Нови статии - април 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90393

Каленов, Николай Евгеньевич.  Коммуникационная среда ЦБС БЕН РАН: технологии создания информационных ресурсов / Николай Евгеньевич Каленов. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 84-92. 

1. Библиотеки 
 025(470)
Ключови думи: 1. библиотеки 2. информационни ресурси 3. централизация 4. научни библиотеки 5. комуникационна среда 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 29603

Философия

- 2 -

 

Бенчев, Коста.  Утилитаризъм и логика. За едно възможно приложение на второто към първото / Коста Бенчев. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 90-109. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Бентам, И. 2. Мил, Джон Стюарт 
  

Сист. No: 29626

- 3 -

 

Васева-Дикова, Юлия.  Философия на медицината: върху някои аспекти на понятието "болест" / Юлия Васева-Дикова. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 143-149. 

 1
Ключови думи: 1. философия на медицината 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 29640

- 4 -

 

Гелен, Арнолд.  Философска антропология / Арнолд Гелен. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 133-142. 

 1
Ключови думи: 1. философска антропология 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 29639

- 5 -

 

Герджиков, Сергей.  Неопределеността на превода и лингвистичната антропология (част 1) / Сергей Герджиков. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 5-19. 

 1
Ключови думи: 1. лингвистика 2. холизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Куайн, Уилърд 
  

Сист. No: 29606

- 6 -

 

Лозев, Камен.  Лингвистичният обрат и раждането на логическия анализ на езика: Готлоб Фреге ( 1891 - 1895 ) / Камен Лозев. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 63-77. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Фреге, Готлоб 
  

Сист. No: 29619

- 7 -

 

Минева, Мартина.  Б. Ръсел и проблемът за индексичността / Мартина Минева. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 78-89. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Ръсел, Бъртранд 2. Стросън, Питър 
  

Сист. No: 29622

- 8 -

 

Павлов, Николай.  Към една онтологическа критика на философията на езика у късния Хайдегер / Николай Павлов. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 123-132. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Хайдегер, Мартин 
  

Сист. No: 29637

- 9 -

 

Сивилов, Любен.  Причудливите модификации на съзнанието / Любен Сивилов. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 110-122. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 29629

- 10 -

 

Янакиев, Константин.  Шест вариации върху холизма на Куайн / Константин Янакиев. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 6, 30-40. 

 1
Ключови думи: 1. холизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Куайн, Уилърд 
  

Сист. No: 29615

Психология

- 11 -

Цб II 90393

Бойков, Ванче.  Самостоятелно управление и управление на експресията в комуникациите под влияние на стрес / Ванче Бойков, Лиляна Стошич Михайлович, Светлана Трайкович. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 52-61. 

1. Комуникация 
 316.77  + 159.91
Ключови думи: 1. комуникация 2. експресия 3. стрес 4. език на тялото 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Психология 
  

Сист. No: 29592

Религия

- 12 -

Цб П II 1525

Тонева, Клара.  Религиозният екстремизъм: проблем и симптом / Клара Тонева. // Военен журнал, 2016, N 2, 51-61. 

   
   nda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/vjournal/2016_2/Voenen_zhurnal-2016-2.pd 

 291
Ключови думи: 1. Европа 2. религия 3. християнство 4. ислям 5. радикализъм 6. екстремизъм 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 29852

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 13 -

 

Ангелова, Поля.  Проф. Стефан Станев - бележит учен и общественик / Поля Ангелова, Величко Петров. // Статистика, 2018, N 2, 151-168. 

   Разгледан е приносът на проф. Стефан Станев, относно концептуалното различие между системата на националните сметки и баланса на народното стопанство и отражението му върху статистическите характеристики на производствената активност. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=181 

 312
Ключови думи: 1. статистическа наука 2. учени 3. баланс на междуотрасловите връзки 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Станев, Стефан 
  

Сист. No: 29789

- 14 -

 

Аркадиев, Димитър.  Някои външни резерви за растеж на населението в България / Димитър Аркадиев. // Статистика, 2017, N 1, 41-66. 

   В статията се обсъжда проблемът с демографската криза в България. Предлагат се някои външни резерви за подобряване на демографската ситуация. Тези резерви могат да бъдат: лицата с българско гражданство в страните по света; родените в България лица, живеещи извън нея; лица от страни, близки по език и култура до българите; имигранти от държави, където основната религия е християнството; имигранти от страни, където основната религия е различна от християнската - ислям, будизъм, хиндуизъм, юдаизъм и други. Обсъждат се предимствата и недостатъците на всяка от посочените резерви. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=146 

 314
Ключови думи: 1. демография на България 2. демографска криза 3. държавна регулация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29677

- 15 -

 

Аркадиев, Димитър.  Някои структурни промени в родилния (фертилния) контингент в България и влиянето им върху раждаемостта / Димитър Аркадиев. // Статистика, 2017, N 3, 47-70. 

   В статията се обсъжда намаляването на броя на живородените деца в България през последните 15 - 20 години. Това се отразява пряко върху общия брой на населението в страната. Изследват се тенденциите в изменението на броя на живородените деца и на жените от родилния контингент. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=159 

 312
Ключови думи: 1. раждаемост 2. фертилен контингент 3. живородените деца 4. индексен анализ 5. факторен анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29725

- 16 -

 

Аркадиев, Димитър.  За точността на оценките за броя на населението на България в минали исторически периоди / Димитър Аркадиев. // Статистика, 2018, 81-113. 

   В статията се разглежда проблемът с точността на оценките на населението на България в по-отдалечени в миналото периоди от време. Обсъждането се ограничава за населението на Средновековна България. Изворова база за неговото определяне практически отсъства. Затова се прилагат методи и подходи, разработени от различни автори. Отговаря се на някои въпроси във връзка с прилаганите методи за оценка на броя на населението. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=179 

 31
Ключови думи: 1. демография на България 2. историческа демография 3. население 4. преброяване на населението 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29786

- 17 -

 

Богданов, Богдан.  Пет основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането в Европейския съюз / Богдан Богданов. // Статистика, 2018, N 4, 9-54. 

   Статията е предназначена да запознае читателя с основни измерители на социално-икономическото развитие преди и след влизането на България в Европейския съюз. 

 312
Ключови думи: 1. България 2. ЕС 3. брутна добавена стойност 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. пазар на труда 6. заети лица 7. потребителски цени 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29656

- 18 -

 

Богданов, Богдан.  Бъдещето на изследванията ... И изследванията на бъдещето: възможни приложения на големите данни (Big Data) при производството на статистическа информация. / Богдан Богданов, Галя Статева. // Статистика, 2017, N 1, 9-40. 

   Настоящата статия е предназначена да запознае читателя с възможните приложения на големите данни (Big Data) при производството на статистическа информация. Очертани са някои конкретни предизвикателства и възможности пред официалната статистика по отношение на използването на Big Data. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител. 

 312
Ключови думи: 1. статистически изследвания 2. големи данни 3. статистическа информация 4. управление на данни 5. Big Data 6. Евростат 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29675

- 19 -

 

Бозев, Васил.  Постановки в предложението за регламент на Европейския парламент и на Европейския съвет за обща рамка на статистическите данни за лицата и домакинствата / Васил Бозев. // Статистика, 2017, N 3, 137-152. 

   В статията се изтъква, че стратегия „Европа 2020“ използва показатели за наблюдение на водещи цели като подобряване на образователното равнище, намаляване на бедността, насърчаване на заетостта и социалното приобщаване. Затова в рамковия период 2013 -2017 г. един от стълбовете на статистическата информационна система, върху които се поставя акцент, е социалният стълб. 

   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=162
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=162 

 311:3
Ключови думи: 1. стратегия "Европа 2020" 2. статистическа информация 3. домакинства 4. социална статистика 5. европейски опит 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29747

- 20 -

 

Върбанов, Тихомир.  Проф. Венец Цонев - един забележителен творчески път в теорията и практиката на съвкупностните изследвания / Тихомир Върбанов. // Статистика, 2018, N 1, 155-170. 

   В доклада се проследяват жизненият път и творческите постижения на един от най-изявените български учени - статистик и университетски преподавател. Разглеждат се както резултатите от дългогодишната му учебно-преподавателска дейност, така и съществените му постижения в теорията и практиката на съвкупностните изследвания, публикувани у нас и в чужбина. Отбелязва се сериозният му принос в теорията и практиката на представителните извадкови изследвания в страната. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител. 
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=175 

 311.1
Ключови думи: 1. статистическа наука 2. теория 3. УНСС 4. съвкупностни изследвания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Цонев, Венец 
  

Сист. No: 29753

- 21 -

 

Данчева, Аблена.  Развитие и усъвършенстване на индексите на потребителските цени в Република България през периода 1990 - 2018 година / Аблена Данчева. // Статистика, 2018, N 4, 97-164. 

   
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=194  

 311.4
Ключови думи: 1. потребителски цени 2. индекси на цените 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. потребителска кошница 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29670

- 22 -

Цб II 90393

Денчев, Стоян.  Мултикултурализмът - голямата комуникационна мистификация на неолиберализма / Стоян Денчев, Николай Палашев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 11-17. 

1. Комуникация 2. Политика 
 316.7  + 321
Ключови думи: 1. мултикултурализъм 2. комуникация 3. неолиберализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29585

- 23 -

Цб II 90393

Захарова, Вера Игоревна.  Медиативная роль институтов гражданского общества в управлении государством / Вера Игоревна Захарова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 150-161. 

1. Медии 2. Гражданско общество 
 316.77  + 316.322
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. управление 3. държава 4. комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 29614

- 24 -

 

Златанова, Соня.  Преброяване 1956 в дигитален формат / Соня Златанова. // Статистика, 2017, N 1, 159-162. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=151 

 312
Ключови думи: 1. преброяване на населението 2. жилищен фонд 3. информационна кампания 4. Централно статистическо управление (ЦСУ) 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29683

- 25 -

 

Иванов, Любомир.  Познавателни възможности на коефициента на автодетерминация при статистическия анализ / Любомир Иванов. // Статистика, 2017, N 2, 65-88. 

   В статията се разглеждат възможностите за приложение на коефициента на автодетерминация в процеса на статистическия анализ на динамика. Посочено е как се оценява коефициентът и как се проверява неговата статистическа значимост. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=154 

 312
Ключови думи: 1. демографска статистика 2. статистически анализ 3. анализ на динамични редове 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29711

- 26 -

 

Ламбова, Маргарита.  Измерването - неглижираният проблем при емпирични изследвания, съществявани с помощта на статистически инструментариум / Маргарита Ламбова. // Статистика, 2018, N 2, 115-145. 

   Представени са разсъждения относно измерването, измерителните скали и измерителните теории, като на тази основа в съответствие с набелязаната цел са разкрити някои проблемни моменти. Акцентира се основно върху проблемите, свързани с качеството на числовата проекция на емпиричните дадености. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=180 

 312
Ключови думи: 1. статистически изследвания 2. емпирични изследвания 3. измерители 4. теории 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29788

- 27 -

 

Николова, Надежда.  Академик Иван Стефанов - един забележителен учен на ХХ век / Надежда Николова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, 123-132. 

   Статията е посветена на 120 години от рождението на академик Иван Стефанов - виден представител на българската статистическа мисъл. 

 311
Ключови думи: 1. статистическа наука 2. учени 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29857

- 28 -

 

Паша, Яшар.  Определение бедности на основе многомерного статистического анализа / Яшар Паша. // Статистика, 2017, N 1, 107-122. 

   Статията предоставя обща информация за многоизмерната бедност. Описани са статистическите показатели за многоизмерна бедност, представени са факторите, влияещи върху нея. Подчертава се значението на регресивния модел в многоизмерния анализ на бедността. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=148 

 312
Ключови думи: 1. бедност 2. статистически показатели 3. социално-икономически фактори 4. регресионни модели 5. многомерен модел 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29680

- 29 -

 

Радилов, Димитър.  Академични научни позиции за статистическата наука и за промените в професията на статистиците в съвременния свят / Димитър Радилов. // Статистика, 2018, N 1, 95-128. 

   Научната цел на статията е разглеждането на промените в академичните научни позиции за статистическата наука и необходимите промени в професията на статистиците в съвременния свят. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител. 
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=173 

 311.3
Ключови думи: 1. статистика 2. статистическа наука 3. статистици 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29749

- 30 -

 

Славкова, Евелина.  България през 2030 година. Емигранти се връщат, но като се персионират / Евелина Славкова. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 10-11. 

 316
Ключови думи: 1. демографски прогнози 2. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29644

- 31 -

 

Статева, Галя.  Приложни аспекти на големите данни в официалната статистика / Галя Статева. // Статистика, 2018, N 4, 55-97. 

   Статия е предназначена да запознае читателя с една възможност за практическо приложение на „големите данни“, която е реализирана в рамките на проведено от екип на НСИ емпирично изследване на тема „Извличане на информация от интернет за характеристики на предприятията (web-scraping)“. 

   
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=193 

 311.4
Ключови думи: 1. големи данни 2. емпирични изследвания 3. web-scraping 4. text mining 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29668

- 32 -

 

Стоев, Цветослав.  Отвеждане и пречистване на битовите отпадъчни води от домакинствата през 2005 и 2015 година / Цветослав Стоев. // Статистика, 2017, N 2, 135-147. 

   Публикацията проследява отвеждането и пречистването на отпадъчните води, образувани от домакинствата вследствие на всекидневните битово-физиологични потребности на хората, през 2005 и 2015 година. Разгледани са както делът на населението по вид на отвеждане на отпадъчните води (свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, обществена канализация без пречистване и собствено третиране), така и количествата отведена отпадъчна вода по вид. Данните са представени на национално равнище и на ниво статистически райони (NUTS2), направено е и сравнение с европейските държави. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=157 

 628.3
Ключови думи: 1. отпадъчни води 2. пречистване 3. Директива 91/271/ЕИО 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29721

- 33 -

 

Сугарева, Марта.  Показателите за смъртност и раждаемост в демографията - дефиниции и терминология / Марта Сугарева. // Статистика, 2017, N 2, 9-40. 

   Статията има за цел да внесе яснота относно съдържанието на понятията „смъртност“ и „раждаемост“ във връзка с различни спекулативни интерпретации на демографските данни в България. Изложени са основните статистически индикатори, като се набляга на факта, че брутните коефициенти за смъртност и раждаемост (на 1 000 души от населението) могат да бъдат подвеждащи поради влиянието, което оказва върху тях възрастовата структура на населението. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител. 
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=152 

 314
Ключови думи: 1. демография на България 2. смъртност 3. раждаемост 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29685

- 34 -

 

Съйкова, Светлана.  За анализите на социално-икономическата информация / Светлана Съйкова. // Статистика, 2017, N 2, 41-64. 

   В статията се обсъждат проблеми, свързани с използване на разполагаемата информация за социално-икономическите явления и процеси. Има се предвид не само информацията, произвеждана от НСИ, но и от други източници - главно институционалните структури на бизнеса и държавното управление, общуването на хората в социалните мрежи в интернет. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=153 

 311:3
Ключови думи: 1. социално-икономически процеси 2. статистическа информация 3. големи данни 4. статистически методи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29692

- 35 -

 

Фарах, Палмира.  Статистика на цените на жилищата - промени в резултат на внедряване на Единна европейска рамка. Теми и насоки на развитие, обсъждани на международната работна среща през 2016 година (Лисабон, Португалия, 28 - 29 април 2016 година) / Палмира Фарах. // Статистика, 2018, N 1, 171-182. 

   Направен е кратък преглед на промените в методологията, обхвата и същността на произвежданите национални статистически изследвания на пазарните цени на жилищата. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител. 
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=176 

 314.145
Ключови думи: 1. статистически данни 2. Европейска регулаторна рамка 3. жилища 4. цени 5. индекси на цените 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29756

- 36 -

Цб II 90393

Цветкова, В. А.  Информационная культура и чтение / В. А. Цветкова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 62-70. 

1. Информационно общество 2. Информационни технологии 
 316.7  + 004  + 028
Ключови думи: 1. информационна култура 2. информационно общество 3. информационна грамотност 4. електронни ресурси 5. четене 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29595

- 37 -

 

Ярловска, Нели.  Основни аспекти от системата за възнаграждения в Националния статистически институт и влиянието на нормативните промени и структурните реформи върху тях / Нели Ярловска. // Статистика, 2017, N 2, 89-122. 

   Направен е анализ на основните аспекти на Системата за определяне на възнагражденията в държавната администрация и по специално на служителите в ЦУ на НСИ. За целта е отчетено влиянието както на факторите, които са типични за съответната организация, като вида на организационната култура и структура, така и въздействието на външната среда и измененията на нормативната уредба, регламентираща заплащането в държавната администрация. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=155 

 331.21
Ключови думи: 1. заплати и доходи 2. държавна администрация 3. оценка на работата 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29718

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 38 -

Цб II 90393

Атанасова, Мариана.  Специфики на технологиите и техниките за манипулация, използвани в телевизията / Мариана Атанасова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 232-238. 

1. Телевизия 2. Манипулация 
 075.2  + 316.77
Ключови думи: 1. телевизия 2. манипулация 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29641

- 39 -

Цб II 90393

Богова, Христина.  Използването на електронните медии при междуинституционалното общуване / Христина Богова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 179-185. 

1. Електронни медии 2. Държавна администрация 
 316.77  + 351/354
Ключови думи: 1. електронни медии 2. държавни институции 3. информация 4. медии 5. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 29620

- 40 -

Цб II 90393

Бойков, Ванче.  Вратовръзката като невербална бизнес комуникация / Ванче Бойков, Дарян Бойков. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 28-40. 

1. Невербална комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. невербални комуникации 2. бизнес комуникация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29589

- 41 -

Цб II 90393

Бойков, Ванче.  Междукултурното взаимодействие и културната интелигентност в комуникациите / Ванче Бойков, Светлана Трайкович, Лиляна Стошич Михайлович. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 42-51. 

1. Култура 2. Конкуренция 
 316.7
Ключови думи: 1. култура 2. междукултурни комуникации 3. междукултурно общуване 4. комуникации 5. междукултурна компетентност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29591

- 42 -

Цб II 90393

Бойков, Ванче.  Самостоятелно управление и управление на експресията в комуникациите под влияние на стрес / Ванче Бойков, Лиляна Стошич Михайлович, Светлана Трайкович. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 52-61. 

1. Комуникация 
 316.77  + 159.91
Ключови думи: 1. комуникация 2. експресия 3. стрес 4. език на тялото 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Психология 
  

Сист. No: 29592

- 43 -

Цб II 90393

Бондиков, Венцеслав.  Манипулативни аспекти на обществената комуникация / Венцеслав Бондиков. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 18-27. 

1. Масова комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. масова комуникация 2. манипулация 3. комуникационен процес 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29588

- 44 -

Цб II 90393

Борисов, Борис.  Съвременни проблеми при публичното представяне на нови идеи / Борис Борисов. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 116-123. 

1. Конкуренция 
 316.77
Ключови думи: 1. комуникационен процес 2. комуникации 3. мърчандайзинг 4. представяне на нови идеи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29609

- 45 -

Цб II 90393

Велев, Евгени.  Проблеми на визуалната комуникация в контекста на образованието по изкуствата и културата през целия живот / Евгени Велев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 106-115. 

1. Комуникация 2. Образование 
 316.77  + 37
Ключови думи: 1. визуална комуникация 2. образование 3. изкуство 4. култура 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Образование 
  

Сист. No: 29608

- 46 -

Цб II 90393

Велева, Мериан.  Основни методи и технологии в медийното изкуство в контекста на визуалната комуникация / Мериан Велева, Боряна Хаджиева. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 227-231. 

1. Комуникация 2. Медийно изкуство 
 07  + 7
Ключови думи: 1. медийно изкуство 2. визуална комуникация 3. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 29635

- 47 -

Цб II 90393

Димитрова, Яница.  Корпоративните комуникации в съвременните български предприятия / Яница Димитрова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 168-178. 

1. Корпоративна комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. корпоративни комуникации 2. предприятия 3. корпоративен имидж 4. мотивация 5. корпоративна репутация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29618

- 48 -

Цб II 90393

Дойков, Йордан.  Власт и общество: изменения в комуникацията чрез партиите / Йордан Дойков. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 137-149. 

1. Комуникация 2. Общество 3. Власт 
 316.77  + 329
Ключови думи: 1. власт 2. общество 3. комуникация 4. политически партии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29613

- 49 -

Цб II 90393

Захарова, Вера Игоревна.  Медиативная роль институтов гражданского общества в управлении государством / Вера Игоревна Захарова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 150-161. 

1. Медии 2. Гражданско общество 
 316.77  + 316.322
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. управление 3. държава 4. комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 29614

- 50 -

Цб II 90393

Канев, Петър.  Съвременното митотворчество като стремеж към катарзисна публичност на комуникацията при самоформиралите се нови общности / Петър Канев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 186-201. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. комуникация 2. манипулация 3. общност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29623

- 51 -

Цб II 90393

Ковачева, Светослава.  Форми на диалогичност при комуникацията в условия на криза с вътрешните публики на организацията / Светослава Ковачева. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 212-220. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. обществена комуникация 2. кризи 3. диалогичност 4. организация 5. управление 6. репутация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29630

- 52 -

Цб II 90393

Михайлова, Катя.  Липсващото лице на медийната свобода / Катя Михайлова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 202-211. 

1. Медийна свобода 
 07  + 316.77
Ключови думи: 1. медийна свобода 2. свобода на медиите 3. власт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29627

- 53 -

Цб II 90393

Модев, Сергей.  Обществените комуникации днес - новите императиви / Сергей Модев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 221-226. 

1. Обществена комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. обществена комуникация 2. трансформация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29632

- 54 -

Цб II 90393

Павловска, Елена.  Мониторинг на електронните медии / Елена Павловска. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 93-105. 

1. Електронни медии 
 07  + 316.77
Ключови думи: 1. електронни медии 2. мониторинг на медиите 3. информационни ресурси 4. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29605

- 55 -

Цб II 90393

Тахиров, Мюмюн.  Комуникация, идентичност, признаване / Мюмюн Тахиров. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 126-136. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. комуникация 2. идентичност 3. интеграция 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29611

- 56 -

Цб II 90393

Шарков, Феликс.  Теоретические основания развития зарождающегося междисциплинарного научного направления "Коммуникология" / Феликс Шарков. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 72-82. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. комуникация 2. научно направление 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29601

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 57 -

Цб П II 1592

Аврейски, Никола.  Идеята за „Запада”: генезис, преформулиране, криза и разпад / Никола Аврейски. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 146-163. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2619-ideyata-za-zapada-genezis-preformulirane-kriza-i-razpad 

 327:911.3
Ключови думи: 1. световна политика 2. геополитически сблъсъци 3. НАТО 4. политически системи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29806

- 58 -

Цб П II 1592

Аврейски, Никола.  Голямото предизвикателство пред националната сигурност на България / Никола Аврейски. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 5-29. 

   Черноморският геополитически възел. Турското предизвикателство пред българската национална сигурност. Гарант ли е НАТО за териториалната цялост и суверенитета на България. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2736-golyamoto-predizvikatelstvo-pred-natsionalnata-sigurnost-na-balgariya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. Турция 3. междудържавни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Ердоган, Реджеп Таип 
  

Сист. No: 30120

- 59 -

Цб П II 1592

Бардос, Гордън.  Балканският кръстопът на терора / Гордън Бардос. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 20-26. 

   Колко значима е ролята на Балканите за проблемите със сигурността на Европа става ясно дори само ако изброим някои от участниците в големите терористични нападения на Стария континент през последните години. Появата и възходът на войнственото ислямистко движение на Балканите не е спонтанен процес, а по-скоро резултат от добре планирана дългосрочна кампания. От 90-те години на миналия век насам, местни и чуждестранни екстремисти, финансирани от Саудитска Арабия, Иран и други „хардлайнери” от света на Исляма, успешно се внедриха в Югоизточна Европа, създавайки сложна инфраструктура, която включва независими от местните религиозни власти джамии и медресета, както и убежища в изолирани селища, където се подготвят вербуваните от ислямистите доброволци за каузата на джихада. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2576-balkanskiyat-krastopat-na-terora 

 327:911.3
Ключови думи: 1. тероризъм 2. Ислямска държава 3. Източна Европа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29645

- 60 -

Цб П II 1592

Божилов, Добри.  Влиянието на аутсорсинга върху икономиката на САЩ / Добри Божилов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 127-132. 

   Феноменът „аутсорсинг“, т.е. износът на производства и дейности извън дадена икономика, и ползването и само като пазар, вече добива гигантски размери и се превръща в основен символ на глобализацията. Дали обаче това е полезно, или отвъд краткосрочните ползи с намаляването на потребителските цени, развитите страни всъщност вървят към ръба на пропастта?. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2653-vliyanieto-na-autsorsinga-varhu-ikonomikata-na-sasht 

 327:911.3
Ключови думи: 1. изнесено производство 2. аутсорсинг 3. американска икономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29879

- 61 -

Цб П II 1592

Брандс, Хал.  "Голямата стратегия" на САЩ в ерата на национализма: "Крепостта Америка" и нейните алтернативи / Хал Брандс. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 96-116. 

   Америка е изключителна нация, но не и, когато става дума за националистическата вълна, която залива света напоследък. Държавници и политици от различни континенти се обявяват против глобализацията и интеграцията и разглеждат възстановяването на националния суверенитет като преграда срещу разширяващия се хаос. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2678-golyamata-strategiya-na-sasht-v-erata-na-natsionalizma-krepostta-amerika-i-neynite-alternativi 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска политика 2. национализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30006

- 62 -

Цб П II 1592

Василева, Евгения.  „Доброто име“ на организираната престъпност / Евгения Василева. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 170-177. 

   Организираната престъпност е по-всепроникваща, хетерогенна и свързана с медиите и в същото време по-малко романтична и „италианска”, отколкото предполагат общоприетите представи, независимо, че всеки или почти всеки знае нещо за нея и има мнение по въпроса. Идеята на настоящата статия е да бъдат анализирани и предизвикани съществуващите стереотипи и заблуди по отношение на организираната престъпност, създаващи и ореол на неприкосновеност и привлекателност. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2659-dobroto-ime-na-organiziranata-prestapnost 

 327:911.3
Ключови думи: 1. мафия 2. организирана престъпност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29881

- 63 -

Цб П II 1592

Генчев, Христо.  Балканското ядро / Христо Генчев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 37-43. 

   Разделението на две части: “ядро v/s периферия” е геополитическо правило, което разчленява иначе политически цялостните географски пространства. Балканите се структурират по същата логика: Балканското ядро - Албания, Македония и България v/s балканската периферия: Турция, Румъния, Гърция и Сърбия (доскоро СФРЮгославия, която пък, на свой ред включваше сръбско ядро v/s периферия от републики). 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2738-balkanskoto-yadro 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. конфликти 3. балкански държави 4. проекти 5. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30123

- 64 -

Цб П II 1592

Георгиев, Петър.  Италианският референдум и ерозията на южния фланг на ЕС / Петър Георгиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 60-66. 

   В крайна сметка, резултатът от гласуването на референдума в Италия ще разшири пропастта между северните държави от еврозоната, начело с Германия, и страните от европейския Юг. Мнозина в Германия и другите северни страни го тълкуват като знак за нежеланието на италианците да реформират икономиката си, според рецептите на Брюксел, както и за нарастване на антиевропейските настроения в тази страна, а и в цяла Европа. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2580-italianskiyat-referendum-i-eroziyata-na-yuzhniya-flang-na-es 

 327:911.3
Ключови думи: 1. промени 2. Конституция 3. парламентарна система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29693

- 65 -

Цб П II 1592

Георгиев, Петър.  Новите измерения на военната активност на НАТО в Източна Европа / Петър Георгиев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 44-51. 

