации - управление 2. Информационни системи - управление на риска - селско стопанство 
 005.52:005.334  + 004.056  + 338.43
Ключови думи: 1. извънредна ситуация 2. вземане на решения 3. управление на риска 4. защита на информацията 5. информационни системи 6. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32852

- 538 -

Цб II 91818

Павлов, Павлин.  Възможности за финансиране на алтернативен туризъм в селските райони / Павлин Павлов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 182-188 с. : с фиг., табл.. 

1. Алтернативни видове туризъм 2. Селски туризъм 3. Селски райони - България 4. Туризъм - селски райони 
 338.48(497.2)  + 338.43(497.2)
Ключови думи: 1. алтернативен туризъм 2. селски райони 3. селски туризъм 4. къщи за гости 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
  

Сист. No: 32796

- 539 -

Цб II 91818

Перков, Венцислав.  Сравнителен анализ на необходимите логистични компетенции за развитие на женското предприемачество в Италия и България / Венцислав Перков. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 170-175 с. : с табл.. 

1. Женско предприемачество 
 658-055.2(45)(497.2)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. жени 3. логистика 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Италия 2. България 
  

Сист. No: 32793

- 540 -

Цб II 91818

Петров, Пламен.  Ролята на аграрния сектор в системата на българската икономика / Пламен Петров. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 235-240 с. : с табл.. 

1. Икономическо развитие - България 2. Селско стопанство - България 
 338.43(497.2)
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. стратегическо развитие 3. земеделска продукция 4. пазари 5. природни ресурси 6. икономическа стабилност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32804

- 541 -

Цб II 91818

Петрова, Симеонка.  Влияние на специализацията на аграрното производство върху асортиментното предлагане / Симеонка Петрова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 273-280 с. : с 1 табл.. 

1. Управление на асортимента 2. Управление на асортимента 
 338.43
Ключови думи: 1. асортимент 2. производствени структури 3. аграрен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32823

- 542 -

Цб II 91819

Проданова, Димитрина.  Функции и роля на местните инициативни групи като управляващи органи в селските райони / Димитрина Проданова. // Управлението на проекти-предизвикателство пред съвременната наука и практика, . Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика : Кръгла маса : Сборник с научни публикации / Председател Маргарита Богданова; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 127-134. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на проекти - селски райони 
 005.8  + 338.43
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. подход ЛИДЕР 4. местни инициативни групи (МИГ) 5. органи на управление 6. селски райони 7. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32551

- 543 -

Цб II 91818

Ряховская, Антонина Николаевна.  Сельское хозяйство России: возможности для опережающего развития / Антонина Николаевна Ряховская. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 25-39 с. : с табл., фиг.. 

1. Земеделие - Русия 
 338.43(470)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. земеделски стопанства 4. мерки за подкрепа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 32598

- 544 -

Цб II 91818

Симеонова, Албена.  Биологичното земеделие в България - същност и проблеми. Санкции, добри практики и иновации / Албена Симеонова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 392-402 с. : с табл.. 

1. Биологично земеделие - България 
 631.147(497.2)
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. биологично земеделие 3. иновации 4. Българска асоциация Биопродукти (БАБ) 5. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32860

- 545 -

Цб II 91818

Станев, Явор.  Селското и горското стопанство в крайдунавския регион / Явор Станев. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 91-96 : с фиг.. 

1. Селско и горско стопанство - крайдунавски регион - развитие 
 338.43  + 630
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. горско стопанство 3. развитие на селските райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32658

- 546 -

Цб II 91818

Тодорова, Галина.  Селскостопанската авияция - активен помощник за развитие на селското стопанство в регион Плевен / Галина Тодорова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 145-151 с. : с табл.. 

1. Селскостопанска авиация - България 
 338.43(497.214)  + 629.7
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. авиация 3. растениевъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Плевен 2. България 
  

Сист. No: 32783

- 547 -

Цб II 91818

Тодорова, Любомира.  Релация между лозовите насъждения, винопроизводството и винения туризъм / Любомира Тодорова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 176-181 с. : с табл., фиг.. 

