Нови статии - януари 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб I 5956

Александрова, Таня.  Европейски предизвикателства в информационното обслужване на заетостта в българската култура / Таня Александрова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 214-220. 

1. Култура 
 00
Ключови думи: 1. култура 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 27195

- 2 -

Цб II 90217

Александрова-Кисова, Таня.  Заетост в културния сектор - между несигурността и призванието да бъдеш артист / Таня Александрова-Кисова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 429-434. 

 008  + 331.54
Ключови думи: 1. културен сектор 2. заетост 3. артисти 4. труд 5. културни професии 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27715

- 3 -

 

Ангелова, Анна.  От идеята за "Панепистимско книгохранилище" до първата университетска библиотека / Анна Ангелова. // Наука, XXVІІІ, 2018, N 6, 12-15. 

 02
Ключови думи: 1. СУ "Св. Климент Охридски" 2. университетски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 27710

- 4 -

Цб I 5954

Арсенова, Искра.  База данни за мониторинг на националните научни програми в помощ на българската икономика / Искра Арсенова. // Лисабонската стратегия и конкурентоспособността на българската икономика : Международна научна конференция УНСС - София, 13 октомври 2006 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 56-59. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Конкурентоспособност 3. България 4. Наука 
 339.923:061.1  + 001
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. конкурентоспособност 3. България 4. наука 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27422

- 5 -

Цб I 5954

Борисова, Ралица.  Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред научноизследователската и иновационна дейност в България / Ралица Борисова. // Лисабонската стратегия и конкурентоспособността на българската икономика : Международна научна конференция УНСС - София, 13 октомври 2006 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 60-64. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Конкурентоспособност 3. България 
 339.923:061.1  + 001
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. конкурентоспособност 3. България 4. Лисабонска стратегия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27423

- 6 -

Цб II 90213

Борисова, Ралица.  Европейското научноизследователско пространство : нови перспективи / Ралица Борисова. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 207-217. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Наука 
 339.923:061.1  + 001
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. наука 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27792

- 7 -

Цб I 5956

Вакавлиева, Огняна.  Институцията "Музей" и нейният ретроспективен вариант / Огняна Вакавлиева. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 209-213. 

1. Култура 2. Музеи 
 069
Ключови думи: 1. музеи 2. музей 3. културна среда 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 27194

- 8 -

Цб II 90241

Вълкова, Румина.  Читалищата като културно-просветна институция / Румина Вълкова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 2. Административно управление в публичния сектор : институционална среда и капацитет : Втора есенна академия, София, УНСС, 20 ноември 2015 г. / Науч. ред. Александър Вълков, Деница Горчилова; Ред. кол. Евгения Делчева, Поля Кацамунска, Евгения. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 32-40. 

1. Читалища 2. Културни институции 
 00  + 374
Ключови думи: 1. културни институции 2. читалища 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 27967

- 9 -

 

Георгиева, Калина.  Повторно използване на информация, създавана и съхранявана от библиотеки, музеи и архиви според Закон за достъп до обществена информация от 2015 г. / Калина Георгиева, Десислава Попова. // Наука, XXVІІІ, 2018, N 5, 56-63. 

 02
Ключови думи: 1. съхраняване на информация 2. Закон за достъп до обществена информация ( ЗДОИ) 3. Директива 2013/37/ЕС 4. Директива за отворени данни 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 27700

- 10 -

Цб II 90217

Димитров, Кирил.  Фактори, обуславящи широката известност на културните изследвания на Геерт Хофстеде / Кирил Димитров. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 76-82. 

 008
Ключови думи: 1. културни изследвания 2. корпоративна култура 3. бизнес култура 4. национална култура 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Хофстеде, Геерт 
  

Сист. No: 27469

- 11 -

Цб II 90207

Дънешка, Антоанета.  Що е култура и как международният бизнес използва това понятие? Промяна на парадигмата : от културата-като-код към културата-в-контекст / Антоанета Дънешка. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 226-237. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Култура 3. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.923:061.1  + 339.9  + 00
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. култура 3. международен бизнес 4. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27591

- 12 -

 

Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2018 г . // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 6, 98-152. 

   Кралската шведска академия на науките реши наградата на Шведската национална банка за постижения в областта на икономическите науки в памет на Алфред Нобел да бъде присъдена споделено на Уилям Д. Нордхаус за приноса му към „интегриране на климатичните промени в дългосрочен макро-икономически анализ“ и на Пол М. Ромър за приноса му към „интегриране на технологични иновации в дългосрочен макроикономически анализ. 

 001
Ключови думи: 1. Нобелови лауреати 2. икономическа наука 3. макроикономика 4. климатични промени 5. дългосрочни стратегии 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Нордхаус, Уилям Д. 2. Ромър, Пол М. 
  

Сист. No: 27874

- 13 -

Цб II 90213

Рангелова, Росица.  България сред другите страни от ЕС според разходите за наука и образование / Росица Рангелова. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 18-31. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Образование - разходи 4. Наука - разходи 
 339.923:061.1  + 001  + 37.014
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. образование 4. наука 5. разходи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27776

- 14 -

 

Станкова, Светлана.  Дигиталният политически диалог и социалните мрежи / Светлана Станкова. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 21-32. 

 07
Ключови думи: 1. дигитални медии 2. социални мрежи 3. политическа комуникация 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 27904

- 15 -

Цб II 90207

Stefanova, Albena.  EU Membership of Bulgaria 2007-2014 : yhe Benefits for the Sphere of Education and Science / Albena Stefanova. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 479-487. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Учене през целия живот 
 339.923:061.1  + 001  + 37
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. учене през целия живот 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27644

Философия

- 16 -

 

Александров, Николай.  Реформацията и протестантската етика като предвестници на либерализма / Николай Александров. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 58-66. 

 1
Ключови думи: 1. протестантска етика 2. католицизъм 3. Реформация 4. Средновековие 5. християнство 6. аскетизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Лутер, Мартин 2. Цвингли, Улрих 3. Калвин, Жан 4. Вебер, Макс 
  

Сист. No: 27940

- 17 -

 

Белогашев, Георги.  Решението на Лайбниц за връзката душа-тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев / Георги Белогашев. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 98-110. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Лайбниц, Готфрид Вилхелм 
  

Сист. No: 27950

- 18 -

 

Димитров, Ивайло.  Познавателна сила и не-способност за свобода - кантови трихотомии / Ивайло Димитров. // Философия, ХХVІІ, 2018, N 4, 343-358. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Кант, Имануел 
  

Сист. No: 28056

- 19 -

 

Иванчева, Людмила.  Феноменът технонаука: Съвременни философско-науковедски аспекти / Людмила Иванчева. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 39-57. 

 1
Ключови думи: 1. технонаука 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 27910

- 20 -

 

Илиева, Аделина.  Класическите основи в етиката на науката. Преосмисляне на етоса на Р. Мъртън / Аделина Илиева. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 117-134. 

 1
Ключови думи: 1. научен етос 2. етика на науката 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Мъртън, Робърт 
  

Сист. No: 27960

- 21 -

 

Кацарски, Иван.  Философската система на Габриел Тард / Иван Кацарски. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 76-97. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Тард, Габриел 2. Лайбниц, Готфрид Вилхелм 
  

Сист. No: 27949

- 22 -

 

Маринова, Миглена.  Призванието във философията на Хосе Ортега-и-Гасет - героизъм за всеки / Миглена Маринова. // Философия, ХХVІІ, 2018, N 4, 434-445. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Ортега-и-Гасет, Хосе 
  

Сист. No: 28057

- 23 -

 

Михайлов, Николай.  Философската етика и съвременната виртуалност / Николай Михайлов. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 14-20. 

 1
Ключови думи: 1. дигитални медии 2. философска етика 3. комуникационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 27902

- 24 -

 

Петрова, Силвия.  Фантастичното в новите медии / Силвия Петрова. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 4, 152-159. 

 130.2
Ключови думи: 1. добавена реалност 2. нови медии 3. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 27886

- 25 -

 

Рачев, Росен.  Фридрих Ницше - новата религия на метафизическия нихилизъм / Росен Рачев. // Философия, ХХVІІ, 2018, N 3, 231-251. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Ницше, Фридрих 
  

Сист. No: 28055

- 26 -

 

Стъпова, Иванка.  Шепотът на огледалото във фантастичния свят на българския диаболизъм / Иванка Стъпова. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 4

 1
Ключови думи: 1. диаболизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 27885

- 27 -

 

Табаков, Мартин.  Още за парадоксите при избори / Мартин Табаков. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 135-146. 

 1
Ключови думи: 1. пропорционална избирателна система 2. парадокс Алабама 3. парадокс на негласувалите 4. мажоритарна избирателна система 5. парадокс на Кондорсе 6. парадокс на Борда 7. парадокс на Ароу 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 27989

Психология

- 28 -

Цб II 90220

Илиев, Ивайло.  Емоционалната интелигентност във взаимовръзката личност и организация / Ивайло Илиев. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 127-138. 

1. Организационно поведение 2. Психология 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.32  + 159.9
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. социална интелигентност 3. личност 4. организация 5. адаптация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
  

Сист. No: 27897

- 29 -

Цб II 90206

Косева, Деница.  Потребителските предпочитания към бирата в България / Деница Косева. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 88-95. 

1. Потребителско поведение 
 366.1
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. бира 3. анкетно проучване 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Психология 
  

Сист. No: 27570

- 30 -

Цб II 90206

Кънчева, Ирина.  Роли на съпрузите при вземането на решение за покупка на основни продуктови групи / Ирина Кънчева. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 96-103. 

1. Потребителско поведение 2. Вземане на решения 
 366.1
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Психология 
  

Сист. No: 27571

- 31 -

Цб II 90206

Славчева, Иглика.  Анализ на потребителските нагласи при покупка на плодове и зеленчуци / Иглика Славчева. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 75-80. 

1. Потребителско поведение 2. Търговия 
 366.1  + 339
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. потребителски нагласи 3. плодово-зеленчукови стоки 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Психология 
  

Сист. No: 27560

Религия

- 32 -

Цб II 90186

Быковская, Галина А.  Православные храмы в контексте формирования национальной идентичности / Галина А. Быковская. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 172-177. 

 281.9
Ключови думи: 1. национална идентичност 2. православие 3. български църкви 4. гръцки църкви 5. руски църкви 6. архитектура 7. влияние 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 27126

- 33 -

Цб II 90243

Иванов, Виктор.  Принципът на секуларизма в системата на конституционните принципи / Виктор Иванов. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 2 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС, 130-135. 

1. Секуларизъм 2. Религия 
 342  + 322
Ключови думи: 1. секуларизъм 2. конституционализъм 3. църква 4. държава 5. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Религия 
  

Сист. No: 28189

- 34 -

Цб II 90243

Иванов, Виктор.  Принципът на секуларизма в системата на конституционните принципи / Виктор Иванов. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 2 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС, 130-135. 

1. Секуларизъм 2. Религия 
 342  + 322
Ключови думи: 1. секуларизъм 2. конституционализъм 3. църква 4. държава 5. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Религия 
  

Сист. No: 28189

- 35 -

 

Лункин, Р.  Евроскептицизм среди христианских церквей: между мечтой о “единой Европе” и защитой религиозных ценностей / Р. Лункин. // МЭМО, 2018, N 8, 35-43. 

   Статията е посветена на отношението на християнските църкви към евроскептицизма. Традиционният стълб на интеграционния процес е католическата църква. Към нея се присъединяват държавни или полу-държавни църкви от Западна и Северна Европа - лютеранските църкви в Германия и скандинавските страни. Децентрализираната структура на европейското православие предполага многообразие от мнения за бъдещето на Европа. 

 281.9
Ключови думи: 1. християнство 2. евроскептицизъм 3. религиозни ценности 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. Брекзит 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Религия 
  

Сист. No: 27633

- 36 -

Цб II 90186

Радева, Донка.  Българските павликяни между православието, католицизма и исляма XVII-XX век / Донка Радева. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том I / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 30-49. 

 949.72  + 23/28
Ключови думи: 1. история 2. павликяни 3. православие 4. католицизъм 5. ислям 6. религия 7. религиозни движения 8. сепаратизъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Религия 
  

Сист. No: 27106

Обществени науки

- 37 -

Цб II 90206

Маринов, Георги.  Съпоставка на търсенето на местно и вносно вино в България / Георги Маринов, Петьо Бошнаков. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 34-39. 

1. Винопроизводство 2. Потребителско поведение 
 663.2  + 366.1
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. потребители 4. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Обществени науки 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27545

Статистика. Демография. Социология.

- 38 -

Цб II 90236

Атанасов, Атанас.  Емпирични подходи за проверка за нормално разпределение при статистическите редове с различна дължина / Атанас Атанасов. // Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. / Предс. на ред. кол. Мая Микренска; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Бо. - София : УНСС, 2016, 131-139. 

1. Статистика 
 311
Ключови думи: 1. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27915

- 39 -

Цб II 90241

Даковска, Мирослава.  Неправителствените организации като доставчици на социални услуги / Мирослава Даковска ; Рец. Татяна Даскалова. // Докторантски четения 2. Административно управление в публичния сектор : институционална среда и капацитет : Втора есенна академия, София, УНСС, 20 ноември 2015 г. / Науч. ред. Александър Вълков, Деница Горчилова; Ред. кол. Евгения Делчева, Поля Кацамунска, Евгения. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 82-90. 

1. Социални услуги 2. Неправителствен сектор 3. Нестопански организации 
 338.46  + 061.2
Ключови думи: 1. социални услуги 2. неправителствени организации (НПО) 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Услуги 
  

Сист. No: 27980

- 40 -

Цб II 90238

Дамянов, Димитър.  Демографски предизвикателства пред европейските икономики в зората на Четвъртата индустриална ревоюция / Димитър Дамянов. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 262-271. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Индустриална революция 3. Демография 
 339.923:061.1  + 314.18
Ключови думи: 1. Четвърта индустриална революция 2. население 3. демографски процеси 4. демографски промени 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28037

- 41 -

Цб II 90220

Дацин, Силвия.  Конфликтни зони в предприятието (на примера на "Тера арт 2008" ЕООД и "Олимпия" ООД) / Силвия Дацин. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 94-103. 

1. Управление 2. Конфликти 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.95/.96  + 316.48
Ключови думи: 1. конфликтни зони 2. предприятия 3. работодатели 4. работници 5. служители 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27877

- 42 -

Цб II 90239

Димитрова, Галина.  Междукултурните комуникации и професионалното обучение по международни отношения / Галина Димитрова. // Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение : Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи" - мярка "Мобилност", Братислава, Словакия, 2009 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 51-60. 

1. Комуникации 2. Междукултурна среда 3. Образование 4. Обучение 
 316.77  + 378
Ключови думи: 1. междукултурни комуникации 2. професионално образование 3. висше икономическо образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
Географски понятия: 1. Словакия 
  

Сист. No: 28000

- 43 -

Цб II 90215

Захариева, Силвия.  Демографски и стопански процеси на територията на град Варна / Силвия Захариева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 91-99. 

1. Градове - България 2. Варна 3. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. градове 3. Варна 4. България 5. демография 6. население 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Варна 2. България 
  

Сист. No: 27257

- 44 -

Цб II 90222

Карагьозова-Маркова, Кристина.  Застаряване на населението в България и предизвикателствата пред устойчивостта на публичните финанси в контекста на последиците от глобалната финансова и икономическа криза / Кристина Карагьозова-Маркова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 268-283. 

1. Публични финанси 2. Демография 3. Пенсионна система 4. Финансова криза 
 336.61  + 330.131.7  + 314.8
Ключови думи: 1. застаряващо население 2. демография 3. публични финанси 4. икономическа криза 5. финансова криза 6. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27181

- 45 -

Цб II 90239

Кожухарова, Даниела.  Чуждоезиковото обучение в ИУ - Братислава - ролята на чуждите езици при развиването на професионални умения за общуване в междукултурна среда / Даниела Кожухарова. // Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение : Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи" - мярка "Мобилност", Братислава, Словакия, 2009 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 37-43. 

1. Комуникации 2. Междукултурна среда 3. Образование 4. Обучение 
 316.77  + 378
Ключови думи: 1. междукултурни комуникации 2. професионално образование 3. висше икономическо образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
Географски понятия: 1. Словакия 
  

Сист. No: 27996

- 46 -

Цб II 90239

Марков, Марчо.  Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение / Марчо Марков. // Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение : Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи" - мярка "Мобилност", Братислава, Словакия, 2009 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 15-20. 

1. Комуникации 2. Междукултурна среда 3. Образование 4. Обучение 
 316.77  + 37
Ключови думи: 1. междукултурни комуникации 2. професионално образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
  

Сист. No: 27992

- 47 -

Цб II 90186

Митровиh, Льубиша Р.  Изазови и искушеньа балканских постсоциjлистичких друштава на почетку 21. века - социолошки и геополитички аспекти / Льубиша Р. Митровиh. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 134-144. 

 327:911.3  + 316
Ключови думи: 1. балкански държави 2. стратегическо развитие 3. конфликти 4. преход 5. геополитика 6. социологически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 27123

- 48 -

Цб I 5956

Мишев, Георги.  Възникване и развитие на държавната статистическа институция в България / Георги Мишев. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 239-246. 

1. Статистика 
 311
Ключови думи: 1. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27201

- 49 -

Цб II 90236

Найденов, Александър.  Приложение на M-Argus и T-Argus при осигуряването на конфиденциалност на статистическите данни / Александър Найденов. // Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. / Предс. на ред. кол. Мая Микренска; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Бо. - София : УНСС, 2016, 124-130. 

1. Статистика 
 311
Ключови думи: 1. статистически данни 2. софтуер 3. конфиденциалност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27914

- 50 -

Цб II 79234

Павлова, Веселка.  Основни акценти на статистическия анализ на резултатите от проучване на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца в нашата страна / Веселка Павлова. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 489-499. 

 311
Ключови думи: 1. статистически анализ 2. трафик на хора 3. експлоатация 4. деца в риск 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27548

- 51 -

Цб II 90239

Павлова, Веселка.  Интегрирането на междукултурните комуникации в професионалното обучение по бизнес мениджмънт в Икономическия университет - Братислава / Веселка Павлова, Венелин Бошнаков. // Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение : Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи" - мярка "Мобилност", Братислава, Словакия, 2009 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 21-29. 

1. Комуникации 2. Междукултурна среда 3. Образование 4. Обучение 
 316.77  + 378
Ключови думи: 1. междукултурни комуникации 2. професионално образование 3. висше икономическо образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
Географски понятия: 1. Словакия 
  

Сист. No: 27993

- 52 -

Цб II 90217

Славейков, Петър.  Концепция за демографската политика на България до 2020 г. / Петър Славейков. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 50-56. 

 314.15
Ключови думи: 1. демографска политика 2. демографски процеси 3. демографска криза 4. демографско развитие 5. демографска статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27461

- 53 -

Цб II 90239

Филипова-Сланчева, Атанаска.  Опитът на ИУ - Братислава, в областта на междукултурните комуникации при реализацията на международни проекти / Атанаска Филипова-Сланчева. // Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение : Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи" - мярка "Мобилност", Братислава, Словакия, 2009 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 61-68. 

1. Комуникации 2. Междукултурна среда 3. Образование 4. Обучение 
 316.77  + 378
Ключови думи: 1. междукултурни комуникации 2. професионално образование 3. висше икономическо образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
Географски понятия: 1. Словакия 
  

Сист. No: 28001

- 54 -

Цб II 79234

Христов, Илия.  Щрихи към трактовката на лидерството и лидерите / Илия Христов. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 170-177. 

 316.46
Ключови думи: 1. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27299

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 55 -

Цб II 90206

Димитров, Кирил.  Въздействието на социалните медии върху набирането на персонал в организациите / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 104-114. 

1. Социални медии 2. Фирмена култура 3. Човешки ресурси 
 077.5  + 005.73
Ключови думи: 1. социални медии 2. подбор на персонала 3. човешки капитал 4. фирмена култура 5. управление на човешките ресурси 6. ИТ мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27572

- 56 -

Цб II 90207

Дънешка, Антоанета.  Междукултурно общуване в интернет : как факторът национална култура взаимодейства с инструментите за общуване в интернет в контекста на международния бизнес / Антоанета Дънешка. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 238-249. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Онлайн комуникации 3. Интернет 4. Международни икономически отношения (МИО) 5. Култура 6. Общуване - Интернет 
 339.923:061.1  + 339.9  + 077
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. международни икономически отношения МИО 3. онлайн комуникации 4. Интернет 5. култура на общуване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27592

- 57 -

Цб II 90222

Илиева-Колева, Даниела.  Методи за усъвършенстване на презентационни умения / Даниела Илиева-Колева. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 55-65. 

1. Бизнес комуникация 2. Презентационни умения 3. Комуникации - управление 4. Организационна култура 5. Невербална комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. презентационни умения 2. бизнес комуникации 3. управление на комуникациите 4. организационна култура 5. невербални комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 27139

- 58 -

Цб II 90209

Каравасилева, Женета.  Дигиталната парадигма в обучението и новите медии / Женета Каравасилева. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 420-430. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Медии 4. Дигитална среда 
 339.923:061.1  + 07  + 077
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. медии 4. дигитална среда 5. онлайн медии 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 4. Образование 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27774

- 59 -

Цб II 90208

Лозанова, Ена.  Членството на България в ЕС и свързаните с него предизвикателства пред професионалните стандарти и етиката в медийната среда / Ена Лозанова. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 211-224. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Медии 3. Етика 
 339.923:061.1  + 07
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. медии 3. медийна етика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27689

- 60 -

Цб II 90243

Николова, Райна.  Разрешителни режими в медийната дейност / Райна Николова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 2 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС, 47-55. 

1. Медии 2. Право 
 07.000.34
Ключови думи: 1. печатни медии 2. радио 3. телевизия 4. разрешителни режими 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 28170

- 61 -

Цб I 5956

Тодоров, Петко.  Комуникацията - "Ахилесовата пета" на публичната ни администрация / Петко Тодоров. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 101-104. 

1. Публична администрация 2. Социална комуникация 
 351/354  + 316.77
Ключови думи: 1. публична администрация 2. комуникации 3. въздействие 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 27149

- 62 -

Цб II 90205

Христов, Александър.  Продуктово позициониране в електронните медии: усъвършенстване на практиките / Александър Христов. // Членството на България в ЕС: Пен години по-късно, . Членството на България в ЕС: Пет години по-късно : Международна научна конференция, 15 октомври 2012 г. София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 161-166. 

1. Продуктово позициониране 2. Електронни медии 3. Телевизия 
 07
Ключови думи: 1. продуктово позициониране 2. електронни медии 3. телевизионни предавания 4. търговска марка 5. пласмент 6. product placement 7. маркетингови комуникации 8. реклама 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 27305

- 63 -

Цб II 90208

Христов, Александър.  Приложение на етични правила в ПР и рекламата в европейските страни / Александър Христов. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 204-210. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Реклама 3. Пъблик рилейшънс (ПР) (връзки с обществеността) 4. Етични правила 
 339.923:061.1  + 659.1  + 659.4
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 4. етика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27688

- 64 -

 

Христов, Ивайло.  Формиране на медийния образ на Васил Левски / Ивайло Христов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, 5-19. 

 316.77
Ключови думи: 1. медии 2. медиен образ 3. Апостола на свободата 4. обществено мнение 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 28011

- 65 -

Цб I 5956

Цанкова, Светла.  Щрихи от българския медиен образ на администрацията на Европейския съюз / Светла Цанкова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 314-317. 

1. Публична администрация 2. Администрация 3. Медии 4. Журналистика 
 351/354  + 07
Ключови думи: 1. публична администрация 2. медии 3. медиен образ 4. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27220

- 66 -

Цб II 90217

Цонев, Николай.  Имиджът като маркетингов продукт / Николай Цонев. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева. - София : УНСС, 2014, 257-263. 

 339.13  + 659.4
Ключови думи: 1. имидж 2. маркетинг 3. продукт 4. идентичност 5. репутация 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 27593

- 67 -

Цб II 90210

Tripunoski, Mirko.  Building Corporate Marketing Brand and Communication with the Public Through Social Media / Mirko Tripunoski, Borche Sibinovski. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 62-68. 

1. Социални медии 2. Маркетинг 
 339.138  + 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. маркетинг 3. Интернет 4. марка 5. брандинг 6. social media 7. marketing 8. brand 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 27379

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 68 -

Цб II 90233

Александрова, Михаела.  Бурето или ябълката - предимства и недостатъци от разделението между ситуационалистика и диспозиоционалистика парадигми в анализа на международните отношения / Михаела Александрова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 296-307. 

1. Международни отношения 
 327
Ключови думи: 1. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27867

- 69 -

Цб II 90186

Анчев, Стефан.  Балканите в края на XX и началото на XXI век - създадени протекторати на Запада с различен статут и сфери на влияние / Стефан Анчев. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 179-202. 

 327
Ключови думи: 1. Балкани 2. протекторат 3. влияние 4. манипулация 5. световна политика 6. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балкани 2. САЩ 3. Югославия 
  

Сист. No: 27127

- 70 -

Цб II 90186

Арляпова, Елена.  Внешние центры влияния на Балканах: Россия и Евразийский экономический союз / Елена Арляпова. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 30-54. 

