Нови статии - май 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 91630

Георгиева, Даниела Венциславова.  Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия / Даниела Венциславова Георгиева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 341-348. 

1. НИРД - български предприятия - финансови отчети 
 001.003.3
Ключови думи: 1. научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 2. иновации 3. доброволно оповестяване 4. задължително оповестяване 5. Международни счетоводни стандарти (МСС) 6. Национални счетоводни стандарти (НСС) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32208

- 2 -

Цб II 91630

Фесчиян, Даниела.  Регламенти и стандартизация на счетоводната система в публичния сектор / Даниела Фесчиян. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 22-47. 

1. Счетоводни стандарти - публичен сектор - регламенти 
 006.003.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. стандартизация 3. публичен сектор 4. Международни счетоводни стандарти (МСС) 5. Европейски счетоводни стандарти за публичния сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 32184

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 3 -

Цб CD 264

Алексиева, Анжелина.  Статистическо изследване на висшето образование в България от учебната 1989/1990 г. до 2018/2019 г. : Преглед на основни показатели, характеризиращи дейността на висшето образование за избрани години / Анжелина Алексиева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 161-169. 

1. Висше образование - България (1989/1990-2018/2019) - статистика 
 378  + 311.4
Ключови думи: 1. висше образование 2. статистическо изследване 3. висши учебни заведения (ВУЗ) 4. студенти 5. преподаватели 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32162

- 4 -

Цб CD 264

Атанасов, Атанас.  Статистическо изследване на навиците на хората при използването на градския транспорт в Община Стара Загора / Атанас Атанасов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 49-55. 

1. Градски транспорт - Стара Загора - статистическо изследване 
 311.2
Ключови думи: 1. статистическа информация 2. градски транспорт 3. транспортна схема 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32147

- 5 -

Цб CD 264

Барбова, Деница.  Статистическо изследване на влиянието на социално-икономическите фактори върху образованието и обучението на възрастните в България / Деница Барбова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 293-299. 

1. Образование за възрастни лица - България - статистика 
 311:3-053  + 37-053
Ключови думи: 1. образование 2. статистически анализ 3. социална адаптация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32177

- 6 -

Цб CD 264

Бозев, Васил.  Статистическо изследване на профила на фирмите в България прилагащи ценова стратегия на база цени на конкуренти / Васил Бозев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 109-113. 

1. Фирми - България - ценови стратегии 
 338.5(497.2)  + 311.4(497.2)
Ключови думи: 1. цени на конкуренти 2. ценова стратегия 3. профилиране на фирми 4. клъстерен анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32155

- 7 -

Цб CD 264

Борисов, Тодор.  Дискриптивен анализ на бизнес климата в България / Тодор Борисов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 243-253. 

1. Бизнес - България - дискриптивен анализ 
 311
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. статистически анализ 3. кризи 4. коефициент на изпреварване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32171

- 8 -

Цб CD 264

Господинова, Елена.  Възможностите за използване на информационните бази данни на агенция "Митници" за нуждите на статистиката и статистическите изследвания / Елена Господинова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 191-198. 

   Докладът е съотносим към необходимостта да бъдат обработени големи бази данни (big data) при реализирането на секторната стратегия "Е-митници" на Агенция "Митница", насочена към защита на финансовите интереси на Р България и ЕС като цяло. 

1. Агенция "Митници" - информационни бази данни - статистика 
 311  + 004.6  + 339.543
Ключови думи: 1. бази данни 2. контрол 3. анализ 4. статистика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32165

- 9 -

Цб CD 264

Иванов, Милен.  Подходи за измерване на инфлацията в България / Милен Иванов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 215-222. 

1. Инфлация - България 
 311.003.2
Ключови думи: 1. измерване на инфлацията 2. индекс 3. дефлатор 4. стоки 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32168

- 10 -

Цб CD 264

Иванов, Милен.  Фактори, влияещи върху инфлацията в България / Милен Иванов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 223-230. 

1. Инфлация - България 
 311.003.2
Ключови думи: 1. инфлация 2. цени 3. фактори 4. структура 5. динамика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32169

- 11 -

Цб CD 264

Младенова, Цветина.  Управление на обществените нагласи чрез социалната мрежа Фейсбук / Цветина Младенова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 280-286. 

1. Фейсбук - общество - управление 
 077.5.000.32  + 316.322
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. Facebook 3. социално управление 4. социален механизъм 5. надзор 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32175

- 12 -

Цб CD 264

Найденов, Александър.  Значение на Европейската олимпиада по статистика за повишаване на статистическата грамотност в България / Александър Найденов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 56-62. 

1. Европейска олимпиада по статистика - България 
 311
Ключови думи: 1. статистическа грамотност 2. European Competition 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32148

- 13 -

Цб CD 264

Овчинников, Евгени.  Уеб приложение за предварителен анализ на динамични редове / Евгени Овчинников. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 135-141. 

   Функционалността на приложението е онагледена с динамични редове за разходите за социална защита от базата данни на Евростат. 

1. Предварителен анализ на динамични редове - уеб приложение 
 311  + 004.77
Ключови думи: 1. уеб приложение (Shiny) 2. рангова корелация 3. автокорелационен коефициент 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32159

- 14 -

Цб CD 264

Павлова, Веселка.  Приложни аспекти на "големите данни" в официалната статистика : интернет като алтернативен източник на данни за изследването "ИКТ в предприятията" / Веселка Павлова, Галя Статева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 7-15. 

1. Информационни технологии - големи данни - конференция 
 004.6  + 311.31
Ключови думи: 1. официална статистика 2. информационни технологии 3. Big Data 4. Интернет 5. Национален статистически институт (НСИ) 6. уеб сайт 7. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 8. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32142

- 15 -

Цб CD 264

Петков, Пламен.  Висшето образование в страните от Европейския съюз - сравнителен анализ по основни показатели / Пламен Петков, Елеонора Минева-Димитрова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 92-100. 

1. Висше образование - страни от ЕС - сравнителен анализ 
 378.4(4)  + 311.2(4)
Ключови думи: 1. престижност на висшите училища 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. сравнителен анализ 4. основни показатели 5. висши учебни заведения (ВУЗ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32153

- 16 -

Цб CD 264

Проданов, Христо.  Големите данни и промените в статистиката / Христо Проданов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 128-134. 

1. Големи данни - статистика, промени 
 004.6  + 311
Ключови думи: 1. големи данни 2. статистически данни 3. алгоритми 4. Индустриална революция 5. дигитална революция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32158

- 17 -

Цб CD 264

Райчева, Ива.  Икономическа динамика на регионите и преките чуждестранни инвестиции в България: анализ чрез панелни данни за периода 2008-2016 година / Ива Райчева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 142-147. 

1. Преки чуждестранни инвестиции - България (2008-2016) 
 311(497.2)
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. панелни данни 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. български региони 5. големи данни 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32160

- 18 -

Цб CD 264

Славева, Красимира.  Статистическа оценка на степента на изпълнение на националните цели на България по стратегия "Европа 2020" / Красимира Славева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 84-91. 

1. Стратегия "Европа 2020" - България - статистически анализ и оценка 
 339.923(497.2 + 4)  + 311.31(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. икономически показатели 2. статистически методи 3. статистическа оценка 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32152

- 19 -

Цб CD 264

Сталев, Цветан.  Сравнителна оценка на показателите отчитани от СЗО, НСИ и НЦОЗА за болничната помощ в България / Цветан Сталев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 263-269. 

1. Болнична помощ - България - показатели 
 614  + 311
Ключови думи: 1. здравна система 2. болници 3. индикатори 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32173

- 20 -

Цб CD 264

Стойкова-Къналиева, Андреана.  Сравнителна оценка на влиянието на различията в структурата на две страни върху средната добавена стойност на едната от тях / Андреана Стойкова-Къналиева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 41-48. 

   Докладът е посветен на една възможност за сравнителна оценка и анализ на ефекта от структурните различия между две страни върху средната добавена стойност на едната от тях. Сравнението се извършва по отделни години и е приложимо за всяка двойка страни в ЕС и извън него. 

 311
Ключови думи: 1. заети лица 2. средна добавена стойност 3. структурни различия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32146

- 21 -

Цб CD 264

Тошева, Екатерина.  "Големите данни" и статистическите изследвания на свободните работни места - възможности и предизвикателства / Екатерина Тошева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 67-74. 

1. Информационни технологии - статистически изследвания 
 004.6  + 311
Ключови думи: 1. големи данни 2. пазар на труда 3. свободни работни места 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32150

- 22 -

Цб CD 264

Цонкова, Цвета.  Статистическо съчетаване на данни от две извадкови изследвания пример с Nearest Neighbor Hot Deck / Цвета Цонкова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 270-279. 

1. Nearest Neighbor Distance Hot Deck метод - приложение 
 311
Ключови думи: 1. статистически данни 2. извадки 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32174

- 23 -

Цб CD 264

Шопова, Маргарита.  Позиционирането на България в европейското информационно пространство / Маргарита Шопова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 75-83. 

1. Информационно общество - България, ЕС 2. Индекс DESI (Digital Economy and Society Index) 
 004.7
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. общество 3. анализ на динамика 4. Индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32151

- 24 -

Цб CD 264

Янкова, Иванка.  Статистически анализ на структурата на изплатените обезщетения за социална защита / Иванка Янкова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 208-214. 

1. Социална защита - структура, обезщетения - статистика 
 304  + 311
Ключови думи: 1. социална дейност 2. статистически анализ 3. функции на социалната защита 4. изплатени обезщетения 5. ESSPROS (European System of integrated Social PROtection Statistics) 6. структурни изменения 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32167

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 25 -

Цб CD 264

Младенова, Цветина.  Управление на обществените нагласи чрез социалната мрежа Фейсбук / Цветина Младенова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 280-286. 

1. Фейсбук - общество - управление 
 077.5.000.32  + 316.322
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. Facebook 3. социално управление 4. социален механизъм 5. надзор 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32175

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 26 -

 

Бакалова, Мария.  Политическото сътрудничество на Балканите: вътрешни импулси и външни фактори / Мария Бакалова, Антон Първанов. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 229-245. 

