Нови книги - септември 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90833 

Наръчник на музейния специалист за работа с публиките : Т.1 -  /  Състав. Тодор Т. Петев и др. ; Ред. Пенка Ватова ; Худ. Елица Димитрова ; Коректор П. Трифонова : Българо-американска комисия за образователен обмен "Фулбрайт" ; Фондация "Моят музей" (Дайрект Сървисиз)

   Наръчникът е издаден по проект, финансиран от Програма "Пловдив - Европейска столица на културата 2019"

   ISBN 978-619-90613-4-3 


   Т. 1 . - 2019 . - 264 с.

 

   


1. Музеи 
 069(035)
Ключови думи: 1. музей 2. музейна публика 3. музеи 4. музеен специалист 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000124908
 съдържание 

Сист. No: 37985

Философия

Психология

- 2 -

Цб II 90843 

Стефанов, Петър

   Парапсихология в бизнеса и мениджмънта / Петър Стефанов ; Техн. ред. Румяна Любенова . - Бургас : ИК "Знаци", 2018 (Фабер) . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9850-92-5 


1. Бизнес 2. Парапсихология 3. Управленска психология 
 005.32
Ключови думи: 1. парапсихология 2. бизнес 3. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Психология 
Цб 120000124931
 съдържание 

Сист. No: 37980

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 3 -

Цб НИР 580 

Тодорова, Елка

   Адаптация и валидизация на българската версия на въпросника heiQ (Въпросник за влиянието на здравното обучение) : Трети - краен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2016 - 10.12.2018 г. /  Ръков. Елка Тодорова ; Чл. на науч. кол. Тодорка Кинева . - София : УНСС ; Катедра "Икономическа социология", 2018 . - 71 л. : с табл. ; 30х22 см

   Унив. научен проект по договор № НИД НИ 7/2016 Библиогр.. под линия


1. Здравеопазване 2. Социологическо проучване 
 316:303  + 614
Ключови думи: 1. здравословно поведение 2. здраве 3. емоционално благосъстояние 4. здравни грижи 5. анкетно проучване 6. социологически изследвания 7. емпирично проучване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125125
  

Сист. No: 38121

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 4 -

Цб НИР 593 

Нови журналистически практики в конвергентна медийна среда  : Срок на изпълнение: 10 декември 2018 г. /  Ръков. на науч. кол. Стела Ангова ; Чл. на науч. кол. Светла Цанкова, Мартин Осиковски, Мария Николова, Иван Вълчанов, Иван Русланов, Мая Коларова, Георги Минев . - София : УНСС ; Катедра "Медии и обществени комуникации", б. г. . - 240 л. : с диагр., табл. ; 30х22 см

   Проект № НИ 1-2017 г. Библиогр. под линия


1. Журналистика 2. Медии 
 07  + 659.3
Ключови думи: 1. журналистика 2. медийна среда 3. медии 4. медийна конвергенция 5. онлайн медии 6. технологични иновации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000125129
  

Сист. No: 38129

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 5 -

Цб НИР 592 

Възможности за по-пълноценно участие на България във вземането на решения в Европейския съюз в областта на сигурността  : Доклад за 2018 г. за междинните резултати. Срок на изпълнение: 15.04.2016 - 10.06.2019 г. /  Ръков. проект Пламен Ралчев ; Чл. Бойко Вълчев, Елизабет Йонева, Иван Бакалов . - София : УНСС ; Катедра "Международни отношения", 2018 . - 152 л. ; 30х22 см

   Унив. научен проект № НИД НИ - 17/2016 Библиогр. под линия


1. Сигурност 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Външна политика 
 327.7:061.1 ЕС  + 355
Ключови думи: 1. външна политика 2. България 3. Европейска сигурност 4. Европейска енергийна политика 5. имиграция 6. европейска интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125132
  

Сист. No: 38135

- 6 -

Цб НИР 579 

Идеологията и политиката на неоосманизма и междуетническите отношения в България  : Резултати по изпълнение на Унив. проект. Срок на изпълнение: 10.12.2018 г. /  Науч. рък. Ивайло Христов ; Чл. на науч. кол. Георги Ненов Найденов, Пламен Маринов Ралчев, Константин Христов Пудин, Мартин Евстатиев Стоянов . - София : УНСС ; Катедра "Медии и обществени комуникации", б. г. . - 64 л. ; 30х22 см

   Унив. проект по договор № НИД НИ 6/2016


1. Етнически отношения 2. Турция 3. България 
 322
Ключови думи: 1. неоосманизъм 2. идеология 3. междуетнически отношения 4. Османска империя 5. пантюркизъм 6. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 3. Европейски съюз 4. САЩ 
Цб 120000125124
  

Сист. No: 38119

- 7 -

Цб НИР 585 

Централна Азия: регионално развитие и геополитически трансформации  : Финални резултати . - София : УНСС ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Катедра "Международни отношения", 2018 . - 299 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 15-2016 Библиогр. под линия


1. Централна Азия 2. Регионално развитие 3. Геополитика 
 327:911.3(5)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. геополитика 3. международни отношения 4. енергийна геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Централна Азия 
Цб 120000125121
  

Сист. No: 38094

Икономика. Икономически теории

- 8 -

Цб НИР 586 

Икономическите инструменти - стимул за бизнеса при управлението на битови отпадъци  : Научен отчет /  Ръков. проект Даниела Иванова . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", б. г. . - 178 л. : с табл., фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 16/2016 Библиогр. в текста


1. Рециклиране на отпадъци 2. Бизнес среда 
 330.12  + 628.4
Ключови думи: 1. битови отпадъци 2. стратегически цели 3. управление на отпадъците 4. рециклиране 5. Оперативна програма ''Околна среда'' 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125127
  

Сист. No: 38124

- 9 -

Цб II 90843 

Стефанов, Петър

   Парапсихология в бизнеса и мениджмънта / Петър Стефанов ; Техн. ред. Румяна Любенова . - Бургас : ИК "Знаци", 2018 (Фабер) . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9850-92-5 


