Дисертации - април 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономикс

- 1 -

Цб 502:338/ М 95 

Мужо, Неда

   Въздействие на политиките за устойчиво развитие върху пазарната конкурентоспособност : сравнителен анализ на фотоволтаичния и ветрови енергиен сектор (на примера на България и Белгия) : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Неда Мужо ; Науч. рък. Румен Василев Гечев . - София, 2022 . - 172 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Л-рни изт. с. 164 - 166


 502:338(497.2)(493)(043.3)  + 620.91.003.1
Ключови думи: 1. дисертации 2. устойчиво развитие 3. енергиен сектор 4. производство на електроенергия 5. фотоволтаична енергия 6. ветроенергетика 7. конкурентоспособност 8. пазарна среда 9. бизнес модели 10. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 11. политически инструменти 12. правителства 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 2. Белгия 
Дп 180000000991
  

Сист. No: 991

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 2 -

Цб 657/ Г 22 

Ганчев, Петко Георгиев

   Методологични проблеми на анализа на дълготрайните нематериални активи на предприятието : Дисертационен труд за прис. на науч. и образ. степен "Доктор" / Петко Георгиев Ганчев ; Науч. рък. Теодора Рупска . - София, 2022 . - 192 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Автореферат (англ. език) Финансово-счетоводен факултет Катедра "Счетоводство и анализ" Изпол. л-ра : с. 160-165


 657(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. нематериални дълготрайни активи 3. икономика на предприятието 4. икономически процеси 5. информационно осигуряване 6. рентабилност 7. анализ 8. модел Дюпон 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 180000000992
  

Сист. No: 992

- 3 -

Цб 657/ И 52 

Илиева, Калинка Христова

   Счетоводно представяне на дейността по сегменти на предприятията от нефинансовия сектор в условията на глобализация : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Калинка Христова Илиева ; Науч. рък. Диана Петрова . - София, 2022 . - 297 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Счетоводство и анализ" Библиогр. : с. 285-289


 657(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. счетоводна информация 3. управление на предприятието 4. глобализация 5. счетоводно законодателство 6. нефинансов сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 180000000993
  

Сист. No: 993

Управление

- 4 -

Цб 658.017.2/.3/ И 21 

Иванов, Деан Валентинов

   Въздействия на европейските подходи за финансиране върху растежа и конкурентоспособността на МСП : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Деан Валентинов Иванов ; Науч. рък. Светлана Колева Александрова-Златанска . - София, 2022 . - 207 с. : с табл., граф. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиогр. справка : с. 195-201


 658.017.2/.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дисертация 2. финансиране 3. бизнес 4. финансови инструменти 5. малки и средни предприятия (МСП) 6. Европейски съюз (ЕС) 7. български предприятия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Управление 
Дп 180000000995
  

Сист. No: 995

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 5 -

Цб 658.017.2/.3/ И 21 

Иванов, Деан Валентинов

   Въздействия на европейските подходи за финансиране върху растежа и конкурентоспособността на МСП : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Деан Валентинов Иванов ; Науч. рък. Светлана Колева Александрова-Златанска . - София, 2022 . - 207 с. : с табл., граф. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиогр. справка : с. 195-201


 658.017.2/.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дисертация 2. финансиране 3. бизнес 4. финансови инструменти 5. малки и средни предприятия (МСП) 6. Европейски съюз (ЕС) 7. български предприятия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Управление 
Дп 180000000995
  

Сист. No: 995

- 6 -

Цб 339.923:061.1/ Т 64 

Тодорова-Петкова, Силвия Драганова

   Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионалните икономически различия в България : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Силвия Драганова Тодорова-Петкова ; Науч. рък. Димитър Хаджиниколов . - София, 2022 . - 241 с. : с табл., граф., с ил. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Изпол. л-ра : с. 184-206


 339.923:061.1(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. кохезионна политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000994
  

Сист. No: 994

Европейски съюз

- 7 -

Цб 658.017.2/.3/ И 21 

Иванов, Деан Валентинов

   Въздействия на европейските подходи за финансиране върху растежа и конкурентоспособността на МСП : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Деан Валентинов Иванов ; Науч. рък. Светлана Колева Александрова-Златанска . - София, 2022 . - 207 с. : с табл., граф. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиогр. справка : с. 195-201


 658.017.2/.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дисертация 2. финансиране 3. бизнес 4. финансови инструменти 5. малки и средни предприятия (МСП) 6. Европейски съюз (ЕС) 7. български предприятия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Управление 
Дп 180000000995
  

Сист. No: 995

- 8 -

Цб 339.923:061.1/ Т 64 

Тодорова-Петкова, Силвия Драганова

   Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионалните икономически различия в България : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Силвия Драганова Тодорова-Петкова ; Науч. рък. Димитър Хаджиниколов . - София, 2022 . - 241 с. : с табл., граф., с ил. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Изпол. л-ра : с. 184-206


 339.923:061.1(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. кохезионна политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000994
  

