Нови книги - октомври 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб НИР 626 

Кавалджиева, Калина

   Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България /  Ръков. Калина Кавалджиева . - София : УНСС, 2018 . - 70 с. ; 30х22 см

   НИД НИ - 20/2018 Библиогр. под линия


1. България 2. Бизнес среда 3. Стандарти 
 338.2  + 006
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. бизнес практики 3. стандарти 4. бизнес оценяване 5. международни стандарти за оценяване (МСО) 6. Европейски стандарти за оценяване 7. Български стандарти за оценяване 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125160
  

Сист. No: 38234

- 2 -

Цб II 90890 

Науката в полза на обществото  : Сборник, посветен на 70-тодишнината на проф. д.с.н. Духомир Минев /  Състав. и науч. ред. Мария Желязкова, Георги Петрунов ; Худ. на кор. София Любомирова Попйорданова . - София : Институт за изследване на обществата и знанието - БАН ; Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019 . - 328 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-985-7 


1. Духомир Минев, проф. д.с.н. (1947 - ) 2. Социология 
 316.3(0.026.2)  + 001.3(0.026.2)
Ключови думи: 1. социални науки 2. социология 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Минев, Духомир 
Цб 120000125283, Цб 120000125284
 съдържание 

Сист. No: 38730

- 3 -

Цб II 90873 

Право и културни ценности : Сборник статии и доклади  = Law and Cultural Values : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. /  Ред. кол. Ирена Илиева и др. ; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска ; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бончовски . - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019 (Симолини `94) . - 608 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9583-37-3 


1. Конференция 2. Право 3. Културни ценности 
 00.000.34  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. право 3. културни ценности 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Цб 120000125110
 съдържание 

Сист. No: 38543

Философия

- 4 -

Цб II 90904 

Николов, Найден

   Идеята за социална онтология и принципът на релевантността / Найден Николов ; Науч. рец. Дончо Градев, Людмил Георгиев . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 208 с. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-4555-8 


1. Социална онтология 2. Социална еволюция 
 111
Ключови думи: 1. социална онтология 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Цб 120000125406
 съдържание 

Сист. No: 38834

Религия

- 5 -

Цб II 90859 

Хюсеин, Ед

   Ислямът. Световна история / Ед Хюсеин ; Прев. от англ. Борислав Стефанов ; Отг. ред. Рия Найденова ; Ред. и кор. Русанка Одринска ; Дизайн на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 344 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2942-3 


1. Религия 2. Ислям 
 297
Ключови думи: 1. ислям 2. мюсюлмански свят 3. религия 
Тематични рубрики: 1. Религия 
Цб 120000125071, Ф 120000125072, Ф 120000125073, Цб 120000125074, Цб 120000125075
 съдържание 

Сист. No: 38341

Обществени науки

- 6 -

Цб НИР 623 

Иванова, Даниела

   Нагласите на българските потребители към "зелените" маркировки : Научен отчет /  Под ред. на Даниела Иванова . - София : УНСС, 2019 . - 81 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 17/2018 Библиогр. в текста


1. Екологична политика 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 
 574  + 366.1
Ключови думи: 1. екологична политика 2. околна среда 3. екологични маркировки 4. опазване на околната среда 5. зелени маркировки 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Обществени науки 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125157
  

Сист. No: 38231

Статистика. Демография. Социология.

- 7 -

Цб НИР 614 

Активното стареене в България: здравни, социални и икономически проблеми  : Отчет на първи етап. Срок на изпълнение: декември 2020 г. /  Ръков. Екатерина Тошева ; Колектив Веселка Павлова, Мариана Мургова, Ралица Пандурска, Анастас Димов . - София : УНСС ; Катедра "Статистика и иконометрия" ; Катедра "Човешки ресурси и социална защита", 2018 . - 94 л. : с табл., граф. ; 30х22 см

   Проект № НИД НИ - 8/2018 Библиогр. в текста


1. Демографска статистика 2. Пенсионна система 
 312  + 368.43
Ключови думи: 1. активно стареене 2. застаряващо население 3. гъвкаво пенсиониране 4. възрастни хора 5. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000125148
  

Сист. No: 38200

- 8 -

Цб II 90889 

Кръстева, Венета

   Младежка заетост и трудова несигурност в България / Венета Кръстева, Венета Кръстева Петрунова ; Худ. на кор. София Любомирова Попйорданова ; Рец. Благой Колев, Духомир Минев ; Ред. Мила Вълкова ; Граф. дизайн Даниела Мицева . - София : Институт за изследване на обществата и знанието - БАН ; Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019 . - 263 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-322-989-5 


1. Младежка заетост - България 2. Пазар на труда - младежи 3. Безработица и трудова несигурност 
 316.334.24-053.81  + 331.45
Ключови думи: 1. младежка безработица 2. младежка заетост 3. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125281, Цб 120000125282
 съдържание 

Сист. No: 38726

- 9 -

Цб II 90853 

Кънев, Методи

   Човешкото развитие. Надежди и заплахи в XXI век / Методи Кънев ; Техн. ред. Мариян Кенаров . - Велико Търново : Абагар, 2019 . - 256 с. ; 23,5 см

   Със съдействието на инвестиционно-финансова консултантска компания "Маконис" Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-168-236-2 


1. Общество 
 316.3
Ключови думи: 1. общество 2. социология 3. човешко развитие 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125019, Ф 120000125020, Ф 120000125021, Цб 120000125022, Цб 120000125023
 съдържание 

Сист. No: 38302

- 10 -

Цб II 90890 

Науката в полза на обществото  : Сборник, посветен на 70-тодишнината на проф. д.с.н. Духомир Минев /  Състав. и науч. ред. Мария Желязкова, Георги Петрунов ; Худ. на кор. София Любомирова Попйорданова . - София : Институт за изследване на обществата и знанието - БАН ; Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019 . - 328 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-985-7 


1. Духомир Минев, проф. д.с.н. (1947 - ) 2. Социология 
 316.3(0.026.2)  + 001.3(0.026.2)
Ключови думи: 1. социални науки 2. социология 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Минев, Духомир 
Цб 120000125283, Цб 120000125284
 съдържание 

Сист. No: 38730

- 11 -

Цб II 90864 

Reddy, C. R.

   Business Communication / C. R. Reddy . - New Delhi : I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., 2019 . - 292 p. : with fig. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-93-84588-63-2 


1. Бизнес комуникация 2. Управление на организацията 
 316.77  + 005.7
Ключови думи: 1. бизнес комуникации 2. business communication 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 
Цб 120000125092
 съдържание 

Сист. No: 38464

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 12 -

Цб II 90860 

Курчаб-Редлих, Кристина

   Вова, Володя, Владимир Путин : [Тайната биография на властелина на Кремъл] / Кристина Курчаб-Редлих ; Прев. от пол. Васил Велчев ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов ; Дизайн на кор. Живко Петров . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 708 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2913-3 


1. Владимир Владимирович Путин (1952 - ) 2. Политическа журналистика 
 92 Путин, Владимир  + 07:32
Ключови думи: 1. биография 2. биографични данни 3. политическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 
За него: 1. Путин, Владимир 
Цб 120000125076, Цб 120000125077, Ф 120000125078, Цб 120000125079, Цб 120000125080
 съдържание 

Сист. No: 38342

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 13 -

Цб II 90900 

Бояджиев, Тодор

   Маркус Волф. Човекът с лице и неговите Тройки / Тодор Бояджиев ; Дизайн на кор. Петра Лимоза ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - София : Сиела, 2019 (Абагар АД) . - 208 с. : с цв. сн., факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2990-4 


1. Маркус Йоханес Волф (1923-2006) 2. Биография 3. Тайни служби 4. Разузнаване 
 92 Волф, Маркус  + 327.84
Ключови думи: 1. тайни служби 2. ГДР (Германска Демократична Република) 3. ФРГ (Федерална Република Германия) 4. ЦРУ 5. разузнаване 6. шпионаж 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Волф, Маркус Йоханес 
Цб 120000125297, Цб 120000125298, Ф 120000125299, Ф 120000125300, Ф 120000125301
 съдържание 

Сист. No: 38792

- 14 -

Цб II 90860 

Курчаб-Редлих, Кристина

   Вова, Володя, Владимир Путин : [Тайната биография на властелина на Кремъл] / Кристина Курчаб-Редлих ; Прев. от пол. Васил Велчев ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов ; Дизайн на кор. Живко Петров . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 708 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2913-3 


1. Владимир Владимирович Путин (1952 - ) 2. Политическа журналистика 
 92 Путин, Владимир  + 07:32
Ключови думи: 1. биография 2. биографични данни 3. политическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 
За него: 1. Путин, Владимир 
Цб 120000125076, Цб 120000125077, Ф 120000125078, Цб 120000125079, Цб 120000125080
 съдържание 

Сист. No: 38342

- 15 -

Цб II 90861 

Лилков, Вили

   Погубената България. За съдбата на българския елит след 9 септември 1944 г. / Вили Лилков, Христо Христов ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов ; Дизайн на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 472 с. ; 23 см

   Книгата се издава със съдействието и подкрепата на фондация "Конрад Аденауер" На корицата: "Къщата с ягодите" (ул. "Сан Стефано" 6, София), архитект: Георги Кунев. Построена през 1927-1930 г. за банкера Димитър Иванов и съпругата му Надежда Станкович Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2905-8 


1. България - история 2. Политически репресии 
 949.72.06  + 321.6
Ключови думи: 1. история на България 2. 9 септември 1944 3. диктатура 4. репресии 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000125081, Цб 120000125082, Цб 120000125083, Цб 120000125084, Ф 120000125085
 съдържание 

Сист. No: 38343

- 16 -

Цб II 90908 

Матанов, Христо

   Българите мохамедани и събитията от 70-те години на XX век : Ч. 1 - : Интервюта / Христо Матанов : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   

   ISBN 978-954-07-4551-0 


   Трета част . - 2018 . - 80 с.

 

   


1. Българи мохамедани 2. Интервю 
 323.15(497.2)(047.53)
Ключови думи: 1. българи мохамедани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Девин 
Цб 120000125411
 съдържание 

Сист. No: 38843

- 17 -

Цб II 90887 

Организирана престъпност и корупция в САЩ : погледът на прокурора  /  Състав. Георги Петрунов . - София : Фондация "РискМонитор", 2019 . - 71 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2914-54-9 


1. Организирана престъпност - САЩ 2. Корупция - САЩ 3. Прокурори - САЩ 
 343.5(73)  + 328.185(73)
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. корупция 3. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000125277, Цб 120000125278
 съдържание 

Сист. No: 38718

- 18 -

Цб II 90876 

Тодоров, Тодор

   Суверенитет и сигурност / Тодор Тодоров ; Корица Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2019 . - 146 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-107-6 


1. Национална сигурност 2. Суверенитет 3. Власт 
 321.011  + 355/359
Ключови думи: 1. национален суверенитет 2. национална сигурност 3. власт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000125189, Ф 120000125190, Ф 120000125191, Цб 120000125192, Цб 120000125193
 съдържание 

Сист. No: 38696

Икономика. Икономически теории

- 19 -

Цб НИР 607 

Анализ на съотношението "потребителски - инвестиционни продукти" в крайната продукция в българската икономика - инструмент за оценка на възпроизводствения потенциал на националното стопанство  : Отчет на втори етап /  Ръков. проект Георги Киранов Киранчев ; Чл. Пенчо Митев Иванов, Християн Анастасов Танушев, Диана Николова Генкова, Сабрина Василева Калинкова, Росица Цветанова Ненчева . - София : УНСС ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", 2019 . - 151 л. : с табл., фиг. ; 30х22 см

   Договор за НП № НИД НИ - 15/2017 г.


1. България 2. Национално стопанство 3. Външна търговия 
 330.31  + 339.56
Ключови думи: 1. икономика на България 2. национално стопанство 3. външнотърговски стокообмен 4. национално производство 5. икономически растеж 6. производителност на труда 7. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125138
  

Сист. No: 38149

- 20 -

Цб НИР 620 

Игрите като фактор за повишаване на резултатите в обучението и бизнеса (игровизация)  : Първи етап. Срок на изпълнение: 2018-2020 /  Ръков. проект Зорница Борисова Йорданова ; Науч. кол. Димитър Милчев Благоев, Стоян Любомиров Деевски, Женета Петкова Каравасилева . - София : УНСС ; Катедра "Индустриален бизнес", 2018 . - 108 л. : с цв. фиг., табл. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 14/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Бизнес 2. Обучение 
 33  + 371.3
Ключови думи: 1. игровизация 2. игрови подход 3. бизнес 4. обучение 5. бизнес резултати 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Образование 
Цб 120000125154
  

Сист. No: 38221

- 21 -

Цб НИР 626 

Кавалджиева, Калина

   Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България /  Ръков. Калина Кавалджиева . - София : УНСС, 2018 . - 70 с. ; 30х22 см

   НИД НИ - 20/2018 Библиогр. под линия


1. България 2. Бизнес среда 3. Стандарти 
 338.2  + 006
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. бизнес практики 3. стандарти 4. бизнес оценяване 5. международни стандарти за оценяване (МСО) 6. Европейски стандарти за оценяване 7. Български стандарти за оценяване 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125160
  

Сист. No: 38234

- 22 -

Цб НИР 617 

Проект на модел на финансова дигитална екосистема  : Етап.1. Определяне на съдържанието, структурата, елементите и функционалните връзки на модела на дигиталната екосистема /  Ръков. Емил Асенов Атанасов, Емил Асенов ; Чл. Таня Георгиева Атанасова-Дренска, Мария Руменова Балтаджиева, Кирил Андонов Пиперевски . - София : УНСС, 2018 . - 50 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 11/2018 Библиогр. под линия


1. Дигитална икономика 
 330
Ключови думи: 1. дигитална екосистема 2. постиндустриална икономика 3. цифровизация 4. бизнес мрежи 5. бизнес екосистема 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000125151
  

Сист. No: 38206

Икономикс

- 23 -

Цб НИР 625 

Гечев, Румен Василев

   Икономическа политика за устойчиво развитие - България 2030 : Бюджетни години: 2018, 2019, 2020 /  Ръков. Румен Василев Гечев ; Екип Щерьо Ножаров, Неда Мужо . - София : УНСС ; Катедра "Икономикс", 2018 . - 52 л. ; 30х22 см

   НИД НИ - 19-2018 Библиогр. в текст и под линия


1. България 2. Икономическа политика 3. Устойчиво развитие 
 330.34
Ключови думи: 1. икономическа политика 2. устойчиво развитие 3. бизнес цикъл 4. Еврозона 5. Национална програма за развитие 2020 6. иновационна политика 7. зелена икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125159
  

Сист. No: 38233

- 24 -

Цб II 90867 

Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят  = The Economy of Bulgaria and the EU in the Digital Word : Колективна монография /  Науч. редкол. Снежана Башева и др. ; Рец. Стоян Стоянов, Виржиния Желязкова . - София : Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет ; Висше училище по застраховане и финанси ; Луцкий национальный технический университет ; Полтавский университет экономики и торговли ; Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит-Р Хърватска ; Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Болоня-Италия ; Технологичен университет на гр. Лодзк - Полша ; Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 716 с. ; 24 см

   Мениджмънт, маркетинг и предприемачески, корпоративен контрол и развитие на бизнеса, счетоводна политика и практика,счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол, финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

   ISBN 978-619-232-208-3 


1. България - икономика и политика 2. Европейски съюз - икономика 
 338(497.2)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. България 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Украйна 
Цб 120000125100, Цб 120000125101, Цб 120000125102
 съдържание 

Сист. No: 38535

- 25 -

Цб НИР 602 

Маринов, Марин

   Ефекти от либерализацията на електроенергийния пазар в България : Отчет. Втори етап /  Ръков. проект Марин Маринов . - София : УНСС, юни 2019 . - 53 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ 19/2017 г.


