Дисертации - октомври 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономика. Икономически теории

- 1 -

Цб 339.923 / В 95 

Вълчева, Красимира Стефанова

   Национален трансфер на европейските политики за борба срещу фалшивите лекарствени средства : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Красимира Стефанова Вълчева ; Науч. рък. Александър Вълков . - София, 2019 . - 254 л. : с Фиг., табл.. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра " Публична администрация" Библиогр. под линия


1. Фармация - икономическа политика 2. Търговия с лекарства 
 339.923:061.1  + 615.4  + 346.7
Ключови думи: 1. фармацевтични продукти 2. лекарства 3. фалшифицирана продукция 4. Световна здравна организация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Здравеопазване 3. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000856
  

Сист. No: 856

Икономикс

- 2 -

Цб 330.35 / Н 75 

Николова, Величка Николаева

   Държавен дълг и икономически растеж на България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Величка Николаева Николова ; Науч. рък. Мария Тодорова Марикина . - София, 2019 . - 201 л. : с табл., фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Библиогр. под линия


1. Икономически растеж 2. Държавен дълг - България 
 330.35(497.2)  + 336.3(497.2)
Ключови думи: 1. държавен дълг 2. икономически растеж 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. бюджетен дефицит 5. държавно управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000853
  

Сист. No: 853

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 3 -

Цб 336.76 / Д 77 

Донев, Дончо Динев

   Волатилност на пазара на акции и избягване на ценови балони : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Дончо Динев Донев ; Науч. рък. Виктор Иванов Йоцов . - София, 2019 . - 165 с. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Библиогр. в текста


1. Акции 
 336.76(0.026.2)
Ключови думи: 1. пазар на акции 2. портфейлна теория 3. SOFIX 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 180000000854
  

Сист. No: 854

Управление

- 4 -

Цб 005.7 / Д 93 

Дунева-Стоянова, Емилия Людмилова

   Методика за усъвършенстване на бизнес комуникацията в агенция за недвижими имоти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Емилия Людмилова Дунева-Стоянова ; Науч. рък. Надя Миронова . - София, 2019 . - 206 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. в текста


1. Бизнес комуникация 2. Агенции за недвижими имоти 
 005.7  + 316.77
Ключови думи: 1. бизнес комуникация 2. агенции за недвижими имоти 3. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000855
  

Сист. No: 855

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 5 -

Цб 005.7 / Д 93 

Дунева-Стоянова, Емилия Людмилова

   Методика за усъвършенстване на бизнес комуникацията в агенция за недвижими имоти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Емилия Людмилова Дунева-Стоянова ; Науч. рък. Надя Миронова . - София, 2019 . - 206 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. в текста


1. Бизнес комуникация 2. Агенции за недвижими имоти 
 005.7  + 316.77
Ключови думи: 1. бизнес комуникация 2. агенции за недвижими имоти 3. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000855
  

Сист. No: 855

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 6 -

Цб 658.7 / К 92 

Кръстев, Кристиан Димитров

   Оптимизиране на предприемаческата дейност при експресните превози : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Кристиан Димитров Кръстев ; Науч. рък. Христо Първанов . - София, 2019 . - 159 л. : с цв. табл., цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Библиогр. под линия


1. Логистика 2. Предприемачество 
 658.7  + 658
Ключови думи: 1. експресни превози 2. куриерски услуги 3. логистика 4. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 180000000852
  

Сист. No: 852

Европейски съюз

- 7 -

Цб 339.923 / В 95 

Вълчева, Красимира Стефанова

   Национален трансфер на европейските политики за борба срещу фалшивите лекарствени средства : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Красимира Стефанова Вълчева ; Науч. рък. Александър Вълков . - София, 2019 . - 254 л. : с Фиг., табл.. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра " Публична администрация" Библиогр. под линия


1. Фармация - икономическа политика 2. Търговия с лекарства 
 339.923:061.1  + 615.4  + 346.7
Ключови думи: 1. фармацевтични продукти 2. лекарства 3. фалшифицирана продукция 4. Световна здравна организация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Здравеопазване 3. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000856
  