1. Лозаро-винарство - България 2. Винен туризъм - България 
 634.8(497.2)  + 663.2(497.2)
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. лозаро-винарски сектор 3. лозови насаждения 4. винопроизводство 5. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32795

- 548 -

Цб II 91818

Цветкова, Надежда.  Предизвикателства пред дейността на земеделския производител - пчелар / Надежда Цветкова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 502-506. 

1. Пчеларство 
 638.1
Ключови думи: 1. пчеларски стопанства 2. пчеларство 3. пчелен мед 4. пчелни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32877

- 549 -

Цб II 91818

Шараг, Елена Сергеевна.  Влияние глобализации на развития агросектора Украины / Елена Сергеевна Шараг. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 472-477. 

1. Селско стопанство - Украйна 
 338.43(477)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. агросектор 3. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 32871

- 550 -

Цб II 91818

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на регионалните различия на използваната земеделска площ / Маргарита Шопова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 289-295 с. : с табл.. 

1. Земеделска площ - статистически анализ - България (2008-2018) 
 311  + 338.43
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. структурни изменения 3. статистически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32827

- 551 -

Цб II 91818

Abduvasikov, Abduaziz.  The Evolution of Agricultural Markets of Uzbekistan / Abduaziz Abduvasikov, Bahodirjon Nosirov. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 48-55. 

1. Селско стопанство - пазари - Узбекистан 
 338.43(575.1)
Ключови думи: 1. селскостопански пазари 2. преходна икономика 3. селскостопанска продукция 4. agricultural markets 5. agriculture 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Узбекистан 
  

Сист. No: 32599

Икономика на индустрията

- 552 -

 

Гайдаров, Иван.  Автоматизацията на българското производство - мисия възможна / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 2, 44-46. 

   Една от индустриалните тенденции в България в следващите години ще бъде разкриването на умни производства. 

 005.591.6
Ключови думи: 1. автоматизация на бизнес процеси 2. умни фабрики 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32673

- 553 -

 

Добринова, Елица.  Възстановяване на две колела / Елица Добринова, Даниела Денева . - .  (Business). // Мениджър, 2020, N 5 (259) май - юни, 57-64. 

 338.47
Ключови думи: 1. велосипеди 2. велобизнес 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32572

- 554 -

Цб П I 1042

Иванова, Росица.  По въпроса за анализ на асортимента и асортиментната структура на продукцията / Росица Иванова, Rositsa Ivanova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 135-141. 

   Прев.загл.: About the Analysis of the Product Range and the Product Range Structure

 658
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. асортиментна структура на продукцията 3. модели за анализ 4. методология 5. фактори 6. промишлена продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33798

- 555 -

Цб II 91818

Илийчовски, Светослав.  Анализ на дигиталните компетенции на жените предприемачи в България и Англия / Светослав Илийчовски. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 354-359. 

1. Женско предприемачество 2. Дигитални компетенции - жени 
 658-055.2(497.2)(420)  + 004.5-055.2(497.2)(420)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. жени 3. дигитална грамотност 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Англия 
  

Сист. No: 32853

- 556 -

 

Красникова, А. С.  Информационные технологии как инструмент координации на промышленном предприятии / А. С. Красникова. // Пробл. теории и практики управл., 2019, N 3-4, 125-130. 

   Един от съвременните инструменти за координиране на дейностите в предприятието е използването на информационни технологии. Такива технологии включват електронни системи за управление на документи (EDM), PLM системи, CAD системи. 

 004
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. промишлени предприятия 3. системи за управление 4. управление на данни 5. PLM системи 6. CAD системи 7. ИТ специалисти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32406

- 557 -

 

Митев, Веселин.  Тенденции в производителността на труда в българската минна индустрия / Веселин Митев. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 2, 15-23. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/18067 

 622
Ключови думи: 1. производителност на труда 2. минна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32774

- 558 -

 

Събев, Валентин.  Как се осигуряват технологичните операции при извънредното положение / Валентин Събев. // CIO, 2020, N 4, 18-20. 