 327  + 339.56
Ключови думи: 1. външна политика 2. влияние 3. Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 4. външнотърговски отношения 5. международни икономически организации 6. руско-сръбски икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Русия 2. Сърбия 
  

Сист. No: 27118

- 71 -

Цб II 90231

Асенов, Симеон.  Българското участие в Европейската комисия : предизвикателства и възможности / Симеон Асенов. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 166-171. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27975

- 72 -

Цб II 90186

Баева, Искра.  Краят на Студената война в Източна Европа - геополитически и политически последици / Искра Баева. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 11-29. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Студена война 2. геополитика 3. политики 4. Източна Европа 5. Балкани 6. преход към демокрация 7. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27117

- 73 -

Цб II 90231

Бакалова, Мария.  Национализъм и империализъм в политическата мисъл през призмата на съвременната политическа рефлексия / Мария Бакалова. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 183-200. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27978

- 74 -

Цб II 90231

Бакалова, Мария.  Краят на Студената война : Matrix reloaded и трансмутациите на национализма / Мария Бакалова. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 209-219. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Студена война 4. Национализъм 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Студена война 4. национализъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27981

- 75 -

Цб II 90231

Бакалова, Мария.  Република Хърватия в края на XX и началото на XXI век : между ултранационализъм и евроинтеграция / Мария Бакалова. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 220-222. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Хърватия 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Хърватия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Хърватия 
  

Сист. No: 27983

- 76 -

Цб II 90243

Бакиу, Кашиф.  Малцинствата като сегменти в плуралната държава / Кашиф Бакиу. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 91-98. 

1. Малцинства 
 323.2  + 316.347.2
Ключови думи: 1. малцинства 2. национални малцинства 3. етнически малцинства 4. религиозни общности 5. сегментаризация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28118

- 77 -

 

Банов, Банчо.  Геополитически уроци и нюанси на отношенията България - СССР. Защо България беше най-близкият сателитСССР по времето на социализма ? Политико - икономически анализ. Дългов проблем / Банчо Банов. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2018, 29-40. 

 327
Ключови думи: 1. външен дълг 2. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28129

- 78 -

Цб II 90186

Баранов, Андрей В.  Геополитические причины и уроки кризиса югославского федерализма в 1980-2002 гг. / Андрей В. Баранов. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том I / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 248-264. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. кризи 3. федерализъм 4. политическа система 5. конфликт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Югославия 
  

Сист. No: 27116

- 79 -

Цб II 90231

Бонева, Светла.  Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. и приоритетите за развитие на разширения съюз / Светла Бонева. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 157-163. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27969

- 80 -

Цб II 90233

Братанова, Калина.  Английската идентичност и корените на британския евроскептицизъм / Калина Братанова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 308-319. 

1. Вътрешна политика 
 323(420)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Англия 2. Великобритания 
  

Сист. No: 27870

- 81 -

Цб II 90186

Бузов, Вихрен.  Катастрофата на неолибералния мултикултурализъм / Вихрен Бузов. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 145-149. 

 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. мултикултурализъм 2. идеология 3. неолиберален мултикултурализъм 4. неолиберална глобализация 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27124

- 82 -

Цб II 90233

Василева, Евгения.  "Всичко е свързано и всеки е уязвим - киберкрадци, киберченгета и ти" * / Евгения Василева. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 152-162. 

   В заглавието на доклада е използвана метафора от книгата на Миша Глени "Darkmarket"

1. Киберпрестъпления 2. Кибертероризъм 3. Изкуствен интелект 
 323.28  + 004.5
Ключови думи: 1. кибертероризъм 2. киберпрестъпност 3. киберпрестъпления 4. киберзащита 5. сигурност 6. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 27843

- 83 -

Цб II 90218

Винаров, Иван.  Новите технологии и изборите / Иван Винаров. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 108-124. 

1. Публично-частно партньорство 2. Избори 3. Информационни технологии 
 330.12  + 324
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. избори 3. електронно гласуване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27514

- 84 -

Цб II 90233

Винаров, Иван.  Политическата криза в Република Македония - предпоставка за противопоставяне на Балканите / Иван Винаров. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 121-132. 

1. Македония 2. Политически отношения 3. Международни отношения 
 327(381)
Ключови думи: 1. международни отношения 2. политическа криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 2. Западни Балкани 
  

Сист. No: 27838

- 85 -

Цб II 90231

Вълчев, Бойко.  Отражение на преките чуждестранни инвестиции върху миграционните процеси в новите членки на ЕС / Бойко Вълчев. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 136-145. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Преки чуждестранни инвестиции 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27954

- 86 -

 

Вълчев, Бойко.  Координация по европейските въпроси в България / Бойко Вълчев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, 61-74. 

   Статията анализира подробно координацията между различните държавни институции в България при изготвянето на рамкови позиции, указания и позиции с оглед участието ни в процеса на вземане на решения в ЕС. 

 339.92
Ключови думи: 1. работни групи 2. Министерски съвет 3. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28064

- 87 -

Цб II 90231

Генов, Георги.  Европеизация на консулските функции на ЕС / Георги Генов. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 53-60. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27929

- 88 -

Цб II 90231

Генов, Георги.  Третата страна в мирното разрешаване на международни спорове и конфликти / Георги Генов. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 200-209. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27979

- 89 -

Цб II 90231

Георгиев, Андрей.  ЕС : трансформиращата се общност и новото разширение / Андрей Георгиев. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 11-35. 

1. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27924

- 90 -

Цб II 90231

Георгиев, Андрей.  Някои структурни аспекти на световния ред / Андрей Георгиев. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 273-298. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Световен ред 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. световен ред 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27991

- 91 -

Цб II 90217

Горчилова, Деница.  Финансиране на тероризъм чрез нестопански организации: форми и предотвратяване / Деница Горчилова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 109-116. 

 323.28
Ключови думи: 1. финансиране на тероризма 2. нестопански организации 3. пране на пари 4. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27498

- 92 -

Цб I 5956

Гочев, Атанас.  Приложение на оценките на въздействие на политиките в Южния федерален окръг на Руската Федерация / Атанас Гочев. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 67-71. 

1. Политика - Русия 
 327(470)
Ключови думи: 1. оценка на въздействието 2. публична политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27140

- 93 -

Цб II 90222

Дамянов, Димитър Д.  Правителство, неравенство и конкурентоспособност / Димитър Д. Дамянов. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 216-229. 

1. Междуполова дискриминация 2. Конкурентоспособност 3. Неравенство 4. Разпределение на доходите 
 328.13.003.1
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. правителство 3. изпълнителна власт 4. междуполова дискриминация 5. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27177

- 94 -

Цб I 5956

Дановски, Деко.  Кибертероризъм и престъпления във виртуалното пространство - опасност за администрацията и нейните институции / Деко Дановски. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 124-126. 

1. Киберпрестъпления 2. Кибертероризъм 3. Информационни технологии 
 323.28  + 004.5
Ключови думи: 1. киберпрестъпления 2. киберпрестъпност 3. кибертероризъм 4. информационни технологии 5. администрация 6. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 27156

- 95 -

Цб II 90233

Димитрова, Деница.  Политическите процеси в Косово срлед юни 2014 г. и актуално състояние на основните проблеми / Деница Димитрова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 97-106. 

1. Международна политика 2. Косово 
 327
Ключови думи: 1. международна политика 2. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Косово 
  

Сист. No: 27831

- 96 -

Цб II 90186

Димитрова, Калина.  Позицията и ролята на ЕС след разпадането на Втора Югославия / Калина Димитрова. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 55-90. 

 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. политики на ЕС 3. бивши югославски републики 4. конфликти 5. кризи 6. икономически санкции 7. преговори 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Югославия 
  

Сист. No: 27119

- 97 -

Цб II 90231

Добрева, Христина.  Трансформацията на трансатлантическото партньорство САЩ - ЕС : между реализъм и идеализъм (от хегемония към партньорство) / Христина Добрева. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 77-84. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. САЩ 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. САЩ 
  

Сист. No: 27934

- 98 -

Цб II 90231

Йонева, Елизабет.  Основни измерения на енергийната политика на ЕС и потенциалните възможности за Черноморския регион / Елизабет Йонева. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 68-76. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Енергийна политика - ЕС 4. Черноморски регион 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС  + 620.9
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Черноморски регион 4. енергийна политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Черно море 4. Черноморски регион 
  

Сист. No: 27932

- 99 -

Цб II 90233

Йорданова, Гергана.  Финансови аспекти на миграционните потоци към Европа: как бежанците финансират своя път? / Гергана Йорданова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 179-188. 

1. Бежанци 2. Финансова сигурност 
 325.25
Ключови думи: 1. миграционни потоци 2. бежанци 3. финансова сигурност 4. система "Хауала" 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 27848

- 100 -

Цб II 90220

Йосифова, Милка.  Противодействие на корупцията вчера, днес и утре / Милка Йосифова. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 290-303. 

1. Корупция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. противодействие 3. прозрачност 4. антикорупционни механизми 5. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27972

- 101 -

Цб II 90231

Йоцев, Йовко.  Българските авиокомпании на европейския пазар - проблеми и решения / Йовко Йоцев. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 172-182. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Въздушен транспорт 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС  + 656.07
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27976

- 102 -

Цб II 90186

Калинова, Евгения.  Диалог по време на криза. Българо-турските разговори 1986-1988 г. / Евгения Калинова. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том I / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 211-230. 

 327
Ключови думи: 1. българо-турски отношения 2. Възродителен процес 3. политически отношения 4. преговори 5. политическа криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27114

- 103 -

Цб II 90208

Каснакова, Магдалена.  Необходимостта от решителни политически действия за автономен растеж в държавите-членки на Европейския съюз / Магдалена Каснакова. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 135-144. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Политически отношения 
 339.923:061.1  + 341.17
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. политики на ЕС 3. правителство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27666

- 104 -

Цб II 90231

Кинева, Светлана.  Осмислянето на Европейския съюз като изпитание за България / Светлана Кинева. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 35-38. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27926

- 105 -

Цб II 90231

Кирилов, Росен.  Измерване и оценка на ползите от предприсъединителните фондове на Европейския съюз / Росен Кирилов. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 163-166. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27973

- 106 -

Цб II 90233

Козарски, Михаел.  Дълбоката мрежа - генератор на терористични и сепаратистски заплахи в глобалното пространство / Михаел Козарски. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 169-178. 

1. Киберпрестъпления 2. Кибертероризъм 
 323.28  + 004.5
Ключови думи: 1. кибертероризъм 2. киберпространство 3. киберпрестъпност 4. киберпрестъпления 5. хакерска атака 6. спецслужби 7. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 27847

- 107 -

Цб II 90209

Кондарев, Тодор.  Последици за България от отлагане на членството й в Шенген, в контекста на усложнената международна обстановка / Тодор Кондарев. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 387-396. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Шенген 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Шенген 4. Шенген 
  

Сист. No: 27770

- 108 -

Цб II 90233

Кох-Кожухарова, Даниела.  Хаос и разногласия във Венецуела / Даниела Кох-Кожухарова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 226-233. 

1. Политика 2. Венецуела 
 323(8)
Ключови думи: 1. опозиция 2. девалвация 3. боливарска революция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Венецуела 
  

Сист. No: 27853

- 109 -

Цб II 90209

Лалова, Станислава.  Споделена социална отговорност между частния сектор и наддържавните институции в Европа - къде стои бизнеса в бежанската криза / Станислава Лалова. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 273-283. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Бежанска криза 4. Европейски институции 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС  + 325.25
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. бежанци 4. бежанска криза 5. петролен бизнес 6. европейски институции 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27755

- 110 -

Цб II 90208

Ламбев, Младен.  Парламентарно измириние на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз - предизвикателства и възможности / Младен Ламбев. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 349-356. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Председателство на Съвета на ЕС - България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Председателство на Съвета на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27716

- 111 -

Цб II 80427

Любенов, Милен.  Въздействието на външните фактори и ролята на регионалните инициативи за развитието на сътрудничеството между страните от ЮИЕ / Милен Любенов. // България и световното стопанство : Тенденции и перспективи : Юбилейна научна конференция, 16 май 2003 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2004, 55-64. 

 32
Ключови думи: 1. политическа система 2. сътрудничество 3. ЕС 4. икономическа интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27681

- 112 -

Цб II 90234

Манчева, Татяна.  Учебните програми по международни отношения и европеистика в България / Татяна Манчева. // Ценности, традиции и външна политика. Стефан Бобчев - учен, дипломат, държавник : 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев : Юбилейна научна конференция, София, 20 май 2013 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Андрей Георгиев. - София : УНСС, 2014, 87-100. 

1. Международни отношения 
 327
Ключови думи: 1. външна политика 2. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27811

- 113 -

Цб II 90231

Манчева, Татяна.  Политиката на съседство на ЕС - диференцираният подход / Татяна Манчева. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 85-90. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27935

- 114 -

Цб II 90231

Маринова, Цветелина.  Възможности и предизвикателства пред участието на България в структурните инструменти на ЕС / Цветелина Маринова. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 151-156. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27958

- 115 -

Цб II 90233

Маркова, Лилия.  Характеристики и особености на етнополитиките в Западните Балкани / Лилия Маркова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 107-120. 

1. Югославия 2. Политически отношения 3. Идентичност 4. Демокрация 
 32(497.1)
Ключови думи: 1. етническа политика 2. преход 3. национализъм 4. партии 5. идентичност 6. етнос 7. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 2. Югославия 
  

Сист. No: 27836

- 116 -

Цб II 90186

Минчев, Минчо.  Държавата и нацията в Европа / Минчо Минчев. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 117-125. 

 327
Ключови думи: 1. държава 2. нация 3. неолиберализъм 4. национализъм 5. глобализъм 6. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 27121

- 117 -

Цб II 90186

Митровиh, Льубиша Р.  Изазови и искушеньа балканских постсоциjлистичких друштава на почетку 21. века - социолошки и геополитички аспекти / Льубиша Р. Митровиh. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 134-144. 

 327:911.3  + 316
Ключови думи: 1. балкански държави 2. стратегическо развитие 3. конфликти 4. преход 5. геополитика 6. социологически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 27123

- 118 -

Цб II 90233

Найденов, Георги.  Тръмп - шут или шанс на световната политика? / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 234-246. 

1. Доналд Тръмп (1946 - ) 2. Политика 
 32(73)
Ключови думи: 1. политики 2. световен пазар 3. вълни на Кондратиев 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 27854

- 119 -

Цб II 90210

Павлов, Атанас.  Мерки на Европейският съюз по бежанската криза / Атанас Павлов. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 255-270. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Бежанци 
 339.923:061ЕС  + 325.25
Ключови думи: 1. бежанска криза 2. колаборативна (споделена) икономика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Италия 3. Гърция 4. Турция 
  

Сист. No: 27444

- 120 -

Цб II 90231

Петров, Камен.  Регионалното балканско икономическо сътрудничество след промяна в международните отношения в края на XX век / Камен Петров. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 240-247. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Регионална политика - Балкани 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС  + 332.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. регионална политика 4. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Балкани 
  

Сист. No: 27986

- 121 -

Цб II 90186

Пономарева, Елена.  Государственность как ускользающая реальность: научный дискурс и политическая практика / Елена Пономарева. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 150-171. 

 327
Ключови думи: 1. държавност 2. политики 3. суверенитет 4. световна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27125

- 122 -

Цб II 90231

Първанов, Антон.  Ситуацията в Косово : 2000-2007 - от интензивна етатизация към преговорен процес за статут / Антон Първанов. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 223-240. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Косово 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Косово 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Косово 
  

Сист. No: 27984

- 123 -

Цб II 90234

Ралчев, Пламен.  Социализация на външнополитическия елит: чуждоезикова подготовка и ценностни ориентации / Пламен Ралчев. // Ценности, традиции и външна политика. Стефан Бобчев - учен, дипломат, държавник : 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев : Юбилейна научна конференция, София, 20 май 2013 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Андрей Георгиев. - София : УНСС, 2014, 82-86. 

1. Външна политика 
 327
Ключови думи: 1. външна политика 2. социализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27810

- 124 -

Цб II 90233

Ралчев, Пламен.  Възможна ли е криза на идентичността в "Ердоганизирана" Турция / Пламен Ралчев. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 201-214. 

1. Идентичност 2. Криза 3. Общество 4. Турция 5. Реджеп Таип Ердоган 
 32(560)  + 316.3
Ключови думи: 1. криза на идентичността 2. общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Турция 
За него: 1. Ердоган, Реджеп Таип 
  

Сист. No: 27851

- 125 -

Цб II 90231

Симеонов, Бисер.  Политическата роля и значение на България за Балканите след 01. 01. 2007 г. / Бисер Симеонов. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 247-256. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Балкани 4. Черноморски регион 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Балкани 4. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Балкани 4. Черноморски регион 
  

Сист. No: 27988

- 126 -

Цб II 90202

Симеонова, Елена.  Факторът "Членство на България в ЕС" в ситуация на вътрешнополитическа криза / Елена Симеонова. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 105-112. 

1. Вътрешна политика 2. България 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. вътрешнополитическа криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27241

- 127 -

Цб II 90231

Симеонова, Елена.  Влияние на ЕС върху динамиката на вътрешнополитическите кризи / Елена Симеонова. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 96-104. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Вътрешнополитически кризи 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. вътрешнополитическа криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27943

- 128 -

Цб II 90186

Стамова, Марияна.  Изостряне на политическата ситуация в Косово и ролята на международния фактор върху процесите в Югославия в края на 80-те години / Марияна Стамова. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том I / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 231-247. 

 327
Ключови думи: 1. политики 2. политическа обстановка 3. политическа криза 4. междунационални отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Югославия 2. Косово 3. Албания 
  

Сист. No: 27115

- 129 -

Цб II 90233

Стоянов, Алеко.  Украинската криза в контекста на теорията на международните отношения / Алеко Стоянов. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 195-200. 

1. Международни отношения 
 327(477)
Ключови думи: 1. международни отношения 2. украинска криза 3. неолиберализъм 4. либерализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Украйна 2. Европейски съюз 3. Русия 
  

Сист. No: 27850

- 130 -

Цб II 90231

Стоянов, Ради.  Европейският социален модел и присъединяването на България / Ради Стоянов. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 113-135. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27951

- 131 -

Цб II 90186

Ткачева, Татьяна О.  Балканские государства в контексте политики "неоосманизма" Турции (начало XXI в.) / Татьяна О. Ткачева. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 126-133. 

 327
Ключови думи: 1. балкански държави 2. неоосманизъм 3. външна политика 4. политически отношения 5. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Турция 
  

Сист. No: 27122

- 132 -

Цб II 90243

Точев, Илиан.  Политически контрол върху стопанската дейност в Република България и Европа / Илиан Точев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 2 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС, 170-175. 

1. Държавно управление 2. Конституционно право 
 342  + 321
Ключови думи: 1. конституционно право 2. парламент 3. контрол 4. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
  

Сист. No: 28196

- 133 -

Цб II 90233

Тошева-Пешева, Бианка.  (Br)exit(s) и предизвикателствата пред единното европейско небе : Опити за политически полет над европейското гнездо / Бианка Тошева-Пешева. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 320-332. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Brexit 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Брекзит 2. Brexit 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Великобритания 3. Англия 
  

Сист. No: 27875

- 134 -

Цб II 90233

Турмаков, Виктор.  Отношенията между Русия и Унгария - когато прагматичните интереси съвпадат / Виктор Турмаков. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 189-194. 

1. Международни отношения 
 327(470)(439)
Ключови думи: 1. международни отношения 2. малцинствена политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. Унгария 3. Европа 
  

Сист. No: 27849

- 135 -

Цб II 90233

Хабова, Антонина.  Централноазиатският вектор във външната политика на Китай / Антонина Хабова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 215-225. 

1. Външна политика 2. Международни отношения 3. Китай 
 327(510)
Ключови думи: 1. международни отношения 2. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Централна Азия 2. Китай 
  

Сист. No: 27852

- 136 -

Цб II 90233

Хаджиев, Боян.  Интернет като средство за компенсиране на силова асиметрия / Боян Хаджиев. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 163-168. 

1. Киберпрестъпления 2. Кибертероризъм 3. Интернет 
 323.28  + 004.5
Ключови думи: 1. тероризъм 2. Интернет 3. киберпрестъпления 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 27844

- 137 -

Цб II 90231

Хаджиниколов, Димитър.  Някои секторни аспекти на ангажиментите по присъединяването ни към ЕС в областта на икономиката / Димитър Хаджиниколов. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 146-151. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27957

- 138 -

Цб II 90231

Хинев, Александър.  Функционирането на ЕС като нов тип международна общност и последици от членството на България в ЕС / Александър Хинев. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 43-52. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27927

- 139 -

Цб II 90233

Хинкова, Соня.  Съвременни проекции на нетрадиционен ислям в България / Соня Хинкова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 135-151. 

1. Ислям 2. Религия 3. Идентичност 
 322
Ключови думи: 1. религиозна идентичност 2. ислям 3. салафизъм 4. външни фактори 5. влияние 6. икономическа миграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27841

- 140 -

Цб II 90222

Христов, Йоан.  Социални предизвикателства пред миграционните и интеграционните политики за бежанци и мигранти в България / Йоан Христов. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 177-193. 

1. Бежанци - България 2. Миграция 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Интеграция 
 325
Ключови думи: 1. колаборативна (споделена) икономика 2. интеграция 3. България 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. имиграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27171

- 141 -

Цб II 90220

Христов, Йоан.  Стратегическо управление на Държавната агенция за бежанците /ДАБ/ / Йоан Христов. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 110-126. 

1. Бежанци 2. Управление 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.7  + 325.25
Ключови думи: 1. Държавна агенция за бежанците (ДАБ) 2. стратегическо управление 3. планиране 4. дейност 5. ръководство 6. оценка 7. национална стратегия 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27889

- 142 -

Цб II 90202

Цакова, Ивка.  Българската политическа система и нейното европейско бъдеще / Ивка Цакова. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 98-104. 

1. Политика 
 32
Ключови думи: 1. политическа система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27240

- 143 -

Цб II 90210

Цакова, Ивка.  Олигархизация на либералната демокрация в ЕС и България / Ивка Цакова. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 45-54. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Олигархия 3. Политика 
 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. олигархия 2. либерална демокрация 3. неолиберален капитализъм 4. политически партии 5. лобизъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27370

- 144 -

Цб II 90206

Цакова, Ивка.  Гражданското общество в България - шест години след европейското членство / Ивка Цакова. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 15-21. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Гражданско общество 
 339.923:061ЕС  + 316.322
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. демократизация 3. демократичен преход 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27452

- 145 -

Цб II 90206

Цакова, Ивка.  Могат ли българските евродепутати да лобират в полза на България / Ивка Цакова. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 323-330. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Лобизъм 
 328.184  + 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. евродепутати 2. лобиране 3. лоби 4. лобизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27637

- 146 -

Цб II 90231

Цакова, Ивка.  Ще се превърне ли лобизмът от подозрително занимания в авторитетна професия (европейски поуки за България) / Ивка Цакова. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 90-96. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Лобизъм 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. лобизъм 4. лобиране 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27938

- 147 -

Цб II 80427

Цанева, Райна.  Приспособяване на България към изискванията на структурните политики на ЕС. Проблеми и предимства / Райна Цанева. // България и световното стопанство : Тенденции и перспективи : Юбилейна научна конференция, 16 май 2003 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2004, 103-112. 

 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. ЕС 2. структурна политика 3. структурни фондове 4. финансови ресурси 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27699

- 148 -

Цб II 90231

Чавдарова, Мария.  Военната сила във външната политика на САЩ / Мария Чавдарова. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 265-273. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. САЩ 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС  + 355
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. САЩ 
  

Сист. No: 27990

- 149 -

Цб II 90186

Eskridge-Kosmach, Alena N.  Yugoslavia and US foreign policy in the 60-70S of the XXth century / Alena N. Eskridge-Kosmach. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том I / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 166-210. 

 327
Ключови думи: 1. Югославия 2. външна политика 3. Източна Европа 4. политика на САЩ 5. политическо влияние 6. СССР 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27113

- 150 -

Цб II 90186

Suvakovic, Uros.  Chauvinism and religious differences as an instrument of foreign factors in destruction of Yugoslavia / Uros Suvakovic. // Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век : В 2 части : Сборник със статии от международна научна конференция , Велико Търново 19-20 ноември 2016 година : Том II / Науч. рък. на проект Стефан Иванов Анчев; Ред. кол. Радослав Мишев, Тодор Галунов, Катина Димитрова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 91-116. 

 327
Ключови думи: 1. политики 2. международна политика 3. кризи 4. външни фактори 5. религиозни различия 6. политическо влияние 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Югославия 
  

Сист. No: 27120

- 151 -

Цб II 90231

Zaslavskaya, Natalia.  The EU`s Eastern Enlargement and the Prospects of Political Cooperation with Russia / Natalia Zaslavskaya. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 104-112. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Русия 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Русия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Русия 
  

Сист. No: 27800

Икономика. Икономически теории

- 152 -

Цб I 5956

Андонова, Кремена.  Проблемни аспекти на средата за инвестиране в България / Кремена Андонова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 148-152. 

1. Инвестиции 
 330.322
Ключови думи: 1. инвестиции в България 2. бизнес среда 3. световна икономика 4. конкурентоспособност 5. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27169

- 153 -

 

Андреев, Румен.  Креативната класа и концепцията за креативния град / Румен Андреев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, 127-137. 

   Целта на тази статия е да представи концепцията за креативния град с неговото значение за креативната класа, която става основен ресурс в съвременната икономика. 

 330
Ключови думи: 1. креативен град 2. работа 3. градска среда 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28074

- 154 -

 

Атанасова, Веселина.  Срещу уиг интерпретацията на историята на икономическия анализ у Самуелсън и нейната текуща легитимация / Веселина Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, 143-152. 