1. Енергиен пазар 2. България 3. Електропреносна мрежа 
 621.31.003.1
Ключови думи: 1. електроенергиен пазар 2. енергийна политика 3. електрическа енергия 4. електроенергетика 5. електропреносна мрежа 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. Икономикс 
Цб 120000125141
  

Сист. No: 38162

- 26 -

Цб НИР 609 

Проучване на значението на иновативните фирми за осигуряване на икономически растеж на националната икономика  : Първи етап - отчет. Срок на изпълнение: 10.04.2018-10.12.2020 /  Ръков. Димитър Благоев ; Чл. Зорница Йорданова, Радостин Бояджиев, Красимир Петков . - София : УНСС ; Катедра "Индустриален бизнес", б. г. . - 119 л. : с табл., цв. фиг. ; 30х22 см

   Проект № НИД НИ - 2/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Национална икономика 2. Икономически растеж 3. Иновации 
 330.35  + 316.422
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. национална икономика 3. иновативни фирми 4. иновативни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125143
  

Сист. No: 38172

- 27 -

Цб НИР 630 

Развитие на кръговата икономика в България - възможности и предизвикателства  : Срок на изпълнение: 2018-2020 г. /  Ръков. Ваня Петрова Иванова ; Чл. Николай Христов Щерев, Виолена Хубенова Ненчева, Ирена Александрова Славова . - София : УНСС ; Катедра "Икономикс" ; Катедра "Индустриален бизнес" ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", 2018 . - 112 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 25/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. България 2. Кръгова икономика 
 330.1  + 574
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. бизнес модели 3. корпоративна екологична отговорност 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125164
  

Сист. No: 38255

- 28 -

Цб НИР 628 

Структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната  : Първи етап /  Ръков. Стела Ралева ; Чл. на науч. кол. Мария Марикина, Вера Пиримова, Николай Величков, Кристина Стефанова, Петър Пешев, Даниел Касабов . - София : УНСС, [2018] . - 154 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 22/2018 Библиогр. под линия


1. Икономика - България 2. Еврозона 
 339.923:061.1  + 330.5
Ключови думи: 1. структурна конвергенция 2. икономика на България 3. Еврозона 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. структура на икономиката 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125162
  

Сист. No: 38246

- 29 -

Цб НИР 613 

Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy)  /  Науч. кол. Диана Копева, Николай Щерев, Димитър Благоев, Цветана Стоянова, Моника Събева, Гергана Киркова . - София : УНСС, 2019 . - 43 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   НИД НИ - 7/2018 Библиогр. под линия


1. Устойчиво развитие 2. Кръгова икономика 
 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регенеративна икономика 3. кръгова икономика 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Цб 120000125147
  

Сист. No: 38197

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 30 -

Цб II 90889 

Кръстева, Венета

   Младежка заетост и трудова несигурност в България / Венета Кръстева, Венета Кръстева Петрунова ; Худ. на кор. София Любомирова Попйорданова ; Рец. Благой Колев, Духомир Минев ; Ред. Мила Вълкова ; Граф. дизайн Даниела Мицева . - София : Институт за изследване на обществата и знанието - БАН ; Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019 . - 263 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-322-989-5 


1. Младежка заетост - България 2. Пазар на труда - младежи 3. Безработица и трудова несигурност 
 316.334.24-053.81  + 331.45
Ключови думи: 1. младежка безработица 2. младежка заетост 3. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125281, Цб 120000125282
 съдържание 

Сист. No: 38726

- 31 -

Цб II 90888 

Симеонова, Даниела Петкова

   Управлението на човешките ресурси в българската държавна администрация - състояние и възможности за развитие : [Монография] / Даниела Петкова Симеонова ; Рец. Любомир Стефанов, Татяна Даскалова ; Техн. ред. Георги Харизанов ; Ред. Ваня Парашкевова ; Худ. оформ. Иван Иванов . - София : Тракия-М, 2014 . - 190 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-7003-11-6 


1. Държавна администрация - България 2. Управление на човешките ресурси - държавна администрация 
 351/354  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. държавна администрация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125267, Ф 120000125268, Цб 120000125269, Цб 120000125270, Цб 120000125271, Цб 120000125272, Ф 120000125273, Ф 120000125274, Ф 120000125275, Ф 120000125276
 съдържание 

Сист. No: 38720

Кооперации

- 32 -

Цб II 90866 

Anghelache, Constantin

   The Centennial Evolution of the Cooperatives System in Romania = Evolutia Centenara a Sistemului Coopeeratist in Romania /  Автор и ред. Constantin Anghelache . - Bucuresti : Editura Economica, 2018 . - 263 p. : with tabl., fig. ; 20 sm

   

   ISBN 978-973-709-851-1 


1. Кооперативна система - Румъния 
 334.1(498)
Ключови думи: 1. кооперации 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 
Географски понятия: 1. Румъния 
Цб 120000125098
 съдържание 

Сист. No: 38472

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 33 -

Цб II 90858 

Михайлова-Големинова, Савина

   Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право : [Монография] / Савина Михайлова-Големинова ; Науч. ред. и предг. Жак Малерб ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Людмила Николова ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ЕООД) . - 364 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-2850-1 


1. Европейски съюз - право 2. Финансово право 3. Данъчно законодателство 
 347.73  + 341.17
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. финансово право 3. страни-членки на ЕС 4. право на Европейския съюз 5. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125061, Ф 120000125062, Цб 120000125063, Цб 120000125064, Ф 120000125065, Ф 120000125066, Ф 120000125067, Ф 120000125068, Ф 120000125069, Ф 120000125070
 съдържание 

Сист. No: 38340

- 34 -

Цб II 90877 

Мутафов, Красимир

   Отговорност за чужд данъчен дълг : [Монография] / Красимир Мутафов ; Корица Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2019 . - 222 с. ; 21 см

   Книгата е съобразена с нормативната уредба към 01.04.2019 г. Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-103-8 


1. Данъчно право 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000125194, Цб 120000125195, Ф 120000125196, Цб 120000125197, Ф 120000125198
 съдържание 

Сист. No: 38697

- 35 -

Цб НИР 606 

Оценка на банките в България по метода на стохастичното моделиране  : Годишен доклад за 2018 г. /  Ръков. Емил Манолов Хърсев ; Чл. на екип Ирина Казанджиева, Елена Ралинска, Златин Съръстов, Свилен Колев . - София : УНСС ; Катедра "Финанси", 2019 . - 215 с. : с табл., фиг. ; 30х22 см + CD

   НИД НИ 6/2017 Библиогр. под линия


1. Банки 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. оценка на банки 3. балансови позиции 4. финансово състояние 5. финансови оценки 6. стохастично моделиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125136
  

Сист. No: 38147

- 36 -

Цб II 90903 

Рашкова, Галина

   Финанси на туристическото предприятие : анализ и управление / Галина Кръстева Рашкова ; Рец. Васил Маринов ; Ред. Димитър Ташев ; Худ. Симона Петрова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 263 с. : с фиг., форм., табл. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 259-262.

   ISBN 978-954-07-4466-7 


1. Туристическо предприятие - финанси 2. Финансиране - туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. финанси 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000125405, Цб 120000125881, Цб 120000125882, Цб 120000125883, Ф 120000125884, Ф 120000125885, Ф 120000125886, Ф 120000125887, Ф 120000125888, Ф 120000125889, Ф 120000125890
 съдържание 

Сист. No: 38831

- 37 -

Цб НИР 610 

Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялост в България  : Първи междинен отчет за 2018 г. Срок на изпълнение: 10.12.2020 г. /  Ръков. Янко Христозов ; Чл. на науч. кол. Надежда Николова, Ивайло Беев, Марин Гълъбов, Драгомир Стефанов, Дияна Митева-Бончева, Галя Тасева-Петкова, Никола Танаков, Димитър Чобанов, Дончо Донев . - София : УНСС ; Катедра "Финанси", б. г. . - 63 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 4/2018 Библиогр. под линия


1. България 2. Фирмени финанси 
 336.6(497.2)  + 658.15
Ключови думи: 1. ликвидност 2. фирмена задлъжнялост 3. фирмени финанси 4. платежоспособност 5. финансови показатели 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125144
  

Сист. No: 38178

- 38 -

Цб II 90891 

Филипов, Велин

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година : Книга-годишник / Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Христо Досев, Мария Цветанова, Николай Ризов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - София : Труд и право, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 632 с. ; 24 см + CD

   Приложни коментари; Писма и указания на МФ и на НАП; Практически решения
   www.dosp2019.trudipravo.bg 

   ISBN  ISSN - 1313-1567


1. Данъчно облагане 2. Счетоводно приключване 
 34  + 336  + 657
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. счетоводно приключване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125285, Цб 120000125286, Цб 120000125287
 съдържание 

Сист. No: 38746

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 39 -

Цб НИР 612 

Савова, Камелия

   Вариативни подходи на третиране на финансовите отчети - оценки, представяне, превенции на измами /  Ръков. Камелия Савова . - София : УНСС, б. г. . - 62 л. ; 30х22 см

   НИД НИ - 6/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Финансови отчети 
 336  + 657.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. измами 3. превенция 4. нефинансови предприятия 5. банки 6. застрахователи 7. осигурители 8. публични предприятия 9. финансова отчетност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125146
  

Сист. No: 38192

- 40 -

Цб II 90891 

Филипов, Велин

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година : Книга-годишник / Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Христо Досев, Мария Цветанова, Николай Ризов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - София : Труд и право, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 632 с. ; 24 см + CD

   Приложни коментари; Писма и указания на МФ и на НАП; Практически решения
   www.dosp2019.trudipravo.bg 

   ISBN  ISSN - 1313-1567


1. Данъчно облагане 2. Счетоводно приключване 
 34  + 336  + 657
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. счетоводно приключване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125285, Цб 120000125286, Цб 120000125287
 съдържание 

Сист. No: 38746

Управление

- 41 -

II 70337, Цб II 70337 

Армстронг, Майкъл

   Основни техники на управление / Майкъл Армстронг . - Първо издание . - Бургас : ИГ "Делфин прес" ЛТД, 1994 . - 619 с. ; 24 см . -  (Библиотека "Изкуството на бизнеса" ; 11)

   


1. Управление 
 338.24  + 005
Тематични рубрики: 1. Управление 
ЦБ PK1994/03096, ЦБ PK1994/03097, ЦБ PK1994/03098, Цб 120000026540, Цб 120000026541, Цб 120000026542, Ф 120000026543, Цб 120000026544, Цб 120000026545, Цб 120000026546, Цб 120000026547, Ф 120000026548, Ф 120000026549, Цб 120000070718, Ф 120000125015
  

Сист. No: 7444

- 42 -

Цб II 90863 

Бакърджиева, Радостина

   Корпоративна отговорност чрез прилагане на международни социални стандарти в българските фирми - предизвикателства и европейски измерения : [Монография] / Радостина Бакърджиева ; Ред. Румяна Николова ; Коректор Радка Димитрова ; Рец. Емил Димов, Галина Куртева, Вера Пиримова . - Б. м. : Талант ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, 2019 . - 128 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-203-265-4 (print)

   ISBN 978-619-203-266-1 (CD)


1. Корпоративна социална отговорност 2. Стандарти 
 005.35  + 006
Ключови думи: 1. корпоративна отговорност 2. стандарти 3. международни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000125091
 съдържание 

Сист. No: 38386

- 43 -

Цб НИР 622 

Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор  : Отчет за първи етап. Срок на изпълнение: 2018-2020 /  Ръков. Христина Харизанова-Бартос ; Чл. Зорница Стоянова, Никола Методиев, Ивелина Петкова Жечева-Радева, Павел Шейтанов, Ани Димитрова . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2018 . - 116 л. : с фиг., сх. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 16/2018 Библиогр. в текста


1. Аграрна икономика 2. Управление на риска 
 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. управление на риска 3. селско стопанство 4. нормативна уредба 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
Цб 120000125156
  

Сист. No: 38230

- 44 -

Цб II 90906 

Патиас, Йоаннис

   Управление на риска в проект (Project Risk Management) / Йоаннис Патиас, Силвия Илиева ; Рец. Олга Георгиева ; Науч. ред. Десислава Петрова-Антонова ; Ред. Маргарита Крумова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 160 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 158-159.

   ISBN 978-954-07-4262-2 


1. Управление на проекти 2. Проектен риск мениджмънт 
 005.8
Ключови думи: 1. проектен мениджмънт 2. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000125409, Цб 120000125507, Ф 120000125508, Ф 120000125509, Ф 120000125510, Цб 120000125511, Цб 120000125512, Ф 120000125513, Цб 120000125514, Ф 120000125515, Ф 120000125516
 съдържание 

Сист. No: 38839

- 45 -

Цб НИР 624 

Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти  /  Ръков. Николай Щерев ; Чл. Йосиф Илиев, Кирил Димитров, Ивайло Иванов, Марин Гешков, Вяра Милушева, Петя Славова, Петя Биолчева, Зорница Йорданова, Калоян Димитров, Стоян Деевски, Зорница Димитрова, Сотир Иванов, Златко Златков, Станимир Станев, Никола Цоцев . - София : УНСС ; Катедра "Индустриален бизнес", 2019 . - 83 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ - 18/2018 Библиогр. под линия


1. Индустрия 2. Управление на организацията 
 351.82  + 005.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. индустриално развитие 3. кариерно развитие 4. защита на лични данни 5. бизнес управление 6. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125158
  

Сист. No: 38232

- 46 -

Цб НИР 619 

Социална отговорност на малките и средните предприятия: специфики, устойчивост и управление  : Отчет на първи междинен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2018 г. /  Ръков. Илия Керезиев ; Чл. на науч. кол. Филип Стоянов, Татяна Кичева, Таня Кичева, Ивайло Илиев, Димитър Попов, Емилия Дунева-Стоянова, Цветанка Шопска . - София : УНСС ; Катедра "Управление", 2018 . - 55 л. ; 30х22 см

   Договор за унив. научна поръчка № НИ - 13/2018 Библиогр. в текста


1. Социална отговорност 2. Малки и средни предприятия 
 005.35  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. социална отговорност 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. устойчивост 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000125153
  

Сист. No: 38213

- 47 -

Цб НИР 627 

Управление на проектни екипи в мултикултурна среда: формиране на мултикултурни компетенции  : Изследователски отчет за първи етап /  Ръков. Матилда Александрова ; Чл. на науч. кол. Марияна Тонева Кузманова, Кирил Валентинов Димитров, Лиляна Василева Иванова, Боряна Руменова Богоева, Надя Маринова Пенова, Антоанета Александрова Ангелова, Силвия Цанкова Стойчева . - София : УНСС ; Катедра "Управление", 2018 . - 138 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 21/2018 Библиогр. в текста


1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. управление на екип 3. мултикултурна среда 4. национална култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000125161
  

Сист. No: 38242

- 48 -

Цб I 6031 

Baltzan, Paige

   Business Driven Information Systems / Paige Baltzan . - 6th ed. . - New York : McGraw-Hill Education, 2019 . - 527 p. ; 27,5 sm

   

   ISBN 978-1-260-09292-9 


1. Информационни системи - бизнес 2. Информационни технологии - управление 
 004.9  + 005.7
Ключови думи: 1. бизнес информационни системи 2. е-бизнес 3. business information systems 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000125095, Цб 120000125096
 съдържание 

Сист. No: 38467

- 49 -

Цб II 90864 

Reddy, C. R.

   Business Communication / C. R. Reddy . - New Delhi : I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., 2019 . - 292 p. : with fig. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-93-84588-63-2 


1. Бизнес комуникация 2. Управление на организацията 
 316.77  + 005.7
Ключови думи: 1. бизнес комуникации 2. business communication 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 
Цб 120000125092
 съдържание 

Сист. No: 38464

- 50 -

Цб II 90865 

Shapiro, Alan C.

   International Financial Management / Alan C. Shapiro, Peter Moles . - West Sussex : WILEY, 2014 . - 695 p. ; 24,5 sm

   Incl. bibliographical references and index

   ISBN 978-1-118-92932-2 (pbk)


1. Международни финанси 2. Финансов мениджмънт 
 339.7  + 005.915
Ключови думи: 1. международни финанси 2. international finance 3. финансов мениджмънт 4. financial management 5. International Monetary Fund 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Цб 120000125094
 съдържание 

Сист. No: 38466

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 51 -

Цб НИР 599 

Профилиране на фирмите, опериращи в България, според възприетите ценови стратегии  : Отчет на втори етап. Срок на изпълнение: 2017-2019 г. /  Ръков. на науч. кол. Татяна Нецева-Порчева ; Чл. на науч. кол. Красимир Маринов, Васил Бозев, Ива Боева, Даниела Уручева, Теодора Чанева . - София : УНСС, 2018 . - 131 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 16/2017 г. Библиогр. в текста.


1. Ценова политика 2. Маркетинг 
 338.53  + 339.138
Ключови думи: 1. ценови стратегии 2. ценова политика 3. ценообразуване 4. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125139
  

Сист. No: 38156

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 52 -

Цб II 90872 

Игнатова, Николинка Димитрова

   Оценка и повишаване на конкурентоспособността на агенциите за недвижими имоти / Николинка Димитрова Игнатова . - София : Авалон Пъблишинг ЕООД, 2019 . - 368 с. ; 20,5 см

   Публикацията представлява защитен дисертационен труд.

