Нови книги - юли 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

- 1 -

Цб II 92653 

Петков, Виктор

   Сократ и графичният дизайн /  Автор и граф. дизайн Виктор Петков ; Науч. ред. Лора Попова ; Ред. Димитричка Железарова . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021 (Дайрект сървисиз ООД) . - 149 с. : с ил., фотогр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-718-7 


1. Графичен дизайн - история, образование 
 766  + 37.01
Ключови думи: 1. изобразително изкуство 2. визуална комуникация 3. обучение 4. средно образование 5. рисуване 6. дидактика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 3. Образование 4. Философия 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Сократ 
Дп 120000131296
 съдържание 

Сист. No: 59603

Психология

- 2 -

Цб II 88203 

Маджаров, Емил

   Пенитенциарна психология : Ч.1 - : Монография / Емил Маджаров ; Рец. Неделчо Стойчев, Минко Хаджийски, Тодор Минев, Иванка Асенова ; Ред. Олга Юнакова-Маджарова ; Худож. на кор. Николай Иванов : ВСУ "Черноризец Храбър" ; Издателски център ВСУ "Черноризец Храбър"

   

   ISBN 978-954-715-715-6 


   Втора част . - 2021 . - 355 с.

 

   


1. Затворници - психология - учебници 
 159.9
Тематични рубрики: 1. Психология 
Дп 120000131295
 съдържание 

Сист. No: 59602

- 3 -

Цб II 92656 

Akerlof, George A.

   Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism / George A. Akerlof, Robert J. Shiller . - Princeton etc. : Princeton University Press, 2009 . - 230 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-0-691-14592-1 


1. Capitalism - Economics - Human Psychology 
 336.000.32
Ключови думи: 1. globalization 2. finance 3. economy 4. psychology 5. икономикс 6. финанси 7. психология 8. капитализъм 9. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Психология 
Дп 120000131300
 съдържание 

Сист. No: 59701

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 4 -

Цб II 92657 

Хюсеинов, Баки Хасанов

   Социално-икономически детерминанти за активен живот на възрастните хора : [Монография] / Баки Хасанов Хюсеинов ; Рец. Духомир Минев, Пенка Найденова, Валери Апостолов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 216 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-630-2 


1. Възрастни хора - труд - активен живот 
 316.346.32  + 331.5-053
Ключови думи: 1. възрастни хора 2. социо-демографски модел 3. пазар на труда 4. активен трудов живот 5. доходи 6. бедност 7. дискриминация 8. социални услуги 9. нормативна база 10. европейски социален модел 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131318
 съдържание 

Сист. No: 59819

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 5 -

Цб II 92656 

Akerlof, George A.

   Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism / George A. Akerlof, Robert J. Shiller . - Princeton etc. : Princeton University Press, 2009 . - 230 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-0-691-14592-1 


1. Capitalism - Economics - Human Psychology 
 336.000.32
Ключови думи: 1. globalization 2. finance 3. economy 4. psychology 5. икономикс 6. финанси 7. психология 8. капитализъм 9. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Психология 
Дп 120000131300
 съдържание 

Сист. No: 59701

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 6 -

Цб II 92657 

Хюсеинов, Баки Хасанов

   Социално-икономически детерминанти за активен живот на възрастните хора : [Монография] / Баки Хасанов Хюсеинов ; Рец. Духомир Минев, Пенка Найденова, Валери Апостолов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 216 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-630-2 


1. Възрастни хора - труд - активен живот 
 316.346.32  + 331.5-053
Ключови думи: 1. възрастни хора 2. социо-демографски модел 3. пазар на труда 4. активен трудов живот 5. доходи 6. бедност 7. дискриминация 8. социални услуги 9. нормативна база 10. европейски социален модел 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131318
 съдържание 

Сист. No: 59819

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 7 -

Цб II 92656 

Akerlof, George A.

   Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism / George A. Akerlof, Robert J. Shiller . - Princeton etc. : Princeton University Press, 2009 . - 230 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-0-691-14592-1 


1. Capitalism - Economics - Human Psychology 
 336.000.32
Ключови думи: 1. globalization 2. finance 3. economy 4. psychology 5. икономикс 6. финанси 7. психология 8. капитализъм 9. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Психология 
Дп 120000131300
 съдържание 

Сист. No: 59701

- 8 -

Цб II 92654 

Hitchner, James R.