   В настоящето изложение е изразено негативно становище относно уиг интерпретацията на икономическия анализ у Пол Самуелсън - до която той свежда историографията на икономикса и по същество. Фокусирано е върху единството на уиг историческия и теоретичния подход в икономикса на Самуелсън. 

 330.8
Ключови думи: 1. икономически анализ 2. икономикс 3. икономикс на Самуелсън 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27887

- 155 -

Цб I 5956

Атанасова, Димиана.  Анализ на методите за оценка на инвестиционните проекти според изискванията за инвестиционния контролинг, пригодени за класа на малките и средните предприятия (МСП) / Димиана Атанасова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 230-235. 

1. Малки и средни предприятия 2. Инвестиции 
 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. инвестиции 3. контролинг 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
  

Сист. No: 27199

- 156 -

 

Богомилова, Екатерина.  Икономическа оценка на наводненията чрез географско софтуерно приложение / Екатерина Богомилова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, 95-108. 

 338
Ключови думи: 1. наводнения 2. софтуерни приложения 3. оценка на разходите 4. икономическа оценка 5. оценка на ползите 6. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27862

- 157 -

Цб II 90243

Бойчев, Георги.  Частното право в условията на предстоящата нова икономическа система / Георги Бойчев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 17-22. 

1. Право 
 34  + 33
Ключови думи: 1. частно право 2. икономическа система 3. кризи 4. гражданско общество 5. качество 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28104

- 158 -

Цб II 90238

Гечев, Васил.  Глобализацията и неравенството в доходите / Васил Гечев. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 249-261. 

1. Доходи 2. Неравенство 
 338.314-021.23
Ключови думи: 1. доходно неравенство 2. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28036

- 159 -

 

Долженко, Руслан.  Оценка эффективности обучения в корпоративном университете / Руслан Долженко. // Пробл. теории и практики управл., 2018, N 6, 106-119. 

   Анализирани са основните подходи за оценка на ефективността на обучението, използвано от корпоративните университети. На основата на идентифицирането на ключовите тенденции в развитието на корпоративното образование е показано значението на оценката на ефективността на проведеното обучение. Разглежда се опитът на бизнес университети в оценката на ефективността на образованието. Представя индикатори за контрол на учебния процес в корпоративния университет, както и методи за контрол на качеството и ефективност на обучението, които могат да бъдат използвани за това. 

 37.014
Ключови думи: 1. корпоративно обучение 2. бизнес обучение 3. ефективно образование 4. оценка 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27652

- 160 -

Цб II 75855

Желязкова, Звезделина.  Преките чуждестранни инвестиции и постигането на конкурентоспособност на българската икономика / Звезделина Желязкова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : 27 ноември 2003 г., гр. София : Науч. конфер. под патронажа на Президента на РБългария г-н Георги Първанов. - София : Стопанство, 2003, 393-399. 

 330
Ключови думи: 1. чуждестранни инвестиции 2. конкурентоспособност 3. България 4. бизнес среда 5. макроикономика 6. кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27190

- 161 -

Цб II 90210

Иванов, Деан.  Развитие на българския капиталов пазар след влизането на България в Европейския съюз / Деан Иванов. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 137-146. 

1. Капиталов пазар 2. Инвестиции 
 330.322
Ключови думи: 1. капиталов пазар 2. капиталови пазари 3. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27397

- 162 -

Цб II 90217

Иванов, Ивайло.  Локални производствени системи и сигурност / Ивайло Иванов. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева. - София : УНСС, 2014, 311-316. 

1. Икономическо развитие 2. Компании 
 332.12  + 334.784
Ключови думи: 1. локални производствени системи 2. икономическо развитие 3. сигурност 4. глобализация 5. регионализация 6. компании 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27646

- 163 -

Цб II 90238

Иванова, Ваня.  Насърчаване на екоиновациите и "зелените" технологии - път за утвърждаване на нов социално-екологичен модел на развитие в България / Ваня Иванова. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 272-285. 

1. Зелена икономика 2. Производство 3. Екотехнологии 
 330.34  + 316.422
Ключови думи: 1. иновации 2. зелени технологии 3. производство 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28038

- 164 -

Цб II 90206

Иванова, Надежда.  Кризата и перспективите за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в Южна Европа / Надежда Иванова. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 150-164. 

1. Икономическа криза 2. Бизнес среда 
 330.131.7
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. икономическа криза 3. бизнес среда 4. страни-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Южна Европа 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27582

- 165 -

Цб II 90220

Камбурова, Лиляна.  Оценка на непризнатите нематериални активи при вземане на инвестиционни решения / Лиляна Камбурова. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 380-390. 

1. Счетоводство 2. Инвестиции 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 657  + 330.322
Ключови думи: 1. нематериални активи 2. пазарна стойност 3. международни счетоводни стандарти 4. международни стандарти за оценяване (МСО) 5. инвестиционни решения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28029

- 166 -

 

Кацарски, Иван.  Аристотел и потенциалът на една статусна теория на размяната / Иван Кацарски. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, 106-117. 

   Статията съпоставя Аристотеловия възглед за разменното отношение и модерните икономически теории (класическа и неокласическа, ортодоксна и хетеродоксна). Анализират се различни тълкувания на реципрочната размяна у Аристотел. 

 330.8
Ключови думи: 1. Аристотел 2. размяна 3. конкуренция 4. пазар 5. цена 6. печалба 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28047

- 167 -

Цб II 90212

Кирова, Силвия.  Ипотечната криза в САЩ и влиянието й върху европейския финансов пазар / Силвия Кирова. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 136-144. 

1. Финансова криза 2. Финансови пазари 3. Европейски съюз (ЕС) 4. САЩ 
 339.923:061.1  + 330.131.7(73)
Ключови думи: 1. ипотечна криза 2. финансов пазар 3. Еврозона 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 
  

Сист. No: 27335

- 168 -

Цб II 90206

Кирова, Силвия.  Кризата в Кипър - отражение на значимите проблеми на икономическия и паричен съюз в Европа / Силвия Кирова. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 140-149. 

1. Икономическа криза 
 330.131.7(534.3)
Ключови думи: 1. паричен съюз 2. Европейски паричен съюз 3. икономическа криза 4. Икономически и паричен съюз (ИПС) 5. финансов надзор 6. банкова система 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Кипър 2. Европа 
  

Сист. No: 27579

- 169 -

 

Кънева, Аглика.  Оценка на степента на конвергенция на българската икономика с икономиките на страните - членки на Европейския съюз, през периода 2004-2016 / Аглика Кънева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, 69-89. 

 339.92
Ключови думи: 1. Еврозона 2. евро (EU) 3. номинална конвергенция 4. реална конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28082

- 170 -

Цб I 5956

Лулански, Пано.  Аксиологична рамка на институционалната икономика / Пано Лулански. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 28-34. 

1. Публична администрация 
 351/354  + 33
Ключови думи: 1. публична администрация 2. институционална икономика 3. институционализъм 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27133

- 171 -

Цб II 90206

Марикина, Мария.  Конкурентоспособност на българското стопанство - конкурентни предимства и недостатъци : (Анализиране с TOWS Матрица) / Мария Марикина. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 49-58. 

1. Икономика - България 2. Конкурентоспособност 
 330.3(497.2)
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. стопанство 3. икономика на България 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27553

- 172 -

 

Марикина, Мария.  Националната конкурентоспособност - атрактивност или/и агресивност / Мария Марикина. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, 20-26. 

 330.35
Ключови думи: 1. световно стопанство 2. конкурентоспособност 3. конкурентни предимства 4. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28019

- 173 -

Цб II 90238

Марикина, Мария.  Дигиталната конкурентоспособност на България - 2017 / Мария Марикина. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 286-297. 

1. Конкурентоспособност 2. Дигитална среда 3. България 
 338.242.2  + 339.13
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. дигитална икономика 3. дигитална среда 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28039

- 174 -

 

Митева, Албена.  Нагласи на българския бизнес за въвеждане на екостандартите в България / Албена Митева. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, 18-28. 

 338  + 502.7
Ключови думи: 1. система за управление на околната среда 2. околна среда 3. бизнес 4. управление на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Екология 
  

Сист. No: 28061

- 175 -

Цб II 90206

Михайлова, Милена.  Ролята на агенциите за регионална развитие за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика в процеса на европейска интеграция / Милена Михайлова. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 273-278. 

1. Европейска интеграция 2. Регионално развитие 3. Икономика - България 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. европейска интеграция 3. конкурентоспособност 4. икономика на България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27621

- 176 -

 

Найденов, Георги.  Ценност или стойност - Г. Бакалов срещу Д. Благоев / Георги Найденов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, 127-139. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. терминология 3. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28058

- 177 -

 

Панова, Мария.  Глобални аспекти на хипотезата за двойния дефицит / Мария Панова. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, 99-116. 

   Тествана е хипотезата за двойния дефицит – причинно-следствената връзка между бюджетния дефицит и дефицита по текуща сметка за 188 държави през периода 1980-2014 г. 

 336.127
Ключови думи: 1. дефицит 2. двоен дефицит 3. векторен авторегресионен анализ 4. бюджетен дефицит 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27753

- 178 -

Цб I 5956

Паскалев, Атанас.  Предприемачеството като финансова алтернатива на средното професионално училище / Атанас Паскалев. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 179-182. 

1. Предприемачество 2. Образование 
 658  + 37.014.54
Ключови думи: 1. предприемачество 2. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27183

- 179 -

 

Пенчев, Пенчо Д.  От периферия към полупериферия. Наум Долински (1890-1968 г.) в историята на българската икономическа мисъл / Пенчо Д. Пенчев. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2018, 231- 274. 

 330.8
Ключови думи: 1. икономическа мисъл 2. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Долински, Наум 
  

Сист. No: 28106

- 180 -

Цб II 90238

Петкова, Аника.  Краткосрочни и дългосрочни зависимости между преките чуждестранни инвестиции, потребителските разходи на домакинствата и икономическия растеж в България / Аника Петкова. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 308-313. 

1. Преки чуждестранни инвестиции 
 330.35
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28043

- 181 -

Цб II 90205

Петров, Стефан.  Анализ на фискалния ефект от повишаването на акциза върху тютюневите изделия / Стефан Петров. // Членството на България в ЕС: Пен години по-късно, . Членството на България в ЕС: Пет години по-късно : Международна научна конференция, 15 октомври 2012 г. София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 214-219. 

1. Тютюнева промишленост 
 663.97  + 330.111.4
Ключови думи: 1. тютюнева индустрия 2. тютюнопроизводство 3. тютюневи изделия 4. акциз 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 27314

- 182 -

Цб II 90233

Проданов, Христо.  Четвъртата индустриална революция, промените в глобалната икономика и новото разделение на държавите на печеливши и губещи / Христо Проданов. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 249-258. 

1. Индустриална революция 2. Глобална икономика 3. Дигитализация 
 330.3
Ключови думи: 1. индустриални революции 2. технологии 3. разделение на труда 4. пазар на труда 5. конкурентно предимство 6. автоматизация 7. дигитализация 8. глобална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Европа 
  

Сист. No: 27858

- 183 -

Цб II 90238

Седларски, Теодор.  Икономика на щастието: относителната природа на човешкото субективно благосъстояние / Теодор Седларски. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 321-346. 

1. Икономика на благосъстоянието 
 33
Ключови думи: 1. икономика на благосъстоянието 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28046

- 184 -

Цб II 76803

Сотирова, Екатерина.  Някои развития в паричния сектор и отражението им върху благосъстоянието в условията на преход към пазарно стопанство / Екатерина Сотирова. // Икономика на благосъстоянието : Теория и практика в условията на преход към пазарно стопанство в България / Науч. ред. Лилия Йотова. - София : УНСС, 2004, 132-142. 

 330
Ключови думи: 1. финансов сектор 2. пазарно стопанство 3. макроикономическа политика 4. благосъстояние 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27206

- 185 -

 

Чобанова, Росица.  Икономически проблеми и решения в научните конференции в България / Росица Чобанова, Щерьо Ножаров. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, 117-133. 

   Целта на изследването е да се идентифицират основните икономически проблеми – предмет на дискусия сред научната колегия в рамките на провежданите икономически научни конференции в България, предлаганите решения и качеството на аргументацията им. 

 061.3  + 330.101.54
Ключови думи: 1. научни конференции 2. икономически проблеми 3. икономически оценки 4. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27764

- 186 -

 

Шаламанов, Стоян.  Икономически ефекти от раздробяване на собствеността / Стоян Шаламанов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, 118-126. 

   Публикацията разглежда раздробяването на собствеността от гледна точка на теорията за правата на собственост като част от институционалната икономическа теория. Представят се три варианта за раздробяване на собствеността, свързаните с тях негативни ефекти върху икономическата ефективност са в областта на акционерната собственост, "трагедията за анти - общодостъпната собственост" и конфликта между полезност и ефективност при раздробената лична собственост. 

 330.8
Ключови думи: 1. права на собственост 2. икономически ефекти 3. акционерна собственост 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28049

- 187 -

Цб II 90238

Шаламанов, Стоян.  Икономически и социални рискове от по-високата институционална защита на правата на собственост / Стоян Шаламанов. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 488-495. 

1. Институционална икономика 
 33
Ключови думи: 1. институционална икономика 2. права на собственост 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28054

- 188 -

Цб II 90233

Юруков, Кирил.  Системни и структурни предизвикателства пред либералния икономически ред в 21 ред / Кирил Юруков. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 271-280. 

1. Либерализъм 2. Икономически ред 
 330
Ключови думи: 1. либерален икономически ред 2. глобализация 3. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27861

- 189 -

Цб II 90238

Stankov, Petar.  Right-Wing Populism and Macroeconomic Shocks in Germany and Bulgaria: 1980-2016 / Petar Stankov. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 148-152. 

1. Макроикономика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Германия 2. България 
  

Сист. No: 28021

- 190 -

Цб II 90238

Tchipev, Plamen.  Neoclassical Economics: Points of Sacralization? / Plamen Tchipev. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 153-163. 

1. Икономически теории 2. Неокласицизъм 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неокласицизъм 3. неокласическа теория 4. неокласически икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28026

- 191 -

Цб II 90238

Zlatinov, Dimitar.  Macroeconomic Challenges for the Transition to the Economy 4.0 in Bulgaria / Dimitar Zlatinov. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 189-198. 

1. Макроикономика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28027

Стопанска история

- 192 -

 

Гълъбов, Николай.  Роля и развитие на обществения сектор в областта на транспортната инфраструктура на България (1879-1947 г.) / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, 73-98. 

   Анализирани са ролята и развитието на обществения сектор в главните отрасли на транспортната инфраструктура на новата българска държава до национализацията в края на 1947 г. Особената важност на обществения сектор в тях произтича както от лошото наследство, така и от липсата на достатъчно капитали в ръцете на българската буржоазия и нейния индивидуализъм. 

 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. транспортна инфраструктура 3. БДЖ 4. обществен сектор 5. бюджетни приходи 6. икономическа ефективност 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 27734

- 193 -

Цб I 5956

Димитров, Марко.  Държавата и проблемите в кредитната система на България по време на стопанската криза 1929-2934 г. / Марко Димитров. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 273-281. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. кредитна система 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27211

Икономикс

- 194 -

Цб II 90218

Асенова, Сузана.  Програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт-2020" - основни приоритети и направления за реализация / Сузана Асенова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 169-178. 

1. Публично-частно партньорство 2. Хоризонт 2020 3. Научноизследователска дейност 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. Хоризонт 2020 3. иновации 4. научноизследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27520

- 195 -

 

Атанасова, Веселина.  Историографският урок на Хърбърт Бътърфийлд и съвременната история на икономикса / Веселина Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, 141-151. 

   В настоящата статия се засягат ключово важни моменти от историографската методология на Хърбърт Бътърфийлд, чието произведение Уиг интерпретацията на историята (1931) генерализира отрицателния смисъл на определенията, свързани с "уиг". Изведено е, че в съвременните дискусии в областта на историята на икономическата мисъл (историята на икономикса) контрауиг историографската концепция на Рос Б. Емет отговаря на възгледите у Бътърфийлд . 

 330.1
Ключови думи: 1. икономикс 2. икономикс на Самуелсън 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28003

- 196 -

Цб II 90218

Балева, Даниела.  Рискове при реализиране на публично-частно партньорство / Даниела Балева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 275-280. 

1. Публично-частно партньорство 2. Управление на риска 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27529

- 197 -

Цб II 90218

Бояджиева, Светлана.  Възможности за интегриране на управлението на придобитата стойност и риска при управлението на проекти / Светлана Бояджиева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 206-220. 

1. Публично-частно партньорство 2. Управление на проекти 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27524

- 198 -

Цб II 90211

Василева, А.  Публично-частно партньорство (ПЧП) - иновативен подход с възможност за иновации / А. Василева. // Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство : Научна конференция, 18.09.2009 г.  (София). - София. - София : УНСС, б. г., 46-57. 

 330.12
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. иновации 3. публично-частни проекти 4. устойчиво развитие 5. Моделът Гюсинг 6. енергетика 7. екологична енергетика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27372

- 199 -

Цб II 90218

Винаров, Иван.  Новите технологии и изборите / Иван Винаров. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 108-124. 

1. Публично-частно партньорство 2. Избори 3. Информационни технологии 
 330.12  + 324
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. избори 3. електронно гласуване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27514

- 200 -

Цб II 90218

Вълков, Владимир.  Частните социалноосигурителни фондове като елемент на публично-частното партньорство / Владимир Вълков. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 103-107. 

1. Публично-частно партньорство 2. Доброволно пенсионно осигуряване 3. Пенсионна система 
 330.12  + 368.43
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. пенсии 3. доброволно пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 27513

- 201 -

Цб II 90218

Георгиева, Даниела.  Съдържателни аспекти и насоки при определяне на същността на понятието публично-частно партньорство / Даниела Георгиева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 27-35. 

1. Публично-частно партньорство 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27504

- 202 -

Цб II 90202

Гетов, Георги.  Инфлацията и антиинфлационната политика като многофакторни процеси / Георги Гетов. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 41-50. 

1. Инфлация 2. Пазарна икономика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. инфлация 2. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27233

- 203 -

Цб II 90207

Гълъбова, Борислава.  Сравнителен анализ на човешкото развитие на държавите от икономическата и валутна общност на Централна Африка за периода 2000-2013 г. / Борислава Гълъбова. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 420-430. 

1. Централна Африка 2. Икономическо развитие 
 330.34
Ключови думи: 1. Африка 2. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Централна Африка 2. Африка 
  

Сист. No: 27630

- 204 -

Цб II 90222

Дамянов, Димитър Д.  Правителство, неравенство и конкурентоспособност / Димитър Д. Дамянов. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 216-229. 

1. Междуполова дискриминация 2. Конкурентоспособност 3. Неравенство 4. Разпределение на доходите 
 328.13.003.1
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. правителство 3. изпълнителна власт 4. междуполова дискриминация 5. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27177

- 205 -

Цб II 90217

Дачева, Стефка.  Глобална конкурентоспособност и сигурност (на примера на телекомуникационната инфраструктура) / Стефка Дачева. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 43-49. 

 338.1
Ключови думи: 1. глобална конкурентоспособност 2. сигурност 3. телекомуникационна инфраструктура 4. национални икономики 5. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27460

- 206 -

Цб II 90218

Джукелова, Виолета.  Ролята на оперативна програма "Адвинистративен капацитет" за развитието на иновативни публично-частни партньорства / Виолета Джукелова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 9-21. 

1. Оперативни програми 2. Публично-частно партньорство 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. оперативни програми 2. публично-частно партньорство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27501

- 207 -

Цб II 90202

Димитрова, Веселина.  Логистичната дейност в инвестиционната политика на България / Веселина Димитрова. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 79-83. 

1. Логистика 2. Инвестиции 
 658.7  + 330.322
Ключови думи: 1. логистика 2. инвестиционна политика 3. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27237

- 208 -

Цб II 90222

Динова, Теодора.  Икономически растеж на България - цели, резултати и съвременни предизвикателства / Теодора Динова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 28-35. 

1. България 2. Икономически растеж 
 330.35
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. икономически растеж 3. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27134

- 209 -

Цб II 90218

Донева, Юлияна.  Фактори за успех при публично-частните партньорства, изпълнявани в програмата за развитие на селските райони (2007-2013) / Юлияна Донева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 221-231. 

1. Публично-частно партньорство 2. Селски райони 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 27525

- 210 -

Цб II 90218

Драганов, Румен.  Публично-частни партньорства в постмодерния културен туризъм / Румен Драганов. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 150-159. 

1. Публично-частно партньорство 2. Културен туризъм 
 330.12  + 796.5
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27517

- 211 -

Цб II 90218

Златева, Нина.  Публично-частно партньорство в Черноморския регион / Нина Златева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 125-137. 

1. Публично-частно партньорство 2. Черноморски регион 3. Черно море 
 330.12
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. иновации 3. Черноморски регион 4. Черно море 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Черно море 2. Черноморски регион 
  

Сист. No: 27515

- 212 -

Цб II 90218

Иванов, Методи.  Концесиониране на летищната инфраструктура и развитие на паневропейските траспортни коридори преминаващи през България / Методи Иванов. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 232-245. 

1. Публично-частно партньорство 2. Публична администрация 3. Транспортни коридори 4. Въздушен транспорт 
 330.12  + 327:911.3
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. транспортни коридори 3. България 4. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27526

- 213 -

Цб II 90210

Иванова, Росица.  Анализ на рентабилността на производствения капитал на индустриални предприятия в България / Росица Иванова. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 124-136. 

1. Индустриални предприятия 2. Производствен капитал 
 330.14  + 351.82
Ключови думи: 1. рентабилност 2. производствен капитал 3. индустриални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27396

- 214 -

Цб II 90218

Идриз, Фахри.  Публично-частното партньорство - инструмент на регионалното развитие (по примера на Община Кърджали) / Фахри Идриз. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 36-43. 

1. Публично-частно партньорство 2. Икономически растеж 3. Социално благосъстояние 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. благосъстояние 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27505

- 215 -

Цб II 90217

Йорданов, Даниел.  Методически аспекти при оценка на конкурентоспособността / Даниел Йорданов. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева. - София : УНСС, 2014, 284-290. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. оценка 3. фирмена конкурентоспособност 4. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27619

- 216 -

Цб I 5957

Йоцов, Виктор.  Един опростен метод за изчисляване на фискални мултипликатори / Виктор Йоцов. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 53-58. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Макроикономика 3. Правителствени разходи 
 339.923:061.1  + 330.101.54
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. макроикономика 3. фискални мултипликатори 4. правителствени разходи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27350

- 217 -

Цб II 90205

Кирова, Силвия.  Първото приложение на новата процедура за макроикономически дисбаланси и резултатите за България / Силвия Кирова. // Членството на България в ЕС: Пен години по-късно, . Членството на България в ЕС: Пет години по-късно : Международна научна конференция, 15 октомври 2012 г. София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 35-52. 

1. Макроикономика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономика 2. дисбаланси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27273

- 218 -

Цб II 90218

Конов, Ивайло.  Бенчмаркингът като метод за стимулиране на промените в организацията / Ивайло Конов. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 44-60. 

1. Публично-частно партньорство 2. Управление на организацията 3. Бенчмаркинг 
 330.12  + 005.7
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. управление на организацията 3. бенчмаркинг 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27507

- 219 -

Цб II 90218

Коралова, Петя.  Публично-частното партньорство като фактор за увеличаване на товарооборота на дунавските речни пристанища / Петя Коралова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 78-91. 

1. Публично-частно партньорство 2. Воден транспорт 3. Пристанища - река Дунав 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. воден транспорт 3. Дунав 4. Дунавски регион 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Дунав 2. България 
  

Сист. No: 27510

- 220 -

Цб II 90238

Костов, Любослав.  Влияние на икономическия растеж върху инфлацията и безработицата в България 2006-2016 г. / Любослав Костов. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 469-478. 

1. Безработица 2. Инфлация 
 331.56(497.2)
Ключови думи: 1. безработица 2. инфлация 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28052

- 221 -

Цб II 90211

Коцев, Николай.  Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство чрез развитие на клъстерни инициативи / Николай Коцев. // Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство : Научна конференция, 18.09.2009 г.  (София). - София. - София : УНСС, б. г., 220-228. 

 316.422  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. европейско иновационно пространство 2. европейско образователно пространство 3. клъстерни инициативи 4. клъстери 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27453

- 222 -

Цб II 90218

Малинова, Елисавета.  Критичната железопътна инфраструктура, като част от инфраструктурата на железопътните пътнически превози в Република България / Елисавета Малинова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 246-254. 

1. Публично-частно партньорство 2. Железопътен транспорт 3. България 
 330.12  + 656.2
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. железопътен транспорт 3. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27527

- 223 -

Цб II 90218

Манчева, Татяна.  Климатичните промени и публично-частното партньорство / Татяна Манчева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 138-149. 

1. Публично-частно партньорство 2. Климатични промени 
 330.12  + 574
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Екология 
  

Сист. No: 27516

- 224 -

Цб II 90211

Маринов, Г.  Използването на свободен (FOSS) софтуер в обучението по иконометрия за икономисти-нестатистици / Г. Маринов. // Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство : Научна конференция, 18.09.2009 г.  (София). - София. - София : УНСС, б. г., 150-158. 

 330.115
Ключови думи: 1. иконометрия 2. софтуер 3. икономическо образование 4. свободен софтуер (FOSS) 5. анализ на данни 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27415

- 225 -

Цб II 90211

Моралийска, М.  Ролята на информационните и комуникационните технологии за развитието на иновациите в България / М. Моралийска. // Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство : Научна конференция, 18.09.2009 г.  (София). - София. - София : УНСС, б. г., 198-219. 

