Нови статии - февруари 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

- 1 -

Цб I 5979

Златева, Добринка.  Човекът в икономиката : в търсене на смисъла отвъд икономическата теория / Добринка Златева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 17-27. 

1. Икономическа теория - социално-хуманитарна, нравствена наука 
 174.4  + 330.8
Ключови думи: 1. бизнес етика 2. човешки инстинкти 3. морал 4. икономикс 5. антропогенетичен подход 6. икономически морал 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Философия 
  

Сист. No: 31895

Психология

- 2 -

Цб II 91575

Андонова, Деница.  Щастие на работното място и корпоративни стратегии за благополучие / Деница Андонова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 383-391. 

1. Корпоративни стратегии - благополучие - България 
 005.32
Ключови думи: 1. корпоративен уелнес 2. щастие 3. работна среда 4. корпоративно благополучие 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32040

- 3 -

Цб I 5979

Христова, Венета.  Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него / Венета Христова, Ваня Димитрова, Деница Андреева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 107-117. 

1. Професионално прегряване (burnout) - причини, последствия, стратегии за справяне 
 005.32
Ключови думи: 1. бърнаут 2. управленска психология 3. work stress 4. организационен стрес 5. професионален стрес 6. работен стрес 7. стратегии за управление на стреса 8. work life balance 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31905

Религия

- 4 -

Цб II 91575

Илиев, Петкан.  Данъчно облагане и финансиране на църковните дейности / Петкан Илиев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 134-141. 

   Предмет на анализ на доклада са начините за финансиране дейността на религиозните институции чрез т. нар. църковен данък (европейската практика) или предоставянето на данъчни преференции/облекчения (американска практика). 

1. Религиозни институции - финансиране, данъци 2. Църква - държава - взаимоотношения 
 26.003.
Ключови думи: 1. църковни институции 2. църковни дейности 3. църковен данък 4. данъчни облекчения 5. икономикс на религията 6. данъчни разходи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Религия 
  

Сист. No: 31975

- 5 -

Цб II 88632

Мутафова, Красимира.  Проявите на криза в Османската империя през XVIII в. и промените в църковните мукатаи в контекста на системата Илтизам / Красимира Мутафова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете / Гл. ред. Иван Русев : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 11-30. 

 94(1-11)"17"  + 26
Ключови думи: 1. Османска империя 2. православна църква 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Религия 
  

Сист. No: 32034

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 6 -

Цб II 91575

Бозев, Васил Димитров.  Изследване на подоходната и поразходната диференциация между домакинствата / Васил Димитров Бозев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 287-295. 

1. Домакинства - доходи, разходи 
 312
Ключови думи: 1. разходи на домакинствата 2. доходи на домакинствата 3. неравенство 4. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32028

- 7 -

Цб II 91575

Василев, Йордан.  Информационно общество и глобализация / Йордан Василев, Елица Петкова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 175-184. 

1. Информационно общество 
 316.3  + 004.5
Ключови думи: 1. информационна икономика 2. глобализация 3. нови технологии 4. социално-икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32020

- 8 -

Цб II 88632

Георгиева, Гергана.  Кризи и възможности: демографските промени през XIX в. и отражението им върху стопанското развите на българските земи : (по примера на Тревненския регион) / Гергана Георгиева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 300-309. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Население - България 
 338 (091)"18"  + 314.18"18"
Ключови думи: 1. демографски промени 2. демографско развитие 3. стопански риск 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 32056

- 9 -

 

Койчева, Райна.  Условия и ред за работа на граждани на трети държави в България / Райна Койчева. // Бизнес и право, 2019, N 1, 43-70. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10187 

 349.2
Ключови думи: 1. трудова миграция 2. работа в чужбина 3. трудова мобилност 4. Синя карта на ЕС 5. сезонна заетост 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
 пълен текст 

Сист. No: 31983

- 10 -

Цб II 91575

Петкова-Гурбалова, Ия.  Съвременни лидерски модели. Трансформиращи ли са българските ръководители? / Ия Петкова-Гурбалова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 553-563. 

1. Лидер (ръководител) - мотивация - трансформация 
 316.46(497.2)  + 005.7(497.2)
Ключови думи: 1. лидерски стил 2. ръководни кадри 3. ръководители 4. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32074

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 11 -

Цб II 91573

Маринова, Гергана.  Печатната реклама в дигиталната ера / Гергана Маринова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 355-361 с. : с цв. граф.. 

1. Рекламна индустрия 
 659  + 070
Ключови думи: 1. медии 2. печатни рекламни материали 3. дигитална епоха 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32010

- 12 -

Цб II 91573

Пискова, Теодора.  Дигиталната следа на пиара в образованието / Теодора Пискова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 423-428. 

1. Връзки с обществеността - PR 2. Образование 
 659.4  + 378
Ключови думи: 1. PR 2. дигитализация 3. връзки с обществеността 4. образование 5. икономика 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32018

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 13 -

Цб II 91570

Пенкова, Цветомира.  Необходимост от промяна в областта на противодействието на незаконната миграция в Република България / Цветомира Пенкова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 124-130. 

1. Миграция - България 
 325.11(497.2)  + 355.02
Ключови думи: 1. незаконна миграция 2. защита на граница 3. институционална промяна 4. нелегална имиграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31937

- 14 -

Цб II 91574

Тошева-Пешева, Бианка.  Трансформация на суверенитета и поведението на държавите в Европейския съюз в условията на дезинтеграционни процеси / Бианка Тошева-Пешева. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9., 2018, 36-64 : с цв. фиг.. 

1. Международни интеграционни процеси - Европейски съюз 2. Европейски съюз - регионална система - суверенитет 
 321.011  + 327(4)
Ключови думи: 1. суверенитет 2. страни-членки на ЕС 3. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31925

- 15 -

Цб II 91572

Хаджиев, Боян.  Сходства и различия в онлайн стратегии на Ислямска държава и Ал Кайда / Боян Хаджиев. // Сборник с наградени научни разработки от четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти  (София). - София. - София : Европейски съюз, 2019, 134-144. 

   Статията се фокусира върху разглеждането и сравняването на онлайн пропагандата, създавана и разпространявана от Ал Кайда и Ислямска държава (ИД). Анализирани са два информационни източника (продукта) - списание Inspire (Ал Кайда) и списание Dabiq (ИД). 

   Научната разработка е публикувана и в сп. Икономически и социални алтернативи, 2018, бр.1. 

1. Онлайн пропаганда - Ал Кайда, Ислямска държава 
 327.88  + 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. онлайн стратегии 3. Ал Кайда 4. Ислямска държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31920

- 16 -

Цб II 91570

Шаламанов, Велизар.  Опит в развитието на лидери на промяната за НАТО / Велизар Шаламанов. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 47-55. 

1. НАТО - управление на промяната - лидерство 
 327.51  + 378.2  + 351/354
Ключови думи: 1. НАТО 2. подготовка на кадри 3. лидери за промяна 4. устойчиво управление 5. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31924

- 17 -

Цб I 5979

Naama, Karim.  Diversification of Political and Economic Cooperation between the European Union and the Arab Countries after Arab Spring / Karim Naama. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2. / Ред. кол. Венета Христова и др.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 11-16. 

1. Политика - икономика - ЕС, Арабски страни 
 339.9(4)(53)  + 327(4)(53)
Ключови думи: 1. диверсификация 2. икономическо сътрудничество 3. политическо сътрудничество 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. арабски страни 6. Арабска пролет 7. търговски обмен 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31894

Икономика. Икономически теории

- 18 -

 

Борисов, Атанас.  Влияние на някои престъпления с международен елемент върху световната икономика / Атанас Борисов. // Бизнес и право, 2019, N 2, 31-66. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10190 

 341
Ключови думи: 1. световна икономика 2. трансгранични престъпления 3. международни отношения 4. трафик на наркотици 5. търговия с наркотици 6. търговия с оръжие 7. трафик на хора 8. трафик на органи и тъкани 9. незаконна търговия с културни ценности 10. фалшиви стоки 11. пиратски стоки 12. мръсни пари 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31990

- 19 -

Цб II 88632

Вачева, Емилия.  Икономическото развитие на град Свищов по време на кризата от 1897-1902 г. / Емилия Вачева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете  (Варна). - Варна. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 361-373. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Финансова криза (1897-1902) - България 
 338 (091)(497.2)  + 330.34(497.2)
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. финансова криза 3. внос-износ 4. търговия 5. индустрия 6. зърнени храни 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Свищов 2. България 
  

Сист. No: 32070

- 20 -

Цб II 91575

Велушев, Милен.  Предизвикателството на общностното законодателство в контекста на икономиката на България / Милен Велушев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 575-586. 

1. Икономически растеж - граници, проблеми 
 330.35.000.34
Ключови думи: 1. институционална промяна 2. Общностно законодателство 3. Директива 94/19/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 32076

- 21 -

Цб II 91573

Димитров, Калоян.  Фокус на дигитализацията върху нейното човешко измерение / Калоян Димитров. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 82-93. 

1. Дигитална среда 2. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална трансформация 3. дигитална компетентност 4. дигитална грамотност 5. дигитална епоха 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31952

- 22 -

Цб I 5979

Златева, Добринка.  Човекът в икономиката : в търсене на смисъла отвъд икономическата теория / Добринка Златева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 17-27. 

1. Икономическа теория - социално-хуманитарна, нравствена наука 
 174.4  + 330.8
Ключови думи: 1. бизнес етика 2. човешки инстинкти 3. морал 4. икономикс 5. антропогенетичен подход 6. икономически морал 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Философия 
  

Сист. No: 31895

- 23 -

Цб II 91573

Иванова, Маргарита.  Дигиталната икономика: възможности и предизвикателства за стартиращите компании / Маргарита Иванова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 326-339. 

1. Стартиране на компания 2. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. стартиращи компании 2. стартиращи предприятия 3. иновации 4. нови технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32008

- 24 -

Цб II 91575

Иванова, Татяна.  Роля на потреблението в икономиката - развитие на идеите от Кантийон до Кейнс / Татяна Иванова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 266-277. 

1. Икономически теории 
 330.163  + 330.8
Ключови думи: 1. потребление 2. икономически растеж 3. Австрийска икономическа школа 4. кейнсианска теория 5. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Кантийон, Ришар 2. Кейнс, Джон Мейнард 3. Кене, Франсоа 4. Стюарт, Джеймс, сър 5. Смит, Адам 
  

Сист. No: 32026

- 25 -

Цб II 91573

Игнатова, Виолета.  Предизвикателства за управление при дигитална икономика / Виолета Игнатова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 280-299с. : с цв. фиг.. 

1. Дигитална икономика - управление 2. Информационни технологии - управление 3. Бизнес интелигентни системи 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. бизнес интелигентни системи (БИС) 3. Self-Service 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32004

- 26 -

Цб II 91573

Йовчева, Диана.  Дигитална икономика и иновативно управление на човешкия фактор / Диана Йовчева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 227-235. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. дигитална трансформация 3. човешки фактор 4. иновации 5. иновационен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31996

- 27 -

Цб II 91573

Йорданова, Зорница.  Самообслужващите системи за бизнес разузнаване като инструмент за преодоляване на бариерите пред МСП по пътя към дигитална икономика / Зорница Йорданова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 14-160. 

1. Дигитална икономика - малки и средни предприятия 2. Самообслужващи системи - бизнес разузнаване 3. Бизнес мениджмънт - малки и средни предприятия (МСП) 
 004.77:33  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. бизнес интелигентни системи (БИС) 2. системи за бизнес разузнаване 3. бизнес анализ 4. малки и средни предприятия (МСП) 5. дигитализация 6. business intelligence 7. BI системи 8. Self-Service 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31960

- 28 -

Цб II 91573

Кожухаров, Георги.  Предизвикателства и рискове пред дигиталните технологии за директен маркетинг / Георги Кожухаров. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 44-50. 

1. Дигитален маркетинг 2. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. директен маркетинг 2. дигитални технологии 3. потребители 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31948

- 29 -

Цб II 91573

Крумов, Калин.  Политика на бизнеса за човешкия капитал в дигиталната икономика / Калин Крумов. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 254-262 с. : с табл.. 

1. Дигитална икономика 2. Човешки ресурси 
 004.77:33  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. бизнес 3. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32000

- 30 -

Цб II 91573

Луджева, Ива.  Лицето на конкуренцията в условията на дигитална икономика / Ива Луджева. // Кънева,  Аглика. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7. / Ред. кол. : Авангард Прима, 2019, 11-23. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална икономика 3. конкуренция 4. конкурентно предимство 5. електронна търговия 6. дигитална екосистема 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31944

- 31 -

Цб II 91573

Мирчевска, Александра.  Доверието като фактор за икономическо развитие: ефекти върху дигиталната икономика / Александра Мирчевска. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 236-244. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. икономическо развитие 3. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31998

- 32 -

Цб II 91573

Мичев, Георги.  Теория на киберикономиката / Георги Мичев. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 32-43 с. : с фиг.. 

1. Дигитална икономика - киберпродукти - търговия 2. Услуги - виртуално пространство - международни пазари 
 004.77:33  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. киберикономика 2. софтуер 3. търговия 4. продукти 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 3. Услуги 
  

Сист. No: 31947

- 33 -

Цб II 91573

Младенов, Димчо.  Организационна структура, подпомагаща дигиталната трансформация в големи компании / Димчо Младенов. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 271-279. 

1. Управление на промяната - дигитални трансформации 2. Бизнес предприятия - управление 
 005.7  + 004.77:33
Ключови думи: 1. организационна структура 2. компании 3. дигитална трансформация 4. управление на промените 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32003

- 34 -

Цб II 91574

Младенов, Светослав.  Организационни и финансови аспекти на дълговите изкупувания (LBO сделки) в Централна и Източна Европа с участието на фондове за дялови инвестиции / Светослав Младенов. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9., 2018, 253-293 с. : с цв. фиг., табл.. 

1. LBO (Leveraged Buyout) 2. Дългово финансиране 
 330.322(4)
Ключови думи: 1. дългово изкупуване 2. LBO (leveraged buyout) сделка 3. структурно финансиране 4. сливания и придобивания 5. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 31943

- 35 -

Цб II 91573

Пандурска, Ралица.  Общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване - новият клас пенсионни схеми в дигиталната и глобалната икономика на Европа / Ралица Пандурска. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 263-270. 

1. Пенсионни модели - устойчивост - Европа 2. Демографски промени - пенсионно осигуряване - Европа 3. Глобална икономика 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. пенсионни системи 3. демографски промени 4. застаряващо население 5. дигитална икономика 6. глобална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 32001

- 36 -

Цб II 91573

Петкова, Аника.  Бизнес законодателство и дигитализация на икономиката в България / Аника Петкова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 161-170. 

1. Бизнес законодателство - дигитална икономика - България 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. конкурентоспособност 3. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31961

- 37 -

Цб II 91573

Пингелов, Красимир.  Дигиталната икономика и предизвикателствата пред инженеринговите компании от Българската отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) / Красимир Пингелов. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 133-148. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. цифрова икономика 3. Индустрия 4.0 4. цифровизация 5. Българска отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31959

- 38 -

Цб II 91572

Сярова, Елка.  Новите икономически реалности и трудът (теоретични концепции) / Елка Сярова. // Сборник с наградени научни разработки от четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти  (София). - София. - София : Европейски съюз, 2019, 72-103. 

   Научната разработка е публикувана в Научни трудове на УНСС, 2017, Том 3. 

1. Труд - теория, функции, характеристика 
 331  + 330.8
Ключови думи: 1. информационна икономика 2. нова икономика 3. теория на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31917

- 39 -

Цб II 91573

Тодоров, Емил.  Суверените фондове и дигиталната икономика / Емил Тодоров. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 300-308. 

1. Държавни инвестиционни фондове 
 330.322
Ключови думи: 1. инвестиционни стратегии 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32005

- 40 -

Цб II 88632

Христова, Венета.  Развитието на българската икономика през социализма и предприемачеството - реалации за криза тогава и днес / Венета Христова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 240-249. 

1. Предприемачество - социализъм - кризи - 20 век 
 330.014.2"19"  + 658"19"
Ключови думи: 1. социалистическа икономика 2. предприемаческа дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32054

- 41 -

Цб II 91573

Христова, Мариета.  Дигиталният аз в дигиталния свят / Мариета Христова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 219-226. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. виртуална среда 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31966

Стопанска история

- 42 -

Цб II 88632

Атанасов, Християн.  Стопанската криза от 1875 г. на страниците на Българския възрожденски печат / Християн Атанасов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 80-93. 

1. Стопанска история 2. Икономика - България - стопанска история 
 940.2"18"  + 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Османска империя 3. периодичен печат 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 32041

- 43 -

Цб II 88632

Атанасова, Светла.  Кризи и възможности за развитие: Из стопанските практики на български търговци от втората половина на XIX в. / Светла Атанасова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 119-131. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Търговия - България - стопанска история - 19 век 
 940.2"18"  + 338 (091)"18"
Ключови думи: 1. стопанска история 2. търговци 3. Османска империя 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32044

- 44 -

Цб II 88632

Вачева, Емилия.  Икономическото развитие на град Свищов по време на кризата от 1897-1902 г. / Емилия Вачева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете  (Варна). - Варна. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 361-373. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Финансова криза (1897-1902) - България 
 338 (091)(497.2)  + 330.34(497.2)
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. финансова криза 3. внос-износ 4. търговия 5. индустрия 6. зърнени храни 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Свищов 2. България 
  

Сист. No: 32070

- 45 -

Цб II 88632

Георгиева, Гергана.  Кризи и възможности: демографските промени през XIX в. и отражението им върху стопанското развите на българските земи : (по примера на Тревненския регион) / Гергана Георгиева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 300-309. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Население - България 
 338 (091)"18"  + 314.18"18"
Ключови думи: 1. демографски промени 2. демографско развитие 3. стопански риск 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 32056

- 46 -

Цб II 88632

Денева, Анета.  Нормативната рамка на българската индустрия - опит за справяне със стопанските кризи / Анета Денева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 228-239. 

1. Индустрия - България - стопанска криза 2. Индустрия - България - правен аспект 
 338 (091)  + 351.82.000.34
Ключови думи: 1. стопанска история 2. индустриален сектор 3. нормативна уредба 4. кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 32053

- 47 -

Цб II 88632

Димитров, Марко.  Защо не успя индустриализацията на българската икономика по време на Третата българска държава (прав ли е Ал. Гершенкрон)? / Марко Димитров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 104-118. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. История на България 
 940.2(497.2)  + 338 (091)(497.2)
Ключови думи: 1. Трета българска държава 2. индустриализация 3. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32043

- 48 -

Цб II 88632

Иванов, Пламен.  Зърнените храни в България през периода на войните (1912-1918). Проблеми и решения / Пламен Иванов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 132-144. 

1. Икономика - България - стопанска история 
 338 (091)"364"(497.2)  + 633.1
Ключови думи: 1. стопанска история 2. зърнени храни 3. зърнопроизводство 4. кризи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32045

- 49 -

Цб II 88632

Маринова, Маргарита.  Износът на зърнени храни от Свищов в контекста на "дългата депресия" от 1873-1896 г. / Маргарита Маринова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете  (Варна). - Варна. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 345-360. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Зърнопроизводство - търговия - износ 
 338 (091)  + 339.56
Ключови думи: 1. зърнени храни 2. износ 3. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Свищов 
  

Сист. No: 32068

- 50 -

Цб II 88632

Найденов, Ивайло.  Аспекти на стопанската криза в българските земи през 50-те и 60-те години на XIX в. според данни от архива на свищовските предприемачи братя Кръстич / Ивайло Найденов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете  (Варна). - Варна. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 334-344. 

1. Икономика - България - стопанска история 
 338 (091)"18"
Ключови думи: 1. стопанска история 2. икономическа криза 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Свищов 
  

Сист. No: 32064

- 51 -

Цб II 88632

Неделчева, Невена.  Търговия във време на криза - Разград през първата половина на XIX в. / Невена Неделчева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 310-321 с. : с табл.. 

1. Търговия - България - стопанска история - 19 век 
 338 (091)"18"(497.215.1)  + 339"18"(497.215.1)
Ключови думи: 1. търговия 2. пазар 3. кризи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Разград 
  

Сист. No: 32061

- 52 -

Цб II 88632

Недков, Цветолин.  Житната търговия на Южна Добруджа (1919-1940) / Цветолин Недков. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 185-193. 

1. Икономика - България - стопанска история 
 338 (091)  + 633.1
Ключови думи: 1. стопанска история 2. търговия 3. зърнени култури 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Южна Добруджа 
  

Сист. No: 32049

- 53 -

Цб II 88632

Пенчев, Пенчо.  Социално-икономически последици от непазарното регулиране на цени в България за периода между Първата и Втората световна война / Пенчо Пенчев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 154-170. 

1. Икономика - България - стопанска история 
 949.72.053"364"
Ключови думи: 1. пазарна икономика 2. социално-икономически последици 3. следвоенен период 4. регулиране на цените 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32047

- 54 -

Цб II 88632

Първанова, Румяна.  Демократическият сговор и мерките за борба с кризата (1929-1931) / Румяна Първанова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 171-184. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Банкова система - България 
 338 (091)(497.2)  + 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. банков сектор 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 32048

- 55 -

Цб II 88632

Русев, Иван.  Криза по време на война? Кримската война (1853-1856) - различната война / Иван Русев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 52-65. 