1. Бизнес 2. Парапсихология 3. Управленска психология 
 005.32
Ключови думи: 1. парапсихология 2. бизнес 3. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Психология 
Цб 120000124931
 съдържание 

Сист. No: 37980

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 10 -

Цб II 90834 

Николова, Бистра

   Данъчен контрол : Технология, методика и модели / Бистра Николова ; Рец. Михаил Динев Петров, Слави Димитров Генов . - [Добрич] : МАРТИНЕ, 2019 ("Матадор 74" ЕООД - Добрич) . - 231 с. ; 21 см

   Книгата се издава въз основа на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Заседание на Научно жури, назначено със заповед 06-1762/27.06.2012 г. на Ректора на Икономически университет - Варна

   ISBN 978-619-7059-38-0 


1. Данъчен контрол 
 336.2
Ключови думи: 1. данъчен контрол 2. данъчна ревизия 3. данъчна администрация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000124909
 съдържание 

Сист. No: 37983

- 11 -

Цб II 90835 

Николова, Бистра

   Взаимодействието и интеграцията в системата на Националната агенция за приходите : [Монография] / Бистра Николова ; Рец. Михаил Динев, Али Вейсел ; Ред. Милка Рускова . - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2019 ("АСИ ПРИНТ 2020" ЕООД) . - 238 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-56-3 


1. Национална агенция за приходите 2. България 
 336.2  + 061.1
Ключови думи: 1. Национална агенция за приходите (НАП) 2. финансов контрол 3. ревизия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124910
 съдържание 

Сист. No: 37984

- 12 -

Цб НИР 577 

Пазарни и непазарни алтернативи при публично финансираните услуги  : [Монографично изследване] /  Науч. рък. Евгения Пенкова ; Чл. на науч. кол. Евгения Делчева, Деница Горчилова, Биляна Томова, Александър Вълков . - София : УНСС, б. г. . - 278 л. ; 30х22 см

   Унив. науч. поръчка № НИД НИ 3/2016 Библиогр. в текста


1. Публични финанси 2. България 
 336.61
Ключови думи: 1. публично финансиране 2. финансово осигуряване 3. публични политики 4. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125122
  

Сист. No: 38103

- 13 -

Цб НИР 596 

Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България  /  Екип Светлана Александрова, Пресияна Ненкова, Гергана Михайлова-Борисова, Петър Чобанов, Стефан Петров, Десислава Желева Калчева, Милена Ковачевич, Стоян Нейчев . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес" ; Катедра "Финанси", [2019] . - 132 л. : с фиг. ; 30х22 см

   НИД НИ 5/2017 Библиогр. под линия


1. Общинско управление 2. България 3. Общини 4. Финанси 
 336  + 352.07(497.2)
Ключови думи: 1. финансова стабилност 2. финансова устойчивост 3. фискална стабилност 4. финансов сектор 5. парична политика 6. общински финанси 7. финансово управление 8. общинско управление 9. зелени облигации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125135
  

Сист. No: 38145

- 14 -

Цб НИР 581 

Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 година  : Срок на изпълнение: 2016-2019 г. /  Ръков. Екатерина Сотирова ; Чл. Ваня Иванова, Петя Биолчева, Благовест Цветков . - София : УНСС ; Катедра "Икономикс", 2019 . - 230 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   Проект № НИД НИ 8/2016 Библиогр. под линия


1. Банки 2. България 3. Еврозона 
 336.71
Ключови думи: 1. банкова система 2. банки 3. БНБ 4. стабилност 5. Банков съюз 6. Европейска централна банка (ЕЦБ) 7. Еврозона 8. банкова сигурност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125126
  

Сист. No: 38123

- 15 -

Цб НИР 594 

Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари  : Срок за изпълнение: април 2017 - декември 2019 г. : [Трети етап] /  Ръков. на науч. кол. Йорданка Йосифова Статева ; Чл. на науч. кол. Силвия Захариева Кирова, Петко Илиев Вълков, Деан Валентинов Иванов . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", б. г. . - 118 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ - 3/2017 г. Библиогр. под линия


1. Финансови пазари 
 336.76
Ключови думи: 1. финанси 2. финансови пазари 3. банков сектор 4. финансови деривати 5. алтернативно финансиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000125133
  

Сист. No: 38137

- 16 -

Цб НИР 578 

Финансова устойчивост в страните от Централна и Източна Европа  : Срок на изпълнение: 10.12.2018 г. /  Ръков. проект Петър Пандушев Чобанов ; Чл. на науч. кол. Николай Неновски, Светлана Александрова, Гергана Михайлова-Борисова, Дияна Митева-Бончева, Димитър Чобанов . - София : УНСС ; Катедра "Финанси" ; Катедра "МИО и бизнес", б. г. . - 248 л. : с табл., цв. фиг. ; 30х22 см

   Договор за унив. научна поръчка № НИД НИ 4/2016 Библиогр. под линия


1. Финансова устойчивост 
 336(4)
Ключови думи: 1. финансова устойчивост 2. фискална стабилност 3. финансов сектор 4. парична политика 5. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
Цб 120000125123
  

Сист. No: 38107

Управление

- 17 -

Цб II 90839 

Захариев, Еленко

   Стратегическо управление / Еленко Захариев ; Рец. Димитър Димитров . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Талант, 2015 . - 240 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7048-13-1 


1. Стратегическо управление 
 005
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. стратегии 3. фирмена стратегия 4. стратегически планове 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000124918, Цб 120000124919, Цб 120000124920, Цб 120000124921, Цб 120000124922, Цб 120000124923
 съдържание 

Сист. No: 37945

- 18 -

Цб II 90838 

Захариев, Еленко

   Основи на управлението / Еленко Захариев ; Рец. Димитър Димитров . - Пловдив : Талант, 2015 . - 423 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-203-005-6 


1. Управление 
 005
Ключови думи: 1. управление 2. управленски решения 3. мотивация 4. корпоративна култура 5. мениджмънт 6. корпоративна социална отговорност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000124913, Цб 120000124914, Цб 120000124915, Цб 120000124916, Цб 120000124917
 съдържание 