 316.422
Ключови думи: 1. информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 2. иновации 3. иновационна политика 4. национална иновационна система 5. иновационно развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27447

- 226 -

Цб II 90222

Нелинейни ефекти на фискалната политика  / Николай Величков. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 119-128. 

1. Фискална политика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. фискална политика 2. фискални неравновесия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27158

- 227 -

Цб II 90238

Ножаров, Щерьо.  Транзакционни разходи и институционална промяна при търговските спорове в България / Щерьо Ножаров, Петя Коралова-Ножарова. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 298-307. 

1. Икономикс 
 33
Ключови думи: 1. икономикс 2. търговски спорове 3. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28041

- 228 -

Цб II 90233

Петкова, Аника.  Фактори, свързани с възникването на дефицит по текущата сметка на платежния баланс / Аника Петкова. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 352-358. 

1. Капитали 
 330.14
Ключови думи: 1. платежен баланс 2. дисбаланси 3. фискална политика 4. международни капиталови потоци 5. капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27880

- 229 -

Цб II 90218

Петрова, Мария.  Развитие на транспортната инфраструктура чрез публично-частните партньорства / Мария Петрова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 255-261. 

1. Публично-частно партньорство 2. Транспортна инфраструктура 3. Железопътен транспорт 
 330.12  + 656.2
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. транспортна инфраструктура 3. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 27528

- 230 -

Цб II 90217

Пиримова, Вера.  Сравнителни аспекти и тенденции на растежа в условия на икономическа регионализация и глобализация / Вера Пиримова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 163-169. 

 330.35
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. глобализация 3. регионализация 4. външна търговия 5. чуждестранни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 
  

Сист. No: 27530

- 231 -

Цб II 90218

Радева, Мария.  Публично-частното партньорство - нови възможности за развитие на социалната инфраструктура / Мария Радева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 22-26. 

1. Публично-частно партньорство 2. Социална инфраструктура 3. Здравеопазване 
 330.12  + 005.8  + 614
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. здравеопазване 3. социална инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 27503

- 232 -

Цб II 90217

Ринкова, Станка.  Конкурентните отношения в публичния сектор / Станка Ринкова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 209-213. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. конкуренция 3. институционална среда 4. икономически растеж 5. аутсорсинг 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27539

- 233 -

Цб II 90218

Спасова, Елена.  Проблеми на публично-частните партньорства в преходните икономики от Централна и Източна Европа / Елена Спасова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 61-77. 

1. Публично-частно партньорство 2. Централна Европа 3. Източна Европа 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 27508

- 234 -

Цб II 90206

Станева, Даниела.  Оптимална териториална топология на партньорства за успешна реализация на европейски проекти / Даниела Станева, Матилда Александрова. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 296-306. 

1. Иконометрия 2. Статистика 
 330.115
Ключови думи: 1. мониторинг 2. оценка 3. математическо моделиране 4. икономическо моделиране 5. иконометрия 6. иконометрични модели 7. статистически методи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27627

- 235 -

Цб II 90218

Станева-Петкова, Даниела.  Методически аспекти на мониторинга и контрола в проектното управление / Даниела Станева-Петкова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 193-205. 

1. Публично-частно партньорство 2. Управление на проекти 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27522

- 236 -

Цб II 90222

Стоянова, Венцислава.  Устойчивото развитие - задача както на държавното управление, така и на бизнеса / Венцислава Стоянова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 349-356. 

1. Устойчиво развитие 2. Държавно управление 3. Икономически растеж 
 502:338
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. държавно управление 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 27200

- 237 -

Цб II 90222

Филипов, Владимир.  Музикален бизнес - икономически и социални предизвикателства пред държавното управление / Владимир Филипов. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 79-91. 

1. Музикален бизнес 2. Звукозаписна индустрия 3. Музикален пазар 
 78.003.1
Ключови думи: 1. звукозаписна дейност 2. музикален бизнес 3. музикален пазар 4. музикална индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 27142

- 238 -

Цб II 90217

Харизанова, Христина.  Анализ на средствата и методите за измерване на устойчиво развитие / Христина Харизанова, Петя Брънзова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 184-189. 

 574  + 330.34  + 502:338
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. методи 3. показатели 4. наземен индекс 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27533

- 239 -

Цб II 90218

Цоклинова, Мая.  Индустрията на свободното време - съвременна алтернатива за развитие на иновационна икономика / Мая Цоклинова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 92-102. 

1. Публично-частно партньорство 2. Иновационна икономика 3. Туризъм 
 330.12  + 796.5
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. иновационна икономика 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 27512

- 240 -

Цб II 90218

Чорбаджийска-Ангелова, Виктория.  Модели за финансиране в театралния сектор / Виктория Чорбаджийска-Ангелова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 160-168. 

1. Публично-частно партньорство 2. Театър - финансиране 3. Интелектуална собственост 
 330.12  + 792
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. театър 3. финансиране 4. интелектуална собственост 5. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 27518

- 241 -

Цб II 90218

Янкова, Мария.  Методически аспекти и подходи за изследване на проектни партньорства и проектни мрежи / Мария Янкова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 179-192. 

1. Публично-частно партньорство 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27521

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 242 -

Цб II 90217

Александрова-Кисова, Таня.  Заетост в културния сектор - между несигурността и призванието да бъдеш артист / Таня Александрова-Кисова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 429-434. 

 008  + 331.54
Ключови думи: 1. културен сектор 2. заетост 3. артисти 4. труд 5. културни професии 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27715

- 243 -

Цб II 90207

Ангелов, Искрен.  Възможност за подобряване процеса на планиране на разходите за политика на пазара на труда, по отношение намаляване на продължителната безработица в ЕС / Искрен Ангелов. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 453-462. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Пазар на труда 3. Безработица 
 339.923:061.1  + 331.5
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. пазар на труда 3. безработица 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27638

- 244 -

Цб II 90209

Атанасов, Атанас.  Тенденции на развитие на безработицата в България преди и след присъединяването й към Европейския съюз / Атанас Атанасов. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 184-191. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Безработица 
 339.923:061.1  + 331.56
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. безработица 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27744

- 245 -

 

Атанасова, Маргарита.  Образователна структура на длъжностите в организациите - информационни източници за наблюдение и анализ / Маргарита Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, 5-17. 

   Целта на настоящата статия е да се анализират основни източници на информация за изискваното за длъжността образователно ниво (като част от методиката за проучване на образователната структура на длъжностите в страната) и да се откроят техни предимства и недостатъци. 

 331
Ключови думи: 1. длъжности 2. длъжностна характеристика 3. образователна структура 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28060

- 246 -

Цб II 90211

Атанасова, Р.  Иновационни мерки в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013" / Р. Атанасова. // Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство : Научна конференция, 18.09.2009 г.  (София). - София. - София : УНСС, б. г., 184-197. 

 331  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2. иновации 3. пазар на труда 4. образование 5. социално включване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27443

- 247 -

Цб II 90242

Бельовска, Цветелина.  Менторството като инструмент за организационно развитие в публичната администрация / Цветелина Бельовска. // Докторантски четения 3. Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт : Трета есенна академия, София, УНСС, 26 октомври 2016 г., Малка конферентна зала / Науч. ред. Татяна Даскалова; Ред. кол. Евгения Делчева, Цветка Стоенчева, Александър Вълков, Деница  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 126-134. 

1. Държавно управление 2. Публична администрация 3. Управление на човешките ресурси 4. Менторство 
 351/354  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. държавна администрация 2. публична администрация 3. България 4. менторство 5. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28020

- 248 -

 

Велев, Милен.  Зависимост между безработица и икономически растеж: национално и регионално равнище / Милен Велев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, 39-57. 

 331
Ключови думи: 1. безработица 2. брутен вътрешен продукт (БВП) 3. икономически растеж 4. макроикономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27296

- 249 -

Цб II 79234

Вунова, Камелия.  Относно подходите и изискванията към стратегическото управление на човешките ресурси / Камелия Вунова. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 357-363. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27540

- 250 -

Цб II 90202

Георгиева, Петя.  Управление на човешките ресурси в сделките по прехвърляне на дейности в контекста на присъединяването на България към Общия пазар на ЕС / Петя Георгиева. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 129-135. 

1. Управление на човешките ресурси 2. Европейски съюз (ЕС) 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. управление на човешките ресурси 3. Общ европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27244

- 251 -

 

Господинова, Силвия.  Значение на висшето образование за производителността на труда в България / Силвия Господинова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, 140-152. 

 331
Ключови думи: 1. труд 2. образование 3. растеж 4. качество 5. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28059

- 252 -

Цб II 90202

Делиибрамов, Селман.  Проблеми пред управлението на човешките ресурси в България. Насоки за развитие с цел постигане изискванията на Единния европейски пазар по отношение на работната сила / Селман Делиибрамов. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 136-141. 

1. Управление на човешките ресурси 2. Европейски съюз (ЕС) 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. управление на човешките ресурси 3. Общ европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27245

- 253 -

Цб II 90211

Димитров, К.  Нюанси в управлението на човешките ресурси в България в условията на криза / К. Димитров. // Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство : Научна конференция, 18.09.2009 г.  (София). - София. - София : УНСС, б. г., 115-127. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. условия на криза 3. екипна работа 4. лидерски стил 5. икономика на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27394

- 254 -

Цб II 90205

Димитров, Кирил.  Електронният портал за служители като задължителен компонент на електронното управление на човешките ресурси в мултинационалните компании / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС: Пен години по-късно, . Членството на България в ЕС: Пет години по-късно : Международна научна конференция, 15 октомври 2012 г. София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 73-89. 

1. Управление на човешките ресурси 2. Информационни технологии 
 005.95/.96  + 004.5
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. електронно управление 3. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 27279

- 255 -

Цб II 90210

Димитров, Кирил.  Съвременни предизвикателства пред настаняването на борда на служители в бизнес организациите / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 75-81. 

1. Управление 2. Човешки ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. човешки капитал 3. управление на таланти 4. human capital 5. talent management 6. human resource management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27384

- 256 -

Цб II 90206

Димитров, Кирил.  Въздействието на социалните медии върху набирането на персонал в организациите / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 104-114. 

1. Социални медии 2. Фирмена култура 3. Човешки ресурси 
 077.5  + 005.73
Ключови думи: 1. социални медии 2. подбор на персонала 3. човешки капитал 4. фирмена култура 5. управление на човешките ресурси 6. ИТ мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27572

- 257 -

Цб II 90207

Димитров, Кирил.  Ефикасен подход в ориентирането на новоназначени служители в бизнес организациите / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 273-281. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управление на човешките ресурси 3. Фирмена култура 
 339.923:061.1  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. управление на човешките ресурси 3. човешки капитал 4. фирмена култура 5. ИТ мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27598

- 258 -

Цб II 90208

Димитров, Кирил.  Съвременни аспекти на управлението на таланта в бизнес организациите / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 249-258. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управление на таланта 3. Управление на човешките ресурси 
 339.923:061.1  + 005.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. управление на таланти 3. управление на човешките ресурси 4. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27693

- 259 -

Цб II 90209

Димитров, Кирил.  Усъвършенстване ориентирането на нови служители в компанията / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 303-310. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Управление на човешките ресурси 
 339.923:061.1  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. управление на човешките ресурси 4. управление на таланти 5. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27758

- 260 -

Цб II 90213

Димитров, Кирил.  Възможни промени в правното регламентиране на управлението на човешките ресурси - източник за повишаване на конкурентоспособността на организациите в България / Кирил Димитров. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 229-238. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Управление на човешките ресурси 
 339.923:061.1  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27794

- 261 -

Цб II 90243

Димитров, Кирил.  Културални аспекти на електронизацията на дейностите по управление на човешките ресурси в бизнес организациите / Кирил Димитров. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 2 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС, 40-46. 

1. Управление на организацията 2. Управление на човешките ресурси 3. Фирмена култура 4. Мениджмънт 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. бизнес организации 3. човешки капитал 4. фирмена култура 5. ИТ мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28169

- 262 -

Цб II 90233

Дочева, Севдана.  Информационните и комуникационни технологии и неравенството в доходите - пресечни точки, предизвикателства и перспективи / Севдана Дочева. // Европейски разногласия и световен хаос : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. / Председател Георги Генов; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев. - София : УНСС, 2018, 259-270. 

1. Информационни технологии 2. Пазар на труда 
 004  + 331.45
Ключови думи: 1. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 2. пазар на труда 3. доходно неравенство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27859

- 263 -

Цб II 90236

Иванова, Мирослава.  Управлението на кариерата като стратегически процес / Мирослава Иванова. // Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. / Предс. на ред. кол. Мая Микренска; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Бо. - София : УНСС, 2016, 192-197. 

1. Кариерно развитие 
 005.966
Ключови думи: 1. управление на кариерата 2. обучение на персонала 3. кариерно развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 27921

- 264 -

Цб II 90220

Колева-Стефанова, Десислава.  Трудовият пазар в България и роля на активната политика за развитието му / Десислава Колева-Стефанова. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 9-21. 

1. Икономика на труда 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 331
Ключови думи: 1. трудов пазар 2. развитие 3. пазар на труда 4. човешки ресурси 5. безработица 6. политики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27833

- 265 -

Цб II 90238

Костов, Любослав.  Влияние на икономическия растеж върху инфлацията и безработицата в България 2006-2016 г. / Любослав Костов. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 469-478. 

1. Безработица 2. Инфлация 
 331.56(497.2)
Ключови думи: 1. безработица 2. инфлация 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28052

- 266 -

Цб I 5956

Кръстева, Даниела.  Проблеми на заплащането на служителите в българската администрация след присъединяването на България към Европейския съюз / Даниела Кръстева. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 117-120. 

1. Заплати 2. Администрация 
 331.21
Ключови думи: 1. работна заплата 2. възнаграждения 3. трудов пазар 4. администрация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27153

- 267 -

Цб II 90222

Куртев, Ради.  Съвременни практики за управление на човешките ресурси / Ради Куртев. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 100-108. 

1. Пазар на труда 2. Управление на човешките ресурси 3. Европейски съюз (ЕС) 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27155

- 268 -

Цб II 90207

Маринов, Венелин.  Проблеми с прилагането на регламентите REACH и CLP : информационни листи за безопасност / Венелин Маринов. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 463-468. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Безопасност на труда 3. Защита от химикали 
 339.923:061.1  + 62-78
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Регламент REACH 3. Регламент CLP 4. условия на труд 5. безопасност на труда 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27640

- 269 -

Цб II 90208

Маркова, Емилия.  Колективното трудово договаряне - важен аспект на корпоративното управление за устойчиво образование и професионална квалификация / Емилия Маркова. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 259-264. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Корпоративно управление 3. Трудово право 
 339.923:061.1  + 005.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. корпоративно управление 3. колективно трудово договаряне 4. трудово право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 4. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27694

- 270 -

Цб II 90217

Минков, Ташко.  Регионални дисбаланси в управлението и развитието на човешките ресурси в транспортния сектор / Ташко Минков. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева. - София : УНСС, 2014, 279-283. 

 331  + 338.47
Ключови думи: 1. транспорт 2. регионално развитие 3. човешки ресурси 4. регионални различия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 27614

- 271 -

Цб I 5956

Миронова, Надя.  Информация и комуникации при одит на човешките ресурси в публичния сектор / Надя Миронова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 299-304. 

1. Човешки ресурси 2. Одит 
 005.95/.96  + 657.6
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. одит 3. одитни процедури 4. публичен сектор 5. информационно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27218

- 272 -

Цб II 90220

Мисляшки, Бони.  Контекстуално изпълнение на служителите / Бони Мисляшки. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 184-196. 

1. Организационно поведение 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. контекстуално изпълнение 2. служители 3. организация 4. организационно поведение 5. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27923

- 273 -

Цб II 79234

Младенова, Меглена Данчова.  Портфейлен подход при инвестирането в човешки капитал. Човешки капиталови контракти / Меглена Данчова Младенова. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 370-379. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. инвестиции 2. човешки капитал 3. образование 4. риск 5. диверсификация 6. диверсификация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27541

- 274 -

 

Мушкаров, Гошо.  Работно, униформено и специално облекло / Гошо Мушкаров. // Актив, 2018, N 12, 48-52. 

 331
Ключови думи: 1. работно облекло 2. униформено облекло 3. представително облекло 4. нормативна уредба 5. данъчни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28381

- 275 -

Цб I 5956

Николов, Георги.  Методи и техники за развитие на човешките ресурси в публичната администрация / Георги Николов. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 226-229. 

1. Публична администрация 2. Човешки ресурси 
 351/354  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. публична администрация 2. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Управление 
  

Сист. No: 27198

- 276 -

Цб II 79234

Панов, Павел.  Предизвикателства свързани с мотивацията на персонал от различни култури ( националности ) в българските компании произтичащи от предстоящото ни членство в ЕС / Павел Панов. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 384-395. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. мотивация 3. културни различия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27547

- 277 -

Цб II 90241

Петков, Стефан.  Модели и нормативна уредба за заплащане на държавните служители / Стефан Петков ; Рец. Поля Кацамунска. // Докторантски четения 2. Административно управление в публичния сектор : институционална среда и капацитет : Втора есенна академия, София, УНСС, 20 ноември 2015 г. / Науч. ред. Александър Вълков, Деница Горчилова; Ред. кол. Евгения Делчева, Поля Кацамунска, Евгения. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 22-31. 

1. Държавна администрация 2. Заплати 
 331.21  + 351.83
Ключови думи: 1. държавни служители 2. заплащане 3. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 27965

- 278 -

Цб II 90212

Петрова, Елица.  Мотивационен профил на персонала по основни социодемографски характеристики : (на примера на предприятията от винарската промишленост, Великотърновска област) / Елица Петрова. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 196-203. 

1. Управление на човешките ресурси 2. Персонал 3. Мотивация 
 005.95/.96  + 159.9.019.3
Ключови думи: 1. персонал 2. мотивационни фактори 3. мотивация на персонала 4. мотивация 5. кадри 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 27349

- 279 -

Цб II 90222

Стефанова, Десислава.  Количествена оценка на равнището на трудовия пазар / Десислава Стефанова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 92-99. 

1. Трудова заетост 2. Пазар на труда 
 331.45
Ключови думи: 1. икономика на труда 2. трудов пазар 3. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27151

- 280 -

Цб II 90208

Стоянов, Евгений.  Контролираното целеполагане или влиянието на контрола върху процеса на целеполагане / Евгений Стоянов. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 243-248. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управленски контрол 
 339.923:061.1  + 005.5
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. управление на организацията 3. управленски контрол 4. целеполагане 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27692

- 281 -

Цб I 5956

Христова, Светлинка.  Нови моменти при формиране на работната заплата в организациите от публичния сектор / Светлинка Христова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 105-109. 

1. Заплати 2. Публичен сектор 
 331.21
Ключови думи: 1. работна заплата 2. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27150

- 282 -

Цб II 90206

Jovcheska, Silvana.  Competitiveness of the European Countries in the World Economy / Silvana Jovcheska. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 22-26. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управление на човешките ресурси 3. Културни различия 
 339.92  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. междукултурни различия 2. управление на човешките ресурси 3. междукултурни комуникации 4. Cross-Cultural Management (CCM) 5. human resource management 6. intercultural communication 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27542

- 283 -

Цб II 90210

Nikolovski, Aleksandar.  The Impact Rewards Systems on Motivation and Job Statisfaction of Employees in Outsorcing companies / Aleksandar Nikolovski, Lazar Arsovski, Maja Tripunoska. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 55-61. 

1. Аутсорсинг 2. Мотивация 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. мотивация 2. мотивация на персонала 3. аутсорсинг 4. служители 5. motivation 6. employees 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 27377

Регионална икономика. Геоикономика.

- 284 -

Цб II 90215

Антонова, Цветомира.  Децентрализацията като аспект на регионалното развитие / Цветомира Антонова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 49-53. 

1. Регионално развитие 2. Местно самоуправление 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. местно самоуправление 3. централна власт 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27247

- 285 -

Цб II 90217

Банкова, Иванка.  Административни конфликти и регионално развитие / Иванка Банкова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева. - София : УНСС, 2014, 330-335. 

1. Регионално развитие 
 332.14
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. административни конфликти 3. стратегическо планиране 4. регионални различия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27659

- 286 -

Цб II 90215

Васев, Борислав.  Райониране и регионализиране на България. Сравнителен анализ / Борислав Васев. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 281-284. 

1. Регионално развитие 2. България 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27311

- 287 -

Цб I 5956

Василева, Елка.  Отговорности на териториалните звена за стратегическо планиране на координация на регионалното развитие / Елка Василева. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 193-197. 

1. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. стратегическо планиране 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27188

- 288 -

Цб II 90212

Василева, Елка.  Усъвършенстване на законодателната рамка за регионално развитие в България в контекста на Европейската кохезионна политика / Елка Василева. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 180-188. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Кохезионна политика 3. Регионално развитие 
 339.923:061.1  + 332.000.34
Ключови думи: 1. кохезионна политика 2. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27346

- 289 -

Цб II 90215

Ватафова, Мариела.  Значение на коридор №7 за развитие на регионалното развитие на България / Мариела Ватафова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 161-166. 

1. Регионално развитие 2. Дунав, река 3. България 4. Транспортна инфраструктура 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Дунав 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Дунав 2. България 
  

Сист. No: 27271

- 290 -

Цб II 90215

Влашка, Ина.  Развитието на селските райони в Република България и програмните подходи към тях / Ина Влашка. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 16-22. 

1. Регионално развитие 2. Регионална икономика 3. Селски райони 
 332.12
Ключови думи: 1. регионална икономика 2. селски райони 3. регионално развитие 4. България 5. устойчиво развитие 6. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27229

- 291 -

Цб II 90215

Върбанова, Кристина.  Възможности за подобряване на регионалното сътрудничество между България и Сърбия / Кристина Върбанова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 181-186. 

1. Регионално сътрудничество 2. България 3. Сърбия 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално сътрудничество 2. Сърбия 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Сърбия 
  

Сист. No: 27282

- 292 -

Цб II 90215

Георгиев, Калоян.  Необходимост от политиката на регионално развитие и нейната революция / Калоян Георгиев. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 206-211. 

1. Регионално развитие 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Инфраструктура 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27291

- 293 -

Цб II 90215

Даскалова, Цветелина.  Възможности за развитие ва черноморското сътрудничество в контекста на европейската интеграция / Цветелина Даскалова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 61-65. 

1. Черно море 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. Черноморски регион 2. регионална икономика 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Черно море 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27249

- 294 -

Цб II 90215

Делчева, Петя.  Възможности за подобряване на регионалното развитие в Странджа и Сакар / Петя Делчева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 121-125. 

1. Регионално развитие 2. Странджа - Сакар 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. демография 3. Странджа 4. Сакар 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Странджа 2. Сакар 3. България 
  

Сист. No: 27264

- 295 -

Цб II 90215

Димитров, Кристиан.  Същност и значение на регионалното развитие на националното и пространствено развитие на България / Кристиан Димитров. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 9-15. 

1. Регионално развитие 2. Регионална икономика 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. регион 3. райони 4. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27227

- 296 -

Цб II 90215

Димитрова, Илияна.  Стратегическо развитие на област Монтана в Северозападния регион за планиране / Илияна Димитрова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 212-216. 

1. Регионално развитие 2. Градове - България 3. Монтана 4. Северозападен регион 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Северозападен район 3. Монтана 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Монтана 3. Северозападна България 
  

Сист. No: 27293

- 297 -

Цб II 90215

Димитрова, Мирела.  Възможности за подобряване на регионалното развитие във Велико Търново / Мирела Димитрова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 141-147. 

1. Северен Централен район 2. Велико Търново 3. Регионално развитие 4. Инфраструктура 5. Население 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Велико Търново 3. България 4. Северен централен район 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Велико Търново 
  

Сист. No: 27267

- 298 -

Цб II 90215

Димитрова, Цветелина.  Планов процес и планови документи в регионалното развитие / Цветелина Димитрова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 54-60. 

1. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. регионална политика 2. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27248

- 299 -

Цб II 90206

Димов, Нено.  Проблеми на планирането и управлението на градското пространство в България: на примера на ИПГВР в София, Благоевград и Стара Загора / Нено Димов, Мая Георгиева. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 257-264. 

   Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

1. Устойчиво развитие 2. Градове - България 
 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. устойчиво развитие 3. градска среда 4. градска територия 5. градове 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. София 2. Благоевград 3. Стара Загора 
  

Сист. No: 27613

- 300 -

Цб II 90217

Докова, Соня.  Глобализацията и интеграцията през призмата на регионалното развитие на България / Соня Докова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 9-11. 

 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. глобализация 3. интеграция 4. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27454

- 301 -

Цб II 90215

Дългърска, Гергана.  Насоки за развитие на селските райони в рамките на Южен централен райо за планиране / Гергана Дългърска. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 249-255. 

1. Регионално развитие 2. Южен централен район 3. България 4. Селски райони 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Южен централен район 3. България 4. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Южна България 
  

Сист. No: 27303

- 302 -

Цб II 90215

Захариева, Силвия.  Демографски и стопански процеси на територията на град Варна / Силвия Захариева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 91-99. 

1. Градове - България 2. Варна 3. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. градове 3. Варна 4. България 5. демография 6. население 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Варна 2. България 
  

Сист. No: 27257

- 303 -

Цб II 90215

Иванов, Емил.  Стопанска модернизация на пространствената икономика / Емил Иванов. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 225-229. 