   След като обявиха Русия за един от основните си потенциални противници, САЩ започнаха да реализират мащабна програма за укрепване на своето военно присъствие в Източна Европа. За целта на континента бяха прехвърлени допълнителни тактически съединения, рязко нарасна броят и мащабите на военните учения с партньорите от НАТО. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2960-novite-izmereniya-na-voennata-aktivnost-na-nato-v-iztochna-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американски интереси 2. евроатлантическа интеграция 3. САЩ 4. Русия 5. Китай 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30370

- 66 -

Цб П II 1592

Гилман, Нийл.  ЕС по пътя на рухналата съветска империя / Нийл Гилман. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 25-38. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2629-es-po-patya-na-ruhnalata-savetska-imperiya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. глобализация 2. ЕС 3. реформи 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29767

- 67 -

Цб П II 1592

Григоров, Петър.  "Тръпмопонимиката": между корпоративния и "националния" капитализъм / Петър Григоров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 117-126. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2652-trapmoponimikata-mezhdu-korporativniya-i-natsionalniya-kapitalizam 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска икономика 2. глобализация 3. затворена икономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 29873

- 68 -

Цб II 90393

Денчев, Стоян.  Мултикултурализмът - голямата комуникационна мистификация на неолиберализма / Стоян Денчев, Николай Палашев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 11-17. 

1. Комуникация 2. Политика 
 316.7  + 321
Ключови думи: 1. мултикултурализъм 2. комуникация 3. неолиберализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29585

- 69 -

Цб П II 1592

Димитров, Атанас.  Дунавската стратегия като ключов приоритет на българското председателство на Съвета на ЕС / Атанас Димитров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 5-14. 

   Резултатът от референдума във Великобритания остро постави пред ЕС въпроса за бъдещето на европейския проект. Т.нар. Brexit показа, че въпреки показното си единство 28-членият Съюз не разполага с дългосрочна визия за общо стратегическо развитие. Предвид създалите се нови обстоятелства, настоящият анализ цели да отговори на въпроса за приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и подготовката на страната ни за справяне с предстоящите предизвикателства. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2617-dunavskata-strategiya-kato-klyuchov-prioritet-na-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ЕС 2. конфликтни зони 3. регионално развитие 4. Председателство на Съвета на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29733

- 70 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  Лицата на американската "консервативна революция" / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 104-109. 

   Победата на Доналд Тръмп на президенските избори в САЩ през ноември 2016, която някои анализатори квалифицираха като своеобразна "консервативна революция", продължава да е обект на множество коментари. Като повечето от тях са свързани с конкретните личности, които самият Тръмп избра да управляват заедно с него Америка през следващите четири години. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2584-litsata-na-amerikanskata-konservativna-revolyutsiya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска политика 2. американски президент 3. управление 4. президентска администрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 29712

- 71 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  "Новият път на коприната" като интеграционен фактор в Евразия / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 158-171. 

   Целта на проекта е улесняването на търговията и инвестициите, стимулиране на икономическото и технологично сътрудничество и създаване на зона за свободна търговия, което в крайна сметка би могло да формира единен евразийски пазар. На свой ред, създаването на евразийска континентална зона за свободна търговия ще промени икономическата карта на планетата и ще съдейства за формирането на нов политически и икономически световен ред. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2681-noviyat-pat-na-koprinata-kato-integratsionen-faktor-v-evraziya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. евразийска интеграция 2. Китай 3. Европа 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30009

- 72 -

Цб П II 1592

Димитров, Михаел.  Разширяващото се турско влияние в Западните Балкани / Михаел Димитров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 27-34. 

   Турция води целенасочена политика за увеличаване на влиянието си в страните от Западните Балкани. Това ? гарантира позиция на доминиращ регионален фактор и засилва ролята ? в Европа. За целта Анкара използва различни методи и средства: политически, икономически, етнокултурни и религиозни механизми. По този начин тя си осигурява инструмент за влияние чрез т.нар. „мека сила“. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2958-razshiryavashtoto-se-tursko-vliyanie-v-zapadnite-balkani 

 327:911.3
Ключови думи: 1. мюсюлманска общност 2. регионална политика 3. турска стратегия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30369

- 73 -

Цб II 90393

Дойков, Йордан.  Власт и общество: изменения в комуникацията чрез партиите / Йордан Дойков. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 137-149. 

1. Комуникация 2. Общество 3. Власт 
 316.77  + 329
Ключови думи: 1. власт 2. общество 3. комуникация 4. политически партии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29613

- 74 -

Цб П II 1592

Дотаги, Хелийе.  Концепцията „Отговорност за защита” в контекста на продължаващата постколониална хегемония на Запада / Хелийе Дотаги. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 121-130. 

   Концепцията „Отговорност за защита” (Responsibility to Protect - R2P) беше формулирана през 2005 от държавите членки на ООН, които постигнаха съгласие, че носят не само ключовата отговорност да защитават собствените си граждани от геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и етнически прочиствания, но и отговорността за защитата на онези чужди граждани, чиято държава не може да им осигури такава защита (. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2621-kontseptsiyata-otgovornost-za-zashtita-v-konteksta-na-prodalzhavashtata-postkolonialna-hegemoniya-na-zapada 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ООН 2. защита на населението 3. правен морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29798

- 75 -

Цб П II 1592

Енгдал, Ф. Уйлям.  Чии интереси обслужва ядрената програма на Пхенян / Ф. Уйлям Енгдал. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 114-119. 

   Ако не беше абсолютен диктатор в една страна с огромна армия (1,1 млн. души) и разполагаща с ракетно-ядрени технологии, трийсет и две годишният тежащ 130 килограма президент на Северна Корея Ким Чен Ун, вероятно щеше да бъде смятан за обикновен клоун. За съжаление, плашейки света със своите ракети и периодично декларирайки готовността си започне ядрена война, Ким Чен Ун на практика обслужва най-вече дългосрочните интереси на САЩ и, в частност, тези на американския военно-индустриален комплекс, Пентагона и Държавния департамент, чиято военна стратегия за "обръщане към Азия" представлява инструмент за сдържането и изолирането на Китай, както впрочем и на Русия. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2586-chii-interesi-obsluzhva-yadrenata-programa-na-phenyan 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Северна Корея 2. военна политика 3. атомно оръжие 4. американски интереси 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29714

- 76 -

Цб П II 1592

Енгдал, Ф. Уйлям.  Отвъд мита за руския икономически упадък / Ф. Уйлям Енгдал. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 142-149. 

   Днес перспективите за динамично икономическо развитие на руската реална икономика изглеждат по-позитивни откогато и да било през последните поне два века. Струва ми се, че САЩ би следвало да си вземат сериозна поука от това и да осъзнаят, че няма смисъл да пропиляват ресурсите си, водейки безумни войни в различни точки на света, а вместо това следва да концентрират усилията си за възстановяването и укрепването на собствената си реална икономика. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2748-otvad-mita-za-ruskiya-ikonomicheski-upadak 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. устойчив растеж 3. развитие 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30135

- 77 -

Цб П II 1592

Енгелхард, Том.  Тръмп и американската империя на хаоса / Том Енгелхард. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 110-113. 

   Сред най-характерните белези на една империя е, че в периода на своя разцвет (или по пътя към него), тя традиционно генерира ред и доминация. Ето защо причината американската версия на съвременна империя да се окаже в задънена улица, още в годините, когато Съединените щати често биваха определяни като "единствената свръхдържава в света" и изразходваха за отбраната си повече средства, отколкото следващите десет държави в тази йерархия, взети заедно е, че САЩ от доста време насам представляват своеобразна "империя на хаоса". 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2585-tramp-i-amerikanskata-imperiya-na-haosa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска политика 2. държавна сигурност 3. военна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29713

- 78 -

Цб П II 1592

Ентин, Марк.  Завръщането на ерата на консервативния национализъм в ЕС и САЩ / Марк Ентин. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 117-148. 

   Светът е на прага на сериозни промени, Някои вече се случиха или все още се очертават. Основната част обаче предстоиЗа съжаление, тези промени не вдъхват особени надежди. Защото става дума не просто за промени, а за такива изменения, които говорят за нарастване на противоречията, конфликтността, напрежението, радикализма и поляризацията. На този фон изборът на доброто, правилното или просто умното решение се оказва все по-труден. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2679-zavrashtaneto-na-erata-na-konservativniya-natsionalizam-v-es-i-sasht 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. противоречия 3. конфликти 4. радикализъм 5. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30007

- 79 -

Цб П II 1592

Ентин, Марк.  Посткризисният проект на Брюксел / Марк Ентин. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 58-73. 

   На 13 септември 2017 председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер отправи пред депутатите от Европарламента в Страсбург традиционното си годишно послание .На практика, посланието на Юнкер бележи края на предишния период в развитието на Европейския съюз и се опитва да постави началото на сериозна преоценка на онова, което Съюзът следва да направи в близко и по-отдалечено бъдеще, както и на подходящите за целта механизми. То очертава възможността за фундаментална корекция на вътрешнополитическия и външнополитическия курс, провеждан от ЕС. В посланието се характеризира сегашното състояние на Съюза и се набелязват някои конкретни задачи, които следва да бъдат решени още до края на 2017. Освен това се очертава програма за действия в средносрочна перспектива като се обяснява в съответствие с какви критерии ще се реализира тя. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2741-postkrizisniyat-proekt-na-bryuksel 

 327:911.3
Ключови думи: 1. кризи 2. посткризисен проект 3. консолидация 4. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Юнкер, Жан-Клод 
  

Сист. No: 30130

- 80 -

Цб П II 1592

Иванов, Иво.  Балканските приоритети на българското председателство на Европейския съвет / Иво Иванов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 16-19. 

   Българското ротационно председателство на Европейския съвет през 2018 е най-сериозното предизвикателство пред външната политика на София след влизането ни в общността преди десет години. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2671-balkanskite-prioriteti-na-balgarskoto-predsedatelstvo-na-evropeyskiya-savet 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ЕС 2. Председателство на Съвета на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29966

- 81 -

Цб П II 1592

Каменаров, Стефан.  Франция между ислямизацията и социалния взрив / Стефан Каменаров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 84-93. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2582-frantsiya-mezhdu-islyamizatsiyata-i-sotsialniya-vzriv 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ислямизация 2. миграционна криза 3. социална криза 4. вътрешна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29708

- 82 -

Цб П II 1592

Каменаров, Стефан.  Оста Будапеща-Белград и опитите за формиране на нови силови центрове в Европа / Стефан Каменаров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 39-47. 

   Според мнозина анализатори, сегашното унгарско-сръбско сближаване следва да се разглежда в контекста на очертаващите се промени в регионалните неформални алианси, съществуващи в Централна и Източна Европа, които са тясно свързани с кризата в Европейския съюз и задълбочаващите се противоречия между т.нар. "Стара" и "Нова" Европа. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2630-osta-budapeshta-belgrad-i-opitite-za-formirane-na-novi-silovi-tsentrove-v-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. контактна зона 2. Сърбия 3. Унгария 4. регионални съюзни структури 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29768

- 83 -

Цб П II 1592

Каменаров, Стефан.  АСЕАН: половин век по-късно / Стефан Каменаров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 97-106. 

   Преди малко повече от половин век - през август 1967, външните министри на Индонезия, Сингапур, Тайланд, и Филипините, както и вицепремиерът на Малайзия, подписват в Банкок декларация за създаването на Асоциация на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2745-asean-polovin-vek-po-kasno 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. регионално сътрудничество 3. регионална политика 4. развиващи се страни 5. новият път на коприната 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30132

- 84 -

Цб П II 1592

Каменаров, Стефан.  Германската (гео)политика в края на "ерата Меркел" / Стефан Каменаров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 61-73. 

   Перипетиите на германската "източна политика".Актуализирането на въпроса за отношенията между Берлин и Москва. Провалът на украинската политика на Берлин. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2962-germanskata-geo-politika-v-kraya-na-erata-merkel 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Германия 2. Източна Европа 3. международна политика 4. антируска кампания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Меркел, Ангела 
  

Сист. No: 30412

- 85 -

Цб П II 1592

Катранджиев, Валентин.  Ролята на Г-20 в световните дела / Валентин Катранджиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 120-129. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2587-rolyata-na-g-20-v-svetovnite-dela 

 327:911.3
Ключови думи: 1. политики 2. глобална икономика 3. Г-20 4. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29674

- 86 -

Цб П II 1592

Киърнс, Йън.  Смекчаването на бъдещи кризи в зоната на "общо съседство" между Запада и Русия / Йън Киърнс. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 119-141. 

   В настоящата статия са представени възможните сценарии за неблагоприятно развитие на събитията в пространството на общо съседство, които могат да доведат до това, че Западът и Русия ще се окажат в директен сблъсък един с друг. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2747-smekchavaneto-na-badeshti-krizi-v-zonata-na-obshto-sasedstvo-mezhdu-zapada-i-rusiya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. кризи 2. Русия 3. украинска криза 4. политически диалог 5. дипломация 6. световен мир 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30134

- 87 -

Цб П II 1592

Кондратиев, Владимир.  Завръщането на производството и реиндустриализацията на Запада / Владимир Кондратиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 131-145. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2620-zavrashtaneto-na-proizvodstvoto-i-reindustrializatsiyata-na-zapada 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. икономическа криза 3. производство 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29802

- 88 -

Цб П II 1592

Кондратиев, Владимир.  Краят на глобализацията и новият капитализъм / Владимир Кондратиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 143-158. 

   През последните двеста години, под глобализация се разбира задълбочаващата се интеграция между водещите западни държави и останалия свят, осъществявана с помощта на потоците от пари, стоки, услуги и работна сила. Днес обаче, за първи път след 1945, можем да станем свидетели на отказ от този модел на глобализация. Експертите предполагат, че светът вече навлязъл в нова фаза на следвоенното икономическо развитие. Привържениците на националната идея твърдят, че глобализацията е обогатила единствено елитите и, че държавата следва да стимулира националните производители, ограничавайки глобалните потоци от хора, стоки и капитали. . 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2714-krayat-na-globalizatsiyata-i-noviyat-kapitalizam 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. децентрализация 3. глобална икономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30080

- 89 -

Цб П II 1592

Крук, Алистър.  Краят на световния икономически растеж и процесът на деглобализация / Алистър Крук. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 136-141. 

   Наскоро известният канадски икономически анализатор Раул Иларджи Майер драматично обяви: "Всичко е свършено! Целият модел на който се основаваше нашето общество, откакто се помним, вече е мъртъв. Глобалният обрат, за който говори Майер, е свързан с края на световния икономически растеж, който на свой ред, неумолимо води до края на „централизацията на света” (т.е. на глобализацията). 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2589-krayat-na-svetovniya-ikonomicheski-rastezh-i-protsesat-na-deglobalizatsiya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. глобализация 3. кризисни процеси 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29716

- 90 -

Цб П II 1592

Кулов, Георги.  Пазарлъкът за ГКПП "Маказа-Нимфея" и гръцките страхове / Георги Кулов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 21-26. 

   Пет години след отварянето на ГКПП „Маказа-Нимфея” той вече не е в състояние да поеме натоварения трафик за Гърция. Пунктът е втория по натовареност на границата с южната ни съседка след ГКПП„Кулата-Промахон”. С всяка изминала година трафикът се увеличава драматично. . 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2957-pazarlakat-za-gkpp-makaza-nimfeya-i-gratskite-strahove 

 327:911.3
Ключови думи: 1. българо-гръцки отношения 2. регионална икономика 3. митници 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30308

- 91 -

Цб П II 1592

Линд, Майкъл.  Блоковата геополитика / Майкъл Линд. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 116-127. 

   Вътрешната структура на глобалната политика след края на студената война. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2711-blokovata-geopolitika 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. сепаратизъм 3. политико-икономически алианси 4. военно-политически групировки 5. Студена война 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30079

- 92 -

Цб П II 1592

Маринов, Георги.  България: геополитическа и геоикономическа прогноза в началото на ХХI век / Георги Маринов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 5-15. 

   От всичко казано дотук се налага очевидният извод, че българската геополитика (ако ще има такава) трябва да работи за развитието и задълбочаването на обединителните процеси в рамките на цялото Евроазиатско пространство, а не просто сляпо да следва селективната геополитика на Брюксел, която, поне до този момент, е производна на геополитиката на САЩ. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2670-balgariya-geopoliticheska-i-geoikonomicheska-prognoza-v-nachaloto-na-xxi-vek 

 327:911.3
Ключови думи: 1. демократичен преход 2. ЕС 3. икономическа реформа 4. демографска криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29896

- 93 -

Цб П II 1592

Маринов, Стефан.  Бъдещето на световните религии / Стефан Маринов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 68-76. 

   Религиозните характеристики на съвременния свят се променят изключително бързо, което се дължи на първо място на сериозните различия в нивата на раждаемостта и броя на младите хора в сферите на влияние на най-големите световни религии, както и на факта, че все повече хора променят религията си. През следващите няколко десетилетия християните ще продължат да бъдат най-голямата религиозна група на планетата, но ислямът ще демонстрират по-бърз растеж, отколкото която и да било друга от основните религии. В резултат от това, към 2050 в света ще настъпят редица фундаментални промени. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2647-badeshteto-na-svetovnite-religii 

 327:911.3
Ключови думи: 1. религиозни общности 2. демографски прогнози 3. ислямизация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29831

- 94 -

Цб П II 1592

Маринов, Стефан.  Последиците от възможното денонсиране на "ракетния договор" / Стефан Маринов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 74-83. 

   Както посочва в списание "Форийн полиси" експертът от Харвардския университет (директор на Nuclear Crisis Group и бивш съветник на президента Обама по проблемите на контрола на въоръженията) Джон Волфщал: "острите декларации на президента Доналд Тръмп за излизане на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег (INF) провокираха множество спорове и разногласия, макар че все още не е съвсем ясно, какво точно ще последва. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2963-posleditsite-ot-vazmozhnoto-denonsirane-na-raketniya-dogovor 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ядрени оръжия 2. разоръжаване 3. международни договори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30427

- 95 -

Цб П II 1592

Марцинкевич, Борис.  Геоенергийните измерения на катарската криза / Борис Марцинкевич. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 73-94. 

   Оценявайки обективно инвестиционните възможности на Катар и наличните му мощности за производство на LNG, става ясно, че Москва би могла да използва и едното и другото в сегашната ситуация, когато Западът и най-вече САЩ продължава да следва тактиката на налагането на все нови и нови санкции срещу Русия - процес, който вече е придобил почти истерични измерения. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2708-geoenergiynite-izmereniya-na-katarskata-kriza 

 327:911.3
Ключови думи: 1. природен газ 2. търговия 3. Катар 4. Русия 5. Индия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30064

- 96 -

Цб П II 1592

Методиев, Калоян.  Дебатът за неутралитета на България на границата между ХХ и ХХI век / Калоян Методиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 158-169. 

   Целта на настоящата статия е да се направи преглед и критичен анализ на дебата, свързан с неутралитета, в българската политика. Разглежданият период започва с рухването на комунистическото управление в края на 1989 и завършва с приемането на страната за пълноправен член на НАТО през 2004. Статията има две основни задачи. На първо място да очертае участниците и основните им политики и аргументи в политическия дебат. На второ място да изясни, защо темата за неутралността не успява да се наложи като важна и сериозна в българската политика през разглеждания период. Дебатът за неутралитета се разглежда в рамките на по-широкия дебат за сигурността на България след разпускането на Варшавския договор - всичко това в политическия контекст на епохата. 

   
   ps://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2592-debatat-za-neutraliteta-na-balgariya-na-granitsata-mezhdu-xx-i-xxi-vek 

 327:911.3
Ключови думи: 1. НАТО 2. неутралитет 3. присъединяване 4. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29678

- 97 -

Цб П II 1592

Методиев, Калоян.  Лийпфрогинг моделът в геополитиката на Сингапур, Израел и България / Калоян Методиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 5-13. 

   При определени обективни обстоятелства и процеси от геополитически характер дадена страна може и трябва да започне да мисли за себе си като за остров и да функционира като такъв. Това в никакъв случай не е означава изолация, а може да се приеме като по-висока степен на сигурност. Функционирането на държавата става регулирано, а територията и е защитена от външни заплахи. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2640-liypfroging-modelat-v-geopolitikata-na-singapur-izrael-i-balgariya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитическа визия на България 2. сигурност 3. малцинствена политика 4. Турция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29809

- 98 -

Цб П II 1592

Милкова, Калина.  Първите сто години: пространствен анализ на преките чуждестранни инвестиции в България през 1879-1989 / Калина Милкова. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 150-169. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2749-parvite-sto-godini-prostranstven-analiz-na-prekite-chuzhdestranni-investitsii-v-balgariya-prez-1879-1989 

 327:911.3
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30136

- 99 -

Цб П II 1592

Мирчев, Александър.  Предизвикателства пред устойчивото развитие и управление на железопътната услуга в България / Александър Мирчев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 16-20. 

   През 2018 се отбелязаха 130 години от създаването Българските държавни железници. Днес обаче историческата роля на железниците като гръбнак на националната транспортна система е изправена пред трудни изпитания. Железопътната услуга е в криза, в риск и вместо да се развива възходящо, продължава да се влошава. . 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2956-predizvikatelstva-pred-ustoychivoto-razvitie-i-upravlenie-na-zhelezopatnata-usluga-v-balgariya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. железопътни предприятия 2. устойчиво развитие 3. нови подходи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30261

- 100 -

Цб П II 1592

Мирчев, Йордан.  Възможности за преодоляване на кризата в българските железници / Йордан Мирчев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 13-19. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2574-vazmozhnosti-za-preodolyavane-na-krizata-v-balgarskite-zheleznitsi 

 327:911.3
Ключови думи: 1. транспортен пазар 2. железопътен транспорт 3. икономика на транспорта 4. реформи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29638

- 101 -

Цб П II 1525

Мирчев, Мирослав.  Пакистанският синдром на тероризма / Мирослав Мирчев. // Военен журнал, 2016, N 1, 46-57. 

 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. Ал Кайда 3. Ислямска държава 4. Пакистан 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29839

- 102 -

Цб П II 1592

Мирчева, Таня.  България и международните организации в сянката на близкоизточната криза / Таня Мирчева. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 43-46. 

   Кризата в Сирия, международните организации и България. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2579-balgariya-i-mezhdunarodnite-organizatsii-v-syankata-na-blizkoiztochnata-kriza 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Сирия 2. кризи 3. международни организации 4. международни отношения 5. ООН 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29647

- 103 -

Цб П II 1592

Найчук, Антон.  Украйна през следващите пет години: лавиране между различните геополитически центрове / Антон Найчук. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 55-65. 

   
   https://geopolitica.eu/2-uncategorised/2633-ukrayna-prez-sledvashtite-pet-godini-lavirane-mezhdu-razlichnite-geopoliticheski-tsentrove 

 327:911.3
Ключови думи: 1. политически процес 2. суверенитет 3. конфликти 4. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29769

- 104 -

Цб П II 1592

Начев, Йордан.  Билдeрбeргската група и проектът за „обединена Европа” / Йордан Начев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 86-100. 

   За да си изясним динамиката, проблемите и насоките в развитието на обединена Европа, следва първо да отговорим на въпроса: кой, кога и с каква цел създаде Европейския съюз и планираше създаването на т.нар. Севернооамерикански съюз (North American Union – NAU)?. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2649-bilderbergskata-grupa-i-proektat-za-obedinena-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. световна политика 2. утопични идеи 3. световно правителство 4. геостратегия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29835

- 105 -

Цб П II 1592

Павлов, Стефан.  Африканската геополитика на Брюксел / Стефан Павлов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 107-115. 

   "Партньорството с Африка" цели да подобри условията за частните чуждестранни инвеститори на Черния континент. Естествено, икономическото развитие посредством ускоряване и разширяване на инвестициите е изключително важно за развитието на Африка, но тези инвестиции следва да бъдат диференцирани, устойчиви и справедливо разпределени. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2710-afrikanskata-geopolitika-na-bryuksel 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Африка 2. икономическо развитие 3. ЕС 4. колониална политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30074

- 106 -

Цб П II 1592

Петракиев, Димчо.  Проектът „Турски поток” в контекста на газопреносната система в Европа след 2019 / Димчо Петракиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 33-42. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2578-proektat-turski-potok-v-konteksta-na-gazoprenosnata-sistema-v-evropa-sled-2019 

 327:911.3
Ключови думи: 1. природен газ 2. газов пазар 3. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29642

- 107 -

Цб П II 1592

Петров, Камен.  Насоки за регионалното развитие на агломерационните ареали в България / Камен Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 15-24. 

   Бъдещето е в балансираната полицентрична териториална мрежа от градски центрове, която допринася за създаването на благоприятни условия за установяване и развитие на стопански и обществени дейности, например достъпни услуги и разкриване на работни места в или близо до градовете, където хората живеят постоянно. По-добрите функционални характеристики на големите и средните градове позволяват развитието на нови стопански дейности, разнообразяващи местната икономика, намаляващи рисковете от гледна точка на безработица и доходи и подобряващи основните условия за стопанска дейност. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2628-nasoki-za-regionalnoto-razvitie-na-aglomeratsionnite-areali-v-balgariya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. агломерации 2. местно икономическо развитие 3. градоустройство 4. инфраструктурна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29735

- 108 -

Цб П II 1592

Петров, Камен.  Геоикономическите перспективи пред мултимодалния транспортен коридор Солун-Русе в рамките на Югоизточна Европа / Камен Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 30-36. 

   На фона на кризата, поразила Европейския съюз, едно от чиито измерения беше и т.нар. Brexit, държавите от неговата югоизточна периферия - България, Румъния и Гърция, усилено търсят възможности за изтеглящо развитие на онези техни региони, които в момента преживяват упадък, но пък разполагат с благоприятно геополитическо положение за осъществяване на трансрегионални проекти и връзки, с чиято помощ да се стимулира регионалното икономическо развитие, да бъдат привлечени мащабни инвестиции и да се генерират толкова необходимите нови работни места. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2737-geoikonomicheskite-perspektivi-pred-multimodalniya-transporten-koridor-solun-ruse-v-ramkite-na-yugoiztochna-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. регионална икономика 2. Източна Европа 3. регионално сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30122

- 109 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Имигрантите и екзистенциалната криза на "обединена Европа" / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 47-59. 

   Небивалият мигрантски наплив провокира най-голямата криза в Европа от края на Втората световна война насам и поставя въпроса, дали нейното застаряващо население е в състояние да се справи с мощния натиск на новата вълна от пасионарни, агресивни млади хора от мюсюлманския свят, заливаща континента.По принцип, всяка криза носи, освен нови проблеми, и нови възможности. На теория може да е така, но на практика нещата се свеждат до това, дали в Европа ще се появят сили, способни да спрат по-нататъшното низходящо движение и упадъка на европейската цивилизация. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2595-imigrantite-i-ekzistentsialnata-kriza-na-obedinena-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. миграционна криза 2. Обединена Европа 3. миграционна политика 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29686

- 110 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Идеята за "Европа на няколко скорости" като симптом за прогресиращата ерозия на ЕС / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 21-31. 

   Кризите на ЕС и проектът за "Европа на няколко скорости". 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2642-ideyata-za-evropa-na-nyakolko-skorosti-kato-simptom-za-progresirashtata-eroziya-na-es 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ЕС 2. кризисна политика 3. икономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29827

- 111 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Либералната (контра)революция на Еманюел Макрон / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 54-64. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2674-liberalnata-kontra-revolyutsiya-na-emanyuel-makron 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Франция 2. политики 3. либерализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Макрон, Еманюел 
  

Сист. No: 29975

- 112 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Бунтът на Каталуния и идеята за "Европа на регионите" / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 74-84. 