1. Кримска война (1853-1856) 2. Икономика - България - стопанска история 
 355.01"18"  + 338 (091)(497.2)"364"
Ключови думи: 1. Кримска война 2. кризисен период 3. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32037

- 56 -

Цб II 88632

Стоянов, Петър.  Банката за международни разплащания и нейната дейност в периода 1930-1945 г. / Петър Стоянов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 194-205. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Банка за международни разплащания - БИС 
 338 (091)"1930/1945"  + 339.72.000.93
Ключови думи: 1. международни разплащания 2. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 32050

- 57 -

Цб II 88632

Тодоров, Георги.  Кризата в съветското селско стопанство 1931-1933 г. / Георги Тодоров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 217-227. 

1. Селско стопанство - социалистически страни 2. Аграрна политика 
 338 (091)  + 338.43
Ключови думи: 1. стопанска история 2. селско стопанство 3. кризи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 2. Украйна 
  

Сист. No: 32052

- 58 -

Цб II 88632

Тодоров, Николай.  Войни и реформи в османската периферия: аграрните отношения в Добруджа през XIX в. : (по данни от Теметтуат Дефтерите) / Николай Тодоров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 322-333. 

1. Османска аграрна система - 19 век 2. Икономика - България - стопанска история 
 338 (091)"18"  + 338.43"18"
Ключови думи: 1. Османска империя 2. аграрни отношения 3. историография 4. приходи 5. доходи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Добруджа 
  

Сист. No: 32063

- 59 -

Цб II 88632

Тошев, Мирослав.  Материали за заплащане на услуги в натура из българските земи. Част II / Мирослав Тошев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 206-216. 

1. Икономика - България - стопанска история 
 338 (091)"18""19"
Ключови думи: 1. стопанска история 2. заплащане 3. услуги 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 32051

Икономикс

- 60 -

Цб II 91575

Беев, Ивайло.  Функция на фискалната реакция в България - емпирична оценка / Ивайло Беев, Иван Тодоров. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 534542. 

1. Фискална политика - България 
 330
Ключови думи: 1. фискални правила 2. държавен дълг 3. дългова криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32072

- 61 -

Цб II 91575

Величков, Николай.  Макроикономически аспекти на структурното сближаване при разходните компоненти на БВП / Николай Величков. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 349-356. 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономика 2. разходна структура 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32035

- 62 -

Цб II 91575

Дамянов, Димитър.  Конвергенцията на производствените структури на икономиките от ЕС - какво знаем досега? / Димитър Дамянов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 87-100. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. структурна конвергенция 3. парични съюзи 4. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31971

- 63 -

Цб II 91575

Иванова, Ваня.  Кръговата икономика в България - перспективи и предизвикателства / Ваня Иванова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 115-123. 

1. Икономика - България 
 330(497.2)  + 502:338
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. ресурси 3. управление на отпадъците 4. иновативни технологии 5. екологощадящо производство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
  

Сист. No: 31973

- 64 -

Цб II 91575

Илиев, Петкан.  Данъчно облагане и финансиране на църковните дейности / Петкан Илиев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 134-141. 

   Предмет на анализ на доклада са начините за финансиране дейността на религиозните институции чрез т. нар. църковен данък (европейската практика) или предоставянето на данъчни преференции/облекчения (американска практика). 

1. Религиозни институции - финансиране, данъци 2. Църква - държава - взаимоотношения 
 26.003.
Ключови думи: 1. църковни институции 2. църковни дейности 3. църковен данък 4. данъчни облекчения 5. икономикс на религията 6. данъчни разходи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Религия 
  

Сист. No: 31975

- 65 -

Цб II 91575

Косулиев, Александър.  Влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000 - 2016 г. / Александър Косулиев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 246-256. 

1. Доход , стопански цикъл - раждаемост - България (2000-2016) 
 338.314(497.2)  + 314.3(497.2)
Ключови думи: 1. демография на България 2. кризи 3. икономически цикъл 4. раждаемост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32024

- 66 -

Цб II 91575

Куцаров, Илия.  Финансовата интеграция : причина за икономическа синхронизация или дивергенция? / Илия Куцаров. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 587-596. 

   В разработката финансовата интеграция се разглежда де юре и под синхронизация на бизнес цикъл се разбира повишаването на корелацията между темповете на икономически растеж в две или повече икономики за определен период от време. 

1. Бизнес цикъл - синхронизация, дивергенция 
 330.35
Ключови думи: 1. финансова интеграция 2. икономически растеж 3. икономически показатели 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32077

- 67 -

Цб II 91575

Мавров, Христо.  Връзката между функционално и персонално разпределение на дохода / Христо Мавров. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 187-198. 

1. Доход - история, еволюция, значение 
 338.314
Ключови думи: 1. доходи 2. разпределение на доходите 3. доходно неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32021

- 68 -

Цб II 91575

Марикина, Мария Тодорова.  Брутен вътрешен продукт или брутно национално щастие - коя е по-добрата алтернатива за измерване на икономиката? / Мария Тодорова Марикина. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 199-208. 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) - икономически растеж - България 
 330.5
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. икономическо благосъстояние 3. измерване на икономиката 4. Брутно национално щастие (БНЩ) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32022

- 69 -

Цб II 91575

Найденов, Георги.  "Либералният" американски капитализъм и нарастване на противоречията между САЩ и Европа / Георги Найденов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 329-337. 

1. Капитализъм (либерален) - САЩ , Европа - противоречия 
 330.012(73)  + 339.97
Ключови думи: 1. либерален капитализъм 2. държавен капитализъм 3. капитализъм на бедствията 4. обществени ресурси 5. одържавяване на разходите 6. търговска война 7. ядрена война 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32032

- 70 -

Цб II 91575

Ножаров, Щерьо.  Хибридните заплахи като екзогенен икономически шок / Щерьо Ножаров. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 124-133. 

1. Икономически растеж - граници, проблеми 
 330.131.7
Ключови думи: 1. хибридни заплахи 2. бизнес цикъл 3. хибридни войни 4. регресионен анализ 5. иконометричен модел 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 31974

- 71 -

Цб II 91575

Петкова, Аника.  Влияние на вътрешните инвестиции и потреблението на домакинствата върху зависимостта "преки чуждестранни инвестиции - икономически растеж" за България / Аника Петкова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 101-112. 

1. Инвестиции - потребление - растеж - България 
 330.322
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. вътрешни инвестиции 4. потребление на домакинствата 5. дескриптивен анализ 6. иконометричен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 31972

- 72 -

Цб II 91575

Ралева, Стела.  Структурни характеристики на икономическия растеж / Стела Ралева. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018 / Ред. кол. . - Първо издание  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 33-49. 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) - икономически растеж - България 
 330.35
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. производствена структура 3. структурна конвергенция 4. доходна структура 5. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 31967

- 73 -

Цб II 91575

Седларски, Теодор.  Политическа икономия на социалния статус : статусното съревнование като двигател на пазарната социоикономическа система / Теодор Седларски. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 209-245. 

1. Социален статус - пазарна социалноикономическа система 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. пазарна организация 3. човешки взаимодействия 4. показно потребление 5. Вебленови ефекти 6. относителен доход 7. Теория на относителната нищета 8. сигнализиране 9. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32023

- 74 -

Цб II 91575

Харманджиев, Енцислав.  Възможната (необходимата) икономическа политика / Енцислав Харманджиев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 369-382. 

1. Икономическа политика - противоречия, дилеми - България 2. Триада (личност-корпорация-общество) - стабилност, развитие 
 338.2
Ключови думи: 1. фискална политика 2. монетарна политика 3. индустриална политика 4. човешки отношения 5. дуална работна седмица 6. субсидиарни фондове 7. икономическа триада 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32038

- 75 -

Цб II 91575

Atanasov, Ilia.  Internet and Economic Growth in the Beginning of the XXI Century / Ilia Atanasov. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 432-441. 

   Прев.загл.: Интернет и икономически растеж в началото на XXI век

1. Интернет - икономически растеж - 21 век 
 004.5  + 330.35
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. икономическо развитие 3. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32058

- 76 -

Цб I 5979

Naama, Karim.  Diversification of Political and Economic Cooperation between the European Union and the Arab Countries after Arab Spring / Karim Naama. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2. / Ред. кол. Венета Христова и др.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 11-16. 

1. Политика - икономика - ЕС, Арабски страни 
 339.9(4)(53)  + 327(4)(53)
Ключови думи: 1. диверсификация 2. икономическо сътрудничество 3. политическо сътрудничество 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. арабски страни 6. Арабска пролет 7. търговски обмен 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31894

- 77 -

Цб II 91575

Todorov, Aleksandar B.  Foreign Investment and Aggregate Concentration : Evidence from Southeast Europe / Aleksandar B. Todorov. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 464-473. 

1. Чуждестранни инвестици - Югоизточна Европа 
 330.322
Ключови думи: 1. Foreign Direct Investment (FDI) 2. чужди инвестиции 3. large companies 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32062

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 78 -

Цб II 91575

Андонова, Деница.  Щастие на работното място и корпоративни стратегии за благополучие / Деница Андонова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 383-391. 

1. Корпоративни стратегии - благополучие - България 
 005.32
Ключови думи: 1. корпоративен уелнес 2. щастие 3. работна среда 4. корпоративно благополучие 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32040

- 79 -

 

Андреева, Андрияна.  Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България / Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова. // Бизнес и право, 2019, N 3, 15-42. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10195 

 331.101  + 314.7
Ключови думи: 1. трудова мобилност 2. туристически бизнес 3. чужди граждани 4. правна уредба 5. осигурителни аспекти 6. трудови правоотношения 7. сезонна заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Туризъм 3. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31997

- 80 -

Цб II 91575

Иванова, Мария.  Работодателската марка - рекламен трик или професионална стратегия за привличане на таланти / Мария Иванова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 543-552. 

1. Управление на организацията - екипна работа, ефективност 
 005.963
Ключови думи: 1. работодателска марка 2. управление на персонала 3. управление на таланти 4. подбор на таланти 5. професионални стратегии 6. employer brand 7. talent selection 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 32073

- 81 -

Цб I 5979

Иванова, Мария Александрова.  Управление на човешките ресурси в бизнес контекст - предизвикателства и стратегически решения / Мария Александрова Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 128-141. 

1. Човешки ресурси - управление, стратегия - бизнес 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. стратегическа политика 3. мотивация 4. дисциплина 5. управление на конфликти 6. подбор на персонала 7. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31908

- 82 -

Цб II 91575

Калинкова, Сабрина Василева.  Работната сила в условията на дигиталната икономика - състояние, тенденции, предизвикателства и перспективи / Сабрина Василева Калинкова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 296-302. 

1. Дигитална икономика - пазар на труда 
 004.77:33.007  + 331.105
Ключови думи: 1. дигитализация 2. цифрова икономика 3. работна сила 4. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32029

- 83 -

Цб II 91573

Крумов, Калин.  Политика на бизнеса за човешкия капитал в дигиталната икономика / Калин Крумов. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 254-262 с. : с табл.. 

1. Дигитална икономика 2. Човешки ресурси 
 004.77:33  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. бизнес 3. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32000

- 84 -

Цб II 91573

Митева, Мария.  Предизвикателства пред обучението на човешките ресурси в ерата на дигитализацията / Мария Митева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 384-393. 

1. Човешки ресурси 2. Дигитална икономика 
 005.95/.96  + 004.77:33
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. дигитална епоха 3. иновации 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32014

- 85 -

Цб II 91575

Мичев, Георги Димитров.  Влияние на кибер икономиката върху пазара на труда / Георги Димитров Мичев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 315-325. 

1. Дигитална икономика - пазар на труда 
 004.77:33.007  + 331.5
Ключови думи: 1. киберикономика 2. икономика на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32031

- 86 -

 

Мушкаров, Гошо.  Уволнение с перидизвестие от работодателя / Гошо Мушкаров. // Актив, N 9, 51-55. 

 34
Ключови думи: 1. трудов договор 2. работодатели 3. уволнение 4. предизвестие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31979

- 87 -

Цб II 91574

Пейков, Николай.  Структурни трансформациии и разходи за труд: теоретико-емпиричен анализ / Николай Пейков. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9., 2018, 225-252 с. : с фиг., табл., прил.. 

1. Икономика на труда 
 331.5
Ключови думи: 1. разходи за труд 2. структурна трансформация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31942

- 88 -

Цб II 91573

Пейчева, Мирослава.  Привличане, подбор и обучение на човешките ресурси в дигиталната ера / Мирослава Пейчева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 362-371. 

1. Човешки ресурси 2. Дигитална среда 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. дигитална епоха 2. развитие 3. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32011

- 89 -

Цб I 5979

Пенчева, Пламена.  Лидерството като метод за мотивиране / Пламена Пенчева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 147-156. 

1. Лидер (ръководител) - мотивация - трансформация 
 005.32  + 316.46
Ключови думи: 1. лидерство на екипа 2. лидерски качества 3. лидерство 4. мотивационни методи 5. мотивация на персонала 6. мотивация чрез лидерство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 31910

- 90 -

 

Петкова, Аспасия.  Труд и осигуряване в транспорта / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 9, 31-39. 

 331  + 338.47
Ключови думи: 1. автомобилен транспорт 2. трудови правоотношения 3. международен автомобилен транспорт 4. Директива 2002/15/ЕО 5. почивки 6. работно време 7. командировки 8. превозвачи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31978

- 91 -

Цб II 91575

Петкова-Гурбалова, Ия.  Съвременни лидерски модели. Трансформиращи ли са българските ръководители? / Ия Петкова-Гурбалова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 553-563. 

1. Лидер (ръководител) - мотивация - трансформация 
 316.46(497.2)  + 005.7(497.2)
Ключови думи: 1. лидерски стил 2. ръководни кадри 3. ръководители 4. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32074

- 92 -

Цб II 91573

Стефанов, Любомир.  Дигитализацията на управлението на човешките ресурси и предизвикателствата пред бизнеса / Любомир Стефанов. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 207-218 с. : с цв. фиг.. 

1. Човешки ресурси - управление, стратегия - бизнес 2. Човешки ресурси - иновативни проекти - управление 3. Дигитална среда - бизнес модели 
 005.95/.96  + 004.77:33
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. дигитализация 3. Интернет 4. лични данни 5. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31965

- 93 -

Цб II 91575

Стефанова, Кристина.  Теоретични основи на анализа на структурната конвенгерция на пазара на труда в ЕС / Кристина Стефанова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 278-286. 

1. Пазар на труда - ЕС 
 331.5(4)  + 339.923:061.1.007
Ключови думи: 1. икономика на труда 2. Еврозона 3. паричен съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32027

- 94 -

Цб II 91572

Сярова, Елка.  Новите икономически реалности и трудът (теоретични концепции) / Елка Сярова. // Сборник с наградени научни разработки от четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти  (София). - София. - София : Европейски съюз, 2019, 72-103. 

   Научната разработка е публикувана в Научни трудове на УНСС, 2017, Том 3. 

1. Труд - теория, функции, характеристика 
 331  + 330.8
Ключови думи: 1. информационна икономика 2. нова икономика 3. теория на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31917

- 95 -

Цб II 91574

Сярова, Елка.  Актуални промени в някои структурни особености на заетостта на работната сила в България и ЕС / Елка Сярова. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9., 2018, 139-168 : с фиг., табл.. 

1. Пазар на труда 
 331.45(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. работна сила 3. икономика на знанието 4. икономическа трансформация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31932

- 96 -

Цб II 91573

Сярова, Елка.  Дигиталната икономика и трансформации в труда и работната сила / Елка Сярова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 372-383 с. : с цв. фиг.. 

1. Дигитална икономика - пазар на труда 
 004.77:33  + 331.45
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. икономика на труда 3. работна сила 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32012

- 97 -

Цб I 5979

Христова, Венета.  Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него / Венета Христова, Ваня Димитрова, Деница Андреева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 107-117. 

1. Професионално прегряване (burnout) - причини, последствия, стратегии за справяне 
 005.32
Ключови думи: 1. бърнаут 2. управленска психология 3. work stress 4. организационен стрес 5. професионален стрес 6. работен стрес 7. стратегии за управление на стреса 8. work life balance 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31905

- 98 -

Цб II 91575

Misheva, Jasmina.  Improved Quality of the Delivered IT Services Based on Human Capital Development / Jasmina Misheva. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 490-497. 

1. Човешки капитал - IT услуги - развитие 
 005.95/.96  + 004.5
Ключови думи: 1. организационна стратегия 2. човешки потенциал 3. информационно обслужване 4. конкурентно предимство 5. качество на услугата 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32066

Регионална икономика. Геоикономика.

- 99 -

Цб I 5979

Минчев, Недко.  Териториална конкурентноспособност / Недко Минчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 118-121. 

1. Конкурентоспособност - територия, регион - развитие 
 332.1  + 339.13
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. териториално развитие 3. конкуренция 4. конкурентоспособност на региона 5. клъстери 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 31906

- 100 -

Цб II 91573

Tsvetkova, Galina.  Russian Provincial Regions in Indicators of Digital Economy / Galina Tsvetkova, Anastasia Murtazina. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 102-106 p. : with tabl., col. fig.. 

1. Дигитална икономика 2. Регионална икономика - Русия 
 004.77:33  + 332.1(470)
Ключови думи: 1. digital economy 2. дигитална икономика 3. дигитализация 4. провинциални региони 5. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 31954

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 101 -

Цб II 91575

Ангелов, Румен.  Теоретични аспекти на сливанията и поглъщанията в банковия сектор : общи подходи и методологични аспекти на примера на синергичната теория / Румен Ангелов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 392-400. 

1. Сливания и поглъщания - банков сектор 
 336.71  + 005.7
Ключови думи: 1. сливания и придобивания 2. банки 3. синергетика 4. банков капитал 5. теория за синергията 6. банкови продукти 7. банкови услуги 8. ливърийдж 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32042

- 102 -

Цб II 91572

Андасарова, Радка.  Capital Adequacy of Commercial Banks in Bulgaria: impact Strategies / Радка Андасарова. // Сборник с наградени научни разработки от четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти  (София). - София. - София : Европейски съюз, 2019, 104-116. 

   Научната разработка е публикувана и в Journal of Contemporary Management Issue : Management, Vol. 23, 2018, № 2, pp. 175-187. 

1. Търговски банки - България 
 336.71
Ключови думи: 1. капиталова адекватност на банките 2. стратегии 3. въздействие 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31918

- 103 -

Цб I 5979

Богданов, Христоско.  Скрита икономика и укриване на данъци в България - изследване на мнението на публиката / Христоско Богданов, Георги Маринов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 42-49. 

1. Скрита икономика - данъци - България 
 336.2
Ключови думи: 1. неформална икономика 2. укриване на данъци 3. фискална политика 4. данъчна администрация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31897

- 104 -

Цб I 5979

Врачовска, Мария.  Методологически аспекти на концепцията "стойност за пари" / Мария Врачовска. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 76-84. 

   Статията е насочена към аргументиране на достойнствата на философията "стойност на парите" и методологичните й особености. Анализира се конкретен метод, свързан с изграждането на референтен модел за сравнение, наречен "компаратор на публичните услуги". Правят се предложения за модифицирането му с цел възможността за прилагането му в българската практика. 

1. Публични средства - оптимално съотношение цена-качество 
 336.7  + 005.915
Ключови думи: 1. стойност за пари 2. публични инвестиции 3. публичен сектор 4. value for money 5. сътрудничество 6. качество на благата 7. публични разходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31901

- 105 -

Цб II 91575

Куцаров, Илия.  Финансовата интеграция : причина за икономическа синхронизация или дивергенция? / Илия Куцаров. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 587-596. 

   В разработката финансовата интеграция се разглежда де юре и под синхронизация на бизнес цикъл се разбира повишаването на корелацията между темповете на икономически растеж в две или повече икономики за определен период от време. 

1. Бизнес цикъл - синхронизация, дивергенция 
 330.35
Ключови думи: 1. финансова интеграция 2. икономически растеж 3. икономически показатели 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32077

- 106 -

Цб II 91573

Кънева, Аглика.  Сравнителен анализ на използването на интернет банкиране в страните членки на Европейския съюз през периода 2007-2017 г. / Аглика Кънева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 57-71 с. : с табл.. 

1. Интернет банкиране - Европейски съюз 
 336.71:681.324  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. интернет банкиране 2. страни-членки на ЕС 3. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31950

- 107 -

 

Матев, Матей.  Новият иск по параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност / Матей Матев. // Бизнес и право, 2019, N 3, 43-64. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10196 

 336
Ключови думи: 1. Закон за банковата несъстоятелност (ЗБН) 2. банкова несъстоятелност 3. прехвърляне на собственост 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 32002

- 108 -

Цб II 91574

Младенов, Светослав.  Организационни и финансови аспекти на дълговите изкупувания (LBO сделки) в Централна и Източна Европа с участието на фондове за дялови инвестиции / Светослав Младенов. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9., 2018, 253-293 с. : с цв. фиг., табл.. 

1. LBO (Leveraged Buyout) 2. Дългово финансиране 
 330.322(4)
Ключови думи: 1. дългово изкупуване 2. LBO (leveraged buyout) сделка 3. структурно финансиране 4. сливания и придобивания 5. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 31943

- 109 -

Цб II 91575

Ненов, Илиян.  Търсене на колективно икономическо поведение в борсови данни / Илиян Ненов, Георги Менгов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 403-408. 

   Механизмите на финансовите пазари се изследват с подходи, понякога заимствани от физиката, биологията и иконометрията. Изследването анализира един борсово търгуем актив посредством невронномрежов модел.Първоначалните резултати за ценовата прогностична грешка са обнадеждаващи в сравнение със статистическите модели. 