Сист. No: 37947

- 19 -

Цб II 90840 

Захариев, Еленко

   Корпоративна социална отговорност и корпоративна култура : Съвременни измерения / Еленко Захариев ; Рец. Петър Кънев, Анета Денева ; Ред. Иван Петров ; Техн. ред. Мариян Кенаров ; Коректор Златина Бончева . - Велико Търново : Абагар, 2011 . - 167 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-427-927-1 


1. Корпоративна социална отговорност 2. Корпоративна култура 
 005.7
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. корпоративна култура 3. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000124924, Цб 120000124925, Цб 120000124926, Цб 120000124927, Цб 120000124928
 съдържание 

Сист. No: 37951

- 20 -

Цб НИР 597 

Икономика на знанието и конкурентни предимства на търговията в Р България  : Краен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2018 г. /  Ръков. на науч. кол. Иванка Андреева Николова ; Чл. на науч. кол. Николинка Димитрова Игнатова, Борислав Атанасов Атанасов, Бисер Радославов Кътев, Иванина Иванова Янакиева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на търговията", 2018 . - 267 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   Договор за унив. научна поръчка № НИД НИ - 7/2017 г. Библиогр. под линия


1. Икономика на знанието 2. Търговия 3. България 
 339.18  + 005.94
Ключови думи: 1. икономика на знанието 2. конкурентни предимства 3. търговия 4. интелектуален капитал 5. глобализация 6. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 7. електронна търговия 8. конкурентоспособност 9. бизнес среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Цб 120000125130
  

Сист. No: 38131

- 21 -

Цб НИР 556 

Миронова, Надя Димитрова

   Влияние на организационния капацитет за успешно реализиране на проекти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020) : Финален научноизследователски отчет /  Ръков. Надя Димитрова Миронова . - София : УНСС ; Катедра "Управление", 2018 . - 184 л. : с фиг. ; 30х22 см

   Унив. научно изследване по договор № НИД НИ 1-8/2015 Библиогр. под линия


1. Управление на организацията 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. бизнес среда 3. мениджмънт 4. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000125117
  

Сист. No: 38092

- 22 -

Цб НИР 567 

Управлението на промените като инструмент за повишаване на кризисната устойчивост на организациите в сектора на информационните и комуникационните технологии  : Изследователски отчет /  Ръков. Марияна Тонева Кузманова ; Чл. на науч. кол. Матилда Иванова Александрова-Бошнакова, Вера Димитрова Пиримова, Атанас Георгиев Атанасов, Нончо Иванов Димитров, Юри Цветанов Ценков, Миглена Димитрова Ангелова, Диана Стефанова Йовчева, Димчо Любомиров Младенов, Надя Маринова Пенова, Елеонора Василева Александрова . - София : УНСС, 2018 . - 238 л. : с табл., фиг. ; 30х22 см

   Унив. науч. поръчка № НИД НИ 1-19/2015 Библиогр. под линия


1. Управление на организацията 2. Информационни технологии - управление 
 005.7  + 004
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. кризи в организациите 3. устойчивост 4. икономическа криза 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000125120
  

Сист. No: 38100

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 23 -

Цб НИР 595 

Конвергенция в областта на потребителските цени при новите страни членки (НСЧ-12) след присъединяването им към ЕС - дълбочинен преглед, настоящо ниво и тенденции  : Основни резултати от втори междинен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2019 г. /  Ръков. проект Васил Петков ; Чл. Валентин Билянски, Васил Бозев, Мария Христова-Политикова, Марин Братков . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", декември 2018 . - 138 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 4/2017 г. Библиогр. под линия


1. Международни пазари 2. Страни членки на Европейски съюз 3. Цени 
 338.5  + 339
Ключови думи: 1. потребителски цени 2. цени 3. ценообразуване 4. международни пазари 5. евро (EU) 6. инфлация 7. страни-членки на ЕС 8. конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125134
  

Сист. No: 38141

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 24 -

Цб НИР 564 

Пространствен анализ на природосъобразно земеделие в България (на примера на конкретен район)  : Научен отчет /  Ръков. Мария Пенева ; Чл. на науч. кол. Янка Костадинова Казакова-Матева, Донка Славова Радева-Дечева, Мария Кръстева Топчиева, Веселина Казакова, Тинка Станчева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2016 . - 191 с. : с граф., табл. ; 30х22 см

   Унив. проект НИД НИ 1-16/2015 Библиогр. в текста


1. Селско стопанство - България 2. Земеделие - България 
 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. биоземеделие 4. екопродукти 5. Световна търговска организация (СТО) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125118
  

Сист. No: 38096

Туризъм

- 25 -

Цб II 90836 

Алексиева, Соня

   Изграждане на имидж на туристически дестинации / Соня Алексиева, Стефания Темелкова ; Рец. Ангел Георгиев, Надежда Димова ; Науч. ред. Кристиян Хаджиев . - София : Нов български университет (НБУ), 2019 ("Симолини-94" ООД) . - 356 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-057-6 


1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. имидж 4. марка 5. бранд 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000124911
 съдържание 

Сист. No: 37981

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 26 -

Цб II 90841 

Златева, Добринка

   Международна икономика / Добринка Златева и др. ; Техн. ред. Силвия Панева ; Коректор Диана Вацова . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019 . - 228 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-175-1 


1. Международна икономика 2. Международна търговия 
 339
Ключови думи: 1. международна икономика 2. международна търговия 3. международни икономически отношения МИО 4. международна търговска политика 5. международен валутен пазар 6. международна валутна система 7. европейска икономическа интеграция 8. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000124929
 съдържание 

Сист. No: 37941

- 27 -

Цб НИР 597 

Икономика на знанието и конкурентни предимства на търговията в Р България  : Краен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2018 г. /  Ръков. на науч. кол. Иванка Андреева Николова ; Чл. на науч. кол. Николинка Димитрова Игнатова, Борислав Атанасов Атанасов, Бисер Радославов Кътев, Иванина Иванова Янакиева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на търговията", 2018 . - 267 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   Договор за унив. научна поръчка № НИД НИ - 7/2017 г. Библиогр. под линия


