Нови книги - януари 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

- 1 -

Цб II 90240 

Марксизмът-ленинизмът и съвременния свят : XII студентска научно-теоретична конференция  : Секция "Икономика" - Млади научни работници, 25-26 април 1989 г. /  Под науч. рък., консулт. и науч. ред. Никола Великов, Марчо Марков . - София : ВИИ "Карл Маркс", 1989 . - 95 с. ; 20 см

   


 141.82
Тематични рубрики: 1. Философия 
Цб 120000122258
 съдържание 

Сист. No: 35740

Психология

- 2 -

Цб II 90228 

Калчев, Пламен

   Оценка на личностови разстройства. Кратка форма на Въпросника на Ф. Кулидж : [Монография] / Пламен Калчев ; Ред. Людмила Андреева ; Коректор Соня Илиева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 236 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0207-6 


1. Психология 
 159.9
Ключови думи: 1. личностни разстройства 2. психично разстройство 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000122218
 съдържание 

Сист. No: 35713

- 3 -

Цб II 90257 

Максуел, Джон

   Живот в целеустременост. Как да изберем живот в значимост / Джон Максуел ; Прев. от англ. Людмила Левкова ; Ред. и дизайн на кор. Ясен Николов ; Предпеч. подгот. Ваня Николова . - София : Глоубъл Лайтуъркс, 2019 . - 299 с. ; 21 см

   Автор на осем бестселъра на New York Times; Наставник на 7 милиона лидери и 70 книги посветени на лидерството

   ISBN 978-619-7352-04-7 


1. Лидерство 2. Психология на личността 
 316.46  + 159.9  + 005.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 120000122278, Цб 120000124197, Ф 120000124198, Ф 120000124199, Цб 120000124200, Ф 120000124201
 съдържание 

Сист. No: 35847

- 4 -

Цб II 90263 

Митев, Трендафил

   Българознание. История и теория на българския народностен характер / Трендафил Митев ; Рец. Георги Манолов, Ивайло Христов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017-2018 . - 450 с. ; 24 см

   


1. Народопсихология - Русия 2. България 3. Българи 
 159.922.4(497.2)(=867)
Ключови думи: 1. народопсихология 2. българи 3. България 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122293, Цб 120000122294, Цб 120000122295
 съдържание 

Сист. No: 35835

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 5 -

Цб II 90226 

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България : Том I -  = Demographic Development, Labour Force and Labour Resources in Bulgaria : Vol. IV. /  Състав. и науч. ред. Кремена Борисова-Маринова ; Рец. Росица Рангелова, Пенка Найденова : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за изследване на населението и човека - БАН

   Публикацията е осъществена по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" на ИИНЧ - БАН.

   ISBN 978-954-322-964-2 


   Том IV. Демографско развитие , работна сила и трудови ресурси в България. . - 2018 . - 506 с. : с табл. и граф.

 

   


1. Демография - България 2. Демографска криза 3. Трудови ресурси 
 314  + 331.5
Ключови думи: 1. демография на България 2. трудови ресурси 3. работна сила 4. обучение 5. заетост 6. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122194, Цб 120000122195, Ф 120000122196, Цб 120000122197, Ф 120000122198
 съдържание 

Сист. No: 35710

- 6 -

Цб II 90236 

Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси  : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. /  Предс. на ред. кол. Мая Микренска ; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Божинов, Валентин Кисимов, Соня Чипева . - София : УНСС ; Факултет "Приложна информатика и статистика" ; Катедра "Математика" ; Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 204 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-910-8 


1. Математика 2. Статистика 3. Информационни технологии 4. Икономическо развитие 
 33  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. статистика 2. математика 3. информационни технологии 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Математика. Естествени науки 4. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122254
 съдържание 

Сист. No: 35736

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 7 -

Цб II 90229 

Владикин, Любомир

   Организация на демократичната държава : Конституция-Парламент-Избори-Държавен глава-Министри / Любомир Владикин ; Предг. Снежана Начева . - 2. прераб. изд. . - София : Фирма "Програмни продукти и системи", 1992 . - 510 с. ; 21 см

   1. изд. - 1941 г.


1. Демокрация 2. Държавно управление 
 321.01  + 321.7
Ключови думи: 1. демокрация 2. държава 3. власт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000122219
 съдържание 

Сист. No: 35714

- 8 -

Цб II 90232 

Десетилетия на преход и промени  = Decades of Transition and Change: Problems of Foreign and Security Policy : Проблеми на външната политика и сигурността /  Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев ; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкаланов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Международни отношения", 2013 . - 464 с. ; 24 см

   Представени са резултати от научни конференции: 6-7 ноември 2009 г.; 28-29 октомври 2011 г.; 23-24 ноември 2012 г. и от изследвания и последващи обсъждания, финансирани по проект Фонд НИД на УНСС: "20 години преход и промени - докъде стигнахме във външната политика и националната сигурност", НИД 21.03-18/2009; "Критичен анализ на външната политика на Република България в периода 1997-2008", НИД 21.03-32/2009; "Кадрово осигуряване на българската външна политика в изпълнение на стратегията Европа 2020", НИД НП-5/2012

   ISBN 978-954-644-569-8 


1. Конференция 
 327  + 061.3
Ключови думи: 1. външна политика 2. преход 3. отбрана и сигурност 4. външноикономически отношения 5. интеграция 6. конференция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000122243, Цб 120000122244, Цб 120000122245
 съдържание 

Сист. No: 35718

- 9 -

Цб II 90214 

Институции на ЕС  / Юлия Захариева, Калоян Симеонов, Светла Бонева, Жасмин Попова . - Б. м. : Институт по публична администрация и европейска интеграция, б. г. . - 171 с. ; 20 см

   Проект "Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС"


1. Европейски институции 2. Политика - Европейски съюз 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. институции 2. европейски институции 3. Европейски парламент 4. Европейски съвет 5. Европейска комисия (ЕК) 6. Лисабонски договор 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122147, Цб 120000122148
 съдържание 

Сист. No: 35663

- 10 -

Цб II 90234 

Ценности, традиции и външна политика. Стефан Бобчев - учен, дипломат, държавник : 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев  : Юбилейна научна конференция, София, 20 май 2013 г. /  Председател Георги Генов ; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Андрей Георгиев . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Международни отношения", 2014 . - 108 с. ; 24 см

   Под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС

   ISBN 978-954-644-588-9 


1. Конференция 2. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 92 Бобчев, Стефан Савов  + 061.3
Ключови думи: 1. биографии 2. външна политика 3. международни отношения 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Бобчев, Стефан 
Цб 120000122248, Цб 120000122249, Цб 120000122250
 съдържание 

Сист. No: 35720

Икономика. Икономически теории

- 11 -

Цб I 5958 

Стоичкова, Огняна

   Държавно регулиране на икономическата сигурност / Огняна Стоичкова ; Рец. Нансен Бехар, Румен Георгиев, Иван Величков . - София : За буквите - О писменехь, 2008 . - 222 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8887-48-9 


1. Държавно регулиране 2. Икономическа сигурност 
 346.5.003.1
Ключови думи: 1. държавно регулиране 2. държавно управление 3. икономическа сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000122217
 съдържание 

Сист. No: 35712

Икономикс

- 12 -

Цб II 90260 

Беев, Ивайло Дончев

   Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации : Монографичен труд / Ивайло Дончев Беев ; Рец. Камен Миркович, Димитър Радев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Общоикономически факултет ; Катедра "Икономикс", 2017 . - 298 с. : с табл. и граф. ; 21 см

   Проек по НИД 2-6/2015 - УНСС

   ISBN 978-954-644-961-0 


1. Макроикономика 2. Държавно регулиране 
 330.101.54  + 342.1
Ключови думи: 1. макроикономика 2. правна регулация 3. монографическо изследване 4. монография 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000122289, Цб 120000129780, Цб 120000129781
 съдържание 

Сист. No: 35831

- 13 -

Цб II 90262 

Беев, Ивайло Дончев

   Икономическа конституция. Функционална и фактическа / Ивайло Дончев Беев ; Рец. Румен Гечев, Иван Цветанов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 298 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-960-3 


1. Икономикс 2. Право 3. Конституционно право 
 342.4.003.1  + 330.101.54
Ключови думи: 1. икономикс 2. конституционна икономика 3. право 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Право 
Цб 120000122292, Цб 120000129782, Цб 120000129783
 съдържание 

Сист. No: 35834

- 14 -

Цб II 90238 

Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл  = Economic and Management Policies and Challenges : towards industry 4.0 - technologies or ideologies : Сборник с доклади, 29-30 септември 2017 г. /  Ред. кол. Георги Чобанов, Желю Владимиров, Теодор Седларски, Марселен Йовоган, Стела Ралева, Ваня Иванова, Мария Марикина . - София : СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет ; Катедра "Икономикс" - УНСС ; Институт за икономически изследвания при БАН, 2018 . - 495 с. ; 24 см + CD

   20-та Годишна международна конференция на СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет; 3-та Годишна международна конференция на катедра "Икономикс" към УНСС; Международна годишна конференция на ИИИ при БАН

   ISBN 978-954-9399-50-9 

   ISBN 978-954-9399-51-6 CD


1. Конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000122256
 съдържание 

Сист. No: 35738

- 15 -

Цб II 90203 

Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес на Европейския съюз  / Светла Бонева, Димитър Хаджиниколов, Паскал Желев, Стефан Петров . - София : УНСС ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Катедра "МИО и бизнес" ; Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 252 с. ; 24 см

   Публикацията е финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС", договор № НИД-НИ 1-15/2011 г.