1. Финансови пазари - изследвания, анализ - невронномрежов модел 
 336.76.001.57  + 519.81.003.
Ключови думи: 1. данни за борсови цени 2. статистическо моделиране 3. невроизчислително моделиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 32057

- 110 -

Цб II 91575

Пенчев, Георги.  Разходите за отбрана и бюджетът в България и в ЕС за периода 1995-2016 г. / Георги Пенчев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 60-70. 

1. Разходи за отбрана - бюджет - България, ЕС 
 355.02.003.
Ключови думи: 1. държавно управление 2. икономика на отбраната 3. страни-членки на ЕС 4. България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31969

- 111 -

 

Петрова, Димитрина.  Данъчната интеграция в Европейския съюз при условията и обхвата на принципа на споделена компетентност / Димитрина Петрова. // Бизнес и право, 2019, N 2, 67-84. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10191 

 351.72:336.2  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. данъци 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. данъчна интеграция 4. споделена отговорност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 31991

- 112 -

Цб II 91575

Пешев, Петър.  Моделиране на разпределението на банковите депозити на домакинствата в България / Петър Пешев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 257-265. 

1. Банки - България 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. депозити 2. неравенство 3. разпределение 4. домакинства 5. Джини коефициент 6. банкови депозити 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32025

- 113 -

Цб II 91575

Сотирова, Екатерина.  Стабилност на банковата система в България / Екатерина Сотирова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 50-59. 

1. Банки - България 
 336.71
Ключови думи: 1. банкова система 2. кредити 3. спестявания 4. измерване 5. стабилност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31968

- 114 -

Цб I 5979

Цонкова, Ваня.  Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България / Ваня Цонкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 31-41. 

1. Зелени дългови ценни книжа - международни аспекти - България 2. Environmental, Social and Governance (ESG) factors - стандарти- инвестиции 
 336
Ключови думи: 1. environmental finance 2. зелени финанси 3. зелени облигации 4. пазар 5. green bonds 6. climate bonds 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31896

- 115 -

Цб II 91579

Feschiyan, Daniela.  The Effect of Credit Risk Taking and Bank Liquidity Creation Under Capital Regulation / Daniela Feschiyan, Atanaska Filipova-Slancheva, Radka Andasarova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 579-586. 

1. Банки - управление на риска 
 336.71  + 657
Ключови думи: 1. капиталова адекватност на банките 2. кредитен риск 3. счетоводна информация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31988

- 116 -

Цб II 91575

Ignatov, Ignat.  Automatic Budget Stabilization in the EU during 2007 - 2017 / Ignat Ignatov. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 474-485. 

1. Бюджет - ЕС 
 336.127
Ключови думи: 1. бюджетни приходи 2. фискална дисциплина 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32065

- 117 -

Цб II 91575

Ilieva, C.  Finance Sector Digitalization / C. Ilieva, K. Shvertner. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 455-463. 

1. Финансов сектор - технологични иновации 
 004.003.2  + 336
Ключови думи: 1. финанси 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32060

- 118 -

Цб II 91579

Nikolova, Nikolina.  Creditworthiness Monitoring / Nikolina Nikolova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 189-195. 

1. Кредити - риск, контрол 
 336.77
Ключови думи: 1. кредитоспособност 2. мониторинг 3. кредитен риск 4. рентабилност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31985

- 119 -

Цб II 91480

Rangelova, Liliya.  Contemporary Accounting Issues on Loan Impairment in Bulgarian Banking Sector / Liliya Rangelova. // Political Sciences,  Law. Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2016, 24-30 August : Volume III. Finance, Economic and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2016, 3-8. 

1. Банков сектор - България - счетоводни въпроси 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. заеми 3. загуби 4. признаване на обезценка 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31893

- 120 -

Цб II 91579

Rangelova, Liliya.  Credit Risk Management - An Approach for Analysis, Assessment and Monitoring in Banking Sector / Liliya Rangelova, Yasen Daskalov. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 181-188. 

1. Банков сектор - България - счетоводни въпроси 
 336.71  + 657.6
Ключови думи: 1. банки 2. банкови институции 3. анализ на кредитния риск 4. оценка 5. мониторинг 6. ключови показатели за ефективност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31984

- 121 -

Цб II 91579

Rangelova, Liliya.  An Approach for Performance Measurement and Reporting in Banking Sector / Liliya Rangelova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume V. Business and Management  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 59-66. 

1. Банки - отчетност 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. банкови институции 3. управленско счетоводство 4. бюджетиране 5. измерване на резултати 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31994

- 122 -

Цб II 91575

Todorov, Aleksandar B.  Foreign Investment and Aggregate Concentration : Evidence from Southeast Europe / Aleksandar B. Todorov. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 464-473. 

1. Чуждестранни инвестици - Югоизточна Европа 
 330.322
Ключови думи: 1. Foreign Direct Investment (FDI) 2. чужди инвестиции 3. large companies 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32062

- 123 -

Цб II 91579

Trifonova, Silvia.  Risk Associated with the Unconventional Monetary Policy of the Leading Central Banks / Silvia Trifonova, Venelina Trifonova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 543-550. 

1. Парична политика - централни банки 
 339.7  + 336.71
Ключови думи: 1. неконвенционална парична политика 2. водещи централни банки 3. финансов риск 4. стратегии за излизане 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31987

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 124 -

 

Димитрова, Мина.  Транспорт и прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане / Мина Димитрова. // Актив, 2019, N 9, 1119. 

 351.72:336.2  + 338.47
Ключови думи: 1. транспорт 2. данъчно облагане 3. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 4. счетоводно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31955

- 125 -

 

Дурин, Стоян.  Отчитане на основната дейност на фирмите от автомобилния транспорт. / Стоян Дурин. // Актив, 2019, N 9, 2-4. 

 657
Ключови думи: 1. транспортни фирми 2. счетоводно отчитане 3. застраховка на товари 4. застраховка на пътници 5. транспортно счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31941

- 126 -

 

Йосифова, Десислава.  Счетоводна информация при установяването и администрирането на ЕКО таксите за автомобили. / Десислава Йосифова. // Актив, 2019, N 9, 5-10. 

 657
Ключови думи: 1. транспортно счетоводство 2. екотакси 3. екологично законодателство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31945

- 127 -

Цб I 5979

Петрова, Петя.  Оповестяване на риска в консолидираните финансови отчети на публичните дружества - очаквания и реалност / Петя Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 62-75. 

1. Финансови отчети - публични дружества - риск 
 657  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2. IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 3. оповестяване на риска 4. МСФО 7 Финансови инструменти - оповестяване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31900

- 128 -

Цб II 91575

Станчева-Тодорова, Елеонора.  МСФО 15 като предизвикателство пред обучението по счетоводство във ВУЗ (по примера на Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски") / Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 511-523. 

1. Счетоводство - обучение - университети 
 657  + 378.003.3
Ключови думи: 1. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 2. обучение по счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 32069

- 129 -

Цб II 91579

Feschiyan, Daniela.  The Effect of Credit Risk Taking and Bank Liquidity Creation Under Capital Regulation / Daniela Feschiyan, Atanaska Filipova-Slancheva, Radka Andasarova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 579-586. 

1. Банки - управление на риска 
 336.71  + 657
Ключови думи: 1. капиталова адекватност на банките 2. кредитен риск 3. счетоводна информация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31988

- 130 -

Цб II 91573

Gedeon, Milan.  The Impact of Digitalization and Automation on the Accounting Profession / Milan Gedeon. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 124-132 p. : with fig., tabl.. 

1. Счетоводство - дигитализация 
 657  + 004
Ключови думи: 1. счетоводство 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31958

- 131 -

Цб II 91480

Rangelova, Liliya.  Contemporary Accounting Issues on Loan Impairment in Bulgarian Banking Sector / Liliya Rangelova. // Political Sciences,  Law. Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2016, 24-30 August : Volume III. Finance, Economic and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2016, 3-8. 

1. Банков сектор - България - счетоводни въпроси 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. заеми 3. загуби 4. признаване на обезценка 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31893

- 132 -

Цб II 91579

Rangelova, Liliya.  Credit Risk Management - An Approach for Analysis, Assessment and Monitoring in Banking Sector / Liliya Rangelova, Yasen Daskalov. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 181-188. 

1. Банков сектор - България - счетоводни въпроси 
 336.71  + 657.6
Ключови думи: 1. банки 2. банкови институции 3. анализ на кредитния риск 4. оценка 5. мониторинг 6. ключови показатели за ефективност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31984

- 133 -

Цб II 91579

Rangelova, Liliya.  An Approach for Performance Measurement and Reporting in Banking Sector / Liliya Rangelova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume V. Business and Management  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 59-66. 

1. Банки - отчетност 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. банкови институции 3. управленско счетоводство 4. бюджетиране 5. измерване на резултати 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31994

- 134 -

Цб II 91573

Srnisova, Petra.  Alternative Methods of Accounting and Measuring - Increased Requirements for the Automatization in Accounting / Petra Srnisova. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 309-319 p. : with fig.. 

1. Счетоводство 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32006

Управление

- 135 -

Цб II 91575

Ангелов, Румен.  Теоретични аспекти на сливанията и поглъщанията в банковия сектор : общи подходи и методологични аспекти на примера на синергичната теория / Румен Ангелов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 392-400. 

1. Сливания и поглъщания - банков сектор 
 336.71  + 005.7
Ключови думи: 1. сливания и придобивания 2. банки 3. синергетика 4. банков капитал 5. теория за синергията 6. банкови продукти 7. банкови услуги 8. ливърийдж 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32042

- 136 -

Цб II 91570

Велинова, Албена.  Система за защита на вътрешната сигурност на Република България - обоснована необходимост от организационни промени / Албена Велинова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 131-141. 

1. Национална сигурност - система за защита - България 
 355.02  + 005.7
Ключови думи: 1. вътрешна сигурност 2. рискове 3. заплахи 4. рискове за сигурността 5. заплахи за сигурността 6. мениджмънт в публичния сектор 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31938

- 137 -

Цб I 5979

Врачовска, Мария.  Методологически аспекти на концепцията "стойност за пари" / Мария Врачовска. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 76-84. 

   Статията е насочена към аргументиране на достойнствата на философията "стойност на парите" и методологичните й особености. Анализира се конкретен метод, свързан с изграждането на референтен модел за сравнение, наречен "компаратор на публичните услуги". Правят се предложения за модифицирането му с цел възможността за прилагането му в българската практика. 

1. Публични средства - оптимално съотношение цена-качество 
 336.7  + 005.915
Ключови думи: 1. стойност за пари 2. публични инвестиции 3. публичен сектор 4. value for money 5. сътрудничество 6. качество на благата 7. публични разходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31901

- 138 -

Цб II 91570

Димитров, Атанас.  Съпротива срещу промяната : основно препятствие пред управлението на институционални промени в Министерството на вътрешните работи на Република България / Атанас Димитров. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 103-112. 

1. Управление на промяната - МВР - България 
 351.74  + 005.7
Ключови думи: 1. институционална промяна 2. съпротива 3. корупция 4. рекрутиране на персонала 5. Министерство на вътрешните работи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31934

- 139 -

Цб II 91570

Димитров, Димитър.  Сценарийно планиране (компендиум) / Димитър Димитров. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 73-81. 

   Подходът сценарийно планиране е разработен от "РАНД Корпорейшън" за въоръжените сили след Втората световна война и е адаптиран от Херман Кан през 60-те години като бизнес инструмент. Най-известната му употреба е от Пиер Вак и Тед Нюланд в "Шел" през 70-те години на миналия век, за да проучи влиянието върху цените на петрола чрез анализ на определен брой потенциални сценарии. 

1. Управление на промяната - сценарийно планиране 
 352/354  + 005.7
Ключови думи: 1. стратегическо мислене 2. бизнес инструменти 3. РАНД Корпорейшън 4. Шел 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Кан, Херман 
  

Сист. No: 31929

- 140 -

Цб II 91574

Димитров, Калоян.  Индикатори за добри практики в програми за развитие на лидерство на големи предприятия / Калоян Димитров. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9., 2018, 169-194. 

1. Лидерство - програми за развитие - предприятия 
 005.7  + 658
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидерски умения 3. лидери 4. предприятия 5. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31935

- 141 -

Цб II 91574

Иванова, Велислава.  Устойчивост при управлеинето на проекти в практиката на международно признати организации / Велислава Иванова. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 65-94. 

1. Международни проекти 2. Управление на проекти - устойчиво развитие 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.8
Ключови думи: 1. международни проекти 2. Международна асоциация за управление на проекти (IPMA) 3. Институт за управление на проекти (PMI) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31928

- 142 -

Цб II 91575

Иванова, Мария.  Работодателската марка - рекламен трик или професионална стратегия за привличане на таланти / Мария Иванова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 543-552. 

1. Управление на организацията - екипна работа, ефективност 
 005.963
Ключови думи: 1. работодателска марка 2. управление на персонала 3. управление на таланти 4. подбор на таланти 5. професионални стратегии 6. employer brand 7. talent selection 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 32073

- 143 -

Цб I 5979

Иванова, Мария Иванова.  Управление на бранда / Мария Иванова Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 142-146. 

1. Търговска марка - изграждане - управление 
 659.126  + 005.2
Ключови думи: 1. управление на бранда 2. управление на търговски марки 3. потребности 4. утвърждаване 5. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31909

- 144 -

Цб I 5979

Йорданова, Даниела.  Добри практики за прилагане на стандарти при управление на риска в предприятията / Даниела Йорданова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 122-127. 

1. Управление на риска - предприятия - международни стандарти 
 005.52:005.334  + 006
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. стандарти 3. управление на организацията 4. управление на предприятието 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31907

- 145 -

Цб II 91573

Кузманова, Надя.  Предизвикателства пред изграждането и функционирането на проектните екипи / Надя Кузманова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 181-191. 

   Библиогр. под линия

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. екипи 4. project management 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31963

- 146 -

Цб II 91573

Маринова, Надя.  Управление на риска в дигиталните и информационните инвестиционни проекти / Надя Маринова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 24-31. 

1. Управление на риска - инвестиционни проекти - дигитална икономика 
 005.52:005.334  + 004.77:33
Ключови думи: 1. управление на риска 2. инвестиционен проект 3. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31946

- 147 -

Цб II 91573

Мачканова, Теодора.  Екоиновациите като част от маркетинговата стратегия на бизнес организацията / Теодора Мачканова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 340-354. 

1. Екоиновации - бизнес организации - стратегии 2. Устойчиво развитие - маркетингови стратегии 
 574  + 005.7
Ключови думи: 1. маркетингови стратегии 2. бизнес организации 3. екологична политика на предприятието 4. устойчиво развитие 5. зелена иновация 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Управление 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32009

- 148 -

Цб II 91573

Младенов, Димчо.  Организационна структура, подпомагаща дигиталната трансформация в големи компании / Димчо Младенов. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 271-279. 

1. Управление на промяната - дигитални трансформации 2. Бизнес предприятия - управление 
 005.7  + 004.77:33
Ключови думи: 1. организационна структура 2. компании 3. дигитална трансформация 4. управление на промените 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32003

- 149 -

Цб II 91572

Ненчева, Виолета.  Marketing and Innovation Strategies of the SME in Mexico / Виолена Хубенова Ненчева. // Сборник с наградени научни разработки от четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти  (София). - София. - София : Европейски съюз, 2019, 61-71. 

   Научната разработка е публикувана и в сп. Nthe, 22:62-69, 2018. 

1. Малки и средни фирми - маркетинг, иновации - Мексико 
 339.138  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни фирми (МСФ) 2. SME 3. Мексико 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Мексико 
  

Сист. No: 31916

- 150 -

Цб I 5979

Пенчев, Пенчо.  Бизнес организациите и формите на управление / Пенчо Пенчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 99-106. 

1. Бизнес организации - управление, стратегическо мислене, ефективност 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. управление на бизнеса 3. ефективно управление 4. организационно развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31904

- 151 -

Цб I 5979

Пенчева, Пламена.  Лидерството като метод за мотивиране / Пламена Пенчева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 147-156. 

1. Лидер (ръководител) - мотивация - трансформация 
 005.32  + 316.46
Ключови думи: 1. лидерство на екипа 2. лидерски качества 3. лидерство 4. мотивационни методи 5. мотивация на персонала 6. мотивация чрез лидерство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 31910

- 152 -

Цб II 91574

Петков, Красимир.  Сравнителин анализ между съвременните форми за колективно финансиране с дялов капитал и някои традиционни форми за рисково финансиране в МСП / Красимир Петков. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9., 2018, 195-224 с. : с цв. фиг., табл.. 

1. Малки и средни предприятия - финансиране 
 658.017.2/.3.003.2
Ключови думи: 1. алтернативно финансиране 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. предприемачество 4. рисков капитал 5. стартиращи компании 6. стартиращи предприятия 7. Бизнес ангели (БА) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31940

- 153 -

Цб II 91575

Петкова-Гурбалова, Ия.  Съвременни лидерски модели. Трансформиращи ли са българските ръководители? / Ия Петкова-Гурбалова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 553-563. 

1. Лидер (ръководител) - мотивация - трансформация 
 316.46(497.2)  + 005.7(497.2)
Ключови думи: 1. лидерски стил 2. ръководни кадри 3. ръководители 4. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32074

- 154 -

Цб I 5979

Петрова, Петя.  Оповестяване на риска в консолидираните финансови отчети на публичните дружества - очаквания и реалност / Петя Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 62-75. 

1. Финансови отчети - публични дружества - риск 
 657  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2. IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 3. оповестяване на риска 4. МСФО 7 Финансови инструменти - оповестяване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31900

- 155 -

Цб II 91573

Славова, Петя.  Управление на процеси в условията на дигитална икономика / Петя Славова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 407-416. 

1. Бизнес процеси - управление 2. Дигитална икономика 
 005.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. управление на процесите 2. дигитална икономика 3. Business Process Management ( BPM ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32016

- 156 -

Цб II 91570

Тагарев, Недко.  Управление на промяната на информационната инфраструктура в обекти от критичната инфраструктура / Недко Тагарев. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 92-102. 

1. Управление на промяната - инфраструктура 
 338.49  + 004.7  + 005.7
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. киберсигурност 3. информационна сигурност 4. критична информация 5. управление на активи 6. одитиране на сигурността 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31933

- 157 -

Цб II 91574

Тодорова, Ана.  Съвременни кариерни модели - концептуални основи и понятиен апарат / Ана Тодорова. // Тодорова,  Ана. Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9. / Ред. кол. : Авангард Прима, 2018, 7-35 : с фиг.. 

1. Кариерно развитие 
 005.966
Ключови думи: 1. управление на кариерата 2. успех 3. управление на таланти 4. трудова заетост 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31921

- 158 -

Цб I 5979

Христова, Венета.  Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него / Венета Христова, Ваня Димитрова, Деница Андреева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 107-117. 

1. Професионално прегряване (burnout) - причини, последствия, стратегии за справяне 
 005.32
Ключови думи: 1. бърнаут 2. управленска психология 3. work stress 4. организационен стрес 5. професионален стрес 6. работен стрес 7. стратегии за управление на стреса 8. work life balance 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31905

- 159 -

Цб II 91573

Marinova, Teodora.  Virtual Community Characteristics as Success Factors for Crowdfunding Projects / Teodora Marinova. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 192-206 p. : with fig., tabl.. 

 005.8  + 004.9
Ключови думи: 1. потребителски иновации 2. краудфъндинг 3. виртуални общности 4. crowdfunding 5. innovation communities 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 31964

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 160 -

Цб I 5979

Иванова, Мария Иванова.  Управление на бранда / Мария Иванова Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 142-146. 

1. Търговска марка - изграждане - управление 
 659.126  + 005.2
Ключови думи: 1. управление на бранда 2. управление на търговски марки 3. потребности 4. утвърждаване 5. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31909

- 161 -

Цб II 91573

Кожухаров, Георги.  Предизвикателства и рискове пред дигиталните технологии за директен маркетинг / Георги Кожухаров. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 44-50. 

1. Дигитален маркетинг 2. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. директен маркетинг 2. дигитални технологии 3. потребители 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31948

- 162 -

Цб II 91573

Маринова, Гергана.  Печатната реклама в дигиталната ера / Гергана Маринова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 355-361 с. : с цв. граф.. 

1. Рекламна индустрия 
 659  + 070
Ключови думи: 1. медии 2. печатни рекламни материали 3. дигитална епоха 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32010

- 163 -

Цб II 91573

Мачканова, Теодора.  Екоиновациите като част от маркетинговата стратегия на бизнес организацията / Теодора Мачканова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 340-354. 

1. Екоиновации - бизнес организации - стратегии 2. Устойчиво развитие - маркетингови стратегии 
 574  + 005.7
Ключови думи: 1. маркетингови стратегии 2. бизнес организации 3. екологична политика на предприятието 4. устойчиво развитие 5. зелена иновация 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Управление 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32009

- 164 -

Цб II 91574

Ненчева, Виолена.  Маркетинг на петролните компании / Виолена Ненчева. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 126-138. 

1. Докторанти - изследвания - УНСС 
 339.138  + 620.91.003.1
Ключови думи: 1. маркетингови стратегии 2. петролни компании 3. кризисен маркетинг 4. световни тенденции 5. световен пазар 6. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33604

- 165 -

Цб II 91572

Ненчева, Виолета.  Marketing and Innovation Strategies of the SME in Mexico / Виолена Хубенова Ненчева. // Сборник с наградени научни разработки от четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти  (София). - София. - София : Европейски съюз, 2019, 61-71. 

   Научната разработка е публикувана и в сп. Nthe, 22:62-69, 2018. 

1. Малки и средни фирми - маркетинг, иновации - Мексико 
 339.138  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни фирми (МСФ) 2. SME 3. Мексико 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Мексико 
  

Сист. No: 31916

- 166 -

Цб I 5979

Стефанов, Цанко.  Специфики на директния маркетинг в съвременния бизнес / Цанко Стефанов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 85-90. 