1. Регионално развитие 2. Пространствена икономика 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. пространствена икономика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27298

- 304 -

Цб II 90217

Иванов, Ивайло.  Локални производствени системи и сигурност / Ивайло Иванов. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева. - София : УНСС, 2014, 311-316. 

1. Икономическо развитие 2. Компании 
 332.12  + 334.784
Ключови думи: 1. локални производствени системи 2. икономическо развитие 3. сигурност 4. глобализация 5. регионализация 6. компании 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 27646

- 305 -

Цб II 90217

Иванов, Методи.  Концесионирането като съвременен подход за развитие на регионите / Методи Иванов. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 402-407. 

1. Регионално развитие 
 332
Ключови думи: 1. концесия 2. регионално развитие 3. регион 4. публично-частно партньорство 5. транспортна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27702

- 306 -

Цб II 90217

Иванов, Тилчо.  Централизация или регионално развитие и сигурност? / Тилчо Иванов. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 17-25. 

 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. централизация 3. сигурност 4. регионална политика 5. координация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27456

- 307 -

 

Калинков, Константин.  Нова реформа в административно-териториалното устройство на Република България - основа за прилагане на европейските принципи на регионализма / Константин Калинков. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2018, 59-128. 

 332
Ключови думи: 1. административно-териториално устройство 2. България 3. Австрия 4. Испания 5. Италия 6. Португалия 7. Франция 8. Чехия 9. регионална икономика 10. административно-териториални единици (АТЕ) 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 28100

- 308 -

Цб II 90215

Канева, Славена.  Подобряване на туристическото развитие в Софийска област. Регионални проблеми и аспекти / Славена Канева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 75-81. 

1. Туризъм 2. Регионално развитие 3. Регионална политика - България 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. София 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. София 2. България 
  

Сист. No: 27254

- 309 -

Цб II 90217

Караиванов, Момчил.  Възможности и инструменти за прилагане на интегриран териториален подход за регионалното развитие през плановия период 2014-2020 г. / Момчил Караиванов. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 442-452. 

1. Регионално развитие 
 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. интегриран териториален подход 3. териториален пакт 4. териториално развитие 5. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Смолян 
  

Сист. No: 27728

- 310 -

Цб II 90215

Кирева, Милена.  Българо-румънско трансгранично сътрудничество и неговите перспективи / Милена Кирева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 148-152. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 2. България 3. Румъния 4. Регионално развитие 
 332.12  + 339.9
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. международни икономически отношения МИО 3. България 4. Румъния 5. трансгранично сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 27268

- 311 -

Цб II 90215

Ковачев, Стоил.  Пространствена сегрегация и състояние на българските градове / Стоил Ковачев. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 70-74. 

1. Градове - България 2. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. градове 2. България 3. пространствена сегрегация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27251

- 312 -

Цб II 90215

Коева, Божидара.  Регионално развитие на Област Кърджали / Божидара Коева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 285-290. 

1. Регионално развитие 2. Градове - България 3. Кърджали 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Кърджали 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Кърджали 2. България 
  

Сист. No: 27313

- 313 -

Цб II 90215

Коприянов, Петко.  Същност и особености на националния план за регионално развитие / Петко Коприянов. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 126-133. 

1. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27265

- 314 -

Цб II 90215

Костадинов, Радослав.  Оценка и анализ на геоикономическия потенциал на Община Стара Загора / Радослав Костадинов. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 113-120. 

1. Регионално развитие 2. Геоикономика 3. Градове - България 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Стара Загора 3. България 4. геоикономика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Стара Загора 2. България 
  

Сист. No: 27262

- 315 -

Цб II 90215

Крумов, Даниел.  Същност и управление на инфраструктурните проекти в България / Даниел Крумов. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 230-238. 

1. Регионално развитие 2. Инфраструктура 3. Проекти 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. инфраструктурни проекти 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27300

- 316 -

Цб II 90217

Крумов, Калин.  Еволюция на областните планове за развитие в България през периода 2000-2015 г. / Калин Крумов. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева. - София : УНСС, 2014, 296-301. 

1. Стратегическо планиране 
 332.14(497.2)
Ключови думи: 1. стратегическо планиране 2. областни планове 3. икономическо развитие 4. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27641

- 317 -

Цб II 90215

Манчева, Александра.  Оценка на природно ресурсния потенциал на Община Съединение в контекста на икономическото развитие на Пловдивска област / Александра Манчева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 301-306. 

1. Регионално развитие 2. Пловдив 3. Градове - България 4. Съединение, град 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Пловдив 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Пловдив 
  

Сист. No: 27318

- 318 -

Цб II 90215

Михова, Боряна.  Българо-турскито сътрудничество и възможност за подобряване на регионалното развитие в Хасковска област / Боряна Михова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 275-280. 

1. Регионално развитие 2. Градове - България 3. Хасково 4. Международно сътрудничество 5. България 6. Турция 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Хасковска област 3. България 4. Турция 5. международно сътрудничество 6. трансгранично сътрудничество 7. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Хасково 2. България 3. Турция 
  

Сист. No: 27309

- 319 -

Цб II 90215

Мутафчийска, Лидия.  Подобряване на регионалното развитие в Благоевград чрез реализация на инфраструктурни проекти / Лидия Мутафчийска. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 171-175. 

1. Регионално развитие 2. Градове - България 3. Благоевград 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. инфраструктура 3. България 4. Благоевград 5. инфраструктурни проекти 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27278

- 320 -

Цб II 90215

Накова, Габриела.  Възможности за изграждане на автомагистрала Черно море и последиците и за регионалното развитие / Габриела Накова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 263-268. 

1. Регионално развитие 2. Транспортна инфраструктура 3. Магистрали 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. транспортна инфраструктура 3. Черноморски регион 4. регионално сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27306

- 321 -

Цб II 90215

Насев, Константин.  Развитие на планинските и полупланинските региони - модели, концепции, подходи / Константин Насев. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 187-191. 

1. Регионално развитие 2. Планински райони 3. България 4. Туризъм 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. планински райони 3. България 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27286

- 322 -

Цб II 90215

Нешевска, Николета.  Оценка и анализ на транспортната инфраструктура в Община Пловдив. Модели за нейното оптимизиране / Николета Нешевска. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 134-140. 

1. Транспортна инфраструктура 2. Градове - България 3. Пловдив 4. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. транспорт 2. инфраструктура 3. транспортна инфраструктура 4. България 5. Пловдив 6. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Пловдив 
  

Сист. No: 27266

- 323 -

Цб II 90215

Николова, Славена.  Изграждането на коридор № 9 като фактор за насърчаване на регионалното развитие на България / Славена Николова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 37-48. 

1. Транспортни коридори 2. Международни потоци 3. Регионално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. транспортни коридори 2. международни потоци 3. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27238

- 324 -

Цб II 90215

Падянова, Габриела.  Предпоставки за рехабилитация на българските градове / Габриела Падянова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 192-198. 

1. Регионално развитие 2. Градове - България 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. градове 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27288

- 325 -

Цб II 90215

Панева, Пепина.  Нормативна и регулативна база, уреждаща провеждането на регионална политика в България / Пепина Панева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 30-36. 

1. Регионална политика - България 2. Конституция на България 
 332.12
Ключови думи: 1. регионална политика 2. Конституция на България 3. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27235

- 326 -

Цб II 90215

Пенков, Атанас.  Насърчаване на регионалното развитие на планинските райони в Югоизточна България / Атанас Пенков. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 291-296. 

1. Регионално развитие 2. Югоизточна България 3. Странджа - Сакар 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Югоизточна България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Югоизточна България 
  

Сист. No: 27315

- 327 -

Цб II 90217

Пенчев, Георги.  Регионално икономическо развитие и престъпност в България / Георги Пенчев. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 214-220. 

 332.1  + 343.97
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. икономическо развитие 3. престъпност 4. корелационен анализ 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Право 
  

Сист. No: 27543

- 328 -

Цб I 5956

Петров, Камен.  Териториалната децентрализация: в търсене на рационален модел / Камен Петров. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 143-147. 

1. Териториално управление 2. Публична администрация 3. Местно управление 
 332  + 352
Ключови думи: 1. публично управление 2. местно управление 3. териториално управление 4. децентрализация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 27167

- 329 -

Цб II 90217

Петров, Камен.  Възможности за модернизиране и развитие на планинските и полупланинските райони в България / Камен Петров. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 71-75. 

 332
Ключови думи: 1. развитие 2. планински райони 3. полупланински райони 4. регион 5. проблеми 6. територия 7. пътища 8. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27462

- 330 -

Цб II 90231

Петров, Камен.  Регионалното балканско икономическо сътрудничество след промяна в международните отношения в края на XX век / Камен Петров. // Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. / Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкалано  (София). - София. - София : УНСС, 2013, 240-247. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Регионална политика - Балкани 
 339.923:061.1  + 327.7:061.1 ЕС  + 332.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. регионална политика 4. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Балкани 
  

Сист. No: 27986

- 331 -

Цб II 90217

Петрова, Мария.  Ролята на морския транспорт за развитието на черноморските региони / Мария Петрова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 408-412. 

1. Морски транспорт 2. Регионално развитие 
 338.47:656  + 332
Ключови думи: 1. транспорт 2. морски транспорт 3. регионално развитие 4. пристанища 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 27703

- 332 -

Цб II 90215

Пешкова, Светослава.  Оценка на политиките за регионално развитие в Софийска област / Светослава Пешкова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 100-105. 

1. Регионално развитие 2. Софийска област 
 332.12
Ключови думи: 1. Софийска област 2. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. София област 
  

Сист. No: 27259

- 333 -

Цб II 90215

Попова, Христина.  Възможности за развитие на туризма в Община Разлог и неговото значение за регионалното развитие / Христина Попова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 66-69. 

1. Регионално развитие 2. Регионална политика - България 3. Туризъм 4. Разлог 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. България 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. Разлог 2. България 
  

Сист. No: 27250

- 334 -

Цб II 90215

Радева, Жаклин.  Моделиране на регионалното развитие на Община Асеновград / Жаклин Радева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 217-224. 

1. Регионално развитие 2. Градове - България 3. Асеновград 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. България 3. Асеновград 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Асеновград 
  

Сист. No: 27295

- 335 -

Цб II 90215

Райковска, Гергана.  Развитие на планинските и полупланинските територии в Северна България / Гергана Райковска. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 239-248. 

1. Регионално развитие 2. Северна България 3. Планински райони 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. планински райони 3. Северна България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Северна България 
  

Сист. No: 27301

- 336 -

Цб II 90215

Ройдев, Камен.  Възможности за реализиране на инфраструктурни проекти в Община Стара Загора / Камен Ройдев. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 199-205. 

1. Регионално развитие 2. Инфраструктура 3. Градове - България 4. Стара Загора 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. инфраструктурни проекти 3. Стара Загора 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Стара Загора 
  

Сист. No: 27289

- 337 -

Цб II 90215

Станкова, Мелани.  Трансгранично сътрудничество между България и Македония като фактор за регионално развитие / Мелани Станкова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 153-160. 

1. Регионално развитие 2. Международни икономически отношения (МИО) 3. България 4. Македония 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. международни икономически отношения МИО 3. България 4. Македония 5. трансгранично сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27269

- 338 -

Цб II 90215

Станчев, Кристиан.  Влияние на регионалната политика върху туристическото развитие на Ловешка област / Кристиан Станчев. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 176-180. 

1. Регионално развитие 2. Градове - България 3. Ловеч 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. регионална политика 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Ловеч 
  

Сист. No: 27281

- 339 -

Цб II 90215

Стоилкова, Габриела.  Тенденции в развитието на регионалното и местното самоуправление в Европа / Габриела Стоилкова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 256-262. 

1. Регионално развитие 2. Местно самоуправление 3. Европа 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. местно самоуправление 3. Европа 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 27304

- 340 -

Цб II 90215

Стойчева, Теофана.  Преглед на регионалната политика на Европейския съюз. Основни приоритети / Теофана Стойчева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 23-29. 

1. Регионално развитие 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Регионална политика - ЕС 
 332.12
Ключови думи: 1. регионална политика 2. регионално развитие 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27232

- 341 -

Цб II 90217

Стоянова, Цветана.  Транснационалните корпорации - значим фактор за развитието на регионалните икономики / Цветана Стоянова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 97-102. 

 332.1
Ключови думи: 1. транснационални корпорации (ТНК) 2. регионална икономика 3. фактори на влияние 4. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27496

- 342 -

Цб II 90215

Терзиева, Маргарита.  Стратегии и програми за подпомагане на регионалното развитие в Община Сливен / Маргарита Терзиева. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 167-170. 

1. Регионално развитие 2. Градове - България 3. Сливен 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. България 3. Сливен 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Сливен 
  

Сист. No: 27276

- 343 -

Цб II 90215

Тодоров, Валентин.  Градската икономика като самостоятелен фактор за регионално развитие / Валентин Тодоров. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 269-274. 

1. Регионално развитие 2. Градска икономика 3. Инфраструктура 4. Урбанизация 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. градска икономика 3. инфраструктура 4. урбанизация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27307

- 344 -

Цб II 90208

Тодорова, Силвия.  Социално-икономическите ефекти за Северозападния регион от членството на България в Европейския съюз за периода 2007-2013 г. / Силвия Тодорова. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 340-348. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Регионална политика - България 3. Северозападен регион 
 339.923:061.1  + 332.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. регионално развитие 3. Северозападен район 4. България 5. оперативни програми 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Северозападна България 
  

Сист. No: 27713

- 345 -

Цб II 90209

Тодорова, Силвия.  Българското участие в стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион - принос и ползи / Силвия Тодорова. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 367-376. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Дунав 
 339.923:061.1  + 332.14
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Дунавски регион 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Дунав 
  

Сист. No: 27768

- 346 -

Цб II 90215

Тръпкова, Росица.  Значение на транспортната инфраструктура за развитието на българското Черноморие. Териториялни аспекти и подходи / Росица Тръпкова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 106-112. 

1. Транспортна инфраструктура 2. Черноморски регион 3. Регионална политика - България 
 332.12  + 338.49
Ключови думи: 1. транспорт 2. инфраструктура 3. Черно море 4. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Черно море 2. Черноморски регион 
  

Сист. No: 27261

- 347 -

Цб II 90215

Франсъзова, Амелия.  Оценка на политиките за регионално развитие в Североизточния регион за планиране / Амелия Франсъзова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 297-300. 

1. Регионално развитие 2. Североизточна България 3. Градове - България 4. Варна 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Североизточен район 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 27316

- 348 -

Цб II 90217

Цонков, Николай.  Възможности за развитие и сигурност на Дунавския регион / Николай Цонков. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 227-231. 

 332.1
Ключови думи: 1. Дунавски регион 2. икономическо развитие 3. сигурност 4. трансгранично сътрудничество 5. инфраструктура 6. общини 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27555

- 349 -

Цб II 90215

Чачулова, Сирма.  Показатели за формиране на пространствените модели на градските структури / Сирма Чачулова. // Регионалното развитие - вчера, днес и утре : Студентска научна конференция / Ред. съвет Соня Докова; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Васил  (София). - София. - София : УНСС, 2017, 82-90. 

1. Регионално развитие 2. Урбанизация 3. Населени места 
 332.12
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. урбанизация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 27255

- 350 -

Цб II 90238

Чобанова, Росица.  Иновативните градове - концепция за териториално развитие в условия на ускорена технологична промяна / Росица Чобанова. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 357-382. 

1. Иновационна икономика 2. Градоустройство 3. Териториално развитие 4. Урбанизация 
 005.591.6  + 71
Ключови думи: 1. урбанизация 2. градоустройство 3. териториално развитие 4. иновативни градове 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 28050

- 351 -

Цб II 90217

Янакиева, Йонка Николова.  Туристически маркетинг, регионално развитие и европейските фондове в България / Йонка Николова Янакиева, Христо Георгиев Георгиев. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 356-361. 

1. Туризъм 2. Регионално развитие 3. Еврофондове 
 339.13:379.85  + 332.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически маркетинг 3. маркетинг на дестинацията 4. регионално развитие 5. регионална политика 6. европейски фондове 7. оперативни програми 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27676

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 352 -

Цб II 90209

Александрова, Светлана.  Кохезионната политика на ЕС: иновативни подходи за инвестиране в МСП / Светлана Александрова. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 19-27. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Кохезионна политика 3. Малки и средни предприятия 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. кохезионна политика 3. малки и средни предприятия (МСП) 4. финансови инструменти 5. рисков капитал 6. иновации 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27719

- 353 -

Цб II 90220

Андреева, Ива.  Счетоводни аспекти на управлението на кредитния риск от контрагента в банките / Ива Андреева. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 391-398. 

1. Счетоводство 2. Банки 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. контрагентен риск 2. централен контрагент 3. кредитни деривати 4. извънборсови деривативи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28031

- 354 -

Цб I 5956

Асенова, Камелия.  Тенденции в кредитирането след приемането на България в ЕС / Камелия Асенова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 294-298. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 3. Кредити 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. кредитиране 3. икономически растеж 4. заеми 5. кредит 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27217

- 355 -

Цб II 90212

Асенова, Камелия.  Промени в паричното предлагане в България и влиянието им върху лихвеното равнище за периода 2007-2008 г. / Камелия Асенова. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 214-221. 

1. Лихви 2. Парична политика 3. Кредитиране 
 336.78
Ключови думи: 1. паричен съвет 2. финансова стабилност 3. чуждестранна валута 4. долар ( $ ) 5. евро (EU) 6. търговски банки 7. БНБ 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27353

- 356 -

Цб II 90213

Асенова, Камелия.  Кредитната експанция - последици за икономическия растеж в България / Камелия Асенова. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 191-198. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Кредити 
 339.923:061.1  + 336.77
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. кредити 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27790

- 357 -

Цб II 90209

Билянски, Валентин.  Влиянието на приемането на еврото върху инфлацията в страните от еврозоната. Поуките за България / Валентин Билянски. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 76-85. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Еврозона 3. Инфлация 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Еврозона 3. инфлация 4. потребителски цени 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27722

- 358 -

Цб I 5957

Брусарски, Румен.  Техника на плоския данък в Европейския съюз / Румен Брусарски. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 31-36. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Плосък данък 
 339.923:061.1  + 336.2
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. плосък данък 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27342

- 359 -

 

Булатов, А. С.  Международное движение капитала: тенденции и перспективы / А. С. Булатов, Ю. Квашнин, С. Ребрей, Н. Сенюк, К. Татулов. // МЭМО, 2018, N 8, 16-25. 

   Разследват се тенденциите в международното движение на капитали, като се прави опит за прогнозиране за следващите години. Показани са особеностите на участието в международното движение на капитали на водещите развити страни. 

 339.92
Ключови думи: 1. международно движение на капитали 2. преки инвестиции 3. портфейлни инвестиции 4. офшорни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27616

- 360 -

Цб II 90212

Василева, Валя.  Развитие на жилищното кредитиране в България / Валя Василева. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 204-213. 

1. Кредитиране 2. Недвижима собственост 3. Банков сектор 
 336.77  + 332.8
Ключови думи: 1. кредитиране 2. жилищно кредитиране 3. търговски банки 4. БНБ 5. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27351

- 361 -

Цб II 90208

Василева, Валя.  Ценова динамика на банковите потребителски кредити в България / Валя Василева. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 153-159. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банков кредит 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банкови кредити 3. потребителски кредит 4. лихвени проценти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27668

- 362 -

Цб II 90209

Василева, Ваня.  Ритейл кредитирането в България : девет години по-късно / Ваня Василева. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 203-211. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Ритейл кредитиране 4. Жилищни кредити 5. Банки 
 339.923:061.1  + 336.77
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. жилищно кредитиране 4. ритейл кредитиране 5. банки 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27746

- 363 -

 

Вачков, Стефан.  Дигитални рефлексии върху банковата организация / Стефан Вачков. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2018, 129-230. 

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. дигитализация 3. иновации 4. банков мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28102

- 364 -

Цб I 5957

Войческа, Катерина.  Генериране на стойност при частния капитал (Private Equity) / Катерина Войческа. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 122-128. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Частен капитал 3. LBO (Leveraged Buyout) 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. LBO (leveraged buyout) сделка 3. ливърийдж 4. частен капитал 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27364

- 365 -

Цб I 5957

Вълканов, Недялко.  Regtech в помощ на финансовото регулиране / Недялко Вълканов. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 100-105. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. RegTech (REGulatory TECHnology) 3. Финансови иновации 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. RegTech (REGulatory TECHnology) 3. финансови иновации 4. финансово регулиране 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27359

- 366 -

Цб II 90208

Вълков, Петко.  Политиката на количествено облекчение, провеждана от централните банки, цели, недостатъци. Теорията за хеликоптерните пари като алтернативна политика. Ефекти върху България / Петко Вълков. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 126-134. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 
 339.923:061.1  + 336.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27665

- 367 -

Цб II 90209

Вълков, Петко.  Връзка между значението на показателя P/E, инфлацията и пазарната възвръщаемост на фондовия пазар в България / Петко Вълков. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 159-166. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Инфлация 3. Фондов пазар 4. България 
 339.923:061.1  + 336.76
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. инфлация 3. фондов пазар 4. България 5. възвръщаемост 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27737

- 368 -

 

Георгиев, Любомир.  Връзката " конкурентност - стабилност" през призмата на банковата система в България / Любомир Георгиев, Недялко Вълканов, Андриан Ямболов. // Год. на Иконом. унив. - Варна, 2018, 275-353. 

 336
Ключови думи: 1. конкурентност 2. стабилност 3. банкова система 4. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28110

- 369 -

Цб II 90213

Гетов, Георги.  Ролята на инфлацията като икономически фактор / Георги Гетов. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 289-298. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Инфлация 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. инфлация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27799

- 370 -

Цб II 90235

Гълъбов, Марин.  Финансова система и риск / Марин Гълъбов. // Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск / Ръков. проект Георги Шинков Забунов. - София : УНСС, 2018, 45-55. 

   Първа част: Имотни индекси и сградни рейтинги: теория и практика. III. Инвестиционният риск и възможностите за неговото управление

1. Недвижима собственост 2. Пазар на недвижими имоти 3. Финансова система 4. Капиталов пазар 
 332  + 330.322.003.2
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. пазар на недвижима собственост 3. капиталови пазари 4. финансова система 5. финансови инструменти 6. финансови активи 7. финансов риск 8. капиталови ценни книжа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27939

- 371 -

Цб II 90222

Даскалов, Ясен.  Динамика на кредитите в банковата система на Р България за периода 2007-2013 г. / Ясен Даскалов. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 336-348. 

1. Банки 2. Кредитен риск 3. Кредити 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. кредитен риск 3. кредити 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27197

- 372 -

Цб II 90209

Динев, Виктор.  Банково-финансовият сектор на Европейския съюз през периода на дълговата криза в еврозоната / Виктор Динев. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 86-95. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 3. Еврозона 4. Дългова криза 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 3. Еврозона 4. дългова криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27723

- 373 -

Цб II 90236

Дойнов, Петър.  Първоначален мултифрактален анализ на промишления индекс Дау Джонс: динамика и влияние на параметрите на детрендване / Петър Дойнов. // Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. / Предс. на ред. кол. Мая Микренска; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Бо. - София : УНСС, 2016, 59-65. 

 336.76
Ключови думи: 1. индекси 2. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27898

- 374 -

Цб II 90208

Драганов, Христо.  Съвременни инициативи за развитие на интеграцията в областта на фискалната политика в Европейския съюз / Христо Драганов. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 145-152. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Фискална политика 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27667

- 375 -

Цб II 90202

Желев, Паскал.  Готова ли е българската икономика за интегриране в единния вътрешен пазар на ЕС? / Паскал Желев. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 65-71. 

1. Финансови пазари 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансова интеграция 2. вътрешен пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27236

- 376 -

Цб II 90217

Живков, Иван.  Финансовият контрол при управлението на средствата, предоставени от Европейския съюз / Иван Живков. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 352-355. 

1. Финансов контрол 2. Финанси 
 336.126  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. управление на средства 3. държавна администрация 4. мониторинг 5. европейско финансиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27675

- 377 -

Цб II 90209

Иванов, Димитър.  Сравнителен анализ на практиките по корпоративно управление на банковите групи на Сосиете Женерал и Уникредит в ЕС / Димитър Иванов. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 284-302. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Банки 4. Корпоративно управление 
 339.923:061.1  + 339.7  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. банки 4. корпоративно управление 5. Уникредит 6. Сосиете Женерал Експресбанк АД 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27756

- 378 -

Цб II 90241

Игнатов, Боян.  Динамика на здравните разходи в България / Боян Игнатов ; Рец. Александър Вълков. // Докторантски четения 2. Административно управление в публичния сектор : институционална среда и капацитет : Втора есенна академия, София, УНСС, 20 ноември 2015 г. / Науч. ред. Александър Вълков, Деница Горчилова; Ред. кол. Евгения Делчева, Поля Кацамунска, Евгения. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 104-113. 

1. Здравеопазване 
 336.127  + 614
Ключови думи: 1. здравни разходи 2. брутен вътрешен продукт (БВП) 3. резултати 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27985

- 379 -

Цб II 90222

Йоцов, Иво.  Националния риск при осъществяване на преки чуждестранни инвестиции - компоненти, естество / Иво Йоцов. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 284-298. 