1. Икономика на знанието 2. Търговия 3. България 
 339.18  + 005.94
Ключови думи: 1. икономика на знанието 2. конкурентни предимства 3. търговия 4. интелектуален капитал 5. глобализация 6. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 7. електронна търговия 8. конкурентоспособност 9. бизнес среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Цб 120000125130
  

Сист. No: 38131

- 28 -

Цб НИР 595 

Конвергенция в областта на потребителските цени при новите страни членки (НСЧ-12) след присъединяването им към ЕС - дълбочинен преглед, настоящо ниво и тенденции  : Основни резултати от втори междинен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2019 г. /  Ръков. проект Васил Петков ; Чл. Валентин Билянски, Васил Бозев, Мария Христова-Политикова, Марин Братков . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", декември 2018 . - 138 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 4/2017 г. Библиогр. под линия


1. Международни пазари 2. Страни членки на Европейски съюз 3. Цени 
 338.5  + 339
Ключови думи: 1. потребителски цени 2. цени 3. ценообразуване 4. международни пазари 5. евро (EU) 6. инфлация 7. страни-членки на ЕС 8. конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125134
  

Сист. No: 38141

- 29 -

Цб II 90844 

Slavova, Milanka Dimitrova

   Internationalization of Bulgarian Innovative Companies / Milanka Dimitrova Slavova ; Review. Bistra Boeva, Ivan Stoychev . - Sofia : UNWE Publishing Complex, 2019 . - 168 p. ; 20 sm

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-232-192-5 


1. Интернационализация 2. Български иновативни компании 
 339.9
Ключови думи: 1. интернационализация 2. иновации 3. иновативни предприятия 4. цифрова икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124932, Цб 120000124933, Цб 120000124934, Цб 120000124935, Цб 120000128448, Ф 120000128449, Ф 120000128450, Ф 120000128451, Ф 120000128452, Ф 120000128453, Ф 120000128454, Ф 120000128455, Ф 120000128456, Ф 120000128457
 съдържание 

Сист. No: 37976

Европейски съюз

- 30 -

Цб II 90846 

European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001  : Article-by-Article Commentary /  Ed. by Gordian N. Hasselblatt . - 2nd ed. . - Munchen : Hart-Beck-Nomos, 2018 . - 1784 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-3-406-71510-5 (C.H.Beck)

   ISBN 978-1-50992-849-1 (Hart)

   ISBN 978-3-8487-5454-0 (Nomos)


1. Търговска марка - ЕС - регулации 
 347.77(0.026.2)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. интелектуална собственост 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124937
 съдържание 

Сист. No: 38055

- 31 -

Цб II 90847 

Kur, Annette

   European Trade Mark Law : A Commentary / Annette Kur, Martin Senftleben ; With a contribution by Verena von Bomhard . - Oxford : Oxford University Press, 2017 . - 796 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-0-19-968044-3 


1. Търговска марка - право 2. Европейски съюз - право 
 347.77(0.026.2)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. право 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 3. Интелектуална собственост 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124938
 съдържание 

Сист. No: 38056

Право

- 32 -

Цб II 90848 

Димитрова, Ралица

   Наказателноправна защита на финансовите интереси на Европейския съюз / Ралица Димитрова . - София : Технически университет, б. г. . - 358 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-044-4 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Наказателно право 
 341.4
Ключови думи: 1. право 2. международно наказателно право 3. наказателноправна защита 4. финанси 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124944, Цб 120000124945
 съдържание 

Сист. No: 37940

- 33 -

Цб II 90850 

Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия  /  Подбор Юрген Швабе, Торстен Гайслер, Хартмут Ранк ; Науч. ред. Мартин Белов ; Прев. и ред. Анастас Пунев ; Прев. Димитър Стоименов, Марин Маринов ; Ред. Симона Велева . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Фондация "Конрад Аденауер", 2019 . - 1070 с. ; 24 см

   Програма за върховенство на закона за Югоизточна Европа на Фондация "Конрад Аденауер".

   ISBN 978-954-07-4677-7 


1. Федерален конституционен съд - решения - Германия 
 342.56(430)(094.9)(0.026.2)  + 342(430)(094.9)(0.026.2)
Ключови думи: 1. Федерален конституционен съд 2. съдебно решение 3. основни права 4. държавно устройство 5. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Германия 
Цб 120000124939, Ф 120000124940, Цб 120000126984, Цб 120000126985, Ф 120000128662
 съдържание 

Сист. No: 37938

- 34 -

Цб НИР 587 

Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг  : Резултати от проведените научни изследвания от заключителния етап на проекта. Срок за завършване на проекта: април 2019 г. /  Ръков. проект Захари Емилов Торманов ; Чл. Радко Радев, Илонка Горанова, Кристина Стефанова . - София : УНСС ; Катедра "Индустриален бизнес" ; Юридически факултет, 2019 . - 204 л. : с фиг., табл. ; 30х22 см

   Унив. научен проект по договор № НИД НИ 19/2016 Библиогр. под линия


1. Франчайзинг 2. Право 
 347.74
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. франчайзингов договор 3. договорни отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125128
  

Сист. No: 38125

- 35 -

Цб II 90837 

Костадинова, Ралица Светлозарова

   Условното осъждане по българското наказателно право / Ралица Светлозарова Костадинова ; Рец. Антон Гиргинов, Веселин Вучков . - София : Нов български университет (НБУ), 2019 ("Симолини-94" ООД) . - 279 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-068-2 


1. Наказателно право - България 
 343(497.2)
Ключови думи: 1. наказателно право 2. условно осъждане 3. пробация 4. наказания 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124912
 съдържание 

Сист. No: 37982

- 36 -

Цб II 90849 

Противодействие на организираната престъпност  : [Учебно помагало] / Георги Митов и др. ; Науч. ред. Евгения Коцева - Владимирова . - [София] : Прокуратура на Република България, 2013 (МКД 96 ООД) . - 608 с. ; 23 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-92616-3-9 