1. Директен маркетинг - маркетинг на взаимовръзките - специфики 
 339.138
Ключови думи: 1. лоялни клиенти 2. директен маркетинг 3. комуникационен маркетинг 4. персонален подход 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31902

- 167 -

Цб II 91570

Стоянова, Виктория.  Институционални аспекти на защита на децата от негативното въздействие на рекламата / Виктория Стоянова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 142-149. 

1. Реклама - негативно въздействие - деца 
 659.1-053.2  + 342.7-053.2
Ключови думи: 1. детска аудитория 2. рекламен продукт 3. заплахи 4. рискове 5. защита на децата 6. сигурност 7. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31939

Услуги

- 168 -

Цб I 5979

Горанова, Пенка.  Потребителска удовлетвореност при онлайн пазаруване / Пенка Горанова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 56-61. 

1. Онлайн търговия - лоялни клиенти - потребителско поведение 
 366  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. онлайн пазаруване 2. потребителска удовлетвореност 3. доволни клиенти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Услуги 
  

Сист. No: 31899

- 169 -

Цб II 91573

Мичев, Георги.  Теория на киберикономиката / Георги Мичев. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 32-43 с. : с фиг.. 

1. Дигитална икономика - киберпродукти - търговия 2. Услуги - виртуално пространство - международни пазари 
 004.77:33  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. киберикономика 2. софтуер 3. търговия 4. продукти 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 3. Услуги 
  

Сист. No: 31947

- 170 -

Цб II 91573

Павлова, Петя.  Предизвикателства пред дигитализацията на административните услуги в българските общини / Петя Павлова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 94-101. 

1. Административни услуги - дигитализация - България 
 352.07(497.2)  + 004.77:33
Ключови думи: 1. административни услуги 2. дигитализация 3. общини 4. електронни услуги 5. държавна администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Услуги 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31953

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 171 -

Цб II 91575

Казакова-Матева, Янка.  The Environmental and Economic Effects of Natura 2000 Compensatory Payments in Plovdiv District / Янка Казакова-Матева. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 153-162. 

   Прев.загл.: Екологични и икономически ефекти от компесаторните плащания за Натура 2000 в Област Пловдив

1. Натура 2000 - Област Пловдив 
 338.43
Ключови думи: 1. Натура 2000 2. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 31976

- 172 -

Цб I 5979

Любенов, Любомир.  Маркетингов анализ на възможностите за растежа на пчеларските стопанства от Област Русе / Любомир Любенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 50-55. 

1. Пчеларство - маркетингов анализ - област Русе 2. Матрица на Игор Ансов "продукт-пазар" 
 638.1
Ключови думи: 1. пчеларски стопанства 2. интегриране 3. пчелни продукти 4. продажби 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 31898

- 173 -

Цб II 88632

Тодоров, Георги.  Кризата в съветското селско стопанство 1931-1933 г. / Георги Тодоров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 217-227. 

1. Селско стопанство - социалистически страни 2. Аграрна политика 
 338 (091)  + 338.43
Ключови думи: 1. стопанска история 2. селско стопанство 3. кризи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 2. Украйна 
  

Сист. No: 32052

- 174 -

Цб II 88632

Тодоров, Николай.  Войни и реформи в османската периферия: аграрните отношения в Добруджа през XIX в. : (по данни от Теметтуат Дефтерите) / Николай Тодоров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 322-333. 

1. Османска аграрна система - 19 век 2. Икономика - България - стопанска история 
 338 (091)"18"  + 338.43"18"
Ключови думи: 1. Османска империя 2. аграрни отношения 3. историография 4. приходи 5. доходи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Добруджа 
  

Сист. No: 32063

Икономика на индустрията

- 175 -

Цб II 88632

Денева, Анета.  Нормативната рамка на българската индустрия - опит за справяне със стопанските кризи / Анета Денева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 228-239. 

1. Индустрия - България - стопанска криза 2. Индустрия - България - правен аспект 
 338 (091)  + 351.82.000.34
Ключови думи: 1. стопанска история 2. индустриален сектор 3. нормативна уредба 4. кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 32053

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 176 -

Цб I 5979

Вараджакова, Десислава.  Дистрибуционни модели и стандарти във въздушния транспорт в туризма / Десислава Вараджакова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 167-175. 

1. Туризъм - въздушен транспорт - дистрибуция 2. Глобални дистрибуционни системи (GDS) 3. Интернет дистрибуционни системи (IDS) 4. Онлайн туристически агенции (OTAs) 
 338.48  + 656.7
Ключови думи: 1. икономика на туризма 2. въздушен транспорт 3. авиационни туристически услуги 4. дистрибуционна политика 5. дистрибутивни канали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Туризъм 
  

Сист. No: 31912

- 177 -

 

Голева, Поля.  Нови моменти в гражданската отговорност за масови транспортни злополуки с пътници / Поля Голева. // Бизнес и право, 2019, N 1, 5-30. 

   
   https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=799589 

 340.1
Ключови думи: 1. транспортно право 2. масов транспорт 3. жертви 4. масова транспортна злополука 5. обезщетения 6. гражданска отговорност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
 пълен текст 

Сист. No: 31981

- 178 -

 

Димитрова, Мина.  Транспорт и прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане / Мина Димитрова. // Актив, 2019, N 9, 1119. 

 351.72:336.2  + 338.47
Ключови думи: 1. транспорт 2. данъчно облагане 3. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 4. счетоводно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31955

- 179 -

 

Йосифова, Десислава.  Счетоводна информация при установяването и администрирането на ЕКО таксите за автомобили. / Десислава Йосифова. // Актив, 2019, N 9, 5-10. 

 657
Ключови думи: 1. транспортно счетоводство 2. екотакси 3. екологично законодателство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31945

- 180 -

Цб II 91573

Коен, Жаклин.  Глобалните дистрибуционни системи - фактор за подобряване на обслужването в хотелиерството / Жаклин Коен. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 111-123. 

1. Туристически услуги - виртуална среда - дигитални технологии 2. Глобални дистрибуционни системи (GDS) 
 658.7  + 64.024.1  + 004.5
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. глобални дистрибуционни системи (ГДС) 3. онлайн резервации 4. виртуална среда 5. дигитални технологии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 31957

- 181 -

Цб II 88632

Костов, Евгени.  Третият държавен съд (1919-1923) за предаване експлоатацията на жп линията София-Ниш на германските железопътни войски по време на Първата световна война / Евгени Костов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 145-153. 

 949.72.052.3  + 656.2"364"
Ключови думи: 1. Първа световна война 2. железопътен транспорт 3. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32046

- 182 -

 

Петкова, Аспасия.  Труд и осигуряване в транспорта / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 9, 31-39. 

 331  + 338.47
Ключови думи: 1. автомобилен транспорт 2. трудови правоотношения 3. международен автомобилен транспорт 4. Директива 2002/15/ЕО 5. почивки 6. работно време 7. командировки 8. превозвачи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31978

Туризъм

- 183 -

 

Андреева, Андрияна.  Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България / Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова. // Бизнес и право, 2019, N 3, 15-42. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10195 

 331.101  + 314.7
Ключови думи: 1. трудова мобилност 2. туристически бизнес 3. чужди граждани 4. правна уредба 5. осигурителни аспекти 6. трудови правоотношения 7. сезонна заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Туризъм 3. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31997

- 184 -

Цб I 5979

Вараджакова, Десислава.  Дистрибуционни модели и стандарти във въздушния транспорт в туризма / Десислава Вараджакова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 167-175. 

1. Туризъм - въздушен транспорт - дистрибуция 2. Глобални дистрибуционни системи (GDS) 3. Интернет дистрибуционни системи (IDS) 4. Онлайн туристически агенции (OTAs) 
 338.48  + 656.7
Ключови думи: 1. икономика на туризма 2. въздушен транспорт 3. авиационни туристически услуги 4. дистрибуционна политика 5. дистрибутивни канали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Туризъм 
  

Сист. No: 31912

- 185 -

Цб I 5979

Емилова, Ирена.  Състояние, развитие и управление на туроператорската и турагентската дейност / Ирена Емилова, Маргарита Мишева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 176-182. 

1. Туризъм - икономика 
 338.48
Ключови думи: 1. туристически агенции 2. туроператорски агенции 3. туроператори 4. туроператорска дейност 5. туристически пакети 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31913

- 186 -

Цб II 91573

Коен, Жаклин.  Глобалните дистрибуционни системи - фактор за подобряване на обслужването в хотелиерството / Жаклин Коен. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 111-123. 

1. Туристически услуги - виртуална среда - дигитални технологии 2. Глобални дистрибуционни системи (GDS) 
 658.7  + 64.024.1  + 004.5
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. глобални дистрибуционни системи (ГДС) 3. онлайн резервации 4. виртуална среда 5. дигитални технологии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 31957

- 187 -

Цб I 5979

Лазарова, Антония.  Изграждане и валидация на данни в онлайн базирани въпросници в сферата на туризма / Антония Лазарова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 183-189. 

1. Туризъм - информационни технологии 
 338.48  + 004.7
Ключови думи: 1. туристически сектор 2. данни 3. онлайн анкетиране 4. онлайн базирани въпросници 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 31914

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 188 -

Цб II 91575

Георгиева, Емилия.  Приносът на "новите" държави-членки на ЕС за неговия съвременен облик / Емилия Георгиева. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 338-348. 

1. Страни членки на Европейски съюз 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономика 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. държави-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32033

- 189 -

Цб I 5979

Горанова, Пенка.  Потребителска удовлетвореност при онлайн пазаруване / Пенка Горанова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 56-61. 

1. Онлайн търговия - лоялни клиенти - потребителско поведение 
 366  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. онлайн пазаруване 2. потребителска удовлетвореност 3. доволни клиенти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Услуги 
  

Сист. No: 31899

- 190 -

Цб II 91574

Димитрова, Виктория.  Показатели за оценяване на стойността на клиентите в търговията - от теория към пракитка / Виктория Димитрова. // Изследователски етюди : Том 9 : Т. 9., 2018, 95-125 с. : с фиг., табл., прил.. 

1. Връзки с клиенти - управление - търгоивя 
 339
Ключови думи: 1. маркетинг на взаимоотношенията 2. управление на взаимоотношенията 3. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31930

- 191 -

Цб II 88632

Маринова, Маргарита.  Износът на зърнени храни от Свищов в контекста на "дългата депресия" от 1873-1896 г. / Маргарита Маринова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете  (Варна). - Варна. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 345-360. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Зърнопроизводство - търговия - износ 
 338 (091)  + 339.56
Ключови думи: 1. зърнени храни 2. износ 3. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Свищов 
  

Сист. No: 32068

- 192 -

 

Мирчева, Красимира.  Търговските книги и тяхното доказателствено значение / Красимира Мирчева. // Бизнес и право, 2019, N 2, 85-100. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10192 

 347.7
Ключови думи: 1. търговски книги 2. доказателства 3. търговия 4. търговска дейност 5. документооборот 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31992

- 193 -

Цб II 91575

Моралийска, Моника.  Изграждането на Социален съюз в Европейския съюз като условие за неговото устойчиво развитие / Моника Моралийска. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 357-368. 

1. Социална политика - Европейски съюз 
 339.923:061.1  + 304(4)
Ключови думи: 1. Социална програма на ЕС 2. социални права 3. бедност 4. устойчиво развитие 5. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32036

- 194 -

Цб II 91575

Найденов, Георги.  "Либералният" американски капитализъм и нарастване на противоречията между САЩ и Европа / Георги Найденов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 329-337. 

1. Капитализъм (либерален) - САЩ , Европа - противоречия 
 330.012(73)  + 339.97
Ключови думи: 1. либерален капитализъм 2. държавен капитализъм 3. капитализъм на бедствията 4. обществени ресурси 5. одържавяване на разходите 6. търговска война 7. ядрена война 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32032

- 195 -

Цб II 88632

Неделчева, Невена.  Търговия във време на криза - Разград през първата половина на XIX в. / Невена Неделчева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 310-321 с. : с табл.. 

1. Търговия - България - стопанска история - 19 век 
 338 (091)"18"(497.215.1)  + 339"18"(497.215.1)
Ключови думи: 1. търговия 2. пазар 3. кризи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Разград 
  

Сист. No: 32061

- 196 -

Цб II 91575

Пиримова, Вера.  Конвергенция в структурата на външната търговия - теоретични подходи и приложни модели / Вера Пиримова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 71-86. 

1. Външна търговия - структура, подходи, модели 
 339.5
Ключови думи: 1. теоретични подходи 2. конвергенция 3. външнотърговска дейност 4. Икономически и паричен съюз (ИПС) 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31970

- 197 -

Цб II 91579

Trifonova, Silvia.  Key Problems Concerning Bulgaria`s Integration into the Euro Area / Silvia Trifonova, Anton Pramatarov. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 429-436. 

1. България - Европейски съюз - членство 2. България - еврозона 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономически реформи 2. Еврозона 3. валутен борд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31986

- 198 -

Цб II 91579

Trifonova, Silvia.  Risk Associated with the Unconventional Monetary Policy of the Leading Central Banks / Silvia Trifonova, Venelina Trifonova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 543-550. 

1. Парична политика - централни банки 
 339.7  + 336.71
Ключови думи: 1. неконвенционална парична политика 2. водещи централни банки 3. финансов риск 4. стратегии за излизане 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31987

- 199 -

Цб II 91575

Vlahova, Magdalena.  Convergence Criteria for Joining the Economic and Monetary Union / Magdalena Vlahova. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 442-452. 

   Прев.загл.: Критерии за конвергенция за присъединяване към Икономически и паричен съюз

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Еврозона 2. Маастрихтски критерии 3. конвергенция 4. ценова стабилност 5. публични финанси 6. валутен курс 7. лихвени проценти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32059

Европейски съюз

- 200 -

Цб II 91575

Георгиева, Емилия.  Приносът на "новите" държави-членки на ЕС за неговия съвременен облик / Емилия Георгиева. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 338-348. 

1. Страни членки на Европейски съюз 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономика 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. държави-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32033

- 201 -

 

Горанов, Горан.  Практика на Съда на ЕС относно нелоялните търговски практики и доставката на непоръчани стоки / Горан Горанов. // Бизнес и право, 2019, N 2, 101-114. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10193 

 341.1
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. непоръчани стоки 3. нелоялни търговски практики 4. Директива 2005/29/ЕО 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
 пълен текст 

Сист. No: 31993

- 202 -

Цб II 91575

Дамянов, Димитър.  Конвергенцията на производствените структури на икономиките от ЕС - какво знаем досега? / Димитър Дамянов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 87-100. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. структурна конвергенция 3. парични съюзи 4. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31971

- 203 -

Цб II 91573

Кънева, Аглика.  Сравнителен анализ на използването на интернет банкиране в страните членки на Европейския съюз през периода 2007-2017 г. / Аглика Кънева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 57-71 с. : с табл.. 

1. Интернет банкиране - Европейски съюз 
 336.71:681.324  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. интернет банкиране 2. страни-членки на ЕС 3. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31950

- 204 -

Цб II 91575

Моралийска, Моника.  Изграждането на Социален съюз в Европейския съюз като условие за неговото устойчиво развитие / Моника Моралийска. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 357-368. 

1. Социална политика - Европейски съюз 
 339.923:061.1  + 304(4)
Ключови думи: 1. Социална програма на ЕС 2. социални права 3. бедност 4. устойчиво развитие 5. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32036

- 205 -

 

Петрова, Димитрина.  Данъчната интеграция в Европейския съюз при условията и обхвата на принципа на споделена компетентност / Димитрина Петрова. // Бизнес и право, 2019, N 2, 67-84. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10191 

 351.72:336.2  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. данъци 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. данъчна интеграция 4. споделена отговорност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 пълен текст 

Сист. No: 31991

- 206 -

Цб II 91575

Стефанова, Кристина.  Теоретични основи на анализа на структурната конвенгерция на пазара на труда в ЕС / Кристина Стефанова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 278-286. 

1. Пазар на труда - ЕС 
 331.5(4)  + 339.923:061.1.007
Ключови думи: 1. икономика на труда 2. Еврозона 3. паричен съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32027

- 207 -

Цб II 91579

Trifonova, Silvia.  Key Problems Concerning Bulgaria`s Integration into the Euro Area / Silvia Trifonova, Anton Pramatarov. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 1 - 5 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, 24-30 August : Volume III. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2017, 429-436. 

1. България - Европейски съюз - членство 2. България - еврозона 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономически реформи 2. Еврозона 3. валутен борд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31986

- 208 -

Цб II 91575

Vlahova, Magdalena.  Convergence Criteria for Joining the Economic and Monetary Union / Magdalena Vlahova. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 442-452. 

   Прев.загл.: Критерии за конвергенция за присъединяване към Икономически и паричен съюз

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Еврозона 2. Маастрихтски критерии 3. конвергенция 4. ценова стабилност 5. публични финанси 6. валутен курс 7. лихвени проценти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32059

Право

- 209 -

 

Андреева, Андрияна.  Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България / Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова. // Бизнес и право, 2019, N 3, 15-42. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10195 

 331.101  + 314.7
Ключови думи: 1. трудова мобилност 2. туристически бизнес 3. чужди граждани 4. правна уредба 5. осигурителни аспекти 6. трудови правоотношения 7. сезонна заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Туризъм 3. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31997

- 210 -

 

Борисов, Атанас.  Влияние на някои престъпления с международен елемент върху световната икономика / Атанас Борисов. // Бизнес и право, 2019, N 2, 31-66. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10190 

 341
Ключови думи: 1. световна икономика 2. трансгранични престъпления 3. международни отношения 4. трафик на наркотици 5. търговия с наркотици 6. търговия с оръжие 7. трафик на хора 8. трафик на органи и тъкани 9. незаконна търговия с културни ценности 10. фалшиви стоки 11. пиратски стоки 12. мръсни пари 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31990

- 211 -

Цб II 88632

Бъчварова, Маргарита.  Законодателен модел за преодоляване неплатежоспособността в България - състояние и перспективи / Маргарита Бъчварова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 250-260. 

1. Несъстоятелност - законодателство - историческа ретроспекция 
 347.736.000.93
Ключови думи: 1. неплатежоспособност 2. несъстоятелност 3. Търговски закон (ТЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32055

- 212 -

Цб II 91575

Велушев, Милен.  Предизвикателството на общностното законодателство в контекста на икономиката на България / Милен Велушев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 575-586. 

1. Икономически растеж - граници, проблеми 
 330.35.000.34
Ключови думи: 1. институционална промяна 2. Общностно законодателство 3. Директива 94/19/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 32076

- 213 -

Цб II 91573

Георгиева, Христина.  По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Създаване на технически средства за защита на права / Христина Георгиева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 171-180. 

1. Видеоигри - интелектуална собственост - законодателство 2. Правна закрила - видеоигри 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. видео игри 2. технически средства за защита 3. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31962

- 214 -

Цб II 91570

Гечкова, Теодора.  Промяна в нормативната база за защита на националната критична инфраструктура / Теодора Гечкова, Мартин Асенов. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 113-123. 

1. Критична инфраструктура - международна нормативна рамка 
 355.02.000.34  + 338.49.000.32
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. защита 3. риск 4. политика за сигурност 5. международно право 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31936

- 215 -

 

Голева, Поля.  Нови моменти в гражданската отговорност за масови транспортни злополуки с пътници / Поля Голева. // Бизнес и право, 2019, N 1, 5-30. 

   
   https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=799589 

 340.1
Ключови думи: 1. транспортно право 2. масов транспорт 3. жертви 4. масова транспортна злополука 5. обезщетения 6. гражданска отговорност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
 пълен текст 

Сист. No: 31981

- 216 -

 

Горанов, Горан.  Практика на Съда на ЕС относно нелоялните търговски практики и доставката на непоръчани стоки / Горан Горанов. // Бизнес и право, 2019, N 2, 101-114. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10193 

 341.1
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. непоръчани стоки 3. нелоялни търговски практики 4. Директива 2005/29/ЕО 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
 пълен текст 

Сист. No: 31993

- 217 -

 

Градинарова, Таня.  Издаване на Европейска заповед за запор на банкова сметка в практиката на българските съдилища / Таня Градинарова. // Бизнес и право, 2019, N 2, 5-30. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10189 

 340.1
Ключови думи: 1. запор на банкови сметки 2. европейска заповед за запор на банкови сметки 3. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31989

- 218 -

 

Иванов, Виктор.  Релацията "право - икономика": светогледни измерения на правното явление в условия на глобализация на световната икономика / Виктор Иванов. // Бизнес и право, 2019, N 3, 77-97. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10198 

 340
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. капитализъм 4.0 3. национална държава 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 32019

- 219 -

Цб II 91572

Иванов, Светослав.  Предпоставки за възникване на задължението на управителя от водене на чужда работа без възлагане според българското облигационно право / Светослав Иванов. // Иванов,  Светослав. Сборник с наградени научни разработки от четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти / Светослав Иванов и др.  (София). - София. - София : Европейски съюз, 2019, 5-61. 

   Научната разработка е публикувана и в сп. Търговско право, 2018, бр. 4. 