1. Преки чуждестранни инвестиции 2. Икономически риск 3. Политически риск 
 339.7
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. икономически риск 3. политически риск 4. културен риск 5. финансов риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 27182

- 380 -

Цб II 90259

Кабаиванова, Снежина.  On-line разплащания през ePay.bg / Снежина Кабаиванова, Наталия Кабаиванова. // Бизнес информатика : Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-ата годишнина на специалност "Информатика", проведена на 11 октомври 2007 г., София / Под общ. и науч. ред. Ангел Бъчваров; Рец. Валентин Кисимов, Стоянка Стоянова, Емил Денчев, Димитър. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 131-139. 

1. Онлайн разплащания 2. Информационни технологии 
 336.71:681.324
Ключови думи: 1. онлайн разплащания 2. електронни разплащания 3. БОРИКА 4. ePay 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28137

- 381 -

Цб I 5957

Казанджиева-Йорданова, Ирина.  Успешни ли са мерките за справяне с лошите кредити в ЕС? / Ирина Казанджиева-Йорданова. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 77-85. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Лоши кредити 
 339.923:061.1  + 336.77
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. лоши кредити 3. кредитен портфейл 4. кредитен риск 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27356

- 382 -

Цб II 90220

Калчева, Десислава.  Форма на организация на общински фондове за развитие, възможности за приложение и управление в България / Десислава Калчева. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 304-314. 

1. Местно управление 2. Финанси 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 352  + 336
Ключови думи: 1. общински фондове за развитие 2. местна власт 3. дългово финансиране 4. инвестиции 5. организационна структура 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27997

- 383 -

Цб II 90222

Камбурова, Лиляна.  Емпирично изследване на репутацията на листваните компании на Българската фондова борса / Лиляна Камбурова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 140-152. 

1. Българска фондова борса 2. Пазарна капитализация 
 336.76
Ключови думи: 1. Българска фондова борса (БФБ) 2. пазарна капитализация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27164

- 384 -

Цб II 90220

Камбурова, Любка.  Влияние на счетоводната политика върху финансовите резултати на предприятието / Любка Камбурова. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 366-379. 

1. Счетоводна политика 2. Финанси 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 657  + 336
Ключови думи: 1. счетоводна политика 2. счетоводен финансов резултат 3. данъчен финансов резултат 4. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28024

- 385 -

Цб I 5957

Камеларов, Атанас.  Измества ли се фокусът на паричната политика в еврозоната / Атанас Камеларов. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 93-99. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Еврозона 3. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. парична политика 3. Еврозона 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27358

- 386 -

Цб II 90222

Карагьозова-Маркова, Кристина.  Застаряване на населението в България и предизвикателствата пред устойчивостта на публичните финанси в контекста на последиците от глобалната финансова и икономическа криза / Кристина Карагьозова-Маркова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 268-283. 

1. Публични финанси 2. Демография 3. Пенсионна система 4. Финансова криза 
 336.61  + 330.131.7  + 314.8
Ключови думи: 1. застаряващо население 2. демография 3. публични финанси 4. икономическа криза 5. финансова криза 6. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27181

- 387 -

 

Касабов, Марио.  Взаимодействие между цените на акциите и паричните дивиденти на избрани български компании / Марио Касабов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, 43-60. 

   В настоящата статия са разгледани 23 компании, които са листвани на БФБ-София към 30.06.2016г. и са плащали парични дивиденти най-малко през половината време, през което са били публично търгувани дружества на капиталовия пазар. 

 336
Ключови думи: 1. акции 2. дивиденти 3. дружества 4. инвеститори 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28063

- 388 -

Цб II 90202

Кирилов, Росен.  Тенденции в развитието на бюджетните електронни плащания в процеса на присъединяването на България към Европейския съюз / Росен Кирилов. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 51-55. 

1. Банкови системи 2. Информационни технологии 
 336.71:681.324
Ключови думи: 1. онлайн разплащания 2. електронни разплащания 3. плащания 4. банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27234

- 389 -

Цб II 90259

Кирилов, Росен.  Технология на паричните преводи / Росен Кирилов. // Бизнес информатика : Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-ата годишнина на специалност "Информатика", проведена на 11 октомври 2007 г., София / Под общ. и науч. ред. Ангел Бъчваров; Рец. Валентин Кисимов, Стоянка Стоянова, Емил Денчев, Димитър. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 198-204. 

1. Информационни технологии 2. Парични преводи 
 336.71:681.324
Ключови думи: 1. парични преводи 2. MoneyGram 3. парични трансфери 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28143

- 390 -

Цб II 90206

Кирова, Силвия.  Кризата в Кипър - отражение на значимите проблеми на икономическия и паричен съюз в Европа / Силвия Кирова. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 140-149. 

1. Икономическа криза 
 330.131.7(534.3)
Ключови думи: 1. паричен съюз 2. Европейски паричен съюз 3. икономическа криза 4. Икономически и паричен съюз (ИПС) 5. финансов надзор 6. банкова система 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Кипър 2. Европа 
  

Сист. No: 27579

- 391 -

Цб II 90208

Кирова, Силвия.  Капиталовите изисквания на Базел III и тяхното приложение в Европейския съюз - ефекти за банковия сектор / Силвия Кирова. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 69-77. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 3. Базел III 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27660

- 392 -

Цб I 5957

Колев, Свилен.  Неконвенционална и традиционна парична политика - сравнителен анализ / Свилен Колев. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 192-198. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Парична политика 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. парична политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27387

- 393 -

Цб II 80427

Колева, Дарина.  БНБ в перспективата на присъединяване към европейската система на Централните банки (ECЦБ) и европейската система (ЕСИС): Оперативни аспекти / Дарина Колева. // България и световното стопанство : Тенденции и перспективи : Юбилейна научна конференция, 16 май 2003 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2004, 234-245. 

 336.71
Ключови думи: 1. БНБ 2. централни банки 3. Европейска система на централните банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27786

- 394 -

 

Кудряшова, И.  Мировые валюты: сравнительный анализ в контексте денежных функций. / И. Кудряшова. // МЭМО, 2018, N 8, 26-34. 

   Сравняват се детерминантите, които осигуряват статуса на световните валути към щатския долар, еврото, британската лира, японската йена и степента, до която тези валути изпълняват своите функции. Тя показва първостепенната функция на световните пари като мярка за стойност при формиране на търсенето за тях като средство за разплащане и средство за натрупване. 

 336.74
Ключови думи: 1. световна валутна система 2. световни пари 3. валутен курс 4. валутен пазар 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27625

- 395 -

Цб II 90207

Кънева, Аглика.  Сравнителен анализ на усвояването на средствата от структурните фондове в страните-членки на Европейския съюз през програмен период 2007-2013 г. / Аглика Кънева. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 324-334. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Бюджет - ЕС 3. Структурни фондове 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. бюджет на ЕС 3. структурни фондове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27606

- 396 -

Цб II 90208

Кънева, Аглика.  Развитието на банките в Европейския съюз през периода 2007-2014 г. / Аглика Кънева. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 54-61. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27656

- 397 -

Цб II 90209

Кънева, Аглика.  Развитие на банките от еврозоната в старите страни-членки на Европейския съюз - Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Холандия и Франция през периода 2007-2015 г. / Аглика Кънева. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 67-75. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 3. Еврозона 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 3. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Белгия 3. Германия 4. Италия 5. Люксембург 6. Холандия. Нидерландия 7. Франция 
  

Сист. No: 27721

- 398 -

Цб II 90213

Кънева, Аглика.  Предизвикателствата пред България като страна-членка на Европейския съюз, с оглед на усвояването на средствата по структурните фондове и кохезионния фонд на съюза / Аглика Кънева. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 169-180. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Еврофондове 4. Кохезионна политика 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. еврофондове 4. Кохезионен фонд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27788

- 399 -

Цб II 90209

Лалова, Станислава.  Имплементиране на принципите на "зелената книга - европейска рамка за корпоративно управление" - по примера на Българската фондова борса / Станислава Лалова, Димитър Иванов. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 259-272. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Българска фондова борса 4. Корпоративно управление 
 339.923:061.1  + 005.7  + 336.76
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Българска фондова борса (БФБ) 4. корпоративно управление 5. фондови борси 6. публични компании 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27754

- 400 -

Цб II 90241

Лечева, Ина.  Ключови изисквания при оценката на системите за управление и контрол през програмния период 2014-2020 г. / Ина Лечева ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 2. Административно управление в публичния сектор : институционална среда и капацитет : Втора есенна академия, София, УНСС, 20 ноември 2015 г. / Науч. ред. Александър Вълков, Деница Горчилова; Ред. кол. Евгения Делчева, Поля Кацамунска, Евгения. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 15-21. 

1. Финансов контрол 2. Одит 
 336.126  + 657.6
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. одит 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27964

- 401 -

Цб II 90207

Мазаджиев, Николай.  Управление на откритост на финансови рискове в дейността на транснационални корпорации по примера на Актавис / Николай Мазаджиев. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 171-184. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Корпоративно управление 3. България 4. Транснационални корпорации 
 339.923:061.1  + 334.784
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. корпоративно управление 3. България 4. транснационални корпорации 5. финансов риск 6. управление на риска 7. корпоративна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27580

- 402 -

 

Марков, Милен.  Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси в Р. България / Милен Марков. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, 89-103. 

   Статията разглежда съществуващата в Р. България винетна система за събиране на такси за използване на пътищакта от републиканската мрежа, анализира нейната ефективност, отразява някои нейни несъвършенства и установява доколко въвеждането на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси ( ЕУЕСТ) ще бъде по-добре съобразена с принципите на заплащане от потребителя и от замърсителя. 

 336.2
Ключови думи: 1. пътни такси 2. винетки 3. пътища 4. замърсяване 5. потребители 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28069

- 403 -

Цб II 80427

Милев, Николай.  Възможности за по-ефективно усвояване на предприсъединителните фондове (ППФ) чрез подобряването на макросредата и управлението на проектния цикъл / Николай Милев. // България и световното стопанство : Тенденции и перспективи : Юбилейна научна конференция, 16 май 2003 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2004, 89-102. 

 005.915
Ключови думи: 1. финансиране 2. предприсъединителни финансови инструменти 3. проекти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27685

- 404 -

Цб II 90202

Мирчев, Любомир.  Проблеми при формирането на Единния европейски финансов пазар / Любомир Мирчев. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 19-26. 

1. Финансови пазари 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. финансова интеграция 2. финансови пазари 3. единен пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27228

- 405 -

Цб I 5957

Митева-Бончева, Дияна.  Някои аспекти на моделите за оценка на цената на капитала и приложението им от бизнеса в България / Дияна Митева-Бончева. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 113-121. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Капиталови активи - оценка 3. CAPM (Capital Asset Pricing Model) 4. България 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. капитал 3. цена 4. CAPM 5. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27362

- 406 -

Цб II 90227

Михайлова-Борисова, Гергана.  Предпоставки за развитието на сектора на недвижимите имоти в България / Гергана Михайлова-Борисова. // Управление на недвижимата собственост : Международна научнопрактическа конференция / Ред. кол. Георги Забунов; Чл. Марин Гълъбов, Василка Стаменова, Шъ Иджъ  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 105-113. 

1. Недвижима собственост 2. България 
 332  + 336
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. недвижими имоти 3. България 4. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 5. банково кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27478

- 407 -

Цб II 90210

Младенов, Светослав.  Динамика и тенденции при дълговите изкупувания (LBO сделки) в България с участието на фондове за дялови инвестиции / Светослав Младенов. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 147-161. 

1. Дългово финансиране 2. Сливания и придобивания 
 336.6
Ключови думи: 1. сливания 2. придобиване 3. дългово изкупуване 4. дългово финансиране 5. LBO (leveraged buyout) сделка 6. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 27399

- 408 -

Цб I 5957

Неделчев, Мирослав.  Добри практики за разнообразие на банковите бордове / Мирослав Неделчев. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 106-112. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 3. Корпоративно управление 4. България 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банков борд 3. банки 4. корпоративно управление 5. дъщерни банки 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27360

- 409 -

Цб I 5956

Неделчева, Весела.  Ролята на делигираните бюджети за по-ефективното развитие на българското училище / Весела Неделчева. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 72-74. 

1. Бюджетна политика 
 336.127
Ключови думи: 1. делегирани бюджети 2. бюджетна политика 3. училища 4. финансови ресурси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27141

- 410 -

Цб I 5957

Ненков, Димитър.  Анализ на процеса на създаване на стойност - в центъра и в периферията / Димитър Ненков. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 37-45. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Финансово управление 3. Компании 
 339.923:061.1  + 336.6
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. финансово управление 3. компании 4. инвестиран капитал 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27343

- 411 -

 

Николова, Бистра.  Характеристика на взаимодействието в системата на националната агенция за приходите / Бистра Николова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, 43-56. 

   В разработката е изследвано взаимодействието в системата на Националната агенция за приходите (НАП), възоснова на което е направена характеристика на неговота състояние към настоящия момент и са изведени особеностите му. 

 336.07
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. НАП 3. Национална агенция за приходите (НАП) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28079

- 412 -

Цб II 90212

Николова, Десислава.  Оптимална валутна зона ли е Европейският валутен съюз? / Десислава Николова. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 145-150. 

1. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. Европейски валутен съюз 2. валутни зони 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27336

- 413 -

Цб II 90207

Николова, Надежда.  Тенденции във фирменото кредитиране в България / Надежда Николова, Валя Василева. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 48-56. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Фирмено кредитиране 3. Нефинансови предприятия 
 339.923:061.1  + 336.6
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. нефинансови предприятия 3. фирмено кредитиране 4. банки 5. кризи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27561

- 414 -

 

Панева, Лиляна.  Данъчни задължения при онлайн търговия чрез чуждестранни интернет платформи / Лиляна Панева. // Счетов. плюс, 2018, N 11-12, 1-6.  . - Данъчен консултант

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. данъчни задължения 2. интернет търговия 3. интернет платформи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28071

- 415 -

Цб II 90259

Парушева, Силвия.  Електронното банкиране и неговите предизвикателства / Силвия Парушева. // Бизнес информатика : Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-ата годишнина на специалност "Информатика", проведена на 11 октомври 2007 г., София / Под общ. и науч. ред. Ангел Бъчваров; Рец. Валентин Кисимов, Стоянка Стоянова, Емил Денчев, Димитър. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 278-287. 

1. Информационни технологии 2. Електронно банкиране 
 336.71:681.324
Ключови думи: 1. електронно банкиране 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28151

- 416 -

 

Паскалева, Мария.  Суверенни суапове за дългово неизпълнение - взаимодействие, динамика и прогностичност с европейските капиталови пазари за периода 2003-2016 г. / Мария Паскалева. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 4, 138-151. 

 336.126
Ключови думи: 1. капиталови пазари 2. финансова криза 3. корелация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28075

- 417 -

Цб I 5957

Пенева, Анелия.  Развитие на теориите и моделите в инвестиционният анализ / Анелия Пенева. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 206-212. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Инвестиционен анализ 3. Инвестиции 4. Финансови пазари 
 339.923:061.1  + 330.322
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. инвестиции 3. инвестиционен анализ 4. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27392

- 418 -

Цб II 90208

Петров, Стефан.  Разпространение и заразяване с финансови кризи / Стефан Петров. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 116-125. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Финансова криза 
 339.923:061.1  + 330.131.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27664

- 419 -

Цб I 5957

Попова, Нели.  Ефекти от световната криза върху публичните финанси на новите страни - членки на Европейския съюз / Нели Попова. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 135-140. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Световна финансова криза 3. Публични финанси 
 339.923:061.1  + 336.1/.5
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. световна криза 3. публични финанси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27369

- 420 -

Цб I 5957

Първанова, Росица.  Измерване и приложение на премиите за странови риск на формиращи се капиталови пазари / Росица Първанова. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 170-174. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Капиталов пазар 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. капиталов пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27376

- 421 -

 

Райков, Евгени.  Стратегически решения за оборотния капитал в условията на финансова и икономическа криза в България / Евгени Райков. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, 27-39. 

 336
Ключови думи: 1. оборотен капитал 2. финансова криза 3. икономическа криза 4. финансов мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28022

- 422 -

Цб I 5957

Ралинска, Елена.  Фондове за преструктуриране и оздравяване на банки и инвестиционни посредници - най-новият елемент на мрежата за финансова сигурност / Елена Ралинска. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 157-163. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 3. Инвестиционни посредници 4. Финансова сигурност 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 3. инвестиционни посредници 4. финансова сигурност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27374

- 423 -

Цб II 90207

Руменов, Деян.  Съвременно развитие на гръцката дългова криза / Деян Руменов. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 438-443. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Дългова криза - Гърция 
 339.923:061.1  + 336.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. дългова криза 3. Гърция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Гърция 
  

Сист. No: 27635

- 424 -

Цб II 90238

Семова, Милка.  Криптовалути и финансиране на социални и противообществени проекти / Милка Семова, Виолета Димитрова, Калоян Харалампиев. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 347-356. 

1. Криптовалута 
 336.747.5
Ключови думи: 1. криптовалути 2. виртуална валута 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28048

- 425 -

Цб II 90202

Симеонов, Калоян.  Еврото - петата свобода във вътрешния пазар на ЕС / Калоян Симеонов. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 35-40. 

1. Евро 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Финансови пазари 
 336.74
Ключови думи: 1. евро (EU) 2. вътрешен пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27231

- 426 -

Цб II 90206

Симеонов, Калоян.  Перспективи и предизвикателства пред създаването на банков съюз в ЕС / Калоян Симеонов. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 176-190. 

1. Банков съюз 2. Еврозона 
 336.71  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Банков съюз 2. регулация 3. кризи 4. реформи 5. Еврозона 6. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27585

- 427 -

Цб II 90209

Симеонов, Калоян.  Предимства и предизвикателства за България от по-ранно присъединяване към банковия съюз на ЕС / Калоян Симеонов. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 48-66. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банков съюз 3. България 
 339.923:061.1  + 336.71  + 339.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Банков съюз 3. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27720

- 428 -

Цб II 90213

Симеонов, Калоян.  Влияние на платежния баланс върху подготовката на България за членство в еврозоната / Калоян Симеонов. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 96-109. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Еврозона 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Еврозона 4. платежен баланс 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27781

- 429 -

Цб I 5957

Симеонов, Стефан.  Пазарната ликвидност на борсовите дружества - показател за риска и степента на развитие на капиталовите пазари / Стефан Симеонов. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 59-68. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Борса 3. Пазарна ликвидност 
 339.923:061.1  + 336.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. пазарна ликвидност 3. борси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27352

- 430 -

Цб II 90202

Станчева, Юлия.  Интегриране на българския финансов сектор в единното финансово пространство на ЕС / Юлия Станчева. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 11-18. 

   В доклада се анализират състоянието и перспективите пред финансовия сектор в България в хода на подготовката му за интегриране с ЕС. 

1. Финансова интеграция 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. финансова интеграция 2. финансова политика 3. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27226

- 431 -

Цб II 90206

Статева, Йорданка.  Позицията на Германия в Европейския паричен съюз - причини и последствия / Йорданка Статева. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 9-14. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Германия 3. Парични съюзи 
 339.923:061.1  + 336.7
Ключови думи: 1. паричен съюз 2. европейска икономика 3. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Германия 
  

Сист. No: 27451

- 432 -

Цб II 90235

Стефанов, Драгомир.  Управление на инвестиционния риск / Драгомир Стефанов. // Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск / Ръков. проект Георги Шинков Забунов. - София : УНСС, 2018, 56-63. 

   Първа част: Имотни индекси и сградни рейтинги: теория и практика. III. Инвестиционният риск и възможностите за неговото управление

1. Недвижима собственост 2. Пазар на недвижими имоти 3. Инвестиции 
 332  + 330.322.003.2
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. пазар на недвижима собственост 3. капиталови пазари 4. финансов риск 5. инвестиции 6. инвестиционен риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27941

- 433 -

Цб II 80427

Стойчева, Мария.  Бюджетният дефицит като елемент на финансовата система / Мария Стойчева. // България и световното стопанство : Тенденции и перспективи : Юбилейна научна конференция, 16 май 2003 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2004, 183-193. 

 336
Ключови думи: 1. финансова система 2. бюджетен дефицит 3. Държавен бюджет 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27747

- 434 -

 

Стоянов, Петър.  Проблеми при облагането с гербов налог в България между двете световни войни / Петър Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, 77-86. 

   Гербвият налог, представлява специфичен данък, налаган върху широк кръг писмени документи. В статията са разгледани положения и аспекти на закона, водещи до краен фискализъм, небалансираност, комплексност и лоши резултати. Положения и аспекти, оказващи негативно влияние върху паричното обръщение, кредита, спестовните влогове и икономиката като цяло. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчно законодателство 2. гербов налог 3. данък 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27953

- 435 -

Цб I 5957

Тасков, Ивайло.  Тови канали за разпространение на финансовите кризи / Ивайло Тасков. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 164-169. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Финансова криза 
 339.923:061.1  + 330.131.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. финансова криза 3. фондови пазари 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27375

- 436 -

Цб II 90210

Тилева, Ивет.  Развитие на директивата за платежните услуги (PSD) на ЕС и предизвикателства пред България след влизането в сила на PSD 2 / Ивет Тилева. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 232-241. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Платежни услуги 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. платежни услуги 2. банков сектор 3. финансово-технологични фирми 4. FinTech 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27440

- 437 -

Цб II 90209

Тилева, Ивет.  Развитие на корпоративната социална отговорност в банковия сектор след влизането на България в Европейския съюз / Ивет Тилева. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 175-183. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 3. Корпоративна социална отговорност 4. България 
 339.923:061.1  + 005.35  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 3. банков сектор 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 5. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27739

- 438 -

Цб II 90207

Тодорова, Весела.  Може ли ренминби да измести долара като валута хегемон / Весела Тодорова. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 185-191. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Международна валута 3. Международни финанси 
 339.923:061.1  + 339.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. международна валута 3. ренминби 4. долар ( $ ) 5. международни финанси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27581

- 439 -

Цб II 90222

Тончева, Росица.  Бартерни пари - актуално икономическо и социално предизвикателство пред теорията, държавното управление и бизнеса / Росица Тончева. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 153-166. 

1. Бартерни пари 2. Пари 
 336.74
Ключови думи: 1. бартерни пари 2. пари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27166

- 440 -

Цб II 90202

Трифонова, Силвия.  Ролята на Европейската централна банка за създаването на Единен европейски пазар на финансови услуги / Силвия Трифонова. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 5-10. 

1. Финансови пазари 2. Финансови институции 3. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. финансови пазари 2. Европейска централна банка (ЕЦБ) 3. Еврозона 4. интеграция 5. стабилност 6. Базел II 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27225

- 441 -

Цб I 5957

Трифонова, Силвия.  Състояние на лошите и преструктурираните потребителски кредити в България / Силвия Трифонова, Валя Василева. // ЕС - изместеният център и новата периферия : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда / Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Е  (София). - София. - София : УНСС, 2018, 46-52. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Потребителски кредити 3. Банкова система - България 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. потребителски кредит 3. банкова система 4. България 5. финансово-икономическа криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27347

- 442 -

Цб II 90227

Трифонова, Силвия.  Финансова дерегулация и ипотечна криза в САЩ - ключови аспекти / Силвия Трифонова. // Управление на недвижимата собственост : Международна научнопрактическа конференция / Ред. кол. Георги Забунов; Чл. Марин Гълъбов, Василка Стаменова, Шъ Иджъ  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 86-96. 

1. Недвижима собственост 2. Ипотеки 3. САЩ 4. Финансови деривати 
 332  + 336
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. ипотечна криза 3. САЩ 4. финансови деривати 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 27476

- 443 -

Цб II 80427

Трифонова, Силвия.  Основни монетарни и валутни стратегии за България в процеса на интеграция към европейската икономика / Силвия Трифонова. // България и световното стопанство : Тенденции и перспективи : Юбилейна научна конференция, 16 май 2003 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2004, 160-173. 

 336.7
Ключови думи: 1. европейска икономика 2. валутен съюз 3. единна европейска валута 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27742

- 444 -

Цб II 90213

Трифонова, Силвия.  Присъединяването на България към еврозоната в условията на паричен съвет / Силвия Трифонова. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 79-95. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Еврозона 4. Паричен съвет 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Еврозона 4. паричен съвет 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27780

- 445 -

Цб II 90210

Цанков, Руслан.  Еволюция на институционалната рамка за финансова стабилност в Европа / Руслан Цанков. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 162-172. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Финансова стабилност 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. институции 2. политики 3. контрол 4. надзор 5. дългова криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27407

- 446 -

Цб II 90209

Цанков, Руслан.  Икономически растеж и динамика на преките чуждестранни инвестиции в страните от Централна и Източна Европа в периода 2005-2015 година / Руслан Цанков, Стела Вълева. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 148-158. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Преки чуждестранни инвестиции 
 339.923:061.1  + 330.322
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Централна Европа 3. Източна Европа 
  

Сист. No: 27736

- 447 -

Цб II 90238

Цанков, Руслан.  Финтех трансформиране на финансовия сектор под влияние на разрушителните технологии / Руслан Цанков, Стела Вълева. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 479-487. 

1. Финансов сектор 2. Иновации 3. Финтех индустрия 
 336.71:681.324
Ключови думи: 1. ФинТех индустрия 2. ФинТех компании 3. дигитална епоха 4. разплащания 5. инвестиционен мениджмънт 6. иновации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28053

- 448 -

Цб II 90210

Ценова, Любка.  Актуални тенденции при облагането с ДДС / Любка Ценова. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 116-123. 