 32
Ключови думи: 1. регионално сътрудничество 2. политическо сътрудничество 3. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32141

- 27 -

Цб CD 264

Младенова, Цветина.  Управление на обществените нагласи чрез социалната мрежа Фейсбук / Цветина Младенова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 280-286. 

1. Фейсбук - общество - управление 
 077.5.000.32  + 316.322
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. Facebook 3. социално управление 4. социален механизъм 5. надзор 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32175

- 28 -

 

Нончев, Андрей.  Завладяване на постсоциалистическата държава: предизвикателства пред Европейската интеграция / Андрей Нончев. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 203-212. 

 327
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. върховенство на закона 3. корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32135

- 29 -

 

Стамова, Марияна.  Република Македония в края на ХХ и началото на ХХI век - международното признаване и трудният път към НАТО и ЕС / Марияна Стамова. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 215-228. 

 32
Ключови думи: 1. Република Македония 2. ЕС 3. НАТО 4. междунационални отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32140

- 30 -

Цб CD 264

Шопова, Маргарита.  Позиционирането на България в европейското информационно пространство / Маргарита Шопова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 75-83. 

1. Информационно общество - България, ЕС 2. Индекс DESI (Digital Economy and Society Index) 
 004.7
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. общество 3. анализ на динамика 4. Индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32151

Икономика. Икономически теории

- 31 -

 

Проданов, Христо.  Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 139-167. 

 330  + 004.6
Ключови думи: 1. големи данни 2. политикономическа теория 3. дигитална икономика 4. технологии 5. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32132

Икономикс

- 32 -

Цб CD 264

Денчев, Емил.  Приложение на смесената реалност в бизнеса / Емил Денчев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 16-23. 

1. Бизнес - смесена реалност - България 
 004.6.003.1
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. виртуална реалност 3. Индустрия 4.0 4. augmented reality 5. Virtual reality 6. Mixed reality 7. Blippar 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32143

- 33 -

Цб CD 264

Минчева, Албена.  Подходи за препроектиране на бизнес процеси с цел оптимизация / Албена Минчева, Гено Стефанов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 148-160. 

   Разглеждат се два подхода за "преосмисляне", "реорганизиране" на бизнес процесите, с цел тяхната оптимизация. Първият подход съдържа групи от евристични методи за препроектиране на вече съществуващи бизнес процеси в организацията. Вторият подход е т. нар. Реинженеринг на бизнес процеси. 

1. Информационни технологии - бизнес 
 004.77:33
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 32161

- 34 -

Цб II 91630

Трифонов, Трифон.  Отстояването на науката в счетоводството / Трифон Трифонов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 97-114. 

1. Счетоводство - теория, правила 
 657  + 330
Ключови думи: 1. счетоводна наука 2. системен подход 3. икономически подход 4. маржинална революция 5. марксизъм 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономикс 
  

Сист. No: 32188

- 35 -

Цб CD 264

Шопова, Маргарита.  Позиционирането на България в европейското информационно пространство / Маргарита Шопова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 75-83. 

1. Информационно общество - България, ЕС 2. Индекс DESI (Digital Economy and Society Index) 
 004.7
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. общество 3. анализ на динамика 4. Индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32151

- 36 -

Цб II 91707

Galabov, Marin.  Analysis of the Natural Disaster Impact on the Company`s Economy by a Modified Dupont Model / Marin Galabov, Plamena Zlateva, Марин Гълъбов, Пламена Златева. // Ecology, Economics, Education and Legislation : Conference Proceedings : Volume 19 : Issue 5.1 - 5.4 : 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July : Issue 5. 3. Environmental Economics  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2019, 53-60. 

1. Бедствия и аварии - икономическа оценка 
 364.2.003.1
Ключови думи: 1. Модел на Дюпон 2. природни бедствия 3. възвръщаемост на собствения капитал (ROE) 4. Company`s economy 5. natural disasters 6. DuPont model 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32136

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 37 -

 

Апостолов, Валери.  Активната политика на пазара на труда и нейното въздействие върху младежката заетост / Валери Апостолов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 169-181. 

 331.45
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. програми 3. младежка заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32133

- 38 -

Цб CD 264

Атанасова, Маргарита.  Метрики и анализи в областта на управлението на човешките ресурси - основа за вземане на решения базирани на данни / Маргарита Атанасова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 32-40. 

1. Човешки ресурси - управление - информационни системи 
 005.95/.96  + 004.6
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. информационни технологии 3. данни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32145

- 39 -

Цб CD 264

Стефанов, Любомир.  Съвременни предизвикателства и възможности за развитие на информационните системи за управление на човешките ресурси / Любомир Стефанов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 24-31. 

1. Човешки ресурси - управление - информационни системи 
 005.95/.96  + 004
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. човешки капитал 3. облачни технологии 4. софтуер като услуга ( SaaS ) 5. архитектура като услуга 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32144

- 40 -

Цб CD 264

Тошева, Екатерина.  "Големите данни" и статистическите изследвания на свободните работни места - възможности и предизвикателства / Екатерина Тошева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 67-74. 

1. Информационни технологии - статистически изследвания 
 004.6  + 311
Ключови думи: 1. големи данни 2. пазар на труда 3. свободни работни места 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32150

Регионална икономика. Геоикономика.

- 41 -

Цб II 91707

Patarchanov, Plamen.  Social and Economic Aspects in the Contemporary Regional and Local Development of Industrially Depressed Areas / Plamen Patarchanov, Пламен Патарчанов. // Ecology, Economics, Education and Legislation : Conference Proceedings : Volume 19 : Issue 5.1 - 5.4 : 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July : Issue 5. 3. Environmental Economics  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2019, 653-660. 

1. Индустриално изостанали райони - икономически, социални аспекти 
 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. териториално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32137

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 42 -

Цб II 91630

Банкова, Дияна.  За причините от въвеждането на надзор върху одиторската професия и модификациите в одита / Дияна Банкова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 433-438. 

1. Счетоводни измами - финансов одит 
 336.126
Ключови думи: 1. контрол 2. финансов одит 3. измами 4. надзор 5. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32219

- 43 -

Цб II 91630

Георгиева, Даниела Венциславова.  Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия / Даниела Венциславова Георгиева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 341-348. 

1. НИРД - български предприятия - финансови отчети 
 001.003.3
Ключови думи: 1. научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 2. иновации 3. доброволно оповестяване 4. задължително оповестяване 5. Международни счетоводни стандарти (МСС) 6. Национални счетоводни стандарти (НСС) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32208

- 44 -

Цб CD 264

Иванов, Милен.  Подходи за измерване на инфлацията в България / Милен Иванов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 215-222. 

1. Инфлация - България 
 311.003.2
Ключови думи: 1. измерване на инфлацията 2. индекс 3. дефлатор 4. стоки 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32168

- 45 -

Цб CD 264

Иванов, Милен.  Фактори, влияещи върху инфлацията в България / Милен Иванов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 223-230. 

1. Инфлация - България 
 311.003.2
Ключови думи: 1. инфлация 2. цени 3. фактори 4. структура 5. динамика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32169

- 46 -

Цб CD 264

Конакчийска, Иванка.  Големите данни (Big Data) и приложението им в противодействие на престъпността във финансовия сектор / Иванка Конакчийска. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 300-312. 

1. Финансов сектор - престъпност - големи данни 
 004.6.003.2
Ключови думи: 1. финансова престъпност 2. информационни технологии 3. противодействие 4. мониторинг на транзакции 5. финансов риск 6. финансови престъпления 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32178

- 47 -

Цб CD 264

Марчев, Васил.  Симулация на многокритериална база данни за банкови услуги. Алгоритъм и бизнес логика / Васил Марчев, Ангел Ангелов Марчев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 179-190. 

1. Бази данни - банков сектор - алгоритъм, бизнес логика 
 004.7.003.2  + 336.71
Ключови думи: 1. финансови системи 2. банкови услуги 3. симулация 4. многокритериални данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32164

- 48 -

Цб II 91630

Орешаров, Николай.  Проблеми при представяне на разчетите по корпоративното подоходно облагане във финансовите отчети / Николай Орешаров. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 208-217. 

1. Корпоративно подоходно облагане - финансови отчети 
 336.2.003.3
Ключови думи: 1. отсрочени данъци 2. данъчни активи 3. данъчни пасиви 4. временни разлики 5. времеви различия 6. данъчно счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32198

- 49 -

Цб CD 264

Панайотов, Атанас.  Предизвикателството "обяснимост" пред използването на методи за машинно самообучение (МС) от кредитни институции / Атанас Панайотов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 170-178. 

   Докладът представя текущите трендове в дискусиите относно прилагането на методи на МС от страна на кредитни институции и разглежда предизвикателството на "обяснимост" на тези методи, обвързано с наблюдението, че комплексните системи от алгоритми често не могат да предоставят информация относно причините за взетото от тях решение. 

 004.7.003.2
Ключови думи: 1. машинно самообучение (МС) 2. кредитни институции 3. регулаторна рамка 4. финансов сектор 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32163

- 50 -

Цб II 91630

Рангелова, Лилия.  Някои аспекти на счетоводния анализ на банковите клиенти / Лилия Рангелова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 248-255. 

1. Банков сектор - България - счетоводни въпроси 
 336.71.003.3
Ключови думи: 1. търговски банки 2. взаимоотношения с клиентите 3. управленско счетоводство 4. отчитане рентабилността на клиента 5. трансферна цена на средства 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32201

- 51 -

Цб II 91630

Ставрова, Елена.  Изкуствен интелект и бъдещето на финансовата индустрия / Елена Ставрова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 349-359. 

1. Информационни технологии - финансова индустрия 
 004.8.003.2
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. машинно обучение 3. големи данни 4. счетоводна информация 5. архитектура на алгоритмите 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32209

- 52 -

Цб II 91630

Фесчиян, Даниела.  Качество на активите и регулаторен капитал - новото предизвикателство пред банковия мениджмънт / Даниела Фесчиян, Радка Андасарова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 65-75. 