   Financial Valuation: Applications and Models / James R. Hitchner . - Fourth Edition + Website . - Hoboken, NJ : WILEY, 2017 . - 1251 p. : with tabl., graf. ; 26 sm . -  (Wiley Finance Series)

   

   ISBN 978-1-119-28660-8 


1. Financial Valuation 
 336(0.026.2)  + 658.15(0.026.2)
Ключови думи: 1. финансово оценяване 2. управление на финансите 3. финансово управление 4. анализ на риска 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Дп 120000131297
 съдържание 

Сист. No: 59699

- 9 -

Цб II 92655 

Palepu, Krishna G.

   Business Analysis and Valuation: IFRS Standards Edition / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, Erik Peek . - Fifth Edition . - Hampshire : CENGAGE ; Cengage Learning, EMEA, 2019 . - 604 p. ; 26 sm

   

   ISBN 978-1-4737-5842-1 


1. Международни финансови стандарти (IFRS) 
 336  + 657
Ключови думи: 1. бизнес анализ 2. бизнес оценяване 3. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 4. финансови отчети 5. IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000131299
 съдържание 

Сист. No: 59700

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 10 -

Цб II 92648 

Фесчиян, Даниела

   Предизвикателства и проекции в счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на изграждане на стандартизирани модели за признаване, отчитане и оповестяване на инфрастуктурните активи : Научно изследване / Даниела Фесчиян, Радка Андасарова, Ясен Даскалов ; Рец. Камелия Савова, Венцислав Вечев ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 134 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 125-127 Публикацията съдържа резултати от научно изследване , финансирано със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НИ 4/2019 г.

   ISBN 978-619-232-624-1 


1. Счетоводство - стандартизация - предприятия 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна система 2. предприятия 3. публичен сектор 4. счетоводни стандарти 5. инфраструктурни активи 6. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000131286, Цб 120000131287, Цб 120000131288
 съдържание 

Сист. No: 59600

- 11 -

Цб II 92655 

Palepu, Krishna G.

   Business Analysis and Valuation: IFRS Standards Edition / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, Erik Peek . - Fifth Edition . - Hampshire : CENGAGE ; Cengage Learning, EMEA, 2019 . - 604 p. ; 26 sm

   

   ISBN 978-1-4737-5842-1 


1. Международни финансови стандарти (IFRS) 
 336  + 657
Ключови думи: 1. бизнес анализ 2. бизнес оценяване 3. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 4. финансови отчети 5. IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000131299
 съдържание 

Сист. No: 59700

Управление

- 12 -

Цб II 92651 

Стоянов, Ивайло Цветанов

   Основи на управлението / Ивайло Цветанов Стоянов ; Рец. Кирил Ангелов, Миглена Темелкова . - Българска, Първо издание . - София : "Авангард Прима", 2018 . - 291 с. : с табл., граф. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-239-113-3 


1. Управление - теория и практика 
 005
Ключови думи: 1. теория на управлението 2. управленски решения 3. планиране 4. организация 5. ръководство 6. контрол 7. лидерство 8. комуникация 9. екипи 10. организационна култура 11. социална отговорност 12. етика 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Дп 120000131301
 съдържание 

Сист. No: 59616

- 13 -

Цб II 92654 

Hitchner, James R.

   Financial Valuation: Applications and Models / James R. Hitchner . - Fourth Edition + Website . - Hoboken, NJ : WILEY, 2017 . - 1251 p. : with tabl., graf. ; 26 sm . -  (Wiley Finance Series)

   

   ISBN 978-1-119-28660-8 


1. Financial Valuation 
 336(0.026.2)  + 658.15(0.026.2)
Ключови думи: 1. финансово оценяване 2. управление на финансите 3. финансово управление 4. анализ на риска 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Дп 120000131297
 съдържание 

Сист. No: 59699

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 14 -

Цб II 92650 

Взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките  : Колективна монография /  Автор и под общ. ред. на Иванка Корбанколева ; Съавт. и под науч. ред. на Стиляна Микова, Мирослав Стефанов, Лиляна Михова, Петя Филева ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 439 с. : с табл., граф. ; 24 см + CD

   Л-ра : с. 328-338

   ISBN 978-619-232-622-7 


1. Висше образование - логистика 
 658.7(497.2)  + 378(497.2)
Ключови думи: 1. висши учебни институции 2. бизнес организации 3. управление на верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131291, Цб 120000131292, Цб 120000131293
 съдържание 