1. Организирана престъпност 
 343.3/.7(075)(0.026.2)
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. противодействие 3. престъпна организация 4. престъпления 5. прокуратура 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124941, Цб 120000124942, Цб 120000124943
 съдържание 

Сист. No: 37939

- 37 -

Цб II 90846 

European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001  : Article-by-Article Commentary /  Ed. by Gordian N. Hasselblatt . - 2nd ed. . - Munchen : Hart-Beck-Nomos, 2018 . - 1784 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-3-406-71510-5 (C.H.Beck)

   ISBN 978-1-50992-849-1 (Hart)

   ISBN 978-3-8487-5454-0 (Nomos)


1. Търговска марка - ЕС - регулации 
 347.77(0.026.2)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. интелектуална собственост 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124937
 съдържание 

Сист. No: 38055

- 38 -

Цб II 90847 

Kur, Annette

   European Trade Mark Law : A Commentary / Annette Kur, Martin Senftleben ; With a contribution by Verena von Bomhard . - Oxford : Oxford University Press, 2017 . - 796 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-0-19-968044-3 


1. Търговска марка - право 2. Европейски съюз - право 
 347.77(0.026.2)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. право 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 3. Интелектуална собственост 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124938
 съдържание 

Сист. No: 38056

Интелектуална собственост

- 39 -

Цб II 90846 

European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001  : Article-by-Article Commentary /  Ed. by Gordian N. Hasselblatt . - 2nd ed. . - Munchen : Hart-Beck-Nomos, 2018 . - 1784 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-3-406-71510-5 (C.H.Beck)

   ISBN 978-1-50992-849-1 (Hart)

   ISBN 978-3-8487-5454-0 (Nomos)


1. Търговска марка - ЕС - регулации 
 347.77(0.026.2)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. интелектуална собственост 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124937
 съдържание 

Сист. No: 38055

- 40 -

Цб II 90847 

Kur, Annette

   European Trade Mark Law : A Commentary / Annette Kur, Martin Senftleben ; With a contribution by Verena von Bomhard . - Oxford : Oxford University Press, 2017 . - 796 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-0-19-968044-3 


1. Търговска марка - право 2. Европейски съюз - право 
 347.77(0.026.2)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. право 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 3. Интелектуална собственост 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124938
 съдържание 

Сист. No: 38056

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 41 -

Цб НИР 592 

Възможности за по-пълноценно участие на България във вземането на решения в Европейския съюз в областта на сигурността  : Доклад за 2018 г. за междинните резултати. Срок на изпълнение: 15.04.2016 - 10.06.2019 г. /  Ръков. проект Пламен Ралчев ; Чл. Бойко Вълчев, Елизабет Йонева, Иван Бакалов . - София : УНСС ; Катедра "Международни отношения", 2018 . - 152 л. ; 30х22 см

   Унив. научен проект № НИД НИ - 17/2016 Библиогр. под линия


1. Сигурност 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Външна политика 
 327.7:061.1 ЕС  + 355
Ключови думи: 1. външна политика 2. България 3. Европейска сигурност 4. Европейска енергийна политика 5. имиграция 6. европейска интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125132
  

Сист. No: 38135

Образование

- 42 -

Цб НИР 603 

Желев, Паскал

   Интернационализацията като фактор за конкурентоспособността на УНСС : Срок на изпълнение: 10.12.2018 г. /  Ръков. Паскал Желев . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", декември 2018 . - 155 л. : с цв. фиг. ; 30х22 см

   № НИД НИ 20/2017 г. Библиогр. под линия


1. Висше образование 2. Университети 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. интернационализация 3. международна конкурентоспособност 4. университети 5. чуждестранни студенти 6. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000125131
  

Сист. No: 38133

- 43 -

Цб НИР 566 

Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС  : Трети краен етап /  Ръков. Виолета Цакова ; Чл. на науч. кол. Миланка Славова, Вълчин Даскалов, Иван Цветанов, Стефан Радев, Иван Начев . - София : УНСС, 2018 . - 100 л. : с цв. фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за науч. изследване по договор № НИД НИ 1-18/2015


1. Висше образование 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. УНСС 3. нормативна уредба 4. учебен процес 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000125119
  

Сист. No: 38093

Математика. Естествени науки

Екология

- 44 -

Цб НИР 586 

Икономическите инструменти - стимул за бизнеса при управлението на битови отпадъци  : Научен отчет /  Ръков. проект Даниела Иванова . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", б. г. . - 178 л. : с табл., фиг. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 16/2016 Библиогр. в текста


1. Рециклиране на отпадъци 2. Бизнес среда 
 330.12  + 628.4
Ключови думи: 1. битови отпадъци 2. стратегически цели 3. управление на отпадъците 4. рециклиране 5. Оперативна програма ''Околна среда'' 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000125127
  

Сист. No: 38124

Приложни науки

Здравеопазване

- 45 -

Цб НИР 580 

Тодорова, Елка

   Адаптация и валидизация на българската версия на въпросника heiQ (Въпросник за влиянието на здравното обучение) : Трети - краен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2016 - 10.12.2018 г. /  Ръков. Елка Тодорова ; Чл. на науч. кол. Тодорка Кинева . - София : УНСС ; Катедра "Икономическа социология", 2018 . - 71 л. : с табл. ; 30х22 см

   Унив. научен проект по договор № НИД НИ 7/2016 Библиогр.. под линия


1. Здравеопазване 2. Социологическо проучване 
 316:303  + 614
Ключови думи: 1. здравословно поведение 2. здраве 3. емоционално благосъстояние 4. здравни грижи 5. анкетно проучване 6. социологически изследвания 7. емпирично проучване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125125
  