1. Банков мениджмънт - активи, капитал 
 005.915  + 336.71
Ключови думи: 1. финансови активи 2. счетоводни стандарти 3. очаквани кредитни загуби 4. капитал от първи ред 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32186

- 53 -

Цб II 91720

Savova, Kameliya.  Usefulness of Financial Information and Fraud Prevention / Kameliya Savova, Камелия Савова, Iavor Bachev, Явор Башев. // Economics and Finance,  Business & Management : Conference Proceedings : Volume 6 : Issue 3. Political Science, Law, Economics and Finance : Conference Proceedings : Volume 6 : Issue 1 : 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, 26 August - 1 September : Issue 1. Political Science, Law, Economics and Finance  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2019, 521-529. 

1. Финансова информация - измами, предотвратяване 
 336  + 007.003.2
Ключови думи: 1. измами с финансови отчети 2. вътрешни одитори 3. външен одит 4. одиторски контрол 5. финансова информация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32138

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 54 -

Цб II 91630

Атанасов, Атанас.  Дистанционното обучение по счетоводство във висшето икономическо училище - състояние и възможности / Атанас Атанасов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 129-135. 

1. Счетоводство - обучение - университети 
 378.933.003.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. дистанционно обучение 3. икономически университети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 32190

- 55 -

Цб II 91630

Башев, Явор.  Техники на креативно счетоводство / Явор Башев. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 416-423. 

1. Счетоводство - креативно, техники 
 657
Ключови думи: 1. креативно счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32217

- 56 -

Цб II 91630

Башева, Снежана.  Катедра "Счетоводство и анализ" - 100 години основно звено на УНСС / Снежана Башева, Стоян Стоянов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" / Ред. съвет Стоян Стоянов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 11-21. 

1. Катедра "Счетоводство и анализ" - УНСС 
 378.933.003.3
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 32183

- 57 -

Цб II 91630

Башева, Снежана.  Концептуални основи на счетоводната теория - счетоводни правила / Снежана Башева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 51-64. 

1. Счетоводство - теория, правила 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна теория 2. счетоводни принципи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32185

- 58 -

Цб II 91630

Башикаров, Кирил.  Бизнес моделът на предприятието като елемент на счетоводната политика / Кирил Башикаров. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 439-447. 

1. Предприятия - бизнес модел - счетоводна политика 
 657
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. бизнес модел на предприятието 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32220

- 59 -

Цб II 91630

Боянов, Борислав.  Концепцията за тристранното счетоводно записване в условията на блокчейн технологиите / Борислав Боянов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 374-382. 

1. Счетоводство - дигитализация 2. Блокчейн технология - инерционно счетоводство 
 657  + 004.7.003.3
Ключови думи: 1. тристранно счетоводно записване 2. блокчейн 3. дистрибутивен счетоводен регистър 4. иновативна концепция 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32212

- 60 -

Цб II 91630

Брезоева, Бойка.  По два важни въпроса относно новия стандарт за лизинга / Бойка Брезоева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 144-152. 

1. Лизинг 
 336.77  + 006.003.3  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. МСФО 16 - Лизинг 2. договор за лизинг 3. лизингополучател 4. лизингодател 5. актив с право на ползване 6. пасив по лизинга 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32192

- 61 -

Цб II 91630

Велков, Минко.  Потребност от генериране и използване на информацията в отчетите за приходите и разходите и за паричните потоци / Минко Велков. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 326-334. 

1. Счетоводен баланс - отчетен процес на предприятието 
 657
Ключови думи: 1. отчет за приходите и разходите (ОПР) 2. отчет за паричните потоци 3. активи 4. източници 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32206

- 62 -

Цб II 91630

Вечев, Венцислав.  Усъвършенстване на модела за счетоводно отчитане на финансовите активи в публичния сектор / Венцислав Вечев. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 335-340. 

1. Счетоводство - публичен сектор 
 657
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. финансови активи 3. публичен сектор 4. бюджетни организации 5. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32207

- 63 -

Цб II 91630

Григоров, Симеон.  Актюерските оценки и тяхната значимост за финансовата отчетност на застрахователите / Симеон Григоров. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 457-464. 

1. Застрахователна индустрия - актюерски оценки 
 657.6  + 368.02.003.3
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. актюери 3. активи 4. пасиви 5. резерви 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32222

- 64 -

Цб II 91630

Дангърска, Ванина.  Сравнителен анализ на актуалната счетоводна нормативна уредба в Италия и България / Ванина Стоилова Дангърска. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 465-473. 

1. Счетоводна нормативна уредба - България, Италия - сравнителен анализ 
 657.000.34
Ключови думи: 1. Закон за счетоводството (ЗСч) 2. Национални счетоводни стандарти (НСС) 3. Италиански организъм по счетоводство (OIC) 4. финансово отчитане 5. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 2. Италия 
  

Сист. No: 32223

- 65 -

Цб II 91630

Даскалов, Ясен.  За справедливата стойност / Ясен Даскалов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 424-432. 

1. МСФО 13 "Оценяване по справедлива стойност" 
 657
Ключови думи: 1. Международни счетоводни стандарти (МСС) 2. нетна настояща стойност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32218

- 66 -

Цб II 91630

Доленски, Бойко.  Разработване и прилагане на счетоводна политика в условията на дигитализация / Бойко Доленски. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 474-479. 

1. Счетоводство - дигитализация 
 004.7.003.3  + 657.1
Ключови думи: 1. счетоводна политика 2. йерархия на източниците 3. секторни политики 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32224

- 67 -

Цб CD 264

Иванова, Росица.  Един разширен модел за анализ на рентабилността на производствения капитал / Росица Иванова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 101-108. 

1. Производствен капитал - рентабилност - анализ 
 658.155
Ключови думи: 1. рентабилност 2. анализ 3. методика 4. фактори 5. решения 6. ефективност на промишлените предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32154

- 68 -

Цб II 91630

Иванова, Росица.  По въпроса за различните подходи за анализ на ефективността на бизнеса / Росица Иванова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 153-161. 

1. Бизнес анализ 
 658.155
Ключови думи: 1. ефективност на предприятието 2. подходи 3. анализ 4. оценка 5. методика 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32193

- 69 -

Цб II 91630

Кавалджиева, Калина.  Негативно влияние на климатичните промени върху извеждането на справедливата стойност на доходоносни активи (на примера на ВЕЦ) / Калина Кавалджиева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 383-392. 

1. Доходоносни активи - климатични промени - ВЕЦ 
 502/504.003.3
Ключови думи: 1. водноелектрически централи (ВЕЦ) 2. баланс на дружество 3. климатични изменения 4. оценка 5. справедлива стойност 6. пазарна стойност 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32213

- 70 -

Цб II 91630

Камбурова, Лиляна.  Методи за управление на печалбата / Лиляна Камбурова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 393-400. 

1. Управление на печалбата - методи 
 658.155
Ключови думи: 1. печалба 2. финансов резултат 3. стойност на печалбата 4. паричен компонент 5. компонент на начисляване 6. проформа печалба 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32214

- 71 -

Цб II 91630

Киров, Ясен Валериев.  Актуални въпроси и предизвикателствата пред малките одиторски практики / Ясен Валериев Киров. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 480-489. 

1. Одиторски практики - актуални въпроси 
 657  + 658.155
Ключови думи: 1. одит 2. одиторски стандарти 3. предприятия от обществен интерес (ПОИ) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32225

- 72 -

Цб CD 264

Лазарова, Ваня.  Фактори и двигатели на дигитализацията и дигиталната трансформация в счетоводството / Ваня Лазарова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 63-66. 

1. Счетоводство - дигитализация 
 004  + 657
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32149

- 73 -

Цб II 91630

Маврудиев, Христо.  Публичен надзор над одиторската професия - 10 години развитие и предизвикателства / Христо Маврудиев. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 401-408. 

1. Комисия за публичен надзор (КПНОР) - България - одитори 
 657
Ключови думи: 1. одиторска професия 2. публичен надзор 3. счетоводство 4. одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32215

- 74 -

Цб II 91630

Маркова, Мария.  Признаване на финансов актив при оператор по концесионен договор / Мария Маркова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 162-172. 

1. Концесионен договор - финансов актив, признаване 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. концесия 3. финансов актив 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32194

- 75 -

Цб II 91630

Михайлова, Мариана Петрова.  Етапи при процеса на годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на застрахователните дружества / Мариана Петрова Михайлова, Атанаска Филипова-Сланчева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 173-188. 

1. Застрахователи - годишно счетоводно приключване 
 368.02.003.3
Ключови думи: 1. годишни финансови отчети 2. застраховане 3. финансова информация 4. нефинансова информация 5. застрахователно счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32195

- 76 -

Цб II 91630

Мусов, Михаил.  Приносът на счетоводната професия в управлението на киберсигурността / Михаил Мусов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 189-198. 

1. Киберсигурност - счетоводство, принос 
 657  + 004.056
Ключови думи: 1. киберрискове 2. киберсигурност 3. счетоводна професия 4. счетоводно образование 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32196

- 77 -

Цб II 91630

Начкова, Мая.  Специфични аспекти при изготвянето на годишните финансови отчети на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) / Мая Начкова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 199-207. 

1. Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) 
 657  + 330.142.2
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32197

- 78 -

Цб II 91630

Николова, Николина.  Счетоводството в социалното осигуряване - сегментиране и стандартизация / Николина Николова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 409-415. 

1. Осигурително счетоводство - същност, особености 
 368.4.003.3
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. сегментация 3. счетоводство 4. стандартизация 5. счетоводни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32216

- 79 -

Цб II 91630

Орешаров, Николай.  Проблеми при представяне на разчетите по корпоративното подоходно облагане във финансовите отчети / Николай Орешаров. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 208-217. 

1. Корпоративно подоходно облагане - финансови отчети 
 336.2.003.3
Ключови думи: 1. отсрочени данъци 2. данъчни активи 3. данъчни пасиви 4. временни разлики 5. времеви различия 6. данъчно счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32198

- 80 -

Цб II 91630

Павлова, Мария.  Променящата се роля и новите компетенции на управленските счетоводители в ерата на цифровите технологии / Мария Павлова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 136-143. 

1. Управленско счетоводство - кадри - цифрови технологии 
 005.003.3
Ключови думи: 1. управленски счетоводител 2. професионални умения 3. обучение по счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
  

Сист. No: 32191

- 81 -

Цб II 91630

Петрова, Диана.  Ключови счетоводно-информационни проблеми при управлението на задгранични дейности в съвременните условия на глобализация / Диана Петрова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 237-247. 