   ISBN 978-954-9704-39-6 


1. Недвижима собственост 2. Недвижими имоти - агенции 3. Адрес Недвижими имоти АД 4. Явлена ЕООД 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. Явлена ЕООД 3. Адрес Недвижими Имоти АД 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000125111, Цб 120000125112, Цб 120000125113
 съдържание 

Сист. No: 38540

- 53 -

Цб НИР 622 

Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор  : Отчет за първи етап. Срок на изпълнение: 2018-2020 /  Ръков. Христина Харизанова-Бартос ; Чл. Зорница Стоянова, Никола Методиев, Ивелина Петкова Жечева-Радева, Павел Шейтанов, Ани Димитрова . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2018 . - 116 л. : с фиг., сх. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 16/2018 Библиогр. в текста


1. Аграрна икономика 2. Управление на риска 
 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. управление на риска 3. селско стопанство 4. нормативна уредба 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
Цб 120000125156
  

Сист. No: 38230

Икономика на индустрията

- 54 -

Цб II 90852 

Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади  : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г. . - София : УНСС ; Катедра "Индустриален бизнес", 2008 . - 374 с. ; 23,5 см

   


1. Конференция 2. България - индустрия 3. Индустриални фирми 4. Икономически растеж 
 338.45  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. индустриален растеж 3. България 4. индустриални фирми 5. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Цб 120000125018
 съдържание 

Сист. No: 38301

- 55 -

Цб НИР 624 

Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти  /  Ръков. Николай Щерев ; Чл. Йосиф Илиев, Кирил Димитров, Ивайло Иванов, Марин Гешков, Вяра Милушева, Петя Славова, Петя Биолчева, Зорница Йорданова, Калоян Димитров, Стоян Деевски, Зорница Димитрова, Сотир Иванов, Златко Златков, Станимир Станев, Никола Цоцев . - София : УНСС ; Катедра "Индустриален бизнес", 2019 . - 83 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ - 18/2018 Библиогр. под линия


1. Индустрия 2. Управление на организацията 
 351.82  + 005.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. индустриално развитие 3. кариерно развитие 4. защита на лични данни 5. бизнес управление 6. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125158
  

Сист. No: 38232

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 56 -

Цб НИР 634 

Взаимодействие между висшите учебни институции и стопанските предприятия в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките  : Срок на изпълнение: 05.04.2018-05.04.2021 г. /  Ръков. Иванка Корбанколева ; Чл. Стиляна Стратиева, Лиляна Михова, Мирослав Стефанов, Елеонора Спасова, Лилия Величкова, Славина Филипова, Зара Мирчева . - София : УНСС ; Катедра "Логистика и вериги на доставките", 2019 . - 84 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 29/2018 Библиогр. под линия


1. България 2. Висше образование 3. Логистика 
 378  + 658.7
Ключови думи: 1. висши учебни заведения (ВУЗ) 2. логистика 3. управление на верига на доставките 4. знания 5. бизнес 6. взаимодействия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125168
  

Сист. No: 38274

Туризъм

- 57 -

Цб НИР 633 

Подходи за удължаване на туристическия сезон  : Първи /междинен/ етап: Проучвателно-аналитичен. Срок на предаване: 10.12.2018 г. /  Ръков. Еленита Великова ; Чл. на науч. кол. Ирена Емилова, Тодорка Тончева, Светла Цветкова, Стела Димитрова . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на туризма", [2018] . - 119 л. : с табл., фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 28/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически сезон 3. туристическо развитие 4. сезонност 5. климат 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000125167
  

Сист. No: 38273

- 58 -

Цб II 90903 

Рашкова, Галина

   Финанси на туристическото предприятие : анализ и управление / Галина Кръстева Рашкова ; Рец. Васил Маринов ; Ред. Димитър Ташев ; Худ. Симона Петрова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 263 с. : с фиг., форм., табл. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 259-262.

   ISBN 978-954-07-4466-7 


1. Туристическо предприятие - финанси 2. Финансиране - туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. финанси 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000125405, Цб 120000125881, Цб 120000125882, Цб 120000125883, Ф 120000125884, Ф 120000125885, Ф 120000125886, Ф 120000125887, Ф 120000125888, Ф 120000125889, Ф 120000125890
 съдържание 

Сист. No: 38831

- 59 -

Цб II 90871 

Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади  : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019 /  Почетен предс. Иван Марчевски ; Председател Петя Иванова ; Чл. Марияна Божинова, Милко Палангурски, Мариана Янева, Тихомир Личев, Любка Илиева, Любомира Тодорова, Павлин Павлов ; Техн. секр. Емилия Станева . - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019 . - 792 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1764-7 


1. Конференция 2. Туризъм 
 338.48  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000125114, Цб 120000128582
 съдържание 

Сист. No: 38539

- 60 -

Цб НИР 608 

Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм  : Първи /междинен/ етап /  Ръков. Мариана Кирилова Янева ; Чл. на науч. кол. Ирена Емилова, Николай Цонев, Светослав Калейчев, Маргарита Мишева, Веселина Портарска, Мая Василева, Ралица Георгиева, Никола Гайдаров, Стилияна Басмаджиева . - София : УНСС, 2018 . - 127 с. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 1-2018 г. Библиогр. под линия


1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. специализиран туризъм 4. туристическо райониране 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000125142
  

Сист. No: 38167

- 61 -

Цб II 90854 

Blagoev, Vesselin

   The Hospitality Industry : Understanding Hotel Business / Vesselin Blagoev, Elena Yuryevna Nikolskaya, Leonid Alekseevich Popov . - Varna : Varna University of Management, 2019 . - 102 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-954-635-029-9 Paper Book

   ISBN 978-954-635-030-5 PDF e-Book


1. Хотелиерство 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. хотелиерска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000125024
 съдържание 

Сист. No: 38303

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 62 -

Цб НИР 607 

Анализ на съотношението "потребителски - инвестиционни продукти" в крайната продукция в българската икономика - инструмент за оценка на възпроизводствения потенциал на националното стопанство  : Отчет на втори етап /  Ръков. проект Георги Киранов Киранчев ; Чл. Пенчо Митев Иванов, Християн Анастасов Танушев, Диана Николова Генкова, Сабрина Василева Калинкова, Росица Цветанова Ненчева . - София : УНСС ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", 2019 . - 151 л. : с табл., фиг. ; 30х22 см

   Договор за НП № НИД НИ - 15/2017 г.


1. България 2. Национално стопанство 3. Външна търговия 
 330.31  + 339.56
Ключови думи: 1. икономика на България 2. национално стопанство 3. външнотърговски стокообмен 4. национално производство 5. икономически растеж 6. производителност на труда 7. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125138
  

Сист. No: 38149

- 63 -

Цб НИР 600 

България и Евразийски икономически съюз - възможности за сътрудничество  : Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. Бюджетни години: 2017, 2018, 2019 /  Ръков. Георги Шинков Забунов ; Чл. Петко Димитров Ганчев, Димитър Георгиев Велев, Диана Маринова Маринова, Райна Москова Койчева, Паскал Неделчев Желев, Антония Иванова Пенчева, Драгомир Желчев Стефанов, Надя Викторова Гилина, Щелян Стефанов Калчев, Георги Величков Янков . - София : УНСС ; Катедра "Недвижима собственост" ; Бизнес факултет, 2018 . - 167 л. ; 30х22 см

   НИД НИ - 17/2017 г. Библиогр. в текст и под линия


1. Световна икономика 2. Международни икономически отношения (МИО) 3. Евразия 4. Европа 5. Регионална интеграция 6. Геополитика 
 339.92  + 327:911.3
Ключови думи: 1. Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 2. сътрудничество 3. регионална интеграция 4. световна икономика 5. международни икономически отношения МИО 6. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125140
  

Сист. No: 38159

- 64 -

Цб II 90851 

Георгиев, Георги Чанков

   Изграждане на вътрешния пазар на Европейския съюз 1957-2005 : Въздействие на вътрешни и външни фактори, компенсаторни връзки / Георги Чанков Георгиев, Георги Чанков ; Рец. Татяна Хубенова-Делисивкова, Атанас Петров . - София : Институт общество на знанието, 2019 . - 198 с. ; 20,5 см . -  (Библиотека "Научно знание" ; 13)

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-7128-08-6 


1. Европейски пазар 2. Европейски съюз - вътрешен пазар 3. Европейски съюз - източно разширяване 4. Централна и Източна Европа 5. България - Европейски съюз - членство 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. вътрешен пазар 3. политически пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Франция 3. Германия 4. Великобритания 5. Италия 6. САЩ 7. Япония 8. Китай 9. Русия 10. Централна Европа 11. Източна Европа 12. България 
Цб 120000124948, Цб 120000124949, Цб 120000124950, Ф 120000124951, Цб 120000124952, Цб 120000124953, Цб 120000124954, Цб 120000124955, Цб 120000124956, Цб 120000124957
 съдържание 

Сист. No: 38191

- 65 -

Цб II 90878 

Лекова, Веселина Пламенова

   Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия / Веселина Пламенова Лекова ; Корица Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2019 . - 316 с. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-108-3 


1. Електронна търговия 2. Онлайн търговия 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. е-търговия 3. онлайн търговия 4. компетенции 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125199, Цб 120000125200, Цб 120000125201, Ф 120000125202, Ф 120000125203
 съдържание 

Сист. No: 38698

- 66 -

Цб НИР 632 

Проблеми на международните отношения в трансформиращия се свят (от международни отношения към глобално управление в трансформиращия се свят)  : Доклад за 2018 г. - междинни резултати. Срок на изпълнение: 15.04.2018-10.12.2020 г. /  Ръков. проект Бойко Маринов Вълчев ; Науч. кол. Евгения Вангелова Василева, Боян Асенов Хаджиев, Антонина Иванова Хабова, Алеко Василев Стоянов, Бианка Валериева Тошева, Виктор Сергеев Турмаков, Емил Людмилов Тодоров, Лилия Стефанова Маркова, Невена Стефанова Алексиева . - София : УНСС ; Катедра "Международни отношения", [2018] . - 125 л. ; 30х22 см

   № НИД НИ - 27/2018 Библиогр. под линия


1. Международни отношения 
 339.9
Ключови думи: 1. международни отношения 2. трансформация 3. глобално управление 4. климатични промени 5. дигитализация 6. виртуалност 7. глобален риск 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125166
  

Сист. No: 38262

- 67 -

Цб II 90865 

Shapiro, Alan C.

   International Financial Management / Alan C. Shapiro, Peter Moles . - West Sussex : WILEY, 2014 . - 695 p. ; 24,5 sm

   Incl. bibliographical references and index

   ISBN 978-1-118-92932-2 (pbk)


1. Международни финанси 2. Финансов мениджмънт 
 339.7  + 005.915
Ключови думи: 1. международни финанси 2. international finance 3. финансов мениджмънт 4. financial management 5. International Monetary Fund 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Цб 120000125094
 съдържание 

Сист. No: 38466

Европейски съюз

- 68 -

Цб II 90868 

Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система  : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България /  Ред. кол. Диана Маринова, Живко Драганов, Александра Вълчева, Христина Атанасова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Юридически факултет ; Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, 2019 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-226-7 


1. Европейски съюз - право 2. Международно право - УНСС - конференция 
 341.17  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. международно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125104, Цб 120000125105, Цб 120000129021, Цб 120000129022
 съдържание 

Сист. No: 38536

- 69 -

Цб II 90851 

Георгиев, Георги Чанков

   Изграждане на вътрешния пазар на Европейския съюз 1957-2005 : Въздействие на вътрешни и външни фактори, компенсаторни връзки / Георги Чанков Георгиев, Георги Чанков ; Рец. Татяна Хубенова-Делисивкова, Атанас Петров . - София : Институт общество на знанието, 2019 . - 198 с. ; 20,5 см . -  (Библиотека "Научно знание" ; 13)

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-7128-08-6 


1. Европейски пазар 2. Европейски съюз - вътрешен пазар 3. Европейски съюз - източно разширяване 4. Централна и Източна Европа 5. България - Европейски съюз - членство 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. вътрешен пазар 3. политически пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Франция 3. Германия 4. Великобритания 5. Италия 6. САЩ 7. Япония 8. Китай 9. Русия 10. Централна Европа 11. Източна Европа 12. България 
Цб 120000124948, Цб 120000124949, Цб 120000124950, Ф 120000124951, Цб 120000124952, Цб 120000124953, Цб 120000124954, Цб 120000124955, Цб 120000124956, Цб 120000124957
 съдържание 

Сист. No: 38191

- 70 -

Цб НИР 631 

Динков, Динко

   Балканите в новата енергийна архитектура : Междинни резултати - първа година /  Ръков. Динко Динков . - София : УНСС ; Катедра "Международни отношения" ; Факултет ''Международна икономика и политика'', б. г. . - 151 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 26/2018 Библиогр. под линия


1. Енергийна политика - ЕС 
 621.31  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейска енергийна политика 2. енергийна инфраструктура 3. Европейски Енергиен съюз 4. регионално енергийно сътрудничество 5. енергийна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Балкани 
Цб 120000125165
  

Сист. No: 38256

- 71 -

Цб НИР 615 

Европейският стълб на социалните права на ЕС като инструмент за социално сближаване в Съюза и постигане на догонващо икономическо развитие на България  : Срок на изпълнение: 10.12.2020 г. /  Ръков. проект Моника Моралийска-Иванова ; Чл. Силвия Тодорова, Гералд Тола . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", 2018 . - 56 л. ; 30х22 см + CD

   Проект № НИД НИ - 9-2018 г. Библиогр. в текста


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Социална политика 
 304  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски стълб на социалните права 2. социални права 3. социална политика 4. социално сближаване 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. догонващо развитие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000125149
 пълен текст 

Сист. No: 38204

- 72 -

Цб II 90867 

Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят  = The Economy of Bulgaria and the EU in the Digital Word : Колективна монография /  Науч. редкол. Снежана Башева и др. ; Рец. Стоян Стоянов, Виржиния Желязкова . - София : Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет ; Висше училище по застраховане и финанси ; Луцкий национальный технический университет ; Полтавский университет экономики и торговли ; Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит-Р Хърватска ; Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Болоня-Италия ; Технологичен университет на гр. Лодзк - Полша ; Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 716 с. ; 24 см

   Мениджмънт, маркетинг и предприемачески, корпоративен контрол и развитие на бизнеса, счетоводна политика и практика,счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол, финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

   ISBN 978-619-232-208-3 


1. България - икономика и политика 2. Европейски съюз - икономика 
 338(497.2)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. България 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Украйна 
Цб 120000125100, Цб 120000125101, Цб 120000125102
 съдържание 

Сист. No: 38535

- 73 -

Цб II 90858 

Михайлова-Големинова, Савина

   Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право : [Монография] / Савина Михайлова-Големинова ; Науч. ред. и предг. Жак Малерб ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Людмила Николова ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ЕООД) . - 364 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-2850-1 


1. Европейски съюз - право 2. Финансово право 3. Данъчно законодателство 
 347.73  + 341.17
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. финансово право 3. страни-членки на ЕС 4. право на Европейския съюз 5. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125061, Ф 120000125062, Цб 120000125063, Цб 120000125064, Ф 120000125065, Ф 120000125066, Ф 120000125067, Ф 120000125068, Ф 120000125069, Ф 120000125070
 съдържание 

Сист. No: 38340

- 74 -

Цб НИР 628 

Структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната  : Първи етап /  Ръков. Стела Ралева ; Чл. на науч. кол. Мария Марикина, Вера Пиримова, Николай Величков, Кристина Стефанова, Петър Пешев, Даниел Касабов . - София : УНСС, [2018] . - 154 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 22/2018 Библиогр. под линия


1. Икономика - България 2. Еврозона 
 339.923:061.1  + 330.5
Ключови думи: 1. структурна конвергенция 2. икономика на България 3. Еврозона 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. структура на икономиката 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125162
  

Сист. No: 38246

Право

- 75 -

Цб II 90892 

Бакалова, Валентина

   Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра / Валентина Бакалова ; Ред. Ася Димитрова ; Коректор Антония Паскова . - София : Труд и право, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 408 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-608-269-5 


1. Устройство на територията 
 349.442
Ключови думи: 1. устройство на територията 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000125288, Цб 120000125289, Цб 120000125290
 съдържание 

Сист. No: 38748

- 76 -

Цб I 6032 

Бахрах, Демьян Николаевич

   Административное право России : Учебник для вузов / Демьян Николаевич Бахрах . - [5-е изд.] . - Москва : Эксмо, 2010 . - 358 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-5-699-40071-3 


1. Административно право 
 342.9(470)(0.026.2)
Ключови думи: 1. административно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000125097
 съдържание 

Сист. No: 38470

- 77 -

Цб II 90868 

Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система  : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България /  Ред. кол. Диана Маринова, Живко Драганов, Александра Вълчева, Христина Атанасова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Юридически факултет ; Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, 2019 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-226-7 


1. Европейски съюз - право 2. Международно право - УНСС - конференция 
 341.17  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. международно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125104, Цб 120000125105, Цб 120000129021, Цб 120000129022
 съдържание 

Сист. No: 38536

- 78 -

Цб II 85038 

Върховенство на закона и организирана престъпност : Ч. 3.  /  Състав. Георги Петрунов ; Ред. и кор. Евгения Мирева : Фондация "РискМонитор"

   

   ISBN 978-954-2914-53-2 


   Ч. 3 . - 2019 . - 204 с.