Сист. No: 856

- 8 -

Цб 339.923 / Д 62 

Динев, Виктор Михайлов

   Дълговата криза в Еврозоната : Причини, последици и отражение върху икономиките на новите страни-членки : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Виктор Михайлов Динев ; Науч. рък. Иван Крумов Тодоров . - Благоевград, 2017 . - 199 л. : с табл. ; 30х21 см + Автореферат

   Стопански факултет Катедра "Финанси и отчетност" Библиогр. в текста


1. Дългова криза 2. Еврозона 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Еврозона 2. дългова криза 3. парична политика 4. страни-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000850
  

Сист. No: 850

Право

- 9 -

Цб 342.56 / Г 65 

Горанов, Горан Николаев

   Същност на съдебната практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Горан Николаев Горанов ; Науч. рък. Димитър Радев . - София, 2019 . - 193 с. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Юридически факултет Катедра "Публичноправни науки" Библиогр. под линия


1. Право 
 342.56
Ключови думи: 1. съдебна власт 2. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000851
  

Сист. No: 851

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Здравеопазване

- 10 -

Цб 339.923 / В 95 

Вълчева, Красимира Стефанова

   Национален трансфер на европейските политики за борба срещу фалшивите лекарствени средства : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Красимира Стефанова Вълчева ; Науч. рък. Александър Вълков . - София, 2019 . - 254 л. : с Фиг., табл.. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра " Публична администрация" Библиогр. под линия


1. Фармация - икономическа политика 2. Търговия с лекарства 
 339.923:061.1  + 615.4  + 346.7
Ключови думи: 1. фармацевтични продукти 2. лекарства 3. фалшифицирана продукция 4. Световна здравна организация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Здравеопазване 3. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000856
  

Сист. No: 856


 Индекс по АВТОРИ

Вълков, Александър 1 7 10 
Вълчева, Красимира Стефанова 1 7 10 
Горанов, Горан Николаев 9 
Динев, Виктор Михайлов 8 
Донев, Дончо Динев 3 
Дунева-Стоянова, Емилия Людмилова 4 5 
Йоцов, Виктор Иванов 3 
Кръстев, Кристиан Димитров 6 
Марикина, Мария Тодорова 2 
Миронова, Надя 4 5 
Николова, Величка Николаева 2 
Първанов, Христо 6 
Радев, Димитър 9 
Тодоров, Иван Крумов 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Волатилност на пазара на акции и избягване на ценови балони 3 
Дълговата криза в Еврозоната : Причини, последици и отражение върху икономиките на новите страни-членки 8 
Държавен дълг и икономически растеж на България 2 
Методика за усъвършенстване на бизнес комуникацията в агенция за недвижими имоти 4 5 
Национален трансфер на европейските политики за борба срещу фалшивите лекарствени средства 1 7 10 
Оптимизиране на предприемаческата дейност при експресните превози 6 
Същност на съдебната практика 9 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агенции за недвижими имоти 4 5 
Акции 3 
Бизнес комуникация 4 5 
Дългова криза 8 
Държавен дълг - България 2 
Еврозона 8 
Икономически растеж 2 
Логистика 6 
Право 9 
Предприемачество 6 
Търговия с лекарства 1 7 10 
Фармация - икономическа политика 1 7 10 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агенции за недвижими имоти 4 5 
бизнес комуникация 4 5 
брутен вътрешен продукт (БВП) 2 
бюджетен дефицит 2 
дългова криза 8 
държавен дълг 2 
държавно управление 2 
Еврозона 8 
експресни превози 6 
икономически растеж 2 
компетентност 4 5 
куриерски услуги 6 
лекарства 1 7 10 
логистика 6 
пазар на акции 3 
парична политика 8 
портфейлна теория 3 
предприемачество 6 
Световна здравна организация 1 7 10 
страни-членки на ЕС 8 
съдебна власт 9 
съдебна практика 9 
фалшифицирана продукция 1 7 10 
фармацевтични продукти 1 7 10 
SOFIX 3 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 2 
Европейски съюз 1 7 8 10