   Испания и референдумът за автономна провинция Каталуния. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2742-buntat-na-kataluniya-i-ideyata-za-evropa-na-regionite 

 327:911.3
Ключови думи: 1. политика 2. конфликт 3. сепаратизъм 4. референдум 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30131

- 113 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Идеята за европейска армия в контекста на отношенията между Брюксел и Вашингтон / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 52-60. 

   Еволюцията на идеята за европейската армия. Проблемите пред създаването на европейска армия. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2961-ideyata-za-evropeyska-armiya-v-konteksta-na-otnosheniyata-mezhdu-bryuksel-i-vashington 

 327:911.3
Ключови думи: 1. европейска армия 2. отбрана 3. ЕС 4. американска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30409

- 114 -

Цб П II 1592

Пивоваренко, Александър.  (Не)възможният сръбски неутралитет / Александър Пивоваренко. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 27-32. 

   Дилемата "по-добре война, отколкото пакт с германците" определено налага своя отпечатък върху сръбската политика. Но, ако през 1941 изборът е между подписването на договор при достатъчно лоялни условия и оказването на военна съпротива срещу държавите от Оста, през 90-те години на миналия век Сърбия се сблъсква първоначално с агресивната информационна кампания, разгърнала се паралелно с развитието на въоръжените конфликти в бивша Югославия. Последва Споразумението от Рамбуйе от 1999, включващо очевидно неприемливи за Белград условия (7). Последица от отказа на сръбската страна да подпише този документ станаха бомбардировките на НАТО, последвани от поредните споразумения, съпроводени с множество отстъпки от сръбска страна срещу "реабилитацията" на Сърбия в очите на международната общност. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2577-ne-vazmozhniyat-srabski-neutralitet 

 327:911.3
Ключови думи: 1. НАТО 2. Русия 3. военни учения 4. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29684

- 115 -

Цб П II 1592

Прока, Ксения.  Последиците от СЕТА за глобалната търговия / Ксения Прока. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 101-105. 

   На своето заседание от 15 февруари 2017 Европейският парламент одобри Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз (Comprehensive economic and trade agreement - CETA). 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2650-posleditsite-ot-seta-za-globalnata-targoviya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. световна търговия 2. геоикономика 3. международен търговски обмен 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29838

- 116 -

Цб П II 1592

Рубльов, Евгений.  Мултикултурализмът като идеологически инструмент на глобализма / Евгений Рубльов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 175-181. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2594-multikulturalizmat-kato-ideologicheski-instrument-na-globalizma 

 327:911.3
Ключови думи: 1. миграционна политика 2. култура 3. цивилизация 4. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29730

- 117 -

 

Симеонов, Първан.  Криза и трябва на Европа / Първан Симеонов. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 18-19. 

 32
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. политики на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29650

- 118 -

Цб П II 1592

Стар, Стивън.  Светът в сянката на "ядрената зима" / Стивън Стар. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 130-135. 

   Преди малко повече от десет години група водещи американски климатолози инициираха подробни изследвания на дългосрочните последици от евентуална ядрена война за околната среда на планетата. Настъпването на "ядрена зима", т.е. на дълбокия мрак и студ, които неминуемо ще последват ядрената война, беше прогнозирано за първи път през 1983 от група учени от НАСА. В средата на 80-те години на миналия век бяха осъществени допълнителни изследвания в тази посока от такива институции, като Научния комитет по проблемите на околната среда (SCOPE), Световната метереологична организация (4) и Националния научно-изследователски съвет на Националната академия на науките на САЩ. Всички те потвърдиха първоначалните изводи, направени през 1983. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ядрено въоръжение 2. ядрена сигурност 3. последици 4. разоръжаване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29715

- 119 -

Цб П II 1592

Стоянов, Георги.  Геополитическите измерения на третата вълна на глобалната криза / Георги Стоянов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 154-157. 

   В публикувания в края на миналата 2016 годишен доклад на Конференцията на ООН за търговията и развитието (UNCTAD) (1) се констатира, че състоянието на световната икономика продължава да е "твърде крехко". За първи път от 2012 насам, темповете на нейния растеж започнаха да намаляват, като през 2016 те са достигнали едва 2,3%, срещу 2,5%, през 2014 и 2015. В тази връзка, експертите на Световната организация прогнозират нова, трета поред вълна на глобална икономическа криза, като този път тя вероятно няма да започне в развитите държави - САЩ и страните от ЕС (както беше при първите две), а в развиващите се. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2591-geopoliticheskite-izmereniya-na-tretata-valna-na-globalnata-kriza 

 327:911.3
Ключови думи: 1. икономическа криза 2. структурна реформа 3. икономическа глобализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29723

- 120 -

Цб П II 1592

Сюрсън, Дани.  Неизпълнената мисия: САЩ като генератор на хаос в Големия Близък Изток / Дани Сюрсън. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 77-85. 

   Крах на американската военна политика в Близкия Изток. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2648-neizpalnenata-misiya-sasht-kato-generator-na-haos-v-golemiya-blizak-iztok 

 327:911.3
Ключови думи: 1. военна политика 2. САЩ 3. икономически интереси 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Буш, Джордж 2. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 29832

- 121 -

Цб П II 1592

Ташев, Спас.  Миграционният потенциал на Евросредиземноморската миграционна система и мястото на България / Спас Ташев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 5-12. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2575-migratsionniyat-potentsial-na-evrosredizemnomorskata-migratsionna-sistema-i-myastoto-na-balgariya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. миграционна криза 2. демографски процеси 3. Северна Африка 4. Близък Изток 5. Европа 6. маргинализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29625

- 122 -

Цб П II 1592

Ташев, Спас.  Вторичният маршрут на мигрантите през България и динамиката на натоварвана на Западнобалканския миграционен маршрут / Спас Ташев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 14-20. 

   Ако миграционният натиск се възприема като едно от най-големите предизвикателства пред сигурността на България и ЕС, неговото прогнозиране се превръща в най-сериозната задача пред миграциолозите. Процесът е свързан най-вече с оценка на риска от незаконна имиграция и планиране на необходимия ресурс за нейното овладяване. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2641-vtorichniyat-marshrut-na-migrantite-prez-balgariya-i-dinamikata-na-natovarvana-na-zapadnobalkanskiya-migratsionen-marshrut 

 327:911.3
Ключови думи: 1. миграционна криза 2. проблеми 3. държавна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29812

- 123 -

Цб П II 1592

Ташев, Спас.  Евросредиземноморската миграционна система и демографското бъдеще на Европа / Спас Ташев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 5-15. 

   Наблюдаваните през последното десетилетие миграционни потоци от Северна Африка и Близкия Изток към Европа са прогнозирани от някои европейските демографи още в началото на 90-те години на ХХ век, когато все още не се наблюдава мигрантска криза. (Bohning, Schaeffer, Straubhaar, 1991; Bruni, Venturini, 1991, 1995) Част от учените, разработили теоретичните основи на концепцията за миграционния натиск, стигат до извода, че той се дължи най-вече на демографските структурни различия между населението от двата срещуположни бряга на Средиземно море и това е довело до възникването на регионална миграционна система. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2955-evrosredizemnomorskata-migratsionna-sistema-i-demografskoto-badeshte-na-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. миграционна криза 2. демографско развитие 3. система 4. политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30260

- 124 -

Цб П II 1592

Тиби, Басам.  Скритата ислямизация на Европа / Басам Тиби. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 170-174. 

   Ислямистките структури в Европа съзнателно култивират една антисветска и антиевропейска култура и с всички сили се борят за гарантирането на специални права за мюсюлманските общности на Стария континент. При това ислямистките функционери претендират да представляват цялата мюсюлманска общност, макар че никой не ги е упълномощавал за това. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2593-skritata-islyamizatsiya-na-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Европа 2. ислямофобиа 3. ислямски организации 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29727

- 125 -

Цб П II 1592

Тодоров, Александър.  Новите американски санкции: пролог към мащабен конфликт между САЩ и Русия? / Александър Тодоров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 37-50. 

   Законопроектът за санкциите като програма, определяща новата "руска политика" на САЩ. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2705-novite-amerikanski-sanktsii-prolog-kam-mashtaben-konflikt-mezhdu-sasht-i-rusiya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. междудържавни отношения 2. Русия 3. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 30018

- 126 -

Цб П II 1592

Травкина, Наталия.  Армагедонът на Доналд Тръмп / Наталия Травкина. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 51-62. 

   Първите социално-икономически резултати от управлението на Тръмп Тезата за "руска намеса" в президентските избори и възможните последици за Тръмп. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2706-armagedonat-na-donald-tramp 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американски президент 2. американска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 30028

- 127 -

Цб П II 1592

Уитни, Майк.  Вашингтон vs. „Голяма Европа” / Майк Уитни. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 65-70. 

   Постоянната демонизация на Владимир Путин е само част от многоцелевата стратегия на Вашингтон, целяща да изтласка руската държава от Централна Азия и да сложи кръст на мечтата на самия Путин за т.нар. "Голяма Европа". Наред с опитите си да представят президента на Руската Федерация като "бандит от КГБ" и "диктатор", големите американски медии обвиняват Москва, че се е намесила в последните президентски избори в САЩ и внушават, че Русия е последователен агресор, който представлява екзистенциална заплаха за европейската и американската сигурност. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2675-vashington-vs-golyama-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска хегемония 2. американски интереси 3. политически конфликти 4. Русия 5. Китай 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30005

- 128 -

Цб П II 1592

Фененко, Алексей Валериевич.  Войните на бъдещето / Алексей Валериевич Фененко. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 6, 107-118. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2746-voynite-na-badeshteto 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ядрени оръжия 2. хибридни войни 3. геостратегия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30133

- 129 -

Цб П II 1592

Фридман, Джордж.  Геополитиката през 2017 в четири карти / Джордж Фридман. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 76-81. 

   Нашата геополитическа прогноза за света през 2017 се основава на обективния и непредубеден подход към изследването на географията и мощта/властта. Карти, като показаните в настоящата статия, представляват фундаментални елементи за изграждането на прогнози. Те са особено полезни като основа за анализ и размисъл относно геополитическите сили, които ще формират света през настоящата година. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2625-geopolitikata-prez-2017-v-chetiri-karti 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Русия 2. международни отношения 3. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29770

- 130 -

Цб П II 1592

Фулър, Греъм.  Силнодействащото съседство / Греъм Фулър. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 32-36. 

   Антируската истерия в САЩ. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2704-silnodeystvashtoto-sasedstvo 

 327:911.3
Ключови думи: 1. европейска външна политика 2. американски интереси 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 30017

- 131 -

Цб П II 1592

Хаджиев, Алекс.  Белград на геополитически кръстопът / Алекс Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 9-15. 

   Намеса на САЩ в политиката на Сърбия. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2701-belgrad-na-geopoliticheski-krastopat 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Сърбия 2. дестабилизации 3. американско влияние 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30011

- 132 -

Цб П II 1592

Хаджиев, Боян.  Системният подход при анализа на международната политика / Боян Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 164-170. 

   Системата е цяло, което се състои от взаимосвързани компоненти във взаимодействие. Тя е група от взаимодействащи компоненти, поддържащи отъждествим (разпознаваем) набор от отношения както помежду си, така и със самата система. Системата е набор от взаимосвързани и взаимозависими взаимодействия между участниците в нея. . 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2616-sistemniyat-podhod-pri-analiza-na-mezhdunarodnata-politika 

 327:911.3
Ключови думи: 1. международни отношения 2. международна политика 3. анализ 4. изследване 5. международна система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29807

- 133 -

Цб П II 1592

Хаджитодоров, Стефан.  Кризите в Балканския регион като основание за създаването на Европейски въоръжени сили / Стефан Хаджитодоров. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 29-45. 

   Все по-ясно се очертава убеждението, че за ефективно противодействие на евентуалните конфликти на Балканите и на зачестяващите терористични атаки, както и на мащабните мигрантски вълни, е необходимо изграждането на Европейски въоръжени сили. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2685-krizite-v-balkanskiya-region-kato-osnovanie-za-sazdavaneto-na-evropeyski-vaorazheni-sili 

 327:911.3
Ключови думи: 1. балкански държави 2. политика 3. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29967

- 134 -

Цб П II 1592

Хайтов, Стоян.  Американско-руският сблъсък в Сирия: последиците за Близкия Изток и света / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 37-47. 

   Американските интереси в Сирия и ролята на Тръмп. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2644-amerikansko-ruskiyat-sblasak-v-siriya-posleditsite-za-blizkiya-iztok-i-sveta 

 327:911.3
Ключови думи: 1. световна политика 2. Близък Изток 3. военен конфликт 4. американски интереси 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 2. Путин, Владимир 
  

Сист. No: 29829

- 135 -

Цб П II 1592

Хайтов, Стоян.  От Европа към Еврабия: как демографските промени влияят върху силовия баланс на Стария континент / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 16-23. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2702-ot-evropa-kam-evrabiya-kak-demografskite-promeni-vliyayat-varhu-siloviya-balans-na-stariya-kontinent 

 327:911.3
Ключови думи: 1. миграционна криза 2. ислямизация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30015

- 136 -

Цб П II 1592

Хайтов, Стоян.  Западната военна и икономическа активност по „южното направление” / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 94-101. 

   Паралелно с нарастващия натиск и увеличаващата се военна активност на НАТО и Запада, като цяло, в близост до границите на Руската Федерация, напоследък векторът на западните геополитически интереси се ориентира и към регионите на Близкия Изток и Африка. Ключов инструмент за реализация на политиката на САЩ и НАТО в региона е лансираната през 1994 инициатива на Алианса за развитие на Средиземноморския диалог, целящ да стимулира практическото сътрудничество с Израел, Йордания, Египет, Тунис, Мароко, Мавритания и Алжир (от 2000-та). 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2965-zapadnata-voenna-i-ikonomicheska-aktivnost-po-yuzhnoto-napravlenie 

 327:911.3
Ключови думи: 1. НАТО 2. Близък Изток 3. международно съперничество 4. Африка 5. газопроводи 6. проекти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30439

- 137 -

Цб П II 1592

Цветков, Стоян.  Икономическите и политическите предизвикателства пред Китай през 2017 / Стоян Цветков. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 3, 106-116. 

   Мнозина смятат, че през настоящата 2017 ще станем свидетели на началото на радикални и всеобхватни трансформации в световния ред.В една или друга степен, те ще се отразят върху сферите на вътрешната и външната политика, както и върху стратегиите за икономическо развитие на всички страни по света. Повечето наблюдатели характеризираха речта на Си в Давос като своеобразен апотеоз на процеса на икономическа глобализация и открита претенция именно Китай да оглави този процес, на фона на опитите за възраждане на протекционизма от страна на такива ключови държави като САЩ (които президентът Тръмп оттегли от Транстихоокеанското партньорство - ТТП) и Великобритания (която напусна ЕС). 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/162-2017/broy-3-2017/2651-ikonomicheskite-i-politicheskite-predizvikatelstva-pred-kitay-prez-2017 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. икономическа глобализация 3. Китай 4. САЩ 5. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Дзинпин, Си 2. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 29870

- 138 -

Цб П II 1592

Цеков, Иво.  Произход и развитие на киберзаплахите като ново поколение проблеми за международната сигурност / Иво Цеков. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 2, 111-120. 

   В настоящата статия ще бъдат разгледани киберзаплахите в качеството им на нетрадиционни и сравнително нови заплахи за международната сигурност. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/161-2017/broy-2-2017/2622-proizhod-i-razvitie-na-kiberzaplahite-kato-novo-pokolenie-problemi-za-mezhdunarodnata-sigurnost 

 327:911.3
Ключови думи: 1. заплахи за сигурността 2. световен мир 3. киберзаплахи 4. международна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29793

- 139 -

Цб П II 1592

Ценков, Емил.  Феноменът „Ердоган“: от либерален към реалполитически прочит / Емил Ценков. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 4, 46-53. 

   Резултатите от референдума в Турция от 16 април т.г. могат да бъдат интерпретирани по различни начини: узаконяване и засилване на личната власт на Ердоган, задълбочаване на поляризацията в турското общество, отдалечаване на перспективата за европейско членство на страната и всичко това взето заедно. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/163-2017/broy-4-2017/2673-fenomenat-erdogan-ot-liberalen-kam-realpoliticheski-prochit 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Турция 2. политика 3. социално разслоение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Ердоган, Реджеп Таип 
  

Сист. No: 29971

- 140 -

Цб П II 1592

Шавит, Урия.  Могат ли да бъдат дерадикализирани мюсюлманските общности на Запад / Урия Шавит. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 94-103. 

   Терористичните нападения в Париж през 2015, както и в Брюксел и Ница през 2016, провокираха на Запад опасения от нова терористична вълна, предизвикана от завръщащите се Големия Близък Изток джихадисти. В тази връзка, наред с интензификацията на операциите в сферите на разузнаването и сигурността, западните правителства обмислят и частично реализират на практика конкретни мерки в три основни направления: забрана или ограничаване свободата на действие на ислямските проповедници, които - дори ако не подкрепят насилието - открито се противопоставят на либералните ценности и прокарват визията за "ислямското бъдеще на Запада"; осъществяването на локални програми за стопиране или връщане назад на процеса на радикализация, стимулирайки интеграцията на мюсюлманските общност и убеждавайки гражданите, присъединили се към джихадистките групировки, да се върнат у дома; активизиране на борбата срещу т.нар. "Ислямска държава" (ИД) на нейна собствена територия, чиято крайна цел е пълното и унищожаване. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2583-mogat-li-da-badat-deradikalizirani-myusyulmanskite-obshtnosti-na-zapad 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Ислямска държава 2. превенция 3. радикален ислямизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29709

- 141 -

Цб П II 1592

Юрасова, Лариса.  (Гео)политиката на унгарския суверенитет / Лариса Юрасова. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 67-83. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2581-geo-politikata-na-ungarskiya-suverenitet 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ЕС 2. национален суверенитет 3. реформи 4. национални интереси 5. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Орбан, Виктор 
  

Сист. No: 29706

- 142 -

Цб П II 1592

Яковлев, Пьотр.  Латиноамериканската икономика в "окото на бурята" / Пьотр Яковлев. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 1, 142-153. 

   Външният и вътрешният икономически контекст на 2000-те години, като цяло, се оказа много подходящ за назрелите структурни преобразувания в латиноамериканската икономика. В същото време обаче, благоприятният бизнес цикъл създаде условия за нерационалното (и нерядко безконтролно) изразходване на държавните средства, което наруши финансовата стабилност и, в крайна сметка, ограничи възможностите за поддържането на високо потребителско търсене и провеждането на необходимите реформи. Може да се каже, че през този период в редица държави от региона надделяха привържениците на "разпределителната икономика" (условно казано), заинтересовани от инерционното развитие, които оставиха на заден план задачите на модернизацията и се фокусираха върху максималното използване на ресурсите на суровинните отрасли. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/58-2017/broy-1-2017/2590-latinoamerikanskata-ikonomika-v-okoto-na-buryata 

 327:911.3
Ключови думи: 1. рецесия 2. кризи 3. реформи 4. суровини 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29722

- 143 -

 

Stoeva, Ivayla.  The Resurgence of Populism in Europe / Ivayla Stoeva. // Economic alternatives, 2018, N 4, 578-584. 

 32
Ключови думи: 1. популизъм 2. световна политика 3. политически партии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29681

- 144 -

 

Vasileva, Evgeniya.  ‘The owls are not what they seem’ Merging of Organized Crime and Political Violence / Evgeniya Vasileva. // Economic alternatives, 2019, N 1, 117-134. 

   
   https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/9_Vasileva_EA_1_2019_en.pdf 

 327
Ключови думи: 1. тероризъм 2. организирана престъпност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29763

Икономика. Икономически теории

- 145 -

Цб П II 1525

Ангелов, Павел.  Модерност и преход / Павел Ангелов. // Военен журнал, 2016, N 1, 17-25. 

   
   http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/VG_br-1-2016.pdf 

 338
Ключови думи: 1. модернизация 2. икономика на България 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29824

- 146 -

 

Башев, Явор.  Модели за възникване и предотвратяване на измами / Явор Башев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 101-107. 

 328.185
Ключови думи: 1. измами 2. загуби 3. заблуждения 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29643

- 147 -

 

Богданов, Богдан.  Пет основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането в Европейския съюз / Богдан Богданов. // Статистика, 2018, N 2, 9-54. 

   Статията е предназначена да запознае читателя с основни измерители на социално-икономическото развитие преди и след влизането на България в Европейския съюз. Направен е анализ за основните измерители на икономическата ситуация у нас. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=177 

 33  + 312
Ключови думи: 1. България 2. социално-икономическо развитие 3. статистически анализ 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. доходи на домакинствата 6. бедност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29771

- 148 -

 

Манчева, Галя.  Паралел между възгледите на Дейвид Рикардо и Карл Маркс / Галя Манчева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 128-138. 

   Настоящата статия е посветена на 200-годишнината от рождението на философa, историкa, социологa, политологa и икономистa, на създателя на фундаменталния труд „Капиталът“ – Карл Маркс. Проследяват се възгледите на автора по основни икономически категории, а именно: стойността и принадената стойност, работната заплата и рентата, реализацията и кризите, като се сравняват със същите изведени от английския публицист Дейвид Рикардо. 

 330
Ключови думи: 1. Маркс 2. капитал 3. стойност 4. работна заплата 5. рента 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29648

- 149 -

 

Михайлов, Пеню.  Мисли за недоказани хипотези / Пеню Михайлов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 145-152. 

 330.1
Ключови думи: 1. икономическа наука 2. теория 3. методология 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29596

- 150 -

 

Стоянов, Велчо.  Мисли на един икономист (финансист) за една годишнина : 200 - годишнина от рождението на великия Карл Маркс / Велчо Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 139-151. 

 330
Ключови думи: 1. Карл Маркс 2. Капиталът 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29649

- 151 -

 

Събев, Димитър.  Проблеми на икономическия растеж в развитите страни / Димитър Събев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 126-132. 

 330.35
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. международни отношения 3. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29590

- 152 -

 

Тодоров, Васил.  Базисната икономическа теория в българските университети: монополизъм или плурализъм? / Васил Тодоров. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 108-127. 

 330
Ключови думи: 1. неокласически икономикс 2. плурализъм 3. икономическа теория 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29646

- 153 -

Цб П II 1525

Христов, Пламен.  Състояние и перспективи за финансово-икономическата обстановка в Гърция : (Трети меморандум между Гърция и Европейския механизъм за стабилност за финансово-икономическа стабилизация на страната, 24.05.2016 г.) / Пламен Христов. // Военен журнал, 2016, N 3, 29-36. 

 338
Ключови думи: 1. Гърция 2. финансова стабилност 3. външен дълг 4. пенсионна реформа 5. финансов сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29856

- 154 -

 

Blanco, Alfredo Felix.  Inequality, Poverty and the Commitment of the Economists / Alfredo Felix Blanco. // Economic alternatives, 2017, N 3, 422-428. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/12159 

 330
Ключови думи: 1. кейнсианска теория 2. неокласицизъм 3. транснационализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29729

- 155 -

 

Bogatzky, Nikolay.  A "gung-ho" Approach Towards Sophic Economy / Nikolay Bogatzky. // Economic alternatives, 2017, N 1, 160-186. 

 33
Ключови думи: 1. утопични идеи 2. философия на икономиката 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29704

- 156 -

 

Bougharriou, Nouha.  Understanding Public Debt from a Political Economy Perspectiv / Nouha Bougharriou. // Economic alternatives, 2017, N 3, 379-389. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/12156 

 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. фискална политика 3. държавен дълг 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29717

- 157 -

 

Petkova, Anika.  The Role of Household Consumption in Relationship Between Economic Growth and Foreign Direct Investment in Bulgaria / Anika Petkova. // Economic alternatives, 2019, N 1, 33-43. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/15505 

 330.341  + 339
Ключови думи: 1. потребление 2. домакинства 3. потребителски стоки 4. внос-износ 5. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29757

Стопанска история

- 158 -

 

Николов, Григор.  Една българска история на успеха / Григор Николов. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 57-58. 

 338 (091)
Ключови думи: 1. бележити българи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
За него: 1. Константинов, Димитър 2. Върбенов, Христо 3. Стоянов, Коста 4. Стоянов, Димитър 
  

Сист. No: 29659

Икономикс

- 159 -

 

Ангелов, Георги.  Предчувствия за нов имотен балон / Георги Ангелов. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 78-80. 

 330
Ключови думи: 1. имотен пазар 2. прогнози 3. рискове 4. ипотечно кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29691

- 160 -

 

Ангелов, Георги.  Още по-ниски данъци / Георги Ангелов. // Мениджър, (238), 2018, N 8, 27-29. 

   Статията съдържа данни на Евростат за 2016 г. за данъчните приходи като % от БВП на всички 28 страни от ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Сърбия. Разисква се и въпросът кои данъци могат да се намалят. 

 330
Ключови думи: 1. икономическа прогноза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29731

- 161 -

 

Вулджев, Георги.  За малко по-активно управление на външния дълг / Георги Вулджев. // Мениджър, (238), 2018, N 8, 99-100. 

 330
Ключови думи: 1. държавен външен дълг 2. България 3. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29740

- 162 -

 

Кръстанова, Весела.  Нещо се случва в Германия / Весела Кръстанова. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 12-13. 

   Продажбите на дребно се свиват, индустриалното производство намалява, бизнес доверието се понижава. Трябва ли да се притесняваме за немската икономика?. 

 330.34
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. Германия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29671

- 163 -

 

Николов, Адриан.  По-добри ли сме от съседите. Инвестиционни прилики и разлики между Румъния, Сърбия, Македония и България / Адриан Николов. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 86-88. 

 330
Ключови думи: 1. чуждестранни инвестиции 2. Румъния 3. Сърбия 4. Македония 5. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29696

- 164 -

 

Пиринлиев, Здравко.  Битката на световните валути. Прогноза за котировките във времена на протекционизъм, търговски войни и разколебан Евросъюз / Здравко Пиринлиев. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 84-85. 

 330
Ключови думи: 1. икономически анализ 2. валута 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. монетарна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29694

- 165 -

 

Цанов, Васил.  Икономическият растеж и безработицата в България - емпирични оценки на закона на Оукън / Васил Цанов. // Статистика, 2018, N 2, 61-79. 

   Зависимостта между икономическия растеж и безработицата, известна в икономическата литература като Закон на Оукън, е обект на множество емпирични изследвания. Връзката между тях е изведена по емпиричен път от А. Оукън на базата на иконометрични оценки за периода 1948 - 1960 година. . 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=178  

 33
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. безработица 3. статистическа наука 4. Закон на Оукън 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Оукън, Артур 
  

Сист. No: 29772

- 166 -

 

Bobeva, Daniela.  Macroeconomic imbalances in euro and non-euro area member states / Daniela Bobeva, Atanas Atanasov. // Yearbook of UNWE, 2017, 25-37. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономически показатели 2. финансов сектор 3. икономически реформи 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29902

- 167 -

 

Empirical Analysis of Islamic Banking and Economic Growth  / Melloul Anass, Chaik Saif Eddine, Oujgha Reda. // Economic alternatives, 2017, N 1, 89-102. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/10990 

 330.35
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. ислямски банки 3. финансово развитие 4. иконометрия 5. ислямски финанси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29699

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 168 -

Цб П II 1525

Ботева, Нина.  Анализ на труда на длъжностите / Нина Ботева. // Военен журнал, 2016, N 1, 32-39. 

   
   http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/VG_br-1-2016.pdf 

 331
Ключови думи: 1. длъжности 2. анализ 3. труд 4. условия на труд 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29830

- 169 -

 

Каменов, Камен.  Поведенчески аспекти на социалния потенциал / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, 3-17. 