 338.45
Ключови думи: 1. извънредно положение 2. административни промени 3. ИТ услуги 4. екипна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32707

- 559 -

Цб II 91818

Филипова, Теодора.  Сравнителен анализ на необходимите търговски компетенции за развитие на женско предприемачество в Италия и България / Теодора Филипова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 133-138 с. : с 1 фиг.. 

1. Женско предприемачество 
 658-055.2(45)(497.2)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. жени 3. търговия 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Италия 2. България 
  

Сист. No: 32778

- 560 -

 

Csorba, Luiela Magdalena.  Attitude, Knowledge and Behavior of Romanian Consumers Regarding the Impact of Textile Industry on Human Health and the Environment / Luiela Magdalena Csorba. // Economic Alternatives, 2019, N 3, 394-411. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16389 

 338.1
Ключови думи: 1. околна среда 2. текстилна индустрия 3. Румъния 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33059

- 561 -

Цб II 91818

Ioana, Panagoret.  Food Safety Policies and Strategies in Romania / Ioana Panagoret, Dragos Panagoret, Andreea Panagoret. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 461-471. 

1. Хранителна индустрия - Румъния 2. Безопасност на храните 
 641.008.6(498)  + 614(498)
Ключови думи: 1. безопасност на храните 2. качество на храните 3. политики 4. здравни грижи 5. food safety 6. food industries 7. quality of life 8. healthcare 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 32870

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 562 -

Цб II 91818

Ангелов, Александър.  Управление на запасите от доставчиците във веригите на доставка в селското стопанство / Александър Ангелов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 330-335 с. : с 1 фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Управление на запасите 2. Селско и горско стопанство - крайдунавски регион - развитие 
 338.43  + 658.7
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. управление на запасите 3. селско стопанство 4. аграрни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32850

- 563 -

 

Добринова, Елица.  Възстановяване на две колела / Елица Добринова, Даниела Денева . - .  (Business). // Мениджър, 2020, N 5 (259) май - юни, 57-64. 

 338.47
Ключови думи: 1. велосипеди 2. велобизнес 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32572

- 564 -

 

Минков, Ташко.  Политика за развитие на железнопътния транспорт в България - основни цели и резултати / Ташко Минков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N Т. 4, 24-31. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17047 

 338.47
Ключови думи: 1. транспортна политика 2. железопътен транспорт 3. пътнически превози 4. товарни превози 5. разходи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32452

- 565 -

 

Михова, Лиляна.  Ролята на обратната логистика в условията на кръгова икономика в Европейския съюз / Лиляна Михова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2020, N 2, 207-218. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol2_2020_No12_L%20Mihova%20R.pdf 

 658.7
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. обратна логистика 3. кръгова икономика 4. зелена икономика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32643

- 566 -

 

Николов, Георги.  Иновациите в регионите като стимул за интегрираните транспортни системи / Георги Николов, Радослав Костев, Захарий Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 1, 45-52. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17634 

 332.1  + 338.47
Ключови думи: 1. иновации 2. регион 3. интелигентни транспортни системи (ИТС) 4. интермодален хъб 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32702

- 567 -

 

Стефанов, Мирослав.  Развитие на газопроводния транспорт и тенденции в обемите на превозените газови потоци в България за периода 1998-2017 г. / Мирослав Стефанов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, 32-43. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17048 

 338.47
Ключови думи: 1. природен газ 2. тръбопроводен транспорт 3. газопроводен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32453

- 568 -

Цб II 91823

Тодорова, Галина.  Правен режим на въздухоплавателните средства и летищата на България / Галина Тодорова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 318-326. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 656.7.000.34(497.2)
Ключови думи: 1. въздушно право 2. въздушен превозвач 3. летища 4. лиценз 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33021

- 569 -

 

Христова-Политикова, Мария.  Членството на България в ЕС – предпоставка или предизвикателство за повишена конкурентоспособност на международния товарен автотранспорт / Мария Христова-Политикова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 2, 143 - 151. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/18077 

 339.923:061.1  + 338.47
Ключови думи: 1. товарен транспорт 2. пазарна структура 3. конкурентоспособност 4. ценообразуване 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32872

- 570 -

Цб П I 1042

Banabakova, Vanya.  Role of Logistics Services for Improving Social Policies / Vanya Banabakova, Ваня Банабакова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 55-61. 