   ISBN 978-954-644-587-2 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управленски решения 3. Оценка на въздействие 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. управленски решения 3. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122123, Цб 120000122124
 съдържание 

Сист. No: 35651

- 16 -

Цб II 90202 

Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС  : Научна конференция, 14.10.2005 г. . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007 . - 206 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-494-851-1 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Европейски пазар 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. европейски пазар 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122122
 съдържание 

Сист. No: 35650

- 17 -

Цб I 5954 

Лисабонската стратегия и конкурентоспособността на българската икономика  : Международна научна конференция УНСС - София, 13 октомври 2006 г. /  Науч. ред. Бистра Николова Боева, Миланка Димитрова Славова ; Отг. ред. Тинка Атанасова . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007 . - 162 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-494-839-9 


1. Лисабонска стратегия 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Икономическа политика 4. България 5. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Лисабонска стратегия 2. икономическа политика 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. икономически растеж 5. конкурентоспособност 6. логистика 7. туризъм 8. стратегическо управление 9. далекосъобщителни услуги 10. икономика на знанието 11. земеделие 12. търговия 13. аутсорсинг 14. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Румъния 
Цб 120000122121, Цб 120000122303
 съдържание 

Сист. No: 35649

- 18 -

Цб II 90236 

Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси  : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. /  Предс. на ред. кол. Мая Микренска ; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Божинов, Валентин Кисимов, Соня Чипева . - София : УНСС ; Факултет "Приложна информатика и статистика" ; Катедра "Математика" ; Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 204 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-910-8 


1. Математика 2. Статистика 3. Информационни технологии 4. Икономическо развитие 
 33  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. статистика 2. математика 3. информационни технологии 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Математика. Естествени науки 4. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122254
 съдържание 

Сист. No: 35736

- 19 -

Цб II 90218 

Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационна икономика  : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. /  Ред. кол. Валентин Гоев и др. : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-248-3 


   Том 4/2013 . - ноември 2013 . - 282 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 330.12  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Право 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000122152, Цб 120000124775, Ф 120000128964, Ф 120000128965, Цб 120000128966
 съдържание 

Сист. No: 35667

- 20 -

Цб II 90237 

Савов, Стоядин

   Икономикс. Смяна на научната парадигма : Научна конференция с международно участие по методика на преподаването на Икономикс, 2-3 XII. 1994 г. / Стоядин Савов, Събина Ракарова, Стати Статев, Лилия Йотова, Красимир Керчев, Атанас Казаков, Емилия Георгиева, Атанас Атанасов, Петкан Илиев, Мария Марикина, Светла Тошкова, Мария Стоянова, Петя Танова . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995 . - 217 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-494-164-9 


1. Икономикс 2. Конференция 
 330  + 061.3
Ключови думи: 1. икономикс 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000122255
 съдържание 

Сист. No: 35737

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 21 -

Цб II 90226 

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България : Том I -  = Demographic Development, Labour Force and Labour Resources in Bulgaria : Vol. IV. /  Състав. и науч. ред. Кремена Борисова-Маринова ; Рец. Росица Рангелова, Пенка Найденова : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за изследване на населението и човека - БАН

   Публикацията е осъществена по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" на ИИНЧ - БАН.

   ISBN 978-954-322-964-2 


   Том IV. Демографско развитие , работна сила и трудови ресурси в България. . - 2018 . - 506 с. : с табл. и граф.

 

   


1. Демография - България 2. Демографска криза 3. Трудови ресурси 
 314  + 331.5
Ключови думи: 1. демография на България 2. трудови ресурси 3. работна сила 4. обучение 5. заетост 6. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122194, Цб 120000122195, Ф 120000122196, Цб 120000122197, Ф 120000122198
 съдържание 

Сист. No: 35710

Регионална икономика. Геоикономика.

- 22 -

Цб II 90217 

Глобализъм, регионализъм и сигурност  : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда /  Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева . - София : УНСС ; Катедра "Публична администрация и регионално развитие" ; Катедра "Национална и регионална сигурност" ; Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 484 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-564-3 


1. Конференция 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Управление 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 
Цб 120000122151, Цб 120000124769, Цб 120000124770, Ф 120000124771
 съдържание 

Сист. No: 35666

- 23 -

Цб II 90218 

Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационна икономика  : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. /  Ред. кол. Валентин Гоев и др. : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-248-3 


   Том 4/2013 . - ноември 2013 . - 282 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 330.12  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Право 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000122152, Цб 120000124775, Ф 120000128964, Ф 120000128965, Цб 120000128966
 съдържание 

Сист. No: 35667

- 24 -

Цб II 90215 

Регионалното развитие - вчера, днес и утре  : Студентска научна конференция /  Ред. съвет Соня Докова ; Чл. Христо Христов, Камен Петров, Георги Николов, Николай Цонков, Елка Василева, Георги Цолов . - София : УНСС ; Катедра "Регионално развитие" ; Център за регионални изследвания ; Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 308 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-002-7 


1. Регионална икономика 2. Конференция 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. регионална икономика 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000122150
 съдържание 

Сист. No: 35664

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 25 -

Цб II 90224 

Васов, Стоян

   Пътят на дилъра / Стоян Васов . - София, б. г. . - 129 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7303-00-1 


1. Форекс 2. Финансови пазари 
 336.76
Ключови думи: 1. Форекс 2. финансови пазари 3. технически анализ 4. риск мениджмънт 5. политически анализ 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122160, Цб 120000122161, Цб 120000122162, Ф 120000122163, Ф 120000122164, Ф 120000122165, Ф 120000122166, Ф 120000122167, Ф 120000122168, Ф 120000122169, Ф 120000122170, Ф 120000122171, Ф 120000122172, Ф 120000122173, Ф 120000122174, Ф 120000122175, Ф 120000122176, Ф 120000122177, Ф 120000122178, Ф 120000122179
 съдържание 

Сист. No: 35689

- 26 -

Цб II 90225 

Винарова, Марияна

   Банково счетоводство : Учебник за професионални гимназии по икономика, сп. "Банково дело" и "Оперативно счетоводство" / Марияна Винарова ; Ред. Мирослав Тодоров . - Силистра : РИТТ, 2018 . - 298 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-7593-50-3 


1. Банково счетоводство 
 336.71  + 657
Ключови думи: 1. банково счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122184, Цб 120000122185, Ф 120000122186, Цб 120000122187, Цб 120000122188, Цб 120000122189
 съдържание 

Сист. No: 35700

- 27 -

Цб II 90252 

Данъци 2018  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова . - 17. акт. изд. към 5 април 2018 . - София : Сиби, 2018 . - 976 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-055-2 


1. Данъчно право 
 347.73  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно право 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
Цб 120000122273
 съдържание 

Сист. No: 35842

- 28 -

Цб II 90222 

Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса  : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ /  Ред. кол. Станка Тонкова и др. ; Ред. Румелина Василева : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-417-3 


   Том 6/2014 . - 2014 . - 458 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 351  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122154, Цб 120000124777, Цб 120000128960, Ф 120000128961
 съдържание 

Сист. No: 35671

- 29 -

Цб II 90258 

Кийосаки, Робърт

   Богат татко, беден татко. На какво богатите учат децата си за парите, а бедните и средната класа - не! : Тази книга е посветена на всички родители по света, най-важните учители на децата / Робърт Кийосаки ; Съвместно с Шарън Лехтър ; Прев. Красимира Матева . - 2. изд. . - София : Анхира, 2014 . - 191 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-9882-19-5 


1. Бизнес - психологични и етични проблеми 2. Икономическо поведение - популярна литература 3. Инвестиции 
 330.322  + 174.4
Ключови думи: 1. икономическо поведение 2. инвестиции 3. пари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122279
 съдържание 

Сист. No: 35848

- 30 -

Цб II 90223 

Симеонов, Калоян

   Икономически и парични съюзи - теории и практика / Калоян Симеонов ; Рец. Димитър Хаджиниколов, Силвия Кирова . - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; Фондация "Ханс Зайдел" ; Минерва, 2018 . - 480 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8702-45-4 


1. Икономически съюзи 2. Парични съюзи 3. Валута 4. Еврозона 5. Евро 
 336.74
Ключови думи: 1. евро (EU) 2. валута 3. пари 4. парични съюзи 5. икономически съюзи 6. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122155, Цб 120000122156, Цб 120000122157, Цб 120000122158
 съдържание 

Сист. No: 35672

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 31 -

Цб II 90225 

Винарова, Марияна

   Банково счетоводство : Учебник за професионални гимназии по икономика, сп. "Банково дело" и "Оперативно счетоводство" / Марияна Винарова ; Ред. Мирослав Тодоров . - Силистра : РИТТ, 2018 . - 298 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-7593-50-3 


1. Банково счетоводство 
 336.71  + 657
Ключови думи: 1. банково счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122184, Цб 120000122185, Ф 120000122186, Цб 120000122187, Цб 120000122188, Цб 120000122189
 съдържание 

Сист. No: 35700

- 32 -

Цб II 90220 

Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение  : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. /  Ред. кол. Валентин Гоев и др. : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-406-7 


   Том 5/2014 . - 2014 . - 400 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.7  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Туризъм 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000122153, Цб 120000124776, Цб 120000128962, Ф 120000128963
 съдържание 