   Статията е посветена на темата за социалния потенциал като източник на развитие и устойчиво функциониране на социално-икономическата система. Посочва се, че икономическият напредък може да се окаже и форма на регрес, ако не се инвестира в човека. 

 331.101
Ключови думи: 1. човешко поведение 2. социален модел 3. ценностна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29821

- 170 -

 

Работодатели могат да получат финансиране по програма за обучения на служителите си . // CIO, 2019, N 3, 31-33. 

 331.101
Ключови думи: 1. обучение на персонала 2. финансиране 3. бизнес обучение 4. професионална квалификация 5. големи данни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29610

- 171 -

 

Чинчева, Мария.  Текучеството е полезно / Мария Чинчева. // Мениджър, (238), 2018, N 8, 52-53. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. персонал 2. човешки ресурси 3. мотивация 4. текучество на кадри 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29734

- 172 -

 

Ярловска, Нели.  Основни аспекти от системата за възнаграждения в Националния статистически институт и влиянието на нормативните промени и структурните реформи върху тях / Нели Ярловска. // Статистика, 2017, N 2, 89-122. 

   Направен е анализ на основните аспекти на Системата за определяне на възнагражденията в държавната администрация и по специално на служителите в ЦУ на НСИ. За целта е отчетено влиянието както на факторите, които са типични за съответната организация, като вида на организационната култура и структура, така и въздействието на външната среда и измененията на нормативната уредба, регламентираща заплащането в държавната администрация. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=155 

 331.21
Ключови думи: 1. заплати и доходи 2. държавна администрация 3. оценка на работата 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29718

- 173 -

 

Kicheva, Tatyana.  Management of Employees from Different Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals / Tatyana Kicheva. // Economic alternatives, 2017, N 1, 103-121. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/10991 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. персонал 3. поколения 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29700

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 174 -

 

Гайдаров, Иван.  Дигитализацията на финансовия сектор продължава с пълна сила и през 2019 / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 3, 65-67. 

   Все повече финансови транзакции ще преминават изцяло през дигиталното пространство заради променения профил на потребителите. 

 336.07
Ключови думи: 1. финансов сектор 2. дигитализация 3. цифрови услуги 4. технологични предприятия 5. финтех 6. дигитално банкиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29621

- 175 -

 

Дженева, Деница.  Заплаха или възможност е отвореното банкиране за българските банки / Деница Дженева. // CIO, 2019, N 3, 4-6. 

 336.07
Ключови думи: 1. банкова сигурност 2. банки 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 4. PSD2 (Европейска директива за платежни услуги) 5. интернет банкиране 6. отворено банкиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29600

- 176 -

 

Досев, Христо.  Спазване на данъчното законодателство в хипотеза на ликвидация на дружество с ограничена отговорност / Христо Досев. // ИДЕС, 2017, N 2

   Статията ще има за предмет да изложи основните задължения на търговско дружество с правна форма – ООД по реда на данъчните закони, в случаите на прекратяване с ликвидация. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-2/02-2017-hristo-dosev 

 336.2
Ключови думи: 1. търговско дружество 2. ликвидация 3. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 4. дерегистрация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29906

- 177 -

 

Иванова, Кристина.  Видове държавни разходи в бюджета на Република България / Кристина Иванова, Хамиде Хюсеин. // Годишник на БСУ, ХХХVІІ Конференция за студентско научно творчество, 2018, 106-110. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik_snt-2018.pdf 

 336.12
Ключови думи: 1. държавни разходи 2. бюджет 3. Държавен бюджет 4. публични разходи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29805

- 178 -

 

Йосифов, Траян.  Банковото финансиране – фактор за стимулиране на икономическата активност в условията на променяща се бизнес среда / Траян Йосифов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, 74-85. 

   Изследвана е връзката между банковото финансиране и създаването на подходящи финансови условия за развитие на стопанската инициатива. Проследено е сътрудничество между банките и предприятията от реалния сектор на икономиката на примера на японската система „Кейрецу“. 

 336.71
Ключови думи: 1. банково финансиране 2. икономическо развитие 3. стопанска инициатива 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29593

- 179 -

 

Йосифова, Десислава.  Окончателният проект за единно ДДС пространство в ЕС - поетапен подход и поредица от постепенни стъпки от 2017 до 2022 година / Десислава Йосифова. // ИДЕС, 2017, N 4

   От 2016 година ЕК е в процес на интензивна подготовка за финализиране на проекта за цялостна реформа на системата на ДДС. Новата система следва да се справи с голяма част от международните данъчни измами. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-4/04-2017-desislava-yosifova-1 

 336.2
Ключови думи: 1. ДДС 2. Европейска комисия (ЕК) 3. данъчни измами 4. ЕС 5. трансгранични връзки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29916

- 180 -

 

Катунин, Иван.  Еволюция на банковата система на Русия / Иван Катунин. // Годишник на БСУ, 2018, 27-35. 

 336
Ключови думи: 1. банкова система 2. Русия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29794

- 181 -

 

Кънева, Аглика.  Анализ на брутните кредити и аванси на банките в България и Европейския съюз (2007 – 2017 г.) / Аглика Кънева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, 90-104. 

   Изследвана е динамиката банковото кредитиране в България през периода 2007-2017 г. Въз основа на направеното сравнително проучване на динамиката на брутните кредити и аванси у нас и в останалите държави-членки на Европейския съюз (от и извън Еврозоната) са изведени основните тенденции в тази област в нашата страна и в ЕС. 

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 3. кредити 4. България 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29848

- 182 -

 

Ненков, Димитър.  Предпоставки за манипулиране на резултатите при оценката на действащи предприятия / Димитър Ненков. // ИДЕС, 2017, N 3

   Изследването е фокусирано върху някои типични пропуски при прилагането на съвременните методи за оценка на компании, които водят до съществено изкривяване на получената стойност. Анализирани са основни проблемни аспекти на определяне на стойността на компаниите, както и предпоставките за отклонения в цената. Специално внимание е отделено на някои ключови моменти при прилагане както на сравнителните методи за оценка, така и на моделите на дисконтираните парични потоци. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-3/03-2017-dimiter-nenkov-1 

 336
Ключови думи: 1. стойност на компаниите 2. оценка на компании 3. манипулация 4. методи за оценяване 5. DCF модели за оценка 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29910

- 183 -

 

Попова, Нели.  Системи на корпоративно подоходно облагане / Нели Попова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 60-72. 

 336.2
Ключови думи: 1. корпоративно подоходно облагане 2. корпоративен данък 3. подоходен данък 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29624

- 184 -

 

Стоянов, Васил.  Причинно-следствена връзка между инвестиции в НИРД и динамиката на потребителските желания / Васил Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 133-144. 

 336
Ключови думи: 1. инвестиции в НИРД 2. потребители 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29594

- 185 -

 

Филипова-Сланчева, Атанаска.  Новата правна рамка и ролята на регистрираните одитори срещу измамата "пране на пари" / Атанаска Филипова-Сланчева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 85-94. 

 336
Ключови думи: 1. пране на пари 2. Четвърта директива на ЕС 3. регистрирани одитори 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29633

- 186 -

 

Янева, Мария Здравкова.  Криптовалути - пари на бъдещето / Мария Здравкова Янева. // Годишник на БСУ, ХХХVІІ Конференция за студентско научно творчество, 2018, 286-290. 

 336.74
Ключови думи: 1. криптовалути 2. пари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29801

- 187 -

 

Empirical Analysis of Islamic Banking and Economic Growth  / Melloul Anass, Chaik Saif Eddine, Oujgha Reda. // Economic alternatives, 2017, N 1, 89-102. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/10990 

 330.35
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. ислямски банки 3. финансово развитие 4. иконометрия 5. ислямски финанси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29699

- 188 -

 

Feschiyan, Daniela.  Study of the sinergy effect of using accounting information in the process of lending and risk manadement in banks / Daniela Feschiyan, Radka Andasarova. // Yearbook of UNWE, 2017, 5-24. 

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. кредитен риск 3. счетоводна информация 4. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29894

- 189 -

 

Gjokaj, Ekrem.  Agricultural Finance in Kosovo / Ekrem Gjokaj и др.. // Economic alternatives, 2017, N 1, 79-88. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/10989 

 336.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. анализ 3. земеделски стопанства 4. селско стопанство 5. микрофинансови институции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29698

- 190 -

 

Kalcheva, Desislava.  Access to Debt Financing - Opportunities for Improvement of the Investment Capacity of Bulgarian Municipalities (for the period 2003-2015) / Desislava Kalcheva. // Economic alternatives, 2017, N 3, 390-404. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/12157 

 336.12
Ключови думи: 1. децентрализация 2. фискална децентрализация 3. общини 4. инвестиционен капацитет 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29719

- 191 -

 

Kazandjieva-Yordanova, Irina Petkova.  Does the Too Big to Fail Doctrine Have a Future? / Irina Petkova Kazandjieva-Yordanova. // Economic alternatives, 2017, N 1, 51-78. 

 336
Ключови думи: 1. банки 2. депозити 3. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29697

- 192 -

 

Loizos, Konstantinos I.  Alternative Financial Regimes and Development Banks in Greece 1963-2002: What Have We Learned? / Konstantinos I. Loizos. // Economic alternatives, 2017, N 1, 34-50. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/10987 

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. институционална промяна 3. Гърция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29695

- 193 -

 

Lyroudi, Katerina.  Do Financial Ratios Affect Stock Returns in the Athens Stock Exchange? / Katerina Lyroudi, Pantelis Valkanas. // Economic alternatives, 2018, N 4, 497-516. 

 336
Ключови думи: 1. доходност 2. акции 3. финансови коефициенти 4. борси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29660

- 194 -

 

Nenkov, Dimiter N.  Relative Valuation and Stock-Market Bubbles / Dimiter N. Nenkov. // Economic alternatives, 2017, N 3, 363-378. 

 336.76
Ключови думи: 1. фондов пазар 2. фондови пазари 3. капиталови пазари 4. борсов индекс 5. ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29710

- 195 -

 

Sghaier, Imen Mohamed.  Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth in North African Countries / Imen Mohamed Sghaier. // Economic alternatives, 2018, N 4, 527-540. 

 330.322
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. икономически растеж 3. финансово развитие 4. Северна Африка 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29666

- 196 -

 

Szablics, Balint.  Smart budget concept / Balint Szablics. // Economic alternatives, 2019, N 1, 135-148. 

   
   https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/10_Szablics_EA_1_2019_en.pdf 

 336
Ключови думи: 1. публични финанси 2. управление 3. счетоводство 4. Министерство на финансите 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29773

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 197 -

 

Банкова, Дияна.  Одитът като начин за превенция на измамите в застраховането / Дияна Банкова. // ИДЕС, 2017, N 1

   Статията има за цел да покаже значението на одиторската професия в застрахователната индустрия по отношение намаляване на измамите в застраховането. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-1/01-2017-diana-bankova 

 657.6
Ключови думи: 1. застраховане 2. измами 3. одит 4. корупция 5. превенция 6. пране на пари 7. риск 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29899

- 198 -

 

Башикаров, Кирил.  Предизвикателствата при прилагането на новата концептуална рамка за финансово отчитане / Кирил Башикаров. // ИДЕС, 2018, N 3

   Концептуална рамка за финансово отчитане; цели на финансовото отчитане; качествени характеристики на полезната финансова информация; финансови отчети и отчитащо се предприятие; елементи на финансовите отчети; признаване и отписване; оценяване; представяне и оповестяване и Концепции за капитала и поддържането на капитала. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2018/issue-3/03-2018-kiril-bashikarov 

 657.6
Ключови думи: 1. финансово отчитане 2. концептуална основа 3. цели 4. финансова информация 5. капитал 6. МСФО 9 Финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29872

- 199 -

 

Божков, Васил.  Друга информация в контекста на одит на финансови отчети от независим одитор / Васил Божков. // Годишник на ИДЕС, 2016.

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2016/issue-2016/ides-g-2016-v-bozhkov 

 657.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29892

- 200 -

 

Бонев, Живко.  Прихващане на насрещни вземания / Живко Бонев. // ИДЕС, 2016, N 2

   Разработката обхваща основните въпроси, свързани с прихващане на насрещни вземания. Посочена е разликата между прихващане на плащания и прихващане на насрещни вземания. Разгледана е същността на прихващането на вземанията като специфичен метод за изпълнение или по-точно способ за погасяване на задълженията и неговите характерни белези. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2016/issue-2/02-2016-zhivko-bonev 

 657
Ключови думи: 1. прихващане 2. компенсаторни инструменти 3. насрещни вземания 4. счетоводно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29888

- 201 -

 

Брезоева, Бойка.  Счетоводно третиране на програми с определени доходи съгласно Националните счетоводни стандарти / Бойка Брезоева. // Годишник на ИДЕС, 2016.

   Счетоводното отчитане на различните видове възнаграждения на персонала за предприятията, прилагащи Националните счетоводни стандарти (НСС), е регламентирано в СС 19 – Доходи на персонала. Една от категориите възнаграждения на персонала според стандарта е доходи след напускане. Целта на настоящата публикация е да се очертае методологията и методиката на счетоводното отчитане на програми с определени доходи, което се характеризира с немалка степен на трудност. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2016/issue-2016/ides-g-2016-b-brezoeva 

 657.6
Ключови думи: 1. Национални счетоводни стандарти (НСС) 2. доходи 3. счетоводно третиране 4. СС 19 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29891

- 202 -

 

Динев, Михаил.  Власт, управление и контролна среда / Михаил Динев. // Годишник на ИДЕС, 2016.

   Студията представя зависимостите власт – контрол и като следствие – тяхното влияние върху съвременното състояние на контрола, в т.ч. и на одита. В световната литература темата за властта представлява огромен интерес, което е логично, като се знае нейната същност на влияние в обществения живот. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2016/issue-2016/ides-g-2016-m-dinev 

 657.6
Ключови думи: 1. контрол 2. власт 3. обществен живот 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29889

- 203 -

 

Досев, Христо.  Представяне във финансовите отчети на земя, върху която е учредено право на строеж / Христо Досев. // ИДЕС, 2018, N 3

   Статията има за предмет да се опита да даде един прочит на Концептуалната рамка на МСФО, респективно Общите разпоредби към НСС, с оглед честното и вярно представяне на земя, върху която юридическият собственик на недвижимия имот е учредил безсрочно право на строеж. 

 657.6
Ключови думи: 1. суперфиция 2. вещно право 3. право на строеж 4. Закон за собствеността (ЗС) 5. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29869

- 204 -

 

Досев, Христо.  Финансовите отчети по НСС в лоното на подхода за пробата и грешката / Христо Досев. // ИДЕС, 2017

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-4/04-2017-hristo_dosev 

 657.4
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. Национални счетоводни стандарти (НСС) 3. Закон за счетоводството (ЗСч) 4. счетоводни принципи 5. грешки 6. едноличен търговец 7. малки предприятия 8. средни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29912

- 205 -

 

Желязков, Димитър.  Защо професията на експерт- счетоводителите и независимите финансови одитори в Р България не се развива ефективно през 21 век? / Димитър Желязков. // Годишник на ИДЕС, 2016.

   Основната цел при разработването на посочената тема е да се докаже неефективното развитие на професията на посочените специалисти през 21 век. За постигането на поставената цел са приведени доказателства, че става въпрос за различни професии, които имат информационна връзка, изразяваща се в ползването на счетоводния информационен фонд на предприятията. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2016/issue-2016/ides-g-2016-d-jeliazkov 

 657.6
Ключови думи: 1. одиторска професия 2. счетоводна професия 3. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29893

- 206 -

 

Йорданов, Димитър.  Отчитане и данъчно третиране на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете. Счетоводно третиране на преките плащания на земеделците. / Димитър Йорданов. // ИДЕС, 2018, N 3

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2018/issue-3/03-2018-dimitar-yordanov 

 657
Ключови думи: 1. еврофондове 2. данъчно третиране 3. финансиране 4. счетоводно третиране 5. държавни субсидии 6. земеделски производители 7. преки плащания 8. дълготрайни материални активи (ДМА) 9. дълготрайни нематериални активи (ДНМА) 10. неамортиризуеми активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29875

- 207 -

 

Миланова, Емилия.  Съвместимост между МСФО 9 Финансови инструменти и базелската рамка за капиталови изисквания / Емилия Миланова. // Годишник на ИДЕС, 2016.

   Студията представя концептуалната промяна при МСФО 9 Финансови инструменти при класификацията на финансовите активи, във връзка с последващото им оценяване по амортизирана стойност, по справедлива стойност през друг всеобхватен доход или справедлива стойност през печалбата или загубата на базата на две условия: бизнес модела за управление на финансовите активи и характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив. Акцентира се и върху предимствата за банките на тази промяна, с цел да се получи по-точна и вярна оценка за финансовите им активи и пасиви. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2016/issue-2016/ides-g-2016-e-milanova 

 657
Ключови думи: 1. финансови инструменти 2. МСФО 9 Финансови инструменти 3. банкова система 4. Базел III 5. банкови активи 6. финансови активи 7. финансови пасиви 8. дългови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29890

- 208 -

 

Мусов, Михаил.  Общественият договор на счетоводството Част I: Ангажиментите на одиторската професия. / Михаил Мусов. // ИДЕС, 2017, N 1

   През изминалото десетилетие одиторската професия в световен мащаб загуби своето право на саморегулиране, защото не успя да оправдае доверието на обществото. Целта на настоящата статия е да се обоснове необходимостта от широк и силен социален дискурс при формулирането на обществения договор на одиторската професия. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-1/01-2017-mmusov 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. одиторска професия 3. обществен договор 4. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29898

- 209 -

 

Мусов, Михаил.  Общественият договор на счетоводството. Част II: Ангажиментите на висшето счетоводно образование / Михаил Мусов. // ИДЕС, 2017, N 2

   Целта на настоящата статия е да предложи насоки за образователна реформа, която да направи идеала на професията по-лесно достижим, като го превърне в приоритет на академичната подготовка на бъдещите професионалисти. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-2/02-2017-m-musov 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводно образование 3. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 29901

- 210 -

 

Николов, Георги.  По въпроса за счетоводното третиране на дяловете в дружество с ограничена отговорност като собствен капитал / Георги Николов. // ИДЕС, 2016, N 1

   Настоящата статия разглежда въпроса за подходящото счетоводно третиране на дяловете в дружество с ограничена отговорност. Достига се до извода, че тези дялове са „инструменти с право на връщане“ поради законовото право на съдружника да напусне дружеството с едностранно волеизявление. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2016/issue-1/01-2016-georgi-nikolov 

 657
Ключови думи: 1. дружествени дялове 2. дружество с ограничена отговорност /ООД/ 3. счетоводно третиране 4. МСС 32 - Финансови инструменти: представяне 5. напускане на съдружник 6. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29887

- 211 -

 

Николов, Георги.  Концептуален анализ на новия модел на очакваните загуби за обезценка на финансови активи / Георги Николов. // ИДЕС, 2017, N 2

   Настоящата статия анализира новия модел на очакваните загуби за обезценка на финансови активи, възприет в окончателната версия на МСФО 9 Финансови инструменти. Целта на статията е да се извърши критичен анализ на подхода, като се очертаят основните му предимства и недостатъци от теоретична и практическа гледна точка. За тази цел на първо място се анализира референтен теоретичен модел на очакваните загуби, който се съпоставя с възприетия понастоящем подход на понесените загуби. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-2/02-2017-georgi-nikolov 

 657.6
Ключови думи: 1. финансови активи 2. обезценка на активи 3. кредитни загуби 4. МСФО 9 Финансови инструменти 5. МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29905

- 212 -

 

Райнов, Бисер.  Може ли бизнесът да бъде видян "на длан" чрез финансовата информация / Бисер Райнов. // ИДЕС, 2017, N 1

   Статията отбелязва тенденцията към повишаваща се сложност на МСФО, като я илюстрира, разглеждайки конкретен стандарт – МСФО 15 Приходи от договори с клиенти. В контекста на конкретен пример е разгледан петстъпковият модел за признаване на приходи, регламентиран от МСФО 15. Същият пример е разгледан и през призмата на утвърдените счетоводни принципи. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-1/01-2017-biser-raynov 

 657.2
Ключови думи: 1. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 2. МСС 18 3. приходи 4. финансово отчитане 5. договор с клиенти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29900

- 213 -

 

Станева, Валентина.  Счетоводните приблизителни оценки в контекста на новото счетоводно законодателство / Валентина Станева. // Годишник на ИДЕС, 2016.

   Прилагането на счетоводните приблизителни оценки при съставянето на финансовия отчет на предприятието е сравнително нова и дискусионна материя в счетоводната теория и практика. С настоящото изследване се разработват понятиен апарат, разграничителни критерии и практически подходи за еднозначно дефиниране и логическо обвързване на взаимовръзките и процесите, свързани с използването на счетоводните приблизителни оценки. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2016/issue-2016/ides-g-2016-v-staneva 

 657
Ключови думи: 1. счетоводни оценки 2. счетоводно законодателство 3. Директива 2013/34/ЕС 4. Закон за счетоводството (ЗСч) 5. СС 8 6. СС 1 Представяне на финансови отчети 7. МСС 8 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29895

- 214 -

 

Станева, Валентина.  Методически подходи при определянето на счетоводната оценка на материалните запаси / Валентина Станева. // ИДЕС, 2017, N 4

   Една от съвременните проблематики в счетоводната теория и практика е определянето на обоснована счетоводна оценка на материалните запаси в предприятията от нефинансовия сектор. В зависимост от избраната счетоводна база (т.е. прилагането на международни или национални счетоводни стандарти) се прилагат различни методически подходи при определяне на счетоводната оценка на материалните запаси. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-4/04-2017-valentina-staneva-1 

 657.92
Ключови думи: 1. счетоводна оценка 2. материални запаси 3. методи на управление 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29913

- 215 -

 

Тодоров, Любомир.  Доходност на бизнеса - методологични и приложни аспекти на анализа и контрола / Любомир Тодоров. // ИДЕС, 2017, N 2

   Статията разглежда по-важните теоретико-методологични и практико-приложни аспекти, свързани с анализа и контрола на доходността на бизнеса. Темата е актуална поради това, че в практиката сравнително малко фирми разполагат с необходимите специалисти, които могат да осъществяват анализ и контрол на рентабилността. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-2/02-2017-l-todorov 

 657.6
Ключови думи: 1. рентабилност 2. доходност 3. инвестиран капитал 4. собствен капитал 5. цена на капитала 6. среднопритеглена цена на капитала 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29907

- 216 -

 

Тодоров, Любомир.  Цената на капитала и доходността на бизнеса - методологични и приложни аспекти на анализа и контрола / Любомир Тодоров. // ИДЕС, 2017, N 3

   Статията разглежда по-важните теоретико-методологични и практикоприложни аспекти, свързани с определянето на цената на капитала. Изтъкнато е значението на този показател в съвременния финансов и бизнес анализ и неговата връзка с доходността на бизнеса (възвръщаемостта на инвестирания капитал). Представен е методически пример за определяне на цената и възвръщаемостта на капитала по данни за предприятие от реалния сектор. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-3/03-2017-l-todorov 

 657.6
Ключови думи: 1. цена на капитала 2. собствен капитал 3. цена на дълга 4. добавена стойност 5. инвестиране на капитала 6. рентабилност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29909

- 217 -

 

Тодоров, Любомир.  Ефективност на бизнеса - методологични и приложни аспекти на анализа и контрола / Любомир Тодоров. // ИДЕС, 2017, N 4

   Статията разглежда по-важните теоретико-методологични и практикоприложни аспекти, свързани с анализа и контрола на ефективността на бизнеса. Изяснена е същността на понятието бизнес ефективност и разликата между ефективност и доходност на бизнеса. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-4/04-2017-ltodorov 

 657.6
Ключови думи: 1. рентабилност 2. ефективно управление 3. приходи 4. продажби 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29915

- 218 -

 

Тричкова, Росица.  Одитна процедура за проверка на приложението на подхода на подробен преглед на инвестициите на застрахователните дружества / Росица Тричкова, Нигохос Канарян. // ИДЕС, 2017, N 1

   Предложен е количествен модел като основа на одитна процедура при подробен преглед на инвестициите в предприятия за колективни инвестиции (колективни инвестиционни схеми). 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-1/01-2017-trichkova-kanaryan 

 657.6
Ключови думи: 1. застрахователни дружества 2. инвестиции 3. одитни процедури 4. одитни процедури 5. количествени методи 6. платежоспособност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29897

- 219 -

 

Фесчиян, Даниела.  Стандартизирани модели за счетоводно отразяване на финансовите активи в банките / Даниела Фесчиян, Атанаска Филипова-Сланчева, Радка Андасарова, Ясен Даскалов. // ИДЕС, 2017, N 3

   Целта на настоящата разработка е да се представят модели за счетоводно отразяване на финансовите активи в банките, адекватни на философията на МСФО 9 Финансови инструменти, влизащ в сила от 2018 г. Обект на изследване е новата концептуална рамка за класифициране на финансовите активи за целите на последващото им оценяване. Акцентира се и върху обезпечаването на кредитния риск чрез признаване на очаквани загуби. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-3/03-2017-daniela-feschian 

 657
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. банки 3. финансови активи 4. кредитни загуби 5. МСФО 9 Финансови инструменти 6. Базел III 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29908

- 220 -

 

Stancheva-Todorova, Eleonora.  IFRS 16 Leases and Its Impact on Company’s Financial Reporting, Financial Ratios and Performance Metrics / Eleonora Stancheva-Todorova, Nadya Velinova-Sokolova. // Economic alternatives, 2019, N 1, 44-62. 

 657
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. финансови показатели 3. показатели 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29758

Управление

- 221 -

 

Апостолова, Яна.  Приложение на теорията на опашките в управлението на услуги / Яна Апостолова. // Годишник на БСУ, ХХХVІІ Конференция за студентско научно творчество, 2018, 336-342. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik_snt-2018.pdf 

 005
Ключови думи: 1. управление на услуги 2. кол център 3. капацитет 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29815

- 222 -

 

Берг, Чип.  Levi's се върна : От Harvard Business Review / Чип Берг. // Мениджър, (238), 2018, N 8, 56-60. 

 005
Ключови думи: 1. Леви Щраус (Levi's) 2. търговски марки 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29736

- 223 -

 

Григоров, Спасен.  Компании от акционери / Спасен Григоров. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 2-23. 

 005
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. споделен капитал 3. акционерна собственост 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29651

- 224 -

 

Желева, Калина.  [ Деветдесет ] 90 % от служителите на Siemens България са акционери / Калина Желева. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 25. 

 005
Ключови думи: 1. акционери 2. управление на персонала 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29652

- 225 -

 

Иванова, Василиса.  Високоенергийно лидерство. Как живеят първите хора в Microsoft, Apple, Facebook, Google, Amazon и Tesla, за да са толкова успешни / Василиса Иванова. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 54-56. 

 005
Тематични рубрики: 1. Управление 
За него: 1. Гейтс, Бил 2. Мъск, Илън 3. Зукърбърг, Марк 4. Безос, Джеф 5. Джобс, Стив 6. Пичай, Сундай 
  

Сист. No: 29657

- 226 -

Цб П II 1525

Марков, Захарин.  Концепцията за създаване на споделена стойност - същност и възможности / Захарин Марков, Ваня Кънева-Минкова. // Военен журнал, 2016, N 1, 26-31. 

 005.35
Ключови думи: 1. споделена стойност (CSV) 2. сътрудничество 3. корпоративна социална отговорност 4. социално предприятие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29828

- 227 -

 

Мончева, Веселина.  Частната инициатива налага новостите в здравеопазването / Веселина Мончева. // Мениджър, (238), 2018, N 8, 110-111. 

 005
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29741

- 228 -

 

Петрухов, Николай.  Пътеводител за млади лидери. Как и къде новото поколение може да натрупа опит и увереност / Николай Петрухов. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 46-49. 