 

   


1. Прокурори - САЩ 2. Организирана престъпност - САЩ 3. САЩ - право 
 343.3/.7  + 343.9  + 343.5
Ключови думи: 1. прокуратура 2. трафик на хора 3. финансови престъпления 4. организирана престъпност 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000125279, Цб 120000125280
 съдържание 

Сист. No: 38719

- 79 -

Цб II 90880 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Йоана Петрова ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 13. изд. към август 2019 г. . - София : Сиби, 2019 (Инвестпрес) . - 416 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Включва: ДОПК, ЗНАП, ЗЛДТДПДВ, законна лихва, ограничаване на плащанията в брой

   ISBN 978-619-226-133-7 


1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - ДОПК 
 342.9  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125219, Цб 120000125220, Цб 120000125221, Ф 120000125222, Цб 120000125223
 съдържание 

Сист. No: 38702

- 80 -

Цб II 90875 

Димитров, Валери Георгиев

   Финансово право : [Систематичен курс] / Валери Георгиев Димитров ; Корица Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2019 . - 360 с. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-109-0 


1. Финансово право 2. Публични финанси 
 347.73
Ключови думи: 1. финансово право 2. финансов контрол 3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 4. публични финанси 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125169, Ч 120000125170, Ф 120000125171, Цб 120000125172, Цб 120000125173, Ф 120000125174, Цб 120000125175, Цб 120000125176, Ф 120000125177, Цб 120000125178, Цб 120000125179, Цб 120000125180, Ф 120000125181, Ф 120000125182, Ф 120000125183, Ф 120000125184, Цб 120000125185, Ф 120000125186, Ф 120000125187, Цб 120000125188
 съдържание 

Сист. No: 38694

- 81 -

Цб II 90886 

Закон за адвокатурата  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Йоана Петрова ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 6. актуал. изд. към 27 септември 2019 г. . - София : Сиби, 2019 ("Симолини") . - 192 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Включва: Права и задължения на адвоката, етичен кодекс, адвокатски съдружия и адвокатски дружества, минимални възнаграждения, изпити, правна помощ

   ISBN 978-954-730-665-3 


1. Право 2. Адвокати 
 347.96
Ключови думи: 1. право 2. юридически лица 3. адвокати 4. Закон за адвокатура (ЗА) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125262, Ч 120000125263, Цб 120000125264, Цб 120000125265, Цб 120000125266
 съдържание 

Сист. No: 38713

- 82 -

Цб II 87563 

Закон за задълженията и договорите : Част 1 -  : Задължителна съдебна практика и други съдебни актове : [Сборник] /  Състав. Константин Кунчев ; Ред. Росен Григоров, Цветан Купенов ; Коректор Нели Германова ; Корица Никола Кирилов : Сиби (Алианс принт)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-226-129-9 


   Част VI. Прехвърляне и погасяване на задълженията. Солидарност (чл. 99-132). . - 2019 . - 504 с.

 

   Включва: Постановления на Пленума на ВС; Тълкувателни решения; Решения по чл. 290 ГПК; Други съдебни актове


1. Договори 2. Право 
 347.44
Ключови думи: 1. договорно право 2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 3. погасителна давност 4. погасяване на задължения 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125204, Ч 120000125205, Цб 120000125206, Цб 120000125207, Ф 120000125208, Ф 120000125209, Ф 120000125210, Ф 120000125211, Ф 120000125212, Ф 120000125213
 съдържание 

Сист. No: 38699

- 83 -

Цб II 90881 

Закон за нормативните актове  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Цветан Купенов ; Худ. на кор. Димитър Ганев . - 9. изд. към 16 септември 2019 г. . - София : Сиби, 2019 (Инвестпрес) . - 144 с. ; 19 с. . -  (Поредица Джобни издания)

   Включва: изготвяне на проекти, строеж на нормативните актове, оценка на въздействието, процедури по приемане, удостоверяване и обнародване, оспорване, международни договори

   ISBN 978-619-226-135-1 


1. Право 2. Нормативна уредба 
 342
Ключови думи: 1. нормативни актове 2. Закон за нормативните актове (ЗНА) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125224, Цб 120000125225, Цб 120000125226
 съдържание 

Сист. No: 38704

- 84 -

Цб II 90883 

Закон за устройство на територията  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Йоана Петрова ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 16. актуал. изд. към 7 август 2019 г. . - София : Сиби, 2019 ("Симолини") . - 456 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Включва: Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, строителство, контрол, устройство и застрояване на Столичната община, устройство на Черноморското крайбрежие, регионално развитие

   ISBN 978-619-226-123-8 


1. Строително право 
 349.442
Ключови думи: 1. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 2. строителство 3. контрол 4. Столична община 5. Черноморско крайбрежие 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125237, Цб 120000125238, Ф 120000125239, Цб 120000125240, Ч 120000125241
 съдържание 

Сист. No: 38708

- 85 -

Цб НИР 616 

Изпиране на пари от трафик на хора  : Резултати от първи междинен етап. Срок на изпълнение: 2018-2020 г. /  Ръков. Георги Петрунов ; Науч. кол. Ваня Несторова, Камелия Димитрова, Радослав Стаменков . - София : УНСС, 2018 . - 126 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 10/2018 Библиогр. под линия


1. Пране на пари 2. Трафик на хора 
 343.3/.7  + 326.1
Ключови думи: 1. изпиране на пари 2. трафик на хора 3. организирана престъпност 4. глобализация 5. миграция 6. противодействие 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125150
  

Сист. No: 38205

- 86 -

Цб II 90902 

Ковачева, Диана

   Международният наказателен съд : учредяване и допълваща юрисдикция / Диана Ковачева ; Науч. рец. Ирена Илиева, Орлин Борисов . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 280 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-4522-0 


1. Наказателно право 2. Международен наказателен съд 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. Международен наказателен съд (МНС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125404, Цб 120000125494, Ф 120000125495, Ф 120000125496, Ф 120000125497, Ф 120000125498, Ф 120000125499, Ф 120000125500, Ф 120000125501, Ф 120000125502, Цб 120000125503
 съдържание 

Сист. No: 38829

- 87 -

Цб II 90909 

Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  /  Състав. и науч. ред. Пламен Киров ; Науч. рец. Евгени Танчев, Красен Стойчев . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-4556-5 


1. Конституционно право 
 342
Ключови думи: 1. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125412
 съдържание 

Сист. No: 38844

- 88 -

Цб II 90905 

Конституция на Кралство Испания  ; Испанската конституция от 1978 година / Георги Близнашки.  ; Конституция на Кралство Испания /  Прев. от исп. Татяна Липова ; Науч. ред. Симона Велева ; Под общ. ред. на Георги Близнашки . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 77 с. ; 24 см . -  (Поредица Ex Constitutione)

   Издава се по случай 40-годишнината от приемането на конституцията на Кралство Испания. Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-4552-7 


1. Испания - конституция 
 342.4(460)
Ключови думи: 1. Конституция на Испания 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Испания 
Цб 120000125407, Цб 120000125504, Ф 120000125505, Цб 120000125506
 съдържание 

Сист. No: 38835

- 89 -

Цб II 90899 

Кръстева, Здравка

   Свидетелите очевидци в наказателното производство : В светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката : [Монография] / Здравка Кръстева ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Христина Илиева ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Дизайн на кор. Борислав Бориславов . - 2. изд. . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ЕООД) . - 408 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2992-8 


1. Криминалистика 2. Криминална психология 3. Свидетели очевидци 
 343.6  + 159.923
Ключови думи: 1. криминалистика 2. наказателно производство 3. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 4. разпит на свидетели 5. когнитивна психология 6. психология на личността 7. индивидуална психология 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125352, Цб 120000125353, Цб 120000125354, Цб 120000125355, Ф 120000125356, Ф 120000125357, Цб 120000125358, Ф 120000125359, Ф 120000125360, Ф 120000125361
 съдържание 

Сист. No: 38790

- 90 -

Цб II 90857 

Малчев, Михаил

   Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване / Михаил Малчев ; Науч. рец. Ангел Ристов, Валентина Попова ; Худ. на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Венера Тодорова . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ЕООД) . - 268 с. ; 23 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2960-7 


1. Наследствено право 
 347.65
Ключови думи: 1. наследствено право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125051, Ф 120000125052, Ф 120000125053, Ф 120000125054, Ф 120000125055, Ф 120000125056, Цб 120000125057, Цб 120000125058, Ф 120000125059, Ф 120000125060
 съдържание 

Сист. No: 38339

- 91 -

Цб II 90858 

Михайлова-Големинова, Савина

   Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право : [Монография] / Савина Михайлова-Големинова ; Науч. ред. и предг. Жак Малерб ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Людмила Николова ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ЕООД) . - 364 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-2850-1 


1. Европейски съюз - право 2. Финансово право 3. Данъчно законодателство 
 347.73  + 341.17
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. финансово право 3. страни-членки на ЕС 4. право на Европейския съюз 5. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125061, Ф 120000125062, Цб 120000125063, Цб 120000125064, Ф 120000125065, Ф 120000125066, Ф 120000125067, Ф 120000125068, Ф 120000125069, Ф 120000125070
 съдържание 

Сист. No: 38340

- 92 -

Цб II 90884 

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Нели Германова ; Корица Петър Христов . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2019 ("Симолини") . - 504 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-226-131-3 


1. Осигурително право 
 349.3:368(0.026.2)
Ключови думи: 1. осигурително право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000125242, Цб 120000126206, Цб 120000126217, Цб 120000126234, Ф 120000125243, Ф 120000125244, Ф 120000125251, Ф 120000126208, Ф 120000126210, Ф 120000126211, Ф 120000126213, Ф 120000126216, Ф 120000126222, Ф 120000126224, Ф 120000126226, Ф 120000126229, Ф 120000126230, Ф 120000126232, Ч 120000125246, Цб 120000125245, Цб 120000125247, Ф 120000125248, Ф 120000125249, Цб 120000125250, Цб 120000126207, Цб 120000126209, Цб 120000126212, Цб 120000126214, Цб 120000126215, Ф 120000126218, Цб 120000126219, Цб 120000126220, Цб 120000126221, Ф 120000126223, Цб 120000126225, Цб 120000126227, Цб 120000126228, Ф 120000126231, Цб 120000126233, Цб 120000126235
 съдържание 

Сист. No: 38710

- 93 -

Цб II 90877 

Мутафов, Красимир

   Отговорност за чужд данъчен дълг : [Монография] / Красимир Мутафов ; Корица Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2019 . - 222 с. ; 21 см

   Книгата е съобразена с нормативната уредба към 01.04.2019 г. Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-103-8 


1. Данъчно право 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000125194, Цб 120000125195, Ф 120000125196, Цб 120000125197, Ф 120000125198
 съдържание 

Сист. No: 38697

- 94 -

Цб II 90879 

Наказателно-процесуален кодекс  : [Сборник с нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Цветан Купенов ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 19 изд. към 1 септември 2019 г. . - София : Сиби, 2019 (Симолини) . - 568 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-134-4 


1. Наказателно право 2. Наказателно процесуален кодекс - НПК 
 343
Ключови думи: 1. наказателнопроцесуално право 2. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125214, Цб 120000125215, Цб 120000125216, Ч 120000125217, Ф 120000125218
 съдържание 

Сист. No: 38700

- 95 -

Цб II 90887 

Организирана престъпност и корупция в САЩ : погледът на прокурора  /  Състав. Георги Петрунов . - София : Фондация "РискМонитор", 2019 . - 71 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2914-54-9 


1. Организирана престъпност - САЩ 2. Корупция - САЩ 3. Прокурори - САЩ 
 343.5(73)  + 328.185(73)
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. корупция 3. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000125277, Цб 120000125278
 съдържание 

Сист. No: 38718

- 96 -

Цб II 90882 

Попова, Цвета

   Осигурителен стаж / Цвета Попова ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Нели Германова ; Корица Кирил Златков . - София : Сиби, 2019 ("Симолини") . - 248 с. ; 21,5 см

   Библиогр. под линия На кор.: Авторска фотография на Кристиан Таков (1965-2017)

   ISBN 978-619-226-121-4 


1. Осигурително право 
 349.3:368
Ключови думи: 1. осигурително право 2. осигурителен стаж 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125227, Ф 120000125228, Цб 120000125229, Цб 120000125230, Ф 120000125231, Ф 120000125232, Ф 120000125233, Ф 120000125234, Ф 120000125235, Ф 120000125236
 съдържание 

Сист. No: 38706

- 97 -

Цб II 90873 

Право и културни ценности : Сборник статии и доклади  = Law and Cultural Values : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. /  Ред. кол. Ирена Илиева и др. ; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска ; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бончовски . - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019 (Симолини `94) . - 608 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9583-37-3 


1. Конференция 2. Право 3. Културни ценности 
 00.000.34  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. право 3. културни ценности 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Цб 120000125110
 съдържание 

Сист. No: 38543

- 98 -

Цб II 90897 

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!  /  Състав. Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Антония Паскова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Рец. Поля Голева, Красимир Митев и др. ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ЕООД) . - 488 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото. Конферентник)

   На кор.: Василий Кандински, Композиция VIII, 1923, канава, масло, 140х201 см Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2937-9 


1. Право 
 340.1
Ключови думи: 1. Римско право 2. гражданско право 3. вещно право 4. облигационно право 5. договорна отговорност 6. семейно право 7. търговско право 8. Търговски закон (ТЗ) 9. публично право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125322, Ф 120000125323, Ф 120000125324, Цб 120000125325, Цб 120000125326, Ф 120000125327, Ф 120000125328, Ф 120000125329, Ф 120000125330, Ф 120000125331
 съдържание 

Сист. No: 38787

- 99 -

Цб II 90896 

Предизвикай: Съдебната практика! Вещно право : 1961-2019 Тълковник 290-ник  : [Учебно помагало] /  Състав. и автор на предг. Стоян Ставру ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Лора Султанова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 748 с. ; 21,5 см . -  (Поредица Предизвикай правото. Закон за собствеността)

   Решение № 15/06.11.2018 г. по к.д. № 10/2018 г. на КС на РБ

   ISBN 978-954-28-2983-6 


1. Вещно право 
 347.24(0.026.2)
Ключови думи: 1. вещно право 2. тълкувателна дейност на ВКС 3. Закон за собствеността (ЗС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125312, Цб 120000125313, Цб 120000125314, Цб 120000125315, Ф 120000125316, Ф 120000125317, Цб 120000125318, Цб 120000125319, Цб 120000125320, Ф 120000125321
 съдържание 

Сист. No: 38785

- 100 -

Цб II 90895 

Предизвикай: Съдебната практика! Вписванията (2008-2018) 290-ник  : ЗС, Глава XI /  Състав. Стоян Ставру ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Антония Паскова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ЕООД) . - 368 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото. Закон за собствеността)

   Тълкувателно решение № 7/25.04.20113 г. по тълк. дело № 7/2012 г. на ВКС, ОСГТК

   ISBN 978-954-28-3019-1 


1. Вещно право 2. Върховен касационен съд на Република България 
 347.2
Ключови думи: 1. вписвания 2. Върховен Касационен Съд (ВКС) 3. вещно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125302, Цб 120000125303, Цб 120000125304, Цб 120000125305, Ф 120000125306, Ф 120000125307, Ф 120000125308, Ф 120000125309, Ф 120000125310, Ф 120000125311
 съдържание 

Сист. No: 38784

- 101 -

Цб II 90898 

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018 : Т. 1-  /  Състав. Стоян Ставру ; Състав. и автор на предг. Румен Неков ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Лора Султанова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева : Сиела (Алианс Принт) . -  (Поредица Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2855-6 


   Т. I. Облигационно право. . - 2019 . - 356 с.