1. Облигационно право - България 
 347.4
Ключови думи: 1. гестионен иск 2. доминус 3. гестор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31915

- 220 -

 

Йосифова, Таня.  Противопоставимост на договора за наем по отношение на новия приобретател на имота / Таня Йосифова. // Бизнес и право, 2019, N 3, 5-14. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10194 

 34
Ключови думи: 1. договор за наем 2. облигационно право 3. вещно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31995

- 221 -

 

Мирчева, Красимира.  Търговските книги и тяхното доказателствено значение / Красимира Мирчева. // Бизнес и право, 2019, N 2, 85-100. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10192 

 347.7
Ключови думи: 1. търговски книги 2. доказателства 3. търговия 4. търговска дейност 5. документооборот 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31992

- 222 -

 

Мушкаров, Гошо.  Уволнение с перидизвестие от работодателя / Гошо Мушкаров. // Актив, N 9, 51-55. 

 34
Ключови думи: 1. трудов договор 2. работодатели 3. уволнение 4. предизвестие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31979

- 223 -

 

Недев, Делян.  Разваля ли се по силата на съдебното решение за евикция договорът за прехвърляне на недвижим имот / Делян Недев. // Бизнес и право, 2019, N 3, 65-76. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10197 

 34
Ключови думи: 1. евикция 2. разваляне на договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 32013

- 224 -

Цб II 91570

Стоянова, Виктория.  Институционални аспекти на защита на децата от негативното въздействие на рекламата / Виктория Стоянова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 142-149. 

1. Реклама - негативно въздействие - деца 
 659.1-053.2  + 342.7-053.2
Ключови думи: 1. детска аудитория 2. рекламен продукт 3. заплахи 4. рискове 5. защита на децата 6. сигурност 7. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31939

- 225 -

 

Торманов, Захари.  Относно законната лихва при прихващане на изпълнението / Захари Торманов. // Бизнес и право, 2019, N 1, 31-42. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10186  

 34
Ключови думи: 1. законна лихва 2. прихващане на изпълнението 3. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 31982

- 226 -

 

.  Договор за превоз. // Актив, 2019, N 9, 56-60. 

 340.1
Ключови думи: 1. договор за превоз 2. данъчни аспекти 3. транспортна дейност 4. счетоводни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31980

- 227 -

Цб II 91575

Tsvetkov, Blagovest.  Assessing Country Risk in the Context of AML/CFT Measures / Blagovest Tsvetkov. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 498-508. 

1. Национална сигурност - заплаха 
 355.45.003.2  + 343.5
Ключови думи: 1. пране на пари 2. финансиране на тероризма 3. национална сигурност 4. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 32067

- 228 -

Цб II 91575

Velinova-Sokolova, Nadya.  The New Accounting Standard for Insurance Contracts - Challengers for Business / Nadya Velinova-Sokolova. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 524-533. 

1. Застрахователни договори - счетоводство 
 368.02.003.3  + 349.3:368
Ключови думи: 1. застрахователен договор 2. счетоводни стандарти 3. оценяване 4. отчитане 5. МСФО 17 - Застрахователни договори 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 32071

Обществено управление. Публична администрация

- 229 -

Цб II 91570

Вълков, Александър.  Магистърски програми с фокус към практиката : опитът на катедра "Публична администрация" , УНСС / Александър Вълков, Деница Горчилова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 56-63. 

1. Магистърска програма - електронно управление - УНСС 
 351/354  + 378.2
Ключови думи: 1. магистърско обучение 2. компетентностни модели 3. заинтересовани страни 4. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31926

- 230 -

Цб II 91570

Димитров, Димитър.  Сценарийно планиране (компендиум) / Димитър Димитров. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 73-81. 

   Подходът сценарийно планиране е разработен от "РАНД Корпорейшън" за въоръжените сили след Втората световна война и е адаптиран от Херман Кан през 60-те години като бизнес инструмент. Най-известната му употреба е от Пиер Вак и Тед Нюланд в "Шел" през 70-те години на миналия век, за да проучи влиянието върху цените на петрола чрез анализ на определен брой потенциални сценарии. 

1. Управление на промяната - сценарийно планиране 
 352/354  + 005.7
Ключови думи: 1. стратегическо мислене 2. бизнес инструменти 3. РАНД Корпорейшън 4. Шел 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Кан, Херман 
  

Сист. No: 31929

- 231 -

Цб II 91570

Иванов, Тилчо.  Защо и как да предприемем управление на институционалната промяна? / Тилчо Иванов. // Димитров,  Димитър. Управление на институционалната промяна : Кръгла маса / Ред. кол. Димитър Димитров  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 25-37. 

1. Институционална промяна - същност, управление 
 352/354
Ключови думи: 1. институционална ефективност 2. политически елит 3. организационна промяна 4. управление на промяната 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31922

- 232 -

Цб II 91570

Николов, Орлин.  Използване на моделирането, симулациите и компютърно подпомагани учения за подготовка и обучение на ръководни кадри / Орлин Николов, Ирена Николова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 82-91. 

1. Обучение (ръководни кадри) - съвременни подходи - практическа ориентация 
 351/354  + 378.1
Ключови думи: 1. компютърно подпомагани учения (КПУ) 2. образование 3. моделиране 4. симулация 5. симулационни системи 6. дистанционно обучение 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Образование 
  

Сист. No: 31931

- 233 -

Цб II 91573

Павлова, Петя.  Предизвикателства пред дигитализацията на административните услуги в българските общини / Петя Павлова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 94-101. 

1. Административни услуги - дигитализация - България 
 352.07(497.2)  + 004.77:33
Ключови думи: 1. административни услуги 2. дигитализация 3. общини 4. електронни услуги 5. държавна администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Услуги 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31953

- 234 -

Цб II 91570

Пудин, Константин.  Обучението по управление на промяната / Константин Пудин. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 64-72. 

1. Управление на промяната - обучение 
 352/354  + 378
Ключови думи: 1. организационна промяна 2. институционална промяна 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Образование 
  

Сист. No: 31927

- 235 -

Цб II 91570

Шаламанов, Велизар.  Опит в развитието на лидери на промяната за НАТО / Велизар Шаламанов. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 47-55. 

1. НАТО - управление на промяната - лидерство 
 327.51  + 378.2  + 351/354
Ключови думи: 1. НАТО 2. подготовка на кадри 3. лидери за промяна 4. устойчиво управление 5. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31924

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 236 -

Цб II 91570

Велинова, Албена.  Система за защита на вътрешната сигурност на Република България - обоснована необходимост от организационни промени / Албена Велинова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 131-141. 

1. Национална сигурност - система за защита - България 
 355.02  + 005.7
Ключови думи: 1. вътрешна сигурност 2. рискове 3. заплахи 4. рискове за сигурността 5. заплахи за сигурността 6. мениджмънт в публичния сектор 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31938

- 237 -

Цб II 91570

Гечкова, Теодора.  Промяна в нормативната база за защита на националната критична инфраструктура / Теодора Гечкова, Мартин Асенов. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 113-123. 

1. Критична инфраструктура - международна нормативна рамка 
 355.02.000.34  + 338.49.000.32
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. защита 3. риск 4. политика за сигурност 5. международно право 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31936

- 238 -

Цб II 91570

Димитров, Атанас.  Съпротива срещу промяната : основно препятствие пред управлението на институционални промени в Министерството на вътрешните работи на Република България / Атанас Димитров. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 103-112. 

1. Управление на промяната - МВР - България 
 351.74  + 005.7
Ключови думи: 1. институционална промяна 2. съпротива 3. корупция 4. рекрутиране на персонала 5. Министерство на вътрешните работи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31934

- 239 -

Цб II 91570

Пенкова, Цветомира.  Необходимост от промяна в областта на противодействието на незаконната миграция в Република България / Цветомира Пенкова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 124-130. 

1. Миграция - България 
 325.11(497.2)  + 355.02
Ключови думи: 1. незаконна миграция 2. защита на граница 3. институционална промяна 4. нелегална имиграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31937

- 240 -

Цб II 91575

Пенчев, Георги.  Разходите за отбрана и бюджетът в България и в ЕС за периода 1995-2016 г. / Георги Пенчев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 60-70. 

1. Разходи за отбрана - бюджет - България, ЕС 
 355.02.003.
Ключови думи: 1. държавно управление 2. икономика на отбраната 3. страни-членки на ЕС 4. България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31969

- 241 -

Цб II 91570

Тагарев, Недко.  Управление на промяната на информационната инфраструктура в обекти от критичната инфраструктура / Недко Тагарев. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 92-102. 

1. Управление на промяната - инфраструктура 
 338.49  + 004.7  + 005.7
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. киберсигурност 3. информационна сигурност 4. критична информация 5. управление на активи 6. одитиране на сигурността 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31933

- 242 -

Цб II 91575

Tsvetkov, Blagovest.  Assessing Country Risk in the Context of AML/CFT Measures / Blagovest Tsvetkov. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 498-508. 

1. Национална сигурност - заплаха 
 355.45.003.2  + 343.5
Ключови думи: 1. пране на пари 2. финансиране на тероризма 3. национална сигурност 4. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 32067

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 243 -

Цб II 91575

Божикин, Иван.  Екосистеми за социално предприемачество : систематичен преглед на литературата / Иван Божикин. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 163-174. 

1. Социално предприемачество - екология 
 304  + 502:338
Ключови думи: 1. екосистеми 2. социални проблеми 3. фактори 4. икономически агенти 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Екология 
  

Сист. No: 31977

- 244 -

Цб II 91575

Моралийска, Моника.  Изграждането на Социален съюз в Европейския съюз като условие за неговото устойчиво развитие / Моника Моралийска. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 357-368. 

1. Социална политика - Европейски съюз 
 339.923:061.1  + 304(4)
Ключови думи: 1. Социална програма на ЕС 2. социални права 3. бедност 4. устойчиво развитие 5. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32036

- 245 -

Цб I 5979

Павлова, Янка Атанасова.  Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалност "Социални дейности" / Янка Атанасова Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 157-161. 

1. Социална работа - професионално обучение 
 378  + 364
Ключови думи: 1. социални дейности 2. социални работници 3. социално-психологически тренинг 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Образование 
  

Сист. No: 31911

- 246 -

Цб II 91573

Пандурска, Ралица.  Общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване - новият клас пенсионни схеми в дигиталната и глобалната икономика на Европа / Ралица Пандурска. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 263-270. 

1. Пенсионни модели - устойчивост - Европа 2. Демографски промени - пенсионно осигуряване - Европа 3. Глобална икономика 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. пенсионни системи 3. демографски промени 4. застаряващо население 5. дигитална икономика 6. глобална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 32001

- 247 -

Цб II 91575

Velinova-Sokolova, Nadya.  The New Accounting Standard for Insurance Contracts - Challengers for Business / Nadya Velinova-Sokolova. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 524-533. 

1. Застрахователни договори - счетоводство 
 368.02.003.3  + 349.3:368
Ключови думи: 1. застрахователен договор 2. счетоводни стандарти 3. оценяване 4. отчитане 5. МСФО 17 - Застрахователни договори 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 32071

Образование

- 248 -

Цб II 91570

Вълков, Александър.  Магистърски програми с фокус към практиката : опитът на катедра "Публична администрация" , УНСС / Александър Вълков, Деница Горчилова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 56-63. 

1. Магистърска програма - електронно управление - УНСС 
 351/354  + 378.2
Ключови думи: 1. магистърско обучение 2. компетентностни модели 3. заинтересовани страни 4. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31926

- 249 -

Цб II 91573

Данаилова, Ирина.  Мотивация за учене и предиввикателствата на дигиталните технологии / Ирина Данаилова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 245-253. 

1. Дигитални технологии - социални мрежи - иновации 
 004.5  + 378
Ключови думи: 1. мотивация 2. учене 3. цифрови технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 31999

- 250 -

Цб II 91570

Димитров, Димитър.  Създаване на магистърска програма по ядрена сигурност - българският опит / Димитър Димитров. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 38-46. 

1. Магистърска програма - ядрена сигурност - България 
 378.2
Ключови думи: 1. висше образование 2. магистърско обучение 3. ядрена сигурност 4. Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) 5. Международна образователна мрежа за ядрена сигурност (INSEN) 6. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31923

- 251 -

Цб II 91570

Николов, Орлин.  Използване на моделирането, симулациите и компютърно подпомагани учения за подготовка и обучение на ръководни кадри / Орлин Николов, Ирена Николова. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 82-91. 

1. Обучение (ръководни кадри) - съвременни подходи - практическа ориентация 
 351/354  + 378.1
Ключови думи: 1. компютърно подпомагани учения (КПУ) 2. образование 3. моделиране 4. симулация 5. симулационни системи 6. дистанционно обучение 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Образование 
  

Сист. No: 31931

- 252 -

Цб I 5979

Павлова, Янка Атанасова.  Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалност "Социални дейности" / Янка Атанасова Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 157-161. 

1. Социална работа - професионално обучение 
 378  + 364
Ключови думи: 1. социални дейности 2. социални работници 3. социално-психологически тренинг 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Образование 
  

Сист. No: 31911

- 253 -

Цб II 91573

Пискова, Теодора.  Дигиталната следа на пиара в образованието / Теодора Пискова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 423-428. 

1. Връзки с обществеността - PR 2. Образование 
 659.4  + 378
Ключови думи: 1. PR 2. дигитализация 3. връзки с обществеността 4. образование 5. икономика 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32018

- 254 -

Цб II 91570

Пудин, Константин.  Обучението по управление на промяната / Константин Пудин. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 64-72. 

1. Управление на промяната - обучение 
 352/354  + 378
Ключови думи: 1. организационна промяна 2. институционална промяна 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Образование 
  

Сист. No: 31927

- 255 -

Цб II 91573

Сиракова-Данева, Елица.  Дистанционно обучение в условията на дигитална икономика / Елица Сиракова-Данева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 394-406 с. : с цв. фиг., табл.. 

1. Дигитална икономика 2. Висше образование 
 378  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дистанционно обучение 2. висше образование 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32015

- 256 -

Цб II 91575

Станчева-Тодорова, Елеонора.  МСФО 15 като предизвикателство пред обучението по счетоводство във ВУЗ (по примера на Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски") / Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 511-523. 

1. Счетоводство - обучение - университети 
 657  + 378.003.3
Ключови думи: 1. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 2. обучение по счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 32069

- 257 -

Цб II 91570

Шаламанов, Велизар.  Опит в развитието на лидери на промяната за НАТО / Велизар Шаламанов. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 47-55. 

1. НАТО - управление на промяната - лидерство 
 327.51  + 378.2  + 351/354
Ключови думи: 1. НАТО 2. подготовка на кадри 3. лидери за промяна 4. устойчиво управление 5. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31924

Математика. Естествени науки

- 258 -

Цб II 91575

Ненов, Илиян.  Търсене на колективно икономическо поведение в борсови данни / Илиян Ненов, Георги Менгов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 403-408. 

   Механизмите на финансовите пазари се изследват с подходи, понякога заимствани от физиката, биологията и иконометрията. Изследването анализира един борсово търгуем актив посредством невронномрежов модел.Първоначалните резултати за ценовата прогностична грешка са обнадеждаващи в сравнение със статистическите модели. 

1. Финансови пазари - изследвания, анализ - невронномрежов модел 
 336.76.001.57  + 519.81.003.
Ключови думи: 1. данни за борсови цени 2. статистическо моделиране 3. невроизчислително моделиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 32057

Екология

- 259 -

Цб II 91575

Божикин, Иван.  Екосистеми за социално предприемачество : систематичен преглед на литературата / Иван Божикин. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 163-174. 

1. Социално предприемачество - екология 
 304  + 502:338
Ключови думи: 1. екосистеми 2. социални проблеми 3. фактори 4. икономически агенти 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Екология 
  

Сист. No: 31977

- 260 -

Цб II 91575

Иванова, Ваня.  Кръговата икономика в България - перспективи и предизвикателства / Ваня Иванова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 115-123. 

1. Икономика - България 
 330(497.2)  + 502:338
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. ресурси 3. управление на отпадъците 4. иновативни технологии 5. екологощадящо производство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
  

Сист. No: 31973

- 261 -

Цб II 91573

Мачканова, Теодора.  Екоиновациите като част от маркетинговата стратегия на бизнес организацията / Теодора Мачканова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 340-354. 

1. Екоиновации - бизнес организации - стратегии 2. Устойчиво развитие - маркетингови стратегии 
 574  + 005.7
Ключови думи: 1. маркетингови стратегии 2. бизнес организации 3. екологична политика на предприятието 4. устойчиво развитие 5. зелена иновация 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Управление 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 32009

- 262 -

Цб I 5979

Цонкова, Ваня.  Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България / Ваня Цонкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 31-41. 

1. Зелени дългови ценни книжа - международни аспекти - България 2. Environmental, Social and Governance (ESG) factors - стандарти- инвестиции 
 336
Ключови думи: 1. environmental finance 2. зелени финанси 3. зелени облигации 4. пазар 5. green bonds 6. climate bonds 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31896

Приложни науки

Здравеопазване

- 263 -

Цб II 91575

Владимирова, Милена.  Здравен статус и обществено благосъстояние в България 2007 - 2017 / Милена Владимирова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 303-314. 

   В настоящето проучване се оценява здравния статус на българското население за 2007-2017 година. Така се доказва решаващото значение на здравеопазването за намаляване на бедността и повишаване на благосъстоянието, икономическото и социално развитие. 

1. Здравеопазване - България 
 614  + 364.2
Ключови думи: 1. здравен статус 2. здравна политика 3. благосъстояние 4. оценка на въздействието 5. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32030

- 264 -

Цб II 91573

Вълчева, Красимира.  Дигитализация на системите за проследяване на лекарствени средства: международен сравнителен анализ / Красимира Вълчева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 72-81 с.. 

1. Софтуерни системи - лекарства - регулация 
 614.27  + 004.4
Ключови думи: 1. лекарства 2. лекарствена търговия 3. фалшиви стоки 4. софтуерни системи 5. дигитализация 6. регулация 7. Световна здравна организация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 3. Русия 
  

Сист. No: 31951

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 265 -

Цб II 91573

Бозев, Васил.  Изследване на въздействието на някои фактори, оказващи влияние върху строителния бизнес / Васил Бозев. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 51-56 с. : с фиг., табл.. 

   Библиогр. под линия

1. Строителен бизнес - икономически растеж 
 69.003.13  + 330.341
Ключови думи: 1. строителство 2. фактори на влияние 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31949

- 266 -

Цб I 5979

Иванова, Стефка.  Възможности за оптимизиране на разходите в процеса на проектиране на строителни обекти / Стефка Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 91-96. 

1. Строителни проекти - управление на разходите 
 69.003
Ключови думи: 1. икономика на строителството 2. оптимизиране на разходи 3. строително предприемачество 4. ниска себестойност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31903

Информационни технологии. Иновации

- 267 -

Цб II 91575

Василев, Йордан.  Информационно общество и глобализация / Йордан Василев, Елица Петкова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 175-184. 

1. Информационно общество 
 316.3  + 004.5
Ключови думи: 1. информационна икономика 2. глобализация 3. нови технологии 4. социално-икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32020

- 268 -

Цб II 91573

Вълчева, Красимира.  Дигитализация на системите за проследяване на лекарствени средства: международен сравнителен анализ / Красимира Вълчева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 72-81 с.. 

1. Софтуерни системи - лекарства - регулация 
 614.27  + 004.4
Ключови думи: 1. лекарства 2. лекарствена търговия 3. фалшиви стоки 4. софтуерни системи 5. дигитализация 6. регулация 7. Световна здравна организация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 3. Русия 
  

Сист. No: 31951

- 269 -

Цб II 91573

Данаилова, Ирина.  Мотивация за учене и предиввикателствата на дигиталните технологии / Ирина Данаилова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 245-253. 

1. Дигитални технологии - социални мрежи - иновации 
 004.5  + 378
Ключови думи: 1. мотивация 2. учене 3. цифрови технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 31999

- 270 -

Цб II 91573

Димитров, Калоян.  Фокус на дигитализацията върху нейното човешко измерение / Калоян Димитров. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 82-93. 

1. Дигитална среда 2. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална трансформация 3. дигитална компетентност 4. дигитална грамотност 5. дигитална епоха 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31952

- 271 -

Цб II 91573

Иванова, Маргарита.  Дигиталната икономика: възможности и предизвикателства за стартиращите компании / Маргарита Иванова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 326-339. 

1. Стартиране на компания 2. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. стартиращи компании 2. стартиращи предприятия 3. иновации 4. нови технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32008

- 272 -

Цб II 91573

Игнатова, Виолета.  Предизвикателства за управление при дигитална икономика / Виолета Игнатова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 280-299с. : с цв. фиг.. 

1. Дигитална икономика - управление 2. Информационни технологии - управление 3. Бизнес интелигентни системи 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. бизнес интелигентни системи (БИС) 3. Self-Service 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32004

- 273 -

Цб II 91573

Йовчева, Диана.  Дигитална икономика и иновативно управление на човешкия фактор / Диана Йовчева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 227-235. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. дигитална трансформация 3. човешки фактор 4. иновации 5. иновационен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31996

- 274 -

Цб II 91572

Йорданова, Зорница.  Innovation Project Tool for Outlining Innovation Projects / Зорница Йорданова. // Сборник с наградени научни разработки от четвъртия конкурс за докторанти и постдокторанти  (София). - София. - София : Европейски съюз, 2019, 117-133. 

   Научната разработка е публикувана и в International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 16, № 1, 2018. 

1. Иновации - управление 
 005.591.6
Ключови думи: 1. иновационни проекти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31919

- 275 -

Цб II 91573

Йорданова, Зорница.  Самообслужващите системи за бизнес разузнаване като инструмент за преодоляване на бариерите пред МСП по пътя към дигитална икономика / Зорница Йорданова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 14-160. 