Сист. No: 35668

Управление

- 33 -

Цб II 90219 

Габровски, Радослав Минчев

   Корпоративен риск мениджмънт / Радослав Минчев Габровски, Боян Илиев . - 2. прераб. изд. . - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2004 . - 345 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-23-0200-2 


1. Мениджмънт 2. Управление на организацията 3. Риск мениджмънт 
 005.7
Ключови думи: 1. бизнес организации 2. мениджмънт 3. корпоративен мениджмънт 4. риск мениджмънт 5. управление на организацията 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000122109
 съдържание 

Сист. No: 35669

- 34 -

Цб II 90217 

Глобализъм, регионализъм и сигурност  : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда /  Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева . - София : УНСС ; Катедра "Публична администрация и регионално развитие" ; Катедра "Национална и регионална сигурност" ; Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 484 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-564-3 


1. Конференция 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Управление 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 
Цб 120000122151, Цб 120000124769, Цб 120000124770, Ф 120000124771
 съдържание 

Сист. No: 35666

- 35 -

Цб II 90222 

Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса  : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ /  Ред. кол. Станка Тонкова и др. ; Ред. Румелина Василева : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-417-3 


   Том 6/2014 . - 2014 . - 458 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 351  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122154, Цб 120000124777, Цб 120000128960, Ф 120000128961
 съдържание 

Сист. No: 35671

- 36 -

Цб II 90256 

Максуел, Джон

   Добрите лидери задават страхотни въпроси. Вашите добри основи за успешно лидерство / Джон Максуел ; Прев. от англ. Людмила Левкова ; Ред. и дизайн на кор. Ясен Николов ; Предпеч. подгот. Ваня Николова . - София : Глоубъл Лайтуъркс, 2017 . - 332 с. ; 21 см

   Автор на осем бест селъра на New York Times; Световен експерт #1 в лидерството

   ISBN 978-619-7352-03-0 


1. Лидерство 
 316.46(0.026.2)  + 005.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000122277, Цб 120000124192, Цб 120000124193, Цб 120000124194, Цб 120000124195, Цб 120000124196
 съдържание 

Сист. No: 35846

- 37 -

Цб II 90257 

Максуел, Джон

   Живот в целеустременост. Как да изберем живот в значимост / Джон Максуел ; Прев. от англ. Людмила Левкова ; Ред. и дизайн на кор. Ясен Николов ; Предпеч. подгот. Ваня Николова . - София : Глоубъл Лайтуъркс, 2019 . - 299 с. ; 21 см

   Автор на осем бестселъра на New York Times; Наставник на 7 милиона лидери и 70 книги посветени на лидерството

   ISBN 978-619-7352-04-7 


1. Лидерство 2. Психология на личността 
 316.46  + 159.9  + 005.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 120000122278, Цб 120000124197, Ф 120000124198, Ф 120000124199, Цб 120000124200, Ф 120000124201
 съдържание 

Сист. No: 35847

- 38 -

Цб II 90220 

Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение  : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. /  Ред. кол. Валентин Гоев и др. : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-406-7 


   Том 5/2014 . - 2014 . - 400 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.7  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Туризъм 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000122153, Цб 120000124776, Цб 120000128962, Ф 120000128963
 съдържание 

Сист. No: 35668

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 39 -

Цб II 90221 

Рийс, Ал

   Неизменните 22 закона на маркетинга : Нарушавайте ги на своя отговорност / Ал Рийс, Джак Траут . - 2. изд. . - София : Класика и Стил, 2004 . - 132 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-9964-03-5 


1. Маркетинг 
 339.138(0.026.2)
Ключови думи: 1. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000122114
 съдържание 

Сист. No: 35670

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 40 -

Цб II 90235 

Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск  /  Ръков. проект Георги Шинков Забунов . - София : УНСС ; Катедра "Недвижима собственост" ; Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 198 с. ; 20 см

   Договор № НИД НИ 1 - 16 / 2013 г.

   ISBN 978-619-232-063-8 


1. Недвижима собственост 2. Инвестиционен риск 3. Имоти 
 332
Ключови думи: 1. сградни рейтинги 2. имотни индекси 3. инвестиционен риск 4. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000122251, Цб 120000122252, Цб 120000122253
 съдържание 

Сист. No: 35735

- 41 -

Цб II 90227 

Управление на недвижимата собственост  : Международна научнопрактическа конференция /  Ред. кол. Георги Забунов ; Чл. Марин Гълъбов, Василка Стаменова, Шъ Иджъ . - София : УНСС ; Катедра "Недвижима собственост" ; Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 234 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-884-2 


1. Недвижима собственост 2. Конференция 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000122199, Цб 120000122200, Цб 120000122201, Цб 120000122202, Цб 120000122203, Цб 120000128900, Ф 120000128901
 съдържание 

Сист. No: 35711

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 42 -

Цб II 90218 

Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационна икономика  : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. /  Ред. кол. Валентин Гоев и др. : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-248-3 


   Том 4/2013 . - ноември 2013 . - 282 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 330.12  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Право 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000122152, Цб 120000124775, Ф 120000128964, Ф 120000128965, Цб 120000128966
 съдържание 

Сист. No: 35667

Туризъм

- 43 -

Цб II 90217 

Глобализъм, регионализъм и сигурност  : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда /  Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева . - София : УНСС ; Катедра "Публична администрация и регионално развитие" ; Катедра "Национална и регионална сигурност" ; Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 484 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-564-3 


1. Конференция 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Управление 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 
Цб 120000122151, Цб 120000124769, Цб 120000124770, Ф 120000124771
 съдържание 

Сист. No: 35666

- 44 -

Цб II 90220 

Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение  : Сборник с доклади от Пета национална научна конференция на докторанти, проведена на 5 декември 2013 г. /  Ред. кол. Валентин Гоев и др. : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-406-7 


   Том 5/2014 . - 2014 . - 400 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 005.7  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Туризъм 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000122153, Цб 120000124776, Цб 120000128962, Ф 120000128963
 съдържание 

Сист. No: 35668

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 45 -

Цб II 90233 

Европейски разногласия и световен хаос  = European Discords and World Disorder : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. /  Председател Георги Генов ; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Международни отношения", 2018 . - 360 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN 978-619-232-053-9 

   ISBN 978-619-232-6 CD


1. Конференция 
 339.923:061ЕС  + 061.3
Ключови думи: 1. европейска политика 2. международна сигурност 3. интеграционни процеси 4. международни отношения 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122246, Цб 120000122247, Цб 120000125009
 съдържание 

Сист. No: 35719

- 46 -

Цб I 5957 

ЕС - изместеният център и новата периферия  = EU - The Altered Center and the New Periphery : 8th International Scientific Conference : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда /  Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Елена Ралинска, Янко Христозов, Златин Съръстов, Светослав Джонев . - София : УНСС ; Катедра "Финанси" ; Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 232 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-232-143-7 


1. Конференция 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000122180, Ф 120000122181, Цб 120000122182, Цб 120000122183
 съдържание 

Сист. No: 35699

- 47 -

Цб II 90203 

Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес на Европейския съюз  / Светла Бонева, Димитър Хаджиниколов, Паскал Желев, Стефан Петров . - София : УНСС ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Катедра "МИО и бизнес" ; Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 252 с. ; 24 см

   Публикацията е финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС", договор № НИД-НИ 1-15/2011 г.

   ISBN 978-954-644-587-2 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управленски решения 3. Оценка на въздействие 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. управленски решения 3. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122123, Цб 120000122124
 съдържание 

Сист. No: 35651

- 48 -

Цб II 90211 

Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство  : Научна конференция, 18.09.2009 г. . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес" ; Димант, б. г. . - 228 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-731-403-0 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Международни икономически отношения (МИО) 3. Иновации 4. Образование 5. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. иновации 4. образование 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122139, Цб 120000122140
 съдържание 

Сист. No: 35659

- 49 -

Цб I 5955 

Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото финансиране на политиките на съюза  : Доклади от пров. на 5.12.2008 г. широкоформатна конференция в рамките на проект № МС-106/13.11.2008 /  Ръков. проект Антоанета Василева ; Коорд. на проект Светла Бонева ; Рец. Миланка Славова, Иван Стойчев . - София : УНСС ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Катедра "МИО и бизнес" ; Мираж-96, 2009 . - 83 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-92347-1-8 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Международни икономически отношения (МИО) 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122141, Цб 120000122142
 съдържание 

Сист. No: 35661

- 50 -

Цб II 90210 

Членството на България в ЕС : Десет години по-късно  = The Membership of Bulgaria in the EU : Ten years later : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС /  Ред. съвет Бистра Боева и др. . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 298 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-111-6 


1. Конференция 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Международни икономически отношения (МИО) 4. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. международни икономически отношения МИО 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122137, Цб 120000122138
 съдържание 

Сист. No: 35658

- 51 -

Цб II 90208 

Членството на България в ЕС : Осем години по-късно  = The Membership of Bulgaria in the EU : eight years later : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС /  Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др. . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 364 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-895-8 


1. Конференция 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. международни икономически отношения МИО 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000122133, Цб 120000122134
 съдържание 

Сист. No: 35654

Европейски съюз

- 52 -

Цб II 90233 

Европейски разногласия и световен хаос  = European Discords and World Disorder : Сборник с доклади от научна конференция, 27 май 2017 г. /  Председател Георги Генов ; Ред. кол. Андрей Георгиев, Евгения Василева, Пламен Ралчев, Боян Хаджиев . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Международни отношения", 2018 . - 360 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN 978-619-232-053-9 