 

   Тълкувателно решение № 1/21.06.2018 г. по тълк. д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСНГТК


1. Облигационно право 
 347.4
Ключови думи: 1. облигационно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125332, Ф 120000125333, Цб 120000125334, Цб 120000125335, Цб 120000125336, Ф 120000125337, Ф 120000125338, Цб 120000125339, Ф 120000125340, Ф 120000125341
 съдържание 

Сист. No: 38788

- 102 -

Цб II 90898 

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018 : Т. 1-  /  Състав. Стоян Ставру ; Състав. и автор на предг. Румен Ненков ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Лора Султанова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева : Сиела (Алианс Принт) . -  (Поредица Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2921-8 


   Т. II. Трудово и търговско право. . - 2019 . - 770 с.

 

   Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 г. на ВКС, ОСТК


1. Облигационно право 2. Търговско право 
 347.4  + 347.7
Ключови думи: 1. облигационно право 2. търговско право 3. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 4. Търговски закон (ТЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125342, Цб 120000125343, Цб 120000125344, Цб 120000125345, Ф 120000125346, Ф 120000125347, Ф 120000125348, Ф 120000125349, Ф 120000125350, Ф 120000125351
 съдържание 

Сист. No: 38789

- 103 -

Цб НИР 598 

Проучване и анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд  : Резултати от приключилия етап (втори) /  Ръков. Таня Градинарова ; Чл. Таня Йосифова, Захари Торманов, Нина Чилова, Пресиян Марков, Петя Митрева, Делян Недев, Стефан Радев . - София : УНСС ; Юридически факултет, [2019] . - 64 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 14/2017 г. Библиогр. под линия


1. Право 
 347.97/.99
Ключови думи: 1. Върховен Касационен Съд (ВКС) 2. Върховен Административен Съд (ВАС) 3. съдебна практика 4. право 5. тълкувателни дела 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125137
  

Сист. No: 38148

- 104 -

Цб II 90901 

Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство  : Сборник доклади от Международната научна конференция, посветена на 50 години от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г., 8-9 май 2018 г., София /  Състав. Пламен Панайотов, Георги Митов, Николета Кузманова ; Автор на снимките Анита Валентинова Кьосева ; Ред. Катя Пеева . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 624 с. : 16 с. със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4536-7 


1. Наказателно право 2. Конференция 
 343(0.026.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. наказателно право 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125402
 съдържание 

Сист. No: 38827

- 105 -

Цб II 90891 

Филипов, Велин

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година : Книга-годишник / Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Христо Досев, Мария Цветанова, Николай Ризов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - София : Труд и право, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 632 с. ; 24 см + CD

   Приложни коментари; Писма и указания на МФ и на НАП; Практически решения
   www.dosp2019.trudipravo.bg 

   ISBN  ISSN - 1313-1567


1. Данъчно облагане 2. Счетоводно приключване 
 34  + 336  + 657
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. счетоводно приключване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125285, Цб 120000125286, Цб 120000125287
 съдържание 

Сист. No: 38746

- 106 -

Цб II 90885 

Чернева, Бойка

   Юридическо задължение / Бойка Чернева ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Марияна Велева . - София : Сиби, 2019 ("Симилони") . - 184 с. ; 21,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-226-129-0 


1. Право - история 2. Юридическо задължение 3. Субективно право 
 340.1
Ключови думи: 1. юридическо задължение 2. субективно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125252, Ф 120000125253, Ф 120000125254, Цб 120000125255, Ф 120000125256, Цб 120000125257, Ф 120000125258, Ф 120000125259, Ч 120000125260, Ф 120000125261
 съдържание 

Сист. No: 38712

Интелектуална собственост

- 107 -

Цб II 90893 

Костов, Атанас

   Авторското право в архитектурата / Атанас Костов, Йордан Пангев ; Ред. Ася Димитрова ; Коректор Антония Паскова . - София : Труд и право, 2019 ("Хермес прес" ООД) . - 120 с. ; 21 см

   Изданието е съобразено с действащото законодателство към 31 август 2019 г.

   ISBN 978-954-608-268-8 


1. Архитектура - авторско право 
 347.77/.78  + 72
Ключови думи: 1. авторско право 2. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Франция 2. Швейцария 3. Италия 4. Германия 5. Великобритания 6. САЩ 
Цб 120000125291, Цб 120000125292, Цб 120000125293, Цб 120000125294, Цб 120000125295
 съдържание 

Сист. No: 38749

Обществено управление. Публична администрация

- 108 -

Цб II 90888 

Симеонова, Даниела Петкова

   Управлението на човешките ресурси в българската държавна администрация - състояние и възможности за развитие : [Монография] / Даниела Петкова Симеонова ; Рец. Любомир Стефанов, Татяна Даскалова ; Техн. ред. Георги Харизанов ; Ред. Ваня Парашкевова ; Худ. оформ. Иван Иванов . - София : Тракия-М, 2014 . - 190 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-7003-11-6 


1. Държавна администрация - България 2. Управление на човешките ресурси - държавна администрация 
 351/354  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. държавна администрация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125267, Ф 120000125268, Цб 120000125269, Цб 120000125270, Цб 120000125271, Цб 120000125272, Ф 120000125273, Ф 120000125274, Ф 120000125275, Ф 120000125276
 съдържание 

Сист. No: 38720

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 109 -

Цб НИР 621 

Икономически аспекти на сигурността на "умните селища"  : Етап I. Международен опит и добри практики. Методика за разходен анализ. Киберсигурност. ERP - модели. Срок за изпълнение: 10.12.2018 г. /  Науч. рък. на проект Недко Тагарев ; Чл. Горан Ангелов, Александър Йолов, Адела Бозмарова, Гергана Цанкова . - София : УНСС ; Катедра "Национална и регионална сигурност", [2018] . - 265 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 15/2018 Библиогр. в текста и след всяка гл.


1. Информационни технологии 2. Сигурност 
 004.056  + 355.02
Ключови думи: 1. умни селища 2. умни градове 3. сигурност 4. киберсигурност 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Япония 2. Канада 3. САЩ 4. Швейцария 5. Норвегия 
Цб 120000125155
  

Сист. No: 38229

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 110 -

Цб НИР 614 

Активното стареене в България: здравни, социални и икономически проблеми  : Отчет на първи етап. Срок на изпълнение: декември 2020 г. /  Ръков. Екатерина Тошева ; Колектив Веселка Павлова, Мариана Мургова, Ралица Пандурска, Анастас Димов . - София : УНСС ; Катедра "Статистика и иконометрия" ; Катедра "Човешки ресурси и социална защита", 2018 . - 94 л. : с табл., граф. ; 30х22 см

   Проект № НИД НИ - 8/2018 Библиогр. в текста


1. Демографска статистика 2. Пенсионна система 
 312  + 368.43
Ключови думи: 1. активно стареене 2. застаряващо население 3. гъвкаво пенсиониране 4. възрастни хора 5. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000125148
  

Сист. No: 38200

- 111 -

Цб НИР 615 

Европейският стълб на социалните права на ЕС като инструмент за социално сближаване в Съюза и постигане на догонващо икономическо развитие на България  : Срок на изпълнение: 10.12.2020 г. /  Ръков. проект Моника Моралийска-Иванова ; Чл. Силвия Тодорова, Гералд Тола . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", 2018 . - 56 л. ; 30х22 см + CD

   Проект № НИД НИ - 9-2018 г. Библиогр. в текста


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Социална политика 
 304  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски стълб на социалните права 2. социални права 3. социална политика 4. социално сближаване 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. догонващо развитие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000125149
 пълен текст 

Сист. No: 38204

- 112 -

Цб II 90856 

Иванов, Валери

   Социална инфраструктура / Валери Иванов ; Рец. Минчо Нетов Ненчев, Йордан Христов Търсанков, Илия Димитров Копралев ; Ред. Николай Енчев ; Граф. дизайн Антон Ковачев . - София : Университет по архитектура, строителство и геодезия ; Архитектурен факултет ; Катедра "Градоустройство", 2018 . - 132 с. ; 23 см . -  (Урбанизъм ; II)

   

   ISBN 978-954-724-113-8 


1. Социална инфраструктура 2. Устойчиво развитие 3. Урбанизация 4. Услуги - социални 5. Градоустройство 
 711(0.026.2)  + 502:338(0.026.2)
Ключови думи: 1. социална инфраструктура 2. урбанизация 3. устойчиво развитие 4. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Екология 
Цб 120000125026, Ф 120000125027, Ф 120000125028, Цб 120000125029, Цб 120000125030
 съдържание 

Сист. No: 38338

- 113 -

Цб II 90884 

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Нели Германова ; Корица Петър Христов . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2019 ("Симолини") . - 504 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-226-131-3 


1. Осигурително право 
 349.3:368(0.026.2)
Ключови думи: 1. осигурително право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000125242, Цб 120000126206, Цб 120000126217, Цб 120000126234, Ф 120000125243, Ф 120000125244, Ф 120000125251, Ф 120000126208, Ф 120000126210, Ф 120000126211, Ф 120000126213, Ф 120000126216, Ф 120000126222, Ф 120000126224, Ф 120000126226, Ф 120000126229, Ф 120000126230, Ф 120000126232, Ч 120000125246, Цб 120000125245, Цб 120000125247, Ф 120000125248, Ф 120000125249, Цб 120000125250, Цб 120000126207, Цб 120000126209, Цб 120000126212, Цб 120000126214, Цб 120000126215, Ф 120000126218, Цб 120000126219, Цб 120000126220, Цб 120000126221, Ф 120000126223, Цб 120000126225, Цб 120000126227, Цб 120000126228, Ф 120000126231, Цб 120000126233, Цб 120000126235
 съдържание 

Сист. No: 38710

Образование

- 114 -

Цб НИР 634 

Взаимодействие между висшите учебни институции и стопанските предприятия в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките  : Срок на изпълнение: 05.04.2018-05.04.2021 г. /  Ръков. Иванка Корбанколева ; Чл. Стиляна Стратиева, Лиляна Михова, Мирослав Стефанов, Елеонора Спасова, Лилия Величкова, Славина Филипова, Зара Мирчева . - София : УНСС ; Катедра "Логистика и вериги на доставките", 2019 . - 84 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 29/2018 Библиогр. под линия


1. България 2. Висше образование 3. Логистика 
 378  + 658.7
Ключови думи: 1. висши учебни заведения (ВУЗ) 2. логистика 3. управление на верига на доставките 4. знания 5. бизнес 6. взаимодействия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125168
  

Сист. No: 38274

- 115 -

Цб НИР 620 

Игрите като фактор за повишаване на резултатите в обучението и бизнеса (игровизация)  : Първи етап. Срок на изпълнение: 2018-2020 /  Ръков. проект Зорница Борисова Йорданова ; Науч. кол. Димитър Милчев Благоев, Стоян Любомиров Деевски, Женета Петкова Каравасилева . - София : УНСС ; Катедра "Индустриален бизнес", 2018 . - 108 л. : с цв. фиг., табл. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 14/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Бизнес 2. Обучение 
 33  + 371.3
Ключови думи: 1. игровизация 2. игрови подход 3. бизнес 4. обучение 5. бизнес резултати 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Образование 
Цб 120000125154
  

Сист. No: 38221

- 116 -

Цб НИР 618 

Концептуален модел на академични прояви на УНСС с протоколно-церемониален характер  : Първи междинен етап. Отчет за 2018 г. Срок на изпълнение: 2018-2020 г. /  Ръков. Поля Стоянова Кацамунска ; Чл. на науч. кол. Любомир Димчев Стойков, Динко Георгиев Динков, Даниела Николаева Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов Димитров, Живко Иванов Драганов, Лиляна Борисова Пипонкова, Мария Пламенова Николова, Калин Петров Боянов, Петя Панайотова Павлова, Георги Михайлов Кожухаров . - София : УНСС, 2018 . - 148 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 12/2018


1. Висше образование 2. Университети 
 378
Ключови думи: 1. академични прояви 2. висше образование 3. университети 4. академични церемонии 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000125152
  

Сист. No: 38208

- 117 -

Цб НИР 629 

Създаване на електронна платформа, подпомагаща професионалната реализация на студентите, обучаващи се в областта на контрола  : Отчет за първи междинен етап към 10.12.2018 г. /  Ръков. Тома Дончев ; Чл. Валери Дикльовски, Венко Андонов, Ивона Велкова, Емил Лалковски . - София : УНСС, 2018 . - 43 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 23/2018


1. Висше образование 2. Електронно обучение 
 004.9  + 378
Ключови думи: 1. електронна платформа 2. висше образование 3. студенти 4. обучение 5. финансов контрол 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125163
  

Сист. No: 38251

- 118 -

Цб I 6033 

The European Higher Education Area in 2018 : Bologna Process. Implementation Report  /  Foreword by Tibor Navracsics . - Brussels : Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA), 2018 . - 325 р. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-9492-739-2 


1. Висше образование 
 378(4)
Ключови думи: 1. висше образование 2. higher education 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000125099
 съдържание 

Сист. No: 38474

Обществено положение на жената

- 119 -

Цб II 90894 

Феминистки хоризонти : насилие, труд, мобилизации  /  Гл. ред. и състав. Калина Дренска ; Състав. Рая Апостолова, Мария Иванчева, Леа Вайсова, Стоянка Енева ; Ил. и худ. на кор. Боряна Росса ; Граф. дизайн, оформ. и предпеч. Боряна Красимирова ; Коректор Камелия Ценева и др. . - София : ЛевФем, 2019 (Дедракс, София) . - 333 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-188-309-7 


1. Насилие над жени 2. Обществено положение на жената 
 396  + 343.6-055.2
Ключови думи: 1. жени 2. насилие 3. феминизъм 4. обществено положение 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
Цб 120000125296
 съдържание 

Сист. No: 38752

Математика. Естествени науки

Екология

- 120 -

Цб II 90856 

Иванов, Валери

   Социална инфраструктура / Валери Иванов ; Рец. Минчо Нетов Ненчев, Йордан Христов Търсанков, Илия Димитров Копралев ; Ред. Николай Енчев ; Граф. дизайн Антон Ковачев . - София : Университет по архитектура, строителство и геодезия ; Архитектурен факултет ; Катедра "Градоустройство", 2018 . - 132 с. ; 23 см . -  (Урбанизъм ; II)

   

   ISBN 978-954-724-113-8 


1. Социална инфраструктура 2. Устойчиво развитие 3. Урбанизация 4. Услуги - социални 5. Градоустройство 
 711(0.026.2)  + 502:338(0.026.2)
Ключови думи: 1. социална инфраструктура 2. урбанизация 3. устойчиво развитие 4. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Екология 
Цб 120000125026, Ф 120000125027, Ф 120000125028, Цб 120000125029, Цб 120000125030
 съдържание 

Сист. No: 38338

- 121 -

Цб НИР 623 

Иванова, Даниела

   Нагласите на българските потребители към "зелените" маркировки : Научен отчет /  Под ред. на Даниела Иванова . - София : УНСС, 2019 . - 81 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 17/2018 Библиогр. в текста


1. Екологична политика 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 
 574  + 366.1
Ключови думи: 1. екологична политика 2. околна среда 3. екологични маркировки 4. опазване на околната среда 5. зелени маркировки 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Обществени науки 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125157
  

Сист. No: 38231

- 122 -

Цб НИР 630 

Развитие на кръговата икономика в България - възможности и предизвикателства  : Срок на изпълнение: 2018-2020 г. /  Ръков. Ваня Петрова Иванова ; Чл. Николай Христов Щерев, Виолена Хубенова Ненчева, Ирена Александрова Славова . - София : УНСС ; Катедра "Икономикс" ; Катедра "Индустриален бизнес" ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", 2018 . - 112 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 25/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. България 2. Кръгова икономика 
 330.1  + 574
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. бизнес модели 3. корпоративна екологична отговорност 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125164
  

Сист. No: 38255

- 123 -

Цб НИР 613 

Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy)  /  Науч. кол. Диана Копева, Николай Щерев, Димитър Благоев, Цветана Стоянова, Моника Събева, Гергана Киркова . - София : УНСС, 2019 . - 43 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   НИД НИ - 7/2018 Библиогр. под линия


1. Устойчиво развитие 2. Кръгова икономика 
 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регенеративна икономика 3. кръгова икономика 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Цб 120000125147
  

Сист. No: 38197

Приложни науки

- 124 -

Цб НИР 602 

Маринов, Марин

   Ефекти от либерализацията на електроенергийния пазар в България : Отчет. Втори етап /  Ръков. проект Марин Маринов . - София : УНСС, юни 2019 . - 53 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ 19/2017 г.