1. Дигитална икономика - малки и средни предприятия 2. Самообслужващи системи - бизнес разузнаване 3. Бизнес мениджмънт - малки и средни предприятия (МСП) 
 004.77:33  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. бизнес интелигентни системи (БИС) 2. системи за бизнес разузнаване 3. бизнес анализ 4. малки и средни предприятия (МСП) 5. дигитализация 6. business intelligence 7. BI системи 8. Self-Service 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31960

- 276 -

Цб II 91573

Калинкова, Сабрина.  Развитие на бизнеса в ерата на дигиталните трансформации / Сабрина Калинкова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 320-325. 

1. Дигитална среда - бизнес модели 2. Фирмени системи - иновации 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. бизнес 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32007

- 277 -

Цб II 91573

Калинкова, Сабрина.  Развитие на бизнеса в ерата на дигиталните трансформации / Сабрина Калинкова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 320-325. 

1. Дигитална среда - бизнес модели 2. Фирмени системи - иновации 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. бизнес 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32007

- 278 -

Цб II 91575

Калинкова, Сабрина Василева.  Работната сила в условията на дигиталната икономика - състояние, тенденции, предизвикателства и перспективи / Сабрина Василева Калинкова. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 296-302. 

1. Дигитална икономика - пазар на труда 
 004.77:33.007  + 331.105
Ключови думи: 1. дигитализация 2. цифрова икономика 3. работна сила 4. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32029

- 279 -

Цб II 91573

Коен, Жаклин.  Глобалните дистрибуционни системи - фактор за подобряване на обслужването в хотелиерството / Жаклин Коен. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 111-123. 

1. Туристически услуги - виртуална среда - дигитални технологии 2. Глобални дистрибуционни системи (GDS) 
 658.7  + 64.024.1  + 004.5
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. глобални дистрибуционни системи (ГДС) 3. онлайн резервации 4. виртуална среда 5. дигитални технологии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 31957

- 280 -

Цб II 91573

Кожухаров, Георги.  Предизвикателства и рискове пред дигиталните технологии за директен маркетинг / Георги Кожухаров. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 44-50. 

1. Дигитален маркетинг 2. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. директен маркетинг 2. дигитални технологии 3. потребители 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31948

- 281 -

Цб I 5979

Лазарова, Антония.  Изграждане и валидация на данни в онлайн базирани въпросници в сферата на туризма / Антония Лазарова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново : Т. 2.  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 183-189. 

1. Туризъм - информационни технологии 
 338.48  + 004.7
Ключови думи: 1. туристически сектор 2. данни 3. онлайн анкетиране 4. онлайн базирани въпросници 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 31914

- 282 -

Цб II 91573

Луджева, Ива.  Лицето на конкуренцията в условията на дигитална икономика / Ива Луджева. // Кънева,  Аглика. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7. / Ред. кол. : Авангард Прима, 2019, 11-23. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална икономика 3. конкуренция 4. конкурентно предимство 5. електронна търговия 6. дигитална екосистема 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31944

- 283 -

Цб II 91573

Маринова, Надя.  Управление на риска в дигиталните и информационните инвестиционни проекти / Надя Маринова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 24-31. 

1. Управление на риска - инвестиционни проекти - дигитална икономика 
 005.52:005.334  + 004.77:33
Ключови думи: 1. управление на риска 2. инвестиционен проект 3. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31946

- 284 -

Цб II 91573

Мирчевска, Александра.  Доверието като фактор за икономическо развитие: ефекти върху дигиталната икономика / Александра Мирчевска. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 236-244. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. икономическо развитие 3. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31998

- 285 -

Цб II 91573

Митева, Мария.  Предизвикателства пред обучението на човешките ресурси в ерата на дигитализацията / Мария Митева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 384-393. 

1. Човешки ресурси 2. Дигитална икономика 
 005.95/.96  + 004.77:33
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. дигитална епоха 3. иновации 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32014

- 286 -

Цб II 91573

Мичев, Георги.  Теория на киберикономиката / Георги Мичев. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 32-43 с. : с фиг.. 

1. Дигитална икономика - киберпродукти - търговия 2. Услуги - виртуално пространство - международни пазари 
 004.77:33  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. киберикономика 2. софтуер 3. търговия 4. продукти 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 3. Услуги 
  

Сист. No: 31947

- 287 -

Цб II 91575

Мичев, Георги Димитров.  Влияние на кибер икономиката върху пазара на труда / Георги Димитров Мичев. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 315-325. 

1. Дигитална икономика - пазар на труда 
 004.77:33.007  + 331.5
Ключови думи: 1. киберикономика 2. икономика на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32031

- 288 -

Цб II 91573

Павлова, Петя.  Предизвикателства пред дигитализацията на административните услуги в българските общини / Петя Павлова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 94-101. 

1. Административни услуги - дигитализация - България 
 352.07(497.2)  + 004.77:33
Ключови думи: 1. административни услуги 2. дигитализация 3. общини 4. електронни услуги 5. държавна администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Услуги 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31953

- 289 -

Цб II 91573

Пангев, Даниел.  Корпоративното обучение в контекста на дигиталната трансформация / Даниел Пангев. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 417-422 с. : с цв. фиг.. 

1. Корпоративно обучение 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. електронни курсове 3. електронни платформи 4. LinkedIn 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32017

- 290 -

Цб II 91573

Петкова, Аника.  Бизнес законодателство и дигитализация на икономиката в България / Аника Петкова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 161-170. 

1. Бизнес законодателство - дигитална икономика - България 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. конкурентоспособност 3. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31961

- 291 -

Цб II 91573

Пингелов, Красимир.  Дигиталната икономика и предизвикателствата пред инженеринговите компании от Българската отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) / Красимир Пингелов. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 133-148. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. цифрова икономика 3. Индустрия 4.0 4. цифровизация 5. Българска отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31959

- 292 -

Цб II 91573

Сиракова-Данева, Елица.  Дистанционно обучение в условията на дигитална икономика / Елица Сиракова-Данева. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 394-406 с. : с цв. фиг., табл.. 

1. Дигитална икономика 2. Висше образование 
 378  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дистанционно обучение 2. висше образование 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32015

- 293 -

Цб II 91573

Славова, Петя.  Управление на процеси в условията на дигитална икономика / Петя Славова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 407-416. 

1. Бизнес процеси - управление 2. Дигитална икономика 
 005.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. управление на процесите 2. дигитална икономика 3. Business Process Management ( BPM ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32016

- 294 -

Цб II 91573

Стефанов, Любомир.  Дигитализацията на управлението на човешките ресурси и предизвикателствата пред бизнеса / Любомир Стефанов. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 207-218 с. : с цв. фиг.. 

1. Човешки ресурси - управление, стратегия - бизнес 2. Човешки ресурси - иновативни проекти - управление 3. Дигитална среда - бизнес модели 
 005.95/.96  + 004.77:33
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. дигитализация 3. Интернет 4. лични данни 5. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31965

- 295 -

Цб II 91570

Тагарев, Недко.  Управление на промяната на информационната инфраструктура в обекти от критичната инфраструктура / Недко Тагарев. // Управление на институционалната промяна : Кръгла маса  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 92-102. 

1. Управление на промяната - инфраструктура 
 338.49  + 004.7  + 005.7
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. киберсигурност 3. информационна сигурност 4. критична информация 5. управление на активи 6. одитиране на сигурността 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31933

- 296 -

Цб II 91573

Христова, Мариета.  Дигиталният аз в дигиталния свят / Мариета Христова. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 219-226. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. виртуална среда 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31966

- 297 -

Цб II 91575

Atanasov, Ilia.  Internet and Economic Growth in the Beginning of the XXI Century / Ilia Atanasov. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 432-441. 

   Прев.загл.: Интернет и икономически растеж в началото на XXI век

1. Интернет - икономически растеж - 21 век 
 004.5  + 330.35
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. икономическо развитие 3. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32058

- 298 -

Цб II 91573

Gedeon, Milan.  The Impact of Digitalization and Automation on the Accounting Profession / Milan Gedeon. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 124-132 p. : with fig., tabl.. 

1. Счетоводство - дигитализация 
 657  + 004
Ключови думи: 1. счетоводство 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31958

- 299 -

Цб II 91575

Ilieva, C.  Finance Sector Digitalization / C. Ilieva, K. Shvertner. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 455-463. 

1. Финансов сектор - технологични иновации 
 004.003.2  + 336
Ключови думи: 1. финанси 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32060

- 300 -

Цб II 91573

Marinova, Teodora.  Virtual Community Characteristics as Success Factors for Crowdfunding Projects / Teodora Marinova. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 192-206 p. : with fig., tabl.. 

 005.8  + 004.9
Ключови думи: 1. потребителски иновации 2. краудфъндинг 3. виртуални общности 4. crowdfunding 5. innovation communities 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 31964

- 301 -

Цб II 91573

Slavchev, Slavi.  Factors Determining the Consumer Demand for Market Research Cloud Services / Slavi Slavchev. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 107-110. 

1. Облачни технологии 2. Потребителско търсене - облачни услуги 
 004.9
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. облачни услуги 3. софтуер като услуга ( SaaS ) 4. потребителско търсене 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31956

- 302 -

Цб II 91573

Tsvetkova, Galina.  Russian Provincial Regions in Indicators of Digital Economy / Galina Tsvetkova, Anastasia Murtazina. // Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса : Том 7 : Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, 19-20 юни 2018 г. : Т. 7., 2019, 102-106 p. : with tabl., col. fig.. 

1. Дигитална икономика 2. Регионална икономика - Русия 
 004.77:33  + 332.1(470)
Ключови думи: 1. digital economy 2. дигитална икономика 3. дигитализация 4. провинциални региони 5. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 31954

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 303 -

Цб II 88632

Атанасов, Християн.  Стопанската криза от 1875 г. на страниците на Българския възрожденски печат / Християн Атанасов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 80-93. 

1. Стопанска история 2. Икономика - България - стопанска история 
 940.2"18"  + 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Османска империя 3. периодичен печат 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 32041

- 304 -

Цб II 88632

Атанасова, Светла.  Кризи и възможности за развитие: Из стопанските практики на български търговци от втората половина на XIX в. / Светла Атанасова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 119-131. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. Търговия - България - стопанска история - 19 век 
 940.2"18"  + 338 (091)"18"
Ключови думи: 1. стопанска история 2. търговци 3. Османска империя 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32044

- 305 -

Цб II 88632

Димитров, Марко.  Защо не успя индустриализацията на българската икономика по време на Третата българска държава (прав ли е Ал. Гершенкрон)? / Марко Димитров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 104-118. 

1. Икономика - България - стопанска история 2. История на България 
 940.2(497.2)  + 338 (091)(497.2)
Ключови думи: 1. Трета българска държава 2. индустриализация 3. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32043

- 306 -

Цб II 91575

Конджов, Тони.  Къщата ми е обявена за паметник на културата, но какво от това? / Тони Конджов. // Икономически и управленски предизвикателства и политики : Развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник с доклади от съвместна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" и катедра "Икономикс" на УНСС, 15-16 ноември 2018  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, 564-574. 

1. Културно-историческо наследство 
 904.003.
Ключови думи: 1. културно наследство 2. културен капитал 3. Министерство на културата 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 32075

- 307 -

Цб II 88632

Костов, Евгени.  Третият държавен съд (1919-1923) за предаване експлоатацията на жп линията София-Ниш на германските железопътни войски по време на Първата световна война / Евгени Костов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 145-153. 

 949.72.052.3  + 656.2"364"
Ключови думи: 1. Първа световна война 2. железопътен транспорт 3. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32046

- 308 -

Цб II 88632

Мутафова, Красимира.  Проявите на криза в Османската империя през XVIII в. и промените в църковните мукатаи в контекста на системата Илтизам / Красимира Мутафова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете / Гл. ред. Иван Русев : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 11-30. 

 94(1-11)"17"  + 26
Ключови думи: 1. Османска империя 2. православна църква 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Религия 
  

Сист. No: 32034

- 309 -

Цб II 88632

Пенчев, Пенчо.  Социално-икономически последици от непазарното регулиране на цени в България за периода между Първата и Втората световна война / Пенчо Пенчев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 154-170. 

1. Икономика - България - стопанска история 
 949.72.053"364"
Ключови думи: 1. пазарна икономика 2. социално-икономически последици 3. следвоенен период 4. регулиране на цените 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32047

- 310 -

Цб II 88632

Петков, Петко.  Любен Каравелов и кризите в Османската империя през 60-те и 70-те години на XIX в. / Петко Петков. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 66-79. 

1. Любен Стойчев Каравелов (1834-1879) 
 940.2"18"
Ключови думи: 1. Османска империя 2. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Каравелов, Любен 
  

Сист. No: 32039

- 311 -

Цб II 88632

Русев, Иван.  Криза по време на война? Кримската война (1853-1856) - различната война / Иван Русев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2019, 52-65. 

1. Кримска война (1853-1856) 2. Икономика - България - стопанска история 
 355.01"18"  + 338 (091)(497.2)"364"
Ключови думи: 1. Кримска война 2. кризисен период 3. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32037


