Дисертации - юни 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Психология

- 1 -

Цб 005.32 / 580Цб 005.32 / Д 580

Димитров, Ясен Александров

   Емоционална интелигентност и организационно гражданско поведение : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Ясен Александров Димитров ; Науч. рък. Марин Паунов . - София, 2018 . - 360 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. в текст и под линия


1. Емоционална интелигентност 2. Организационно поведение 
 005.32  + 159.942
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. организационно поведение 3. интелект 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 180000000807
  

Сист. No: 807

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 2 -

Цб 316.334 / С 35 

Сивков, Димитър Сивков

   Трансформацията на социалния капитал в полето на виртуалната бизнес среда : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Димитър Сивков Сивков ; Науч. рък. Теменуга Ракаджийска . - София, 2019 . - 182 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономическа социология" Библиогр. в текста


1. Социален капитал 2. Икономическа социология 3. Бизнес среда 4. Виртуално пространство 
 316.334.2  + 004.9
Ключови думи: 1. социален капитал 2. икономическа социология 3. виртуална бизнес среда 4. е-бизнес 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000810
  

Сист. No: 810

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 3 -

Цб 070 / В 24 

Василев, Иван Русланов

   Журналистическият жанр рецензия - трансформация в съвременното българско медийно пространство : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Иван Русланов Василев ; Науч. рък. Светла Цанкова . - София, 2019 . - 319 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. под линия


1. Журналистика 2. Медии 
 070  + 077.5
Ключови думи: 1. журналистика 2. онлайн медии 3. блогове 4. вестници 5. списания 6. жанр 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 180000000803
  

Сист. No: 803

- 4 -

Цб 07 / С 83 

Стоянова, Даниела Велкова

   Обществените медии и потребностите на младежката аудитория според БНТ и БНР - 2015-2019 години : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Даниела Велкова Стоянова ; Науч. рък. Петко Тодоров . - София, 2019 . - 203 с. : с табл.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. под линия


1. Медии - България 
 07-053.81
Ключови думи: 1. обществени медии 2. радио 3. телевизия 4. БНТ (Българска национална телевизия) 5. БНР (Българско национално радио) 6. младежи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 180000000812
  

Сист. No: 812

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 5 -

Цб 339.9 / К 55 

Kypriotelis, Efstratios

   Global Political Economy - Trends in Directorate System and Control of Global Economy : Глобалната политическа икономия - тенденции в системата за упавление и контрол на глобалната икономика / Efstratios Kypriotelis, Евстратиус Деметриус Киприотелис ; Науч. рък. Георги Генов . - Sofia, january 2019 . - 278 p. ; 30х21 sm + 2 бр. Автореф. + CD

   Дисертацията и единия автореферат са на англ. ез. Библиогр. под линия Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения"


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Политическа икономия 3. Управление 
 339.9  + 327
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. политическа икономия 3. глобална икономика 4. управление 5. монополи 6. international relations 7. global economy 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 180000000808
  

Сист. No: 808

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 6 -

Цб 331.21 / К 86 

Костов, Любослав Емилов

   Взаимовръзка между производителност на труда и работна заплата: сравнителен анализ на страните от ЕС : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Любослав Емилов Костов ; Науч. рък. Петър Валериев Станков . - София, 2019 . - 215 с. : с табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Библиогр. в текста


1. Производителност на труда 2. Работна заплата 
 331.21
Ключови думи: 1. производителност на труда 2. работна заплата 3. безработица 4. страни-членки на ЕС 5. емпирично проучване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000800
  

Сист. No: 800

- 7 -

Цб 331 / С 99 

Сярова, Елка Николаева

   Еволюция на труда и ролята на човека в икономическите дейности : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Елка Николаева Сярова ; Науч. рък. Лалко Дулевски . - София, 2018 . - 259 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. под линия


1. Икономика на труда 
 331
Ключови думи: 1. икономика на труда 2. човешки капитал 3. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000799
  

Сист. No: 799

Регионална икономика. Геоикономика.