Сист. No: 38121

Информационни технологии. Иновации

- 46 -

Цб НИР 567 

Управлението на промените като инструмент за повишаване на кризисната устойчивост на организациите в сектора на информационните и комуникационните технологии  : Изследователски отчет /  Ръков. Марияна Тонева Кузманова ; Чл. на науч. кол. Матилда Иванова Александрова-Бошнакова, Вера Димитрова Пиримова, Атанас Георгиев Атанасов, Нончо Иванов Димитров, Юри Цветанов Ценков, Миглена Димитрова Ангелова, Диана Стефанова Йовчева, Димчо Любомиров Младенов, Надя Маринова Пенова, Елеонора Василева Александрова . - София : УНСС, 2018 . - 238 л. : с табл., фиг. ; 30х22 см

   Унив. науч. поръчка № НИД НИ 1-19/2015 Библиогр. под линия


1. Управление на организацията 2. Информационни технологии - управление 
 005.7  + 004
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. кризи в организациите 3. устойчивост 4. икономическа криза 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000125120
  

Сист. No: 38100

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 47 -

Цб II 90845 

Език, морал, отговорност  : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева /  Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Център за анализ на политическата и журналистическата реч, 2011 . - 235 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-07-3187-2 


1. Български език 
 80(0.026.2)
Ключови думи: 1. език 2. морал 3. отговорност 4. политически език 5. политическо говорене 6. журналистическа реч 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000124936
 съдържание 

Сист. No: 37979

- 48 -

Цб II 90842 

Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров : Aut inveniam viam, aut faciam  /  Отг. ред. Мария Илиева ; Ред. кол. Верка Иванова, Владислав Маринов, Велин Петров . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ; Катедра по съвременен български език, 2019 (Фабер - В. Търново) . - 688 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-208-188-1 


1. Езикознание 2. Биографии 3. Стоян Буров, чл.-кор. проф. д.ф.н. 4. Българска граматика 
 80(0.026.2)  + 92 Буров, Стоян
Ключови думи: 1. езикознание 2. български език 3. биографии 4. граматика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Буров, Стоян 
Цб 120000124930
 съдържание 

Сист. No: 37942

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 49 -

Цб НИР 579 

Идеологията и политиката на неоосманизма и междуетническите отношения в България  : Резултати по изпълнение на Унив. проект. Срок на изпълнение: 10.12.2018 г. /  Науч. рък. Ивайло Христов ; Чл. на науч. кол. Георги Ненов Найденов, Пламен Маринов Ралчев, Константин Христов Пудин, Мартин Евстатиев Стоянов . - София : УНСС ; Катедра "Медии и обществени комуникации", б. г. . - 64 л. ; 30х22 см

   Унив. проект по договор № НИД НИ 6/2016


1. Етнически отношения 2. Турция 3. България 
 322
Ключови думи: 1. неоосманизъм 2. идеология 3. междуетнически отношения 4. Османска империя 5. пантюркизъм 6. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 3. Европейски съюз 4. САЩ 
Цб 120000125124
  

Сист. No: 38119

- 50 -

Цб II 90842 

Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров : Aut inveniam viam, aut faciam  /  Отг. ред. Мария Илиева ; Ред. кол. Верка Иванова, Владислав Маринов, Велин Петров . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ; Катедра по съвременен български език, 2019 (Фабер - В. Търново) . - 688 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-208-188-1 


1. Езикознание 2. Биографии 3. Стоян Буров, чл.-кор. проф. д.ф.н. 4. Българска граматика 
 80(0.026.2)  + 92 Буров, Стоян
Ключови думи: 1. езикознание 2. български език 3. биографии 4. граматика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Буров, Стоян 
Цб 120000124930
 съдържание 