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Румен 101 135 
Андасарова, Радка 102 115 129 
Андонова, Деница 2 78 
Андреева, Андрияна 79 183 209 
Андреева, Деница 3 97 158 
Анкова, Илияна 128 256 
Асенов, Мартин 214 237 
Атанасов, Илия 75 297 
Атанасов, Християн 42 303 
Атанасова, Светла 43 304 
Беев, Ивайло 60 
Богданов, Христоско 103 
Божикин, Иван 243 259 
Бозев, Васил 265 
Бозев, Васил Димитров 6 
Борисов, Атанас 18 210 
Бъчварова, Маргарита 211 
Вараджакова, Десислава 176 184 
Василев, Йордан 7 267 
Вачева, Емилия 19 44 
Велинова, Албена 136 236 
Велинова-Соколова, Надя 228 247 
Величков, Николай 61 
Велушев, Милен 20 212 
Владимирова, Милена 263 
Влахова, Магдалена 199 208 
Врачовска, Мария 104 137 
Вълков, Александър 229 248 
Вълчева, Красимира 264 268 
Георгиева, Гергана 8 45 
Георгиева, Емилия 188 200 
Георгиева, Христина 213 
Гечкова, Теодора 214 237 
Голева, Поля 177 215 
Горанов, Горан 201 216 
Горанова, Пенка 168 189 
Горчилова, Деница 229 248 
Градинарова, Таня 217 
Дамянов, Димитър 62 202 
Данаилова, Ирина 249 269 
Даскалов, Ясен 120 132 
Денева, Анета 46 175 
Димитров, Атанас 138 238 
Димитров, Димитър 139 230 250 
Димитров, Калоян 21 140 270 
Димитров, Марко 47 305 
Димитрова, Ваня 3 97 158 
Димитрова, Виктория 190 
Димитрова, Дарина 79 183 209 
Димитрова, Мина 124 178 
Дурин, Стоян 125 
Емилова, Ирена 185 
Златева, Добринка 1 22 
Иванов, Виктор 218 
Иванов, Пламен 48 
Иванов, Светослав 219 
Иванов, Тилчо 231 
Иванова, Ваня 63 260 
Иванова, Велислава 141 
Иванова, Маргарита 23 271 
Иванова, Мария 80 142 
Иванова, Мария Александрова 81 
Иванова, Мария Иванова 143 160 
Иванова, Стефка 266 
Иванова, Татяна 24 
Игнатов, Игнат 116 
Игнатова, Виолета 25 272 
Илиев, Петкан 4 64 
Йовчева, Диана 26 273 
Йолова, Галина 79 183 209 
Йорданова, Даниела 144 
Йорданова, Зорница 27 274 275 
Йосифова, Десислава 126 179 
Йосифова, Таня 220 
Казакова-Матева, Янка 171 
Калинкова, Сабрина 276 277 
Калинкова, Сабрина Василева 82 278 
Коен, Жаклин 180 186 279 
Кожухаров, Георги 28 161 280 
Койчева, Райна 9 
Конджов, Тони 306 
Костов, Евгени 181 307 
Косулиев, Александър 65 
Крумов, Калин 29 83 
Кузманова, Надя 145 
Куцаров, Илия 66 105 
Кънева, Аглика 106 203 
Лазарова, Антония 187 281 
Луджева, Ива 30 282 
Любенов, Любомир 172 
Мавров, Христо 67 
Марикина, Мария Тодорова 68 
Маринов, Георги 103 
Маринова, Гергана 11 162 
Маринова, Маргарита 49 191 
Маринова, Надя 146 283 
Матев, Матей 107 
Мачканова, Теодора 147 163 261 
Менгов, Георги 109 258 
Минчев, Недко 99 
Мирчева, Красимира 192 221 
Мирчевска, Александра 31 284 
Митева, Мария 84 285 
Мичев, Георги 32 169 286 
Мичев, Георги Димитров 85 287 
Мишева, Жасмина 98 
Мишева, Маргарита 185 
Младенов, Димчо 33 148 
Младенов, Светослав 34 108 
Моралийска, Моника 193 204 244 
Мутафова, Красимира 5 308 
Мушкаров, Гошо 86 222 
Найденов, Георги 69 194 
Найденов, Ивайло 50 
Недев, Делян 223 
Неделчева, Невена 51 195 
Недков, Цветолин 52 
Ненов, Илиян 109 258 
Ненчева, Виолена 164 
Ненчева, Виолена Хубенова 149 165 
Николов, Орлин 232 251 
Николова, Ирена 232 251 
Николова, Николина 118 
Ножаров, Щерьо 70 
Павлова, Петя 170 233 288 
Павлова, Янка Атанасова 245 252 
Пангев, Даниел 289 
Пандурска, Ралица 35 246 
Пейков, Николай 87 
Пейчева, Мирослава 88 
Пенкова, Цветомира 13 239 
Пенчев, Георги 110 240 
Пенчев, Пенчо 53 150 309 
Пенчева, Пламена 89 151 
Петков, Красимир 152 
Петков, Петко 310 
Петкова, Аника 36 71 290 
Петкова, Аспасия 90 182 
Петкова, Елица 7 267 
Петкова-Гурбалова, Ия 10 91 153 
Петрова, Димитрина 111 205 
Петрова, Петя 127 154 
Пешев, Петър 112 
Пингелов, Красимир 37 291 
Пиримова, Вера 196 
Пискова, Теодора 12 253 
Праматаров, Антон 197 207 
Пудин, Константин 234 254 
Първанова, Румяна 54 
Ралева, Стела 72 
Рангелов, Евгени 226 
Рангелова, Лилия 119 120 121 131 132 133 
Русев, Иван 55 311 
Седларски, Теодор 73 
Сиракова-Данева, Елица 255 292 
Славова, Петя 155 293 
Сотирова, Екатерина 113 
Станчева-Тодорова, Елеонора 128 256 
Стефанов, Любомир 92 294 
Стефанов, Цанко 166 
Стефанова, Кристина 93 206 
Стоянов, Петър 56 
Стоянова, Виктория 167 224 
Сярова, Елка 38 94 95 96 
Тагарев, Недко 156 241 295 
Тодоров, Александър Б. 77 122 
Тодоров, Георги 57 173 
Тодоров, Емил 39 
Тодоров, Иван 60 
Тодоров, Николай 58 174 
Тодорова, Ана 157 
Торманов, Захари 225 
Тошев, Мирослав 59 
Тошева-Пешева, Бианка 14 
Трифонова, Венелина 123 198 
Трифонова, Силвия 123 197 198 207 
Фесчиян, Даниела 115 129 
Филипова-Сланчева, Атанаска 115 129 
Хаджиев, Боян 15 
Харманджиев, Енцислав 74 
Христова, Венета 3 40 97 158 
Христова, Мариета 41 296 
Цветков, Благовест 227 242 
Цонкова, Ваня 114 262 
Шаламанов, Велизар 16 235 257 
Andasarova, Radka 115 129 
Atanasov, Ilia 75 297 
Daskalov, Yasen 120 132 
Feschiyan, Daniela 115 129 
Filipova-Slancheva, Atanaska 115 129 
Gedeon, Milan 130 298 
Ignatov, Ignat 116 
Ilieva, C. 117 299 
Marinova, Teodora 159 300 
Misheva, Jasmina 98 
Murtazina, Anastasia 100 302 
Naama, Karim 17 76 
Nikolova, Nikolina 118 
Pramatarov, Anton 197 207 
Rangelova, Liliya 119 120 121 131 132 133 
Shvertner, K. 117 299 
Slavchev, Slavi 301 
Srnisova, Petra 134 
Todorov, Aleksandar B. 77 122 
Trifonova, Silvia 123 197 198 207 
Trifonova, Venelina 123 198 
Tsvetkov, Blagovest 227 242 
Tsvetkova, Galina 100 302 
Velinova-Sokolova, Nadya 228 247 
Vlahova, Magdalena 199 208 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални промени в някои структурни особености на заетостта на работната сила в България и ЕС 95 
Аспекти на стопанската криза в българските земи през 50-те и 60-те години на XIX в. според данни от архива на свищовските предприемачи братя Кръстич 50 
Банката за международни разплащания и нейната дейност в периода 1930-1945 г. 56 
Бизнес законодателство и дигитализация на икономиката в България 36 290 
Бизнес организациите и формите на управление 150 
Брутен вътрешен продукт или брутно национално щастие - коя е по-добрата алтернатива за измерване на икономиката? 68 
Влияние на вътрешните инвестиции и потреблението на домакинствата върху зависимостта "преки чуждестранни инвестиции - икономически растеж" за България 71 
Влияние на кибер икономиката върху пазара на труда 85 287 
Влияние на някои престъпления с международен елемент върху световната икономика 18 210 
Влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000 - 2016 г. 65 
Войни и реформи в османската периферия: аграрните отношения в Добруджа през XIX в. 58 174 
Връзката между функционално и персонално разпределение на дохода 67 
Възможната (необходимата) икономическа политика 74 
Възможности за оптимизиране на разходите в процеса на проектиране на строителни обекти 266 
Глобалните дистрибуционни системи - фактор за подобряване на обслужването в хотелиерството 180 186 279 
Данъчната интеграция в Европейския съюз при условията и обхвата на принципа на споделена компетентност 111 205 
Данъчно облагане и финансиране на църковните дейности 4 64 
Демократическият сговор и мерките за борба с кризата (1929-1931) 54 
Дигитализация на системите за проследяване на лекарствени средства: международен сравнителен анализ 264 268 
Дигитализацията на управлението на човешките ресурси и предизвикателствата пред бизнеса 92 294 
Дигитална икономика и иновативно управление на човешкия фактор 26 273 
Дигиталната икономика и предизвикателствата пред инженеринговите компании от Българската отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) 37 291 
Дигиталната икономика и трансформации в труда и работната сила 96 
Дигиталната икономика: възможности и предизвикателства за стартиращите компании 23 271 
Дигиталната следа на пиара в образованието 12 253 
Дигиталният аз в дигиталния свят 41 296 
Дистанционно обучение в условията на дигитална икономика 255 292 
Дистрибуционни модели и стандарти във въздушния транспорт в туризма 176 184 
Добри практики за прилагане на стандарти при управление на риска в предприятията 144 
Доверието като фактор за икономическо развитие: ефекти върху дигиталната икономика 31 284 
Договор за превоз 226 
Екоиновациите като част от маркетинговата стратегия на бизнес организацията 147 163 261 
Екосистеми за социално предприемачество : систематичен преглед на литературата 243 259 
Житната търговия на Южна Добруджа (1919-1940) 52 
Законодателен модел за преодоляване неплатежоспособността в България - състояние и перспективи 211 
Защо и как да предприемем управление на институционалната промяна? 231 
Защо не успя индустриализацията на българската икономика по време на Третата българска държава (прав ли е Ал. Гершенкрон)? 47 305 
Здравен статус и обществено благосъстояние в България 2007 - 2017 263 
Зърнените храни в България през периода на войните (1912-1918). Проблеми и решения 48 
Изграждане и валидация на данни в онлайн базирани въпросници в сферата на туризма 187 281 
Изграждането на Социален съюз в Европейския съюз като условие за неговото устойчиво развитие 193 204 244 
Издаване на Европейска заповед за запор на банкова сметка в практиката на българските съдилища 217 
Износът на зърнени храни от Свищов в контекста на "дългата депресия" от 1873-1896 г. 49 191 
Използване на моделирането, симулациите и компютърно подпомагани учения за подготовка и обучение на ръководни кадри 232 251 
Изследване на въздействието на някои фактори, оказващи влияние върху строителния бизнес 265 
Изследване на подоходната и поразходната диференциация между домакинствата 6 
Икономическото развитие на град Свищов по време на кризата от 1897-1902 г. 19 44 
Индикатори за добри практики в програми за развитие на лидерство на големи предприятия 140 
Институционални аспекти на защита на децата от негативното въздействие на рекламата 167 224 
Информационно общество и глобализация 7 267 
Конвергенция в структурата на външната търговия - теоретични подходи и приложни модели 196 
Конвергенцията на производствените структури на икономиките от ЕС - какво знаем досега? 62 202 
Корпоративното обучение в контекста на дигиталната трансформация 289 
Криза по време на война? Кримската война (1853-1856) - различната война 55 311 
Кризата в съветското селско стопанство 1931-1933 г. 57 173 
Кризи и възможности за развитие: Из стопанските практики на български търговци от втората половина на XIX в. 43 304 
Кризи и възможности: демографските промени през XIX в. и отражението им върху стопанското развите на българските земи 8 45 
Кръговата икономика в България - перспективи и предизвикателства 63 260 
Къщата ми е обявена за паметник на културата, но какво от това? 306 
Лидерството като метод за мотивиране 89 151 
Лицето на конкуренцията в условията на дигитална икономика 30 282 
Любен Каравелов и кризите в Османската империя през 60-те и 70-те години на XIX в. 310 
Магистърски програми с фокус към практиката : опитът на катедра "Публична администрация" , УНСС 229 248 
Макроикономически аспекти на структурното сближаване при разходните компоненти на БВП 61 
Маркетинг на петролните компании 164 
Маркетингов анализ на възможностите за растежа на пчеларските стопанства от Област Русе 172 
Материали за заплащане на услуги в натура из българските земи. Част II 59 
Методологически аспекти на концепцията "стойност за пари" 104 137 
Моделиране на разпределението на банковите депозити на домакинствата в България 112 
Мотивация за учене и предиввикателствата на дигиталните технологии 249 269 
МСФО 15 като предизвикателство пред обучението по счетоводство във ВУЗ (по примера на Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски") 128 256 
Необходимост от промяна в областта на противодействието на незаконната миграция в Република България 13 239 
Нови моменти в гражданската отговорност за масови транспортни злополуки с пътници 177 215 
Новите икономически реалности и трудът (теоретични концепции) 38 94 
Новият иск по параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 107 
Нормативната рамка на българската индустрия - опит за справяне със стопанските кризи 46 175 
Обучението по управление на промяната 234 254 
Общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване - новият клас пенсионни схеми в дигиталната и глобалната икономика на Европа 35 246 
Опит в развитието на лидери на промяната за НАТО 16 235 257 
Оповестяване на риска в консолидираните финансови отчети на публичните дружества - очаквания и реалност 127 154 
Организационна структура, подпомагаща дигиталната трансформация в големи компании 33 148 
Организационни и финансови аспекти на дълговите изкупувания (LBO сделки) в Централна и Източна Европа с участието на фондове за дялови инвестиции 34 108 
Относно законната лихва при прихващане на изпълнението 225 
Отчитане на основната дейност на фирмите от автомобилния транспорт. 125 
Печатната реклама в дигиталната ера 11 162 
По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Създаване на технически средства за защита на права 213 
Показатели за оценяване на стойността на клиентите в търговията - от теория към пракитка 190 
Политика на бизнеса за човешкия капитал в дигиталната икономика 29 83 
Политическа икономия на социалния статус : статусното съревнование като двигател на пазарната социоикономическа система 73 
Потребителска удовлетвореност при онлайн пазаруване 168 189 
Практика на Съда на ЕС относно нелоялните търговски практики и доставката на непоръчани стоки 201 216 
Предизвикателства за управление при дигитална икономика 25 272 
Предизвикателства и рискове пред дигиталните технологии за директен маркетинг 28 161 280 
Предизвикателства пред дигитализацията на административните услуги в българските общини 170 233 288 
Предизвикателства пред изграждането и функционирането на проектните екипи 145 
Предизвикателства пред обучението на човешките ресурси в ерата на дигитализацията 84 285 
Предизвикателството на общностното законодателство в контекста на икономиката на България 20 212 
Предпоставки за възникване на задължението на управителя от водене на чужда работа без възлагане според българското облигационно право 219 
Привличане, подбор и обучение на човешките ресурси в дигиталната ера 88 
Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалност "Социални дейности" 245 252 
Приносът на "новите" държави-членки на ЕС за неговия съвременен облик 188 200 
Промяна в нормативната база за защита на националната критична инфраструктура 214 237 
Противопоставимост на договора за наем по отношение на новия приобретател на имота 220 
Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него 3 97 158 
Проявите на криза в Османската империя през XVIII в. и промените в църковните мукатаи в контекста на системата Илтизам 5 308 
Работната сила в условията на дигиталната икономика - състояние, тенденции, предизвикателства и перспективи 82 278 
Работодателската марка - рекламен трик или професионална стратегия за привличане на таланти 80 142 
Разваля ли се по силата на съдебното решение за евикция договорът за прехвърляне на недвижим имот 223 
Развитие на бизнеса в ерата на дигиталните трансформации 276 277 
Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България 114 262 
Развитието на българската икономика през социализма и предприемачеството - реалации за криза тогава и днес 40 
Разходите за отбрана и бюджетът в България и в ЕС за периода 1995-2016 г. 110 240 
Релацията "право - икономика": светогледни измерения на правното явление в условия на глобализация на световната икономика 218 
Роля на потреблението в икономиката - развитие на идеите от Кантийон до Кейнс 24 
Самообслужващите системи за бизнес разузнаване като инструмент за преодоляване на бариерите пред МСП по пътя към дигитална икономика 27 275 
Система за защита на вътрешната сигурност на Република България - обоснована необходимост от организационни промени 136 236 
Скрита икономика и укриване на данъци в България - изследване на мнението на публиката 103 
Социално-икономически последици от непазарното регулиране на цени в България за периода между Първата и Втората световна война 53 309 
Специфики на директния маркетинг в съвременния бизнес 166 
Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България 79 183 209 
Сравнителен анализ на използването на интернет банкиране в страните членки на Европейския съюз през периода 2007-2017 г. 106 203 
Сравнителин анализ между съвременните форми за колективно финансиране с дялов капитал и някои традиционни форми за рисково финансиране в МСП 152 
Стабилност на банковата система в България 113 
Стопанската криза от 1875 г. на страниците на Българския възрожденски печат 42 303 
Структурни трансформациии и разходи за труд: теоретико-емпиричен анализ 87 
Структурни характеристики на икономическия растеж 72 
Суверените фондове и дигиталната икономика 39 
Сходства и различия в онлайн стратегии на Ислямска държава и Ал Кайда 15 
Сценарийно планиране (компендиум) 139 230 
Счетоводна информация при установяването и администрирането на ЕКО таксите за автомобили. 126 179 
Съвременни кариерни модели - концептуални основи и понятиен апарат 157 
Съвременни лидерски модели. Трансформиращи ли са българските ръководители? 10 91 153 
Създаване на магистърска програма по ядрена сигурност - българският опит 250 
Съпротива срещу промяната : основно препятствие пред управлението на институционални промени в Министерството на вътрешните работи на Република България 138 238 
Състояние, развитие и управление на туроператорската и турагентската дейност 185 
Теоретични аспекти на сливанията и поглъщанията в банковия сектор : общи подходи и методологични аспекти на примера на синергичната теория 101 135 
Теоретични основи на анализа на структурната конвенгерция на пазара на труда в ЕС 93 206 
Теория на киберикономиката 32 169 286 
Териториална конкурентноспособност 99 
Транспорт и прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане 124 178 
Трансформация на суверенитета и поведението на държавите в Европейския съюз в условията на дезинтеграционни процеси 14 
Третият държавен съд (1919-1923) за предаване експлоатацията на жп линията София-Ниш на германските железопътни войски по време на Първата световна война 181 307 
Труд и осигуряване в транспорта 90 182 
Търговия във време на криза - Разград през първата половина на XIX в. 51 195 
Търговските книги и тяхното доказателствено значение 192 221 
Търсене на колективно икономическо поведение в борсови данни 109 258 
Уволнение с перидизвестие от работодателя 86 222 
Управление на бранда 143 160 
Управление на промяната на информационната инфраструктура в обекти от критичната инфраструктура 156 241 295 
Управление на процеси в условията на дигитална икономика 155 293 
Управление на риска в дигиталните и информационните инвестиционни проекти 146 283 
Управление на човешките ресурси в бизнес контекст - предизвикателства и стратегически решения 81 
Условия и ред за работа на граждани на трети държави в България 9 
Устойчивост при управлеинето на проекти в практиката на международно признати организации 141 
Финансовата интеграция : причина за икономическа синхронизация или дивергенция? 66 105 
Фокус на дигитализацията върху нейното човешко измерение 21 270 
Функция на фискалната реакция в България - емпирична оценка 60 
Хибридните заплахи като екзогенен икономически шок 70 
Човекът в икономиката : в търсене на смисъла отвъд икономическата теория 1 22 
Щастие на работното място и корпоративни стратегии за благополучие 2 78 
"Либералният" американски капитализъм и нарастване на противоречията между САЩ и Европа 69 194 
Alternative Methods of Accounting and Measuring - Increased Requirements for the Automatization in Accounting 134 
An Approach for Performance Measurement and Reporting in Banking Sector 121 133 
Assessing Country Risk in the Context of AML/CFT Measures 227 242 
Automatic Budget Stabilization in the EU during 2007 - 2017 116 
Capital Adequacy of Commercial Banks in Bulgaria: impact Strategies 102 
Contemporary Accounting Issues on Loan Impairment in Bulgarian Banking Sector 119 131 
Convergence Criteria for Joining the Economic and Monetary Union 199 208 
Credit Risk Management - An Approach for Analysis, Assessment and Monitoring in Banking Sector 120 132 
Creditworthiness Monitoring 118 
Diversification of Political and Economic Cooperation between the European Union and the Arab Countries after Arab Spring 17 76 
Factors Determining the Consumer Demand for Market Research Cloud Services 301 
Finance Sector Digitalization 117 299 
Foreign Investment and Aggregate Concentration : Evidence from Southeast Europe 77 122 
Improved Quality of the Delivered IT Services Based on Human Capital Development 98 
Innovation Project Tool for Outlining Innovation Projects 274 
Internet and Economic Growth in the Beginning of the XXI Century 75 297 
Key Problems Concerning Bulgaria`s Integration into the Euro Area 197 207 
Marketing and Innovation Strategies of the SME in Mexico 149 165 
Risk Associated with the Unconventional Monetary Policy of the Leading Central Banks 123 198 
Russian Provincial Regions in Indicators of Digital Economy 100 302 
The Effect of Credit Risk Taking and Bank Liquidity Creation Under Capital Regulation 115 129 
The Environmental and Economic Effects of Natura 2000 Compensatory Payments in Plovdiv District 171 
The Impact of Digitalization and Automation on the Accounting Profession 130 298 
The New Accounting Standard for Insurance Contracts - Challengers for Business 228 247 
Virtual Community Characteristics as Success Factors for Crowdfunding Projects 159 300 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрна политика 57 173 
Административни услуги - дигитализация - България 170 233 288 
Банка за международни разплащания - БИС 56 
Банки - България 112 113 
Банки - отчетност 121 133 
Банки - управление на риска 115 129 
Банков сектор - България - счетоводни въпроси 119 120 131 132 
Банкова система - България 54 
Бизнес законодателство - дигитална икономика - България 36 290 
Бизнес интелигентни системи 25 272 
Бизнес мениджмънт - малки и средни предприятия (МСП) 27 275 
Бизнес организации - управление, стратегическо мислене, ефективност 150 
Бизнес предприятия - управление 33 148 
Бизнес процеси - управление 155 293 
Бизнес цикъл - синхронизация, дивергенция 66 105 
Брутен вътрешен продукт (БВП) 61 
Брутен вътрешен продукт (БВП) - икономически растеж - България 68 72 
България - еврозона 197 207 
България - Европейски съюз - членство 197 207 
Бюджет - ЕС 116 
Видеоигри - интелектуална собственост - законодателство 213 
Висше образование 255 292 
Връзки с клиенти - управление - търгоивя 190 
Връзки с обществеността - PR 12 253 
Външна търговия - структура, подходи, модели 196 
Глобална икономика 35 246 
Глобални дистрибуционни системи (GDS) 176 180 184 186 279 
Демографски промени - пенсионно осигуряване - Европа 35 246 
Дигитален маркетинг 28 161 280 
Дигитална икономика 21 23 26 28 29 30 31 37 41 83 84 100 155 161 255 270 271 273 280 282 284 285 291 292 293 296 302 
Дигитална икономика - киберпродукти - търговия 32 169 286 
Дигитална икономика - малки и средни предприятия 27 275 
Дигитална икономика - пазар на труда 82 85 96 278 287 
Дигитална икономика - управление 25 272 
Дигитална среда 21 88 270 
Дигитална среда - бизнес модели 92 276 277 294 
Дигитални технологии - социални мрежи - иновации 249 269 
Директен маркетинг - маркетинг на взаимовръзките - специфики 166 
Докторанти - изследвания - УНСС 141 164 
Домакинства - доходи, разходи 6 
Доход , стопански цикъл - раждаемост - България (2000-2016) 65 
Доход - история, еволюция, значение 67 
Дългово финансиране 34 108 
Държавни инвестиционни фондове 39 
Европейски съюз - икономика 62 199 202 208 
Европейски съюз - регионална система - суверенитет 14 
Екоиновации - бизнес организации - стратегии 147 163 261 
Застрахователни договори - счетоводство 228 247 
Здравеопазване - България 263 
Зелени дългови ценни книжа - международни аспекти - България 114 262 
Зърнопроизводство - търговия - износ 49 191 
Икономика - България 63 260 
Икономика - България - стопанска история 8 19 42 43 44 45 47 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 174 191 303 304 305 309 311 
Икономика на труда 87 
Икономическа политика - противоречия, дилеми - България 74 