- 8 -

Цб 332.1 / Я 66 

Янев, Росен Райчов

   Изследване устойчивостта на регионалното развитие на област Благоевград : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Росен Райчов Янев ; Науч. рък. Мария Шишманова ; Науч. консулт. Галина Безинска . - Благоевград, 2019 . - 180 л : с цв. кар.; фиг. ; 30х21 см

   Природо-математически факултет Катедра "География, екология и опазване на околната среда" Библиогр. под линия


1. Регионално развитие 2. Устойчиво развитие 
 332.1(497.222.1)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Благоевград 
Цб 180000000798
  

Сист. No: 798

Управление

- 9 -

Цб 005.35 / В 89 

Вутов, Иван Цолов

   Приложение на теорията на заинтересованите страни в управлението на корпоративните комуникации : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Иван Цолов Вутов ; Науч. рък. Цветана Стоянова . - София, 2018 . - 256 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. под линия


1. Корпоративно управление 2. Комуникации - управление 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративно управление 2. корпоративни комуникации 3. корпоративна отговорност 4. комуникационна среда 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000806
  

Сист. No: 806

- 10 -

Цб 005.32 / 580Цб 005.32 / Д 580

Димитров, Ясен Александров

   Емоционална интелигентност и организационно гражданско поведение : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Ясен Александров Димитров ; Науч. рък. Марин Паунов . - София, 2018 . - 360 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. в текст и под линия


1. Емоционална интелигентност 2. Организационно поведение 
 005.32  + 159.942
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. организационно поведение 3. интелект 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 180000000807
  

Сист. No: 807

Икономика на индустрията

- 11 -

Цб 355/359 / Д 14 

Даков, Христо Спасов

   Възможности за създаване на клъстери от предприятия в българската отбранителна промишленост : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Христо Спасов Даков ; Науч. рък. Георги Георгиев Пенчев . - София, 2019 . - 221 с. : с цв. фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Национална и регионална сигурност" Библиогр. под линия


1. Отбранителна промишленост 2. Клъстери 
 355/359  + 658.11
Ключови думи: 1. отбранителна промишленост 2. клъстери 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика на индустрията 
Цб 180000000811
  

Сист. No: 811

Туризъм

- 12 -

Цб 338.48 / А 87 

Арнаутска, Невена Кирилова

   Роля на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Невена Кирилова Арнаутска ; Науч. рък. Таня Парушева . - София, 2019 . - 216 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма" Библиогр. под линия


1. Културно наследство 2. Туризъм 
 338.48  + 904
Ключови думи: 1. културно наследство 2. устойчиво развитие 3. туристически дестинации 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Канада 2. Мексико 3. Испания 4. България 5. Созопол 
Цб 180000000805
  

Сист. No: 805

- 13 -

Цб 64.024.1 / С 83 

Стоянова, Мария Ивелинова

   Възможности за развитие на градските хотели в условията на глобализация : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Мария Ивелинова Стоянова ; Науч. рък. Таня Парушева . - София, 2019 . - 216 л. : с табл.; граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма" Библиогр. под линия


1. Хотели 2. Градска среда 3. Туризъм - България 
 64.024.1(497.223)  + 338.48
Ключови думи: 1. градска среда 2. хотели 3. хотелиерска индустрия 4. глобализация 5. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. София 2. България 
Цб 180000000802
  

Сист. No: 802

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 14 -

Цб 339.1 / К 97 

Кътев, Бисер Радославов

   Търговските процеси в електронна среда - източник на конкурентно предимство : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Бисер Радославов Кътев ; Науч. рък. Иванка Николова . - София, 2019 . - 263 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на търговията" Библиогр. в текста и под линия


1. Електронна търговия 2. Онлайн търговия 3. Търговски процеси - електронизация 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. е-търговия 3. онлайн търговия 4. електронизация 5. търговия на едро 6. глобални пазари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000801
  

Сист. No: 801

- 15 -

Цб 339.9 / Т 76 

Тотева, Калина Василева

   Националните пощенски оператори като активни участници в системата на международния бизнес : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Калина Василева Тотева ; Науч. рък. Антоанета Христова Дънешка . - София, 2019 . - 191 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиогр. в текста