1. Задгранични дейности на компаниите - планиране, контрол, анализ 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна информация 2. управление 3. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32200

- 82 -

Цб II 91630

Пожаревска, Румяна.  Креативната икономика и генерираните нематериални активи в полето на креативното счетоводство / Румяна Пожаревска. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 76-96. 

   Докладът изследва нематериалните активи, генерирани от икономиката на знанията и опциите за тяхното представяне в ГФО. 

1. Нематериални активи - счетоводна теория и практика 
 657
Ключови думи: 1. креативно счетоводство 2. икономика на знанието 3. интелектуален капитал 4. креативна икономика 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32187

- 83 -

Цб II 91630

Рангелова, Лилия.  Някои аспекти на счетоводния анализ на банковите клиенти / Лилия Рангелова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 248-255. 

1. Банков сектор - България - счетоводни въпроси 
 336.71.003.3
Ключови думи: 1. търговски банки 2. взаимоотношения с клиентите 3. управленско счетоводство 4. отчитане рентабилността на клиента 5. трансферна цена на средства 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32201

- 84 -

Цб II 91630

Рупска, Теодора.  Управленското счетоводство - между отчетност, анализ, планиране и контрол / Теодора Рупска. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 256-265. 

1. Управленска счетоводна система - вътрешни и външни процеси 
 005.003.3  + 657.1
Ключови думи: 1. управленско счетоводство 2. отчетност 3. анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
  

Сист. No: 32202

- 85 -

Цб II 91630

Савова, Камелия.  Счетоводният баланс - обект на изследване от учените-счетоведи в катедра "Счетоводство и анализ" на УНСС / Камелия Савова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 266-280. 

1. Счетоводен баланс - теории 
 657
Ключови думи: 1. балансово обобщаване 2. балансово равенство 3. балансови оценки 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32203

- 86 -

Цб II 91630

Станева, Валентина.  Счетоводните приблизителни оценки в счетоводната теория / Валентина Станева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 360-368. 

1. Счетоводство - теория, правила 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна приблизителна оценка 2. консерватизъм в счетоводството 3. несигурност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32210

- 87 -

Цб II 91630

Стефанов, Светлозар.  Загадките на международния герб на счетоводителите / Светлозар Стефанов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 369-373. 

1. Жан Батист Дюмарше (1874-1946) - Герб на счетоводителите 
 657
Ключови думи: 1. наука 2. доверие 3. независимост 4. Герб на счетоводителите 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
За него: 1. Дюмарше, Жан Батист 
  

Сист. No: 32211

- 88 -

Цб II 91630

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ - модели и насоки за усъвършенстване / Марко Тимчев. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 281-292. 

1. Стопански счетоводен анализ - функция на управлението 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. анализ 3. балансирана система от показатели (BSC) 4. интегрирано отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32204

- 89 -

Цб II 91630

Тодоров, Любомир.  Ролята на бизнес анализа при управлението на стойността на компанията / Любомир Тодоров. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 293-303. 

1. Бизнес анализ - управление стойността на компанията 
 658.155
Ключови думи: 1. стойностно-базиран мениджмънт 2. управление на стойността 3. парични потоци 4. цена на капитала 5. капиталова структура 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32205

- 90 -

Цб II 91630

Тренчева, Миглена.  Развитие на принципите по счетоводство в България / Миглена Тренчева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 448-456. 

1. Счетоводство - МСФО (IFRS) 
 657
Ключови думи: 1. Международни счетоводни стандарти (МСС) 2. финансов отчет 3. национално законодателство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32221

- 91 -

Цб II 91630

Трифонов, Трифон.  Отстояването на науката в счетоводството / Трифон Трифонов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 97-114. 

1. Счетоводство - теория, правила 
 657  + 330
Ключови думи: 1. счетоводна наука 2. системен подход 3. икономически подход 4. маржинална революция 5. марксизъм 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономикс 
  

Сист. No: 32188

- 92 -

Цб II 91630

Фесчиян, Даниела.  Регламенти и стандартизация на счетоводната система в публичния сектор / Даниела Фесчиян. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 22-47. 

1. Счетоводни стандарти - публичен сектор - регламенти 
 006.003.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. стандартизация 3. публичен сектор 4. Международни счетоводни стандарти (МСС) 5. Европейски счетоводни стандарти за публичния сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 32184

- 93 -

Цб II 91630

Чуков, Кр.  Рентабилност на база трудови ресурси и на база разходи за жив труд (модели за анализ) / Кр. Чуков. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 115-122. 

1. Промишлени предприятия - рентабилност, анализ 
 658.155
Ключови думи: 1. рентабилност 2. ресурси 3. разходи 4. модели за анализ 5. фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32189

- 94 -

Цб II 91630

Oreshkova, Hristina.  The Debate on the Future of the International Financial Reporting Standards in the United States: Critique and Considerations / Hristina Oreshkova, Христина Орешкова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 218-236. 

1. Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) - САЩ 
 657  + 006.003.3
Ключови думи: 1. МСФО 2. счетоводни стандарти 3. international accounting 4. International accounting standards 5. U.S. Generaly Accepted Accounting Principles 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 32199

Управление

- 95 -

Цб CD 264

Лечева, Ина.  Биг дейта в одитния процес / Ина Лечева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 114-120. 

1. Големи данни - одитен процес - теоретични аспекти 
 005.591.6
Ключови думи: 1. Big Data 2. internal audit 3. fraud 4. одит 5. измами 6. вътрешен контрол 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 32156

- 96 -

Цб II 91630

Павлова, Мария.  Променящата се роля и новите компетенции на управленските счетоводители в ерата на цифровите технологии / Мария Павлова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 136-143. 

1. Управленско счетоводство - кадри - цифрови технологии 
 005.003.3
Ключови думи: 1. управленски счетоводител 2. професионални умения 3. обучение по счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
  

Сист. No: 32191

- 97 -

Цб II 91630

Рупска, Теодора.  Управленското счетоводство - между отчетност, анализ, планиране и контрол / Теодора Рупска. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 256-265. 

1. Управленска счетоводна система - вътрешни и външни процеси 
 005.003.3  + 657.1
Ключови думи: 1. управленско счетоводство 2. отчетност 3. анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
  

Сист. No: 32202

- 98 -

Цб II 91630

Фесчиян, Даниела.  Качество на активите и регулаторен капитал - новото предизвикателство пред банковия мениджмънт / Даниела Фесчиян, Радка Андасарова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 65-75. 

1. Банков мениджмънт - активи, капитал 
 005.915  + 336.71
Ключови думи: 1. финансови активи 2. счетоводни стандарти 3. очаквани кредитни загуби 4. капитал от първи ред 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32186

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 99 -

Цб CD 264

Бозев, Васил.  Статистическо изследване на профила на фирмите в България прилагащи ценова стратегия на база цени на конкуренти / Васил Бозев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 109-113. 

1. Фирми - България - ценови стратегии 
 338.5(497.2)  + 311.4(497.2)
Ключови думи: 1. цени на конкуренти 2. ценова стратегия 3. профилиране на фирми 4. клъстерен анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32155

- 100 -

Цб CD 264

Любенов, Емил.  Маркетинг посредством големите данни / Емил Любенов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 199-207. 

1. Големи масиви данни - интернет маркетинг 
 339.13:004.5
Ключови думи: 1. дигитален маркетинг 2. големи данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32166

Икономика на индустрията

- 101 -

Цб II 91630

Чуков, Кр.  Рентабилност на база трудови ресурси и на база разходи за жив труд (модели за анализ) / Кр. Чуков. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 115-122. 

1. Промишлени предприятия - рентабилност, анализ 
 658.155
Ключови думи: 1. рентабилност 2. ресурси 3. разходи 4. модели за анализ 5. фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32189

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 102 -

Цб CD 264

Господинова, Елена.  Възможностите за използване на информационните бази данни на агенция "Митници" за нуждите на статистиката и статистическите изследвания / Елена Господинова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 191-198. 

   Докладът е съотносим към необходимостта да бъдат обработени големи бази данни (big data) при реализирането на секторната стратегия "Е-митници" на Агенция "Митница", насочена към защита на финансовите интереси на Р България и ЕС като цяло. 

1. Агенция "Митници" - информационни бази данни - статистика 
 311  + 004.6  + 339.543
Ключови думи: 1. бази данни 2. контрол 3. анализ 4. статистика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32165

- 103 -

Цб CD 264

Славева, Красимира.  Статистическа оценка на степента на изпълнение на националните цели на България по стратегия "Европа 2020" / Красимира Славева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 84-91. 

1. Стратегия "Европа 2020" - България - статистически анализ и оценка 
 339.923(497.2 + 4)  + 311.31(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. икономически показатели 2. статистически методи 3. статистическа оценка 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32152

- 104 -

Цб II 91719

Nikolova, Ivanka.  Knowledge Economy and the Human Resources in the Economic Sector of Commerce of the Republic of Bulgaria / Ivanka Nikolova, Иванка Николова. // Economics and Finance,  Business and Management : Conference Proceedings : Volume 6 : Issue 3. Economics and Finance, Business & Management : Conference Proceedings : Volume 6 : Issue 2 : 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, 26 August - 1 September : Issue 2. Economics and Finance, Business and Management  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 623-630. 

1. Търговия - България 
 339.18(497.2)
Ключови думи: 1. икономика на търговията 2. икономика на знанието 3. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32139

Европейски съюз

- 105 -

Цб CD 264

Петков, Пламен.  Висшето образование в страните от Европейския съюз - сравнителен анализ по основни показатели / Пламен Петков, Елеонора Минева-Димитрова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 92-100. 

1. Висше образование - страни от ЕС - сравнителен анализ 
 378.4(4)  + 311.2(4)
Ключови думи: 1. престижност на висшите училища 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. сравнителен анализ 4. основни показатели 5. висши учебни заведения (ВУЗ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32153

- 106 -

Цб CD 264

Славева, Красимира.  Статистическа оценка на степента на изпълнение на националните цели на България по стратегия "Европа 2020" / Красимира Славева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 84-91. 