   ISBN 978-619-232-6 CD


1. Конференция 
 339.923:061ЕС  + 061.3
Ключови думи: 1. европейска политика 2. международна сигурност 3. интеграционни процеси 4. международни отношения 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122246, Цб 120000122247, Цб 120000125009
 съдържание 

Сист. No: 35719

- 53 -

Цб II 90204 

Енергийната политика на България в контекста на европейската енергийна сигурност  /  Ръков. Светла Бонева ; Авт. кол. Антоанета Василева, Иван Цветанов, Атанас Атанасов, Елизабет Йонева, Милена Михайлова, Силвия Димитрова ; Рец. Димитър Хаджиниколов, Теодор Седларски . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 266 с. : с табл. ; 21 см

   Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано от средства на фонд "НИД на УНСС", договор № НИД НИ 1-2/2014 г. Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес"

   ISBN 978-954-644-942-9 


1. Енергийна политика 2. Енергийна сигурност 
 621.311  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. енергийна политика 2. енергийна сигурност 3. политики на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Гърция 4. Румъния 5. Турция 
Цб 120000122125, Цб 120000122126
 съдържание 

Сист. No: 35652

- 54 -

Цб I 5957 

ЕС - изместеният център и новата периферия  = EU - The Altered Center and the New Periphery : 8th International Scientific Conference : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция 19-21 май 2018, Равда /  Организац. комитет Пресияна Ненкова, Емил Хърсев, Ирина Казанджиева, Росица Тончева, Диана Митева, Елена Ралинска, Янко Христозов, Златин Съръстов, Светослав Джонев . - София : УНСС ; Катедра "Финанси" ; Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 232 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-232-143-7 


1. Конференция 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000122180, Ф 120000122181, Цб 120000122182, Цб 120000122183
 съдържание 

Сист. No: 35699

- 55 -

Цб II 90203 

Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес на Европейския съюз  / Светла Бонева, Димитър Хаджиниколов, Паскал Желев, Стефан Петров . - София : УНСС ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Катедра "МИО и бизнес" ; Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 252 с. ; 24 см

   Публикацията е финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС", договор № НИД-НИ 1-15/2011 г.

   ISBN 978-954-644-587-2 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Управленски решения 3. Оценка на въздействие 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. управленски решения 3. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122123, Цб 120000122124
 съдържание 

Сист. No: 35651

- 56 -

Цб II 90214 

Институции на ЕС  / Юлия Захариева, Калоян Симеонов, Светла Бонева, Жасмин Попова . - Б. м. : Институт по публична администрация и европейска интеграция, б. г. . - 171 с. ; 20 см

   Проект "Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС"


1. Европейски институции 2. Политика - Европейски съюз 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. институции 2. европейски институции 3. Европейски парламент 4. Европейски съвет 5. Европейска комисия (ЕК) 6. Лисабонски договор 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122147, Цб 120000122148
 съдържание 

Сист. No: 35663

- 57 -

Цб II 90211 

Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство  : Научна конференция, 18.09.2009 г. . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес" ; Димант, б. г. . - 228 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-731-403-0 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Международни икономически отношения (МИО) 3. Иновации 4. Образование 5. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. иновации 4. образование 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122139, Цб 120000122140
 съдържание 

Сист. No: 35659

- 58 -

Цб II 90202 

Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС  : Научна конференция, 14.10.2005 г. . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007 . - 206 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-494-851-1 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Европейски пазар 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. европейски пазар 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122122
 съдържание 

Сист. No: 35650

- 59 -

Цб I 5954 

Лисабонската стратегия и конкурентоспособността на българската икономика  : Международна научна конференция УНСС - София, 13 октомври 2006 г. /  Науч. ред. Бистра Николова Боева, Миланка Димитрова Славова ; Отг. ред. Тинка Атанасова . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2007 . - 162 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-494-839-9 


1. Лисабонска стратегия 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Икономическа политика 4. България 5. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Лисабонска стратегия 2. икономическа политика 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. икономически растеж 5. конкурентоспособност 6. логистика 7. туризъм 8. стратегическо управление 9. далекосъобщителни услуги 10. икономика на знанието 11. земеделие 12. търговия 13. аутсорсинг 14. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Румъния 
Цб 120000122121, Цб 120000122303
 съдържание 

Сист. No: 35649

- 60 -

Цб II 90213 

Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз  : Юбилейна научна конференция по повод 55-ата годишнина от основаването на катедра "Международни икономически отношения и бизнес" . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", 2009 . - 299 с. : с табл. ; 21 см

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес"

   ISBN 978-954-644-042-6 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122145, Цб 120000122146
 съдържание 

Сист. No: 35662

- 61 -

Цб II 90212 

Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски съюз  : Научна конференция, 12 септември 2008 г. . - София : Унив. изд. "Стопанство" ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Катедра "МИО и бизнес", 2010 . - 226 с. : с табл. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, съфинансиран със средства от фонд "НИД на УНСС", договор № НИД 21.03 НП-11/2008 Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения и бизнес"

   ISBN 978-954-644-129-4 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. европейска интеграция 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122143, Цб 120000122144
 съдържание 

Сист. No: 35660

- 62 -

Цб I 5955 

Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото финансиране на политиките на съюза  : Доклади от пров. на 5.12.2008 г. широкоформатна конференция в рамките на проект № МС-106/13.11.2008 /  Ръков. проект Антоанета Василева ; Коорд. на проект Светла Бонева ; Рец. Миланка Славова, Иван Стойчев . - София : УНСС ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Катедра "МИО и бизнес" ; Мираж-96, 2009 . - 83 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-92347-1-8 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Международни икономически отношения (МИО) 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122141, Цб 120000122142
 съдържание 

Сист. No: 35661

- 63 -

Цб II 90231 

Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България  = European Union and NATO Membership. Lessons for Bulgaria : Материали от юбилейна международна конференция, 17-18 май 2007 г. /  Състав. и ред. Георги Генов, Андрей Георгиев ; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Юрий Търкаланов . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Международни отношения", 2013 . - 300 с. ; 24 см

   30 години от възстановяването на специалност "Международни отношения"

   ISBN 978-954-644-537-7 


1. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000122240, Цб 120000122241, Цб 120000122242
 съдържание 

Сист. No: 35717

- 64 -

Цб II 90210 

Членството на България в ЕС : Десет години по-късно  = The Membership of Bulgaria in the EU : Ten years later : Петнадесета международна научна конференция, 20 октомври 2017, УНСС /  Ред. съвет Бистра Боева и др. . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 298 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-111-6 


1. Конференция 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Международни икономически отношения (МИО) 4. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. международни икономически отношения МИО 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122137, Цб 120000122138
 съдържание 

Сист. No: 35658

- 65 -

Цб II 90208 

Членството на България в ЕС : Осем години по-късно  = The Membership of Bulgaria in the EU : eight years later : Дванадесета международна научна конференция, 2 октомври 2015, УНСС /  Ред. съвет Димитър Хаджиниколов и др. . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 364 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-895-8 


1. Конференция 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. международни икономически отношения МИО 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000122133, Цб 120000122134
 съдържание 

Сист. No: 35654

- 66 -

Цб II 90209 

Членството на България в ЕС: Девет години по-късно  = The Membership of Bulgaria in the EU: Nine Years Later : 13th International Conference, 7 October 2016, UNWE : Тринадесета международна научна конференция, 7 октомври 2016 г., София, УНСС /  Ред. съвет Бистра Боева и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 432 с. : с табл. ; 24 см

   Конференцията е организирана под патронажа на ректора на УНСС проф.д.ик.н. Стати Статев и посветена на предстоящото българско председателство на ЕС

   ISBN 978-954-644-976-4 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. членство 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122135, Ч 120000122136
 съдържание 

Сист. No: 35657

- 67 -

Цб II 90205 

Членството на България в ЕС: Пет години по-късно  = The Membership of Bulgaria in the EU: Five Years Later : International Scientific Conference, 15 October 2012, UNWE, Big Conference Room : Международна научна конференция, 15 октомври 2012 г. София, УНСС, Голяма конферентна зала . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 240 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-534-6 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. членство 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122127, Цб 120000122128
 съдържание 

Сист. No: 35653

- 68 -

Цб II 90207 

Членството на България в ЕС: Седем години по-късно  = The Membership of Bulgaria in the EU: Seven Years Later : 11th Jubilee International Conferece 3 October 2014, UNWE, Big Conference Room : Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала /  Ред. съвет Бистра Боева и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 508 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-753-1 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. членство 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122131, Цб 120000122132
 съдържание 

Сист. No: 35656

- 69 -

Цб II 90206 

Членството на България в ЕС: Шест години по-късно  = The Membership of Bulgaria in the EU: Six Years Later : 10th Jubilee International Conference 11 October 2013, UNWE, Big conference room : Десета юбилейна международна научна конференция 11 октомври 2013 г., София, УНСС, Голяма конферентна зала . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 356 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-665-7 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. членство 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122129, Цб 120000122130
 съдържание 

Сист. No: 35655

Право

- 70 -

Цб II 90262 

Беев, Ивайло Дончев

   Икономическа конституция. Функционална и фактическа / Ивайло Дончев Беев ; Рец. Румен Гечев, Иван Цветанов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 298 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-960-3 