1. Данъчно облагане 2. Електронна търговия 
 336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. ДДС 3. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27395

- 449 -

Цб II 90205

Чанкова, Мария.  Надзорна банкова политика в ЕС и въздействието й върху националните финансови системи / Мария Чанкова. // Членството на България в ЕС: Пен години по-късно, . Членството на България в ЕС: Пет години по-късно : Международна научна конференция, 15 октомври 2012 г. София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 53-60. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. банкова политика 2. финансови системи 3. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27275

- 450 -

Цб II 90207

Чанкова, Мария.  Развитието на банковите активи в ЕС по пътя към създаване на банков съюз / Мария Чанкова. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 37-47. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банков съюз 
 339.923:061.1  + 339.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 3. кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27558

- 451 -

Цб II 90206

Чанкова, Мария.  Взаимодействие между банков капитал и ликвидност. Регулаторни промени и последици за финансовата система / Мария Чанкова. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 207-214. 

1. Финансова система 2. Банков сектор 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. капитал 3. ликвидност 4. Базел III 5. регулаторни мерки 6. реформи 7. кредитен риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 27595

- 452 -

Цб II 90208

Чанкова, Мария.  Капитал и ликвидност на банките в ЕС - една година след въвеждане на новата регулаторна рамка / Мария Чанкова. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 62-68. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27657

- 453 -

Цб II 90217

Чилова, Нина.  Структура, съставяне, приемане и отчитане на общинските бюджети. Бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет / Нина Чилова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 397-401. 

1. Бюджет 2. Общинско управление 
 336.12  + 352.07
Ключови думи: 1. общински бюджет 2. общински приходи 3. общински разходи 4. общински финанси 5. общинско самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 27686

- 454 -

Цб II 90243

Чилова, Нина.  Мерки за предотвратяване на данъчните измами с ДДС / Нина Чилова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 2 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС, 104-111. 

1. Данъчни измами 2. ДДС 3. Право 
 336.2  + 346
Ключови думи: 1. данъчни измами 2. ДДС 3. ДДС измами 4. данък върху добавена стойност (ДДС) 5. икономическо право 6. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
  

Сист. No: 28183

- 455 -

Цб II 90207

Cenaj, Indrit.  Some financial data about "Instrument of PRE Accession Assistance - IPA"in Albania / Indrit Cenaj, Altin Idrizi. // Членството на България в ЕС: Седем години по-късно : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 488-495. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Албания 
 339.923:061.1  + 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Албания 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Албания 
  

Сист. No: 27647

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 456 -

Цб II 90220

Андреева, Ива.  Счетоводни аспекти на управлението на кредитния риск от контрагента в банките / Ива Андреева. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 391-398. 

1. Счетоводство 2. Банки 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. контрагентен риск 2. централен контрагент 3. кредитни деривати 4. извънборсови деривативи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28031

- 457 -

 

Анкова, Илияна.  Върху развитието на управленското счетоводство ( Първа част ) / Илияна Анкова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2018, 5-28. 

 657
Ключови думи: 1. управленско счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28123

- 458 -

Цб II 90227

Боянов, Борислав.  Приложими счетоводни подходи за отчитане на приходи и разходи по договори за строителство / Борислав Боянов. // Управление на недвижимата собственост : Международна научнопрактическа конференция / Ред. кол. Георги Забунов; Чл. Марин Гълъбов, Василка Стаменова, Шъ Иджъ  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 157-167. 

1. Недвижима собственост 2. Счетоводство 
 332  + 657
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. счетоводство 3. договор за строителство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27484

- 459 -

 

Брезоева, Бойка.  Прилагане на новия стандарт МСФО15 приходи от договори с клиенти / Бойка Брезоева. // Счетов. плюс, 2018, N 11-12, 1-14.  . - Счетоводна политика

 657.2
Ключови думи: 1. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 2. МСС (Международни счетоводни стандарти) 3. МСС 18 4. Регламент (ЕС) 2016/1905 5. телекомуникационни системи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28068

- 460 -

Цб I 5956

Жечева-Радева, Ивелина.  Ефективното управление и контрол на средствата от Структурните фондове - основен приоритет на българската администрация / Ивелина Жечева-Радева. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 135-138. 

1. Финансов контрол 
 336.126
Ключови думи: 1. структурни фондове 2. финансов контрол 3. Кохезионен фонд 4. САПАРД 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27162

- 461 -

Цб II 90208

Иванова, Росица.  Финансовият анализ в контекста на новото счетоводно законодателство в България / Росица Иванова. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 160-170. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Счетоводство 
 339.923:061.1  + 657
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. счетоводство 3. финансов анализ 4. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27669

- 462 -

Цб II 90209

Иванова, Росица.  Принципите на счетоводството в контекста на анализа на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието / Росица Иванова. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 192-202. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Счетоводство 
 339.923:061.1  + 657
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. счетоводство 4. финансови отчети 5. финансов анализ 6. финанси на предприятието 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27745

- 463 -

 

Йорданов, Димитър.  Калкулиране на себестойността на земеделската продукция / Димитър Йорданов. // Счетов. плюс, 2018, N 11-12, 1, 3-7.  . - Счетоводство и практика

 657.4
Ключови думи: 1. счетоводна отчетност 2. земеделска продукция 3. калкулиране 4. себестойност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28065

- 464 -

Цб II 90222

Камбурова, Лиляна.  Емпирично изследване на репутацията на листваните компании на Българската фондова борса / Лиляна Камбурова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 140-152. 

1. Българска фондова борса 2. Пазарна капитализация 
 336.76
Ключови думи: 1. Българска фондова борса (БФБ) 2. пазарна капитализация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27164

- 465 -

Цб II 90227

Камбурова, Лиляна.  Счетоводни аспекти на оценката на недвижимите имоти по справедлива стойност / Лиляна Камбурова. // Управление на недвижимата собственост : Международна научнопрактическа конференция / Ред. кол. Георги Забунов; Чл. Марин Гълъбов, Василка Стаменова, Шъ Иджъ  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 151-156. 

1. Недвижима собственост 2. Счетоводство 
 332  + 657
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. счетоводство 3. недвижими имоти 4. справедлива стойност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27483

- 466 -

Цб II 90220

Камбурова, Лиляна.  Оценка на непризнатите нематериални активи при вземане на инвестиционни решения / Лиляна Камбурова. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 380-390. 

1. Счетоводство 2. Инвестиции 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 657  + 330.322
Ключови думи: 1. нематериални активи 2. пазарна стойност 3. международни счетоводни стандарти 4. международни стандарти за оценяване (МСО) 5. инвестиционни решения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28029

- 467 -

Цб II 90243

Камбурова, Лиляна.  Предизвикателства пред националното законодателство във връзка с транспонирането на Директива 2013/34/ЕС / Лиляна Камбурова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 2 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС, 125-129. 

1. Законодателство 2. Счетоводство 
 346  + 657
Ключови думи: 1. Закон за счетоводството (ЗСч) 2. малки предприятия 3. Директива 2013/34/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28187

- 468 -

Цб II 90222

Камбурова, Любка.  Предизвикателства при създаването на счетоводната политика на предприятието / Любка Камбурова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 307-318. 

1. Счетоводни стандарти 2. Счетоводна политика 3. Финансови отчети 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна политика 2. счетоводни стандарти 3. финансови отчети 4. счетоводство на предприятието 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27187

- 469 -

Цб II 90227

Камбурова, Любка.  Приложение на справедливата стойност при счетоводното отчитане на инвестиционните имоти на предприятието / Любка Камбурова. // Управление на недвижимата собственост : Международна научнопрактическа конференция / Ред. кол. Георги Забунов; Чл. Марин Гълъбов, Василка Стаменова, Шъ Иджъ  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 142-150. 

1. Недвижима собственост 2. Счетоводство 
 332  + 657
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. счетоводство 3. инвестиционни имоти 4. независими оценители 5. справедлива стойност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27482

- 470 -

Цб II 90220

Камбурова, Любка.  Влияние на счетоводната политика върху финансовите резултати на предприятието / Любка Камбурова. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 366-379. 

1. Счетоводна политика 2. Финанси 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 657  + 336
Ключови думи: 1. счетоводна политика 2. счетоводен финансов резултат 3. данъчен финансов резултат 4. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28024

- 471 -

Цб II 90241

Лечева, Ина.  Ключови изисквания при оценката на системите за управление и контрол през програмния период 2014-2020 г. / Ина Лечева ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 2. Административно управление в публичния сектор : институционална среда и капацитет : Втора есенна академия, София, УНСС, 20 ноември 2015 г. / Науч. ред. Александър Вълков, Деница Горчилова; Ред. кол. Евгения Делчева, Поля Кацамунска, Евгения. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 15-21. 

1. Финансов контрол 2. Одит 
 336.126  + 657.6
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. одит 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27964

- 472 -

Цб I 5956

Миронова, Надя.  Информация и комуникации при одит на човешките ресурси в публичния сектор / Надя Миронова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 299-304. 

1. Човешки ресурси 2. Одит 
 005.95/.96  + 657.6
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. одит 3. одитни процедури 4. публичен сектор 5. информационно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27218

- 473 -

 

Мусов, Михаил.  Общ модел за вземане на специфични управленски решения за оперативната дейност: методология и етапи / Михаил Мусов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 3, 77-86. 

 657
Ключови думи: 1. управленско счетоводство 2. оперативна дейност 3. разходи 4. управленски решения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28040

- 474 -

Цб II 90202

Петрова, Диана.  Проблеми при организирането на счетоводната система на българските предприятия в контекста на интегрирането на страната към Европейския съюз / Диана Петрова. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 93-97. 

1. Счетоводство 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1  + 657
Ключови думи: 1. счетоводна система 2. интеграционна политика 3. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27239

- 475 -

Цб II 90212

Петрова, Диана.  Роля и значение на счетоводната информация за дейността на предприятието по сегменти в контекста на евроинтеграцията / Диана Петрова. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 222-225. 

1. Счетоводство 2. Предприятия 3. Европейска интеграция 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство на предприятието 2. евроинтеграция 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27355

- 476 -

Цб I 5954

Петрова, Диана.  Счетоводно-информационни проблеми при анализа на рентабилността на външнотърговската дейност на предприятието в съвременните условия / Диана Петрова. // Лисабонската стратегия и конкурентоспособността на българската икономика : Международна научна конференция УНСС - София, 13 октомври 2006 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 131-135. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Конкурентоспособност 3. България 4. Счетоводство 
 339.923:061.1  + 657
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. конкурентоспособност 3. България 4. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27437

- 477 -

Цб II 90213

Петрова, Диана.  Проблеми при счетоводното отчитане на сделките в чуждестранна валута, извършвани от българските предприятия в условията на членство в Европейския съюз / Диана Петрова. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 282-288. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Счетоводство 
 339.923:061.1  + 657
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27798

- 478 -

Цб II 90238

Петрова, Петя.  Индустрия 4.0 и счетоводството: предизвикателства и възможности / Петя Петрова. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 314-320. 

1. Индустрия 4.0 2. Счетоводство 
 004  + 657
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28044

- 479 -

Цб II 90236

Радоев, Митко.  Специфични особености в структурата на данните в счетоводните системи на бюджетните предприятия / Митко Радоев. // Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. / Предс. на ред. кол. Мая Микренска; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Бо. - София : УНСС, 2016, 87-91. 

1. Информационни технологии 2. Счетоводство 
 004.6
Ключови думи: 1. счетоводна отчетност 2. счетоводен софтуер 3. бази данни 4. бюджетни организации 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27907

- 480 -

Цб I 5956

Симеонов, Огнян.  Методологически аспекти на оценката на риска при вътрешния одит в публичния сектор / Огнян Симеонов, Мая Ламбовска. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 267-272. 

1. Риск 2. Анализ на риска 3. Вътрешен одит 
 005.52:005.334  + 657.6
Ключови думи: 1. анализ на риска 2. вътрешен одит 3. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27209

- 481 -

Цб II 90217

Станев, Георги.  Сметната палата и осъществяваният контрол върху обществените поръчки / Георги Станев. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 470-477. 

1. Обществени поръчки 2. Финансов контрол 
 347.45/.47  + 336.126
Ключови думи: 1. Сметна палата 2. обществени поръчки 3. контрол 4. одит 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27741

- 482 -

Цб II 90220

Танчев, Мартин.  Счетоводни подходи при признаване и отчитане на междинни плащания по европейски програми и проекти / Мартин Танчев. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 348-357. 

1. Счетоводство 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 657
Ключови думи: 1. финансови потоци 2. счетоводно отчитане 3. междинни плащания 4. европейски програми 5. европейски проекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28017

- 483 -

Цб II 90222

Тошкова, Жасмина.  Същност на международните стандарти за финансово отчитане и приложимост в предприятията в България / Жасмина Тошкова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 319-326. 

1. Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
 657
Ключови думи: 1. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27189

- 484 -

Цб II 90220

Тошкова, Жасмина.  Методология при изготвяне на годишни финансови отчети / Жасмина Тошкова. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 358-365. 

1. Финансови отчети 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 657  + 336
Ключови думи: 1. годишни финансови отчети 2. отчет за приходите и разходите (ОПР) 3. годишна данъчна декларация 4. баланс 5. отчет за паричните потоци 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28023

- 485 -

 

Христов, Владимир.  Същност и счетоводно отчитане на записа на заповед / Владимир Христов. // Счетов. плюс, 2018, N 11-12, 8-10.  . - Счетоводство и практика

 657
Ключови думи: 1. запис на заповед 2. счетоводно отчитане 3. полица 4. менителница 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28067

Управление

- 486 -

Цб II 79234

Александрова, Матилда.  Аутсорсингът като съвременна управленска практика / Матилда Александрова, Антония Сариева. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 178-188. 

 005
Ключови думи: 1. аутсорсинг 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27280

- 487 -

Цб II 90218

Асенова, Сузана.  Програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт-2020" - основни приоритети и направления за реализация / Сузана Асенова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 169-178. 

1. Публично-частно партньорство 2. Хоризонт 2020 3. Научноизследователска дейност 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. Хоризонт 2020 3. иновации 4. научноизследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27520

- 488 -

Цб I 5956

Атанасова, Димиана.  Анализ на методите за оценка на инвестиционните проекти според изискванията за инвестиционния контролинг, пригодени за класа на малките и средните предприятия (МСП) / Димиана Атанасова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 230-235. 

1. Малки и средни предприятия 2. Инвестиции 
 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. инвестиции 3. контролинг 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
  

Сист. No: 27199

- 489 -

Цб I 5956

Атанасова, Димиана.  Предоставяне на методи за оценка на инвестиционните проекти за нуждите на малките и средните предприятия (МСП) / Димиана Атанасова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 326-339. 

1. Малки и средни предприятия 
 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. инвестиционни проекти 3. контролинг 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27222

- 490 -

Цб II 90218

Балева, Даниела.  Рискове при реализиране на публично-частно партньорство / Даниела Балева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 275-280. 

1. Публично-частно партньорство 2. Управление на риска 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27529

- 491 -

Цб II 90211

Боева, Б.  Практикуващите общности и тяхната роля в процеса на обмен на знание: казусът България / Б. Боева, А. Дънешка, Д. Моллов. // Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство : Научна конференция, 18.09.2009 г.  (София). - София. - София : УНСС, б. г., 58-73. 

 005.94
Ключови думи: 1. практикуващи общности 2. обмен на знание 3. управление на знанието 4. управление на иновациите 5. международни компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27383

- 492 -

Цб II 90218

Бояджиева, Светлана.  Възможности за интегриране на управлението на придобитата стойност и риска при управлението на проекти / Светлана Бояджиева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 206-220. 

1. Публично-частно партньорство 2. Управление на проекти 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27524

- 493 -

Цб II 79234

Боянов, Калин.  Фирмената култура в контекста на постигане на конкурентни предимства за българските предприятия / Калин Боянов. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 230-237. 

 005
Ключови думи: 1. фирмена култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27319

- 494 -

Цб II 90218

Винаров, Иван.  Новите технологии и изборите / Иван Винаров. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 108-124. 

1. Публично-частно партньорство 2. Избори 3. Информационни технологии 
 330.12  + 324
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. избори 3. електронно гласуване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27514

- 495 -

Цб II 90218

Вълков, Владимир.  Частните социалноосигурителни фондове като елемент на публично-частното партньорство / Владимир Вълков. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 103-107. 

1. Публично-частно партньорство 2. Доброволно пенсионно осигуряване 3. Пенсионна система 
 330.12  + 368.43
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. пенсии 3. доброволно пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 27513

- 496 -

Цб II 90210

Генова, Магдалина.  Връзка между аутсорсинг и иновации при информационните технологии / Магдалина Генова. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 108-115. 

1. Аутсорсинг 2. Информационни технологии 3. Иновации 
 005.591.43  + 004
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. информационни технологии 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 27391

- 497 -

Цб II 90209

Генова, Магдалина.  Възможности за постигане на иновации чрез аутсорсинг / Магдалина Генова. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 223-234. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Иновации 4. Аутсорсинг 
 339.923:061.1  + 005.591.43
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. иновации 4. аутсорсинг 5. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27750

- 498 -

Цб II 90218

Георгиева, Даниела.  Съдържателни аспекти и насоки при определяне на същността на понятието публично-частно партньорство / Даниела Георгиева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 27-35. 

1. Публично-частно партньорство 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27504

- 499 -

Цб II 90202

Георгиева, Петя.  Управление на човешките ресурси в сделките по прехвърляне на дейности в контекста на присъединяването на България към Общия пазар на ЕС / Петя Георгиева. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 129-135. 

1. Управление на човешките ресурси 2. Европейски съюз (ЕС) 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. управление на човешките ресурси 3. Общ европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27244

- 500 -

Цб II 90212

Гогова, Теодора.  Нови перспективи пред компаниите от разширения Европейски съюз чрез прилагането на принципите на корпоративната социална отговорност / Теодора Гогова. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 151-159. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Корпоративна социална отговорност 
 339.923:061.1  + 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27337

- 501 -

Цб II 79234

Горчилова, Деница.  Съвременни тенденции в отношенията бизнес - нестопански организации / Деница Горчилова. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 197-201. 

 005
Ключови думи: 1. нестопански организации 2. бизнес 3. взаимодействия 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27285

- 502 -

 

Гълъбов, Марин.  Икономическа ефективност на фирмите за недвижими имоти / Марин Гълъбов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, 58-67. 

   Статията е посветена на икономическата ефективност на фирмите за недвижими имоти ( агенции за недвижими имоти, фасилити и пропърти фирми) от позицията на нормативната уредба у нас. Разгледани са някои от показателите за измерването на икономическата ефективност на тези фирми. 

 005.7
Ключови думи: 1. икономическа ефективност 2. фирми за недвижими имоти 3. показатели 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27905

- 503 -

Цб II 90220

Давидов, Ростислав.  Комуникативни модели на стратегическо управление в неправителствени организации / Ростислав Давидов. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 32-47. 

1. Управление на организацията 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.7
Ключови думи: 1. комуникативни модели 2. стратегическо управление 3. неправителствени организации (НПО) 4. дигитално общество 5. онлайн комуникации 6. Интернет 7. виртуална среда 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27856

- 504 -

Цб II 90222

Дацин, Силвия.  Управление на икономически организации в условия на икономическа криза / Силвия Дацин. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 357-364. 

1. Икономическа криза 2. Икономически организации 
 005.7  + 330.131.7
Ключови думи: 1. икономическа криза 2. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27202

- 505 -

Цб II 90220

Дацин, Силвия.  Конфликтни зони в предприятието (на примера на "Тера арт 2008" ЕООД и "Олимпия" ООД) / Силвия Дацин. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 94-103. 

1. Управление 2. Конфликти 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.95/.96  + 316.48
Ключови думи: 1. конфликтни зони 2. предприятия 3. работодатели 4. работници 5. служители 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 27877

- 506 -

Цб II 90202

Делиибрамов, Селман.  Проблеми пред управлението на човешките ресурси в България. Насоки за развитие с цел постигане изискванията на Единния европейски пазар по отношение на работната сила / Селман Делиибрамов. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 136-141. 

1. Управление на човешките ресурси 2. Европейски съюз (ЕС) 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. управление на човешките ресурси 3. Общ европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27245

- 507 -

Цб II 90218

Джукелова, Виолета.  Ролята на оперативна програма "Адвинистративен капацитет" за развитието на иновативни публично-частни партньорства / Виолета Джукелова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 9-21. 

1. Оперативни програми 2. Публично-частно партньорство 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. оперативни програми 2. публично-частно партньорство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27501

- 508 -

Цб II 90205

Димитров, Кирил.  Електронният портал за служители като задължителен компонент на електронното управление на човешките ресурси в мултинационалните компании / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС: Пен години по-късно, . Членството на България в ЕС: Пет години по-късно : Международна научна конференция, 15 октомври 2012 г. София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 73-89. 

1. Управление на човешките ресурси 2. Информационни технологии 
 005.95/.96  + 004.5
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. електронно управление 3. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 27279

- 509 -

Цб II 90210

Димитров, Кирил.  Съвременни предизвикателства пред настаняването на борда на служители в бизнес организациите / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 75-81. 

1. Управление 2. Човешки ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. човешки капитал 3. управление на таланти 4. human capital 5. talent management 6. human resource management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27384

- 510 -

Цб II 90206

Димитров, Кирил.  Въздействието на социалните медии върху набирането на персонал в организациите / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 104-114. 

1. Социални медии 2. Фирмена култура 3. Човешки ресурси 
 077.5  + 005.73
Ключови думи: 1. социални медии 2. подбор на персонала 3. човешки капитал 4. фирмена култура 5. управление на човешките ресурси 6. ИТ мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 27572

- 511 -

Цб II 90206

Димитров, Кирил.  Подборът на персонал в условията на световната финансова и икономическа криза / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 331-349. 

1. Фирмена култура 
 005.73
Ключови думи: 1. фирмена култура 2. подбор на персонала 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27639

- 512 -

Цб II 90208

Димитров, Кирил.  Съвременни аспекти на управлението на таланта в бизнес организациите / Кирил Димитров. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 249-258. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управление на таланта 3. Управление на човешките ресурси 
 339.923:061.1  + 005.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. управление на таланти 3. управление на човешките ресурси 4. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27693

- 513 -

Цб II 90243

Димитров, Кирил.  Културални аспекти на електронизацията на дейностите по управление на човешките ресурси в бизнес организациите / Кирил Димитров. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 2 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС, 40-46. 

1. Управление на организацията 2. Управление на човешките ресурси 3. Фирмена култура 4. Мениджмънт 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. бизнес организации 3. човешки капитал 4. фирмена култура 5. ИТ мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28169

- 514 -

Цб II 90206

Димитрова, Веселина.  Ефективно управление на проекти в сферата на културата - по примера на програмата за трансгранично сътрудничество "Адриатика" / Веселина Димитрова, Петьо Бошнаков. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 133-139. 

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. културна среда 3. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27577

- 515 -

Цб II 82739

Димитрова, Галина.  Стратегическо управление на човешките ресурси и застрахователното дружество / Галина Димитрова. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: Очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Сб. с докл. и презент. от Девета национ. конф., 7-8 окт. 2010 г., Свищов / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - Свищов : Акад. изд. "Д. А. Ценов", 2010, 157-164. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. стратегическо управление 3. застрахователно дружество 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27840

- 516 -

Цб II 90259

Димитрова, Руска.  Risk Intelligence и Business Intelligence в управлението на риска / Руска Димитрова. // Бизнес информатика : Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-ата годишнина на специалност "Информатика", проведена на 11 октомври 2007 г., София / Под общ. и науч. ред. Ангел Бъчваров; Рец. Валентин Кисимов, Стоянка Стоянова, Емил Денчев, Димитър. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 315-323. 

1. Информационни технологии 2. Бизнес интелигентни системи 3. Управление на риска 
 004.9  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. бизнес интелигентни системи (БИС) 2. управление на риска 3. business intelligence 4. Risk Intelligence 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 28156

- 517 -

Цб II 90220

Добрева, Ирина.  Мотивация и стрес в организационна среда / Ирина Добрева. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 223-231. 

1. Организационно поведение 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.32
Ключови думи: 1. мотивация 2. стрес 3. организационна среда 4. човешко поведение 5. организационно развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27931

- 518 -

 

Дойчинова, Юлия.  Институционална среда и детерминанти на проектното управление във водния сектор / Юлия Дойчинова, Зорница Стоянова, Борислав Атанасов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, 5-19. 

 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. мениджмънт 3. SWOT анализ 4. воден сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28076

- 519 -

Цб II 90218

Донева, Юлияна.  Фактори за успех при публично-частните партньорства, изпълнявани в програмата за развитие на селските райони (2007-2013) / Юлияна Донева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 221-231. 

1. Публично-частно партньорство 2. Селски райони 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 27525

- 520 -

Цб II 90212

Дончевска, Стелиана.  Мястото на България като аутсорсинг дестинация във фирмената политика на разширения ЕС / Стелиана Дончевска. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 105-113. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Аутсорсинг 
 339.923:061.1  + 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. офшоринг 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27331

- 521 -

Цб II 90218

Драганов, Румен.  Публично-частни партньорства в постмодерния културен туризъм / Румен Драганов. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 150-159. 

1. Публично-частно партньорство 2. Културен туризъм 
 330.12  + 796.5
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27517

- 522 -

Цб II 90202

Дънешка, Антоанета.  Управлението на проекти като фактор за международна конкурентоспособност / Антоанета Дънешка. // Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС : Научна конференция, 14.10.2005 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 146-153. 

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. международна конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27252

- 523 -

Цб II 90235

Забунов, Георги.  Управление на риска при инвестиционни проекти / Георги Забунов. // Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск / Ръков. проект Георги Шинков Забунов. - София : УНСС, 2018, 112-135. 