Сист. No: 59613

Право

- 15 -

Цб II 92649 

Владова-Иванова, Виолета

   Институтът на непреодолимата сила в търговското право : Монография на база защитен дисертационен труд / Виолета Владова-Иванова ; Рец. Маргарита Бъчварова, Антон Грозданов ; Худож. на кор. Николай Иванов . - Първо издание, Българско . - Варна : Издателски център ВСУ "Черноризец Храбър", 2022 . - 188 с. ; 21 см

   Изпол. л-ра : с. 175-184

   ISBN 978-954-715-723-1 


 347.7
Ключови думи: 1. непреодолима сила 2. Римско право 3. континентални правни системи 4. англо-саксонско право 5. гражданско право 6. търговско право 7. Търговски закон (ТЗ) 8. съвременно българско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131289, Цб 120000131290
 съдържание 

Сист. No: 59612

- 16 -

Цб II 92652 

Грозданов, Антон

   Конвенция на Организацията на обединените нации относно договори за международен превоз на товари, извършани изцяло или частично по море Родердам' 2009 : Теоретико-приложни аспекти / Антон Грозданов ; Рец. Живко Драганов, Петър Бончовски ; Худож. на кор. Николай Иванов . - Първо издание, Българска . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2022 . - 104 с. ; 21 см

   Л-ра : с. 96-99

   ISBN 978-954-715-726-2 


 347.79
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000131294
 съдържание 

Сист. No: 59601

- 17 -

Цб II 72776 

Радев, Димитър

   Обща теория на правото / Димитър Радев ; Под общ. ред. Иван Колев . - Българска, Първо издание . - София : Лик, 1995, 2003 (Издателска къща "ЛИК") . - 238 с. ; 20 см . -  (Библиотека Пандекти)

   

   ISBN 954-607-022-Х 


 340
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп PK1998/00014, Ф 120000131314
  

Сист. No: 11783

Образование

- 18 -

Цб II 92650 

Взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките  : Колективна монография /  Автор и под общ. ред. на Иванка Корбанколева ; Съавт. и под науч. ред. на Стиляна Микова, Мирослав Стефанов, Лиляна Михова, Петя Филева ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 439 с. : с табл., граф. ; 24 см + CD

   Л-ра : с. 328-338

   ISBN 978-619-232-622-7 


1. Висше образование - логистика 
 658.7(497.2)  + 378(497.2)
Ключови думи: 1. висши учебни институции 2. бизнес организации 3. управление на верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131291, Цб 120000131292, Цб 120000131293
 съдържание 

Сист. No: 59613

- 19 -

Цб II 92653 

Петков, Виктор

   Сократ и графичният дизайн /  Автор и граф. дизайн Виктор Петков ; Науч. ред. Лора Попова ; Ред. Димитричка Железарова . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021 (Дайрект сървисиз ООД) . - 149 с. : с ил., фотогр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-718-7 


1. Графичен дизайн - история, образование 
 766  + 37.01
Ключови думи: 1. изобразително изкуство 2. визуална комуникация 3. обучение 4. средно образование 5. рисуване 6. дидактика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 3. Образование 4. Философия 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Сократ 
Дп 120000131296
 съдържание 

Сист. No: 59603

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Изкуство. Музика. Спорт

- 20 -

Цб II 92653 

Петков, Виктор

   Сократ и графичният дизайн /  Автор и граф. дизайн Виктор Петков ; Науч. ред. Лора Попова ; Ред. Димитричка Железарова . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021 (Дайрект сървисиз ООД) . - 149 с. : с ил., фотогр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-718-7 


1. Графичен дизайн - история, образование 
 766  + 37.01
Ключови думи: 1. изобразително изкуство 2. визуална комуникация 3. обучение 4. средно образование 5. рисуване 6. дидактика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 3. Образование 4. Философия 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Сократ 
Дп 120000131296
 съдържание 

Сист. No: 59603

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 21 -

Цб II 92653 

Петков, Виктор

   Сократ и графичният дизайн /  Автор и граф. дизайн Виктор Петков ; Науч. ред. Лора Попова ; Ред. Димитричка Железарова . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021 (Дайрект сървисиз ООД) . - 149 с. : с ил., фотогр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-718-7 


1. Графичен дизайн - история, образование 
 766  + 37.01
Ключови думи: 1. изобразително изкуство 2. визуална комуникация 3. обучение 4. средно образование 5. рисуване 6. дидактика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 3. Образование 4. Философия 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Сократ 
Дп 120000131296
 съдържание 