Сист. No: 37942


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Елеонора Василева 22 46 
Александрова, Светлана 13 16 
Александрова-Бошнакова, Матилда Иванова 22 46 
Алексиева, Соня 25 
Ангелова, Миглена Димитрова 22 46 
Ангова, Стела 4 
Атанасов, Атанас Георгиев 22 46 
Атанасов, Борислав Атанасов 20 27 
Бакалов, Иван 5 41 
Белов, Мартин 33 
Билянски, Валентин 23 28 
Биолчева, Петя 14 
Бозев, Васил 23 28 
Бончева, Златина 19 
Боянов, Иван 26 
Боянова, Невена 26 
Братков, Марин 23 28 
Ватова, Пенка 1 
Вацова, Диана 26 
Вейсел, Али 11 
Велева, Симона 33 
Видолов, Иван 36 
Вучков, Веселин 35 
Вълков, Александър 12 
Вълков, Петко Илиев 15 
Вълчанов, Иван 4 
Вълчев, Бойко 5 41 
Гайслер, Торстен 33 
Генов, Слави Димитров 10 
Георгиев, Ангел 25 
Герчева, Весела 1 
Гиргинов, Антон 35 
Горанова, Илонка 34 
Горчилова, Деница 12 
Давидкова-Димитрова, Десислава 36 
Даскалов, Вълчин 43 
Делчева, Евгения 12 
Денева, Анета 19 
Джалалиев, Милин 1 
Димитров, Димитър 17 18 
Димитров, Нончо Иванов 22 46 
Димитрова, Елица 1 
Димитрова, Ивайла 16 
Димитрова, Ралица 32 
Димова, Надежда 25 
Динев, Михаил 11 
Желев, Паскал 42 
Запрева, Меглена 1 
Захариев, Еленко 17 18 19 
Златева, Добринка 26 
Иванов, Деан Валентинов 15 
Иванова, Ваня 14 
Иванова, Верка 48 50 
Иванова, Даниела 8 44 
Игнатова, Николинка Димитрова 20 27 
Илиева, Мария 48 50 
Илкова, Ралица 36 
Йовчева, Диана Стефанова 22 46 
Йонева, Елизабет 5 41 
Казакова, Веселина 24 
Казакова-Матева, Янка Костадинова 24 
Калчева, Десислава Желева 13 
Карадечева, Мария 1 
Кенаров, Мариян 19 
Кинева, Тодорка 3 45 
Кирова, Силвия Захариева 15 
Ковачевич, Милена 13 
Коларова, Мая 4 
Костадинова, Ралица Светлозарова 35 
Коцева - Владимирова, Евгения 36 
Кузманова, Марияна Тонева 22 46 
Кузманова, Николета 36 
Кънев, Петър 19 
Кътев, Бисер Радославов 20 27 
Липчева, Лиляна 1 
Любенова, Адриана 1 
Любенова, Румяна 2 9 
Маринов, Владислав 48 50 
Маринов, Марин 33 
Матеев, Илиян 26 
Миланов, Владислав 47 
Милкова, Лиляна 1 
Минев, Георги 4 
Миронова, Надя Димитрова 21 
Митева-Бончева, Дияна 16 
Митов, Георги 36 
Михайлова-Борисова, Гергана 13 16 
Михайлова-Сталянова, Надежда 47 
Младенов, Димчо Любомиров 22 46 
Найденов, Георги Ненов 6 49 
Начев, Иван 43 
Нейчев, Стоян 13 
Ненкова, Пресияна 13 
Неновски, Николай 16 
Николова, Бистра 10 11 
Николова, Иванка Андреева 20 27 
Николова, Мария 4 
Осиковски, Мартин 4 
Панева, Силвия 26 
Панушев, Емил 26 
Пенева, Мария 24 
Пенкова, Евгения 12 
Пенова, Надя Маринова 22 46 
Петев, Тодор Т. 1 
Петков, Васил 23 28 
Петров, Велин 48 50 
Петров, Иван 19 
Петров, Михаил Динев 10 
Петров, Стефан 13 
Петрова, Виктория 1 
Пиримова, Вера Димитрова 22 46 
Пудин, Константин Христов 6 49 
Пунев, Анастас 33 
Радев, Радко 34 
Радев, Стефан 43 
Радева-Дечева, Донка Славова 24 
Ралчев, Пламен 5 41 
Ралчев, Пламен Маринов 6 49 
Ранк, Хартмут 33 
Рускова, Милка 11 
Русланов, Иван 4 
Сариева, Веселина 1 
Славова, Миланка 29 43 
Сотирова, Екатерина 14 
Станчева, Тинка 24 
Статева, Йорданка Йосифова 15 
Стефанов, Петър 2 9 
Стефанова, Кристина 34 
Стоименов, Димитър 33 
Стоянов, Мартин Евстатиев 6 49 
Темелкова, Стефания 25 
Тодорова, Елка 3 45 
Томова, Биляна 12 
Топчиева, Мария Кръстева 24 
Торманов, Захари Емилов 34 
Трифонова, П. 1 
Хаджиев, Кристиян 25 
Христов, Ивайло 6 49 
Христова-Политикова, Мария 23 28 
Цакова, Виолета 43 
Цанкова, Светла 4 
Цветанов, Иван 43 
Цветков, Благовест 14 
Ценков, Юри Цветанов 22 46 
Чобанов, Димитър 16 
Чобанов, Петър 13 
Чобанов, Петър Пандушев 16 
Чобанова, Венцислава 16 
Швабе, Юрген 33 
Янакиева, Иванина Иванова 20 27 
Янина, Анна 1 
Boeva, Bistra 29 
Bomhard, Verena von 31 38 40 
Hasselblatt, Gordian N. 30 37 39 
Kur, Annette 31 38 40 
Senftleben, Martin 31 38 40 
Slavova, Milanka Dimitrova 29 
Stoychev, Ivan 29 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптация и валидизация на българската версия на въпросника heiQ (Въпросник за влиянието на здравното обучение) 3 45 
Взаимодействието и интеграцията в системата на Националната агенция за приходите 11 
Влияние на организационния капацитет за успешно реализиране на проекти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020) 21 
Възможности за по-пълноценно участие на България във вземането на решения в Европейския съюз в областта на сигурността 5 41 
Данъчен контрол 10 
Език, морал, отговорност 47 
Идеологията и политиката на неоосманизма и междуетническите отношения в България 6 49 
Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия 33 
Изграждане на имидж на туристически дестинации 25 
Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг 34 
Икономика на знанието и конкурентни предимства на търговията в Р България 20 27 
Икономическите инструменти - стимул за бизнеса при управлението на битови отпадъци 8 44 
Интернационализацията като фактор за конкурентоспособността на УНСС 42 
Конвергенция в областта на потребителските цени при новите страни членки (НСЧ-12) след присъединяването им към ЕС - дълбочинен преглед, настоящо ниво и тенденции 23 28 
Корпоративна социална отговорност и корпоративна култура 19 
Международна икономика 26 
Наказателноправна защита на финансовите интереси на Европейския съюз 32 
Наръчник на музейния специалист за работа с публиките : Т.1 - 1 
Нови журналистически практики в конвергентна медийна среда 4 
Основи на управлението 18 
Пазарни и непазарни алтернативи при публично финансираните услуги 12 
Парапсихология в бизнеса и мениджмънта 2 9 
Пространствен анализ на природосъобразно земеделие в България (на примера на конкретен район) 24 
Противодействие на организираната престъпност 36 
Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров : Aut inveniam viam, aut faciam 48 50 
Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България 13 
Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 година 14 
Стратегическо управление 17 
Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари 15 
Управлението на промените като инструмент за повишаване на кризисната устойчивост на организациите в сектора на информационните и комуникационните технологии 22 46 
Условното осъждане по българското наказателно право 35 
Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС 43 
Финансова устойчивост в страните от Централна и Източна Европа 16 
Централна Азия: регионално развитие и геополитически трансформации 7 
European Trade Mark Law 31 38 40 
European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 30 37 39 
Internationalization of Bulgarian Innovative Companies 29 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банки 14 
Бизнес 2 9 
Бизнес среда 8 44 
Биографии 48 50 
България 5 6 11 12 13 14 20 27 41 49 
Българска граматика 48 50 
Български език 47 
Български иновативни компании 29 
Висше образование 42 43 
Външна политика 5 41 
Геополитика 7 
Данъчен контрол 10 
Еврозона 14 
Европейски съюз (ЕС) 5 32 41 
Европейски съюз - право 31 38 40 
Езикознание 48 50 
Етнически отношения 6 49 
Журналистика 4 
Здравеопазване 3 45 
Земеделие - България 24 
Икономика на знанието 20 27 
Интернационализация 29 
Информационни технологии - управление 22 46 
Корпоративна култура 19 
Корпоративна социална отговорност 19 
Медии 4 
Международна икономика 26 
Международна търговия 26 
Международни пазари 23 28 
Музеи 1 
Наказателно право 32 
Наказателно право - България 35 
Национална агенция за приходите 11 
Общини 13 
Общинско управление 13 
Организирана престъпност 36 
Парапсихология 2 9 
Право 34 
Публични финанси 12 
Регионално развитие 7 
Рециклиране на отпадъци 8 44 
Селско стопанство - България 24 
Сигурност 5 41 
Социологическо проучване 3 45 
Стоян Буров, чл.-кор. проф. д.ф.н. 48 50 
Страни членки на Европейски съюз 23 28 
Стратегическо управление 17 
Туризъм 25 
Турция 6 49 
Търговия 20 27 
Търговска марка - ЕС - регулации 30 37 39 
Търговска марка - право 31 38 40 
Университети 42 
Управление 18 
Управление на организацията 21 22 46 
Управленска психология 2 9 
Федерален конституционен съд - решения - Германия 33 
Финанси 13 
Финансова устойчивост 16 
Финансови пазари 15 
Франчайзинг 34 
Цени 23 28 
Централна Азия 7 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