1. Енергиен пазар 2. България 3. Електропреносна мрежа 
 621.31.003.1
Ключови думи: 1. електроенергиен пазар 2. енергийна политика 3. електрическа енергия 4. електроенергетика 5. електропреносна мрежа 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. Икономикс 
Цб 120000125141
  

Сист. No: 38162

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 125 -

Цб II 90892 

Бакалова, Валентина

   Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра / Валентина Бакалова ; Ред. Ася Димитрова ; Коректор Антония Паскова . - София : Труд и право, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 408 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-608-269-5 


1. Устройство на територията 
 349.442
Ключови думи: 1. устройство на територията 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000125288, Цб 120000125289, Цб 120000125290
 съдържание 

Сист. No: 38748

- 126 -

Цб НИР 631 

Динков, Динко

   Балканите в новата енергийна архитектура : Междинни резултати - първа година /  Ръков. Динко Динков . - София : УНСС ; Катедра "Международни отношения" ; Факултет ''Международна икономика и политика'', б. г. . - 151 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 26/2018 Библиогр. под линия


1. Енергийна политика - ЕС 
 621.31  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейска енергийна политика 2. енергийна инфраструктура 3. Европейски Енергиен съюз 4. регионално енергийно сътрудничество 5. енергийна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Балкани 
Цб 120000125165
  

Сист. No: 38256

- 127 -

Цб II 90856 

Иванов, Валери

   Социална инфраструктура / Валери Иванов ; Рец. Минчо Нетов Ненчев, Йордан Христов Търсанков, Илия Димитров Копралев ; Ред. Николай Енчев ; Граф. дизайн Антон Ковачев . - София : Университет по архитектура, строителство и геодезия ; Архитектурен факултет ; Катедра "Градоустройство", 2018 . - 132 с. ; 23 см . -  (Урбанизъм ; II)

   

   ISBN 978-954-724-113-8 


1. Социална инфраструктура 2. Устойчиво развитие 3. Урбанизация 4. Услуги - социални 5. Градоустройство 
 711(0.026.2)  + 502:338(0.026.2)
Ключови думи: 1. социална инфраструктура 2. урбанизация 3. устойчиво развитие 4. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Екология 
Цб 120000125026, Ф 120000125027, Ф 120000125028, Цб 120000125029, Цб 120000125030
 съдържание 

Сист. No: 38338

- 128 -

Цб II 90893 

Костов, Атанас

   Авторското право в архитектурата / Атанас Костов, Йордан Пангев ; Ред. Ася Димитрова ; Коректор Антония Паскова . - София : Труд и право, 2019 ("Хермес прес" ООД) . - 120 с. ; 21 см

   Изданието е съобразено с действащото законодателство към 31 август 2019 г.

   ISBN 978-954-608-268-8 


1. Архитектура - авторско право 
 347.77/.78  + 72
Ключови думи: 1. авторско право 2. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Франция 2. Швейцария 3. Италия 4. Германия 5. Великобритания 6. САЩ 
Цб 120000125291, Цб 120000125292, Цб 120000125293, Цб 120000125294, Цб 120000125295
 съдържание 

Сист. No: 38749

- 129 -

Цб НИР 611 

Усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения  : Етап I: Специфика при осигуряване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения. Анализ на международната политика при осигуряване на физическата защита. Проблемен анализ на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения. /  Ръков. Екатерина Величкова Богомилова ; Чл. Димитър Панайотов Димитров, Атанас Димитров Димитров . - София : УНСС ; Катедра "Национална и регионална сигурност", 2018 . - 71 л. ; 30х22 см

   Договор за унив. научна поръчка № НИД НИ - 5/2018 Библиогр. под линия


1. Ядрена сигурност 
 621.039
Ключови думи: 1. ядрени обекти 2. ядрена защита 3. ядрена сигурност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000125145
  

Сист. No: 38181

- 130 -

Цб II 90862 

Чивърс, К. Дж.

   АК - 47. Оръжието на ХХ век / К. Дж. Чивърс ; Прев. от англ. Христо Димитров ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 431 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2860-0 


1. Оръжия 2. Първа световна война 3. Военна история 
 623.4  + 355.48
Ключови думи: 1. оръжия 2. Първа световна война 3. военна история 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000125086, Цб 120000125087, Цб 120000125088, Цб 120000125089, Ф 120000125090
 съдържание 

Сист. No: 38344

- 131 -

Цб II 90855 

Bulgakov, Volodymyr

   Machines for sugar beet harvesting. Theory and calculation : [Scientific Monograph] / Volodymyr Bulgakov et al. ; Ed. by Hristo Beloev . - Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of the BAS, 2018 . - 288 p. ; 23 sm

   Dedicated to 120th anniversary of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

   ISBN 978-954-322-926-0 


1. Захарно цвекло - машини 2. Захарна промишленост - техника 
 62-52  + 664.1
Ключови думи: 1. захарна промишленост 2. техника 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000125025
 съдържание 

Сист. No: 38304

Информационни технологии. Иновации

- 132 -

Цб II 90867 

Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят  = The Economy of Bulgaria and the EU in the Digital Word : Колективна монография /  Науч. редкол. Снежана Башева и др. ; Рец. Стоян Стоянов, Виржиния Желязкова . - София : Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет ; Висше училище по застраховане и финанси ; Луцкий национальный технический университет ; Полтавский университет экономики и торговли ; Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит-Р Хърватска ; Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Болоня-Италия ; Технологичен университет на гр. Лодзк - Полша ; Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 716 с. ; 24 см

   Мениджмънт, маркетинг и предприемачески, корпоративен контрол и развитие на бизнеса, счетоводна политика и практика,счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол, финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

   ISBN 978-619-232-208-3 


1. България - икономика и политика 2. Европейски съюз - икономика 
 338(497.2)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. България 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Украйна 
Цб 120000125100, Цб 120000125101, Цб 120000125102
 съдържание 

Сист. No: 38535

- 133 -

Цб НИР 621 

Икономически аспекти на сигурността на "умните селища"  : Етап I. Международен опит и добри практики. Методика за разходен анализ. Киберсигурност. ERP - модели. Срок за изпълнение: 10.12.2018 г. /  Науч. рък. на проект Недко Тагарев ; Чл. Горан Ангелов, Александър Йолов, Адела Бозмарова, Гергана Цанкова . - София : УНСС ; Катедра "Национална и регионална сигурност", [2018] . - 265 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 15/2018 Библиогр. в текста и след всяка гл.


1. Информационни технологии 2. Сигурност 
 004.056  + 355.02
Ключови думи: 1. умни селища 2. умни градове 3. сигурност 4. киберсигурност 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Япония 2. Канада 3. САЩ 4. Швейцария 5. Норвегия 
Цб 120000125155
  

Сист. No: 38229

- 134 -

Цб НИР 629 

Създаване на електронна платформа, подпомагаща професионалната реализация на студентите, обучаващи се в областта на контрола  : Отчет за първи междинен етап към 10.12.2018 г. /  Ръков. Тома Дончев ; Чл. Валери Дикльовски, Венко Андонов, Ивона Велкова, Емил Лалковски . - София : УНСС, 2018 . - 43 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 23/2018


1. Висше образование 2. Електронно обучение 
 004.9  + 378
Ключови думи: 1. електронна платформа 2. висше образование 3. студенти 4. обучение 5. финансов контрол 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125163
  

Сист. No: 38251

- 135 -

Цб I 6031 

Baltzan, Paige

   Business Driven Information Systems / Paige Baltzan . - 6th ed. . - New York : McGraw-Hill Education, 2019 . - 527 p. ; 27,5 sm

   

   ISBN 978-1-260-09292-9 


1. Информационни системи - бизнес 2. Информационни технологии - управление 
 004.9  + 005.7
Ключови думи: 1. бизнес информационни системи 2. е-бизнес 3. business information systems 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000125095, Цб 120000125096
 съдържание 

Сист. No: 38467

Изкуство. Музика. Спорт

- 136 -

Цб II 90869 

Касабова, Лариса Иванова

   Кондиционна подготовка за студенти баскетболисти : Методични основи / Лариса Иванова Касабова ; Рец. Спас Ставрев, Ирен Пелтекова ; Ред. Иван Крумов ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 150 с. : с фиг., сн. ; 24 см

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-232-224-3 


1. Спорт 2. Баскетбол 
 796.323
Ключови думи: 1. баскетбол 2. спорт 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Цб 120000125106, Цб 120000125107, Цб 120000125580, Цб 120000125581, Цб 120000125582, Цб 120000125583, Цб 120000125584
  

Сист. No: 38537

- 137 -

Цб II 90870 

Касабова, Лариса Иванова

   Влияние на специалната физическа подготовка върху технико-тактическите умения на студентки от профилираните групи по баскетбол / Лариса Иванова Касабова ; Рец. Росица Църова, Милена Алексиева . - София : Технически университет, 2019 (ТУ - София) . - 178 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-167-386-5 


1. Баскетбол 2. Спорт 
 796.323-055.2
Ключови думи: 1. спорт 2. баскетбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Цб 120000125108, Цб 120000125109
 съдържание 

Сист. No: 38538

Езикознание. Литературознание

- 138 -

Цб II 90874 

Николай Хайтов и България  : Шеста национална конференция за творчеството на писателя 2019 /  Състав. Искра Арсенова, Ивайло Христов ; Коректор Нина Ганева ; Корица Катя Денкова ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - София : "ЗОВ КОМЕРС", 2019 ("Диджитал Принт Експрес", София) . - 264 с. : със сн. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-8772-41-9 


1. Николай Хайтов (1919-2002) 2. Конференция 
 886.7  + 92 Хайтов, Николай  + 061.3
Ключови думи: 1. българска литература 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Хайтов, Николай 
Цб 120000125115, Цб 120000125116
 съдържание 

Сист. No: 38548

География. Странознание

- 139 -

Цб II 90907 

Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание  = Current issues in contemporary Chinese and Oriental studies : Доклади от международна конференция, посветена на 25-годишнината от откриването на специалност "Китаистика" в СУ " Св. Климент Охридски" Т. 1 - /  Състав. Александър Алексиев и др. ; Худ. Божена Серафимова : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" . - 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4550-3 


   Т.1 . - 2018 . - 367 с.

 

   


1. Китаистика и изтокознание 2. Китай 3. Конференция 
 914/919(510)  + 061.3
Ключови думи: 1. Китай 2. конференция 3. китайски език 4. култура 5. изкуство 6. икономика 7. политика 8. история 9. археология 10. философия 11. религия 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 
Географски понятия: 1. Китай 
Цб 120000125410
 съдържание 

Сист. No: 38842

История. Биографии. Краезнание

- 140 -

Цб II 90900 

Бояджиев, Тодор

   Маркус Волф. Човекът с лице и неговите Тройки / Тодор Бояджиев ; Дизайн на кор. Петра Лимоза ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - София : Сиела, 2019 (Абагар АД) . - 208 с. : с цв. сн., факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2990-4 


1. Маркус Йоханес Волф (1923-2006) 2. Биография 3. Тайни служби 4. Разузнаване 
 92 Волф, Маркус  + 327.84
Ключови думи: 1. тайни служби 2. ГДР (Германска Демократична Република) 3. ФРГ (Федерална Република Германия) 4. ЦРУ 5. разузнаване 6. шпионаж 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Волф, Маркус Йоханес 
Цб 120000125297, Цб 120000125298, Ф 120000125299, Ф 120000125300, Ф 120000125301
 съдържание 

Сист. No: 38792

- 141 -

Цб II 90860 

Курчаб-Редлих, Кристина

   Вова, Володя, Владимир Путин : [Тайната биография на властелина на Кремъл] / Кристина Курчаб-Редлих ; Прев. от пол. Васил Велчев ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов ; Дизайн на кор. Живко Петров . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 708 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2913-3 


1. Владимир Владимирович Путин (1952 - ) 2. Политическа журналистика 
 92 Путин, Владимир  + 07:32
Ключови думи: 1. биография 2. биографични данни 3. политическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 
За него: 1. Путин, Владимир 
Цб 120000125076, Цб 120000125077, Ф 120000125078, Цб 120000125079, Цб 120000125080
 съдържание 

Сист. No: 38342

- 142 -

Цб II 90861 

Лилков, Вили

   Погубената България. За съдбата на българския елит след 9 септември 1944 г. / Вили Лилков, Христо Христов ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов ; Дизайн на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 472 с. ; 23 см

   Книгата се издава със съдействието и подкрепата на фондация "Конрад Аденауер" На корицата: "Къщата с ягодите" (ул. "Сан Стефано" 6, София), архитект: Георги Кунев. Построена през 1927-1930 г. за банкера Димитър Иванов и съпругата му Надежда Станкович Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2905-8 


1. България - история 2. Политически репресии 
 949.72.06  + 321.6
Ключови думи: 1. история на България 2. 9 септември 1944 3. диктатура 4. репресии 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000125081, Цб 120000125082, Цб 120000125083, Цб 120000125084, Ф 120000125085
 съдържание 

Сист. No: 38343

- 143 -

Цб II 90874 

Николай Хайтов и България  : Шеста национална конференция за творчеството на писателя 2019 /  Състав. Искра Арсенова, Ивайло Христов ; Коректор Нина Ганева ; Корица Катя Денкова ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - София : "ЗОВ КОМЕРС", 2019 ("Диджитал Принт Експрес", София) . - 264 с. : със сн. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-8772-41-9 


1. Николай Хайтов (1919-2002) 2. Конференция 
 886.7  + 92 Хайтов, Николай  + 061.3
Ключови думи: 1. българска литература 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Хайтов, Николай 
Цб 120000125115, Цб 120000125116
 съдържание 

Сист. No: 38548

- 144 -

Цб II 90862 

Чивърс, К. Дж.