1. Икономикс 2. Право 3. Конституционно право 
 342.4.003.1  + 330.101.54
Ключови думи: 1. икономикс 2. конституционна икономика 3. право 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Право 
Цб 120000122292, Цб 120000129782, Цб 120000129783
 съдържание 

Сист. No: 35834

- 71 -

Цб II 90244 

Граждански процесуален кодекс  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова . - 16. акт. изд. към 16 февруари 2016 . - София : Сиби, 2016 . - 368 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-937-1 


1. Гражданско право 
 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. Закон за правната помощ (ЗПП) 3. Закон за медиацията (ЗМ) 4. Закон за межд. търговски арбитраж (ЗМТА) 5. обезпечително производство 6. изпълнително производство 7. охранителни производства 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122265
 съдържание 

Сист. No: 35830

- 72 -

Цб II 90252 

Данъци 2018  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова . - 17. акт. изд. към 5 април 2018 . - София : Сиби, 2018 . - 976 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-055-2 


1. Данъчно право 
 347.73  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно право 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
Цб 120000122273
 съдържание 

Сист. No: 35842

- 73 -

Цб II 90249 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова . - 10. акт. изд. към 12 октомври 2016 . - София : Сиби, 2016 . - 360 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-959-3 


1. Право 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - ДОПК 
 342.9  + 336.2
Ключови думи: 1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122270
 съдържание 

Сист. No: 35839

- 74 -

Цб II 90248 

Интелектуална собственост : Част I -  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова : Сиби . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-930-2 


   Част I. Авторско право и сродни права. . - 2016 . - 260 с.

 

   


1. Интелектуална собственост - право 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Интелектуална собственост 
Цб 120000122269
 съдържание 

Сист. No: 35838

- 75 -

Цб II 90250 

Кодекс за социално осигуряване  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров . - 26. изд. към 3 януари 2018 . - София : Сиби, 2018 . - 456 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-056-9 


1. Социално осигуряване 2. Право 
 349.3  + 368.4
Ключови думи: 1. социално осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122271
 съдържание 

Сист. No: 35840

- 76 -

Цб II 90247 

Кодекс на труда  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова . - 15. изд. към 1 януари 2017 . - София : Сиби, 2017 . - 352 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-019-4 


1. Кодекс на труда 
 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122268
 съдържание 

Сист. No: 35837

- 77 -

Цб II 90251 

Местно самоуправление и местна администрация  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова . - 12 изд. към 20 януари 2018 . - София : Сиби, 2018 . - 152 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-064-4 


1. Държавно управление 2. Местно самоуправление 
 342
Ключови думи: 1. местна администрация 2. местно самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122272
 съдържание 

Сист. No: 35841

- 78 -

Цб II 72321 

Павлов, Стефан

   Наказателен процес на Република България : (Обща част) / Стефан Павлов ; Под ред. на Димитър Михайлов, Михаил Лулев . - София : "Сиби", 1996 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8150-45-Х 


1. Наказателно право 2. Наказателен процес 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. наказателен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб PK1997/02173, Цб PK1997/02174, Цб PK1997/02175, Ф PK1997/02176, Цб PK1997/02177, Цб PK1997/02178, Цб PK1997/02179, Цб PK1997/02180, Ч PK1997/02181, Цб PK1997/02182, Цб PK1997/02183, Цб PK1997/02184, Цб PK1997/02185, Цб PK1997/02186, Цб PK1997/02187, Цб PK1997/02188, Цб PK1997/02189, Цб PK1997/02190, Цб PK1997/02191, Цб PK1997/02192, Ч1 PK1997/02193, Ч1 PK1997/02194, Ч1 PK1997/02195, Ч1 PK1997/02196, Ч1 PK1997/02197, Цб 120000122281
  

Сист. No: 11233

- 79 -

Цб II 90255 

Пенева, Лидия

   Схеми и определения по граждански процес : Ръководство за студенти / Лидия Пенева . - София : Нова звезда, 2017 . - 110 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-063-5 


1. Граждански процес 
 347
Ключови думи: 1. граждански процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122276
 съдържание 

Сист. No: 35845

- 80 -

Цб II 90243 

Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома  : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров /  Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС ; Юридически факултет ; Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС ; Издателски комплекс - УНСС

   

   ISBN 978-954-644-738-8 


   Том 1 . - 2015 . - 374 с.

 

   


1. Веселин Христофоров, професор 2. Право 3. Бизнес 4. България 5. Европа 
 346  + 061.3
Ключови думи: 1. право 2. бизнес 3. България 4. Европа 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
За него: 1. Христофоров, Веселин 
Цб 120000122263
 съдържание 

Сист. No: 35822

- 81 -

Цб II 90243 

Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома  : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров /  Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев : УНСС ; Юридически факултет ; Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС ; Издателски комплекс - УНСС

   

   ISBN 978-954-644-739-5 


   Том 2 . - 2015 . - 290 с.

 

   


1. Веселин Христофоров, професор 2. Право 3. Бизнес 4. България 5. Европа 
 346  + 061.3
Ключови думи: 1. право 2. бизнес 3. България 4. Европа 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
За него: 1. Христофоров, Веселин 
Цб 120000122264
 съдържание 

Сист. No: 35823

- 82 -

Цб II 90218 

Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационна икономика  : Сборник с доклади от Четвърта национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2013 г. /  Ред. кол. Валентин Гоев и др. : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-248-3 


   Том 4/2013 . - ноември 2013 . - 282 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 330.12  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Право 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000122152, Цб 120000124775, Ф 120000128964, Ф 120000128965, Цб 120000128966
 съдържание 

Сист. No: 35667

- 83 -

Цб II 90246 

Търговски закон  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова . - 15. акт. изд. към 25 август 2015 г. . - София : Сиби, 2015 . - 408 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-927-2 


1. Търговски закон 
 347.7
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122267
 съдържание 

Сист. No: 35836

- 84 -

Цб II 90230 

Цанков, Васил

   Основи на правото : Университетски курс / Васил Цанков ; Рец. Георги Боянов . - 2. доп. изд. . - София : М-8-М, 2008 . - 322 с. ; 24 см

   Специализирано издание с ключови понятия, въпроси, тестове и казуси 1. изд. - 1994 г.

   ISBN 978-954-8177-43-6 


1. Право 
 340
Ключови думи: 1. право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122239
 съдържание 

Сист. No: 35715

Интелектуална собственост

- 85 -

Цб II 90248 

Интелектуална собственост : Част I -  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Диляна Божанова : Сиби . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-930-2 


   Част I. Авторско право и сродни права. . - 2016 . - 260 с.

 

   


1. Интелектуална собственост - право 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Интелектуална собственост 
Цб 120000122269
 съдържание 

Сист. No: 35838

Обществено управление. Публична администрация

- 86 -

Цб II 90241 

Докторантски четения 2. Административно управление в публичния сектор : институционална среда и капацитет  : Втора есенна академия, София, УНСС, 20 ноември 2015 г. /  Науч. ред. Александър Вълков, Деница Горчилова ; Ред. кол. Евгения Делчева, Поля Кацамунска, Евгения Пенкова, Татяна Даскалова, Валентин Василев, Павел Иванов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Публична администрация", 2016 . - 126 с. ; 21 см

   Публикацията е финансирана със съдействието на средства от фонд НИД на УНСС, НП - 7/2015 г.

   ISBN 978-954-644-890-3 


1. Публична администрация 2. Публичен сектор 
 351/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000122259, Цб 120000122297, Ф 120000122298
 съдържание 

Сист. No: 35741

- 87 -

Цб II 90242 

Докторантски четения 3. Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт  = Public Administration Reforms Through Public Management Lense : Third Autumn Academy : Трета есенна академия, София, УНСС, 26 октомври 2016 г., Малка конферентна зала /  Науч. ред. Татяна Даскалова ; Ред. кол. Евгения Делчева, Цветка Стоенчева, Александър Вълков, Деница Горчилова, Евгения Пенкова, Поля Кацамунска, Николай Арабаджийски, Георги Манлиев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 134 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-006-5 


1. Публична администрация 2. Публичен мениджмънт 
 351/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публичен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000122260, Ф 120000122261, Цб 120000122262
 съдържание 

Сист. No: 35742

- 88 -

Цб II 90222 

Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса  : Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, проведена на 24 април 2014 г.„ /  Ред. кол. Станка Тонкова и др. ; Ред. Румелина Василева : Авангард Прима

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд

   ISBN 978-619-160-417-3 


   Том 6/2014 . - 2014 . - 458 с.