 005
Ключови думи: 1. личностно развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29655

- 229 -

 

Стефанова, Марина.  Сърцати хора и фирми вършат добрите дела. Първи стъпки в корпоративната социална отговорност / Марина Стефанова. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 66-67. 

 005
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29661

- 230 -

 

Тодоров, Димитър.  Монте Карло симулация за игра с нулева сума / Димитър Тодоров, Семо Кискинов. // Годишник на БСУ, ХХХVІІ Конференция за студентско научно творчество, 2018, 280-285. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik_snt-2018.pdf 

 005
Ключови думи: 1. Монте Карло симулация 2. стохастични модели 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29813

- 231 -

 

Христов, Александър.  Изкуството на извинението / Александър Христов. // Мениджър, (238), 2018, N 8, 76-77. 

 005
Ключови думи: 1. взаимоотношения с клиентите 2. корпоративни комуникации 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29738

- 232 -

 

Шерф, Елад.  Аз мисля за теб! Липсата на справедливост е най-честата причина хората да напускат компаниите си : Проучване на Harvard / Елад Шерф, Рави Гаджендран. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 50-51. 

 005
Ключови думи: 1. мениджмънт на персонала 2. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29676

- 233 -

 

Alexandrova, Matilda.  Project portfolio managenement processes survey evidence from Bulgarian project-oriented organizations / Matilda Alexandrova. // Yearbook of UNWE, 2017, 74-85. 

 005
Ключови думи: 1. портфолио мениджмънт 2. проектни организации 3. проектен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29914

- 234 -

 

Buganova, Katarina.  Necessity of the risk management implementation in the framework of the socially responsible entrepreneurship / Katarina Buganova, Maria Hudakova. // Yearbook of UNWE, 2017, 61-71. 

 005.35
Ключови думи: 1. риск 2. риск мениджмънт 3. социална отговорност 4. предприемачество 5. корпоративна социална отговорност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29911

- 235 -

 

Sarraf, Ahmad Reza Akhavan.  Managing Multigenerational Organizations / Ahmad Reza Akhavan Sarraf. // Economic alternatives, 2019, N 1, 93-105. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/15509 

 005.7
Ключови думи: 1. поколения 2. работно място 3. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29760

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 236 -

 

Киряков, Даниел.  Продава ли скандалът. Почти никога, когато става дума за компании, и понякога при знаменитости / Даниел Киряков. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 74-76. 

 659
Ключови думи: 1. реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29690

- 237 -

 

Кутевски, Боян.  Когато няма послания, рекламата с послания работи : Проучване на Harvard / Боян Кутевски. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 68-69. 

 659
Ключови думи: 1. реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29689

- 238 -

 

Csorba, Luiela Magdalena.  Dietary Supplements Consumer Protection in a Global Market / Luiela Magdalena Csorba. // Economic alternatives, 2018, N 4, 549-565. 

 339.13
Ключови думи: 1. хранителни добавки 2. защита на потребителите 3. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29669

- 239 -

 

Rosillo, Hector Gerardo Toledo.  Contemporary Marketing Practices in Mexico / Hector Gerardo Toledo Rosillo, Violena Hubenova Nencheva. // Economic alternatives, 2018, N 2, 239-249. 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетингова стратегия 2. международни компании 3. малки и средни предприятия (МСП) 4. социални мрежи 5. Мексико 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29775

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 240 -

 

Башев, Храбрин.  Оценка на социално-икономическата и екологична устойчивост на земеделските екосистеми в България / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, 33-56. 

 338.43
Ключови думи: 1. агроекосистеми 2. устойчивост 3. екосистеми 4. интегрирани системи 5. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 29823

- 241 -

 

Николова, Гиргина.  Българското селско стопанство и неговите европейски измерения / Гиргина Николова. // Статистика, 2017, N 3, 71-100. 

   В статията е направен преглед на основните тенденции в развитието на селското стопанство в България за последните петнадесет години. За целта е проследено изменението в производствените структури, работната сила, стойността на селскостопанската продукция, създадената добавена стойност и дохода от селскостопанска дейност, в това число и като резултат от прилагането на принципите и механизмите на Общата селскостопанска политика на ЕС. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=160 

 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. аграрен сектор 3. земеделска земя 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. работна сила 6. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29728

- 242 -

 

Русчева, Дарина.  Продоволствените ресурси на България в условията на членство в ЕС / Дарина Русчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, 81-89. 

   Докладът разглежда три групи въпроси, свързани с: тенденциите в производството на хранителни продукти; възможностите, предлагани от ОСП на ЕС, и степента, до която тя се използва, и съгласуваността между предлагането (от производството) и търсенето на хранителни продукти в България. 

 664
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 3. производство 4. продоволствени ресурси 5. ЕС 6. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29826

- 243 -

 

Harizanova-Metodieva, Tsvetana.  ARDL Models Concerning Cattle Number and Cow Milk Production in Bulgaria / Tsvetana Harizanova-Metodieva, Hristina Harizanova-Bartos. // Economic alternatives, 2019, N 1, 63-76. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/15507 

 636/639
Ключови думи: 1. животновъдство 2. млечно говедовъдство 3. мляко и млечни продукти 4. производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29759

Икономика на индустрията

- 244 -

 

Русчева, Дарина.  Продоволствените ресурси на България в условията на членство в ЕС / Дарина Русчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, 81-89. 

   Докладът разглежда три групи въпроси, свързани с: тенденциите в производството на хранителни продукти; възможностите, предлагани от ОСП на ЕС, и степента, до която тя се използва, и съгласуваността между предлагането (от производството) и търсенето на хранителни продукти в България. 

 664
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 3. производство 4. продоволствени ресурси 5. ЕС 6. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29826

Туризъм

- 245 -

 

Върбанов, Тихомир.  Клъстеризация на европейските страни според степента на туристическа конкурентоспособност / Тихомир Върбанов. // Статистика, 2018, N 1, 129-154. 

   В статията се изследва конкурентоспособността на европейските страни в сферата на туризма, оценена чрез система от показатели, формиращи индекса за конкурентоспособност на пътуванията и туризма. Използван е клъстерен анализ за обособяване на еднородни групи страни и са идентифицирани факторите с най-голямо влияние при тяхното формиране. Установено е мястото на България и са очертани необходимите действия за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на страната като туристическа дестинация. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=174 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. европейски страни 3. клъстеризация 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 29752

- 246 -

 

Boycheva, Christina.  Innovation and Competitiveness in the Context of the Bulgarian Tourism Industry / Christina Boycheva. // Economic alternatives, 2017, N 1, 137-148. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 29702

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 247 -

 

Едвиг, Милена.  Изкуственият интелект и продажбите / Милена Едвиг. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 84-85. 

 339.13
Ключови думи: 1. маркетинг 2. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29662

- 248 -

 

Иванова, Гергана.  Няколко мита за дигиталния маркетинг / Гергана Иванова. // Мениджър, (238), 2018, N 8, 70-71. 

 339.13
Ключови думи: 1. дигитален маркетинг 2. реклама 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29737

- 249 -

 

Любенов, Любомир.  Международни и национални пазари на пчелни продукти / Любомир Любенов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, 102-121. 

   Изследвани са глобалните тенденции на пазарите на пчелни продукти, техните конкуренти и заместители. Анализирани са размерите, структурата и конюнктурата на международните и на българските продуктови пазари на пчелни продукти. 

 339.9
Ключови думи: 1. пчелен мед 2. пчелни продукти 3. международни пазари 4. глобални процеси 5. европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29598

- 250 -

 

Тенев, Даниел Николаев.  Моделът Упсала и стратегията на Икеа за проникване на външен пазар / Даниел Николаев Тенев, Станислав Тодоров Илиев. // Годишник на БСУ, ХХХVІІ Конференция за студентско научно творчество, 2018, 85-91. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik_snt-2018.pdf 

 339
Ключови думи: 1. външни пазари 2. Моделът Упсала 3. продажби 4. компании 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29804

- 251 -

 

Dagdemir, Elif Uckan.  An Outlook Оn the Changes of the External Trade Composition of Turkey’s with Major EU Trading Partners in 1996 - 2017 / Elif Uckan Dagdemir. // Economic alternatives, 2018, N 4, 480-496. 

 339.9
Ключови думи: 1. външна търговия 2. Турция 3. ЕС 4. партньорство 5. Митнически съюз 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29658

- 252 -

 

Danelia, Irakli.  Georgia’s Container Market and The Black Sea Region / Irakli Danelia. // Economic alternatives, 2019, N 1, 106-116. 

   
   https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/8_EA_1_2019_en.pdf 

 339.56
Ключови думи: 1. товарни потоци 2. пазар 3. Грузия 4. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29761

- 253 -

 

Hadjinikolov, Dimitar.  Expected Impact of EU-Vietnam Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports / Dimitar Hadjinikolov, Paskal Zhelev. // Economic alternatives, 2018, N 4, 467-479. 

 339.9
Ключови думи: 1. България 2. Виетнам 3. търговска политика 4. свободна търговия 5. износ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29654

- 254 -

 

Petkova, Anika.  The Role of Household Consumption in Relationship Between Economic Growth and Foreign Direct Investment in Bulgaria / Anika Petkova. // Economic alternatives, 2019, N 1, 33-43. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/15505 

 330.341  + 339
Ключови думи: 1. потребление 2. домакинства 3. потребителски стоки 4. внос-износ 5. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29757

Европейски съюз

- 255 -

 

Ангелов, Георги.  Защо не ни искат в Еврозоната и как може да се справим с това / Георги Ангелов. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 97-98. 

 339
Ключови думи: 1. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29664

- 256 -

 

Йорданов, Димитър.  Отчитане и данъчно третиране на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете. Счетоводно третиране на преките плащания на земеделците. / Димитър Йорданов. // ИДЕС, 2018, N 3

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2018/issue-3/03-2018-dimitar-yordanov 

 657
Ключови думи: 1. еврофондове 2. данъчно третиране 3. финансиране 4. счетоводно третиране 5. държавни субсидии 6. земеделски производители 7. преки плащания 8. дълготрайни материални активи (ДМА) 9. дълготрайни нематериални активи (ДНМА) 10. неамортиризуеми активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29875

- 257 -

 

Йосифова, Десислава.  Окончателният проект за единно ДДС пространство в ЕС - поетапен подход и поредица от постепенни стъпки от 2017 до 2022 година / Десислава Йосифова. // ИДЕС, 2017, N 4

   От 2016 година ЕК е в процес на интензивна подготовка за финализиране на проекта за цялостна реформа на системата на ДДС. Новата система следва да се справи с голяма част от международните данъчни измами. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-4/04-2017-desislava-yosifova-1 

 336.2
Ключови думи: 1. ДДС 2. Европейска комисия (ЕК) 3. данъчни измами 4. ЕС 5. трансгранични връзки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29916

Право

- 258 -

 

Александров, Васил.  Обхват на съдебната проверка при обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение по чл. 419 ГПК на заповед, издадена въз основа на документ по чл. 417, т.10 ГПК / Васил Александров. // Адвокатски преглед, 2018, N 9, 3-25. 

   В статията са съобразени настъпилите в ГПК изменения - обн., ДВ, бр.102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. незабавно изпълнение 3. защита на длъжника 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29843

- 259 -

 

Андреев, Михаил.  Развод и Adulterium в класическото римско право / Михаил Андреев. // Адвокатски преглед, 2018, N 8, 2-87. 

   Публикацията е препечатка на оригинала от 1954 г., издание на БАН. 

 34
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29842

- 260 -

 

Банов, Христо.  Особености на заплащането на труда на военнослужещите, положен над нормативно определения при извършване на дежурства / Христо Банов. // Норма, 2018, N 3, 43-59. 

 349
Ключови думи: 1. трудово право 2. държавни служители 3. военнослужещи 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29765

- 261 -

 

Банов, Христо.  Довършване на откритите процедури за придобиване на научни степени след промените от април 2018 г. в Закона за развитието на академичния състав в Република България / Христо Банов. // Норма, 2018, N 4, 64-88. 

 342
Ключови думи: 1. административно право 2. Закон за развитие на академичния състав в РБългария (ЗРАСРБ) 3. открита процедура 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29781

- 262 -

 

Бучкова, Памела.  Обжалването на действията на органа по изпълнението по реда на чл. 294 - 298 АПК като процесуална предпоставка за допустимост на иска за обезщетение на вреди от незаконно принудително изпълнение / Памела Бучкова. // Норма, 2018, N 1, 43-59. 

 342
Ключови думи: 1. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29745

- 263 -

 

Бъбаров, Мартин.  Принципът на недискриминация и свободата на установяване на юридически лица в правото на Европейския съюз / Мартин Бъбаров. // Норма, 2018, N 8, 41-76. 

 341
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. равенство 3. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29811

- 264 -

 

Владикин, Любомир.  Конституционосъобразно ли е предаване на български гражданин на държава извън ЕС за целите на наказателно преследване / Любомир Владикин. // Норма, 2018, N 4, 60-63. 

 342
Ключови думи: 1. конституционно право 2. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29780

- 265 -

 

Ганев, Маргарит.  [ 100 ] Сто години от края на Първата световна война ( юбилейни размисли ) / Маргарит Ганев. // Адвокатски преглед, 2018, N 12, 3-22. 

 340
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29868

- 266 -

 

Георгиева, Теодора.  Призоваване посредством социалните мрежи / Теодора Георгиева. // Норма, 2018, N 6, 37-52. 

 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. връчване на призовки 3. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29792

- 267 -

 

Голева, Поля.  Реални обезпечения за чужди задължения / Поля Голева. // Норма, 2018, N 3, 5-20. 

 347
Ключови думи: 1. залог 2. ипотека 3. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29762

- 268 -

 

Голева, Поля.  Презумпцията за неимуществените вреди / Поля Голева. // Норма, 2018, N 4, 5-20. 

 342
Ключови думи: 1. административно право 2. неимуществени вреди 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29777

- 269 -

 

Голева, Поля.  Информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти / Поля Голева. // Норма, 2018, N 11, 34-48. 

 347
Ключови думи: 1. Кодекс за застраховането (КЗ) 2. застрахователни услуги 3. застрахователен продукт 4. информационни задължения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29834

- 270 -

 

Грозев, Галентин.  Разследващи органи в МВР - правно положение и актуални проблеми / Галентин Грозев. // Норма, 2018, N 9, 39-84; № 10, 46-84. 

 343
Ключови думи: 1. разследващи органи 2. МВР 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29818

- 271 -

 

Димитрова, Антонина.  Правна уредба на медиацията по граждански спорове според френското и белгийското право : Част 1 / Антонина Димитрова. // Норма, 2018, N 9, 5-18; № 10, 5-22. 

 347
Ключови думи: 1. медиация 2. граждански спорове 3. Франция 4. Белгия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29814

- 272 -

 

Димитрова, Антонина.  Към въпроса за момента на прекратяване на съпружеската общност по чл. 27, ал. 4 от Семейния кодекс / Антонина Димитрова. // Норма, 2018, N 11, 5-22. 

 347
Ключови думи: 1. семейно право 2. наследствено право 3. Семеен кодекс (СК) 4. съпружеска имуществена общност (СИО) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29825

- 273 -

 

Димитрова, Галина.  Особености при разваляне на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента / Галина Димитрова. // Норма, 2018, N 1, 5-12. 

 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. разваляне на договор 3. пожизнена рента 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29742

- 274 -

 

Зиновиева, Дарина.  Електронни съобщения в административното производство при издаване на индивидуален административен акт / Дарина Зиновиева. // Норма, 2018, N 6, 5-26. 

 342
Ключови думи: 1. електронни съобщения 2. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29795

- 275 -

 

Златев, Браян Даниелов.  По някои въпроси на договора за франчайзинг в международното търговско право / Браян Даниелов Златев. // Годишник на БСУ, 2018, 49-69. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik_snt-2018.pdf 

 347.74
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. франчайзингов договор 3. регулиране 4. законодателство 5. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29796

- 276 -

 

Иванов, Атанас.  Преклузия за възражения на ответника в стадия на предварителната подготовка на делото във въззивното производство след констатирана нередовност на исковата молба / Атанас Иванов. // Норма, 2018, N 9, 18-27. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. искова молба 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29816

- 277 -

 

Иванова, Иванка.  Български адвокати, загинали в Първата световна война: Опит за издирване / Иванка Иванова. // Адвокатски преглед, 2018, N 12, 23-46. 

 347
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29871

- 278 -

 

Иванова, Йорданка.  (Не)съгласуваността между свободата на изразяване и защитата на личните данни в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни / Йорданка Иванова. // Адвокатски преглед, 2018, N 11, 21-33. 

 342
Ключови думи: 1. права на човека 2. Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) 3. Регламент (ЕС) 2016/679 4. журналистическа етика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29864

- 279 -

 

Йосифова, Таня.  За приложението на Павловия иск спрямо поръчител и връзката на преюдициалност между производството по Павловия иск и производствата с предмет вземането на длъжника : Бележки по тълкувателно дело № 2/2017 на ОСГТК на ВКС / Таня Йосифова, Ивайло Димитров. // Норма, 2018, N 3, 21-42. 

 347
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29764

- 280 -

 

Кацарски, Александър.  Правото на обезщетение на търговския представител в светлината на чл. 40, ал. 1, изр. посл. ТЗ / Александър Кацарски. // Норма, 2018, N 1, 13-23. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. търговски представител 3. обезщетение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29743

- 281 -

 

Костов, Ивайло.  Задължителната адвокатска защита по граждански и търговски дела / Ивайло Костов. // Адвокатски преглед, 2018, N 11, 8-20. 

 347
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29862

- 282 -

 

Костов, Станислав.  Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС / Станислав Костов. // Адвокатски преглед, 2018, N 9, 26-41. 

   Настоящата публикация е изготвена за целите на изследване на практиката на правото на ЕС в България в периода 2007-2017 г., осъществено от Българската асоциация за европейско право (BAEL). 

 341
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29854

- 283 -

 

Крушков, Николай.  Системите на интелектуалната собственост и на търговската тайна защитават от измами / Николай Крушков. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 95-100. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. информация 3. търговска тайна 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29636

- 284 -

 

Мавров, Момчил Стефанов.  Практически проблеми на контрола, осъществяван от Националната здравноосигурителна каса и Районните здравноосигурителни каси спрямо изпълнителите на медицинска помощ / Момчил Стефанов Мавров. // Норма, 2018, N 5, 34-45. 

 342
Ключови думи: 1. административно право 2. изпълнители на медицинска помощ 3. контрол 4. арбитраж 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29784

- 285 -

 

Маринова, Бисерка.  Някои правни въпроси на собствеността и другарството при недействителни сделки в съдебната практика / Бисерка Маринова. // Норма, 2018, N 6, 25-36. 

 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. нищожност на сделките 3. установителен иск 4. придобивна давност 5. съсобственост 6. другарство 7. недействителност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29791

- 286 -

 

Марков, Методи.  Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и противоречията на неговите разпоредби с Конституцията : Как Народното събрание погазва конституционни принципи / Методи Марков, Валентина Попова. // Норма, 2018, N 5, 46-112; № 6, 53-82. 

 347
Ключови думи: 1. банково право 2. Закон за изм. и доп. на Закон за банковата несъстоятелност (ЗИДЗБН) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29785

- 287 -

 

Милчев, Борис.  Коментар относно закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на столичната община ( обн. - ДВ, бр. 31 от 2018 г.) / Борис Милчев. // Норма, 2018, N 4, 21-50. 

 342
Ключови думи: 1. административно право 2. Закон за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) 3. зелена система 4. устройствено планиране 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29778

- 288 -

 

Мингова, Анелия.  Новите основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК / Анелия Мингова. // Норма, 2018, N 1, 24-42. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29744

- 289 -

 

Мингова, Анелия.  Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. второ ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд ? / Анелия Мингова, Таня Градинарова. // Норма, 2018, N 2, 49-57. 

 347
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29754

- 290 -

 

Минтов, И. Н.  Най-главните моменти върху историята на науката на углавното право / И. Н. Минтов. // Адвокатски преглед, 2018, N 10, 4-79. 

   Препечатва се от Минтов, И. Н. Преводна съдебна библиотека. Ямбол, година първа, юлий 1888 г., с. 3-12,33-40, 70-79, 97-100, 145-147, 206-211, 265-268, 300-304, 378-380, 395-400, 448-454, 483-492. 

 343
Ключови думи: 1. Римско право 2. наказателно право 3. исторически преглед 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29858

- 291 -

 

Мирчева, Красимира.  Прилага ли се институтът на преклузия на доказателствата в производствата пред съд по АПК ? / Красимира Мирчева. // Норма, 2018, N 4, 51-59. 

 342
Ключови думи: 1. административно право 2. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29779

- 292 -

 

Мирчева, Красимира.  Въпроси на доказването и доказателствените средства в съдебната фаза на административния процес по АПК / Красимира Мирчева. // Норма, 2018, N 9, 28-38. 

 342
Ключови думи: 1. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 2. доказателствени средства 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29817

- 293 -

 

Мирчева, Красимира.  За някои специфики при доказването и доказателствените средства в административния процес / Красимира Мирчева. // Норма, 2018, N 10, 23-32. 

 342
Ключови думи: 1. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 2. доказателствени средства 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29819

- 294 -

 

Митев, Цветослав.  Общ преглед на основните промени предвидени с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни ( посл. изм. ДВ. бр. 7 от 19 януари 2018 г.) / Цветослав Митев. // Норма, 2018, N 5, 5-17. 

 342
Ключови думи: 1. административно право 2. Закон за изм. и доп. на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29782

- 295 -

 

Михайлов, Венцислав.  Как практиката на ВАС по тълкуване и прилагане на АПК нарушава изискванията на чл. 13 от ЕКПЧ ? / Венцислав Михайлов. // Норма, 2018, N 10, 33-45. 

 342
Ключови думи: 1. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 2. Върховен Административен Съд (ВАС) 3. тълкувателни решения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29820

- 296 -

 

Михайлов, Венцислав.  Защо на практика "по-късата" давност, с която се погасяват вземанията по запис на заповед, всъщност е по-дълга от общата погасителна давност ? / Венцислав Михайлов. // Норма, 2018, N 11, 23-33. 

 347
Ключови думи: 1. търговско право 2. погасителна давност 3. вземания 4. запис на заповед 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29833

- 297 -

 

Младенов, Младен.  Принудата от страна на администрацията / Младен Младенов. // Административно правосъдие, XXI, 2018, N 1, 5-22; № 2, 6-24. 

 342
Ключови думи: 1. административно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29883

- 298 -

 

Ненков, Румен.  Новата процедура за отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт / Румен Ненков. // Адвокатски преглед, 2018, N 12, 47-59. 

 343
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29874

- 299 -

 

Панайотова-Чалъкова, Люба.  Нетрадиционни виждания за собственост в практиката на Европейския съд по правата на човека : Протокол № 1 от Европейската конвенция за правата на човека / Люба Панайотова-Чалъкова. // Норма, 2018, N 2, 5-33. 

 347
Ключови думи: 1. право на собственост 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29750

- 300 -

 

Панайотова-Чалъкова, Люба.  Развитие при някои от традиционните класификации за вещите / Люба Панайотова-Чалъкова. // Норма, 2018, N 5, 18-33. 

 347
Ключови думи: 1. вещно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29783

- 301 -

 

Пангев, Йордан.  Може ли изпълнителното производство да бъде прекратено поради перемпция, ако между взискателя и длъжника е сключено споразумение, по което се извършва плащане директно на взискателя ? / Йордан Пангев. // Норма, 2018, N 11, 49-59. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29837

- 302 -

 

Панчев, Цветомир.  Признанието при бързото производство по НПК / Цветомир Панчев. // Норма, 2018, N 11, 61-81. 

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. бързо производство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29841

- 303 -

 

Паунова, Елисавета.  Мълчаливата отмяна на нормативните административни актове / Елисавета Паунова. // Норма, 2018, N 6, 87-95. 

 342
Ключови думи: 1. Закон за нормативните актове (ЗНА) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29800

- 304 -

 

Петров, Васил.  Допустим ли е косвен контрол за процедурна законосъобразност на нормативни административни актове ? / Васил Петров. // Норма, 2018, N 6, 27-47. 

 342
Ключови думи: 1. нормативни актове 2. косвен контрол за законосъобразност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29797

- 305 -

 

Пунев, Анастас.  Форми на порочния исков процес в хипотези на спиране на производството / Анастас Пунев. // Норма, 2018, N 6, 5-25. 

 347
Ключови думи: 1. гражданско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29790

- 306 -

 

Ройчев, Янко.  Процесуална правоспособност на пострадалия в наказателния процес / Янко Ройчев. // Норма, 2018, N 1, 60-77; № 2, 66-83. 

 343
Ключови думи: 1. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 2. процесуални права 3. процесуална правоспособност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29746

- 307 -

 

Русева, Стиляна Чавдарова.  Прилагане на института на погасителната давност в данъчното право / Стиляна Чавдарова Русева, Лиляна Янкова Славова. // Годишник на БСУ, ХХХVІІ Конференция за студентско научно творчество, 2018, 80-84. 

 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 3. Върховен Административен Съд (ВАС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29803

- 308 -

 

Селим, Хатче Мехмед.  Отговорност на Президента на Република България - анализ на процедурата по реализиране / Хатче Мехмед Селим. // Годишник на БСУ, ХХХVІІ Конференция за студентско научно творчество, 2018, 20-26. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik_snt-2018.pdf 

 342.3
Ключови думи: 1. импийчмън 2. президент 3. вицепрезидент 4. нарушения 5. Конституция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29787

- 309 -

 

Славов, Денчо.  Споразумения в производствата по Закона за защита на конкуренцията / Денчо Славов. // Административно правосъдие, XXI, 2018, N 1, 23-32. 

 342
Ключови думи: 1. Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29885

- 310 -

 

Славов, Денчо.  Държавна помощ чрез данъчни облекчения / Денчо Славов. // Административно правосъдие, XXI, 2018, N 2, 25-30. 

 342
Ключови думи: 1. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 2. държавна помощ 3. регионално развитие 4. земеделски стопани 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29886

- 311 -

 

Ставру, Стоян.  Отново за "мораториума" върху давността за придобиване на държавни и общински имоти / Стоян Ставру, Делян Недев. // Норма, 2018, N 2, 34-48. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за собствеността (ЗС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29751

- 312 -

 

Събева, Маргарита.  Обезсилва ли се изпълнителния лист в хипотезата на чл. 433, ал.1, Т.4 ГПК / Маргарита Събева. // Норма, 2018, N 2, 58-65. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29755

- 313 -

 

Танев, Константин.  Големите юридически системи. Въведение в европейското и извъневропейското право - Марио Лозано / Константин Танев. // Адвокатски преглед, 2018, N 11, 53-63. 

 340
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29867

- 314 -

 

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 27, 28 октомври и 10 ноември 2018 г. . // Адвокатски преглед, 2018, N 11, 34-52. 

 347
Ключови думи: 1. казуси 2. тестове 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29865

- 315 -

 

Тодоров, Иван.  Уредба на съобщенията по АПК след промените от септември 2018 г. / Иван Тодоров. // Норма, 2018, N 6, 48-86. 

 342
Ключови думи: 1. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 2. съобщения 3. призовки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29799

- 316 -

 

Тодорова, Силвия.  Закрила на бизнес идентификаторите на фирмата в дигитална среда / Силвия Тодорова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 27-31. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. бизнес идентификатори 2. промишлен дизайн 3. дигитална среда 4. индустриална собственост 5. уебсайт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29607

- 317 -

 

Хрусанов, Дончо.  Проблемите при спирането на изпълнението на актове, за които закон е допуснал предварително изпълнение / Дончо Хрусанов, Иван Тодоров. // Норма, 2018, N 8, 5-23. 