Икономическа теория - социално-хуманитарна, нравствена наука 1 22 
Икономически растеж - граници, проблеми 20 70 212 
Икономически теории 24 
Инвестиции - потребление - растеж - България 71 
Индустрия - България - правен аспект 46 175 
Индустрия - България - стопанска криза 46 175 
Иновации - управление 274 
Институционална промяна - същност, управление 231 
Интернет - икономически растеж - 21 век 75 297 
Интернет банкиране - Европейски съюз 106 203 
Интернет дистрибуционни системи (IDS) 176 184 
Информационни технологии - управление 25 272 
Информационно общество 7 267 
История на България 47 305 
Капитализъм (либерален) - САЩ , Европа - противоречия 69 194 
Кариерно развитие 157 
Конкурентоспособност - територия, регион - развитие 99 
Корпоративни стратегии - благополучие - България 2 78 
Корпоративно обучение 289 
Кредити - риск, контрол 118 
Кримска война (1853-1856) 55 311 
Критична инфраструктура - международна нормативна рамка 214 237 
Културно-историческо наследство 306 
Лидер (ръководител) - мотивация - трансформация 10 89 91 151 153 
Лидерство - програми за развитие - предприятия 140 
Любен Стойчев Каравелов (1834-1879) 310 
Магистърска програма - електронно управление - УНСС 229 248 
Магистърска програма - ядрена сигурност - България 250 
Малки и средни предприятия - финансиране 152 
Малки и средни фирми - маркетинг, иновации - Мексико 149 165 
Матрица на Игор Ансов "продукт-пазар" 172 
Международни интеграционни процеси - Европейски съюз 14 
Международни проекти 141 
Миграция - България 13 239 
Население - България 8 45 
НАТО - управление на промяната - лидерство 16 235 257 
Натура 2000 - Област Пловдив 171 
Национална сигурност - заплаха 227 242 
Национална сигурност - система за защита - България 136 236 
Несъстоятелност - законодателство - историческа ретроспекция 211 
Облачни технологии 301 
Облигационно право - България 219 
Образование 12 253 
Обучение (ръководни кадри) - съвременни подходи - практическа ориентация 232 251 
Онлайн пропаганда - Ал Кайда, Ислямска държава 15 
Онлайн туристически агенции (OTAs) 176 184 
Онлайн търговия - лоялни клиенти - потребителско поведение 168 189 
Османска аграрна система - 19 век 58 174 
Пазар на труда 95 
Пазар на труда - ЕС 93 206 
Парична политика - централни банки 123 198 
Пенсионни модели - устойчивост - Европа 35 246 
Политика - икономика - ЕС, Арабски страни 17 76 
Потребителско търсене - облачни услуги 301 
Правна закрила - видеоигри 213 
Предприемачество - социализъм - кризи - 20 век 40 
Професионално прегряване (burnout) - причини, последствия, стратегии за справяне 3 97 158 
Публични средства - оптимално съотношение цена-качество 104 137 
Пчеларство - маркетингов анализ - област Русе 172 
Разходи за отбрана - бюджет - България, ЕС 110 240 
Регионална икономика - Русия 100 302 
Реклама - негативно въздействие - деца 167 224 
Рекламна индустрия 11 162 
Религиозни институции - финансиране, данъци 4 64 
Самообслужващи системи - бизнес разузнаване 27 275 
Селско стопанство - социалистически страни 57 173 
Скрита икономика - данъци - България 103 
Сливания и поглъщания - банков сектор 101 135 
Софтуерни системи - лекарства - регулация 264 268 
Социален статус - пазарна социалноикономическа система 73 
Социална политика - Европейски съюз 193 204 244 
Социална работа - професионално обучение 245 252 
Социално предприемачество - екология 243 259 
Стартиране на компания 23 271 
Стопанска история 42 303 
Страни членки на Европейски съюз 188 200 
Строителен бизнес - икономически растеж 265 
Строителни проекти - управление на разходите 266 
Счетоводство 134 
Счетоводство - дигитализация 130 298 
Счетоводство - обучение - университети 128 256 
Триада (личност-корпорация-общество) - стабилност, развитие 74 
Труд - теория, функции, характеристика 38 94 
Туризъм - въздушен транспорт - дистрибуция 176 184 
Туризъм - икономика 185 
Туризъм - информационни технологии 187 281 
Туристически услуги - виртуална среда - дигитални технологии 180 186 279 
Търговия - България - стопанска история - 19 век 43 51 195 304 
Търговска марка - изграждане - управление 143 160 
Търговски банки - България 102 
Управление на организацията - екипна работа, ефективност 80 142 
Управление на проекти 145 
Управление на проекти - устойчиво развитие 141 
Управление на промяната - дигитални трансформации 33 148 
Управление на промяната - инфраструктура 156 241 295 
Управление на промяната - МВР - България 138 238 
Управление на промяната - обучение 234 254 
Управление на промяната - сценарийно планиране 139 230 
Управление на риска - инвестиционни проекти - дигитална икономика 146 283 
Управление на риска - предприятия - международни стандарти 144 
Услуги - виртуално пространство - международни пазари 32 169 286 
Устойчиво развитие - маркетингови стратегии 147 163 261 
Финансов сектор - технологични иновации 117 299 
Финансова криза (1897-1902) - България 19 44 
Финансови отчети - публични дружества - риск 127 154 
Финансови пазари - изследвания, анализ - невронномрежов модел 109 258 
Фирмени системи - иновации 276 277 
Фискална политика - България 60 
Църква - държава - взаимоотношения 4 64 
Човешки капитал - IT услуги - развитие 98 
Човешки ресурси 29 83 84 88 285 
Човешки ресурси - иновативни проекти - управление 92 294 
Човешки ресурси - управление, стратегия - бизнес 81 92 294 
Чуждестранни инвестици - Югоизточна Европа 77 122 
Environmental, Social and Governance (ESG) factors - стандарти- инвестиции 114 262 
LBO (Leveraged Buyout) 34 108 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авиационни туристически услуги 176 184 
Австрийска икономическа школа 24 
автоматизация 134 
автомобилен транспорт 90 182 
авторско право 213 
аграрни отношения 58 174 
административни услуги 170 233 288 
Ал Кайда 15 
алтернативно финансиране 152 
анализ на кредитния риск 120 132 
антропогенетичен подход 1 22 
Арабска пролет 17 76 
арабски страни 17 76 
банки 101 119 120 121 131 132 133 135 
банков капитал 101 135 
банков сектор 54 
банкова несъстоятелност 107 
банкова система 113 
банкови депозити 112 
банкови институции 120 121 132 133 
банкови продукти 101 135 
банкови услуги 101 135 
бедност 193 204 244 
безопасност 167 224 
бизнес 29 83 276 277 
бизнес анализ 27 275 
Бизнес ангели (БА) 152 
бизнес етика 1 22 
бизнес инструменти 139 230 
бизнес интелигентни системи (БИС) 25 27 272 275 
бизнес организации 147 163 261 
бизнес цикъл 70 
благосъстояние 263 
брутен вътрешен продукт (БВП) 61 68 72 
Брутно национално щастие (БНЩ) 68 
България 110 240 
Българска отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) 37 291 
бърнаут 3 97 158 
бюджетиране 121 133 
бюджетни приходи 116 
валутен борд 197 207 
валутен курс 199 208 
Вебленови ефекти 73 
вещно право 220 
видео игри 213 
виртуална среда 41 180 186 279 296 
виртуални общности 159 300 
висше образование 250 255 292 
внос-износ 19 44 
водещи централни банки 123 198 
връзки с обществеността 12 253 
въздействие 102 
въздушен транспорт 176 184 
външнотърговска дейност 196 
вътрешна сигурност 136 236 
вътрешни инвестиции 71 
гестионен иск 219 
гестор 219 
глобализация 7 267 
глобална икономика 35 246 
глобални дистрибуционни системи (ГДС) 180 186 279 
гражданска отговорност 177 215 
данни 187 281 
данни за борсови цени 109 258 
данъци 111 205 
данъчна администрация 103 
данъчна интеграция 111 205 
данъчни аспекти 226 
данъчни облекчения 4 64 
данъчни разходи 4 64 
данъчно облагане 124 178 
демография на България 65 
демографски промени 8 35 45 246 
демографско развитие 8 45 
депозити 112 
дескриптивен анализ 71 
детска аудитория 167 224 
Джини коефициент 112 
диверсификация 17 76 
дигитализация 12 21 27 30 82 92 100 117 130 170 233 253 264 268 270 275 278 282 288 289 294 298 299 302 
дигитална грамотност 21 270 
дигитална екосистема 30 282 
дигитална епоха 11 21 84 88 162 270 285 
дигитална икономика 25 26 29 30 31 35 36 37 39 41 83 96 100 155 218 246 272 273 276 277 282 284 290 291 293 296 302 
дигитална компетентност 21 270 
дигитална трансформация 21 26 33 148 270 273 
дигитални технологии 28 161 180 186 279 280 
директен маркетинг 28 161 166 280 
Директива 2002/15/ЕО 90 182 
Директива 2005/29/ЕО 201 216 
Директива 94/19/ЕС 20 212 
дистанционно обучение 232 251 255 292 
дистрибутивни канали 176 184 
дистрибуционна политика 176 184 
дисциплина 81 
доволни клиенти 168 189 
договор за наем 220 
договор за превоз 226 
доказателства 192 221 
документооборот 192 221 
домакинства 112 
доминус 219 
доходи 58 67 174 
доходи на домакинствата 6 
доходна структура 72 
доходно неравенство 67 
дуална работна седмица 74 
дългова криза 60 
дългово изкупуване 34 108 
държавен дълг 60 
държавен капитализъм 69 194 
държави-членки на ЕС 188 200 
държавна администрация 170 233 288 
държавно управление 110 240 
евикция 223 
Еврозона 72 93 197 199 206 207 208 
европейска заповед за запор на банкови сметки 217 
Европейски съюз ( ЕС) 17 76 111 188 196 200 205 
екипи 145 
екологична политика на предприятието 147 163 261 
екологично законодателство 126 179 
екологощадящо производство 63 260 
екосистеми 243 259 
екотакси 126 179 
електронна търговия 30 282 
електронни курсове 289 
електронни платформи 289 
електронни услуги 170 233 288 
емпирични изследвания 62 202 
ефективно управление 150 
железопътен транспорт 181 307 
жертви 177 215 
загуби 119 131 
заеми 119 131 
заинтересовани страни 229 248 
Закон за банковата несъстоятелност (ЗБН) 107 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 124 178 
законна лихва 225 
заплахи 136 167 224 236 
заплахи за сигурността 136 236 
заплащане 59 
запор на банкови сметки 217 
застаряващо население 35 246 
застрахователен договор 228 247 
застраховка на пътници 125 
застраховка на товари 125 
защита 214 237 
защита на граница 13 239 
защита на децата 167 224 
здравен статус 263 
здравеопазване 263 
здравна политика 263 
зелена иновация 147 163 261 
зелени облигации 114 262 
зелени финанси 114 262 
зърнени култури 52 
зърнени храни 19 44 48 49 191 
зърнопроизводство 48 
измерване 113 
измерване на икономиката 68 
измерване на резултати 121 133 
износ 49 191 
иконометричен анализ 71 
иконометричен модел 70 
икономика 12 188 200 253 
икономика на знанието 95 
икономика на отбраната 110 240 
икономика на строителството 266 
икономика на труда 85 93 96 206 287 
икономика на туризма 176 184 
икономикс 1 22 
икономикс на религията 4 64 
икономическа интеграция 62 202 
икономическа криза 50 
икономическа трансформация 95 
икономическа триада 74 
икономически агенти 243 259 
Икономически и паричен съюз (ИПС) 196 
икономически морал 1 22 
икономически показатели 66 105 
икономически растеж 24 66 71 105 265 
икономически реформи 197 207 
икономически цикъл 65 
икономическо благосъстояние 68 
икономическо развитие 19 31 44 75 284 297 
икономическо сътрудничество 17 76 
инвестиции 34 108 
инвестиционен проект 146 283 
инвестиционни стратегии 39 
индустриален сектор 46 175 
индустриализация 47 305 
индустриална политика 74 
индустрия 19 44 
Индустрия 4.0 37 291 
иновативни технологии 63 260 
иновации 23 26 84 271 273 276 277 285 
иновационен мениджмънт 26 273 
иновационни проекти 274 
Институт за управление на проекти (PMI) 141 
институционална ефективност 231 
институционална промяна 13 20 138 212 234 238 239 254 
интегриране 172 
Интернет 92 294 
интернет банкиране 106 203 
информационна икономика 7 38 94 267 
информационна сигурност 156 241 295 
информационни системи 92 294 
информационни технологии 75 297 
информационно обслужване 98 
Ислямска държава 15 
историография 58 174 
история 310 
капитализъм 4.0 218 
капитализъм на бедствията 69 194 
капиталова адекватност на банките 102 115 129 
качество на благата 104 137 
качество на услугата 98 
кейнсианска теория 24 
киберикономика 32 85 169 286 287 
киберсигурност 156 241 295 
клиенти 190 
клъстери 99 
ключови показатели за ефективност 120 132 
командировки 90 182 
компании 33 148 
компетентностни модели 229 248 
компютърно подпомагани учения (КПУ) 232 251 
комуникационен маркетинг 166 
конвергенция 196 199 208 
конкурентно предимство 30 98 282 
конкурентоспособност 36 290 
конкурентоспособност на региона 99 
конкуренция 30 99 164 282 
конституционно право 181 307 
корпоративен уелнес 2 78 
корпоративно благополучие 2 78 
корупция 138 238 
краудфъндинг 159 300 
кредитен риск 115 118 129 
кредити 113 
кредитоспособност 118 
кризи 46 48 51 57 65 173 175 195 
кризисен маркетинг 164 
кризисен период 55 311 
Кримска война 55 311 
критична информация 156 241 295 
критична инфраструктура 156 241 295 
кръгова икономика 63 260 
културен капитал 306 
културно наследство 306 
лекарства 264 268 
лекарствена търговия 264 268 
либерален капитализъм 69 194 
ливърийдж 101 135 
лидери 140 
лидери за промяна 16 235 257 
лидерски качества 89 151 
лидерски стил 10 91 153 
лидерски умения 140 
лидерство 10 89 91 140 151 153 
лидерство на екипа 89 151 
лихвени проценти 199 208 
лични данни 92 294 
лоялни клиенти 166 
Маастрихтски критерии 199 208 
магистърско обучение 229 248 250 
макроикономика 61 
малки и средни предприятия (МСП) 27 152 275 
малки и средни фирми (МСФ) 149 165 
маркетинг 255 292 
маркетинг на взаимоотношенията 190 
маркетингови стратегии 147 163 164 261 
масов транспорт 177 215 
масова транспортна злополука 177 215 
медии 11 162 
международен автомобилен транспорт 90 182 
Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) 250 
Международна асоциация за управление на проекти (IPMA) 141 
Международна образователна мрежа за ядрена сигурност (INSEN) 250 
международна търговия 36 290 
международни отношения 14 18 210 
международни проекти 141 
международни разплащания 56 
международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 127 154 
международно право 214 237 
Мексико 149 165 
мениджмънт 146 283 
мениджмънт в публичния сектор 136 236 
Министерство на вътрешните работи 138 238 
Министерство на културата 306 
моделиране 232 251 
монетарна политика 74 
мониторинг 118 120 132 
морал 1 22 
мотивационни методи 89 151 
мотивация 81 249 269 
мотивация на персонала 89 151 
мотивация чрез лидерство 89 151 
мръсни пари 18 210 
МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 128 256 
МСФО 17 - Застрахователни договори 228 247 
МСФО 7 Финансови инструменти - оповестяване 127 154 
НАТО 16 235 257 
Натура 2000 171 
национална държава 218 
национална сигурност 214 227 237 242 
невроизчислително моделиране 109 258 
незаконна миграция 13 239 
незаконна търговия с културни ценности 18 210 
неконвенционална парична политика 123 198 
нелегална имиграция 13 239 
нелоялни търговски практики 201 216 
неплатежоспособност 211 
непоръчани стоки 201 216 
неравенство 6 73 112 
несъстоятелност 211 
неформална икономика 103 
ниска себестойност 266 
нова икономика 38 94 
нови технологии 7 23 267 271 
нормативна уредба 46 175 
обезщетения 177 215 
облачни технологии 301 
облачни услуги 301 
облигационно право 220 
образование 12 232 234 251 253 254 
обучение 81 84 285 
обучение по счетоводство 128 256 
обществени ресурси 69 194 
общини 170 233 288 
Общностно законодателство 20 212 
одитиране на сигурността 156 241 295 
одържавяване на разходите 69 194 
онлайн анкетиране 187 281 
онлайн базирани въпросници 187 281 
онлайн пазаруване 168 189 
онлайн резервации 180 186 279 
онлайн стратегии 15 
оповестяване на риска 127 154 
оптимизиране на разходи 266 
организационен стрес 3 97 158 
организационна промяна 231 234 254 
организационна стратегия 98 
организационна структура 33 148 
организационно развитие 150 
осигурителни аспекти 79 183 209 
Османска империя 5 42 43 58 174 303 304 308 310 
относителен доход 73 
отчитане 228 247 
оценка 120 132 
оценка на въздействието 263 
оценка на риска 227 242 
оценяване 228 247 
пазар 51 114 195 262 
пазар на труда 96 
пазарна икономика 53 309 
пазарна организация 73 
паричен съюз 93 206 
парични съюзи 62 202 
пенсионни системи 35 246 
пенсионно осигуряване 35 246 
периодичен печат 42 303 
персонален подход 166 
петролни компании 164 
печатни рекламни материали 11 162 
пиратски стоки 18 210 
подбор на персонала 81 
подбор на таланти 80 142 
подготовка на кадри 16 235 257 
показно потребление 73 
политика за сигурност 214 237 
политическа икономия 24 73 
политически елит 231 
политическо сътрудничество 17 76 
потребители 28 161 280 
потребителска удовлетвореност 168 189 
потребителски иновации 159 300 
потребителско търсене 301 
потребление 24 
потребление на домакинствата 71 
потребности 143 160 
почивки 90 182 
правна уредба 79 183 209 
православна църква 5 308 
пране на пари 227 242 
превозвачи 90 182 
предизвестие 86 222 
предизвикателства 82 278 
предприемаческа дейност 40 
предприемачество 152 
предприятия 140 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 71 
прехвърляне на собственост 107 
признаване на обезценка 119 131 
прихващане на изпълнението 225 
приходи 58 174 
провинциални региони 100 302 
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 171 
продажби 172 
продукти 32 169 286 
проектно управление 145 
производствена структура 72 
професионален стрес 3 97 158 
професионални стратегии 80 142 
публичен сектор 104 137 
публична администрация 16 229 235 248 257 
публични инвестиции 104 137 
публични разходи 104 137 
публични финанси 199 208 
пчеларски стопанства 172 
пчелни продукти 172 
Първа световна война 181 307 
работа в чужбина 9 
работен стрес 3 97 158 
работна сила 82 95 96 278 
работна среда 2 78 
работно време 90 182 
работодатели 86 222 
работодателска марка 80 142 
раждаемост 65 
разваляне на договор 223 
развитие 88 
разпределение 112 
разпределение на доходите 67 
разходи за труд 87 
разходи на домакинствата 6 
разходна структура 61 
РАНД Корпорейшън 139 230 
регионална икономика 100 302 
регионално развитие 99 
регресионен анализ 70 
регулация 264 268 
регулиране на цените 53 309 
рекламен продукт 167 224 
рекрутиране на персонала 138 238 
рентабилност 118 
ресурси 63 260 
риск 214 237 
риск мениджмънт 144 
рисков капитал 152 
рискове 136 167 224 236 
рискове за сигурността 136 236 
ръководители 10 91 153 
ръководни кадри 10 91 153 
световен пазар 164 
Световна здравна организация 264 268 
световна икономика 18 210 
световни тенденции 164 
сезонна заетост 9 79 183 209 
селско стопанство 57 173 
сигнализиране 73 
сигурност 167 224 
симулационни системи 232 251 
симулация 232 251 
синергетика 101 135 
Синя карта на ЕС 9 
системи за бизнес разузнаване 27 275 
следвоенен период 53 309 
сливания и придобивания 34 101 108 135 
софтуер 32 169 286 
софтуер като услуга ( SaaS ) 301 
софтуерни системи 264 268 
социален капитал 31 284 
социалистическа икономика 40 
социална политика 193 204 244 
Социална програма на ЕС 193 204 244 
социални дейности 245 252 
социални права 193 204 244 
социални проблеми 243 259 
социални работници 245 252 
социално-икономически последици 53 309 
социално-икономическо развитие 7 267 
социално-психологически тренинг 245 252 
спестявания 113 
споделена отговорност 111 205 
сравнителен анализ 106 203 
стабилност 113 
стандарти 144 
стартиращи компании 23 152 271 
стартиращи предприятия 23 152 271 
статистика 6 
статистическо моделиране 109 258 
стойност за пари 104 137 
стопанска история 42 43 46 47 48 49 50 52 54 55 56 57 59 173 175 191 303 304 305 311 
стопански риск 8 45 
страни-членки на ЕС 14 106 110 203 240 
стратегии 102 
стратегии за излизане 123 198 
стратегии за управление на стреса 3 97 158 
стратегическа политика 81 
стратегическо мислене 139 230 
строително предприемачество 266 
строителство 265 
структурна конвергенция 62 72 202 
структурна трансформация 87 
структурно финансиране 34 108 
субсидиарни фондове 74 
суверенитет 14 
счетоводна информация 115 129 
счетоводни аспекти 226 
счетоводни стандарти 228 247 
счетоводно отчитане 125 
счетоводно третиране 124 178 
счетоводство 130 134 298 
Съд на ЕС (СЕС) 201 216 
съдебна практика 217 225 
съпротива 138 238 
сътрудничество 104 137 
теоретични подходи 196 
теория за синергията 101 135 
Теория на относителната нищета 73 
теория на труда 38 94 
териториално развитие 99 
тероризъм 15 
технически средства за защита 213 
трансгранични престъпления 18 210 
транспорт 124 178 
транспортна дейност 226 
транспортни фирми 125 
транспортно право 177 215 
транспортно счетоводство 125 126 179 
трафик на наркотици 18 210 
трафик на органи и тъкани 18 210 
трафик на хора 18 210 
Трета българска държава 47 305 
трудов договор 86 222 
трудова заетост 95 157 
трудова миграция 9 
трудова мобилност 9 79 183 209 
трудови правоотношения 79 90 182 183 209 
туристически агенции 185 
туристически бизнес 79 183 209 
туристически пакети 185 
туристически сектор 187 281 
туроператори 185 
туроператорска дейност 185 
туроператорски агенции 185 
търговия 19 32 44 51 52 169 192 195 221 286 
търговия с наркотици 18 210 
търговия с оръжие 18 210 
търговска война 69 194 
търговска дейност 192 221 
Търговски закон (ТЗ) 211 
търговски книги 192 221 
търговски обмен 17 76 
търговци 43 304 
уволнение 86 222 
укриване на данъци 103 
УНСС 250 
управление на активи 156 241 295 
управление на бизнеса 150 
управление на бранда 143 160 
управление на взаимоотношенията 190 
управление на кариерата 157 
управление на конфликти 81 
управление на организацията 140 144 150 
управление на отпадъците 63 260 
управление на персонала 80 142 
управление на предприятието 144 
управление на проекти 145 
управление на промените 33 148 
управление на промяната 231 
управление на процесите 155 293 
управление на риска 146 283 
управление на таланти 80 142 157 
управление на търговски марки 143 160 
управление на човешките ресурси 81 92 294 
управленска психология 3 97 158 
управленско счетоводство 121 133 
услуги 32 59 169 286 
успех 157 
устойчиво развитие 147 163 193 204 243 244 259 261 
устойчиво управление 16 235 257 
устойчивост 143 160 
утвърждаване 143 160 
учене 249 269 
фактори 243 259 
фактори на влияние 265 
фалшиви стоки 18 210 264 268 
финанси 117 299 
финансиране на тероризма 227 242 
финансов риск 123 198 
финансова интеграция 66 105 
финансова криза 19 44 
фискална дисциплина 116 
фискална политика 74 103 
фискални правила 60 
хибридни войни 70 
хибридни заплахи 70 
хотелиерство 180 186 279 
ценова стабилност 199 208 
цифрова икономика 37 82 278 291 
цифрови технологии 249 269 
цифровизация 37 291 
църковен данък 4 64 
църковни дейности 4 64 
църковни институции 4 64 
човешки взаимодействия 73 
човешки инстинкти 1 22 
човешки капитал 75 297 
човешки отношения 74 
човешки потенциал 98 
човешки ресурси 29 83 84 88 285 
човешки фактор 26 273 
чужди граждани 79 183 209 
чужди инвестиции 77 122 
Шел 139 230 
щастие 2 78 
ядрена война 69 194 
ядрена сигурност 250 
BI системи 27 275 
business intelligence 27 275 
Business Process Management ( BPM ) 155 293 
climate bonds 114 262 
crowdfunding 159 300 
digital economy 100 302 
employer brand 80 142 
environmental finance 114 262 
Foreign Direct Investment (FDI) 77 122 
green bonds 114 262 
IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 127 154 
innovation communities 159 300 
large companies 77 122 
LBO (leveraged buyout) сделка 34 108 
LinkedIn 289 
PR 12 253 
project management 145 
Self-Service 25 27 272 275 
SME 149 165 
talent selection 80 142 
value for money 104 137 
work life balance 3 97 158 
work stress 3 97 158 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Кан, Херман 139 230 
Кантийон, Ришар 24 
Каравелов, Любен 310 
Кейнс, Джон Мейнард 24 
Кене, Франсоа 24 
Смит, Адам 24 
Стюарт, Джеймс, сър 24 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 10 19 20 36 43 44 47 48 51 53 55 60 65 91 95 102 103 110 112 113 114 119 123 131 136 138 153 170 172 195 197 198 207 211 212 214 229 233 236 237 238 240 248 250 262 263 288 290 304 305 309 311 
Добруджа 58 174 
Европа 35 246 
Европейски съюз 14 62 93 95 106 116 123 193 196 197 198 199 202 203 204 206 207 208 244 264 268 
Източна Европа 34 108 
Мексико 149 165 
Пловдив 171 
Разград 51 195 
Румъния 20 212 
Русе 172 
Русия 100 264 268 302 
САЩ 139 230 264 268 
Свищов 19 44 49 50 191 
СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 57 173 
Украйна 57 173 
Централна Европа 34 108 
Южна Добруджа 52