 

   


1. Конференция 2. Докторанти - изследвания - УНСС 
 351  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122154, Цб 120000124777, Цб 120000128960, Ф 120000128961
 съдържание 

Сист. No: 35671

- 89 -

Цб I 5956 

Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция  : 10 години специалност " Публична администрация", 30-31 октомври 2008 г. /  Състав. Пано Лулански, Георги Найденов . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2009 . - 358 с. : с табл. ; 29 см

   Катедра "Публична администрация и регионално развитие"

   ISBN 978-954-644-070-9 


1. Конференция 2. Публична администрация 
 351/354  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000122159
 съдържание 

Сист. No: 35687

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 90 -

Цб II 90217 

Глобализъм, регионализъм и сигурност  : Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21 септември 2013 г., УОБ Равда /  Ред. съвет Соня Докова, Димитър Димитров, Христо Христов, Цветка Стоенчева . - София : УНСС ; Катедра "Публична администрация и регионално развитие" ; Катедра "Национална и регионална сигурност" ; Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 484 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-564-3 


1. Конференция 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Управление 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 
Цб 120000122151, Цб 120000124769, Цб 120000124770, Ф 120000124771
 съдържание 

Сист. No: 35666

- 91 -

Цб II 87649 

Private Investment Initiatives for Armaments Modernization  : Annual International Workshop on Economic and Management of Security and Defence, Sofia, June, 23-24, 2005 /  Ed. Tilcho Ivanov, Dimitar Dimitrov, Konstantin Poudin ; Ред. Тилчо Иванов, Димитър Димитров, Константин Пудин . - Sofia : Stopanstvo, 2006 . - 194 p. ; 20 sm

   


1. Национална сигурност 2. Отбрана 3. Конференция 
 355/359  + 061.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. отбрана 3. публично-частно партньорство 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000048154
 съдържание 

Сист. No: 35685

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 92 -

Цб II 90245 

Кодекс за застраховането  /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Радомир Мирчев . - 10. акт. изд. към 19 септември 2016 . - София : Сиби, 2016 . - 608 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-965-4 


1. Кодекс за застраховането 
 368
Ключови думи: 1. Кодекс за застраховането (КЗ) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000122266
 съдържание 

Сист. No: 35833

- 93 -

Цб II 90216 

Масларова, Емилия

   Социална политика - реалност и предизвикателства / Емилия Масларова ; Науч. ред. Саша Тодорова ; Рец. Веска Шошева, Красимира Бенкова . - София, 2014 . - 180 с. : с табл. ; 20 см

   


1. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. финансиране 3. стратегия "Европа 2020" 4. пазар на труда 5. социално осигуряване 6. възрастни хора 7. хора с увреждания 8. равенство 9. статистически данни 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000122104
 съдържание 

Сист. No: 35665

Образование

- 94 -

Цб II 90239 

Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение  : Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи" - мярка "Мобилност", Братислава, Словакия, 2009 г. . - София : Унив. изд. "Стопанство" ; ИСК при УНСС, 2009 . - 98 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-053-2 


1. Комуникации 2. Образование 
 377  + 061.3
Ключови думи: 1. комуникации 2. образование 3. професионално образование 4. професионално обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 2. Словакия 
Цб 120000122257
 съдържание 

Сист. No: 35739

Математика. Естествени науки

- 95 -

Цб II 90236 

Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси  : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. /  Предс. на ред. кол. Мая Микренска ; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Божинов, Валентин Кисимов, Соня Чипева . - София : УНСС ; Факултет "Приложна информатика и статистика" ; Катедра "Математика" ; Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 204 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-910-8 


1. Математика 2. Статистика 3. Информационни технологии 4. Икономическо развитие 
 33  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. статистика 2. математика 3. информационни технологии 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Математика. Естествени науки 4. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122254
 съдържание 

Сист. No: 35736

Приложни науки

Здравеопазване

- 96 -

Цб II 90261 

Шишманов, Красимир

   Информационни системи и технологии в здравеопазването : [Монография] / Красимир Шишманов, Росен Кирилов ; Рец. Веселин Попов, Кольо Колев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 278 с. ; 24 см

   Монографията е обсъдена и приета на катедрен съвет на катедра "Бизнес информатика" - Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, протокол № 21 от 11.07.2016 г.

   ISBN 978-954-644-927-6 


1. Информационни технологии 2. Здравеопазване 
 004.9  + 614
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. здравеопазване 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 5. монографическо изследване 6. монография 7. лечебни заведения 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Здравеопазване 
Цб 120000122290, Цб 120000122291
 съдържание 

Сист. No: 35832

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 97 -

Цб II 90204 

Енергийната политика на България в контекста на европейската енергийна сигурност  /  Ръков. Светла Бонева ; Авт. кол. Антоанета Василева, Иван Цветанов, Атанас Атанасов, Елизабет Йонева, Милена Михайлова, Силвия Димитрова ; Рец. Димитър Хаджиниколов, Теодор Седларски . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 266 с. : с табл. ; 21 см

   Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано от средства на фонд "НИД на УНСС", договор № НИД НИ 1-2/2014 г. Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес"

   ISBN 978-954-644-942-9 


1. Енергийна политика 2. Енергийна сигурност 
 621.311  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. енергийна политика 2. енергийна сигурност 3. политики на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Гърция 4. Румъния 5. Турция 
Цб 120000122125, Цб 120000122126
 съдържание 

Сист. No: 35652

Информационни технологии. Иновации

- 98 -

Цб II 90259 

Бизнес информатика  : Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-ата годишнина на специалност "Информатика", проведена на 11 октомври 2007 г., София /  Под общ. и науч. ред. Ангел Бъчваров ; Рец. Валентин Кисимов, Стоянка Стоянова, Емил Денчев, Димитър Петров, Димитър Велев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Информатика", 2018 . - 363 с. ; 21 см

   С любезното съдействие на dWare и Microsoft България

   ISBN 978-619-232-153-6 


1. Информационни технологии 2. Бизнес 
 004  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес информатика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000122286, Цб 120000122287, Цб 120000122288
 съдържание 

Сист. No: 35829

- 99 -

Цб II 90254 

Въведение в програмирането с Java  / Светлин Наков и др. . - Първо издание 2008 . - София : Software University, април 2017, посл. ред. . - 906 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-055-4 


1. Информационни технологии 2. Програмиране с Java 3. Езици за програмиране 
 004.4  + 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. програмиране с Java 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000122275, Цб 120000127731
 съдържание 

Сист. No: 35844

- 100 -

Цб II 90253 

Основи на програмирането със C#  / Светлин Наков и др. . - Първо издание . - София : Фабер, Декември 2017, посл. ред. . - 462 с. ; 24 см

   
   Programming-Basics-CSharp-v2017.pdf 

   ISBN 978-619-00-0635-0 


1. Информационни технологии 2. Програмиране със C# 3. Езици за програмиране 
 004.4  + 004.9
Ключови думи: 1. програмиране със C# 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000122274, Цб 120000127730
 съдържание 

Сист. No: 35843

- 101 -

Цб II 90236 

Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси  : Национална научна конференция, 8 октомври 2015 г. /  Предс. на ред. кол. Мая Микренска ; Чл. Валентин Гоев, Веселка Павлова, Камелия Стефанова, Николай Божинов, Валентин Кисимов, Соня Чипева . - София : УНСС ; Факултет "Приложна информатика и статистика" ; Катедра "Математика" ; Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 204 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-910-8 


1. Математика 2. Статистика 3. Информационни технологии 4. Икономическо развитие 
 33  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. статистика 2. математика 3. информационни технологии 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Математика. Естествени науки 4. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122254
 съдържание 

Сист. No: 35736

- 102 -

Цб II 90261 

Шишманов, Красимир

   Информационни системи и технологии в здравеопазването : [Монография] / Красимир Шишманов, Росен Кирилов ; Рец. Веселин Попов, Кольо Колев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 278 с. ; 24 см

   Монографията е обсъдена и приета на катедрен съвет на катедра "Бизнес информатика" - Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, протокол № 21 от 11.07.2016 г.

   ISBN 978-954-644-927-6 


1. Информационни технологии 2. Здравеопазване 
 004.9  + 614
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. здравеопазване 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 5. монографическо изследване 6. монография 7. лечебни заведения 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Здравеопазване 
Цб 120000122290, Цб 120000122291
 съдържание 

Сист. No: 35832

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 103 -

Цб II 90234 

Ценности, традиции и външна политика. Стефан Бобчев - учен, дипломат, държавник : 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев  : Юбилейна научна конференция, София, 20 май 2013 г. /  Председател Георги Генов ; Ред. кол. Антон Първанов, Динко Динков, Андрей Георгиев . - София : УНСС ; Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Международни отношения", 2014 . - 108 с. ; 24 см

   Под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС

   ISBN 978-954-644-588-9 


1. Конференция 2. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 92 Бобчев, Стефан Савов  + 061.3
Ключови думи: 1. биографии 2. външна политика 3. международни отношения 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Бобчев, Стефан 
Цб 120000122248, Цб 120000122249, Цб 120000122250
 съдържание 