1. Стратегия "Европа 2020" - България - статистически анализ и оценка 
 339.923(497.2 + 4)  + 311.31(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. икономически показатели 2. статистически методи 3. статистическа оценка 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32152

Право

- 107 -

Цб II 91630

Дангърска, Ванина.  Сравнителен анализ на актуалната счетоводна нормативна уредба в Италия и България / Ванина Стоилова Дангърска. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 465-473. 

1. Счетоводна нормативна уредба - България, Италия - сравнителен анализ 
 657.000.34
Ключови думи: 1. Закон за счетоводството (ЗСч) 2. Национални счетоводни стандарти (НСС) 3. Италиански организъм по счетоводство (OIC) 4. финансово отчитане 5. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 2. Италия 
  

Сист. No: 32223

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 108 -

Цб II 91630

Григоров, Симеон.  Актюерските оценки и тяхната значимост за финансовата отчетност на застрахователите / Симеон Григоров. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 457-464. 

1. Застрахователна индустрия - актюерски оценки 
 657.6  + 368.02.003.3
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. актюери 3. активи 4. пасиви 5. резерви 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32222

- 109 -

Цб CD 264

Къскатийски, Николай.  Сравнителна характеристика на данни в застрахователния сектор / Николай Къскатийски. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 231-242. 

1. Застрахователен сектор - големи данни - анализ 
 004.6  + 368.01
Ключови думи: 1. застраховане 2. източници на данни 3. големи данни 4. интернет на обектите (ИнО) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32170

- 110 -

Цб II 91630

Михайлова, Мариана Петрова.  Етапи при процеса на годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на застрахователните дружества / Мариана Петрова Михайлова, Атанаска Филипова-Сланчева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 173-188. 

1. Застрахователи - годишно счетоводно приключване 
 368.02.003.3
Ключови думи: 1. годишни финансови отчети 2. застраховане 3. финансова информация 4. нефинансова информация 5. застрахователно счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32195

- 111 -

Цб II 91630

Николова, Николина.  Счетоводството в социалното осигуряване - сегментиране и стандартизация / Николина Николова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 409-415. 

1. Осигурително счетоводство - същност, особености 
 368.4.003.3
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. сегментация 3. счетоводство 4. стандартизация 5. счетоводни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32216

- 112 -

 

Пандурска, Ралица.  Застаряването на населението - фактор за повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа в България / Ралица Пандурска. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 183-197. 

 304
Ключови думи: 1. демографски промени 2. застаряващо население 3. социална система 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32134

- 113 -

Цб CD 264

Янкова, Иванка.  Статистически анализ на структурата на изплатените обезщетения за социална защита / Иванка Янкова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 208-214. 

1. Социална защита - структура, обезщетения - статистика 
 304  + 311
Ключови думи: 1. социална дейност 2. статистически анализ 3. функции на социалната защита 4. изплатени обезщетения 5. ESSPROS (European System of integrated Social PROtection Statistics) 6. структурни изменения 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32167

Образование

- 114 -

Цб CD 264

Алексиева, Анжелина.  Статистическо изследване на висшето образование в България от учебната 1989/1990 г. до 2018/2019 г. : Преглед на основни показатели, характеризиращи дейността на висшето образование за избрани години / Анжелина Алексиева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 161-169. 

1. Висше образование - България (1989/1990-2018/2019) - статистика 
 378  + 311.4
Ключови думи: 1. висше образование 2. статистическо изследване 3. висши учебни заведения (ВУЗ) 4. студенти 5. преподаватели 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32162

- 115 -

Цб II 91630

Атанасов, Атанас.  Дистанционното обучение по счетоводство във висшето икономическо училище - състояние и възможности / Атанас Атанасов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 129-135. 

1. Счетоводство - обучение - университети 
 378.933.003.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. дистанционно обучение 3. икономически университети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 32190

- 116 -

Цб II 91630

Башева, Снежана.  Катедра "Счетоводство и анализ" - 100 години основно звено на УНСС / Снежана Башева, Стоян Стоянов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" / Ред. съвет Стоян Стоянов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 11-21. 

1. Катедра "Счетоводство и анализ" - УНСС 
 378.933.003.3
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 32183

- 117 -

Цб CD 264

Върбанов, Тихомир.  Състояние и перспективи за развитие на образователната система в общините по поречието на Долен Дунав / Тихомир Върбанов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 121-127. 

1. Образователна система - поречието на Долен Дунав - анкета 
 37.014(282.243.7)
Ключови думи: 1. образование 2. анкетно проучване 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 32157

- 118 -

Цб CD 264

Петков, Пламен.  Висшето образование в страните от Европейския съюз - сравнителен анализ по основни показатели / Пламен Петков, Елеонора Минева-Димитрова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 92-100. 

1. Висше образование - страни от ЕС - сравнителен анализ 
 378.4(4)  + 311.2(4)
Ключови думи: 1. престижност на висшите училища 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. сравнителен анализ 4. основни показатели 5. висши учебни заведения (ВУЗ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32153

Математика. Естествени науки

Екология

- 119 -

Цб II 91630

Кавалджиева, Калина.  Негативно влияние на климатичните промени върху извеждането на справедливата стойност на доходоносни активи (на примера на ВЕЦ) / Калина Кавалджиева. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 383-392. 

1. Доходоносни активи - климатични промени - ВЕЦ 
 502/504.003.3
Ключови думи: 1. водноелектрически централи (ВЕЦ) 2. баланс на дружество 3. климатични изменения 4. оценка 5. справедлива стойност 6. пазарна стойност 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32213

Приложни науки

Здравеопазване

- 120 -

Цб CD 264

Сталев, Цветан.  Сравнителна оценка на показателите отчитани от СЗО, НСИ и НЦОЗА за болничната помощ в България / Цветан Сталев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 263-269. 

1. Болнична помощ - България - показатели 
 614  + 311
Ключови думи: 1. здравна система 2. болници 3. индикатори 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32173

Информационни технологии. Иновации

- 121 -

Цб CD 264

Атанасова, Маргарита.  Метрики и анализи в областта на управлението на човешките ресурси - основа за вземане на решения базирани на данни / Маргарита Атанасова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 32-40. 

1. Човешки ресурси - управление - информационни системи 
 005.95/.96  + 004.6
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. информационни технологии 3. данни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32145

- 122 -

Цб II 91630

Боянов, Борислав.  Концепцията за тристранното счетоводно записване в условията на блокчейн технологиите / Борислав Боянов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 374-382. 

1. Счетоводство - дигитализация 2. Блокчейн технология - инерционно счетоводство 
 657  + 004.7.003.3
Ключови думи: 1. тристранно счетоводно записване 2. блокчейн 3. дистрибутивен счетоводен регистър 4. иновативна концепция 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32212

- 123 -

Цб CD 264

Господинова, Елена.  Възможностите за използване на информационните бази данни на агенция "Митници" за нуждите на статистиката и статистическите изследвания / Елена Господинова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 191-198. 

   Докладът е съотносим към необходимостта да бъдат обработени големи бази данни (big data) при реализирането на секторната стратегия "Е-митници" на Агенция "Митница", насочена към защита на финансовите интереси на Р България и ЕС като цяло. 

1. Агенция "Митници" - информационни бази данни - статистика 
 311  + 004.6  + 339.543
Ключови думи: 1. бази данни 2. контрол 3. анализ 4. статистика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32165

- 124 -

Цб CD 264

Денчев, Емил.  Приложение на смесената реалност в бизнеса / Емил Денчев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 16-23. 

1. Бизнес - смесена реалност - България 
 004.6.003.1
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. виртуална реалност 3. Индустрия 4.0 4. augmented reality 5. Virtual reality 6. Mixed reality 7. Blippar 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32143

- 125 -

Цб II 91630

Доленски, Бойко.  Разработване и прилагане на счетоводна политика в условията на дигитализация / Бойко Доленски. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 474-479. 

1. Счетоводство - дигитализация 
 004.7.003.3  + 657.1
Ключови думи: 1. счетоводна политика 2. йерархия на източниците 3. секторни политики 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32224

- 126 -

Цб CD 264

Конакчийска, Иванка.  Големите данни (Big Data) и приложението им в противодействие на престъпността във финансовия сектор / Иванка Конакчийска. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 300-312. 

1. Финансов сектор - престъпност - големи данни 
 004.6.003.2
Ключови думи: 1. финансова престъпност 2. информационни технологии 3. противодействие 4. мониторинг на транзакции 5. финансов риск 6. финансови престъпления 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32178

- 127 -

Цб CD 264

Къскатийски, Николай.  Сравнителна характеристика на данни в застрахователния сектор / Николай Къскатийски. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 231-242. 

1. Застрахователен сектор - големи данни - анализ 
 004.6  + 368.01
Ключови думи: 1. застраховане 2. източници на данни 3. големи данни 4. интернет на обектите (ИнО) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32170

- 128 -

Цб CD 264

Лазарова, Ваня.  Фактори и двигатели на дигитализацията и дигиталната трансформация в счетоводството / Ваня Лазарова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 63-66. 

1. Счетоводство - дигитализация 
 004  + 657
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32149

- 129 -

Цб CD 264

Лечева, Ина.  Биг дейта в одитния процес / Ина Лечева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 114-120. 

1. Големи данни - одитен процес - теоретични аспекти 
 005.591.6
Ключови думи: 1. Big Data 2. internal audit 3. fraud 4. одит 5. измами 6. вътрешен контрол 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 32156

- 130 -

Цб CD 264

Любенов, Емил.  Маркетинг посредством големите данни / Емил Любенов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 199-207. 

1. Големи масиви данни - интернет маркетинг 
 339.13:004.5
Ключови думи: 1. дигитален маркетинг 2. големи данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32166

- 131 -

Цб CD 264

Марчев, Васил.  Симулация на многокритериална база данни за банкови услуги. Алгоритъм и бизнес логика / Васил Марчев, Ангел Ангелов Марчев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 179-190. 

1. Бази данни - банков сектор - алгоритъм, бизнес логика 
 004.7.003.2  + 336.71
Ключови думи: 1. финансови системи 2. банкови услуги 3. симулация 4. многокритериални данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32164

- 132 -

Цб CD 264

Минчева, Албена.  Подходи за препроектиране на бизнес процеси с цел оптимизация / Албена Минчева, Гено Стефанов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 148-160. 