 342
Ключови думи: 1. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 2. оспорване 3. изпълнение на административен акт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29808

- 318 -

 

Цеков, Иво.  Понятие и видове на международното сътрудничество в борбата срещу корупцята / Иво Цеков. // Норма, 2018, N 8, 24-40. 

 341
Ключови думи: 1. международно право 2. корупция 3. международно сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29810

- 319 -

 

Чинова, М.  Обща характеристика на предаването на съд и подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание / М. Чинова, Б. Бележков. // Норма, 2018, N 3, 60-100. 

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. предаване на съд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29766

- 320 -

 

Шаркова, Мария.  Информираното съгласие при оказване на медицинска помощ на пациент ( сравнителноправни аспекти ) / Мария Шаркова. // Адвокатски преглед, 2018, N 9, 42-71. 

 341
Ключови думи: 1. медицинско право 2. Европейска конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) 3. информирано съгласие 4. медицинска етика 5. деликтна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29855

Обществено управление. Публична администрация

- 321 -

Цб II 90393

Богова, Христина.  Използването на електронните медии при междуинституционалното общуване / Христина Богова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 179-185. 

1. Електронни медии 2. Държавна администрация 
 316.77  + 351/354
Ключови думи: 1. електронни медии 2. държавни институции 3. информация 4. медии 5. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 29620

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 322 -

Цб П II 1525

Балева, Даниела.  Защита на населението и ролята на човешките ресурси / Даниела Балева. // Военен журнал, 2016, N 3, 78-85. 

 355.58
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. защита на населението 3. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29863

- 323 -

Цб П II 1525

Великов, Иво.  Обмен на информация или защита на информация - как да се променим за успешно противодействие на тероризма / Иво Великов. // Военен журнал, 2016, N 3, 68-77. 

 004  + 355.45
Ключови думи: 1. обмен на информация 2. класифицирана информация 3. тероризъм 4. защита на информацията 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29861

- 324 -

Цб П II 1525

Великов, Иво.  Кратък анализ на някои известни факти за тероризма в контекста на противодействието му / Иво Великов. // Военен журнал, 2016, N 4, 28-35. 

 355.45
Ключови думи: 1. терористични организации 2. финансиране на тероризма 3. противодействие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29878

- 325 -

Цб П II 1525

Димов, Петко.  Основни характеристики на оперативната среда и алгоритъм на хибридната война / Петко Димов. // Военен журнал, 2016, N 1, 86-96. 

   
   http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/VG_br-1-2016.pdf 

 355.01
Ключови думи: 1. хибридни войни 2. теория 3. война 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29840

- 326 -

Цб П II 1525

Иванов, Благовест.  Насоки за усъвършенстване на оценката на операциите / Благовест Иванов. // Военен журнал, 2016, N 4, 44-54. 

 355
Ключови думи: 1. оценка 2. военни операции 3. експерименти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29882

- 327 -

Цб П II 1525

Иванова, Йоана.  Тенденции в използването на високотехнологични решения за целите на сигурността и отбраната / Йоана Иванова. // Военен журнал, 2016, N 1, 110-118. 

 355/359
Ключови думи: 1. сигурност 2. отбрана 3. високотехнологично развитие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29845

- 328 -

Цб П II 1525

Казаков, Константин.  Стратегическа информация в разузнавателните и контраразузнавателните служби / Константин Казаков. // Военен журнал, 2016, N 1, 40-45. 

 355.40
Ключови думи: 1. контраразузнаване 2. разузнаване 3. информация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29836

- 329 -

Цб П II 1525

Казаков, Константин.  Стратегията на ИДИЛ / Константин Казаков. // Военен журнал, 2016, N 3, 48-53. 

 355.02
Ключови думи: 1. ИДИЛ 2. тероризъм 3. система за защита на сигурността 4. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29859

- 330 -

Цб П II 1525

Карабашев, Иван.  Системата на отбранително - мобилизационната подготовка и планирането на граждански ресурси за отбрана в съвременните условия / Иван Карабашев. // Военен журнал, 2016, N 4, 17-27. 

 355
Ключови думи: 1. отбрана 2. мобилизация 3. граждани 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29877

- 331 -

Цб П II 1525

Монов, Любомир.  Интелигентната сила и хибридната война – двете противоположни страни на един стратегически подход / Любомир Монов, Максим Карев. // Военен журнал, 2016, N 1, 5-16. 

   
   http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/VG_br-1-2016.pdf 

 355.01
Ключови думи: 1. хибридни войни 2. война 3. заплахи 4. рискове 5. възможности 6. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29822

- 332 -

Цб П II 1525

Монов, Любомир.  Актуални доктринални възгледи за войната / Любомир Монов. // Военен журнал, 2016, N 2, 33-39. 

   
   nda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/vjournal/2016_2/Voenen_zhurnal-2016-2.pd 

 355.01
Ключови думи: 1. доктрини 2. отбрана 3. война 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29849

- 333 -

Цб П II 1525

Недялков, Владимир.  Ултралеките и леките летателни апарати в интерес на Българската армия и цялото общество / Владимир Недялков. // Военен журнал, 2016, N 4, 67-75. 

 358.4
Ключови думи: 1. авиация 2. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29884

- 334 -

Цб П II 1525

Петков, Боян.  Кратък преглед в развитието на оръжейните системи / Боян Петков. // Военен журнал, 2016, N 1, 97-109. 

   
   http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/VG_br-1-2016.pdf 

 355.58
Ключови думи: 1. оръжейни системи 2. развитие 3. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29844

- 335 -

Цб П II 1525

Райчев, Явор.  ИДИЛ: В търсене на обяснение на влиянието на джихадисткия тероризъм / Явор Райчев. // Военен журнал, 2016, N 3, 54-67. 

 355.02
Ключови думи: 1. тероризъм 2. джихад 3. ИДИЛ 4. Ислямска държава 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29860

- 336 -

Цб П II 1525

Стаматов, Стоян.  Състояние на резерва на въоръжените сили на Република България – 20 години по-късно / Стоян Стаматов. // Военен журнал, 2016, N 2, 5-22. 

   
   nda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/vjournal/2016_2/Voenen_zhurnal-2016-2.pd 

 355.3
Ключови думи: 1. анализ 2. въоръжени сили 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29846

- 337 -

Цб П II 1525

Стаматов, Стоян.  Прогноза за развитие на резерва на въоръжените сили на Република България / Стоян Стаматов. // Военен журнал, 2016, N 3, 5-20. 

 355.3
Ключови думи: 1. въоръжени сили 2. демографски процеси 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29853

- 338 -

Цб П II 1525

Стоянов, Никола.  Фактори за успех в хибридната война / Никола Стоянов. // Военен журнал, 2016, N 2, 40-50. 

 355.01
Ключови думи: 1. хибридни войни 2. Русия 3. Украйна 4. анализ 5. етапи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29850

- 339 -

Цб П II 1525

Христов, Нено.  Военни аспекти на хибридните войни / Нено Христов. // Военен журнал, 2016, N 2, 23-32. 

   
   nda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/vjournal/2016_2/Voenen_zhurnal-2016-2.pd 

 355.01
Ключови думи: 1. заплахи 2. хибридни войни 3. сигурност 4. политики 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29847

- 340 -

Цб П II 1525

Цветков, Цветан.  Иновационна стратегия на отбраната / Цветан Цветков. // Военен журнал, 2016, N 4, 5-16. 

 355
Ключови думи: 1. стратегическо планиране 2. стратегическо управление 3. иновационни стратегии 4. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29876

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 341 -

 

Банкова, Дияна.  Одитът като начин за превенция на измамите в застраховането / Дияна Банкова. // ИДЕС, 2017, N 1

   Статията има за цел да покаже значението на одиторската професия в застрахователната индустрия по отношение намаляване на измамите в застраховането. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-1/01-2017-diana-bankova 

 657.6
Ключови думи: 1. застраховане 2. измами 3. одит 4. корупция 5. превенция 6. пране на пари 7. риск 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29899

- 342 -

 

Бозев, Васил.  Постановки в предложението за регламент на Европейския парламент и на Европейския съвет за обща рамка на статистическите данни за лицата и домакинствата / Васил Бозев. // Статистика, 2017, N 3, 137-152. 

   В статията се изтъква, че стратегия „Европа 2020“ използва показатели за наблюдение на водещи цели като подобряване на образователното равнище, намаляване на бедността, насърчаване на заетостта и социалното приобщаване. Затова в рамковия период 2013 -2017 г. един от стълбовете на статистическата информационна система, върху които се поставя акцент, е социалният стълб. 

   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=162
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=162 

 311:3
Ключови думи: 1. стратегия "Европа 2020" 2. статистическа информация 3. домакинства 4. социална статистика 5. европейски опит 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29747

- 343 -

 

Маджурова, Блага.  Социалните трансфери - инструмент за справяне с бедността и неравенството / Блага Маджурова. // Статистика, 2017, N 1, 123-146. 

   Социално-икономическата криза постави на преден план въпроса за задълбочаващата се бедност и неравенството в обществото, както и инструментите за тяхното намаляване. Социалните трансфери са най-важният инструмент за справяне с бедността и неравенството, но въпреки това в България те не са достатъчно ефективни. Сравнителният анализ показва, че страната ни изостава от средните равнища на Европейския съюз на индикаторите, свързани с бедността и неравенството. 

   
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=149 

 304
Ключови думи: 1. социално-икономическа криза 2. бедност 3. социални трансформации 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 29682

- 344 -

 

Паша, Яшар.  Определение бедности на основе многомерного статистического анализа / Яшар Паша. // Статистика, 2017, N 1, 107-122. 

   Статията предоставя обща информация за многоизмерната бедност. Описани са статистическите показатели за многоизмерна бедност, представени са факторите, влияещи върху нея. Подчертава се значението на регресивния модел в многоизмерния анализ на бедността. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=148 

 312
Ключови думи: 1. бедност 2. статистически показатели 3. социално-икономически фактори 4. регресионни модели 5. многомерен модел 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29680

- 345 -

 

Рюстем, Расим.  Влиянието на цените на хранителните продукти върху бедността в България през 2011 година (Част първа) / Расим Рюстем. // Статистика, 2018, N 4, 165-194. 

   
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=195 

 304
Ключови думи: 1. бедност 2. покупателна способност 3. домакински бюджети 4. доходи на домакинствата 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 29672

- 346 -

 

Съйкова, Светлана.  За анализите на социално-икономическата информация / Светлана Съйкова. // Статистика, 2017, N 2, 41-64. 

   В статията се обсъждат проблеми, свързани с използване на разполагаемата информация за социално-икономическите явления и процеси. Има се предвид не само информацията, произвеждана от НСИ, но и от други източници - главно институционалните структури на бизнеса и държавното управление, общуването на хората в социалните мрежи в интернет. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=153 

 311:3
Ключови думи: 1. социално-икономически процеси 2. статистическа информация 3. големи данни 4. статистически методи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29692

- 347 -

 

Asenov, Emil.  Model for insurance fraud risk assessment and prevention / Emil Asenov. // Yearbook of UNWE, 2017, 47-59. 

 36
Ключови думи: 1. застрахователен риск 2. застрахователен пазар 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 29904

Образование

- 348 -

Цб II 90393

Велев, Евгени.  Проблеми на визуалната комуникация в контекста на образованието по изкуствата и културата през целия живот / Евгени Велев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 106-115. 

1. Комуникация 2. Образование 
 316.77  + 37
Ключови думи: 1. визуална комуникация 2. образование 3. изкуство 4. култура 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Образование 
  

Сист. No: 29608

- 349 -

 

Господинова, Силвия.  Макроикономическа среда за развитието на висшето образование и науката в България в периода 2002-2016 г. / Силвия Господинова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 40-52. 

 37.014.54
Ключови думи: 1. висше образование 2. наука 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 29617

- 350 -

 

Кодинова, Елена.  Кампус като никой друг / Елена Кодинова. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 59-61. 

   Статията запознава с новия комплекс на Виенския икономически университет. 

 378
Ключови думи: 1. кампуси 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 29688

- 351 -

 

Консулова-Атанасова, Елена.  Студентските такси за обучение – основен инструмент за привличане на студенти / Елена Консулова-Атанасова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, 86-101. 

   Изследвани са настоящите нива на студентските такси в европейските страни, във всички висши училища в България, както и в европейските държави, в които висшето образование е безплатно. Представена е и информация за държавите с най-скъпо висше образование в света. В заключение са анализирани последиците от евентуалното увеличаване на студентските такси в България. 

 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. студентски такси 3. качество на образование 4. европейски страни 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 29597

- 352 -

 

Мусов, Михаил.  Общественият договор на счетоводството. Част II: Ангажиментите на висшето счетоводно образование / Михаил Мусов. // ИДЕС, 2017, N 2

   Целта на настоящата статия е да предложи насоки за образователна реформа, която да направи идеала на професията по-лесно достижим, като го превърне в приоритет на академичната подготовка на бъдещите професионалисти. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2017/issue-2/02-2017-m-musov 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводно образование 3. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 29901

- 353 -

 

Musov, Michael.  It Doesn’t Matter How We Assess the Competencies in Accounting Education? / Michael Musov. // Economic alternatives, 2017, N 3, 429-448. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/12160 

 37
Ключови думи: 1. висше образование 2. счетоводство 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 29732

- 354 -

 

Velichkov, Nikolay.  Economic and Social Effects of Higher Education in the European Union / Nikolay Velichkov, Kristina Stefanova. // Economic alternatives, 2018, N 4, 517-526. 

 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. ЕС 3. икономически ефекти 4. възвръщаемост 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 29663

Математика. Естествени науки

- 355 -

 

Sheyretski, Kostadin.  On Some Mathematical Aspects of Autonomous Differential Equations / Kostadin Sheyretski. // Economic alternatives, 2019, N 1, 149-153. 

   
   https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/11_EA_1_2019_en.pdf 

 51
Ключови думи: 1. икономически модели 2. диференциално уравнение 3. математически методи 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 29774

Екология

- 356 -

 

Башев, Храбрин.  Оценка на социално-икономическата и екологична устойчивост на земеделските екосистеми в България / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, 33-56. 

 338.43
Ключови думи: 1. агроекосистеми 2. устойчивост 3. екосистеми 4. интегрирани системи 5. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 29823

- 357 -

 

Стоев, Цветослав.  Отвеждане и пречистване на битовите отпадъчни води от домакинствата през 2005 и 2015 година / Цветослав Стоев. // Статистика, 2017, N 2, 135-147. 

   Публикацията проследява отвеждането и пречистването на отпадъчните води, образувани от домакинствата вследствие на всекидневните битово-физиологични потребности на хората, през 2005 и 2015 година. Разгледани са както делът на населението по вид на отвеждане на отпадъчните води (свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, обществена канализация без пречистване и собствено третиране), така и количествата отведена отпадъчна вода по вид. Данните са представени на национално равнище и на ниво статистически райони (NUTS2), направено е и сравнение с европейските държави. 

   Статията е на разположение в Библиотеката на УНСС на CD носител
   http://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=157 

 628.3
Ключови думи: 1. отпадъчни води 2. пречистване 3. Директива 91/271/ЕИО 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29721

Приложни науки

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 358 -

Цб II 90393

Гарванов, Иван.  Експериментално изследване на влиянието на съвременните комуникационни технологии върху здравето на човека / Иван Гарванов, Магдалена Гарванова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 162-167. 

1. Комуникационни технологии 
 681.3  + 621.395
Ключови думи: 1. комуникационни технологии 2. здраве 3. влияние 4. безжични технологии 5. GSM апарат 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 29616

- 359 -

 

Dimitrov, Noncho.  Importance of Solar Business in the European Union and Bulgaria / Noncho Dimitrov. // Economic alternatives, 2018, N 4, 541-548. 

 620.9
Ключови думи: 1. слънчева енергия 2. алтернативна енергетика 3. ЕС 4. енергия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 29667

Информационни технологии. Иновации

- 360 -

 

Баултън, Клинт.  Бъдещето на облачните изчисления не включва сървъри / Клинт Баултън. // CIO, 2019, N 3, 99-101. 

   Безсървърната технология бележи следващия етап от пътуването в облака. 

 004.9
Ключови думи: 1. безсървърни технологии 2. облачни услуги 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29634

- 361 -

Цб П II 1525

Великов, Иво.  Обмен на информация или защита на информация - как да се променим за успешно противодействие на тероризма / Иво Великов. // Военен журнал, 2016, N 3, 68-77. 

 004  + 355.45
Ключови думи: 1. обмен на информация 2. класифицирана информация 3. тероризъм 4. защита на информацията 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 29861

- 362 -

 

Гайдаров, Иван.  Дигитализацията на финансовия сектор продължава с пълна сила и през 2019 / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 3, 65-67. 

   Все повече финансови транзакции ще преминават изцяло през дигиталното пространство заради променения профил на потребителите. 

 336.07
Ключови думи: 1. финансов сектор 2. дигитализация 3. цифрови услуги 4. технологични предприятия 5. финтех 6. дигитално банкиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29621

- 363 -

 

Дженева, Деница.  Заплаха или възможност е отвореното банкиране за българските банки / Деница Дженева. // CIO, 2019, N 3, 4-6. 

 336.07
Ключови думи: 1. банкова сигурност 2. банки 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 4. PSD2 (Европейска директива за платежни услуги) 5. интернет банкиране 6. отворено банкиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29600

- 364 -

Цб П II 1525

Каменов, Димитър.  Големи данни (big data), знания, методики за анализ / Димитър Каменов. // Военен журнал, 2016, N 3, 86-97. 

 004
Ключови думи: 1. големи данни 2. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29866

- 365 -

 

Ласков, Христо.  ИТ сигурността - игра с нови правила / Христо Ласков. // Мениджър, (236), 2018, N 6, 110-112. 

 004
Ключови думи: 1. корпоративна сигурност 2. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29665

- 366 -

 

Папагалска, Димитрина.  Разпространение на телевизионни продукти в дигитална среда / Димитрина Папагалска. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 20-26. 

 004
Ключови думи: 1. телевизионна индустрия 2. интелектуална собственост 3. дигитална среда 4. интерактивна телевизия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29602

- 367 -

 

Пешев, Стефан.  Обработката на големите данни - "пъзелът" на съвременния бизнес / Стефан Пешев. // CIO, 2019, N 3, 28-30. 

   Какво се случва с технологиите за обработка на големи данни, когато информацията нараства като снежна топка. 

 004
Ключови думи: 1. големи данни 2. обработка на данни 3. хранилища за данни 4. бази данни 5. сървъри 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29604

- 368 -

 

Пешев, Стефан.  Облачните технологии в действие / Стефан Пешев. // CIO, 2019, N 3, 90-92. 

 004.2
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. инвестиране 3. хибридна среда 4. човешки ресурси 5. облачни услуги 6. квантови компютри 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29631

- 369 -

 

Проданов, Христо.  Тенденции в развитието на 3D принтирането и неговите икономически и политически следствия / Христо Проданов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 2, 105-122. 

   Разглеждат се нововъзникващите промени в политико-икономическите системи на Четвъртата индустриална революция в резултат на въвеждането на 3D принтери, които също са известни като добавъчни технологии, защото създават триизмерни обекти слой след слой. Разглеждат се появата, природата и историческото развитие на 3D принтерите. Анализират се областите на тяхното приложение, които все повече се разширяват. 

 005.342
Ключови думи: 1. адитивни технологии 2. Четвърта индустриална революция 3. дигитални технологии 4. 3D принтиране 5. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29851

- 370 -

 

Стригулев, Начо.  Бъдещето идва на блокове. Какво е блокчейн и защо всички говорят за него? / Начо Стригулев. // Мениджър, (237), 2018, N 7, 22-28. 

 004
Ключови думи: 1. блокчейн 2. софтуерен метод 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29673

- 371 -

 

Стрижлев, Христин.  Нови бизнес модели за разпространение на продукта на радио индустрията посредством дигитални технологии / Христин Стрижлев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 1, 32-39. 

 004
Ключови думи: 1. радио 2. интелектуална собственост 3. дигитална среда 4. творческа икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29612

- 372 -

Цб II 90393

Цветкова, В. А.  Информационная культура и чтение / В. А. Цветкова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 62-70. 

1. Информационно общество 2. Информационни технологии 
 316.7  + 004  + 028
Ключови думи: 1. информационна култура 2. информационно общество 3. информационна грамотност 4. електронни ресурси 5. четене 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29595

- 373 -

 

Henriques, Irene.  Addressing Wicked Problems Using New Business Models / Irene Henriques. // Economic alternatives, 2018, N 4, 463-466. 

 316.422
Ключови думи: 1. сътрудничество 2. социална отговорност 3. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29653

- 374 -

 

Milev, Plamen.  Conceptual Approach for Development of Web Scraping Application for Tracking Information / Plamen Milev. // Economic alternatives, 2017, N 3, 475-485. 

 004
Ключови думи: 1. бизнес разузнаване 2. информация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29748

Изкуство. Музика. Спорт

- 375 -

Цб II 90393

Велева, Мериан.  Основни методи и технологии в медийното изкуство в контекста на визуалната комуникация / Мериан Велева, Боряна Хаджиева. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов; Техн. ред. Мариана Атанасова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2016, 227-231. 

1. Комуникация 2. Медийно изкуство 
 07  + 7
Ключови думи: 1. медийно изкуство 2. визуална комуникация 3. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 29635

Езикознание. Литературознание

- 376 -

 

Vasileva, Silviya.  Criteria for selecting of German economic texts for the aims of foreign language teaching for specific purposes / Silviya Vasileva. // Yearbook of UNWE, 2017, 39-45. 

 800:37
Ключови думи: 1. лингвистичен анализ 2. икономически текстове 3. немски език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 29903