Сист. No: 35720


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Матилда 69 
Александрова, Светлана 67 
Андреева, Людмила 2 
Арабаджийски, Николай 87 
Асенов, Симеон 8 
Асенова, Камелия 60 61 
Атанасов, Атанас 20 53 97 
Атанасова, Маргарита 5 21 
Атанасова, Тинка 17 59 
Бакалова, Мария 8 
Банов, Христо 5 21 
Беев, Ивайло Дончев 12 13 70 
Белева, Искра 5 21 
Бенкова, Красимира 93 
Бехар, Нансен 11 
Благоев, Димитър 16 17 58 59 
Боева, Бистра 48 50 57 61 64 66 68 
Боева, Бистра Николова 17 59 
Божанова, Диляна 27 71 72 73 74 76 77 83 85 
Божинов, Николай 6 18 95 101 
Бонева, Светла 9 15 16 17 47 48 49 53 55 56 57 58 59 61 62 66 67 68 69 97 
Борисова, Владя Бориславова 40 
Борисова-Маринова, Кремена 5 21 
Боянов, Георги 84 
Боянова, Гергана 80 81 
Бъчваров, Ангел 98 
Василев, Валентин 86 
Василева, Антоанета 49 53 62 68 97 
Василева, Валя 61 
Василева, Евгения 8 45 52 
Василева, Елка 24 61 
Василева, Румелина 28 35 88 
Васов, Стоян 25 
Велев, Димитър 98 
Великов, Никола 1 
Величков, Иван 11 
Величкова, Диана 60 
Винарова, Марияна 26 31 
Владикин, Любомир 7 
Владимиров, Желю 14 
Вълков, Александър 86 87 
Вълчев, Бойко 8 
Габровски, Радослав Минчев 33 
Ганова, Симона Христова 40 
Генов, Георги 8 10 45 52 63 103 
Георгиев, Андрей 8 10 45 52 63 103 
Георгиев, Румен 11 
Георгиева, Емилия 20 60 
Георгиева, Петя 60 
Гечев, Румен 13 70 
Гогова, Теодора 61 
Гоев, Валентин 6 18 19 23 32 38 42 44 82 95 101 
Горанова, Илонка 67 
Горчилова, Деница 86 87 
Григоров, Росен 75 
Гълъбов, Марин 41 
Гълъбов, Марин Иванов 40 
Гълъбова, Борислава 69 
Даскалова, Татяна 86 87 
Делчева, Евгения 86 87 
Денчев, Емил 98 
Джонев, Светослав 46 54 
Димитров, Димитър 22 34 43 90 91 
Димитров, Димитър Йорданов 91 
Димитров, Кирил 48 57 60 67 69 
Димитров, Мирослав 80 81 
Димитрова, Веселина 61 
Димитрова, Силвия 53 97 
Димова, Руска 61 
Динков, Динко 8 10 63 103 
Добрева, Миглена 60 61 
Докова, Соня 22 24 34 43 90 
Дончева, Христина 8 
Дончевска, Стелиана 60 61 
Дънешка, Антоанета 16 17 48 57 58 59 
Желев, Паскал 15 16 17 47 55 58 59 61 67 
Желязкова, Мария 5 21 
Живкова, Стела 67 69 
Забунов, Георги 41 
Забунов, Георги Шинков 40 
Захариева, Юлия 9 56 
Иванов, Борислав 67 
Иванов, Павел 86 
Иванов, Тилчо 91 
Иванова, Ваня 14 
Иванова, Недка 60 
Иджъ, Шъ 41 
Илиев, Боян 33 
Илиев, Петкан 20 
Илиева, Соня 2 
Йовкова, Йорданка Христова 40 
Йовоган, Марселен 14 
Йовчевска, Силвана 66 
Йонева, Елизабет 8 53 97 
Йотова, Лилия 20 
Йоцев, Йовко 60 69 
Казаков, Атанас 20 
Казанджиева, Ирина 46 54 
Калчев, Пламен 2 
Канатов, Стоян 67 
Канатов, Стоян Г. 69 
Кацамунска, Поля 86 87 
Керчев, Красимир 20 
Кийосаки, Робърт 29 
Кирилов, Росен 16 17 58 59 96 102 
Кирова, Силвия 30 61 66 67 69 
Кисимов, Валентин 6 18 95 98 101 
Колев, Кольо 96 102 
Коцев, Николай 67 
Кънева, Аглика 17 59 60 
Левкова, Людмила 3 36 37 
Лехтър, Шарън 29 
Лозанов, Олег 66 69 
Луков, Мартин Г. 69 
Лулански, Пано 89 
Лулев, Михаил 78 
Максуел, Джон 3 36 37 
Маламова, Нора 67 69 
Манлиев, Георги 87 
Манолов, Георги 4 
Марикина, Мария 14 20 69 
Маринов, Венелин 67 
Марков, Марчо 1 
Марков, Пресиян 80 81 
Масларова, Емилия 93 
Матева, Красимира 29 
Микренска, Мая 6 18 95 101 
Миркович, Камен 12 
Мирчев, Радомир 92 
Митев, Трендафил 4 
Митева, Диана 46 54 
Михайлов, Димитър 78 
Михайлова, Милена 27 53 69 71 72 73 74 75 76 77 83 85 92 97 
Михова, Пламена 61 
Моллов, Доброслав 17 48 57 59 
Моралийска, Моника 48 57 60 61 
Моралийска-Иванова, Моника 67 
Найденов, Георги 89 
Найденова, Пенка 5 21 
Наков, Светлин 99 100 
Начева, Снежана 7 
Ненкова, Пресияна 46 54 
Нецева, Татяна 16 17 48 57 58 59 60 61 
Николов, Георги 24 
Николов, Ясен 3 36 37 
Николова, Ваня 3 36 37 
Николова, Силвия 5 21 
Павлов, Георги 91 
Павлов, Стефан 78 
Павлова, Веселка 6 18 95 101 
Пелов, Тихомир Петров 40 
Пенева, Лидия 79 
Пенева, Мария 60 
Пенкова, Евгения 86 87 
Пенчев, Георги Георгиев 40 
Петков, Васил 8 16 17 58 59 
Петров, Димитър 98 
Петров, Камен 24 
Петров, Стефан 15 47 55 60 67 
Петрова, Диана 16 17 58 59 60 61 
Пешева-Горанова, Илонка 80 81 
Пиргова, Мария 8 
Попов, Веселин 96 102 
Попова, Жасмин 9 56 
Пудин, Константин 91 
Първанов, Антон 8 10 63 103 
Радев, Димитър 12 
Радев, Стефан 80 81 
Ракарова, Събина 20 
Ралева, Стела 14 
Ралинска, Елена 46 54 
Ралчев, Пламен 8 45 52 
Рангелова, Росица 5 21 60 
Рийс, Ал 39 
Савов, Стоядин 20 
Седларски, Теодор 14 53 97 
Симеонов, Калоян 9 17 30 56 59 60 
Симеонова, Елена 16 58 
Славова, Миланка 49 62 66 
Славова, Миланка Димитрова 17 59 
Стаменова, Василка 41 
Станева, Даниела 69 
Статев, Стати 20 
Статева, Йорданка 66 67 68 69 
Стефанов, Драгомир Желчев 40 
Стефанова, Камелия 6 17 18 59 95 101 
Стоенчева, Цветка 22 34 43 87 90 
Стоичкова, Огняна 11 
Стойчев, Иван 48 49 57 62 66 68 
Стоянова, Мария 20 
Стоянова, Стоянка 98 
Съръстов, Златин 46 54 
Таир, Ергюл 5 21 
Танова, Петя 20 
Тодоров, Мирослав 26 31 
Тодорова, Саша 93 
Тонкова, Станка 28 35 88 
Тончева, Росица 46 54 
Тошкова, Светла 20 
Траут, Джак 39 
Трипуновска, Мая 66 
Трипуноски, Мирко 66 
Трифонова, Силвия 16 58 60 61 
Търкаланов, Юрий 8 63 
Хаджиев, Боян 45 52 
Хаджиниколов, Димитър 8 15 30 47 51 53 55 61 65 66 68 97 
Христов, Александър 66 67 
Христов, Ивайло 4 
Христов, Стефан 91 
Христов, Христо 22 24 34 43 90 
Христова, Адриана 5 21 
Христова, Антоанета 60 
Христозов, Янко 46 54 
Хърсев, Емил 46 54 
Цакова, Ивка 16 58 69 
Цанков, Васил 84 
Цветанов, Иван 13 53 70 97 
Цветков, Цветан 91 
Цеков, Николай 5 21 
Цолов, Георги 24 
Цонков, Николай 24 
Чанков, Георги 8 16 58 
Чанкова, Мария 67 69 
Чипева, Соня 6 18 95 101 
Чобанов, Георги 14 
Шишманов, Красимир 96 102 
Шошева, Веска 93 
Шъ Иджъ 41 
Щерев, Николай 16 17 58 59 60 
Янева, Мариана 17 59 
Янчева, Цветелина 61 
Dimitrov, Dimitar 91 
Ivanov, Tilcho 91 
Poudin, Konstantin 91 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Банково счетоводство 26 31 
Бизнес информатика 98 
Богат татко, беден татко. На какво богатите учат децата си за парите, а бедните и средната класа - не! 29 
Българознание. История и теория на българския народностен характер 4 
Въведение в програмирането с Java 99 
Глобализъм, регионализъм и сигурност 22 34 43 90 
Граждански процесуален кодекс 71 
Данъци 2018 27 72 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 73 
Десетилетия на преход и промени 8 
Добрите лидери задават страхотни въпроси. Вашите добри основи за успешно лидерство 36 
Докторантски четения 2. Административно управление в публичния сектор : институционална среда и капацитет 86 
Докторантски четения 3. Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт 87 
Държавно регулиране на икономическата сигурност 11 
Европейски разногласия и световен хаос 45 52 
Енергийната политика на България в контекста на европейската енергийна сигурност 53 97 
ЕС - изместеният център и новата периферия 46 54 
Живот в целеустременост. Как да изберем живот в значимост 3 37 
Икономикс. Смяна на научната парадигма 20 
Икономическа конституция. Функционална и фактическа 13 70 
Икономически и парични съюзи - теории и практика 30 
Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса 28 35 88 
Икономически и управленски политики и предизвикателства : към индустрия 4.0 - технология или идеология : Съвместна международна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл 14 
Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес на Европейския съюз 15 47 55 
Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск 40 
Институции на ЕС 9 56 
Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство 48 57 
Интегриране на българската икономика в единния вътрешен пазар на ЕС 16 58 
Интелектуална собственост : Част I - 74 85 
Информационни системи и технологии в здравеопазването 96 102 
Кодекс за застраховането 92 
Кодекс за социално осигуряване 75 
Кодекс на труда 76 
Комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение 94 
Корпоративен риск мениджмънт 33 
Лисабонската стратегия и конкурентоспособността на българската икономика 17 59 
Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации 12 
Марксизмът-ленинизмът и съвременния свят : XII студентска научно-теоретична конференция 1 
Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България : Том I - 5 21 
Местно самоуправление и местна администрация 77 
Мястото на българската икономика в разширения Европейски съюз 60 