   Втора част: Имотни индекси в България - състояние и тенденции. VI. Управление на риска при инвестиционни проекти

1. Недвижима собственост 2. Пазар на недвижими имоти 3. Инвестиции 4. Управление на риска 
 332  + 330.322  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. пазар на недвижима собственост 3. инвестиционни проекти 4. инвестиране 5. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 27948

- 524 -

 

Зайкърова, Елис.  Мениджърът в специализираните институции и услугите в общността / Елис Зайкърова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 1, 118-129. 

 005.7
Ключови думи: 1. мениджъри 2. метод на работа 3. стрес 4. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27872

- 525 -

Цб II 90218

Златева, Нина.  Публично-частно партньорство в Черноморския регион / Нина Златева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 125-137. 

1. Публично-частно партньорство 2. Черноморски регион 3. Черно море 
 330.12
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. иновации 3. Черноморски регион 4. Черно море 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Черно море 2. Черноморски регион 
  

Сист. No: 27515

- 526 -

Цб II 90205

Иванов, Борислав.  Влияние на организационната култура и връзката с балансираната система от показатели за ефективност / Борислав Иванов. // Членството на България в ЕС: Пен години по-късно, . Членството на България в ЕС: Пет години по-късно : Международна научна конференция, 15 октомври 2012 г. София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 90-104. 

1. Организационна култура 
 005.73
Ключови думи: 1. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27284

- 527 -

Цб II 90206

Иванов, Борислав.  Основни етапи и трудности при внедряването на балансирана система от показатели за ефективност / Борислав Иванов. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 350-355. 

1. Управление на организацията 
 005.7
Ключови думи: 1. показатели 2. ефективност 3. организационна среда 4. балансирана система от показатели (BSC) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27642

- 528 -

Цб II 90218

Иванов, Методи.  Концесиониране на летищната инфраструктура и развитие на паневропейските траспортни коридори преминаващи през България / Методи Иванов. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 232-245. 

1. Публично-частно партньорство 2. Публична администрация 3. Транспортни коридори 4. Въздушен транспорт 
 330.12  + 327:911.3
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. транспортни коридори 3. България 4. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27526

- 529 -

Цб II 90220

Иванов, Методи.  Стратегическо управление на концесионната дейност / Методи Иванов. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 48-56. 

1. Управление 2. Концесия 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 347.45/.47  + 005
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. концесия 3. управление 4. регион 5. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Управление 
  

Сист. No: 27857

- 530 -

Цб II 90222

Иванова, Десислава.  Новото предизвикателство пред бизнеса : от корпоративна социална отговорност към иновативни социални решения / Десислава Иванова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 395-402. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Предприемачество 3. Иновации 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. предприемачество 3. иновации 4. бизнес модели 5. социална иновация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27210

- 531 -

Цб II 90222

Иванова, Дияна.  Системи за финансово управление и контрол - състояние и приложимост / Дияна Иванова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 129-139. 

1. Вътрешен одит 2. Вътрешен контрол 3. Управление на риска 4. Публичен сектор 
 005.7
Ключови думи: 1. вътрешен контрол 2. публичен сектор 3. управление на риска 4. вътрешен одит 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27163

- 532 -

Цб II 90236

Иванова, Мирослава.  Управлението на кариерата като стратегически процес / Мирослава Иванова. // Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. / Предс. на ред. кол. Мая Микренска; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Бо. - София : УНСС, 2016, 192-197. 

1. Кариерно развитие 
 005.966
Ключови думи: 1. управление на кариерата 2. обучение на персонала 3. кариерно развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 27921

- 533 -

Цб II 90218

Идриз, Фахри.  Публично-частното партньорство - инструмент на регионалното развитие (по примера на Община Кърджали) / Фахри Идриз. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 36-43. 

1. Публично-частно партньорство 2. Икономически растеж 3. Социално благосъстояние 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. благосъстояние 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27505

- 534 -

Цб II 90220

Илиев, Ивайло.  Емоционалната интелигентност във взаимовръзката личност и организация / Ивайло Илиев. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 127-138. 

1. Организационно поведение 2. Психология 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.32  + 159.9
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. социална интелигентност 3. личност 4. организация 5. адаптация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
  

Сист. No: 27897

- 535 -

 

Каменов, Камен.  Управленска устойчивост чрез контролирано връщане назад / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 5, 3-19. 

   Дефиниран е проблемът за устойчивостта на управленския процес и за задлъжнялостта в човешките отношения в социалните системи. Анализирани са причините за неразбраната политика. Разгледани са проблемите при изпълнението на задачите през призмата на екипната дейност. 

 005.1
Ключови думи: 1. устойчивост 2. управленски процеси 3. задлъжнялост 4. социални системи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27729

- 536 -

Цб II 90220

Каръмчева, Мария.  Стратегическо планиране на ресурсите за управление при кризи - фактор за национална сигурност / Мария Каръмчева. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 70-80. 

1. Национална сигурност 2. Управление 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 355.02  + 005
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. кризи 3. бедствия 4. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 27866

- 537 -

Цб I 5956

Кацамунска, Поля.  Моделен подход към реформите на публичния мениджмънт : (сравнителни аспекти) / Поля Кацамунска. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 305-313. 

1. Публична администрация 2. Мениджмънт 
 351/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публичен мениджмънт 3. публично управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
  

Сист. No: 27219

- 538 -

 

Кирилов, Росен.  Възможности за приложение на софтуерни решения при управление на риска на публични проекти / Росен Кирилов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, 127-140. 

   Настоящата статия е посветена на проблемите на анализирането и оценката на риска при управлението на проекти. 

 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. управление на риска 3. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27971

- 539 -

Цб II 90218

Конов, Ивайло.  Бенчмаркингът като метод за стимулиране на промените в организацията / Ивайло Конов. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 44-60. 

1. Публично-частно партньорство 2. Управление на организацията 3. Бенчмаркинг 
 330.12  + 005.7
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. управление на организацията 3. бенчмаркинг 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27507

- 540 -

Цб II 90218

Коралова, Петя.  Публично-частното партньорство като фактор за увеличаване на товарооборота на дунавските речни пристанища / Петя Коралова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 78-91. 

1. Публично-частно партньорство 2. Воден транспорт 3. Пристанища - река Дунав 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. воден транспорт 3. Дунав 4. Дунавски регион 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Дунав 2. България 
  

Сист. No: 27510

- 541 -

Цб II 79234

Крумова, Милена.  Аспекти на приложението на бенчмаркинга при финансовият мениджмънт на индустриалното предприятие / Милена Крумова. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 222-229. 

 005
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. финансов мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27297

- 542 -

Цб II 79234

Кузманова, Марияна.  Успешното управление на промяната - основен източник на устойчиви конкурентни предимства за организацията / Марияна Кузманова. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 189-196. 

 005
Ключови думи: 1. управление на промяната 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27283

- 543 -

Цб II 90209

Лалова, Станислава.  Имплементиране на принципите на "зелената книга - европейска рамка за корпоративно управление" - по примера на Българската фондова борса / Станислава Лалова, Димитър Иванов. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 259-272. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Българска фондова борса 4. Корпоративно управление 
 339.923:061.1  + 005.7  + 336.76
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. Българска фондова борса (БФБ) 4. корпоративно управление 5. фондови борси 6. публични компании 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27754

- 544 -

Цб II 79234

Ламбовска, Мая Руменова.  Приложение на функциите на полезност по фон Нойман-Моргенщерн в бюджетния процес на организацията / Мая Руменова Ламбовска. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 500-507. 

 005
Ключови думи: 1. планиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27551

- 545 -

Цб II 90218

Малинова, Елисавета.  Критичната железопътна инфраструктура, като част от инфраструктурата на железопътните пътнически превози в Република България / Елисавета Малинова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 246-254. 

1. Публично-частно партньорство 2. Железопътен транспорт 3. България 
 330.12  + 656.2
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. железопътен транспорт 3. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27527

- 546 -

Цб II 90218

Манчева, Татяна.  Климатичните промени и публично-частното партньорство / Татяна Манчева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 138-149. 

1. Публично-частно партньорство 2. Климатични промени 
 330.12  + 574
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Екология 
  

Сист. No: 27516

- 547 -

Цб II 90208

Маркова, Емилия.  Колективното трудово договаряне - важен аспект на корпоративното управление за устойчиво образование и професионална квалификация / Емилия Маркова. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 259-264. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Корпоративно управление 3. Трудово право 
 339.923:061.1  + 005.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. корпоративно управление 3. колективно трудово договаряне 4. трудово право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 4. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27694

- 548 -

Цб II 90217

Миланова, Аделина.  Корпоративна култура и национален икономически генотип: особености и послания (Българският случай) / Аделина Миланова. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 141-146. 

 005
Ключови думи: 1. корпоративна култура 2. фирмена култура 3. икономическа структура 4. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27511

- 549 -

Цб I 5956

Миронова, Надя.  Информация и комуникации при одит на човешките ресурси в публичния сектор / Надя Миронова. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 299-304. 

1. Човешки ресурси 2. Одит 
 005.95/.96  + 657.6
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. одит 3. одитни процедури 4. публичен сектор 5. информационно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27218

- 550 -

Цб I 5956

Михалева, Светла.  Теоретико-приложни аспекти на управлението на качеството на административната дейност : (Пилотен проект на секторно и териториално равнище) / Светла Михалева. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 166-173. 

1. Публична администрация 2. Управление на качеството 
 351/354  + 005.6
Ключови думи: 1. публична администрация 2. управление на качеството 3. система за управление на качеството (СУК) 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
  

Сист. No: 27176

- 551 -

Цб II 90210

Михов, Васил.  Съвременни особености при формирането на международни проектни екипи / Васил Михов. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 82-88. 

1. Международни проекти 2. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. международни проекти 3. екипи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27386

- 552 -

Цб II 90208

Младенов, Светослав.  Фактори за избор на стратегия на неограничен растеж на фирмата : международните стратегически съюзи и партньорства като алтерантива на сделките по сливания и придобивания / Светослав Младенов. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 171-183. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Корпоративно управление 3. Фирми 
 339.923:061.1  + 005.7
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. фирмена стратегия 3. сливания 4. придобиване 5. стратегически съюзи 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27670

- 553 -

Цб I 5956

Николов, Георги.  Методи и техники за развитие на човешките ресурси в публичната администрация / Георги Николов. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 226-229. 

1. Публична администрация 2. Човешки ресурси 
 351/354  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. публична администрация 2. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Управление 
  

Сист. No: 27198

- 554 -

Цб I 5956

Пейчева, Мирослава.  Мотивация на служителите в държавната администрация на Република България - минало, настояще, бъдеще / Мирослава Пейчева. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 162-165. 

1. Публична администрация 2. Управление на човешките ресурси 
 351/354  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. публична администрация 2. държавни служители 3. мотивация на персонала 4. управление на персонала 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 27174

- 555 -

Цб II 90209

Петров, Стефан.  Проблеми, свързани с финансовата дисциплина на публични бенефициенти, при реализиране на проекти, финансирани със средства от фондовете на Ес / Стефан Петров. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 349-353. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Европейски проекти 4. Еврофондове 
 339.923:061.1  + 005.8
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. европейски проекти 4. еврофондове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27763

- 556 -

Цб II 90212

Петрова, Елица.  Мотивационен профил на персонала по основни социодемографски характеристики : (на примера на предприятията от винарската промишленост, Великотърновска област) / Елица Петрова. // Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски сюъз : Научна конференция, 12 септември 2008 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2010, 196-203. 

1. Управление на човешките ресурси 2. Персонал 3. Мотивация 
 005.95/.96  + 159.9.019.3
Ключови думи: 1. персонал 2. мотивационни фактори 3. мотивация на персонала 4. мотивация 5. кадри 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 27349

- 557 -

Цб II 90218

Петрова, Мария.  Развитие на транспортната инфраструктура чрез публично-частните партньорства / Мария Петрова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 255-261. 

1. Публично-частно партньорство 2. Транспортна инфраструктура 3. Железопътен транспорт 
 330.12  + 656.2
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. транспортна инфраструктура 3. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 27528

- 558 -

Цб II 90218

Радева, Мария.  Публично-частното партньорство - нови възможности за развитие на социалната инфраструктура / Мария Радева. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 22-26. 

1. Публично-частно партньорство 2. Социална инфраструктура 3. Здравеопазване 
 330.12  + 005.8  + 614
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. здравеопазване 3. социална инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 27503

- 559 -

Цб II 90220

Рогашка, Мая.  Мотивационният тренинг със студентите от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" като първа стъпка в професионалната и лидерската подготовка на морските специалисти / Мая Рогашка. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 232-255. 

1. Управленска психология 2. Висше образование 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.32  + 378.1
Ключови думи: 1. мотивация 2. учебен процес 3. лидерски умения 4. воден транспорт 5. корабоплаване 6. морска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Образование 
  

Сист. No: 27937

- 560 -

Цб II 90220

Савчева, Весела.  Подходи за разработване и избор на стратегия в бизнес преговорите / Весела Савчева. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 268-280. 

1. Бизнес преговори 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.3  + 65.02
Ключови думи: 1. бизнес преговори 2. стратегия 3. евристични методи 4. подходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27961

- 561 -

Цб I 5956

Симеонов, Огнян.  Методологически аспекти на оценката на риска при вътрешния одит в публичния сектор / Огнян Симеонов, Мая Ламбовска. // Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. / Състав. Пано Лулански, Георги Найденов. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009, 267-272. 

1. Риск 2. Анализ на риска 3. Вътрешен одит 
 005.52:005.334  + 657.6
Ключови думи: 1. анализ на риска 2. вътрешен одит 3. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 27209

- 562 -

Цб II 90218

Спасова, Елена.  Проблеми на публично-частните партньорства в преходните икономики от Централна и Източна Европа / Елена Спасова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 61-77. 

1. Публично-частно партньорство 2. Централна Европа 3. Източна Европа 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 27508

- 563 -

Цб II 90220

Станева, Даниела.  Теоретична рамка за практическо приложение на мониторинга и оценката на европейски проекти като два взаимосвързани управленски инструмента / Даниела Станева. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 57-69. 

1. Управление на проекти 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.8
Ключови думи: 1. мониторинг 2. оценка 3. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27863

- 564 -

Цб II 90218

Станева-Петкова, Даниела.  Методически аспекти на мониторинга и контрола в проектното управление / Даниела Станева-Петкова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 193-205. 

1. Публично-частно партньорство 2. Управление на проекти 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27522

- 565 -

Цб II 90208

Стоянов, Евгений.  Контролираното целеполагане или влиянието на контрола върху процеса на целеполагане / Евгений Стоянов. // Членството на България в ЕС : Осем години по-късно : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др.  (София). - София. - София : УНСС, 2016, 243-248. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управленски контрол 
 339.923:061.1  + 005.5
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. управление на организацията 3. управленски контрол 4. целеполагане 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27692

- 566 -

Цб II 79234

Стоянов, Филип.  Нетрадиционни форми на интернационализация на междуфирмените връзки в процеса на евроинтеграция / Филип Стоянов. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 101-108. 

 005
Ключови думи: 1. смесено дружество 2. смесено предприятие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27161

- 567 -

Цб II 79234

Стоянова, Цветана.  Съвременни функции на корпоративните центрове в развитието на бизнес организациите / Цветана Стоянова. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 202-211. 

 005
Ключови думи: 1. корпоративни центрове 2. компании 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27287

- 568 -

Цб II 90242

Съботинова, Светлана.  Компетентностният модел като иновация в здравния мениджмънт / Светлана Съботинова. // Докторантски четения 3. Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт : Трета есенна академия, София, УНСС, 26 октомври 2016 г., Малка конферентна зала / Науч. ред. Татяна Даскалова; Ред. кол. Евгения Делчева, Цветка Стоенчева, Александър Вълков, Деница  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 5-11. 

1. Здравен мениджмънт 2. Здравеопазване 
 005  + 614
Ключови думи: 1. здравен мениджмънт 2. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 
  

Сист. No: 27995

- 569 -

Цб II 90209

Тилева, Ивет.  Развитие на корпоративната социална отговорност в банковия сектор след влизането на България в Европейския съюз / Ивет Тилева. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 175-183. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Банки 3. Корпоративна социална отговорност 4. България 
 339.923:061.1  + 005.35  + 336.71
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. банки 3. банков сектор 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 5. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27739

- 570 -

Цб II 90209

Тотева, Калина.  Ролята на националните пощенски оператори за интернационализиране на дейността на малкия и среден бизнес / Калина Тотева. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 317-332. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Пощенски услуги 4. Малки и средни предприятия 5. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.923:061.1  + 654  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. съобщения 4. пощенски услуги 5. малки и средни фирми (МСФ) 6. малки и средни предприятия (МСП) 7. международен бизнес 8. верига на доставките 9. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 3. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27760

- 571 -

Цб II 90222

Тошкова, Мария.  Корпоративен имидж - концептуално развитие / Мария Тошкова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 403-412. 

1. Корпоративен имидж 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративен имидж 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27213

- 572 -

Цб II 90217

Трайкоска, Емилия.  Развитие на организационното управление в спа и уелнес туризма / Емилия Трайкоска. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 478-482. 

1. Туризъм 2. Управление на организацията 
 338.48  + 005.7
Ключови думи: 1. организационно управление 2. туризъм 3. СПА туризъм 4. уелнес туризъм 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 27743

- 573 -

 

Фасхиев, Хакимзян.  Механизм принятия управленческих решений / Хакимзян Фасхиев. // Пробл. теории и практики управл., 2018, N 7, 91-100. 

   Предложен е механизъм за вземане на управленски решения, основан на класирането на алтернативни решения съгласно критериите за коефициент на качество и конкурентоспособност, които се изчисляват по метода на разликата. 

 005.1
Ключови думи: 1. управленски решения 2. оценка 3. обекти 4. качество 5. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27654

- 574 -

 

Фъркова, Гергана.  Езикът на тялото в бизнес комуникацията / Гергана Фъркова. // Философски алтернативи, ХХVІ, 2018, N 5, 5-13. 

 005.32
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. език на тялото 3. бизнес комуникация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27888

- 575 -

Цб II 90220

Христов, Йоан.  Стратегическо управление на Държавната агенция за бежанците /ДАБ/ / Йоан Христов. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 110-126. 

1. Бежанци 2. Управление 3. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.7  + 325.25
Ключови думи: 1. Държавна агенция за бежанците (ДАБ) 2. стратегическо управление 3. планиране 4. дейност 5. ръководство 6. оценка 7. национална стратегия 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 27889

- 576 -

Цб I 5955

Христова, Антоанета.  Доброто управление на проекти като фактор за успеха на реформата в бюджета на ЕС / Антоанета Христова. // Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото финансиране на политиките на съюза : Доклади от пров. на 5.12.2008 г. широкоформатна конференция в рамките на проект № МС-106/13.11.2008 / Ръков. проект Антоанета Василева; Коорд. на проект Светла Бонева; Рец. Миланка Славова, Иван Стойчев  (София). - София. - София : УНСС, 2009, 39-46. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Бюджет 3. Управление на проекти 
 339.923:061.1  + 005.8
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. бюджет 3. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 27403

- 577 -

Цб II 90213

Христова, Антоанета.  Управлението на проекти като фактор за международната конкурентоспособност на България / Антоанета Христова. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 124-140. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Управление на проекти 
 339.923:061.1  + 005.8
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27784

- 578 -

Цб II 80427

Цанов, Цветомир.  Управленски аспекти на интернационалните сливания в България / Цветомир Цанов. // България и световното стопанство : Тенденции и перспективи : Юбилейна научна конференция, 16 май 2003 г.. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2004, 140-149. 

 005
Ключови думи: 1. сливания 2. придобиване 3. управление 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27707

- 579 -

Цб II 90220

Цветанов, Владислав.  Специфични проблеми на бързорастящите малки и средни предприятия при реализацията на стратегическото управление / Владислав Цветанов. // Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. : Том 5 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 81-93. 

1. Стратегически мениджмънт 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.93
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. мениджмънт 3. бързорастящи малки и средни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27873

- 580 -

Цб II 79234

Цветанова, Ева.  Изследване върху потенциала за осъществяване на ендогенно развитие в СЦРП / Ева Цветанова. // Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., София, 3 ноем., 2006 г.. - София : УНСС, 2006, 115-122. 

 005
Ключови думи: 1. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27274

- 581 -

Цб II 90222

Цветкова, Даниела.  Създаване на условия за корпоративно предприемачество чрез провеждане на социално отговорна политика в организацията / Даниела Цветкова. // Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ : Том 6 / Ред. кол. Станка Тонкова и др., Румелина Василева  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2014, 413-420. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Корпоративно предприемачество 3. Човешки ресурси 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. корпоративно предприемачество 3. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27214

- 582 -

Цб II 90209

Цветкова, Станислава.  Способи за избягване на нередности и финансови корекции / Станислава Цветкова. // Членството на България в ЕС: Девет години по-късно : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017, 354-359. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Управление на проекти 
 339.923:061.1  + 005.8
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. България 3. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27765

- 583 -

Цб II 90218

Цоклинова, Мая.  Индустрията на свободното време - съвременна алтернатива за развитие на иновационна икономика / Мая Цоклинова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 92-102. 

1. Публично-частно партньорство 2. Иновационна икономика 3. Туризъм 
 330.12  + 796.5
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. иновационна икономика 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 27512

- 584 -

Цб II 90210

Чанева, Теодора.  Управление на качеството - необходимост или въпрос на желание от страна на компаниите / Теодора Чанева. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 291-297. 

1. Управление на качеството 
 005.6
Ключови думи: 1. управление на качеството 2. тотално управление на качеството (TQM) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 27449

- 585 -

Цб II 90238

Чобанова, Росица.  Иновативните градове - концепция за териториално развитие в условия на ускорена технологична промяна / Росица Чобанова. // Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. / Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Ив. - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, 2018, 357-382. 

1. Иновационна икономика 2. Градоустройство 3. Териториално развитие 4. Урбанизация 
 005.591.6  + 71
Ключови думи: 1. урбанизация 2. градоустройство 3. териториално развитие 4. иновативни градове 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 28050

- 586 -

Цб II 90218

Чорбаджийска-Ангелова, Виктория.  Модели за финансиране в театралния сектор / Виктория Чорбаджийска-Ангелова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 160-168. 

1. Публично-частно партньорство 2. Театър - финансиране 3. Интелектуална собственост 
 330.12  + 792
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. театър 3. финансиране 4. интелектуална собственост 5. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 3. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 27518

- 587 -

Цб II 90218

Янкова, Мария.  Методически аспекти и подходи за изследване на проектни партньорства и проектни мрежи / Мария Янкова. // Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационната икономика : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. : Том 4 / Ред. кол. Валентин Гоев и др.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2013, 179-192. 

1. Публично-частно партньорство 
 330.12  + 005.8
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 27521

- 588 -

Цб II 90206

Jovcheska, Silvana.  Competitiveness of the European Countries in the World Economy / Silvana Jovcheska. // Членството на България в ЕС: Шест години по-късно : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014, 22-26. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управление на човешките ресурси 3. Културни различия 
 339.92  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. междукултурни различия 2. управление на човешките ресурси 3. междукултурни комуникации 4. Cross-Cultural Management (CCM) 5. human resource management 6. intercultural communication 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27542

- 589 -

Цб II 90210

Nikolovski, Aleksandar.  The Impact Rewards Systems on Motivation and Job Statisfaction of Employees in Outsorcing companies / Aleksandar Nikolovski, Lazar Arsovski, Maja Tripunoska. // Членството на България в ЕС : Десет години по-късно : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС. - София, 55-61. 

1. Аутсорсинг 2. Мотивация 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. мотивация 2. мотивация на персонала 3. аутсорсинг 4. служители 5. motivation 6. employees 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 27377

- 590 -

Цб II 90259

Zavgorodniy, Victor.  Optimization of Management by Information Risks of the Enterprise / Victor Zavgorodniy. // Бизнес информатика : Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-ата годишнина на специалност "Информатика", проведена на 11 октомври 2007 г., София / Под общ. и науч. ред. Ангел Бъчваров; Рец. Валентин Кисимов, Стоянка Стоянова, Емил Денчев, Димитър. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 160-165. 

1. Информационни технологии 2. Управление на организацията 3. Информационен риск 
 004  + 005.7
Ключови думи: 1. управление на предприятието 2. управление на организацията 3. мениджмънт 4. информационен мениджмънт 5. риск 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 28138

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 591 -

Цб II 90217

Ванков, Николай.  Мобилен маркетинг - алтернатива за интернет комуникация на организацията / Николай Ванков. // Глобализъм, регионализъм и сигурност : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда / Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева  (София). - София. - София : УНСС, 2014, 199-208. 

 339.138  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. мобилен маркетинг 2. интернет комуникации 3. типове мобилен маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 27537

- 592 -

Цб I 5954

Величкова, Диана.  Относно ролята на интернет-маркетинг за повишаване на конкурентоспособността на българските производители / Диана Величкова. // Лисабонската стратегия и конкурентоспособността на българската икономика : Международна научна конференция УНСС - София, 13 октомври 2006 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007, 151-153. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Конкурентоспособност 3. България 4. Онлайн маркетинг 5. Интернет-маркетинг 
 339.923:061.1  + 339.13:004.5
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. конкурентоспособност 3. България 4. онлайн маркетинг 5. интернет маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 27448

- 593 -

Цб II 90213

Величкова, Диана.  Относто ролята на интернет-маркетинга за повишаване на конкурентоспособността на българските производители / Диана Величкова. // Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес"  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2009, 119-123. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Интернет-маркетинг 
 339.923:061.1  + 339.13:004.5