   АК - 47. Оръжието на ХХ век / К. Дж. Чивърс ; Прев. от англ. Христо Димитров ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 431 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2860-0 


1. Оръжия 2. Първа световна война 3. Военна история 
 623.4  + 355.48
Ключови думи: 1. оръжия 2. Първа световна война 3. военна история 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000125086, Цб 120000125087, Цб 120000125088, Цб 120000125089, Ф 120000125090
 съдържание 

Сист. No: 38344


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Матилда 47 
Алексиев, Александър 139 
Алексиев, Николай 33 73 89 90 91 98 99 100 101 102 
Алексиева, Милена 137 
Алексиева, Невена Стефанова 66 
Ангелов, Горан 109 133 
Ангелова, Антоанета Александрова 47 
Андонов, Венко 117 134 
Апостолова, Рая 119 
Армстронг, Майкъл 41 
Арсенова, Искра 138 143 
Асенов, Емил 22 
Атанасов, Емил Асенов 22 
Атанасова, Христина 68 77 
Атанасова-Дренска, Таня Георгиева 22 
Бакалова, Валентина 75 125 
Бакърджиева, Радостина 42 
Балтаджиева, Мария Руменова 22 
Басмаджиева, Стилияна 60 
Бахрах, Демьян Николаевич 76 
Башева, Снежана 24 72 132 
Беев, Ивайло 37 
Биолчева, Петя 45 55 
Благоев, Веселин 61 
Благоев, Димитър 26 29 123 
Благоев, Димитър Милчев 20 115 
Благоева, Екатерина 38 40 105 
Блажев, Христо 12 13 14 15 130 140 141 142 144 
Близнашки, Георги 88 
Богоева, Боряна Руменова 47 
Богомилова, Екатерина Величкова 129 
Боева, Ива 51 
Божинова, Марияна 59 
Бозев, Васил 51 
Бозмарова, Адела 109 133 
Бончовски, Петър 3 97 
Бориславов, Борислав 89 
Борисов, Орлин 86 
Бояджиев, Радостин 26 
Бояджиев, Тодор 13 140 
Боянов, Калин Петров 116 
Вайсова, Леа 119 
Василева, Евгения Вангелова 66 
Василева, Мая 60 
Велев, Димитър Георгиев 63 
Велева, Марияна 106 
Велева, Симона 88 
Великова, Еленита 57 
Величков, Николай 28 74 
Величкова, Лилия 56 114 
Велкова, Ивона 117 134 
Велчев, Васил 12 14 141 
Вълкова, Мила 8 30 
Вълчев, Бойко Маринов 66 
Вълчева, Александра 68 77 
Гайдаров, Никола 60 
Ганев, Димитър 83 
Ганев, Драгомир 79 81 84 94 
Ганев, Митко 138 143 
Ганева, Нина 138 143 
Ганчев, Петко Димитров 63 
Генкова, Диана Николова 19 62 
Георгиев, Георги Чанков 64 69 
Георгиев, Людмил 4 
Георгиева, Олга 44 
Георгиева, Ралица 60 
Германова, Нели 82 92 96 113 
Гечев, Румен Василев 23 
Гешков, Марин 45 55 
Гилина, Надя Викторова 63 
Гозанска, Гергана 3 97 
Голева, Поля 98 
Градев, Дончо 4 
Градинарова, Таня 103 
Григоров, Росен 79 81 82 83 84 94 
Гуджева, Наталия 92 96 106 113 
Гълъбов, Марин 37 
Дамянов, Дамян 5 15 33 73 90 91 142 
Дамянов, Петър 13 89 140 
Даскалова, Татяна 31 108 
Деевски, Стоян 45 55 
Деевски, Стоян Любомиров 20 115 
Денкова, Катя 138 143 
Дикльовски, Валери 117 134 
Димитров, Атанас Димитров 129 
Димитров, Валери Георгиев 80 
Димитров, Димитър Веселинов 116 
Димитров, Димитър Панайотов 129 
Димитров, Калоян 45 55 
Димитров, Кирил 45 55 
Димитров, Кирил Валентинов 47 
Димитров, Христо 130 144 
Димитрова, Ани 43 53 
Димитрова, Ася 75 107 125 128 
Димитрова, Зорница 45 55 
Димитрова, Камелия 85 
Димитрова, Радка 42 
Димитрова, Стела 57 
Димов, Анастас 7 110 
Димов, Емил 42 
Динков, Динко 70 126 
Динков, Динко Георгиев 116 
Донев, Дончо 37 
Дончев, Тома 117 134 
Досев, Христо 38 40 105 
Драганов, Живко 68 77 
Драганов, Живко Иванов 116 
Дренска, Калина 119 
Дунева-Стоянова, Емилия 46 
Емилова, Ирена 57 60 
Енева, Стоянка 119 
Енчев, Николай 112 120 127 
Желев, Паскал Неделчев 63 
Желязкова, Виржиния 24 72 132 
Желязкова, Мария 2 10 
Жечева-Радева, Ивелина Петкова 43 53 
Забунов, Георги Шинков 63 
Здравкова, Виолета 136 
Златков, Златко 45 55 
Златков, Кирил 96 
Иванов, Валери 112 120 127 
Иванов, Ивайло 18 34 45 55 65 80 93 
Иванов, Иван 31 108 
Иванов, Пенчо Митев 19 62 
Иванов, Сотир 45 55 
Иванов, Стойчо 12 14 15 130 141 142 144 
Иванова, Ваня Петрова 27 122 
Иванова, Даниела 6 121 
Иванова, Лиляна Василева 47 
Иванова, Петя 59 
Иванчева, Мария 119 
Игнатова, Николинка Димитрова 52 
Илиев, Ивайло 46 
Илиев, Йосиф 45 55 
Илиева, Ирена 3 86 97 
Илиева, Любка 59 
Илиева, Силвия 44 
Илиева, Христина 89 
Йолов, Александър 109 133 
Йонкова, Надежда 3 97 
Йорданова, Зорница 26 45 55 
Йорданова, Зорница Борисова 20 115 
Йосифова, Таня 103 
Кавалджиева, Калина 1 21 
Казанджиева, Ирина 35 
Калейчев, Светослав 60 
Калинкова, Сабрина Василева 19 62 
Калчев, Щелян Стефанов 63 
Каравасилева, Женета Петкова 20 115 
Касабов, Даниел 28 74 
Касабова, Лариса Иванова 136 137 
Кацамунска, Поля Стоянова 116 
Кенаров, Мариян 9 
Керезиев, Илия 46 
Киранчев, Георги Киранов 19 62 
Кирилов, Никола 82 
Киркова, Гергана 29 123 
Киров, Пламен 87 
Кичева, Таня 46 
Кичева, Татяна 46 
Ковачев, Антон 112 120 127 
Ковачева, Диана 86 
Кожухаров, Георги Михайлов 116 
Койчева, Райна Москова 63 
Колев, Благой 8 30 
Колев, Свилен 35 
Кондарев, Ивайло 38 40 105 
Копева, Диана 29 123 
Копралев, Илия Димитров 112 120 127 
Кораков, Стоян 98 
Корбанколева, Иванка 56 114 
Косева, Фиделия 100 101 102 
Костов, Атанас 107 128 
Кох-Кожухарова, Даниела Николаева 116 
Красимирова, Боряна 119 
Крумов, Иван 136 
Крумова, Маргарита 44 
Кръстева, Венета 8 30 
Кръстева, Здравка 89 
Кузманова, Марияна Тонева 47 
Кузманова, Николета 104 
Кунчев, Константин 82 
Купенов, Цветан 82 83 94 
Куртева, Галина 42 
Курчаб-Редлих, Кристина 12 14 141 
Кънев, Методи 9 
Кьосева, Анита Валентинова 104 
Лалковски, Емил 117 134 
Лекова, Веселина Пламенова 65 
Лилков, Вили 15 142 
Лимоза, Петра 13 140 
Липова, Татяна 88 
Личев, Тихомир 59 
Малерб, Жак 33 73 91 
Малчев, Михаил 90 
Марикина, Мария 28 74 
Маринов, Васил 36 58 
Маринов, Красимир 51 
Маринов, Марин 25 124 
Маринова, Диана 68 77 
Маринова, Диана Маринова 63 
Марков, Пресиян 103 
Маркова, Лилия Стефанова 66 
Марчевски, Иван 59 
Матанов, Христо 16 
Методиев, Никола 43 53 
Милева, Деница 38 40 105 
Милушева, Вяра 45 55 
Минев, Духомир 8 30 
Мирева, Евгения 78 
Мирчева, Зара 56 114 
Митев, Красимир 98 
Митева-Бончева, Дияна 37 
Митов, Георги 104 
Митрева, Петя 103 
Михайлова-Големинова, Савина 33 73 91 
Михова, Лиляна 56 114 
Мицева, Даниела 8 30 
Мишева, Маргарита 60 
Моралийска-Иванова, Моника 71 111 
Мръчков, Васил Желязков 92 113 
Мужо, Неда 23 
Мургова, Мариана 7 110 
Мутафов, Красимир 34 93 
Мънзов, Борислав 89 101 102 
Найденова, Катя 12 13 14 15 130 140 141 142 144 
Найденова, Рия 5 
Недев, Делян 103 
Неков, Румен 101 
Ненков, Румен 102 
Ненчев, Минчо Нетов 112 120 127 
Ненчева, Виолена Хубенова 27 122 
Ненчева, Росица Цветанова 19 62 
Несторова, Ваня 85 
Нецева-Порчева, Татяна 51 
Николов, Найден 4 
Николова, Людмила 33 73 91 
Николова, Мария Пламенова 116 
Николова, Надежда 37 
Николова, Румяна 42 
Ножаров, Щерьо 23 
Одринска, Русанка 5 
Павлевчев, Николай 98 
Павлов, Павлин 59 
Павлова, Веселка 7 110 
Павлова, Петя Панайотова 116 
Палангурски, Милко 59 
Панайотов, Пламен 104 
Пангев, Йордан 107 128 
Пандурска, Ралица 7 110 
Парашкевова, Ваня 31 108 
Паскова, Антония 75 98 100 107 125 128 
Патиас, Йоаннис 44 
Пеева, Катя 104 
Пелтекова, Ирен 136 
Пенова, Надя Маринова 47 
Пенчева, Антония Иванова 63 
Петков, Красимир 26 
Петров, Атанас 64 69 
Петров, Живко 12 14 141 
Петрова, Йоана 79 81 84 
Петрова, Симона 36 58 
Петрова-Антонова, Десислава 44 
Петрунов, Георги 2 10 17 78 85 95 
Петрунова, Венета Кръстева 8 30 
Пешев, Петър 28 74 
Пиперевски, Кирил Андонов 22 
Пипонкова, Лиляна Борисова 116 
Пиримова, Вера 28 42 74 
Попйорданова, София Любомирова 2 8 10 30 
Попов, Димитър 46 
Попова, Валентина 90 
Попова, Цвета 96 
Портарска, Веселина 60 
Радев, Стефан 103 
Ралева, Стела 28 74 
Ралинска, Елена 35 
Рангелова, Любка 38 40 105 
Рашкова, Галина Кръстева 36 58 
Ризов, Николай 38 40 105 
Ристов, Ангел 90 
Росса, Боряна 119 
Савова, Камелия 39 
Свраков, Антон 38 40 105 
Серафимова, Божена 139 
Симеонова, Даниела Петкова 31 108 
Славова, Ирена Александрова 27 122 
Славова, Петя 45 55 
Спасова, Елеонора 56 114 
Ставрев, Спас 136 
Ставру, Стоян 98 99 100 101 102 
Стаменков, Радослав 85 
Станев, Станимир 45 55 
Станева, Емилия 59 
Стефанов, Борислав 5 
Стефанов, Драгомир 37 
Стефанов, Драгомир Желчев 63 
Стефанов, Любомир 31 108 
Стефанов, Мирослав 56 114 
Стефанова, Кристина 28 74 
Стойков, Любомир Димчев 116 
Стойчев, Красен 87 
Стойчева, Силвия Цанкова 47 
Стоянов, Алеко Василев 66 
Стоянов, Стоян 24 72 132 
Стоянов, Филип 46 
Стоянова, Зорница 43 53 
Стоянова, Цветана 29 123 
Стратиева, Стиляна 56 114 
Султанова, Лора 99 101 102 
Събева, Моника 29 123 
Съръстов, Златин 35 
Тагарев, Недко 109 133 
Танаков, Никола 37 
Танушев, Християн Анастасов 19 62 
Танчев, Евгени 87 
Тасева-Петкова, Галя 37 
Ташев, Димитър 36 58 
Тодоров, Емил Людмилов 66 
Тодоров, Тодор 18 
Тодорова, Венера 90 
Тодорова, Любомира 59 
Тодорова, Силвия 71 111 
Тола, Гералд 71 111 
Тончева, Тодорка 57 
Топузов, Димитър 98 
Торманов, Захари 103 
Тошева, Бианка Валериева 66 
Тошева, Екатерина 7 110 
Тошева, Надежда 98 99 100 101 102 
Турмаков, Виктор Сергеев 66 
Търсанков, Йордан Христов 112 120 127 
Уручева, Даниела 51 
Филипов, Велин 38 40 105 
Филипова, Славина 56 114 
Хабова, Антонина Иванова 66 
Хаджиев, Боян Асенов 66 
Харизанов, Георги 31 108 
Харизанова-Бартос, Христина 43 53 
Христов, Ивайло 138 143 
Христов, Петър 92 113 
Христов, Христо 15 142 
Христозов, Янко 37 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 64 69 
Хърсев, Емил Манолов 35 
Хюсеин, Ед 5 
Цанкова, Гергана 109 133 
Цветанова, Мария 38 40 105 
Цветкова, Лорета 38 40 105 
Цветкова, Светла 57 
Ценева, Камелия 119 
Цонев, Николай 60 
Цоцев, Никола 45 55 
Църова, Росица 137 
Чанева, Теодора 51 
Чанков, Георги 64 69 
Чернева, Бойка 106 
Чивърс, К. Дж. 130 144 
Чилова, Нина 103 
Чобанов, Димитър 37 
Шейтанов, Павел 43 53 
Шопска, Цветанка 46 
Щерев, Николай 29 45 55 123 
Щерев, Николай Христов 27 122 
Янева, Мариана 59 
Янева, Мариана Кирилова 60 
Янков, Георги Величков 63 
Anghelache, Constantin 32 
Baltzan, Paige 48 135 
Beloev, Hristo 131 
Blagoev, Vesselin 61 
Bulgakov, Volodymyr 131 
Moles, Peter 50 67 
Navracsics, Tibor 118 
Nikolskaya, Elena Yuryevna 61 
Popov, Leonid Alekseevich 61 
Reddy, C. R. 11 49 
Shapiro, Alan C. 50 67 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторското право в архитектурата 107 128 
Административное право России 76 
АК - 47. Оръжието на ХХ век 130 144 
Активното стареене в България: здравни, социални и икономически проблеми 7 110 
Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание 139 
Анализ на съотношението "потребителски - инвестиционни продукти" в крайната продукция в българската икономика - инструмент за оценка на възпроизводствения потенциал на националното стопанство 19 62 
Балканите в новата енергийна архитектура 70 126 
Българите мохамедани и събитията от 70-те години на XX век : Ч. 1 - 16 
България и Евразийски икономически съюз - възможности за сътрудничество 63 
Вариативни подходи на третиране на финансовите отчети - оценки, представяне, превенции на измами 39 
Взаимодействие между висшите учебни институции и стопанските предприятия в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките 56 114 
Влияние на специалната физическа подготовка върху технико-тактическите умения на студентки от профилираните групи по баскетбол 137 
Вова, Володя, Владимир Путин 12 14 141 
Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система 68 77 
Върховенство на закона и организирана престъпност : Ч. 3. 78 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година 38 40 105 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 79 
Европейският стълб на социалните права на ЕС като инструмент за социално сближаване в Съюза и постигане на догонващо икономическо развитие на България 71 111 
Ефекти от либерализацията на електроенергийния пазар в България 25 124 
Закон за адвокатурата 81 
Закон за задълженията и договорите : Част 1 - 82 
Закон за нормативните актове 83 
Закон за устройство на територията 84 
Игрите като фактор за повишаване на резултатите в обучението и бизнеса (игровизация) 20 115 
Идеята за социална онтология и принципът на релевантността 4 
Изграждане на вътрешния пазар на Европейския съюз 1957-2005 64 69 
Изпиране на пари от трафик на хора 85 
Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят 24 72 132 
Икономическа политика за устойчиво развитие - България 2030 23 
Икономически аспекти на сигурността на "умните селища" 109 133 
Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор 43 53 
Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване 90 
Ислямът. Световна история 5 
Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия 65 
Кондиционна подготовка за студенти баскетболисти 136 
Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади 54 
Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република 87 
Конституция на Кралство Испания 88 
Концептуален модел на академични прояви на УНСС с протоколно-церемониален характер 116 
Корпоративна отговорност чрез прилагане на международни социални стандарти в българските фирми - предизвикателства и европейски измерения 42 
Маркус Волф. Човекът с лице и неговите Тройки 13 140 
Международният наказателен съд : учредяване и допълваща юрисдикция 86 
Младежка заетост и трудова несигурност в България 8 30 
Нагласите на българските потребители към "зелените" маркировки 6 121 
Наказателно-процесуален кодекс 94 
Науката в полза на обществото 2 10 
Николай Хайтов и България 138 143 
Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра 75 125 
Организирана престъпност и корупция в САЩ : погледът на прокурора 17 95 
Осигурителен стаж 96 
Осигурително право 92 113 
Основни техники на управление 41 
Отговорност за чужд данъчен дълг 34 93 
Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България 1 21 
Оценка и повишаване на конкурентоспособността на агенциите за недвижими имоти 52 
Оценка на банките в България по метода на стохастичното моделиране 35 
Погубената България. За съдбата на българския елит след 9 септември 1944 г. 15 142 
Подходи за удължаване на туристическия сезон 57 
Право и културни ценности : Сборник статии и доклади 3 97 
Предизвикай: Неоснователното обогатяване! 98 
Предизвикай: Съдебната практика! Вещно право : 1961-2019 Тълковник 290-ник 99 
Предизвикай: Съдебната практика! Вписванията (2008-2018) 290-ник 100 
Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018 : Т. 1- 101 102 
Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право 33 73 91 
Проблеми на международните отношения в трансформиращия се свят (от международни отношения към глобално управление в трансформиращия се свят) 66 
Проект на модел на финансова дигитална екосистема 22 
Проучване и анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд 103 
Проучване на значението на иновативните фирми за осигуряване на икономически растеж на националната икономика 26 
Профилиране на фирмите, опериращи в България, според възприетите ценови стратегии 51 
Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти 45 55 