   Разглеждат се два подхода за "преосмисляне", "реорганизиране" на бизнес процесите, с цел тяхната оптимизация. Първият подход съдържа групи от евристични методи за препроектиране на вече съществуващи бизнес процеси в организацията. Вторият подход е т. нар. Реинженеринг на бизнес процеси. 

1. Информационни технологии - бизнес 
 004.77:33
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 32161

- 133 -

Цб II 91630

Мусов, Михаил.  Приносът на счетоводната професия в управлението на киберсигурността / Михаил Мусов. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 189-198. 

1. Киберсигурност - счетоводство, принос 
 657  + 004.056
Ключови думи: 1. киберрискове 2. киберсигурност 3. счетоводна професия 4. счетоводно образование 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32196

- 134 -

Цб CD 264

Овчинников, Евгени.  Уеб приложение за предварителен анализ на динамични редове / Евгени Овчинников. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 135-141. 

   Функционалността на приложението е онагледена с динамични редове за разходите за социална защита от базата данни на Евростат. 

1. Предварителен анализ на динамични редове - уеб приложение 
 311  + 004.77
Ключови думи: 1. уеб приложение (Shiny) 2. рангова корелация 3. автокорелационен коефициент 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32159

- 135 -

Цб CD 264

Павлова, Веселка.  Приложни аспекти на "големите данни" в официалната статистика : интернет като алтернативен източник на данни за изследването "ИКТ в предприятията" / Веселка Павлова, Галя Статева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 7-15. 

1. Информационни технологии - големи данни - конференция 
 004.6  + 311.31
Ключови думи: 1. официална статистика 2. информационни технологии 3. Big Data 4. Интернет 5. Национален статистически институт (НСИ) 6. уеб сайт 7. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 8. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32142

- 136 -

Цб CD 264

Панайотов, Атанас.  Предизвикателството "обяснимост" пред използването на методи за машинно самообучение (МС) от кредитни институции / Атанас Панайотов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 170-178. 

   Докладът представя текущите трендове в дискусиите относно прилагането на методи на МС от страна на кредитни институции и разглежда предизвикателството на "обяснимост" на тези методи, обвързано с наблюдението, че комплексните системи от алгоритми често не могат да предоставят информация относно причините за взетото от тях решение. 

 004.7.003.2
Ключови думи: 1. машинно самообучение (МС) 2. кредитни институции 3. регулаторна рамка 4. финансов сектор 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32163

- 137 -

 

Проданов, Христо.  Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 139-167. 

 330  + 004.6
Ключови думи: 1. големи данни 2. политикономическа теория 3. дигитална икономика 4. технологии 5. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32132

- 138 -

Цб CD 264

Проданов, Христо.  Големите данни и промените в статистиката / Христо Проданов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 128-134. 

1. Големи данни - статистика, промени 
 004.6  + 311
Ключови думи: 1. големи данни 2. статистически данни 3. алгоритми 4. Индустриална революция 5. дигитална революция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32158

- 139 -

Цб II 91630

Ставрова, Елена.  Изкуствен интелект и бъдещето на финансовата индустрия / Елена Ставрова. // Приносите на счетоводството в икономическата наука : Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 349-359. 

1. Информационни технологии - финансова индустрия 
 004.8.003.2
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. машинно обучение 3. големи данни 4. счетоводна информация 5. архитектура на алгоритмите 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32209

- 140 -

Цб CD 264

Стефанов, Любомир.  Съвременни предизвикателства и възможности за развитие на информационните системи за управление на човешките ресурси / Любомир Стефанов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 24-31. 

1. Човешки ресурси - управление - информационни системи 
 005.95/.96  + 004
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. човешки капитал 3. облачни технологии 4. софтуер като услуга ( SaaS ) 5. архитектура като услуга 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32144

- 141 -

Цб CD 264

Тошева, Екатерина.  "Големите данни" и статистическите изследвания на свободните работни места - възможности и предизвикателства / Екатерина Тошева. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 67-74. 

1. Информационни технологии - статистически изследвания 
 004.6  + 311
Ключови думи: 1. големи данни 2. пазар на труда 3. свободни работни места 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32150

- 142 -

Цб CD 264

Шопова, Маргарита.  Позиционирането на България в европейското информационно пространство / Маргарита Шопова. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 75-83. 

1. Информационно общество - България, ЕС 2. Индекс DESI (Digital Economy and Society Index) 
 004.7
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. общество 3. анализ на динамика 4. Индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32151

- 143 -

Цб CD 264

Янчев, Христо.  Data Mining методи подходящи за приложение върху неструктурни данни от сферата на телекомуникациите / Христо Янчев. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 254-262. 

1. Телекомуникации - data mining методи 
 004.6
Ключови думи: 1. Data Mining 2. unstructured data 3. Data analysis 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32172

- 144 -

Цб CD 264

Christov, Yavor.  Big Data Sets Modeling with Differential Neural Networks / Yavor Christov, Явор Христов. // Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  (София). - София. - София, 2020, 287-292. 

   Прев.загл.: Моделиране на големи обеми данни с диференциални невронни мрежи

1. Големи обеми данни - моделиране 
 004
Ключови думи: 1. обикновени диференциални уравнения (ОДУ) 2. моделиране 3. числени решения 4. предвиждане 5. големи данни 6. Artificial Neural Networks (ANNs) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32176