Сист. No: 994

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 9 -

Цб 355.45/ Н 46 

Недялков, Недялко Иванов

   Осигуряване на вътрешната сигурност на Република България чрез укрепване на институционалното взаимодействие на Държавна агенция "Национална сигурност" : Дисертационен труд за придоб. на образ. и науч. степен "Доктор" / Недялко Иванов Недялков ; Науч. рък. Димитър Панайотов Димитров . - София, 2022 . - 154 с. : с граф., с ил. ; 30х21 см + 2 Автореферата + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата " Катедра " Национална и регионална сигурност" Списък с изпол. л-ра : с. 149-152


 355.45(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. вътрешна сигурност 3. национална сигурност 4. ДАНС (Държавна агенция "Национална сигурност") 5. институционално взаимодействие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 180000000996
  

Сист. No: 996

Математика. Естествени науки

Екология

- 10 -

Цб 502:338/ М 95 

Мужо, Неда

   Въздействие на политиките за устойчиво развитие върху пазарната конкурентоспособност : сравнителен анализ на фотоволтаичния и ветрови енергиен сектор (на примера на България и Белгия) : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Неда Мужо ; Науч. рък. Румен Василев Гечев . - София, 2022 . - 172 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Л-рни изт. с. 164 - 166


 502:338(497.2)(493)(043.3)  + 620.91.003.1
Ключови думи: 1. дисертации 2. устойчиво развитие 3. енергиен сектор 4. производство на електроенергия 5. фотоволтаична енергия 6. ветроенергетика 7. конкурентоспособност 8. пазарна среда 9. бизнес модели 10. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 11. политически инструменти 12. правителства 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 2. Белгия 
Дп 180000000991
  

Сист. No: 991

Приложни науки

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 11 -

Цб 502:338/ М 95 

Мужо, Неда

   Въздействие на политиките за устойчиво развитие върху пазарната конкурентоспособност : сравнителен анализ на фотоволтаичния и ветрови енергиен сектор (на примера на България и Белгия) : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Неда Мужо ; Науч. рък. Румен Василев Гечев . - София, 2022 . - 172 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Л-рни изт. с. 164 - 166


 502:338(497.2)(493)(043.3)  + 620.91.003.1
Ключови думи: 1. дисертации 2. устойчиво развитие 3. енергиен сектор 4. производство на електроенергия 5. фотоволтаична енергия 6. ветроенергетика 7. конкурентоспособност 8. пазарна среда 9. бизнес модели 10. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 11. политически инструменти 12. правителства 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 2. Белгия 
Дп 180000000991
  

Сист. No: 991


 Индекс по АВТОРИ

Александрова-Златанска, Светлана Колева 4 5 7 
Ганчев, Петко Георгиев 2 
Гечев, Румен Василев 1 10 11 
Димитров, Димитър Панайотов 9 
Иванов, Деан Валентинов 4 5 7 
Илиева, Калинка Христова 3 
Мужо, Неда 1 10 11 
Недялков, Недялко Иванов 9 
Петрова, Диана 3 
Рупска, Теодора 2 
Тодорова-Петкова, Силвия Драганова 6 8 
Хаджиниколов, Димитър 6 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионалните икономически различия в България 6 8 
Въздействие на политиките за устойчиво развитие върху пазарната конкурентоспособност : сравнителен анализ на фотоволтаичния и ветрови енергиен сектор (на примера на България и Белгия) 1 10 11 
Въздействия на европейските подходи за финансиране върху растежа и конкурентоспособността на МСП 4 5 7 
Методологични проблеми на анализа на дълготрайните нематериални активи на предприятието 2 
Осигуряване на вътрешната сигурност на Република България чрез укрепване на институционалното взаимодействие на Държавна агенция "Национална сигурност" 9 
Счетоводно представяне на дейността по сегменти на предприятията от нефинансовия сектор в условията на глобализация 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ


 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

анализ 2 
бизнес 4 5 7 
бизнес модели 1 10 11 
български предприятия 4 5 7 
ветроенергетика 1 10 11 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 1 10 11 
вътрешна сигурност 9 
глобализация 3 
ДАНС (Държавна агенция "Национална сигурност") 9 
дисертации 1 2 3 10 11 
дисертация 4 5 6 7 8 9 
Европейски съюз (ЕС) 4 5 6 7 8 
енергиен сектор 1 10 11 
икономика на предприятието 2 
икономически процеси 2 
институционално взаимодействие 9 
информационно осигуряване 2 
конкурентоспособност 1 10 11 
кохезионна политика 6 8 
малки и средни предприятия (МСП) 4 5 7 
модел Дюпон 2 
национална сигурност 9 
нематериални дълготрайни активи 2 
нефинансов сектор 3 
пазарна среда 1 10 11 
политически инструменти 1 10 11 
правителства 1 10 11 
производство на електроенергия 1 10 11 
регионална политика 6 8 
рентабилност 2 
счетоводна информация 3 
счетоводно законодателство 3 
управление на предприятието 3 
устойчиво развитие 1 10 11 
финансиране 4 5 7 
финансови инструменти 4 5 7 
фотоволтаична енергия 1 10 11 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Белгия 1 10 11 
България 1 6 8 10 11