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 57 58 
Александров, Васил 258 
Ангелов, Георги 159 160 255 
Ангелов, Павел 145 
Ангелова, Поля 13 
Андасарова, Радка 219 
Андерсен, Сьорен 140 
Андреев, Михаил 259 
Апостолова, Яна 221 
Аркадиев, Димитър 14 15 16 
Атанасова, Мариана 38 
Балева, Даниела 322 
Банкова, Дияна 197 341 
Банов, Христо 260 261 
Бардос, Гордън 59 
Баултън, Клинт 360 
Башев, Храбрин 240 356 
Башев, Явор 146 
Башикаров, Кирил 198 
Бележков, Б. 319 
Бенчев, Коста 2 
Берг, Чип 222 
Богданов, Богдан 17 18 147 
Богова, Христина 39 321 
Божилов, Добри 60 
Божков, Васил 199 
Бозев, Васил 19 342 
Бойков, Ванче 11 40 41 42 
Бойков, Дарян 40 
Бондиков, Венцеслав 43 
Бонев, Живко 200 
Борисов, Борис 44 
Ботева, Нина 168 
Брандс, Хал 61 
Брезоева, Бойка 201 
Бучкова, Памела 262 
Бъбаров, Мартин 263 
Васева-Дикова, Юлия 3 
Василева, Евгения 62 
Велев, Евгени 45 348 
Велева, Мериан 46 375 
Великов, Иво 323 324 361 
Владикин, Любомир 264 
Вулджев, Георги 161 
Върбанов, Тихомир 20 245 
Гаджендран, Рави 232 
Гайдаров, Иван 174 362 
Ганев, Маргарит 265 
Гарванов, Иван 358 
Гарванова, Магдалена 358 
Гелен, Арнолд 4 
Генчев, Христо 63 
Георгиев, Петър 64 65 
Георгиева, Теодора 266 
Герджиков, Сергей 5 
Гилман, Нийл 66 
Голева, Поля 267 268 269 
Господинова, Силвия 349 
Градинарова, Таня 289 
Григоров, Петър 67 
Григоров, Спасен 223 
Грозев, Галентин 270 
Данчева, Аблена 21 
Даскалов, Ясен 219 
Денчев, Стоян 22 68 
Дженева, Деница 175 363 
Димитров, Атанас 69 
Димитров, Борис 70 71 
Димитров, Ивайло 279 
Димитров, Михаел 72 
Димитрова, Антонина 271 272 
Димитрова, Галина 273 
Димитрова, Яница 47 
Димов, Петко 325 
Динев, Михаил 202 
Дойков, Йордан 48 73 
Досев, Христо 176 203 204 
Дотаги, Хасан 74 
Дотаги, Хелийе 74 
Едвиг, Милена 247 
Енгдал, Ф. Уйлям 75 76 
Енгелхард, Том 77 
Ентин, Марк 78 79 
Ентина, Екатерина 78 79 
Желева, Калина 224 
Желязков, Димитър 205 
Захарова, Вера Игоревна 23 49 
Зиновиева, Дарина 274 
Златанова, Соня 24 
Златев, Браян Даниелов 275 
Иванов, Атанас 276 
Иванов, Благовест 326 
Иванов, Иво 80 
Иванов, Любомир 25 
Иванова, Василиса 225 
Иванова, Гергана 248 
Иванова, Иванка 277 
Иванова, Йоана 327 
Иванова, Йорданка 278 
Иванова, Кристина 177 
Илиев, Станислав Тодоров 250 
Йорданов, Димитър 206 256 
Йосифов, Траян 178 
Йосифова, Десислава 179 257 
Йосифова, Таня 279 
Казаков, Константин 328 329 
Каленов, Николай Евгеньевич 1 
Каменаров, Стефан 81 82 83 84 
Каменов, Димитър 364 
Каменов, Камен 169 
Канарян, Нигохос 218 
Канев, Петър 50 
Карабашев, Иван 330 
Карев, Максим 331 332 
Катранджиев, Валентин 85 
Катунин, Иван 180 
Кацарски, Александър 280 
Киряков, Даниел 236 
Кискинов, Семо 230 
Киърнс, Йън 86 
Ковачева, Светослава 51 
Кодинова, Елена 350 
Кондратиев, Владимир 87 88 
Консулова-Атанасова, Елена 351 
Костов, Ивайло 281 
Костов, Станислав 282 
Крук, Алистър 89 
Крушков, Николай 283 
Кръстанова, Весела 162 
Кулов, Георги 90 
Кутевски, Боян 237 
Кънева, Аглика 181 
Кънева-Минкова, Ваня 226 
Ламбова, Маргарита 26 
Ласков, Христо 365 
Линд, Майкъл 91 
Лозев, Камен 6 
Любенов, Любомир 249 
Мавров, Момчил Стефанов 284 
Маджурова, Блага 343 
Манчева, Галя 148 
Маринов, Георги 92 
Маринов, Стефан 93 94 
Маринова, Бисерка 285 
Марков, Захарин 226 
Марков, Методи 286 
Марцинкевич, Борис 95 
Методиев, Калоян 96 97 
Миланова, Емилия 207 
Милкова, Калина 98 
Милчев, Борис 287 
Мингова, Анелия 288 289 
Минева, Мартина 7 
Минтов, И. Н. 290 
Мирчев, Александър 99 
Мирчев, Йордан 100 
Мирчев, Мирослав 101 
Мирчева, Красимира 291 292 293 
Мирчева, Таня 102 
Митев, Цветослав 294 
Михайлов, Венцислав 295 296 
Михайлов, Пеню 149 
Михайлов, Радослав 99 100 
Михайлова, Катя 52 
Михайлович, Лиляна Стошич 11 41 42 
Младенов, Младен 297 
Модев, Сергей 53 
Монов, Любомир 331 332 
Мончева, Веселина 227 
Мусов, Михаил 208 209 352 
Найчук, Антон 103 
Начев, Йордан 104 
Недев, Делян 311 
Недялков, Владимир 333 
Ненков, Димитър 182 
Ненков, Румен 298 
Николов, Адриан 163 
Николов, Георги 210 211 
Николов, Григор 158 
Николова, Гиргина 241 
Николова, Надежда 27 
Павлов, Николай 8 133 
Павлов, Стефан 105 
Павловска, Елена 54 
Палашев, Николай 22 68 
Панайотова-Чалъкова, Люба 299 300 
Пангев, Йордан 301 
Панчев, Цветомир 302 
Папагалска, Димитрина 366 
Паунова, Елисавета 303 
Паша, Яшар 28 344 
Петков, Боян 334 
Петракиев, Димчо 106 
Петров, Васил 304 
Петров, Величко 13 
Петров, Камен 107 108 
Петров, Никола 109 110 111 112 113 
Петрухов, Николай 228 
Пешев, Стефан 367 368 
Пивоваренко, Александър 114 
Пиринлиев, Здравко 164 
Попова, Валентина 286 
Попова, Нели 183 
Проданов, Христо 369 
Прока, Ксения 115 
Пунев, Анастас 305 
Радев, Атанас 133 
Радилов, Димитър 29 
Райнов, Бисер 212 
Райчев, Явор 335 
Ройчев, Янко 306 
Рубльов, Евгений 116 
Русева, Стиляна Чавдарова 307 
Русчева, Дарина 242 244 
Рюстем, Расим 345 
Селим, Хатче Мехмед 308 
Сивилов, Любен 9 
Симеонов, Първан 117 
Славкова, Евелина 30 
Славов, Денчо 309 310 
Славова, Лиляна Янкова 307 
Ставру, Стоян 311 
Стаматов, Стоян 336 337 
Станева, Валентина 213 214 
Стар, Стивън 118 
Статева, Галя 18 31 
Стефанова, Марина 229 
Стоев, Цветослав 32 357 
Стоянов, Васил 184 
Стоянов, Велчо 150 
Стоянов, Георги 119 
Стоянов, Никола 338 
Стригулев, Начо 370 
Стрижлев, Христин 371 
Сугарева, Марта 33 
Събев, Димитър 151 
Събева, Маргарита 312 
Съйкова, Светлана 34 346 
Сюрсън, Дани 120 
Танев, Константин 313 
Тахиров, Мюмюн 55 
Ташев, Спас 121 122 123 
Тенев, Даниел Николаев 250 
Тиби, Басам 124 
Тодоров, Александър 125 
Тодоров, Васил 152 
Тодоров, Димитър 230 
Тодоров, Иван 315 317 
Тодоров, Любомир 215 216 217 
Тодорова, Силвия 316 
Тонева, Клара 12 
Травкина, Наталия 126 
Трайкович, Светлана 11 41 42 
Тричкова, Росица 218 
Уебър, Стивън 66 
Уитни, Майк 127 
Фарах, Палмира 35 
Фененко, Алексей Валериевич 128 
Фесчиян, Даниела 219 
Филипова-Сланчева, Атанаска 185 219 
Фриар, Томас 86 
Фридман, Джордж 129 
Фулър, Греъм 130 
Хаджиев, Алекс 131 
Хаджиев, Боян 132 
Хаджиева, Боряна 46 375 
Хаджитодоров, Стефан 133 
Хайтов, Стоян 134 135 136 
Христов, Александър 231 
Христов, Нено 339 
Христов, Пламен 153 
Хрусанов, Дончо 317 
Хюсеин, Хамиде 177 
Цанов, Васил 165 
Цветков, Стоян 137 
Цветков, Цветан 340 
Цветкова, В. А. 36 372 
Цеков, Иво 138 318 
Ценков, Емил 139 
Чинова, М. 319 
Чинчева, Мария 171 
Шавит, Урия 140 
Шарков, Феликс 56 
Шаркова, Мария 320 
Шерф, Елад 232 
Юрасова, Лариса 141 
Яковлев, Пьотр 142 
Янакиев, Константин 10 
Янева, Мария Здравкова 186 
Ярловска, Нели 37 172 
Alexandrova, Matilda 233 
Anass, Melloul 167 187 
Andasarova, Radka 188 
Asenov, Emil 347 
Atanasov, Atanas 166 
Blanco, Alfredo Felix 154 
Bobeva, Daniela 166 
Bogatzky, Nikolay 155 
Bougharriou, Nouha 156 
Boycheva, Christina 246 
Buganova, Katarina 234 
Csorba, Luiela Magdalena 238 
Dagdemir, Elif Uckan 251 
Danelia, Irakli 252 
Dimitrov, Noncho 359 
Eddine, Chaik Saif 167 187 
Feschiyan, Daniela 188 
Gjokaj, Ekrem 189 
Gjonbalaj, Muje 189 
Hadjinikolov, Dimitar 253 
Halimi, Kapllan 189 
Harizanova-Bartos, Hristina 243 
Harizanova-Metodieva, Tsvetana 243 
Henriques, Irene 373 
Hudakova, Maria 234 
Kalcheva, Desislava 190 
Kazandjieva-Yordanova, Irina Petkova 191 
Kicheva, Tatyana 173 
Leeds, Stephen 189 
Loizos, Konstantinos I. 192 
Lyroudi, Katerina 193 
Milev, Plamen 374 
Musov, Michael 353 
Nencheva, Violena Hubenova 239 
Nenkov, Dimiter N. 194 
Petkova, Anika 157 254 
Reda, Oujgha 167 187 
Rosillo, Hector Gerardo Toledo 239 
Sarraf, Ahmad Reza Akhavan 235 
Sghaier, Imen Mohamed 195 
Sheyretski, Kostadin 355 
Stancheva-Todorova, Eleonora 220 
Stefanova, Kristina 354 
Stoeva, Ivayla 143 
Szablics, Balint 196 
Valkanas, Pantelis 193 
Vasileva, Evgeniya 144 
Vasileva, Silviya 376 
Velichkov, Nikolay 354 
Velinova-Sokolova, Nadya 220 
Zhelev, Paskal 253 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз мисля за теб! Липсата на справедливост е най-честата причина хората да напускат компаниите си 232 
Академик Иван Стефанов - един забележителен учен на ХХ век 27 
Академични научни позиции за статистическата наука и за промените в професията на статистиците в съвременния свят 29 
Актуални доктринални възгледи за войната 332 
Американско-руският сблъсък в Сирия: последиците за Близкия Изток и света 134 
Анализ на брутните кредити и аванси на банките в България и Европейския съюз (2007 – 2017 г.) 181 
Анализ на труда на длъжностите 168 
Армагедонът на Доналд Тръмп 126 
АСЕАН: половин век по-късно 83 
Африканската геополитика на Брюксел 105 
Б. Ръсел и проблемът за индексичността 7 
Базисната икономическа теория в българските университети: монополизъм или плурализъм? 152 
Балканските приоритети на българското председателство на Европейския съвет 80 
Балканският кръстопът на терора 59 
Балканското ядро 63 
Банковото финансиране – фактор за стимулиране на икономическата активност в условията на променяща се бизнес среда 178 
Белград на геополитически кръстопът 131 
Билдeрбeргската група и проектът за „обединена Европа” 104 
Битката на световните валути. Прогноза за котировките във времена на протекционизъм, търговски войни и разколебан Евросъюз 164 
Блоковата геополитика 91 
Бунтът на Каталуния и идеята за "Европа на регионите" 112 
Бъдещето идва на блокове. Какво е блокчейн и защо всички говорят за него? 370 
Бъдещето на изследванията ... И изследванията на бъдещето: възможни приложения на големите данни (Big Data) при производството на статистическа информация. 18 
Бъдещето на облачните изчисления не включва сървъри 360 
Бъдещето на световните религии 93 
България и международните организации в сянката на близкоизточната криза 102 
България през 2030 година. Емигранти се връщат, но като се персионират 30 
България: геополитическа и геоикономическа прогноза в началото на ХХI век 92 
Български адвокати, загинали в Първата световна война: Опит за издирване 277 
Българското селско стопанство и неговите европейски измерения 241 
Вашингтон vs. „Голяма Европа” 127 
Видове държавни разходи в бюджета на Република България 177 
Високоенергийно лидерство. Как живеят първите хора в Microsoft, Apple, Facebook, Google, Amazon и Tesla, за да са толкова успешни 225 
Власт и общество: изменения в комуникацията чрез партиите 48 73 
Власт, управление и контролна среда 202 
Влиянието на аутсорсинга върху икономиката на САЩ 60 
Влиянието на цените на хранителните продукти върху бедността в България през 2011 година (Част първа) 345 
Военни аспекти на хибридните войни 339 
Войните на бъдещето 128 
Вратовръзката като невербална бизнес комуникация 40 
Вторичният маршрут на мигрантите през България и динамиката на натоварвана на Западнобалканския миграционен маршрут 122 
Възможности за преодоляване на кризата в българските железници 100 
Въпроси на доказването и доказателствените средства в съдебната фаза на административния процес по АПК 292 
Геоенергийните измерения на катарската криза 95 
Геоикономическите перспективи пред мултимодалния транспортен коридор Солун-Русе в рамките на Югоизточна Европа 108 
Геополитиката през 2017 в четири карти 129 
Геополитическите измерения на третата вълна на глобалната криза 119 
Германската (гео)политика в края на "ерата Меркел" 84 
Големи данни (big data), знания, методики за анализ 364 
Големите юридически системи. Въведение в европейското и извъневропейското право - Марио Лозано 313 
Голямото предизвикателство пред националната сигурност на България 58 
Дебатът за неутралитета на България на границата между ХХ и ХХI век 96 
Дигитализацията на финансовия сектор продължава с пълна сила и през 2019 174 362 
Довършване на откритите процедури за придобиване на научни степени след промените от април 2018 г. в Закона за развитието на академичния състав в Република България 261 
Допустим ли е косвен контрол за процедурна законосъобразност на нормативни административни актове ? 304 
Доходност на бизнеса - методологични и приложни аспекти на анализа и контрола 215 
Друга информация в контекста на одит на финансови отчети от независим одитор 199 
Дунавската стратегия като ключов приоритет на българското председателство на Съвета на ЕС 69 
Държавна помощ чрез данъчни облекчения 310 
Еволюция на банковата система на Русия 180 
Евросредиземноморската миграционна система и демографското бъдеще на Европа 123 
Една българска история на успеха 158 
Експериментално изследване на влиянието на съвременните комуникационни технологии върху здравето на човека 358 
Електронни съобщения в административното производство при издаване на индивидуален административен акт 274 
ЕС по пътя на рухналата съветска империя 66 
Ефективност на бизнеса - методологични и приложни аспекти на анализа и контрола 217 
За анализите на социално-икономическата информация 34 346 
За малко по-активно управление на външния дълг 161 
За някои специфики при доказването и доказателствените средства в административния процес 293 
За приложението на Павловия иск спрямо поръчител и връзката на преюдициалност между производството по Павловия иск и производствата с предмет вземането на длъжника 279 
За точността на оценките за броя на населението на България в минали исторически периоди 16 
Завръщането на ерата на консервативния национализъм в ЕС и САЩ 78 
Завръщането на производството и реиндустриализацията на Запада 87 
Задължителната адвокатска защита по граждански и търговски дела 281 
Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и противоречията на неговите разпоредби с Конституцията 286 
Закрила на бизнес идентификаторите на фирмата в дигитална среда 316 
Западната военна и икономическа активност по „южното направление” 136 
Заплаха или възможност е отвореното банкиране за българските банки 175 363 
Защита на населението и ролята на човешките ресурси 322 
Защо на практика "по-късата" давност, с която се погасяват вземанията по запис на заповед, всъщност е по-дълга от общата погасителна давност ? 296 
Защо не ни искат в Еврозоната и как може да се справим с това 255 
Защо професията на експерт- счетоводителите и независимите финансови одитори в Р България не се развива ефективно през 21 век? 205 
Идеята за "Европа на няколко скорости" като симптом за прогресиращата ерозия на ЕС 110 
Идеята за „Запада”: генезис, преформулиране, криза и разпад 57 
Идеята за европейска армия в контекста на отношенията между Брюксел и Вашингтон 113 
ИДИЛ: В търсене на обяснение на влиянието на джихадисткия тероризъм 335 
Изкуственият интелект и продажбите 247 
Изкуството на извинението 231 
Измерването - неглижираният проблем при емпирични изследвания, съществявани с помощта на статистически инструментариум 26 
Използването на електронните медии при междуинституционалното общуване 39 321 
Икономическите и политическите предизвикателства пред Китай през 2017 137 
Икономическият растеж и безработицата в България - емпирични оценки на закона на Оукън 165 
Имигрантите и екзистенциалната криза на "обединена Европа" 109 
Иновационна стратегия на отбраната 340 
Интелигентната сила и хибридната война – двете противоположни страни на един стратегически подход 331 
Информационная культура и чтение 36 372 
Информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти 269 
Информираното съгласие при оказване на медицинска помощ на пациент ( сравнителноправни аспекти ) 320 
ИТ сигурността - игра с нови правила 365 
Италианският референдум и ерозията на южния фланг на ЕС 64 
Как практиката на ВАС по тълкуване и прилагане на АПК нарушава изискванията на чл. 13 от ЕКПЧ ? 295 
Кампус като никой друг 350 
Клъстеризация на европейските страни според степента на туристическа конкурентоспособност 245 
Когато няма послания, рекламата с послания работи 237 
Коментар относно закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на столичната община ( обн. - ДВ, бр. 31 от 2018 г.) 287 
Коммуникационная среда ЦБС БЕН РАН: технологии создания информационных ресурсов 1 
Компании от акционери 223 
Комуникация, идентичност, признаване 55 
Конституционосъобразно ли е предаване на български гражданин на държава извън ЕС за целите на наказателно преследване 264 
Концептуален анализ на новия модел на очакваните загуби за обезценка на финансови активи 211 
Концепцията „Отговорност за защита” в контекста на продължаващата постколониална хегемония на Запада 74 
Концепцията за създаване на споделена стойност - същност и възможности 226 
Корпоративните комуникации в съвременните български предприятия 47 
Кратък анализ на някои известни факти за тероризма в контекста на противодействието му 324 
Кратък преглед в развитието на оръжейните системи 334 
Краят на глобализацията и новият капитализъм 88 
Краят на световния икономически растеж и процесът на деглобализация 89 
Криза и трябва на Европа 117 
Кризите в Балканския регион като основание за създаването на Европейски въоръжени сили 133 
Криптовалути - пари на бъдещето 186 
Към въпроса за момента на прекратяване на съпружеската общност по чл. 27, ал. 4 от Семейния кодекс 272 
Към една онтологическа критика на философията на езика у късния Хайдегер 8 
Латиноамериканската икономика в "окото на бурята" 142 
Либералната (контра)революция на Еманюел Макрон 111 
Лийпфрогинг моделът в геополитиката на Сингапур, Израел и България 97 
Лингвистичният обрат и раждането на логическия анализ на езика: Готлоб Фреге ( 1891 - 1895 ) 6 
Липсващото лице на медийната свобода 52 
Лицата на американската "консервативна революция" 70 
Макроикономическа среда за развитието на висшето образование и науката в България в периода 2002-2016 г. 349 
Манипулативни аспекти на обществената комуникация 43 
Медиативная роль институтов гражданского общества в управлении государством 23 49 
Междукултурното взаимодействие и културната интелигентност в комуникациите 41 
Международни и национални пазари на пчелни продукти 249 
Методически подходи при определянето на счетоводната оценка на материалните запаси 214 
Миграционният потенциал на Евросредиземноморската миграционна система и мястото на България 121 
Мисли за недоказани хипотези 149 
Мисли на един икономист (финансист) за една годишнина 150 
Могат ли да бъдат дерадикализирани мюсюлманските общности на Запад 140 
Модели за възникване и предотвратяване на измами 146 
Моделът Упсала и стратегията на Икеа за проникване на външен пазар 250 
Модерност и преход 145 
Може ли бизнесът да бъде видян "на длан" чрез финансовата информация 212 
Може ли изпълнителното производство да бъде прекратено поради перемпция, ако между взискателя и длъжника е сключено споразумение, по което се извършва плащане директно на взискателя ? 301 
Мониторинг на електронните медии 54 
Монте Карло симулация за игра с нулева сума 230 
Мултикултурализмът - голямата комуникационна мистификация на неолиберализма 22 68 
Мултикултурализмът като идеологически инструмент на глобализма 116 
Мълчаливата отмяна на нормативните административни актове 303 
Най-главните моменти върху историята на науката на углавното право 290 
Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. второ ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд ? 289 
Насоки за регионалното развитие на агломерационните ареали в България 107 
Насоки за усъвършенстване на оценката на операциите 326 
Неизпълнената мисия: САЩ като генератор на хаос в Големия Близък Изток 120 
Неопределеността на превода и лингвистичната антропология (част 1) 5 
Нетрадиционни виждания за собственост в практиката на Европейския съд по правата на човека 299 
Нещо се случва в Германия 162 
Новата правна рамка и ролята на регистрираните одитори срещу измамата "пране на пари" 185 
Новата процедура за отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт 298 
Нови бизнес модели за разпространение на продукта на радио индустрията посредством дигитални технологии 371 
Новите американски санкции: пролог към мащабен конфликт между САЩ и Русия? 125 
Новите измерения на военната активност на НАТО в Източна Европа 65 
Новите основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 2 ГПК 288 
Някои външни резерви за растеж на населението в България 14 
Някои правни въпроси на собствеността и другарството при недействителни сделки в съдебната практика 285 
Някои структурни промени в родилния (фертилния) контингент в България и влиянето им върху раждаемостта 15 
Няколко мита за дигиталния маркетинг 248 
Обезсилва ли се изпълнителния лист в хипотезата на чл. 433, ал.1, Т.4 ГПК 312 
Обжалването на действията на органа по изпълнението по реда на чл. 294 - 298 АПК като процесуална предпоставка за допустимост на иска за обезщетение на вреди от незаконно принудително изпълнение 262 
Облачните технологии в действие 368 
Обмен на информация или защита на информация - как да се променим за успешно противодействие на тероризма 323 361 
Обработката на големите данни - "пъзелът" на съвременния бизнес 367 
Обхват на съдебната проверка при обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение по чл. 419 ГПК на заповед, издадена въз основа на документ по чл. 417, т.10 ГПК 258 
Общ преглед на основните промени предвидени с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни ( посл. изм. ДВ. бр. 7 от 19 януари 2018 г.) 294 
Обща характеристика на предаването на съд и подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание 319 
Обществените комуникации днес - новите императиви 53 
Общественият договор на счетоводството Част I: Ангажиментите на одиторската професия. 208 
Общественият договор на счетоводството. Част II: Ангажиментите на висшето счетоводно образование 209 352 
Одитна процедура за проверка на приложението на подхода на подробен преглед на инвестициите на застрахователните дружества 218 
Одитът като начин за превенция на измамите в застраховането 197 341 
Окончателният проект за единно ДДС пространство в ЕС - поетапен подход и поредица от постепенни стъпки от 2017 до 2022 година 179 257 
Определение бедности на основе многомерного статистического анализа 28 344 
Основни аспекти от системата за възнаграждения в Националния статистически институт и влиянието на нормативните промени и структурните реформи върху тях 37 172 
Основни методи и технологии в медийното изкуство в контекста на визуалната комуникация 46 375 
Основни характеристики на оперативната среда и алгоритъм на хибридната война 325 
Особености на заплащането на труда на военнослужещите, положен над нормативно определения при извършване на дежурства 260 
Особености при разваляне на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента 273 
Оста Будапеща-Белград и опитите за формиране на нови силови центрове в Европа 82 
От Европа към Еврабия: как демографските промени влияят върху силовия баланс на Стария континент 135 
Отвеждане и пречистване на битовите отпадъчни води от домакинствата през 2005 и 2015 година 32 357 
Отвъд мита за руския икономически упадък 76 
Отговорност на Президента на Република България - анализ на процедурата по реализиране 308 
Отново за "мораториума" върху давността за придобиване на държавни и общински имоти 311 
Отчитане и данъчно третиране на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете. Счетоводно третиране на преките плащания на земеделците. 206 256 
Оценка на социално-икономическата и екологична устойчивост на земеделските екосистеми в България 240 356 
Още по-ниски данъци 160 
Пазарлъкът за ГКПП "Маказа-Нимфея" и гръцките страхове 90 
Пакистанският синдром на тероризма 101 
Паралел между възгледите на Дейвид Рикардо и Карл Маркс 148 
Пет основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България преди и след влизането в Европейския съюз 17 147 
По въпроса за счетоводното третиране на дяловете в дружество с ограничена отговорност като собствен капитал 210 
По някои въпроси на договора за франчайзинг в международното търговско право 275 
По-добри ли сме от съседите. Инвестиционни прилики и разлики между Румъния, Сърбия, Македония и България 163 
Поведенчески аспекти на социалния потенциал 169 
Познавателни възможности на коефициента на автодетерминация при статистическия анализ 25 
Показателите за смъртност и раждаемост в демографията - дефиниции и терминология 33 
Понятие и видове на международното сътрудничество в борбата срещу корупцята 318 
Последиците от възможното денонсиране на "ракетния договор" 94 
Последиците от СЕТА за глобалната търговия 115 
Постановки в предложението за регламент на Европейския парламент и на Европейския съвет за обща рамка на статистическите данни за лицата и домакинствата 19 342 
Посткризисният проект на Брюксел 79 
Правна уредба на медиацията по граждански спорове според френското и белгийското право 271 
Правото на обезщетение на търговския представител в светлината на чл. 40, ал. 1, изр. посл. ТЗ 280 
Практически проблеми на контрола, осъществяван от Националната здравноосигурителна каса и Районните здравноосигурителни каси спрямо изпълнителите на медицинска помощ 284 
Преброяване 1956 в дигитален формат 24 
Предизвикателства пред устойчивото развитие и управление на железопътната услуга в България 99 
Предизвикателствата при прилагането на новата концептуална рамка за финансово отчитане 198 
Предпоставки за манипулиране на резултатите при оценката на действащи предприятия 182 
Представяне във финансовите отчети на земя, върху която е учредено право на строеж 203 
Предчувствия за нов имотен балон 159 
Презумпцията за неимуществените вреди 268 
Преклузия за възражения на ответника в стадия на предварителната подготовка на делото във въззивното производство след констатирана нередовност на исковата молба 276 
Признанието при бързото производство по НПК 302 
Призоваване посредством социалните мрежи 266 
Прилага ли се институтът на преклузия на доказателствата в производствата пред съд по АПК ? 291 
Прилагане на института на погасителната давност в данъчното право 307 
Приложение на теорията на опашките в управлението на услуги 221 
Приложни аспекти на големите данни в официалната статистика 31 
Принудата от страна на администрацията 297 
Принципът на недискриминация и свободата на установяване на юридически лица в правото на Европейския съюз 263 
Прихващане на насрещни вземания 200 
Причинно-следствена връзка между инвестиции в НИРД и динамиката на потребителските желания 184 
Причудливите модификации на съзнанието 9 
Проблеми на визуалната комуникация в контекста на образованието по изкуствата и културата през целия живот 45 348 
Проблеми на икономическия растеж в развитите страни 151 
Проблемите при спирането на изпълнението на актове, за които закон е допуснал предварително изпълнение 317 
Прогноза за развитие на резерва на въоръжените сили на Република България 337 
Продава ли скандалът. Почти никога, когато става дума за компании, и понякога при знаменитости 236 
Продоволствените ресурси на България в условията на членство в ЕС 242 244 
Проектът „Турски поток” в контекста на газопреносната система в Европа след 2019 106 
Произход и развитие на киберзаплахите като ново поколение проблеми за международната сигурност 138 
Проф. Венец Цонев - един забележителен творчески път в теорията и практиката на съвкупностните изследвания 20 
Проф. Стефан Станев - бележит учен и общественик 13 
Процесуална правоспособност на пострадалия в наказателния процес 306 
Първите сто години: пространствен анализ на преките чуждестранни инвестиции в България през 1879-1989 98 
Пътеводител за млади лидери. Как и къде новото поколение може да натрупа опит и увереност 228 
Работодатели могат да получат финансиране по програма за обучения на служителите си 170 
Развитие и усъвършенстване на индексите на потребителските цени в Република България през периода 1990 - 2018 година 21 
Развитие при някои от традиционните класификации за вещите 300 
Развод и Adulterium в класическото римско право 259 
Разпространение на телевизионни продукти в дигитална среда 366 
Разследващи органи в МВР - правно положение и актуални проблеми 270 
Разширяващото се турско влияние в Западните Балкани 72 
Реални обезпечения за чужди задължения 267 
Религиозният екстремизъм: проблем и симптом 12 
Ролята на Г-20 в световните дела 85 
Самостоятелно управление и управление на експресията в комуникациите под влияние на стрес 11 42 
Светът в сянката на "ядрената зима" 118 
Силнодействащото съседство 130 
Системата на отбранително - мобилизационната подготовка и планирането на граждански ресурси за отбрана в съвременните условия 330 
Системи на корпоративно подоходно облагане 183 
Системите на интелектуалната собственост и на търговската тайна защитават от измами 283 
Системният подход при анализа на международната политика 132 
Скритата ислямизация на Европа 124 
Смекчаването на бъдещи кризи в зоната на "общо съседство" между Запада и Русия 86 
Социалните трансфери - инструмент за справяне с бедността и неравенството 343 