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Анжелина 3 114 
Андасарова, Радка 52 98 
Апостолов, Валери 37 
Атанасов, Атанас 4 54 115 
Атанасова, Маргарита 38 121 
Бакалова, Мария 26 
Банкова, Дияна 42 
Барбова, Деница 5 
Башев, Явор 53 55 
Башева, Снежана 56 57 116 
Башикаров, Кирил 58 
Бозев, Васил 6 99 
Борисов, Тодор 7 
Боянов, Борислав 59 122 
Брезоева, Бойка 60 
Велков, Минко 61 
Вечев, Венцислав 62 
Върбанов, Тихомир 117 
Георгиева, Даниела Венциславова 1 43 
Господинова, Елена 8 102 123 
Григоров, Симеон 63 108 
Гълъбов, Марин 36 
Дангърска, Ванина Стоилова 64 107 
Даскалов, Ясен 65 
Денчев, Емил 32 124 
Доленски, Бойко 66 125 
Златева, Пламена 36 
Иванов, Милен 9 10 44 45 
Иванова, Росица 67 68 
Кавалджиева, Калина 69 119 
Камбурова, Лиляна 70 
Киров, Ясен Валериев 71 
Конакчийска, Иванка 46 126 
Къскатийски, Николай 109 127 
Лазарова, Ваня 72 128 
Лечева, Ина 95 129 
Любенов, Емил 100 130 
Маврудиев, Христо 73 
Маркова, Мария 74 
Марчев, Ангел Ангелов 47 131 
Марчев, Васил 47 131 
Минева-Димитрова, Елеонора 15 105 118 
Минчева, Албена 33 132 
Михайлова, Мариана Петрова 75 110 
Младенова, Цветина 11 25 27 
Мусов, Михаил 76 133 
Найденов, Александър 12 
Начкова, Мая 77 
Николова, Иванка 104 
Николова, Николина 78 111 
Нончев, Андрей 28 
Овчинников, Евгени 13 134 
Орешаров, Николай 48 79 
Орешкова, Христина 94 
Павлова, Веселка 14 135 
Павлова, Мария 80 96 
Панайотов, Атанас 49 136 
Пандурска, Ралица 112 
Патарчанов, Пламен 41 
Петков, Пламен 15 105 118 
Петрова, Диана 81 
Пожаревска, Румяна 82 
Проданов, Христо 16 31 137 138 
Първанов, Антон 26 
Райчева, Ива 17 
Рангелова, Лилия 50 83 
Рупска, Теодора 84 97 
Савова, Камелия 53 85 
Славева, Красимира 18 103 106 
Ставрова, Елена 51 139 
Сталев, Цветан 19 120 
Стамова, Марияна 29 
Станева, Валентина 86 
Статева, Галя 14 135 
Стефанов, Гено 33 132 
Стефанов, Любомир 39 140 
Стефанов, Светлозар 87 
Стойкова-Къналиева, Андреана 20 
Стоянов, Стоян 56 116 
Тимчев, Марко 88 
Тодоров, Любомир 89 
Тошева, Екатерина 21 40 141 
Тренчева, Миглена 90 
Трифонов, Трифон 34 91 
Фесчиян, Даниела 2 52 92 98 
Филипова-Сланчева, Атанаска 75 110 
Христов, Явор 144 
Цонкова, Цвета 22 
Чуков, Кр. 93 101 
Шопова, Маргарита 23 30 35 142 
Янкова, Иванка 24 113 
Янчев, Христо 143 
Bachev, Iavor 53 
Christov, Yavor 144 
Galabov, Marin 36 
Nikolova, Ivanka 104 
Oreshkova, Hristina 94 
Patarchanov, Plamen 41 
Savova, Kameliya 53 
Zlateva, Plamena 36 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Активната политика на пазара на труда и нейното въздействие върху младежката заетост 37 
Актуални въпроси и предизвикателствата пред малките одиторски практики 71 
Актюерските оценки и тяхната значимост за финансовата отчетност на застрахователите 63 108 
Биг дейта в одитния процес 95 129 
Бизнес моделът на предприятието като елемент на счетоводната политика 58 
Висшето образование в страните от Европейския съюз - сравнителен анализ по основни показатели 15 105 118 
Възможностите за използване на информационните бази данни на агенция "Митници" за нуждите на статистиката и статистическите изследвания 8 102 123 
Големите данни (Big Data) и приложението им в противодействие на престъпността във финансовия сектор 46 126 
Големите данни и промените в статистиката 16 138 
Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика 31 137 
Дискриптивен анализ на бизнес климата в България 7 
Дистанционното обучение по счетоводство във висшето икономическо училище - състояние и възможности 54 115 
Един разширен модел за анализ на рентабилността на производствения капитал 67 
Етапи при процеса на годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на застрахователните дружества 75 110 
За причините от въвеждането на надзор върху одиторската професия и модификациите в одита 42 
За справедливата стойност 65 
Завладяване на постсоциалистическата държава: предизвикателства пред Европейската интеграция 28 
Загадките на международния герб на счетоводителите 87 
Застаряването на населението - фактор за повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа в България 112 
Значение на Европейската олимпиада по статистика за повишаване на статистическата грамотност в България 12 
Изкуствен интелект и бъдещето на финансовата индустрия 51 139 
Икономическа динамика на регионите и преките чуждестранни инвестиции в България: анализ чрез панелни данни за периода 2008-2016 година 17 
Катедра "Счетоводство и анализ" - 100 години основно звено на УНСС 56 116 
Качество на активите и регулаторен капитал - новото предизвикателство пред банковия мениджмънт 52 98 
Ключови счетоводно-информационни проблеми при управлението на задгранични дейности в съвременните условия на глобализация 81 
Концептуални основи на счетоводната теория - счетоводни правила 57 
Концепцията за тристранното счетоводно записване в условията на блокчейн технологиите 59 122 
Креативната икономика и генерираните нематериални активи в полето на креативното счетоводство 82 
Маркетинг посредством големите данни 100 130 
Методи за управление на печалбата 70 
Метрики и анализи в областта на управлението на човешките ресурси - основа за вземане на решения базирани на данни 38 121 
Негативно влияние на климатичните промени върху извеждането на справедливата стойност на доходоносни активи (на примера на ВЕЦ) 69 119 
Някои аспекти на счетоводния анализ на банковите клиенти 50 83 
Отстояването на науката в счетоводството 34 91 
По въпроса за различните подходи за анализ на ефективността на бизнеса 68 
По два важни въпроса относно новия стандарт за лизинга 60 
Подходи за измерване на инфлацията в България 9 44 
Подходи за препроектиране на бизнес процеси с цел оптимизация 33 132 
Позиционирането на България в европейското информационно пространство 23 30 35 142 
Политическото сътрудничество на Балканите: вътрешни импулси и външни фактори 26 
Потребност от генериране и използване на информацията в отчетите за приходите и разходите и за паричните потоци 61 
Предизвикателството "обяснимост" пред използването на методи за машинно самообучение (МС) от кредитни институции 49 136 
Признаване на финансов актив при оператор по концесионен договор 74 
Приложение на смесената реалност в бизнеса 32 124 
Приложни аспекти на "големите данни" в официалната статистика : интернет като алтернативен източник на данни за изследването "ИКТ в предприятията" 14 135 
Приносът на счетоводната професия в управлението на киберсигурността 76 133 
Проблеми при представяне на разчетите по корпоративното подоходно облагане във финансовите отчети 48 79 
Променящата се роля и новите компетенции на управленските счетоводители в ерата на цифровите технологии 80 96 
Публичен надзор над одиторската професия - 10 години развитие и предизвикателства 73 
Развитие на принципите по счетоводство в България 90 
Разработване и прилагане на счетоводна политика в условията на дигитализация 66 125 
Регламенти и стандартизация на счетоводната система в публичния сектор 2 92 
Рентабилност на база трудови ресурси и на база разходи за жив труд (модели за анализ) 93 101 
Република Македония в края на ХХ и началото на ХХI век - международното признаване и трудният път към НАТО и ЕС 29 
Ролята на бизнес анализа при управлението на стойността на компанията 89 
Симулация на многокритериална база данни за банкови услуги. Алгоритъм и бизнес логика 47 131 
Специфични аспекти при изготвянето на годишните финансови отчети на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) 77 
Сравнителен анализ на актуалната счетоводна нормативна уредба в Италия и България 64 107 
Сравнителна оценка на влиянието на различията в структурата на две страни върху средната добавена стойност на едната от тях 20 
Сравнителна оценка на показателите отчитани от СЗО, НСИ и НЦОЗА за болничната помощ в България 19 120 
Сравнителна характеристика на данни в застрахователния сектор 109 127 
Статистическа оценка на степента на изпълнение на националните цели на България по стратегия "Европа 2020" 18 103 106 
Статистически анализ на структурата на изплатените обезщетения за социална защита 24 113 
Статистическо изследване на висшето образование в България от учебната 1989/1990 г. до 2018/2019 г. 3 114 
Статистическо изследване на влиянието на социално-икономическите фактори върху образованието и обучението на възрастните в България 5 
Статистическо изследване на навиците на хората при използването на градския транспорт в Община Стара Загора 4 
Статистическо изследване на профила на фирмите в България прилагащи ценова стратегия на база цени на конкуренти 6 99 
Статистическо съчетаване на данни от две извадкови изследвания пример с Nearest Neighbor Hot Deck 22 
Стопански счетоводен анализ - модели и насоки за усъвършенстване 88 
Счетоводните приблизителни оценки в счетоводната теория 86 
Счетоводният баланс - обект на изследване от учените-счетоведи в катедра "Счетоводство и анализ" на УНСС 85 
Счетоводството в социалното осигуряване - сегментиране и стандартизация 78 111 
Съвременни предизвикателства и възможности за развитие на информационните системи за управление на човешките ресурси 39 140 
Състояние и перспективи за развитие на образователната система в общините по поречието на Долен Дунав 117 
Техники на креативно счетоводство 55 
Уеб приложение за предварителен анализ на динамични редове 13 134 
Управление на обществените нагласи чрез социалната мрежа Фейсбук 11 25 27 
Управленското счетоводство - между отчетност, анализ, планиране и контрол 84 97 
Усъвършенстване на модела за счетоводно отчитане на финансовите активи в публичния сектор 62 
Фактори и двигатели на дигитализацията и дигиталната трансформация в счетоводството 72 128 
Фактори, влияещи върху инфлацията в България 10 45 
Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия 1 43 
"Големите данни" и статистическите изследвания на свободните работни места - възможности и предизвикателства 21 40 141 
Analysis of the Natural Disaster Impact on the Company`s Economy by a Modified Dupont Model 36 
Big Data Sets Modeling with Differential Neural Networks 144 
Data Mining методи подходящи за приложение върху неструктурни данни от сферата на телекомуникациите 143 
Knowledge Economy and the Human Resources in the Economic Sector of Commerce of the Republic of Bulgaria 104 
Social and Economic Aspects in the Contemporary Regional and Local Development of Industrially Depressed Areas 41 
The Debate on the Future of the International Financial Reporting Standards in the United States: Critique and Considerations 94 
Usefulness of Financial Information and Fraud Prevention 53 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агенция "Митници" - информационни бази данни - статистика 8 102 123 
Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) 77 
Бази данни - банков сектор - алгоритъм, бизнес логика 47 131 
Банков мениджмънт - активи, капитал 52 98 
Банков сектор - България - счетоводни въпроси 50 83 
Бедствия и аварии - икономическа оценка 36 
Бизнес - България - дискриптивен анализ 7 
Бизнес - смесена реалност - България 32 124 
Бизнес анализ 68 
Бизнес анализ - управление стойността на компанията 89 
Блокчейн технология - инерционно счетоводство 59 122 
Болнична помощ - България - показатели 19 120 
Висше образование - България (1989/1990-2018/2019) - статистика 3 114 
Висше образование - страни от ЕС - сравнителен анализ 15 105 118 
Големи данни - одитен процес - теоретични аспекти 95 129 
Големи данни - статистика, промени 16 138 
Големи масиви данни - интернет маркетинг 100 130 
Големи обеми данни - моделиране 144 
Градски транспорт - Стара Загора - статистическо изследване 4 