 658.7
Ключови думи: 1. социална логистика 2. социална политика 3. доставчици на логистични услуги 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 5. Европейска социална политика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 33791

- 571 -

Цб П I 1042

Dragomirov, Nikolay.  Fundamental Knowledge Areas in Warehouse Layout Design / Nikolay Dragomirov, Николай Драгомиров. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 121-126. 

   Прев.загл.: Фундаментални области на знанието при организацията на складовите площи

1. Управление на складове 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. складове 3. складови процеси 4. logistics 5. warehouse management 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 33796

- 572 -

Цб П I 1042

Mihova, Lilyana.  Fields of Application of Energy Efficient Warehouse Practices / Lilyana Mihova, Лиляна Михова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 113-119. 

   Прев.загл.: Области на приложение на енергийно ефективни практики в склада

 658.7
Ключови думи: 1. складове 2. складови практики 3. логистика 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 33795

- 573 -

Цб П I 1042

Stefanov, Miroslav.  Indicators for Evaluation of the Results of the Human Resources Activity in the Warehouse / Miroslav Stefanov, Мирослав Стефанов. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 127-133. 

   Прев.загл.: Показатели за оценка на резултатите от дейността на човешките ресурси в склада

 658.7.007
Ключови думи: 1. логистика 2. складове 3. човешки ресурси 4. измерители 5. показатели 6. warehouse management 7. human resources 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33797

Туризъм

- 574 -

 

Божинова, Марияна.  Съвременни измерения на управлението но туристическа дестинация България / Марияна Божинова, Тихомир Личев, Любомира Тодорова, Павлин Павлов, Кристина Георгиева. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 27, 2019, 7-38. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 32996

- 575 -

 

Динкова, Мария.  Как технологиите променят туризма в Словения / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 2, 62-63. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. Словения 3. електронни услуги 4. месна индустрия 5. технологични процеси 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 32689

- 576 -

Цб II 91818

Илиева, Любка.  Изследване значението на туризма за развитието на селските райони / Любка Илиева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 163-169 с. : с 1 фиг.. 

1. Селски туризъм 2. Туризъм - селски райони 
 338.48
Ключови думи: 1. селски туризъм 2. селски райони 3. устойчив туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32792

- 577 -

 

Мосалёв, А. И.  Система институтов управления в сфере туризма / А. И. Мосалёв, Д. А. Дементьев. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 4, 121-131. 

   Тази статия е посветена на изследването на влиянието на основните институции на управление в Русия върху развитието на туристическата индустрия и е резултат от анализ на регулаторните нормативни актове в областта на туризма, правителствени програми за развитие на индустрията, дейността на международни туристически организации, както и научни трудове на руски и чуждестранни изследователи. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. държавно регулиране 3. публично-частно партньорство 4. туристическа индустрия 5. субекти на управление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 32929

- 578 -

Цб II 91818

Павлов, Павлин.  Възможности за финансиране на алтернативен туризъм в селските райони / Павлин Павлов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 182-188 с. : с фиг., табл.. 

1. Алтернативни видове туризъм 2. Селски туризъм 3. Селски райони - България 4. Туризъм - селски райони 
 338.48(497.2)  + 338.43(497.2)
Ключови думи: 1. алтернативен туризъм 2. селски райони 3. селски туризъм 4. къщи за гости 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
  

Сист. No: 32796

- 579 -

 

Пониматкина, Л. А.  Развитие онлайн-продаж в туризме / Л. А. Пониматкина, Кацисы В. М.. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 1, 84-93. 

   Целта на изследването е да се проучат тенденциите, появяващи се на пазара на туристически продукти. Целите на изследването се базират на работещата хипотеза, че в съвременните условия ролята на офис продажбите на туристически продукти непрекъснато намалява. За да се потвърди тази хипотеза са разгледани мотивите на клиентите, които предпочитат да купуват турове в офлайн режим. 