1. Международен бизнес 2. Пощенски услуги 
 339.9  + 656
Ключови думи: 1. международен бизнес 2. пощенски оператори 3. пощенски услуги 4. бизнес среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000809
  

Сист. No: 809

- 16 -

Цб 339.9 / К 55 

Kypriotelis, Efstratios

   Global Political Economy - Trends in Directorate System and Control of Global Economy : Глобалната политическа икономия - тенденции в системата за упавление и контрол на глобалната икономика / Efstratios Kypriotelis, Евстратиус Деметриус Киприотелис ; Науч. рък. Георги Генов . - Sofia, january 2019 . - 278 p. ; 30х21 sm + 2 бр. Автореф. + CD

   Дисертацията и единия автореферат са на англ. ез. Библиогр. под линия Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения"


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Политическа икономия 3. Управление 
 339.9  + 327
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. политическа икономия 3. глобална икономика 4. управление 5. монополи 6. international relations 7. global economy 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 180000000808
  

Сист. No: 808

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 17 -

Цб 355/359 / Д 14 

Даков, Христо Спасов

   Възможности за създаване на клъстери от предприятия в българската отбранителна промишленост : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Христо Спасов Даков ; Науч. рък. Георги Георгиев Пенчев . - София, 2019 . - 221 с. : с цв. фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Национална и регионална сигурност" Библиогр. под линия


1. Отбранителна промишленост 2. Клъстери 
 355/359  + 658.11
Ключови думи: 1. отбранителна промишленост 2. клъстери 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика на индустрията 
Цб 180000000811
  

Сист. No: 811

Математика. Естествени науки

Екология

- 18 -

Цб 502:628 / У 77Цб 338.5 / У 77

Уручева, Даниела Славчева

   Разработване на алгоритъм за ценообразуване на отпадъци : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Даниела Славчева Уручева ; Науч. рък. Татяна Нецева-Порчева . - София, 2019 . - 196 л. : с табл.; фиг.; граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Маркетинг" Библиогр. под линия


1. Отпадъци 2. Ценообразуване 
 338.5(0.026.2)  + 502:628.3(0.026.2)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. екологични проблеми 3. ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Цб 180000000804
  

Сист. No: 804

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 19 -

Цб 316.334 / С 35 

Сивков, Димитър Сивков

   Трансформацията на социалния капитал в полето на виртуалната бизнес среда : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Димитър Сивков Сивков ; Науч. рък. Теменуга Ракаджийска . - София, 2019 . - 182 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономическа социология" Библиогр. в текста


1. Социален капитал 2. Икономическа социология 3. Бизнес среда 4. Виртуално пространство 
 316.334.2  + 004.9
Ключови думи: 1. социален капитал 2. икономическа социология 3. виртуална бизнес среда 4. е-бизнес 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000810
  