Наказателен процес на Република България : (Обща част) 78 
Неизменните 22 закона на маркетинга 39 
Организация на демократичната държава 7 
Основи на правото 84 
Основи на програмирането със C# 100 
Оценка на личностови разстройства. Кратка форма на Въпросника на Ф. Кулидж 2 
Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси 6 18 95 101 
Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски съюз 61 
Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома 80 81 
Публичната администрация - предизвикателства и перспективи : Юбилейна международна научна конференция 89 
Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационна икономика 19 23 42 82 
Пътят на дилъра 25 
Регионалното развитие - вчера, днес и утре 24 
Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото финансиране на политиките на съюза 49 62 
Социална политика - реалност и предизвикателства 93 
Стратегическо управление на организациите : от методология към практика на приложение 32 38 44 
Схеми и определения по граждански процес 79 
Търговски закон 83 
Управление на недвижимата собственост 41 
Ценности, традиции и външна политика. Стефан Бобчев - учен, дипломат, държавник : 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев 10 103 
Членството в Европейския съюз и НАТО. Поуки за България 63 
Членството на България в ЕС : Десет години по-късно 50 64 
Членството на България в ЕС : Осем години по-късно 51 65 
Членството на България в ЕС: Девет години по-късно 66 
Членството на България в ЕС: Пет години по-късно 67 
Членството на България в ЕС: Седем години по-късно 68 
Членството на България в ЕС: Шест години по-късно 69 
Private Investment Initiatives for Armaments Modernization 91 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банково счетоводство 26 31 
Бизнес 80 81 98 
Бизнес - психологични и етични проблеми 29 
Българи 4 
България 4 17 59 60 61 66 67 68 69 80 81 
Валута 30 
Веселин Христофоров, професор 80 81 
Граждански процес 79 
Гражданско право 71 
Данъчно право 27 72 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - ДОПК 73 
Демография - България 5 21 
Демографска криза 5 21 
Демокрация 7 
Докторанти - изследвания - УНСС 19 23 28 32 35 38 42 44 82 88 
Държавно регулиране 11 12 
Държавно управление 7 77 
Евро 30 
Еврозона 30 
Европа 80 81 
Европейски институции 9 56 
Европейски пазар 16 58 
Европейски съюз (ЕС) 15 16 17 46 47 48 49 50 51 54 55 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 
Езици за програмиране 99 100 
Енергийна политика 53 97 
Енергийна сигурност 53 97 
Здравеопазване 96 102 
Икономикс 13 20 70 
Икономическа политика 17 59 
Икономическа сигурност 11 
Икономически съюзи 30 
Икономическо поведение - популярна литература 29 
Икономическо развитие 6 18 95 101 
Имоти 40 
Инвестиции 29 
Инвестиционен риск 40 
Иновации 48 57 
Интелектуална собственост - право 74 85 
Информационни технологии 6 18 95 96 98 99 100 101 102 
Кодекс за застраховането 92 
Кодекс на труда 76 
Комуникации 94 
Конституционно право 13 70 
Конференция 8 10 14 16 17 19 20 22 23 24 28 32 34 35 38 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 54 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 82 88 89 90 91 103 
Лидерство 3 36 37 
Лисабонска стратегия 17 59 
Макроикономика 12 
Маркетинг 39 
Математика 6 18 95 101 
Международни икономически отношения (МИО) 48 49 50 51 57 62 64 65 
Мениджмънт 33 
Местно самоуправление 77 
Наказателен процес 78 
Наказателно право 78 
Народопсихология - Русия 4 
Национална сигурност 91 
Недвижима собственост 40 41 
Образование 48 57 94 
Отбрана 91 
Оценка на въздействие 15 47 55 
Парични съюзи 30 
Политика - Европейски съюз 9 56 
Право 13 70 73 75 80 81 84 
Програмиране с Java 99 
Програмиране със C# 100 
Психология 2 
Психология на личността 3 37 
Публичен мениджмънт 87 
Публичен сектор 86 
Публична администрация 86 87 89 
Регионална икономика 24 
Риск мениджмънт 33 
Социална политика 93 
Социално осигуряване 75 
Статистика 6 18 95 101 
Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 10 103 
Трудови ресурси 5 21 
Търговски закон 83 
Управление на организацията 33 
Управленски решения 15 47 55 
Финансови пазари 25 
Форекс 25 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аутсорсинг 17 59 
банково счетоводство 26 31 
бизнес 80 81 
бизнес информатика 98 
бизнес организации 33 
биографии 10 103 
българи 4 
България 4 80 81 
валута 30 
власт 7 
възрастни хора 93 
външна политика 8 10 103 
външноикономически отношения 8 
граждански процес 79 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 71 
далекосъобщителни услуги 17 59 
данъчно право 27 72 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 73 
демография на България 5 21 
демокрация 7 
държава 7 
държавно регулиране 11 
държавно управление 11 
евро (EU) 30 
Еврозона 30 
Европа 80 81 
европейска интеграция 61 
Европейска комисия (ЕК) 9 56 
европейска политика 45 52 
европейски институции 9 56 
европейски пазар 16 58 
Европейски парламент 9 56 
Европейски съвет 9 56 
Европейски съюз ( ЕС) 15 17 46 47 48 49 50 51 54 55 57 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 
енергийна политика 53 97 
енергийна сигурност 53 97 
заетост 5 21 
Закон за медиацията (ЗМ) 71 
Закон за межд. търговски арбитраж (ЗМТА) 71 
Закон за правната помощ (ЗПП) 71 
здравеопазване 96 102 
земеделие 17 59 
изпълнително производство 71 
икономика на знанието 17 59 
икономикс 13 20 70 
икономическа политика 17 59 
икономическа сигурност 11 
икономически растеж 17 59 
икономически съюзи 30 
икономическо поведение 29 
икономическо развитие 6 18 95 101 
имотни индекси 40 
инвестиции 29 
инвестиционен риск 40 
иновации 48 57 
институции 9 56 
интеграционни процеси 45 52 
интеграция 8 
интелектуална собственост 74 85 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 96 102 
информационни системи 96 102 
информационни технологии 6 18 95 96 99 100 101 102 
Кодекс за застраховането (КЗ) 92 
Кодекс на труда (КТ) 76 
комуникации 94 
конкурентоспособност 17 59 
конституционна икономика 13 70 
конференция 8 10 14 16 17 19 20 22 23 24 28 32 34 35 38 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 54 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 82 88 89 90 103 
корпоративен мениджмънт 33 
лечебни заведения 96 102 
лидери 36 
лидерство 3 36 37 
Лисабонска стратегия 17 59 
Лисабонски договор 9 56 
личностни разстройства 2 
логистика 17 59 
макроикономика 12 
маркетинг 39 
математика 6 18 95 101 
международна сигурност 45 52 
международни икономически отношения МИО 48 49 50 51 57 62 64 65 
международни отношения 10 45 52 103 
мениджмънт 33 
местна администрация 77 
местно самоуправление 77 
монографическо изследване 12 96 102 
монография 12 96 102 
наказателен процес 78 
наказателно право 78 
народопсихология 4 
национална сигурност 91 
недвижима собственост 41 
нормативна уредба 5 21 
обезпечително производство 71 
образование 48 57 94 
обучение 5 21 
отбрана 91 
отбрана и сигурност 8 
охранителни производства 71 
оценка на въздействието 15 47 55 
пазар на труда 93 
пари 29 30 
парични съюзи 30 
политики на ЕС 53 97 
политически анализ 25 
правна регулация 12 
право 13 70 74 80 81 84 85 
преход 8 
програмиране с Java 99 
програмиране със C# 100 
професионално образование 94 
професионално обучение 94 
психично разстройство 2 
психология на личността 3 37 
публичен мениджмънт 87 
публичен сектор 86 
публична администрация 86 87 89 
публично-частно партньорство 91 
работна сила 5 21 
равенство 93 
регионална икономика 24 
риск мениджмънт 25 33 
сградни рейтинги 40 
социална политика 93 
социално осигуряване 75 93 
статистика 6 18 95 101 
статистически данни 93 
стратегическо управление 17 59 
стратегия "Европа 2020" 93 
технически анализ 25 
трудови ресурси 5 21 
туризъм 17 59 
търговия 17 59 
Търговски закон (ТЗ) 83 
управление на организацията 33 
управление на риска 40 
управленски решения 15 47 55 
финансиране 93 
финансови пазари 25 
Форекс 25 
хора с увреждания 93 
членство 66 67 68 69 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Бобчев, Стефан 10 103 
Христофоров, Веселин 80 81 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 4 5 17 21 53 59 60 61 63 66 67 68 69 80 81 94 97 
Гърция 53 97 
Европа 80 81 
Европейски съюз 9 15 16 17 30 45 47 48 49 50 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 97 
Румъния 17 53 59 97 
Словакия 94 
Турция 53 97