 338.48
Ключови думи: 1. туристически агенции 2. онлайн туризъм 3. информационни технологии 4. туристически услуги 5. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32392

- 580 -

Цб II 91818

Тодорова, Любомира.  Релация между лозовите насъждения, винопроизводството и винения туризъм / Любомира Тодорова. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 176-181 с. : с табл., фиг.. 

1. Лозаро-винарство - България 2. Винен туризъм - България 
 634.8(497.2)  + 663.2(497.2)
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. лозаро-винарски сектор 3. лозови насаждения 4. винопроизводство 5. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32795

- 581 -

 

Торманов, Захари.  Туроператорът - комисионер или посредник? / Захари Торманов, Златина Караджова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 4, 67-73. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/17051 

 338.48  + 34
Ключови думи: 1. туроператори 2. туристически пакети 3. комисионер 4. посредник 5. договор 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 
  

Сист. No: 32458

- 582 -

Цб П I 1042

Kuqi, Beke.  Impact Covid-19 on the Tourism Sector in Kosovo / Beke Kuqi, Petrir Hasanaj. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 49-52. 

1. Корона вирус (Covid-19) - туризъм - Косово 
 338.48
Ключови думи: 1. COVID-19 2. туризъм 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Косово 
  

Сист. No: 34002

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 583 -

Цб II 91823

Бъчварова, Маргарита.  Особености в правния режим на търговската продажба / Маргарита Бъчварова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 102-110. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 347.7
Ключови думи: 1. сделки 2. договор за продажба 3. търговско право 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Право 
  

Сист. No: 32992

- 584 -

 

Вовк, А. М.  E-commerce как потенциал трансфера торговых технологий / А. М. Вовк. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 1, 103-111. 

   Тази статия предоставя оценка на тенденциите за развитие на е-търговия в Руската федерация, условията и формирането на възможности за галопиращ растеж на дела на електронната търговия в търговията на дребно. Анализирани са основните показатели за ефективност на първите 20 компании за електронна търговия, които днес са лидери в сектора. 

 004  + 339.3
Ключови думи: 1. е-търговия 2. трансфер на технологии 3. цифрова икономика 4. търговия на дребно 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32394

- 585 -

Цб II 91818

Врайкова, Анета.  Анализ на предлаганите биопродукти в хранителна верига Билла България / Анета Врайкова, Радой Йосифов. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 450-458. 

1. Биопродукти - супермаркети - асортимент 2. Биологичен асортимент - бизнес - потребители 
 631.147  + 339.13
Ключови думи: 1. биопродукти 2. биологични храни 3. биоасортимент 4. здравословно хранене 5. дистрибуция 6. супермаркети 7. хранителни вериги 8. Билла 9. BILLA 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32868

- 586 -

 

Денева, Даниела.  Е-продажбите между хората и алгоритмите / Даниела Денева, Мартин Дешев. // Мениджър, 2020, N 1 (255) / януари - февруари 2020, 63-68. 

 339.37
Ключови думи: 1. онлайн търговия 2. е-търговия 3. алгоритми 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32524

- 587 -

Цб II 91823

Каракачанов, Златко.  Новият световен и обществен ред, като политическо и правно предизвикателство за икономиките на страните / Златко Каракачанов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 374-383. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 339.9  + 341
Ключови думи: 1. прокуратура 2. постиндустриално общество 3. нов световен ред 4. неолиберализъм 5. антиглобализъм 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 33030

- 588 -

Цб II 91823

Качарова, Светла.  Прокуристът в производството по стабилизация на търговец / Светла Качарова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. / Председател Диана Димитрова; Член и др.; Предпеч. подгот. Мария Янчева  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 220-228. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 347.7
Ключови думи: 1. производство по стабилизация 2. предотвратяване на несъстоятелност 3. прокурист 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33007

- 589 -

Цб П I 1042

Панчева, Станислава.  Модел за счетоводно отчитане на сделките за внос на стоки / Станислава Панчева. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 91-97. 