Сист. No: 59603


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Кирил 12 
Ангелова, Лора 14 18 
Андасарова, Радка 10 
Апостолов, Валери 4 6 
Асенова, Иванка 2 
Бончовски, Петър 16 
Бъчварова, Маргарита 15 
Вечев, Венцислав 10 
Владова-Иванова, Виолета 15 
Грозданов, Антон 15 16 
Даскалов, Ясен 10 
Драганов, Живко 16 
Железарова, Димитричка 1 19 20 21 
Иванов, Николай 2 15 16 
Колев, Иван 17 
Конова, Елена 10 
Корбанколева, Иванка 14 18 
Лозанова, Емилия 10 
Маджаров, Емил 2 
Микова, Стиляна 14 18 
Минев, Духомир 4 6 
Минев, Тодор 2 
Михова, Лиляна 14 18 
Найденова, Пенка 4 6 
Петков, Виктор 1 19 20 21 
Попова, Лора 1 19 20 21 
Радев, Димитър 17 
Савова, Камелия 10 
Стефанов, Мирослав 14 18 
Стойчев, Неделчо 2 
Стоянов, Ивайло Цветанов 12 
Темелкова, Миглена 12 
Фесчиян, Даниела 10 
Филева, Петя 14 18 
Хаджийски, Минко 2 
Хюсеинов, Баки Хасанов 4 6 
Юнакова-Маджарова, Олга 2 
Akerlof, George A. 3 5 7 
Healy, Paul M. 9 11 
Hitchner, James R. 8 13 
Palepu, Krishna G. 9 11 
Peek, Erik 9 11 
Shiller, Robert J. 3 5 7 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките 14 18 
Институтът на непреодолимата сила в търговското право 15 
Конвенция на Организацията на обединените нации относно договори за международен превоз на товари, извършани изцяло или частично по море Родердам' 2009 16 
Обща теория на правото 17 
Основи на управлението 12 
Пенитенциарна психология : Ч.1 - 2 
Предизвикателства и проекции в счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на изграждане на стандартизирани модели за признаване, отчитане и оповестяване на инфрастуктурните активи 10 
Сократ и графичният дизайн 1 19 20 21 
Социално-икономически детерминанти за активен живот на възрастните хора 4 6 
Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism 3 5 7 
Business Analysis and Valuation: IFRS Standards Edition 9 11 
Financial Valuation: Applications and Models 8 13 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Висше образование - логистика 14 18 
Възрастни хора - труд - активен живот 4 6 
Графичен дизайн - история, образование 1 19 20 21 
Затворници - психология - учебници 2 
Международни финансови стандарти (IFRS) 9 11 
Счетоводство - стандартизация - предприятия 10 
Управление - теория и практика 12 
Capitalism - Economics - Human Psychology 3 5 7 
Financial Valuation 8 13 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

активен трудов живот 4 6 
анализ на риска 8 13 
англо-саксонско право 15 
бедност 4 6 
бизнес анализ 9 11 
бизнес организации 14 18 
бизнес оценяване 9 11 
визуална комуникация 1 19 20 21 
висши учебни институции 14 18 
възрастни хора 4 6 
гражданско право 15 
дидактика 1 19 20 21 
дискриминация 4 6 
доходи 4 6 
европейски социален модел 4 6 
екипи 12 
етика 12 
изобразително изкуство 1 19 20 21 
икономикс 3 5 7 
инфраструктурни активи 10 
капитализъм 3 5 7 
комуникация 12 
континентални правни системи 15 
контрол 12 
лидерство 12 
международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 9 11 
непреодолима сила 15 
нормативна база 4 6 
обучение 1 19 20 21 
организационна култура 12 
организация 12 
пазар на труда 4 6 
планиране 12 
предприятия 10 
психология 3 5 7 
публичен сектор 10 
Римско право 15 
рисуване 1 19 20 21 
ръководство 12 
социална отговорност 12 
социални услуги 4 6 
социо-демографски модел 4 6 
средно образование 1 19 20 21 
счетоводна система 10 
счетоводни стандарти 10 
счетоводно отчитане 10 
съвременно българско право 15 
теория на управлението 12 
Търговски закон (ТЗ) 15 
търговско право 15 
управление на верига на доставките 14 18 
управление на финансите 8 13 
управленски решения 12 
финанси 3 5 7 
финансова криза 3 5 7 
финансови отчети 9 11 
финансово оценяване 8 13 
финансово управление 8 13 
economy 3 5 7 
finance 3 5 7 
globalization 3 5 7 
IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 9 11 
psychology 3 5 7 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Сократ 1 19 20 21 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 4 6 14 15 18 19 20 21