Спазване на данъчното законодателство в хипотеза на ликвидация на дружество с ограничена отговорност 176 
Специфики на технологиите и техниките за манипулация, използвани в телевизията 38 
Споразумения в производствата по Закона за защита на конкуренцията 309 
Стандартизирани модели за счетоводно отразяване на финансовите активи в банките 219 
Статистика на цените на жилищата - промени в резултат на внедряване на Единна европейска рамка. Теми и насоки на развитие, обсъждани на международната работна среща през 2016 година (Лисабон, Португалия, 28 - 29 април 2016 година) 35 
Стратегическа информация в разузнавателните и контраразузнавателните служби 328 
Стратегията на ИДИЛ 329 
Студентските такси за обучение – основен инструмент за привличане на студенти 351 
Счетоводните приблизителни оценки в контекста на новото счетоводно законодателство 213 
Счетоводно третиране на програми с определени доходи съгласно Националните счетоводни стандарти 201 
Съвместимост между МСФО 9 Финансови инструменти и базелската рамка за капиталови изисквания 207 
Съвременни проблеми при публичното представяне на нови идеи 44 
Съвременното митотворчество като стремеж към катарзисна публичност на комуникацията при самоформиралите се нови общности 50 
Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС 282 
Сърцати хора и фирми вършат добрите дела. Първи стъпки в корпоративната социална отговорност 229 
Състояние и перспективи за финансово-икономическата обстановка в Гърция 153 
Състояние на резерва на въоръжените сили на Република България – 20 години по-късно 336 
Текучеството е полезно 171 
Тенденции в използването на високотехнологични решения за целите на сигурността и отбраната 327 
Тенденции в развитието на 3D принтирането и неговите икономически и политически следствия 369 
Теоретические основания развития зарождающегося междисциплинарного научного направления "Коммуникология" 56 
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 27, 28 октомври и 10 ноември 2018 г. 314 
Тръмп и американската империя на хаоса 77 
Украйна през следващите пет години: лавиране между различните геополитически центрове 103 
Ултралеките и леките летателни апарати в интерес на Българската армия и цялото общество 333 
Уредба на съобщенията по АПК след промените от септември 2018 г. 315 
Утилитаризъм и логика. За едно възможно приложение на второто към първото 2 
Фактори за успех в хибридната война 338 
Феноменът „Ердоган“: от либерален към реалполитически прочит 139 
Философия на медицината: върху някои аспекти на понятието "болест" 3 
Философска антропология 4 
Финансовите отчети по НСС в лоното на подхода за пробата и грешката 204 
Форми на диалогичност при комуникацията в условия на криза с вътрешните публики на организацията 51 
Форми на порочния исков процес в хипотези на спиране на производството 305 
Франция между ислямизацията и социалния взрив 81 
Цената на капитала и доходността на бизнеса - методологични и приложни аспекти на анализа и контрола 216 
Частната инициатива налага новостите в здравеопазването 227 
Чии интереси обслужва ядрената програма на Пхенян 75 
Шест вариации върху холизма на Куайн 10 
"Голямата стратегия" на САЩ в ерата на национализма: "Крепостта Америка" и нейните алтернативи 61 
"Новият път на коприната" като интеграционен фактор в Евразия 71 
"Тръпмопонимиката": между корпоративния и "националния" капитализъм 67 
(Гео)политиката на унгарския суверенитет 141 
(Не)възможният сръбски неутралитет 114 
(Не)съгласуваността между свободата на изразяване и защитата на личните данни в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни 278 
[ 100 ] Сто години от края на Първата световна война ( юбилейни размисли ) 265 
[ Деветдесет ] 90 % от служителите на Siemens България са акционери 224 
A "gung-ho" Approach Towards Sophic Economy 155 
Access to Debt Financing - Opportunities for Improvement of the Investment Capacity of Bulgarian Municipalities (for the period 2003-2015) 190 
Addressing Wicked Problems Using New Business Models 373 
Agricultural Finance in Kosovo 189 
Alternative Financial Regimes and Development Banks in Greece 1963-2002: What Have We Learned? 192 
An Outlook Оn the Changes of the External Trade Composition of Turkey’s with Major EU Trading Partners in 1996 - 2017 251 
ARDL Models Concerning Cattle Number and Cow Milk Production in Bulgaria 243 
Conceptual Approach for Development of Web Scraping Application for Tracking Information 374 
Contemporary Marketing Practices in Mexico 239 
Criteria for selecting of German economic texts for the aims of foreign language teaching for specific purposes 376 
Dietary Supplements Consumer Protection in a Global Market 238 
Do Financial Ratios Affect Stock Returns in the Athens Stock Exchange? 193 
Does the Too Big to Fail Doctrine Have a Future? 191 
Economic and Social Effects of Higher Education in the European Union 354 
Empirical Analysis of Islamic Banking and Economic Growth 167 187 
Expected Impact of EU-Vietnam Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports 253 
Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth in North African Countries 195 
Georgia’s Container Market and The Black Sea Region 252 
IFRS 16 Leases and Its Impact on Company’s Financial Reporting, Financial Ratios and Performance Metrics 220 
Importance of Solar Business in the European Union and Bulgaria 359 
Inequality, Poverty and the Commitment of the Economists 154 
Innovation and Competitiveness in the Context of the Bulgarian Tourism Industry 246 
It Doesn’t Matter How We Assess the Competencies in Accounting Education? 353 
Levi's се върна 222 
Macroeconomic imbalances in euro and non-euro area member states 166 
Management of Employees from Different Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals 173 
Managing Multigenerational Organizations 235 
Model for insurance fraud risk assessment and prevention 347 
Necessity of the risk management implementation in the framework of the socially responsible entrepreneurship 234 
On Some Mathematical Aspects of Autonomous Differential Equations 355 
Project portfolio managenement processes survey evidence from Bulgarian project-oriented organizations 233 
Relative Valuation and Stock-Market Bubbles 194 
Smart budget concept 196 
Study of the sinergy effect of using accounting information in the process of lending and risk manadement in banks 188 
The Resurgence of Populism in Europe 143 
The Role of Household Consumption in Relationship Between Economic Growth and Foreign Direct Investment in Bulgaria 157 254 
Understanding Public Debt from a Political Economy Perspectiv 156 
„Доброто име“ на организираната престъпност 62 
‘The owls are not what they seem’ Merging of Organized Crime and Political Violence 144 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Библиотеки 1 
Власт 48 73 
Гражданско общество 23 49 
Държавна администрация 39 321 
Електронни медии 39 54 321 
Информационни технологии 36 372 
Информационно общество 36 372 
Комуникационни технологии 358 
Комуникация 11 22 42 45 46 48 50 51 55 56 68 73 348 375 
Конкуренция 41 44 
Корпоративна комуникация 47 
Култура 41 
Манипулация 38 
Масова комуникация 43 
Медии 23 49 
Медийна свобода 52 
Медийно изкуство 46 375 
Невербална комуникация 40 
Образование 45 348 
Обществена комуникация 53 
Общество 48 73 
Политика 22 68 
Телевизия 38 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авиация 333 
агломерации 107 
аграрен сектор 241 
агроекосистеми 240 356 
адитивни технологии 369 
административно право 261 268 284 287 291 294 297 
Административнопроцесуален кодекс (АПК) 262 274 291 292 293 295 315 317 
акции 193 
акционери 224 
акционерна собственост 223 
Ал Кайда 101 
алтернативна енергетика 359 
американска икономика 60 67 
американска политика 61 70 77 113 126 
американска хегемония 127 
американски интереси 65 75 127 130 134 
американски президент 70 126 
американско влияние 131 
анализ 132 168 189 336 338 
анализ на динамични редове 25 
антируска кампания 84 
арбитраж 284 
атомно оръжие 75 
аутсорсинг 60 
Африка 105 136 
Базел III 207 219 
бази данни 367 
баланс на междуотрасловите връзки 13 
балкански държави 63 133 
банки 175 181 188 191 192 219 363 
банкова сигурност 175 363 
банкова система 180 181 207 
банкови активи 207 
банково право 286 
банково счетоводство 219 
банково финансиране 178 
бедност 28 147 343 344 345 
бедствия 322 
безжични технологии 358 
безопасност 238 
безработица 165 
безсървърни технологии 360 
Белгия 271 
бележити българи 158 
библиотеки 1 
бизнес идентификатори 316 
бизнес комуникация 40 
бизнес модели 275 373 
бизнес обучение 170 
бизнес разузнаване 374 
Близък Изток 121 134 136 
блокчейн 370 
борси 193 
борсов индекс 194 
брутен вътрешен продукт (БВП) 17 147 166 
брутна добавена стойност 17 
България 17 30 96 147 161 163 181 253 
българо-гръцки отношения 90 
българска армия 333 
бързо производство 302 
бюджет 177 
валута 164 
вещно право 203 300 
взаимоотношения с клиентите 231 
вземания 296 
Виетнам 253 
визуална комуникация 45 46 348 375 
високотехнологично развитие 327 
висше образование 349 351 353 354 
вицепрезидент 308 
власт 48 52 73 202 
влияние 358 
внос-износ 157 254 
военен конфликт 134 
военна политика 75 77 120 
военни операции 326 
военни учения 114 
военно-политически групировки 91 
военнослужещи 260 
война 325 331 332 
връчване на призовки 266 
възвръщаемост 354 
възможности 331 
външен дълг 153 
външна търговия 251 
външни пазари 250 
въоръжени сили 336 337 
Върховен Административен Съд (ВАС) 295 307 
вътрешна сигурност 81 
Г-20 85 
газов пазар 106 
газопроводи 136 
геоикономика 76 87 88 115 137 
геополитика 63 78 79 83 91 103 137 
геополитическа визия на България 97 
геополитически сблъсъци 57 
геостратегия 104 128 
Германия 84 162 
глобализация 66 67 89 
глобална икономика 85 88 
глобални процеси 249 
големи данни 18 31 34 170 346 364 367 
градоустройство 107 
граждани 330 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 258 276 288 301 312 
граждански спорове 271 
гражданско общество 23 49 
гражданско право 266 273 285 305 
грешки 204 
Грузия 252 
Гърция 153 192 
данъчни измами 179 257 
данъчно право 307 
данъчно третиране 206 256 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 307 
ДДС 179 257 
деликтна отговорност 320 
демография на България 14 16 33 
демографска криза 14 92 
демографска статистика 25 
демографски прогнози 30 93 
демографски процеси 121 337 
демографско развитие 123 
демократичен преход 92 
депозити 191 
дерегистрация 176 
дестабилизации 131 
децентрализация 88 190 
джихад 335 
диалогичност 51 
дигитален маркетинг 248 
дигитализация 174 362 
дигитална среда 316 366 371 
дигитални технологии 369 
дигитално банкиране 174 362 
дипломация 86 
Директива 2013/34/ЕС 213 
Директива 91/271/ЕИО 32 357 
дискриминация 263 
диференциално уравнение 355 
длъжности 168 
добавена стойност 216 
договор с клиенти 212 
доказателствени средства 292 293 
доктрини 332 
домакински бюджети 345 
домакинства 19 157 254 342 
доходи 201 
доходи на домакинствата 147 345 
доходност 193 215 
другарство 285 
дружествени дялове 210 
дружество с ограничена отговорност /ООД/ 210 
дългови инструменти 207 
дълготрайни материални активи (ДМА) 206 256 
дълготрайни нематериални активи (ДНМА) 206 256 
държава 23 49 
Държавен бюджет 177 
държавен външен дълг 161 
държавен дълг 156 
държавна администрация 37 172 
държавна политика 122 
държавна помощ 310 
държавна регулация 14 
държавна сигурност 77 
държавни институции 39 321 
държавни разходи 177 
държавни служители 260 
държавни субсидии 206 256 
евразийска интеграция 71 
евроатлантическа интеграция 65 
Еврозона 255 
Европа 12 71 121 124 
европейска армия 113 
европейска външна политика 130 
Европейска комисия (ЕК) 179 257 
Европейска конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) 320 
Европейска регулаторна рамка 35 
европейски опит 19 342 
европейски пазар 249 
европейски страни 245 351 
Европейски съюз ( ЕС) 21 117 164 166 181 241 
Евростат 18 
еврофондове 206 256 
едноличен търговец 204 
език на тялото 11 42 
екосистеми 240 356 
експерименти 326 
експресия 11 42 
екстремизъм 12 
електронни медии 39 54 321 
електронни ресурси 36 372 
електронни съобщения 274 
емпирични изследвания 26 31 
енергия 359 
ЕС 17 66 69 80 92 105 110 113 114 129 141 179 242 244 251 257 354 359 
етапи 338 
етика 353 
ефективно управление 217 
ефективност 220 
железопътен транспорт 100 
железопътни предприятия 99 
живородените деца 15 
животновъдство 243 
жилища 35 
жилищен фонд 24 
журналистическа етика 278 
заблуждения 146 
загуби 146 
заети лица 17 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 267 
Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) 309 
Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) 278 
Закон за изм. и доп. на Закон за банковата несъстоятелност (ЗИДЗБН) 286 
Закон за изм. и доп. на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД) 294 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 176 310 
Закон за нормативните актове (ЗНА) 303 
Закон за развитие на академичния състав в РБългария (ЗРАСРБ) 261 
Закон за собствеността (ЗС) 203 311 
Закон за счетоводството (ЗСч) 204 213 
Закон за устройство на територията (ЗУТ) 203 
Закон за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) 287 
Закон на Оукън 165 
законодателство 275 
залог 267 
запис на заповед 296 
заплати и доходи 37 172 
заплахи 331 339 340 
заплахи за сигурността 138 
застраховане 197 341 
застрахователен пазар 347 
застрахователен продукт 269 
застрахователен риск 347 
застрахователни дружества 218 
застрахователни услуги 269 
затворена икономика 67 
защита на длъжника 258 
защита на информацията 323 361 
защита на населението 74 322 
защита на потребителите 238 
здраве 358 
здравеопазване 227 
зелена система 287 
земеделска земя 241 
земеделски производители 206 256 
земеделски стопани 310 
земеделски стопанства 189 
идентичност 55 
ИДИЛ 329 335 
изкуствен интелект (AI) 247 
изкуство 45 348 
измами 146 197 341 
измерители 26 
изнесено производство 60 
износ 253 
изпълнение на административен акт 317 
изпълнители на медицинска помощ 284 
изследване 132 
Източна Европа 59 84 108 
иконометрия 167 187 
икономика на България 145 
икономика на транспорта 100 
икономическа глобализация 119 137 
икономическа криза 87 119 
икономическа наука 149 
икономическа политика 110 
икономическа прогноза 160 
икономическа реформа 92 
икономическа теория 152 
икономически анализ 164 
икономически ефекти 354 
икономически интереси 120 
икономически модели 355 
икономически растеж 89 151 157 165 167 187 195 254 
икономически реформи 166 
икономически текстове 376 
икономическо развитие 98 105 151 162 178 
имотен пазар 159 
импийчмън 308 
инвестиран капитал 215 
инвестиране 368 
инвестиране на капитала 216 
инвестиции 98 218 
инвестиции в НИРД 184 
инвестиционен капацитет 190 
индексен анализ 15 
индекси на цените 21 35 
Индия 95 
индустриална собственост 316 
иновации 227 246 
иновационни стратегии 340 
институционална промяна 192 
интеграция 55 
интегрирани системи 240 356 
интелектуална собственост 283 366 371 
интерактивна телевизия 366 
Интернет 39 321 
интернет банкиране 175 363 
информационна грамотност 36 372 
информационна кампания 24 
информационна култура 36 372 
информационни задължения 269 
информационни ресурси 1 54 
информационни технологии 87 
информационно общество 36 372 
информация 39 283 321 328 374 
информирано съгласие 320 
инфраструктурна политика 107 
ипотека 267 
ипотечно кредитиране 159 
искова молба 276 
ислям 12 
ислямизация 81 93 135 
ислямофобиа 124 
Ислямска държава 59 101 140 335 
ислямски банки 167 187 
ислямски организации 124 
ислямски финанси 167 187 
историческа демография 16 
исторически преглед 290 
казуси 314 
кампуси 350 
капацитет 221 
капитал 148 198 
капиталови пазари 194 
Капиталът 150 
Карл Маркс 150 
Катар 95 
качество на образование 351 
квантови компютри 368 
кейнсианска теория 154 
кибератаки 365 
киберзаплахи 138 
киберсигурност 364 
Китай 65 71 127 137 
класифицирана информация 323 361 
клъстеризация 245 
Кодекс за застраховането (КЗ) 269 
кол център 221 
количествени методи 218 
колониална политика 105 
компании 250 
компенсаторни инструменти 200 
комуникации 23 41 44 49 
комуникационен процес 43 44 
комуникационна среда 1 
комуникационни технологии 358 
комуникация 11 22 42 48 50 55 56 68 73 
конкурентоспособност 245 246 349 
консолидация 79 
конституционно право 264 
Конституция 64 308 
контактна зона 82 
контраразузнаване 328 
контрол 202 284 
конфликт 112 
конфликти 63 78 103 109 133 
конфликтни зони 69 
концептуална основа 198 
корпоративен данък 183 
корпоративен имидж 47 
корпоративна репутация 47 
корпоративна сигурност 365 
корпоративна социална отговорност 226 234 
корпоративни комуникации 47 231 
корпоративно подоходно облагане 183 
корупция 197 318 341 
косвен контрол за законосъобразност 304 
кредитен риск 188 
кредити 181 
кредитни загуби 211 219 
кризи 51 79 86 102 142 
кризисна политика 110 
кризисни процеси 89 
криптовалути 186 
култура 41 45 116 348 
Леви Щраус (Levi's) 222 
либерализъм 111 
ликвидация 176 
лингвистика 5 
лингвистичен анализ 376 
личностно развитие 228 
Македония 163 
макроикономически показатели 166 
малки и средни предприятия (МСП) 239 
малки предприятия 204 
малцинствена политика 97 
манипулация 38 43 50 182 
маргинализация 121 
маркетинг 247 
маркетингова стратегия 239 
Маркс 148 
масова комуникация 43 
математически методи 355 
материални запаси 214 
мафия 62 
МВР 270 
медиация 271 
медии 39 46 321 375 
медийна свобода 52 
медийно изкуство 46 375 
медицинска етика 320 
медицинско право 320 
междудържавни отношения 58 125 
междукултурна компетентност 41 
междукултурни комуникации 41 
междукултурно общуване 41 
международен търговски обмен 115 
международна политика 84 132 
международна сигурност 138 
международна система 132 
международни договори 94 
международни икономически отношения МИО 85 
международни компании 239 
международни организации 102 
международни отношения 78 102 129 132 151 
международни пазари 249 
международно право 318 
международно съперничество 136 
международно сътрудничество 318 
Мексико 239 
мениджмънт 173 223 
мениджмънт на персонала 232 
местно икономическо развитие 107 
методи за оценяване 182 
методи на управление 214 
методология 149 
миграционна криза 81 109 121 122 123 135 
миграционна политика 109 116 
микрофинансови институции 189 
Министерство на финансите 196 
митници 90 
Митнически съюз 251 
млечно говедовъдство 243 
мляко и млечни продукти 243 
многомерен модел 28 344 
мобилизация 330 
Моделът Упсала 250 
модернизация 145 
монетарна политика 164 
мониторинг на медиите 54 
Монте Карло симулация 230 
мотивация 47 171 
мотивация на персонала 232 
МСС 18 212 
МСС 32 - Финансови инструменти: представяне 210 
МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване 211 
МСС 8 213 
МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 212 
МСФО 9 Финансови инструменти 198 207 211 219 
мултикултурализъм 22 68 
мърчандайзинг 44 
мюсюлманска общност 72 
наказателно право 264 290 302 319 
Наказателно процесуален кодекс (НПК) 306 
напускане на съдружник 210 
нарушения 308 
население 16 
наследствено право 272 
насрещни вземания 200 
НАТО 57 96 114 130 136 
наука 349 
научни библиотеки 1 
научно направление 56 
национален суверенитет 141 
национализъм 61 
национална идентичност 116 
национална сигурност 58 329 
национални интереси 141 
Национални счетоводни стандарти (НСС) 201 204 
неамортиризуеми активи 206 256 
невербални комуникации 40 
недействителност 285 
незабавно изпълнение 258 
независим финансов одит 199 205 208 209 352 
неимуществени вреди 268 
немски език 376 
неокласицизъм 154 
неокласически икономикс 152 
неолиберализъм 22 68 
неутралитет 96 
нищожност на сделките 285 
нови подходи 99 
новият път на коприната 83 
нормативни актове 304 
Обединена Европа 109 
обезценка на активи 211 
обезщетение 280 
облачни технологии 368 
облачни услуги 360 368 
обмен на информация 323 361 
обработка на данни 367 
образование 45 348 
обучение на персонала 170 
обществен договор 208 
обществен живот 202 
обществена комуникация 51 53 
общество 48 73 
общини 190 
общност 50 
одит 197 341 
одитни процедури 218 
одиторска професия 205 208 
ООН 74 102 
организация 51 
организирана престъпност 62 144 
оръжейни системи 334 
ОСП (Обща селскостопанска политика) 242 244 
оспорване 317 
отбрана 113 327 330 332 
отворено банкиране 175 363 
открита процедура 261 
отпадъчни води 32 357 
оценка 326 
оценка на компании 182 
оценка на работата 37 172 
пазар 252 
пазар на труда 17 
Пакистан 101 
пари 186 
парламентарна система 64 
партньорство 251 
пенсионна реформа 153 
персонал 171 173 
перспективи 334 
платежоспособност 218 
плурализъм 152 
погасителна давност 296 
подоходен данък 183 
пожизнена рента 273 
показатели 220 
поколения 173 235 
покупателна способност 345 
политика 112 123 133 139 
политики 85 111 339 
политики на ЕС 117 
политико-икономически алианси 91 
политическа икономия 156 369 
политически диалог 86 
политически конфликти 127 
политически партии 48 73 143 
политически процес 103 
политически системи 57 
популизъм 143 
портфолио мениджмънт 233 
последици 118 
посткризисен проект 79 
потребители 184 
потребителска кошница 21 
потребителски стоки 157 254 
потребителски цени 17 21 
потребление 157 254 
права на човека 278 
правен морал 74 
право на Европейския съюз 263 282 
право на собственост 299 
право на строеж 203 
пране на пари 185 197 341 
преброяване на населението 16 24 
превенция 140 197 341 
предаване на съд 319 
предприемачество 234 
предприятия 47 
Председателство на Съвета на ЕС 69 80 
представяне на нови идеи 44 
президент 308 
президентска администрация 70 
преки плащания 206 256 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 195 
пречистване 32 357 
придобивна давност 285 
призовки 315 
природен газ 95 106 
присъединяване 96 
прихващане 200 
приходи 212 217 
проблеми 122 
прогнози 159 
продажби 217 250 
продоволствени ресурси 242 244 
проектен мениджмънт 233 
проекти 63 136 
проектни организации 233 
производство 87 242 243 244 
промени 64 
промишлен дизайн 316 
противодействие 324 
противоречия 78 
професионална квалификация 170 
процесуална правоспособност 306 
процесуални права 306 
публични разходи 177 
публични финанси 196 
пчелен мед 249 
пчелни продукти 249 
работна заплата 148 
работна сила 241 
работно място 235 
равенство 263 
радикален ислямизъм 140 
радикализъм 12 78 
радио 371 
раждаемост 15 33 
разваляне на договор 273 
развиващи се страни 83 
развитие 76 334 
разоръжаване 94 118 
разследващи органи 270 
разузнаване 328 
регионална икономика 90 108 141 
регионална политика 63 72 83 
регионални съюзни структури 82 
регионално развитие 69 310 
регионално сътрудничество 83 108 
регистрирани одитори 185 
Регламент (ЕС) 2016/679 278 
регресионни модели 28 344 
регулиране 275 
реклама 236 237 248 
религиозни общности 93 
религия 12 
рента 148 
рентабилност 215 216 217 
репутация 51 
референдум 112 
реформи 66 100 141 142 
рецесия 142 
Римско право 259 290 
риск 197 234 341 
риск мениджмънт 234 
рискове 159 331 
Румъния 163 
Русия 65 66 71 76 86 95 106 114 125 127 129 180 338 
САЩ 65 120 125 137 
световен мир 86 138 
световна политика 57 104 134 143 
световна търговия 115 
световно правителство 104 
свобода на медиите 52 
свободна търговия 253 
Северна Африка 121 195 
Северна Корея 75 
селско стопанство 189 240 241 242 244 356 
селскостопанска продукция 241 
Семеен кодекс (СК) 272 
семейно право 272 
сепаратизъм 91 112 
сигурност 97 327 339 
Сирия 102 
система 123 
система за защита на сигурността 329 
слънчева енергия 359 
смъртност 33 
собствен капитал 215 216 
софтуерен метод 370 
социален модел 169 
социална криза 81 
социална отговорност 234 373 
социална статистика 19 342 
социални медии 54 
социални мрежи 239 266 
социални трансформации 343 
социално предприятие 226 
социално разслоение 139 
социално-икономическа криза 343 
социално-икономически процеси 34 346 
социално-икономически фактори 28 344 
социално-икономическо развитие 147 
споделен капитал 223 
споделена стойност (CSV) 226 
средни предприятия 204 
среднопритеглена цена на капитала 215 
СС 1 Представяне на финансови отчети 213 
СС 19 201 
СС 8 213 
статистика 29 
статистици 29 
статистическа информация 18 19 34 342 346 
статистическа наука 13 20 27 29 165 
статистически анализ 25 147 
статистически данни 35 
статистически изследвания 18 26 
статистически методи 34 346 
статистически показатели 28 344 
стойност 148 
стойност на компаниите 182 
стопанска инициатива 178 
стохастични модели 230 
стратегическо планиране 340 
стратегическо управление 340 
стратегия 331 
стратегия "Европа 2020" 19 342 
стрес 11 42 
структурна реформа 119 
Студена война 91 
студентски такси 351 
суверенитет 103 
суперфиция 203 
суровини 142 
счетоводна информация 188 
счетоводна оценка 214 
счетоводна професия 205 
счетоводни оценки 213 
счетоводни принципи 204 
счетоводно законодателство 213 
счетоводно образование 209 352 
счетоводно третиране 200 201 206 210 256 
счетоводство 196 208 209 352 353 
съвкупностни изследвания 20 
съобщения 315 
съпружеска имуществена общност (СИО) 272 
Сърбия 82 131 163 
сървъри 367 
съсобственост 285 
сътрудничество 226 373 
творческа икономика 371 
текучество на кадри 171 
телевизионна индустрия 366 
телевизия 38 
теории 26 
теория 20 149 325 
тероризъм 59 101 144 323 329 335 361 
терористични организации 324 
тестове 314 
технологии 38 55 
технологични предприятия 174 362 
товарни потоци 252 
трансгранични връзки 179 257 
транснационализация 154 
транспортен пазар 100 
трансформация 53 
труд 168 
трудово право 260 
туризъм 245 246 
турска стратегия 72 
Турция 58 97 139 251 
тълкувателни решения 295 
търговия 95 
търговска политика 253 
търговска тайна 283 
Търговски закон (ТЗ) 280 
търговски марки 222 
търговски представител 280 
търговско дружество 176 
търговско право 296 
уебсайт 316 
украинска криза 86 
Украйна 338 
Унгария 82 
УНСС 20 
управление 23 49 51 70 196 
управление на данни 18 
управление на организацията 235 
управление на персонала 224 
управление на услуги 221 
условия на труд 168 
установителен иск 285 
устойчив растеж 76 
устойчиво развитие 99 
устойчивост 240 356 
устройствено планиране 287 
утопични идеи 104 155 
учени 13 27 
факторен анализ 15 
фертилен контингент 15 
философия на икономиката 155 
философия на медицината 3 
философска антропология 4 
финансиране 170 206 256 
финансиране на тероризма 324 
финансов сектор 153 166 174 362 
финансова информация 198 
финансова криза 191 
финансова стабилност 153 
финансови активи 207 211 219 
финансови инструменти 188 207 210 
финансови коефициенти 193 
финансови отчети 189 199 204 220 
финансови пасиви 207 
финансови показатели 220 
финансово отчитане 198 212 
финансово развитие 167 187 195 
финтех 174 362 
фискална децентрализация 190 
фискална политика 156 161 
фондов пазар 194 
фондови пазари 194 
Франция 111 271 
франчайзинг 275 
франчайзингов договор 275 
хибридна среда 368 
хибридни войни 128 325 331 338 339 
холизъм 5 10 
хранилища за данни 367 
хранителни добавки 238 
хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 242 244 
християнство 12 
цели 198 
цена на дълга 216 
цена на капитала 215 216 
цени 35 
ценностна система 169 
ценообразуване 194 
централизация 1 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 175 363 
Централно статистическо управление (ЦСУ) 24 
цивилизация 116 
цифрови услуги 174 362 
Черноморски регион 252 
Четвърта директива на ЕС 185 
Четвърта индустриална революция 369 
четене 36 372 
човешки ресурси 171 173 322 368 
човешко поведение 169 
чуждестранни инвестиции 163 
ядрена сигурност 118 
ядрени оръжия 94 128 
ядрено въоръжение 118 
3D принтиране 369 
Big Data 18 
DCF модели за оценка 182 
GSM апарат 358 
PSD2 (Европейска директива за платежни услуги) 175 363 
text mining 31 
web-scraping 31 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Безос, Джеф 225 
Бентам, И. 2 
Буш, Джордж 120 
Върбенов, Христо 158 
Гейтс, Бил 225 
Джобс, Стив 225 
Дзинпин, Си 137 
Ердоган, Реджеп Таип 58 139 
Зукърбърг, Марк 225 
Константинов, Димитър 158 
Куайн, Уилърд 5 10 
Макрон, Еманюел 111 
Маркс, Карл 150 
Меркел, Ангела 84 
Мил, Джон Стюарт 2 
Мъск, Илън 225 
Орбан, Виктор 141 
Оукън, Артур 165 
Пичай, Сундай 225 
Путин, Владимир 134 
Ръсел, Бъртранд 7 
Станев, Стефан 13 
Стоянов, Димитър 158 
Стоянов, Коста 158 
Стросън, Питър 7 
Тръмп, Доналд 67 70 120 125 126 130 134 137 
Фреге, Готлоб 6 
Хайдегер, Мартин 8 
Цонев, Венец 20 
Юнкер, Жан-Клод 79 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 47 
Русия 1 23 49