   Прев.загл.: Model for accounting of import transactions

1. Стоки - внос - счетоводство 
 339.56.003.3
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. внос на стоки 3. търговия 4. външнотърговски сделки 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32848

- 590 -

Цб П I 1042

Панчева, Станислава.  Международните търговски сделки през призмата на счетоводството / Станислава Панчева. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : Social Sciences : 42  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 141-146. 

   Прев.загл.: International trade transactions through the prism of accounting

 339.5.003.3
Ключови думи: 1. външнотърговски сделки 2. счетоводство 3. търговия 4. сделки 5. международни търговски отношения 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34010

- 591 -

 

Рангелов, Евгени.  Разплащанията с акредитив в търговския оборот на предприятията / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 2, 57-60. 

   Правилата за плащания с акредитив са регламентирани в чл. 435-441 от Търговския закон, както и в Еднообразните правила и обичаи на документарните акредитиви /ЕПОДА/ на Междуналодната търговска камара в Париж. 

 657.1  + 347.7
Ключови думи: 1. акредитив 2. видове 3. търговски оборот 4. правна уредба 5. Търговски закон (ТЗ) 6. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32424

- 592 -

 

Решеткова, Атанаска.  Измерване на потребителската удовлетвореност от омникалното преживяване / Атанаска Решеткова, Пенка Горанова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 27, 2019, 39-64. 

 339.3
Ключови думи: 1. потребителска удовлетвореност 2. омниканална търговия 3. омни-канален маркетинг 4. потребителско преживяване 5. маркетингови канали 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33019

- 593 -

Цб II 91818

Славева, Красимира.  Състояние и тенденции във вътшната търговия на България със селскостопански стоки / Красимира Славева. // Състояне и проблемы в управлениии развитието на селското стопанство, . Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Свищов, 4 октомри 2019 г. / Председател Иван Марчевски; Чл. и др.. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 296-303 с. с фиг.. 

1. Външна търговия - селскостопански стоки 
 339.56
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. външна търговия 3. икономическо развитие 4. статистически анализ 5. тенденции 6. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32830

- 594 -

Цб П I 1042

Georgiev, Galin Dragomirov.  Accounting Approach for Assessment of the Effectiveness of the Retail Company / Galin Dragomirov Georgiev. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 38  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 85-89. 

1. Търговия на дребно 
 339.37.003.3
Ключови думи: 1. търговия на дребно 2. управление 3. ефективност 4. счетоводен анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32846

- 595 -

 

Nikolova, Ivanka.  Manifestation of Intellectual Capital in Trade During Period 2008 - 2018 / Ivanka Nikolova. // Economic Alternatives, 2019, N 3, 370-384. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16387 

 339
Ключови думи: 1. вътрешна търговия 2. интелектуален капитал 3. нематериални активи 4. търговия на дребно 5. търговия на едро 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33045

- 596 -

Цб П I 1042

Petrova, Diana Dimitrova.  Analysis of Foreign Trade Activity of Bulgarian Enterprises in Modern Conditions of Globalization - Contemporary Requirements and Accounting Information Provision / Diana Dimitrova Petrova, Диана Димитрова Петрова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers : 41  (Skopje). - Skopje. - Skopje : Institute of Knowledge Management, 2020, 157-162. 

 657
Ключови думи: 1. foreign trade activity 2. accounting information 3. globalization 4. счетоводна информация 5. български предприятия 6. външнотърговска дейност 7. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33800

- 597 -

 

Stanojevic, Jelena.  The Role of EU Accession in Economic Development from the International Trade Perspective / Jelena Stanojevic, Gabrijela Velickovic. // Economic Alternatives, 2019, N 3, 412 - 428. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/16390 

 339
Ключови думи: 1. международна търговия 2. икономическо развитие 3. ЕС 4. износ 5. внос 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33055

Европейски съюз

- 598 -

Цб II 91831

Величков, Николай.  Фискалната политика в страните от ЕС в условията на последната световна икономическа криза / Николай Величков. // Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. / Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатер  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 114-120. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 330.101.54  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономически политики 2. фискална политика 3. държави-членки на ЕС 4. икономическа криза 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32900

- 599 -

Цб II 91823

Влайкова,