Развитие на кръговата икономика в България - възможности и предизвикателства 27 122 
Свидетелите очевидци в наказателното производство : В светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката 89 
Социална инфраструктура 112 120 127 
Социална отговорност на малките и средните предприятия: специфики, устойчивост и управление 46 
Структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната 28 74 
Суверенитет и сигурност 18 
Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство 104 
Създаване на електронна платформа, подпомагаща професионалната реализация на студентите, обучаващи се в областта на контрола 117 134 
Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялост в България 37 
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади 59 
Управление на проектни екипи в мултикултурна среда: формиране на мултикултурни компетенции 47 
Управление на риска в проект (Project Risk Management) 44 
Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм 60 
Управлението на човешките ресурси в българската държавна администрация - състояние и възможности за развитие 31 108 
Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy) 29 123 
Усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения 129 
Феминистки хоризонти : насилие, труд, мобилизации 119 
Финанси на туристическото предприятие : анализ и управление 36 58 
Финансово право 80 
Човешкото развитие. Надежди и заплахи в XXI век 9 
Юридическо задължение 106 
Business Communication 11 49 
Business Driven Information Systems 48 135 
International Financial Management 50 67 
Machines for sugar beet harvesting. Theory and calculation 131 
The Centennial Evolution of the Cooperatives System in Romania 32 
The European Higher Education Area in 2018 : Bologna Process. Implementation Report 118 
The Hospitality Industry : Understanding Hotel Business 61 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрна икономика 43 53 
Адвокати 81 
Административно право 76 
Адрес Недвижими имоти АД 52 
Архитектура - авторско право 107 128 
Банки 35 
Баскетбол 136 137 
Безработица и трудова несигурност 8 30 
Бизнес 20 115 
Бизнес комуникация 11 49 
Бизнес среда 1 21 
Биография 13 140 
Българи мохамедани 16 
България 1 6 19 21 23 25 27 37 56 62 114 121 122 124 
България - Европейски съюз - членство 64 69 
България - икономика и политика 24 72 132 
България - индустрия 54 
България - история 15 142 
Вещно право 99 100 
Висше образование 56 114 116 117 118 134 
Владимир Владимирович Путин (1952 - ) 12 14 141 
Власт 18 
Военна история 130 144 
Външна търговия 19 62 
Върховен касационен съд на Република България 100 
Геополитика 63 
Градоустройство 112 120 127 
Данъчно законодателство 33 73 91 
Данъчно облагане 38 40 105 
Данъчно право 34 93 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - ДОПК 79 
Демографска статистика 7 110 
Дигитална икономика 22 
Договори 82 
Духомир Минев, проф. д.с.н. (1947 - ) 2 10 
Държавна администрация - България 31 108 
Евразия 63 
Еврозона 28 74 
Европа 63 
Европейски пазар 64 69 
Европейски съюз (ЕС) 6 71 111 121 
Европейски съюз - вътрешен пазар 64 69 
Европейски съюз - източно разширяване 64 69 
Европейски съюз - икономика 24 72 132 
Европейски съюз - право 33 68 73 77 91 
Екологична политика 6 121 
Електронна търговия 65 
Електронно обучение 117 134 
Електропреносна мрежа 25 124 
Енергиен пазар 25 124 
Енергийна политика - ЕС 70 126 
Захарна промишленост - техника 131 
Захарно цвекло - машини 131 
Икономика - България 28 74 
Икономическа политика 23 
Икономически растеж 26 54 
Индустриални фирми 54 
Индустрия 45 55 
Иновации 26 
Интервю 16 
Информационни системи - бизнес 48 135 
Информационни технологии 109 133 
Информационни технологии - управление 48 135 
Ислям 5 
Испания - конституция 88 
Китаистика и изтокознание 139 
Китай 139 
Конституционно право 87 
Конференция 3 54 59 97 104 138 139 143 
Кооперативна система - Румъния 32 
Корпоративна социална отговорност 42 
Корупция - САЩ 17 95 
Криминалистика 89 
Криминална психология 89 
Кръгова икономика 27 29 122 123 
Културни ценности 3 97 
Логистика 56 114 
Малки и средни предприятия 46 
Маркетинг 51 
Маркус Йоханес Волф (1923-2006) 13 140 
Международен наказателен съд 86 
Международни икономически отношения (МИО) 63 
Международни отношения 66 
Международни финанси 50 67 
Международно право - УНСС - конференция 68 77 
Младежка заетост - България 8 30 
Наказателно право 86 94 104 
Наказателно процесуален кодекс - НПК 94 
Насилие над жени 119 
Наследствено право 90 
Национална икономика 26 
Национална сигурност 18 
Национално стопанство 19 62 
Недвижима собственост 52 
Недвижими имоти - агенции 52 
Николай Хайтов (1919-2002) 138 143 
Нормативна уредба 83 
Облигационно право 101 102 
Обучение 20 115 
Обществено положение на жената 119 
Общество 9 
Онлайн търговия 65 
Организирана престъпност - САЩ 17 78 95 
Оръжия 130 144 
Осигурително право 92 96 113 
Пазар на труда - младежи 8 30 
Пенсионна система 7 110 
Политическа журналистика 12 14 141 
Политически репресии 15 142 
Право 3 81 82 83 97 98 103 
Право - история 106 
Пране на пари 85 
Проектен риск мениджмънт 44 
Прокурори - САЩ 17 78 95 
Публични финанси 80 
Първа световна война 130 144 
Разузнаване 13 140 
Регионална интеграция 63 
Религия 5 
САЩ - право 78 
Световна икономика 63 
Свидетели очевидци 89 
Сигурност 109 133 
Социална еволюция 4 
Социална инфраструктура 112 120 127 
Социална онтология 4 
Социална отговорност 46 
Социална политика 71 111 
Социология 2 10 
Спорт 136 137 
Стандарти 1 21 42 
Строително право 84 
Субективно право 106 
Суверенитет 18 
Счетоводно приключване 38 40 105 
Тайни служби 13 140 
Трафик на хора 85 
Туризъм 57 59 60 
Туристическо предприятие - финанси 36 58 
Търговско право 102 
Университети 116 
Управление 41 
Управление на организацията 11 45 49 55 
Управление на проекти 44 47 
Управление на риска 43 53 
Управление на човешките ресурси - държавна администрация 31 108 
Урбанизация 112 120 127 
Услуги - социални 112 120 127 
Устойчиво развитие 23 29 112 120 123 127 
Устройство на територията 75 125 
Финансиране - туризъм 36 58 
Финансов мениджмънт 50 67 
Финансови отчети 39 
Финансово право 33 73 80 91 
Фирмени финанси 37 
Хотелиерство 61 
Ценова политика 51 
Централна и Източна Европа 64 69 
Юридическо задължение 106 
Явлена ЕООД 52 
Ядрена сигурност 129 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 107 128 
аграрен сектор 43 53 
адвокати 81 
административно право 76 
Адрес Недвижими Имоти АД 52 
академични прояви 116 
академични церемонии 116 
активно стареене 7 110 
археология 139 
архитектура 107 128 
балансови позиции 35 
банки 35 39 
баскетбол 136 137 
бизнес 20 56 114 115 
бизнес екосистема 22 
бизнес информационни системи 48 135 
бизнес комуникации 11 49 
бизнес модели 27 122 
бизнес мрежи 22 
бизнес оценяване 1 21 
бизнес практики 1 21 
бизнес резултати 20 115 
бизнес среда 1 21 
бизнес управление 45 55 
бизнес цикъл 23 
биографични данни 12 14 141 
биография 12 14 141 
брутен вътрешен продукт (БВП) 19 28 62 74 
българи мохамедани 16 
България 8 24 30 54 72 132 
българска литература 138 143 
Български стандарти за оценяване 1 21 
вещно право 98 99 100 
взаимодействия 56 114 
виртуалност 66 
висше образование 116 117 118 134 
висши учебни заведения (ВУЗ) 56 114 
власт 18 
военна история 130 144 
вписвания 100 
възрастни хора 7 110 
външнотърговски стокообмен 19 62 
Върховен Административен Съд (ВАС) 103 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 100 103 
вътрешен пазар 64 69 
ГДР (Германска Демократична Република) 13 140 
геополитика 63 
глобален риск 66 
глобализация 85 
глобално управление 66 
градоустройство 112 120 127 
гражданско право 98 
гъвкаво пенсиониране 7 110 
данъчно облагане 33 38 40 73 91 105 
данъчно право 34 79 93 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 33 34 73 79 80 91 93 
дигитализация 66 
дигитална екосистема 22 
диктатура 15 142 
добри практики 43 53 109 133 
договорна отговорност 98 
договорно право 82 
догонващо развитие 71 111 
държавна администрация 31 108 
е-бизнес 48 135 
е-търговия 65 
Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 63 
Еврозона 23 28 74 
Европейска енергийна политика 70 126 
Европейски Енергиен съюз 70 126 
Европейски стандарти за оценяване 1 21 
Европейски стълб на социалните права 71 111 
Европейски съюз ( ЕС) 24 64 68 69 71 72 77 111 132 
екологична политика 6 121 
екологични маркировки 6 121 
екология 29 123 
електрическа енергия 25 124 
електроенергетика 25 124 
електроенергиен пазар 25 124 
електронна платформа 117 134 
електронна търговия 65 
електропреносна мрежа 25 124 
енергийна инфраструктура 70 126 
енергийна политика 25 124 
енергийна сигурност 70 126 
жени 119 
Закон за адвокатура (ЗА) 81 
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 34 93 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 82 102 
Закон за нормативните актове (ЗНА) 83 
Закон за собствеността (ЗС) 99 
Закон за устройство на територията (ЗУТ) 84 
застаряващо население 7 110 
застрахователи 39 
захарна промишленост 131 
защита на лични данни 45 55 
зелена икономика 23 
зелени маркировки 6 121 
знания 56 114 
игрови подход 20 115 
игровизация 20 115 
изкуство 139 
измами 39 
изпиране на пари 85 
икономика 24 72 132 139 
икономика на България 19 28 62 74 
икономическа политика 23 
икономически растеж 19 26 62 
индивидуална психология 89 
индустриален растеж 54 
индустриални фирми 54 
индустриално развитие 45 55 
индустрия 45 55 
иновативни предприятия 26 
иновативни фирми 26 
иновационна политика 23 
ислям 5 
история 139 
история на България 15 142 
кариерно развитие 45 55 
киберсигурност 109 133 
Китай 139 
китайски език 139 
климат 57 
климатични промени 66 
когнитивна психология 89 
компетенции 65 
конституционно право 87 
Конституция на Испания 88 
контрол 84 
конференция 3 54 59 68 77 97 104 138 139 143 
кооперации 32 
корпоративна екологична отговорност 27 122 
корпоративна отговорност 42 
корупция 17 95 
криминалистика 89 
кръгова икономика 27 29 122 123 
култура 139 
културни ценности 3 97 
ликвидност 37 
логистика 56 114 
малки и средни предприятия (МСП) 46 
маркетинг 51 
Международен наказателен съд (МНС) 86 
международни икономически отношения МИО 63 
международни отношения 66 
международни стандарти 42 
международни стандарти за оценяване (МСО) 1 21 
международни финанси 50 67 
международно право 68 77 
миграция 85 
младежка безработица 8 30 
младежка заетост 8 30 
мултикултурна среда 47 
мюсюлмански свят 5 
наказателно право 86 104 
наказателно производство 89 
Наказателно процесуален кодекс (НПК) 89 94 
наказателнопроцесуално право 94 
насилие 119 
наследствено право 90 
национален суверенитет 18 
национална икономика 26 
национална култура 47 
Национална програма за развитие 2020 23 
национална сигурност 18 
национално производство 19 62 
национално стопанство 19 62 
недвижими имоти 52 
нефинансови предприятия 39 
нормативна уредба 43 53 
нормативни актове 83 
облигационно право 98 101 102 
обучение 20 115 117 134 
обществено положение 119 
общество 9 
околна среда 6 121 
онлайн търговия 65 
опазване на околната среда 6 121 
организирана престъпност 17 78 85 95 
оръжия 130 144 
осигурителен стаж 96 
осигурители 39 
осигурително право 92 96 113 
оценка на банки 35 
пенсионна система 7 110 
платежоспособност 37 
погасителна давност 82 
погасяване на задължения 82 
политика 139 
политическа журналистика 12 14 141 
политически пазар 64 69 
постиндустриална икономика 22 
право 3 81 97 103 
право на Европейския съюз 33 73 91 
превенция 39 
проектен мениджмънт 44 
производителност на труда 19 62 
прокуратура 78 
противодействие 85 
психология на личността 89 
публични предприятия 39 
публични финанси 80 
публично право 98 
Първа световна война 130 144 
разпит на свидетели 89 
разузнаване 13 140 
регенеративна икономика 29 123 
регионална интеграция 63 
регионално енергийно сътрудничество 70 126 
религия 5 139 
репресии 15 142 
Римско право 98 
САЩ 17 95 
световна икономика 63 
сезонност 57 
селско стопанство 43 53 
семейно право 98 
сигурност 109 133 
социална инфраструктура 112 120 127 
социална онтология 4 
социална отговорност 46 
социална политика 71 111 
социални науки 2 10 
социални права 71 111 
социално сближаване 71 111 
социология 2 9 10 
специализиран туризъм 60 
спорт 136 137 
стандарти 1 21 42 
Столична община 84 
стохастично моделиране 35 
страни-членки на ЕС 33 73 91 
строителство 84 
структура на икономиката 28 74 
структурна конвергенция 28 74 
студенти 117 134 
субективно право 106 
счетоводно приключване 38 40 105 
съдебна практика 103 
сътрудничество 63 
тайни служби 13 140 
техника 131 
трансформация 66 
трафик на хора 78 85 
туризъм 36 57 58 59 60 
туристически дестинации 60 
туристически сезон 57 
туристическо развитие 57 
туристическо райониране 60 
тълкувателна дейност на ВКС 99 
тълкувателни дела 103 
Търговски закон (ТЗ) 98 102 
търговско право 98 102 
умни градове 109 133 
умни селища 109 133 
университети 116 
управление 46 
управление на верига на доставките 56 114 
управление на екип 47 
управление на организацията 45 55 
управление на проекти 44 47 
управление на риска 43 53 
управление на човешките ресурси 31 108 
урбанизация 112 120 127 
устойчиво развитие 23 27 29 112 120 122 123 127 
устойчивост 46 
устройство на територията 75 125 
феминизъм 119 
философия 139 
финанси 36 58 
финансов контрол 80 117 134 
финансов мениджмънт 50 67 
финансова отчетност 39 
финансови отчети 39 
финансови оценки 35 
финансови показатели 37 
финансови престъпления 78 
финансово право 33 73 80 91 
финансово състояние 35 
фирмена задлъжнялост 37 
фирмени финанси 37 
ФРГ (Федерална Република Германия) 13 140 
хотелиерска индустрия 61 
ценова политика 51 
ценови стратегии 51 
ценообразуване 51 
цифровизация 22 
ЦРУ 13 140 
Черноморско крайбрежие 84 
човешки ресурси 54 
човешко развитие 9 
шпионаж 13 140 
юридически лица 81 
юридическо задължение 106 
Явлена ЕООД 52 
ядрена защита 129 
ядрена сигурност 129 
ядрени обекти 129 
9 септември 1944 15 142 
business communication 11 49 
business information systems 48 135 
financial management 50 67 
higher education 118 
international finance 50 67 
International Monetary Fund 50 67 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Волф, Маркус Йоханес 13 140 
Минев, Духомир 2 10 
Путин, Владимир 12 14 141 
Хайтов, Николай 138 143 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 70 126 
България 1 6 8 19 21 23 24 26 27 28 30 31 35 37 45 51 55 56 62 64 69 71 72 74 83 108 111 114 117 121 122 132 134 
Великобритания 64 69 107 128 
Германия 64 69 107 128 
Девин 16 
Европейски съюз 6 24 28 33 64 68 69 70 71 72 73 74 77 83 91 111 121 126 132 
Източна Европа 64 69 
Испания 88 
Италия 64 69 107 128 
Канада 109 133 
Китай 64 69 139 
Норвегия 109 133 
Румъния 32 
Русия 12 14 64 69 76 141 
САЩ 17 64 69 78 95 107 109 128 133 
Украйна 24 72 132 
Франция 64 69 107 128 
Централна Европа 64 69 
Швейцария 107 109 128 133 
Япония 64 69 109 133