Доходоносни активи - климатични промени - ВЕЦ 69 119 
Европейска олимпиада по статистика - България 12 
Жан Батист Дюмарше (1874-1946) - Герб на счетоводителите 87 
Задгранични дейности на компаниите - планиране, контрол, анализ 81 
Застрахователен сектор - големи данни - анализ 109 127 
Застрахователи - годишно счетоводно приключване 75 110 
Застрахователна индустрия - актюерски оценки 63 108 
Индекс DESI (Digital Economy and Society Index) 23 30 35 142 
Индустриално изостанали райони - икономически, социални аспекти 41 
Инфлация - България 9 10 44 45 
Информационни технологии - бизнес 33 132 
Информационни технологии - големи данни - конференция 14 135 
Информационни технологии - статистически изследвания 21 40 141 
Информационни технологии - финансова индустрия 51 139 
Информационно общество - България, ЕС 23 30 35 142 
Катедра "Счетоводство и анализ" - УНСС 56 116 
Киберсигурност - счетоводство, принос 76 133 
Комисия за публичен надзор (КПНОР) - България - одитори 73 
Концесионен договор - финансов актив, признаване 74 
Корпоративно подоходно облагане - финансови отчети 48 79 
Лизинг 60 
Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) - САЩ 94 
МСФО 13 "Оценяване по справедлива стойност" 65 
Нематериални активи - счетоводна теория и практика 82 
НИРД - български предприятия - финансови отчети 1 43 
Образование за възрастни лица - България - статистика 5 
Образователна система - поречието на Долен Дунав - анкета 117 
Одиторски практики - актуални въпроси 71 
Осигурително счетоводство - същност, особености 78 111 
Предварителен анализ на динамични редове - уеб приложение 13 134 
Предприятия - бизнес модел - счетоводна политика 58 
Преки чуждестранни инвестиции - България (2008-2016) 17 
Производствен капитал - рентабилност - анализ 67 
Промишлени предприятия - рентабилност, анализ 93 101 
Социална защита - структура, обезщетения - статистика 24 113 
Стопански счетоводен анализ - функция на управлението 88 
Стратегия "Европа 2020" - България - статистически анализ и оценка 18 103 106 
Счетоводен баланс - отчетен процес на предприятието 61 
Счетоводен баланс - теории 85 
Счетоводна нормативна уредба - България, Италия - сравнителен анализ 64 107 
Счетоводни измами - финансов одит 42 
Счетоводни стандарти - публичен сектор - регламенти 2 92 
Счетоводство - дигитализация 59 66 72 122 125 128 
Счетоводство - креативно, техники 55 
Счетоводство - МСФО (IFRS) 90 
Счетоводство - обучение - университети 54 115 
Счетоводство - публичен сектор 62 
Счетоводство - теория, правила 34 57 86 91 
Телекомуникации - data mining методи 143 
Търговия - България 104 
Управление на печалбата - методи 70 
Управленска счетоводна система - вътрешни и външни процеси 84 97 
Управленско счетоводство - кадри - цифрови технологии 80 96 
Фейсбук - общество - управление 11 25 27 
Финансов сектор - престъпност - големи данни 46 126 
Финансова информация - измами, предотвратяване 53 
Фирми - България - ценови стратегии 6 99 
Човешки ресурси - управление - информационни системи 38 39 121 140 
Nearest Neighbor Distance Hot Deck метод - приложение 22 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автокорелационен коефициент 13 134 
актив с право на ползване 60 
активи 61 63 108 
актюери 63 108 
алгоритми 16 138 
анализ 8 67 68 84 88 97 102 123 
анализ на динамика 23 30 35 142 
анкетно проучване 117 
архитектура като услуга 39 140 
архитектура на алгоритмите 51 139 
бази данни 8 102 123 
баланс на дружество 69 119 
балансирана система от показатели (BSC) 88 
балансови оценки 85 
балансово обобщаване 85 
балансово равенство 85 
Балкани 26 
банкови услуги 47 131 
бизнес модел на предприятието 58 
бизнес процеси 33 132 
бизнес среда 7 
блокчейн 59 122 
болници 19 120 
брутен вътрешен продукт (БВП) 17 
български региони 17 
бюджетни организации 62 
взаимоотношения с клиентите 50 83 
виртуална реалност 32 124 
висше образование 3 114 
висши учебни заведения (ВУЗ) 3 15 105 114 118 
водноелектрически централи (ВЕЦ) 69 119 
времеви различия 48 79 
временни разлики 48 79 
възвръщаемост на собствения капитал (ROE) 36 
външен одит 53 
върховенство на закона 28 
вътрешен контрол 95 129 
вътрешни одитори 53 
Герб на счетоводителите 87 
глобализация 81 
годишни финансови отчети 75 110 
големи данни 16 17 21 31 40 51 100 109 127 130 137 138 139 141 144 
градски транспорт 4 
данни 38 121 
данъчни активи 48 79 
данъчни пасиви 48 79 
данъчно счетоводство 48 79 
демографски промени 112 
дефлатор 9 44 
дигитален маркетинг 100 130 
дигитална икономика 31 137 
дигитална революция 16 138 
дигитална трансформация 72 128 
динамика 10 45 
дистанционно обучение 54 115 
дистрибутивен счетоводен регистър 59 122 
доброволно оповестяване 1 43 
доверие 87 
договор за лизинг 60 
европейска интеграция 28 
Европейски счетоводни стандарти за публичния сектор 2 92 
Европейски съюз ( ЕС) 15 105 118 
емпирични изследвания 31 137 
ЕС 29 
ефективност на предприятието 68 
ефективност на промишлените предприятия 67 
задължително оповестяване 1 43 
заети лица 20 
Закон за счетоводството (ЗСч) 64 107 
застаряващо население 112 
застраховане 75 109 110 127 
застрахователно счетоводство 75 110 
здравна система 19 120 
извадки 22 
изкуствен интелект (AI) 51 139 
измами 42 95 129 
измами с финансови отчети 53 
измерване на инфлацията 9 44 
изплатени обезщетения 24 113 
източници 61 
източници на данни 109 127 
икономика на знанието 82 104 
икономика на търговията 104 
икономически подход 34 91 
икономически показатели 18 103 106 
икономически университети 54 115 
инвестиции 77 
индекс 9 44 
Индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото 23 30 35 142 
индикатори 19 120 
Индустриална революция 16 138 
Индустрия 4.0 32 124 
иновативна концепция 59 122 
иновации 1 43 
интегрирано отчитане 88 
интелектуален капитал 82 
Интернет 14 135 
интернет на обектите (ИнО) 109 127 
инфлация 10 45 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 14 135 
информационни технологии 14 23 30 32 35 38 46 121 124 126 135 142 
Италиански организъм по счетоводство (OIC) 64 107 
йерархия на източниците 66 125 
капитал от първи ред 52 98 
капиталова структура 89 
киберрискове 76 133 
киберсигурност 76 133 
климатични изменения 69 119 
клъстерен анализ 6 99 
коефициент на изпреварване 7 
компонент на начисляване 70 
консерватизъм в счетоводството 86 
контрол 8 42 102 123 
концесия 74 
корупция 28 
креативна икономика 82 
креативно счетоводство 55 82 
кредитни институции 49 136 
кризи 7 
лизингодател 60 
лизингополучател 60 
маржинална революция 34 91 
марксизъм 34 91 
машинно обучение 51 139 
машинно самообучение (МС) 49 136 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 1 2 43 65 90 92 
междунационални отношения 29 
методика 67 68 
младежка заетост 37 
многокритериални данни 47 131 
Модел на Дюпон 36 
модели за анализ 93 101 
моделиране 144 
мониторинг на транзакции 46 126 
МСФО 94 
МСФО 16 - Лизинг 60 
надзор 11 25 27 42 
НАТО 29 
наука 87 
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 1 43 
Национален статистически институт (НСИ) 14 135 
Национални счетоводни стандарти (НСС) 1 43 64 107 
национално законодателство 90 
независимост 87 
несигурност 86 
нетна настояща стойност 65 
нефинансова информация 75 110 
обикновени диференциални уравнения (ОДУ) 144 
облачни технологии 39 140 
образование 5 117 
обучение по счетоводство 80 96 
общество 23 30 35 142 
одит 71 73 95 129 
одиторска професия 73 
одиторски контрол 53 
одиторски стандарти 71 
оптимизация 33 132 
основни показатели 15 105 118 
отсрочени данъци 48 79 
отчет за паричните потоци 61 
отчет за приходите и разходите (ОПР) 61 
отчетност 84 97 
отчитане рентабилността на клиента 50 83 
официална статистика 14 135 
оценка 68 69 119 
очаквани кредитни загуби 52 98 
пазар на труда 21 37 40 141 
пазарна стойност 69 119 
панелни данни 17 
паричен компонент 70 
парични потоци 89 
пасив по лизинга 60 
пасиви 63 108 
печалба 70 
подходи 68 
политикономическа теория 31 137 
политическо сътрудничество 26 
предвиждане 144 
предприятия 14 64 107 135 
предприятия от обществен интерес (ПОИ) 71 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 17 
преподаватели 3 114 
престижност на висшите училища 15 105 118 
престъпления 42 
природни бедствия 36 
програми 37 
противодействие 46 126 
професионални умения 80 96 
профилиране на фирми 6 99 
проформа печалба 70 
публичен надзор 73 
публичен сектор 2 62 92 
разходи 93 101 
рангова корелация 13 134 
регионално развитие 41 
регионално сътрудничество 26 
регулаторна рамка 49 136 
резерви 63 108 
рентабилност 67 93 101 
Република Македония 29 
ресурси 93 101 
решения 67 
свободни работни места 21 40 141 
сегментация 78 111 
секторни политики 66 125 
симулация 47 131 
системен подход 34 91 
софтуер като услуга ( SaaS ) 39 140 
социален механизъм 11 25 27 
социална адаптация 5 
социална дейност 24 113 
социална система 112 
социални мрежи 11 25 27 
социално осигуряване 78 111 
социално управление 11 25 27 
справедлива стойност 69 119 
сравнителен анализ 15 105 118 
средна добавена стойност 20 
стандартизация 2 78 92 111 
статистика 8 102 123 
статистическа грамотност 12 
статистическа информация 4 
статистическа оценка 18 103 106 
статистически анализ 5 7 24 113 
статистически данни 16 22 138 
статистически методи 18 103 106 
статистическо изследване 3 114 
стойност на печалбата 70 
стойностно-базиран мениджмънт 89 
стоки 9 44 
структура 10 45 
структурни изменения 24 113 
структурни различия 20 
студенти 3 114 
счетоводна информация 51 81 139 
счетоводна наука 34 91 
счетоводна политика 66 125 
счетоводна приблизителна оценка 86 
счетоводна професия 76 133 
счетоводна теория 57 
счетоводни принципи 57 
счетоводни стандарти 52 78 94 98 111 
счетоводно образование 76 133 
счетоводно отчитане 62 
счетоводство 2 54 72 73 74 78 88 92 111 115 128 
териториално развитие 41 
технологии 31 137 
транспортна схема 4 
трансферна цена на средства 50 83 
тристранно счетоводно записване 59 122 
търговски банки 50 83 
уеб приложение (Shiny) 13 134 
уеб сайт 14 135 
управление 81 
управление на стойността 89 
управление на човешките ресурси 38 39 121 140 
управленски счетоводител 80 96 
управленско счетоводство 50 83 84 97 
услуги 9 44 
фактори 10 45 67 93 101 
финансов актив 74 
финансов одит 42 
финансов отчет 90 
финансов резултат 70 
финансов риск 46 126 
финансов сектор 49 136 
финансова информация 53 75 110 
финансова престъпност 46 126 
финансови активи 52 62 98 
финансови инструменти 62 
финансови отчети 58 63 77 108 
финансови престъпления 46 126 
финансови системи 47 131 
финансово отчитане 64 107 
функции на социалната защита 24 113 
цена на капитала 89 
цени 10 45 
цени на конкуренти 6 99 
ценова стратегия 6 99 
числени решения 144 
човешки капитал 39 140 
човешки ресурси 104 
Artificial Neural Networks (ANNs) 144 
augmented reality 32 124 
Big Data 14 95 129 135 
Blippar 32 124 
Company`s economy 36 
Data analysis 143 
Data Mining 143 
DuPont model 36 
ESSPROS (European System of integrated Social PROtection Statistics) 24 113 
European Competition 12 
Facebook 11 25 27 
fraud 95 129 
internal audit 95 129 
international accounting 94 
International accounting standards 94 
Mixed reality 32 124 
natural disasters 36 
U.S. Generaly Accepted Accounting Principles 94 
unstructured data 143 
Virtual reality 32 124 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Дюмарше, Жан Батист 87 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 3 6 7 9 10 12 17 18 43 44 45 64 73 90 99 103 104 106 107 109 114 127 
Дунав 117 
Европейски съюз 15 18 103 105 106 118 
Италия 64 107 
САЩ 94