Дисертации - февруари 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 1 -

Цб 316.77 / Ц 59 

Цигова, Елица Иванова

   Социокултурни аспекти на софтуерната комуникация : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Елица Иванова Цигова ; Науч. рък. Стела Константинова Ангова . - София, 2018 . - 195 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации"


1. Комуникации 2. Софтуер 3. Информация 
 316.77  + 004.4
Ключови думи: 1. дигитална информация 2. софтуерна комуникация 3. комуникационен процес 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000774
  

Сист. No: 774

Икономика. Икономически теории

- 2 -

Цб 364.1 / А 64 

Ангелов, Горан Ангелов

   Влияние на човешкия фактор върху икономическата сигурност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Горан Ангелов Ангелов ; Науч. рък. Цветан Цветков . - София, 2018 . - 169 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Национална и регионална сигурност"


1. Човешки фактор 2. Икономическа сигурност 
 364.1
Ключови думи: 1. човешки фактор 2. икономическа сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 180000000776
  

Сист. No: 776

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 3 -

Цб 331.56 / Г 37 

Георгиева, Михаела

   Тенденциите в заетостта и безработицата в североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 г. : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Михаела Георгиева ; Науч. рък. Климент Найденов . - София, 2018 . - 241 л. : с табл. ; 30х21 см

   Геолого-географски факултет Катедра "Регионално развитие"


1. Икономика на труда 2. Трудова заетост 3. Безработица 
 331.56(497.21)
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. трудова заетост 3. пазар на труда 4. безработица 5. регионално развитие 6. статистически данни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Североизточна България 2. Варна 3. Добрич 4. Търговище 5. Шумен 
Цб 180000000773
  

Сист. No: 773

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 4 -

Цб 659.1 / М 31 

Маринова, Гергана Валентинова

   Развитие на печатната реклама в лайфстайл списания в България през периода 1998-2017 г. : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Гергана Валентинова Маринова ; Науч. рък. Боян Любомиров Дуранкев . - София, 2018 . - 191 л. : 36 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"


1. Реклама 2. Списания 
 659.1  + 05
Ключови думи: 1. реклама 2. списания 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 180000000777
  

Сист. No: 777

Право

- 5 -

Цб 340.1 / И 21 

Иванов, Виктор Илиев

   Модерни парадигми в развитието на правната теория. Методологизиране на правните науки : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Виктор Илиев Иванов ; Науч. рък. Димитър Радев . - София, 2018 . - 419 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Юридически факултет Катедра "Публичноправни науки"


1. Теория на правото 
 340.1
Ключови думи: 1. теория на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000775
  

Сист. No: 775

- 6 -

Цб 304 / М 70 

Митанкова, Екатерина Николаева

   Социална политика в България от началото на XXI-ви век за деинституционализация на децата, лишени от родителски грижи: анализ и оценка : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Екатерина Николаева Митанкова ; Науч. рък. Блага Иванова Благоева . - София, 2018 . - 246 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология"


1. Социална политика 2. Деца 3. Риск 
 304(497.2)  + 347.63-053.2(=867)
Ключови думи: 1. социална политика 2. деца в риск 3. нормативна база 4. деинституционализация 5. права на децата 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000778
  

Сист. No: 778

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 7 -

Цб 304 / М 70 

Митанкова, Екатерина Николаева

   Социална политика в България от началото на XXI-ви век за деинституционализация на децата, лишени от родителски грижи: анализ и оценка : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Екатерина Николаева Митанкова ; Науч. рък. Блага Иванова Благоева . - София, 2018 . - 246 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология"


1. Социална политика 2. Деца 3. Риск 
 304(497.2)  + 347.63-053.2(=867)
Ключови думи: 1. социална политика 2. деца в риск 3. нормативна база 4. деинституционализация 5. права на децата 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000778
  

Сист. No: 778

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 8 -

Цб 316.77 / Ц 59 

Цигова, Елица Иванова

   Социокултурни аспекти на софтуерната комуникация : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Елица Иванова Цигова ; Науч. рък. Стела Константинова Ангова . - София, 2018 . - 195 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации"


1. Комуникации 2. Софтуер 3. Информация 
 316.77  + 004.4
Ключови думи: 1. дигитална информация 2. софтуерна комуникация 3. комуникационен процес 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000774
  

Сист. No: 774


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Горан Ангелов 2 
Ангова, Стела Константинова 1 8 
Благоева, Блага Иванова 6 7 
Георгиева, Михаела 3 
Дуранкев, Боян Любомиров 4 
Иванов, Виктор Илиев 5 
Маринова, Гергана Валентинова 4 
Митанкова, Екатерина Николаева 6 7 
Найденов, Климент 3 
Радев, Димитър 5 
Цветков, Цветан 2 
Цигова, Елица Иванова 1 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Влияние на човешкия фактор върху икономическата сигурност 2 
Модерни парадигми в развитието на правната теория. Методологизиране на правните науки 5 
Развитие на печатната реклама в лайфстайл списания в България през периода 1998-2017 г. 4 
Социална политика в България от началото на XXI-ви век за деинституционализация на децата, лишени от родителски грижи: анализ и оценка 6 7 
Социокултурни аспекти на софтуерната комуникация 1 8 
Тенденциите в заетостта и безработицата в североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 г. 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Безработица 3 
Деца 6 7 
Икономика на труда 3 
Икономическа сигурност 2 
Информация 1 8 
Комуникации 1 8 
Реклама 4 
Риск 6 7 
Софтуер 1 8 
Социална политика 6 7 
Списания 4 
Теория на правото 5 
Трудова заетост 3 
Човешки фактор 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

безработица 3 
деинституционализация 6 7 
деца в риск 6 7 
дигитална информация 1 8 
икономическа сигурност 2 
комуникационен процес 1 8 
нормативна база 6 7 
пазар на труда 3 
права на децата 6 7 
регионално развитие 3 
реклама 4 
софтуерна комуникация 1 8 
социална политика 6 7 
списания 4 
статистически данни 3 
теория на правото 5 
трудова заетост 3 
трудови отношения 3 
човешки фактор 2 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 6 7 
Варна 3 
Добрич 3 
Североизточна България 3 
Търговище 3 
Шумен 3