алтернативно финансиране 15 
анкетно проучване 3 45 
банки 14 
банков сектор 15 
Банков съюз 14 
банкова сигурност 14 
банкова система 14 
бизнес 2 9 
бизнес среда 20 21 27 
биографии 48 50 
биоземеделие 24 
битови отпадъци 8 44 
БНБ 14 
бранд 25 
България 5 41 
български език 48 50 
висше образование 42 43 
външна политика 5 41 
геополитика 7 
глобализация 20 26 27 
граматика 48 50 
данъчен контрол 10 
данъчна администрация 10 
данъчна ревизия 10 
договорни отношения 34 
държавно устройство 33 
евро (EU) 23 28 
Еврозона 14 
Европейска енергийна политика 5 41 
европейска икономическа интеграция 26 
европейска интеграция 5 41 
Европейска сигурност 5 41 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 14 16 
Европейски съюз ( ЕС) 30 31 32 37 38 39 40 
език 47 
езикознание 48 50 
екопродукти 24 
електронна търговия 20 27 
емоционално благосъстояние 3 45 
емпирично проучване 3 45 
енергийна геополитика 7 
журналистика 4 
журналистическа реч 47 
здраве 3 45 
здравни грижи 3 45 
здравословно поведение 3 45 
зелени облигации 13 
земеделие 24 
идеология 6 49 
икономика на знанието 20 27 
икономическа криза 22 46 
имиграция 5 41 
имидж 25 
иновативни предприятия 29 
иновации 29 
интелектуален капитал 20 27 
интелектуална собственост 30 37 39 
интернационализация 29 42 
инфлация 23 28 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 20 22 27 46 
конвергенция 23 28 
конкурентни предимства 20 27 
конкурентоспособност 20 27 
корпоративна култура 18 19 
корпоративна социална отговорност 18 19 
кризи в организациите 22 46 
марка 25 
медии 4 
медийна конвергенция 4 
медийна среда 4 
междуетнически отношения 6 49 
международен валутен пазар 26 
международна валутна система 26 
международна икономика 26 
международна конкурентоспособност 42 
международна търговия 26 
международна търговска политика 26 
международни икономически отношения МИО 26 
международни отношения 7 
международни пазари 23 28 
международно наказателно право 32 
мениджмънт 2 9 18 21 
морал 47 
мотивация 18 
музеен специалист 1 
музеи 1 
музей 1 
музейна публика 1 
наказания 35 
наказателно право 35 
наказателноправна защита 32 
Национална агенция за приходите (НАП) 11 
национална сигурност 6 49 
неоосманизъм 6 49 
нормативна уредба 43 
общински финанси 13 
общинско управление 13 
онлайн медии 4 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 21 
Оперативна програма ''Околна среда'' 8 44 
организирана престъпност 36 
Османска империя 6 49 
основни права 33 
отговорност 47 
пантюркизъм 6 49 
парапсихология 2 9 
парична политика 13 16 
политически език 47 
политическо говорене 47 
потребителски цени 23 28 
право 31 32 38 40 
правосъдие 33 
престъпления 36 
престъпна организация 36 
пробация 35 
прокуратура 36 
противодействие 36 
публични политики 12 
публично финансиране 12 
ревизия 11 
регионално развитие 7 
рециклиране 8 44 
Световна търговска организация (СТО) 24 
селско стопанство 24 
социални услуги 12 
социологически изследвания 3 45 
стабилност 14 
страни-членки на ЕС 23 28 
стратегии 17 
стратегически планове 17 
стратегически цели 8 44 
стратегическо управление 17 
съдебно решение 33 
технологични иновации 4 
туризъм 25 
туристически дестинации 25 
търговия 20 27 
търговска марка 30 31 37 38 39 40 
университети 42 
УНСС 42 43 
управление 18 
управление на организацията 19 21 22 46 
управление на отпадъците 8 44 
управленски решения 18 
условно осъждане 35 
устойчивост 22 46 
учебен процес 43 
Федерален конституционен съд 33 
финанси 15 32 
финансов контрол 11 
финансов сектор 13 16 
финансова стабилност 13 
финансова устойчивост 13 16 
финансови деривати 15 
финансови пазари 15 
финансово осигуряване 12 
финансово управление 13 
фирмена стратегия 17 
фискална стабилност 13 16 
франчайзинг 34 
франчайзингов договор 34 
цени 23 28 
ценообразуване 23 28 
цифрова икономика 29 
чуждестранни студенти 42 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Буров, Стоян 48 50 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 5 6 8 11 12 13 14 24 29 35 41 44 49 
Германия 33 
Европейски съюз 5 6 8 30 31 32 37 38 39 40 41 44 49 
Източна Европа 16 
САЩ 6 49 
Турция 6 49 
Централна Азия 7 
Централна Европа 16