Сист. No: 810


 Индекс по АВТОРИ

Арнаутска, Невена Кирилова 12 
Безинска, Галина 8 
Василев, Иван Русланов 3 
Вутов, Иван Цолов 9 
Генов, Георги 5 16 
Даков, Христо Спасов 11 17 
Димитров, Ясен Александров 1 10 
Дулевски, Лалко 7 
Дънешка, Антоанета Христова 15 
Киприотелис, Евстратиус Деметриус 5 16 
Костов, Любослав Емилов 6 
Кътев, Бисер Радославов 14 
Нецева-Порчева, Татяна 18 
Николова, Иванка 14 
Парушева, Таня 12 13 
Паунов, Марин 1 10 
Пенчев, Георги Георгиев 11 17 
Ракаджийска, Теменуга 2 19 
Сивков, Димитър Сивков 2 19 
Станков, Петър Валериев 6 
Стоянова, Даниела Велкова 4 
Стоянова, Мария Ивелинова 13 
Стоянова, Цветана 9 
Сярова, Елка Николаева 7 
Тодоров, Петко 4 
Тотева, Калина Василева 15 
Уручева, Даниела Славчева 18 
Цанкова, Светла 3 
Шишманова, Мария 8 
Янев, Росен Райчов 8 
Kypriotelis, Efstratios 5 16 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Взаимовръзка между производителност на труда и работна заплата: сравнителен анализ на страните от ЕС 6 
Възможности за развитие на градските хотели в условията на глобализация 13 
Възможности за създаване на клъстери от предприятия в българската отбранителна промишленост 11 17 
Еволюция на труда и ролята на човека в икономическите дейности 7 
Емоционална интелигентност и организационно гражданско поведение 1 10 
Журналистическият жанр рецензия - трансформация в съвременното българско медийно пространство 3 
Изследване устойчивостта на регионалното развитие на област Благоевград 8 
Националните пощенски оператори като активни участници в системата на международния бизнес 15 
Обществените медии и потребностите на младежката аудитория според БНТ и БНР - 2015-2019 години 4 
Приложение на теорията на заинтересованите страни в управлението на корпоративните комуникации 9 
Разработване на алгоритъм за ценообразуване на отпадъци 18 
Роля на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите 12 
Трансформацията на социалния капитал в полето на виртуалната бизнес среда 2 19 
Търговските процеси в електронна среда - източник на конкурентно предимство 14 
Global Political Economy - Trends in Directorate System and Control of Global Economy 5 16 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Бизнес среда 2 19 
Виртуално пространство 2 19 
Градска среда 13 
Електронна търговия 14 
Емоционална интелигентност 1 10 
Журналистика 3 
Икономика на труда 7 
Икономическа социология 2 19 
Клъстери 11 17 
Комуникации - управление 9 
Корпоративно управление 9 
Културно наследство 12 
Медии 3 
Медии - България 4 
Международен бизнес 15 
Международни икономически отношения (МИО) 5 16 
Онлайн търговия 14 
Организационно поведение 1 10 
Отбранителна промишленост 11 17 
Отпадъци 18 
Политическа икономия 5 16 
Пощенски услуги 15 
Производителност на труда 6 
Работна заплата 6 
Регионално развитие 8 
Социален капитал 2 19 
Туризъм 12 
Туризъм - България 13 
Търговски процеси - електронизация 14 
Управление 5 16 
Устойчиво развитие 8 
Хотели 13 
Ценообразуване 18 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

безработица 6 
бизнес среда 15 
блогове 3 
БНР (Българско национално радио) 4 
БНТ (Българска национална телевизия) 4 
вестници 3 
виртуална бизнес среда 2 19 
глобализация 13 
глобална икономика 5 16 
глобални пазари 14 
градска среда 13 
е-бизнес 2 19 
е-търговия 14 
екологични проблеми 18 
електронизация 14 
електронна търговия 14 
емоционална интелигентност 1 10 
емпирично проучване 6 
жанр 3 
журналистика 3 
икономика на труда 7 
икономическа социология 2 19 
интелект 1 10 
клъстери 11 17 
комуникационна среда 9 
корпоративна отговорност 9 
корпоративни комуникации 9 
корпоративно управление 9 
културно наследство 12 
международен бизнес 15 
международни икономически отношения МИО 5 16 
младежи 4 
монополи 5 16 
обществени медии 4 
онлайн медии 3 
онлайн търговия 14 
организационно поведение 1 10 
отбранителна промишленост 11 17 
отпадъци 18 
политическа икономия 5 16 
пощенски оператори 15 
пощенски услуги 15 
производителност на труда 6 
работна заплата 6 
работна сила 7 
радио 4 
регионално развитие 8 
социален капитал 2 19 
списания 3 
страни-членки на ЕС 6 
телевизия 4 
туризъм 12 13 
туристически дестинации 12 
търговия на едро 14 
управление 5 16 
устойчиво развитие 8 12 
хотели 13 
хотелиерска индустрия 13 
ценообразуване 18 
човешки капитал 7 
global economy 5 16 
international relations 5 16 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Благоевград 8 
България 6 7 12 13 
Европейски съюз 6 7 
Испания 12 
Канада 12 
Мексико 12 
Созопол 12 
София 13